Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ekonomista 2.0 - N.º 3

1,109 views

Published on

Número 3 de la revista cuatrimestral que se publica desde el Colegio Vasco de Economistas.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ekonomista 2.0 - N.º 3

 1. 1. ekonomista 2.0 tarte berria nuevo esPacio - 03 Jornada de auditoria Pública. Bideokonferentzia. boFiFo. eLkarte ProfeSionaLei BUrUzko LeGearekin BUeLtaka. exPeriencias en sucesión de desPachos. “PLan Berria deLa eta, BadUGU zertaz Hitz eGin”. Primera imPresión sobre la nueva memoria. BeLaUnaLdi Berrien jarrerak eta BaLoreak. reconquistar a nuestros/as clientes/as. SiStema financiero Británico. encuentros 2.0. Sarea SortUz
 2. 2. Aurkibidea Índice 01 Elkargo Ekintzak Akciones Colegiales 04 euskadiko herri ikuskaritzari buruzko Jardunaldia. Jornada de auditoria Pública en euskadi. elkargoaren egoitzetan bideokonferentzia sistema berria. nuevo sistema de video-conferencia en las sedes colegiales. boFiFo, Foru aldizkari Fiskala. boletín Fiscal Foral, boFiFo. 02 Despachos Profesionales KomunitAteA ComuniDAD 12 elkarte Profesionalei buruzko legearekin bueltaka. otra vez con la ley de sociedades Profesionales. esperientzia batzuk bulegoen ondorengotzan. experiencias en sucesión de despachos. 03 Kontabilidad KomunitAteA ComuniDAD 16 “Plan berria dela eta, badugu zertaz hitz egin”. “tenemos un plan sobre el que conversar”. memoria berriari buruzko lehen iritzia. Primera impresión sobre la nueva memoria. 04 Akcion Emprendedora KomunitAteA ComuniDAD 20 Zer iritzi dute ekintzailetzari buruz etorkizuneko ekonomistek? ¿qué opinan las y los futuros economistas acerca del emprendizaje? 05 Empleo KomunitAteA ComuniDAD 22 belaunaldi berrien jarrerak eta baloreak. las actitudes y valores de las nuevas generaciones. beka programa berri bat.un nuevo programa de becas. ekonomisten gaitasunei buruz egindako azterlanaren. ondorioak estudio sobre competencias de las/los economistas. conclusiones Profil profesionalen gida. Guía de perfiles profesionales. 06 Marketing KomunitAteA ComuniDAD 28 bezeroak berriz geureganatzea. reconquistar a nuestros/as clientes/as. 07 Ekonomistak Mundutik Ekonomistas por el Mundo 32 Finantza sistema britaniarra. sistema financiero británico. 08 Topaketak 2.0 Encuentros 34 09 SAREA Sortuz Generando RED 36 arturo rodríguez castellanos. idazketa kontseilua consejo de redacción: Zuzendaria: iñaki ramos Garate. Portavoz comunidad Kontabilidad: José ignacio martínez churiaque. marketing Komunitateko ordezkaria: iñaki ruiz manzano. Portavoz comunidad akción emprendedora: Javier ondarra. enpleo Komunitateko ordezkaria: Javier ramos. Portavoz comunidad despachos Profesionales: míguel Ángel calle. argitalpen Koordinazioa: aintzane Goikoetxea markaida. dirección de arte: unai molina (init services). maquetación: inge bengoa (init services). redacción: beatriz arraibi. argazkiak: agustín sagasti. revista de economista 2.0, es una publicación editada por el colegio vasco de economistas. rodríguez arias, 4 – 2o izda. 48008 bilbao tfns.: 94 415 26 33 - 415 26 44 fax: 94 415 89 87 Federico García lorca, 9 – bajo 20014 san sebastián tfno.: 943 01 14 96 fax: 943 45 47 11 san vicente de Paul, 3 – bajo 01001 vitoria tfno.: 945 25 02 09 fax: 945 28 02 86 colegio@ekonomista.org Ekonomisten Euskal Elkargoa ez da arduratzen aldizkari honetan agertzen diren iritzietaz el Colegio Vasco de Eonomistas no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta revista.
 3. 3. editoriala editorial harremanaK sendotuZ e ditorial honen hasieran, urte askotan ekonomisten euskal elkargoko Gobernu batzordean gure lanbidearen garapenaren alde ordezkari lanetan jardun izan duen pertsona bat ekarri nahi dugu gogora. carmen mariJuan da bera, herri Kontuen euskal epaitegiko ikuskaria. nahitaezkoa da ikuskaritza eta kudeaketa publikoaren alorrean burutu duen jarduera profesionala aipatzea. eeeko Gobernu batzarrak betidanik izan ditu bere baitan elkargoaren ekintza nahiz jarduerak sustatzearen alde lan egin duten pertsonak. nork ezagutzen ditu gure lanbidearen trikimailu nahiz beharrizanak guk geuk baino hobeto? batzordea osatzen duten lagunek, betebehar pertsonal nahiz profesionalei erantzuna emateaz gain, geratzen zaien denbora urria beste lankide batzuekin partekatzen dute. hori horrela, beraien ekarpen txikia egin nahi dute ekonomista lanbidearen alde. Garai berri honetan, informazio nahiz komunikazioaren teknologia (iKt) bidez harremanetarako espazio birtual berriak sortu dira. duela nahiko hasi ginen ekonomista 2.0 espazioaren inguruan hitz egiten; horren bidez, izan ere, benetako profesional-sarea sortzeko harremanak sustatzen dira. sustapen horren ondorioz, organo parte- hartzailea da elkargoa, non beraien lanbidean interesa duten pertsona guztiak bildu daitezkeen, ezagutza-eremu desberdinetan banatuta. bai gure lanbidearen etorkizuna, bai gizartearena, profesional guztion konpromiso nahiz partaidetzarekin lotuta dagoela uste dugu. Guzti-guztiok gara, inoiz ez bezala, gure lanbidearen garapenaren erantzuleak. une honetan, gainera, hori egiteko baliabide aproposak ditugu. estrechando laZos Q ueremos empezar esta editorial recordando a alguien que durante varios años ha estado dedicada al trabajo de representación y desarrollo de nuestra profesión desde la Junta de Gobierno del colegio vasco de economistas. nos referimos a carmen mari Juan, auditora de cuentas en el tribunal vasco de cuentas Públicas y cuya contribución a la actividad profesional de la auditoria y gestión pública es necesario reconocer. la Junta de Gobierno de cve ha dado cabida, y lo sigue haciendo, a muchos y muchas economistas que, desde la sombra, han tratado de promover las acciones y actividades del colegio. ¿quiénes mejor que nosotros y nosotras mismas conocemos la profesión y las necesidades que hay que cubrir? la Junta esta formada por individuos que, además de cumplir con sus propias obligaciones personales y profesionales, comparten el poco tiempo que les queda con otros compañeros y compañeras que, de igual forma, quieren poner su granito de arena en pro de la profesión de economista. en los nuevos tiempos en que vivimos las tecnologías de la información y comunicación (tic) han creado nuevos espacios virtuales de relación. la iniciativa del espacio ekonomista 2.0, de la que llevamos hablando ya un tiem- po, promueve estas relaciones para la creación de una verdadera red de profesionales. Promueve que el colegio sea un órgano participativo que da cabida a todas las personas colegiadas interesadas por su propia profesión, por sus áreas de conocimiento. creemos que el futuro de nuestra profesión, y de la sociedad, está directamente relacionada con el compromiso y participación de todos y cada uno de los profesionales. más que nunca, los y las responsables del desarrollo de la profesión somos todos y todas las profesionales y ahora contamos con las herramientas para hacerlo.
 4. 4. Elkargo Ekintzak Euskadiko Herri Ikuskaritzari buruzko Jardunaldia Jornada de Auditoria Pública en Euskadi 4 ekonomisten euskal elkargoa
 5. 5. AUDITORIA PÚBLICA ekonomisten euskal elkargoak, eudelekin (euskal udalerrien elkartea) batera, ikuskaritza Publikoari buruzko jardunaldia antolatu zuen bilboko burtsan, “ikuskaritza Publikoa euskadin” izenburupean. 125 pertsona bertaratu ziren EN EUSKADI Kontu Publikoen euskal epaitegiko ekonomista eta ikuskatzaile izandako carmen marijuanen oroimenez egindako ekitaldira. Jardunaldiaren helburua gure gizartean kontu ikuskaritzak duen garrantzia hainbat ikuspegitatik aztertzea da. esaterako, sektore publikoaren kontratuetatik datorren kontabilitate- erantzukizuna ezagutzea funtsezkoa da administrazio Publikoan kudeaketa Carmen Marijuan hobetzeko prozesuak aztertzerakoan; horregatik, hitzaldiaren zatirik handiena gai hori aztertzen eman zuten, antonio ramón rodríguez castaño-ren laguntzari eta Gobernu batzordeko ekarpenei esker; bera baita Kontu Publikoen epaitegiko letradua eta Fiskalizazio ataleko aholkularitza Juridikoko Zuzendariordearen ondokoa. kidearen oroimenez. hitzaldi horretan, kontabilitate-erantzukizunaren kontzeptua hartu zuten En memoria de Carmen abiapuntu; izan ere, erantzukizun hori daukate ondasunak edo efektu publikoak euren ardurapean izanik, horien kaltetan jokatzen dutenek, bai engainuz, bai Marijuan , miembro de zabarkeriaz, aurrekontuei buruzko legeak urratuz, baldin eta kalte horiek aipatu kudeatzaileek eman beharreko kontuetatik sortzen badira; eta sektore Publikoaren la junta de gobierno Kontratuei buruzko legea aplikatzetik sortzen diren edo sor daitezkeen zenbait gorabehera kontabilitate-erantzukizunean nola txertatzen diren zehazten ere saiatu ziren. administrazio-kontratu baten tramitazioak duen iter tenporalari jarraituz egin zen azterketa: prestaketa, lizitazioa, adjudikazioa eta exekuzioa. hona hemen CARMEN MARIJUAN aipatutako kasurik interesgarrienak: ekonomisten euskal elkargoaren Gobernu batzordeko kide eta Kontu - interes publikorako beharra justifikatu gabe edo behar hori kuantifikatu gabe Publikoen euskal epaitegiko ikuskari carmen marijuanek ekarpen handia egin dio bere ibilbide profesionalean ikuskaritzari eta kudeaketa publikoari. la jornada de auditoria Pública, organizada por el colegio vasco de economistas, ehun ekonomistatik gora eta en colaboración con eudel, asociación de municipios vascos, y que congregó a más epaitegiko kideek hartu zuten parte merezitako omenaldi horretan. de 125 asistentes, se celebró en la bolsa de bilbao bajo el título “auditoria Pública en euskadi ”, en memoria de carmen marijuan, economista y auditora del tribunal la contribución a la actividad vasco de cuentas Públicas. el objetivo de esta jornada fue analizar la importancia de profesional de la auditoria y gestión la auditoria de cuentas en nuestra sociedad desde distintas perspectivas pública de carmen marijuan, miembro de la Junta de Gobierno del colegio vasco de economistas, y conocer la responsabilidad contable derivada de los contratos del sector público es auditora de cuentas en el tribunal básico para analizar los procesos de mejora de la gestión en la administración pú- vasco de cuentas Públicas, ha blica, por lo que el acto se centró en su estudio y análisis, gracias a la participación y sido muy importante a lo largo de su carrera profesional. más de aportación de antonio ramón rodríguez castaño, letrado del tribunal de cuentas y cien economistas y compañeros y subdirector adjunto de asesoria Jurídica en la sección de Fiscalización. compañeras del tribunal, tomaron parte de este merecido homenaje. en esa conferencia se partió del concepto de responsabilidad contable, como aquella en la que incurren quienes teniendo a su cargo los caudales o efectos públicos los perjudiquen por dolo o negligencia grave mediante una vulneración de la legislación presupuestaria y siempre que esos daños se deduzcan de las cuentas que deban ren- dir los gestores citados y se intentó determinar como encajan en el concepto de res- ponsabilidad contable ciertos incidentes que surgen o pueden surgir en la aplicación de la ley de contratos del sector Público. el estudio se realizó siguiendo el iter temporal de la tramitación de un contrato ad- ministrativo: preparación, licitación y adjudicación y ejecución. los supuestos más interesantes a los que se hizo referencia fueron: akciones Colegiales 5
 6. 6. Akciones Colegiales egindako kontratua. Kasu honetan, hizlariaren iritziz, kontabilitate–erantzukizuna dago argi eta garbi eta erantzukizun hori kontratazio-organoarena izango litzateke zehazki, bera izan baita kontratazio-espedienteari hasiera eman diona eta beharra sortu, eta gainera, bera da kontratuen arloan funtsak kudeatzeko ardura nagusia duena. - krediturik gabe adjudikatutako kontratua; kontratu hori deuseza da, baina administrazioak bere egiten badu prestazioa, ordaindu egin beharko dio adjudikaziodunari. Kasu horretan, kontabilitate-erantzukizunik ba ote den erabakitzeko arazo nagusia honako hau da: prestazioa beharrezkoa izan bada eta haren balioa ordaindu bada, ez legoke kalterik, ezta kontabilitate-erantzukizunik ere. - Kontratua ez dagokionari adjudikatzea. Kasu hau da interesgarriena eta, kontabilitate-erantzukizuna egon litekeela erabakiko balitz, kontratuen adjudikazioa hankaz gora jarriko luke; hala ere, baditu arazoak. ez da nahikoa kontratua eskaintzarik onenari adjudikatzea eragotzi duen lege-hauste bat egotea; eskaintzarik onena zein izango zen ere jakin behar da, eta gainera, eskaintza horrek hautatua izan dena baino merkeagoa izan behar du; baina sarritan datu horiek ezin dira jakin. hizlariak honako galdera bota zuen: kontratua prozedura negoziatu bidez adjudikatzen bada, horretarako arrazoirik gabe, nork izan beharko zuen adjudikazioduna eta zer preziotan? - la celebración de un contrato sin justificación de la necesidad del mismo para el interés público o sin la cuantificación de esa necesidad. es este caso el ponente se pronunció claramente por la existencia de responsabilidad contable, que recaería concretamente sobre el órgano de contratación puesto que es quien ha de ordenar el inicio del expediente de contratación motivando la necesidad y es además el gestor de fondos por excelencia en materia contractual. - el contrato adjudicado sin crédito, contrato que es nulo pero en el que si la ad- ministración hace suya la prestación deberá pagar al adjudicatario. en este caso el principal problema para apreciar la existencia de responsabilidad contable se encon- traría en que si la prestación era necesaria y se paga su valor, no habría perjuicio ni por tanto responsabilidad contable. - la adjudicación de un contrato a quien no corresponda. este supuesto, que es el más interesante y en el que de determinarse la posibilidad de la existencia de responsa- bilidad contable implicaría un vuelco en la adjudicación de los contratos, no está exento de problemas. no basta con que exista una infracción legal que haya impedi- do adjudicar el contrato a la mejor oferta, hace falta saber cual habría sido esa mejor oferta y hace falta que la misma sea más barata que la que ha resultado elegida y en muchos casos no puede conocerse estos extremos. el ponente se preguntaba, si se adjudica un contrato por procedimiento negociado sin causa para ello ¿quién habría debido ser el adjudicatario y con que precio?. - la no exigencia de las garantías preceptivas, que sería un acto constitutivo de res- ponsabilidad contable si las mismas deben hacerse efectivas para percibir cantidades a las que la administración tiene derecho frente al adjudicatario y resulta fallido 6 colegio vasco de ekonomistas
 7. 7. - aurkeztu beharreko bermerik ez eskatzea; egintza horrek kontabilitate- erantzukizuna izango luke, baldin eta berme horiek bete beharrekoak badira, administrazioak adjudikaziodunaren aurrean zenbateko horiek kobratzeko eskubidea izanik, kobraezinak gertatzen bazaizkio. - ezarri beharreko zigorrak ez ezartzea erantzukizun kasu argia izango litzateke hizlariaren ustez. - aldatutako kontratuak; kasu askotan legez kontra eta lege-baldintzak errespetatu gabe egiten badira ere, xede duten prestazioa beharrezkoa bada eta kostatzen dena balio badu, ez dago kontabilitate-erantzukizunik. laburbilduz, sektore Publikoaren Kontratuen lege berria agertzea eta lege hori kontabilitate-erantzukizunaren baldintzekin lotzea doktrina-lanaren joera berri bat da, eta kontratu publikoen kudeaketan eragin handia izan dezake. - la no imposición de las preceptivas penalidades resultaba un claro caso de respon- sabilidad para el ponente. - los contratos modificados, por más que en muchos casos se realicen de forma ilí- cita no respetando los requisitos legales, si la prestación que tienen por objeto es necesaria y vale lo que cuesta, no hay responsabilidad contable. en conclusión la aparición de la nueva ley de contratos del sector Público y su incardinación con los requisitos de la responsabilidad contable es una nueva tendencia de trabajo doctri- nal que puede tener una importante repercusión en la gesitón contractual pública. Elkargoko Ekintzak 7
 8. 8. Elkargo Ekintzak 8 ekonomisten euskal elkargoa
 9. 9. ELKARGOAREN EGOITZETAN ekonomisten euskal elkargoaren Gobernu batzordeak bideokonferentzia sistema berria instalatzea erabaki du elkargoaren hiru egoitzetan; horren helburu nagusia BIDEOKONFERENTZIA SISTEMA da egoitzak hurbiltzea, urrun egoteak batzuetan zaildu egiten baitu zenbait BERRIA INSTALATUKO DA proiektu eta jarduera garatu ahal izatea. inbertsio handi horrek abantailak ekarriko ditu: erabakiak azkarrago hartzea, joan-etorrien dirua aurreztea eta lurralde ezberdinetako profesionalak hurbiltzea. teknologia berri hau ezarrita, eeek benetako arazo bat konpondu nahi izan du, ez baitzuen ematen elkargoaren zerbitzuei buruzko irudi onik. hainbat aldiz nuevo sistema de gertatu da, esaterako, elkargoak araban edo Gipuzkoan emandako prestakuntza jardueretan parte hartu nahi zutenen kopurua ez zela nahikoa izaten eta bertan Video- behera gelditzen ziren; horrek nahigabea sortzen zuen praktika horretan interesa zutenengan, eta azkenean bilbora joan behar izaten zuten, bertan biltzen baita elkargokide kopururik handiena. horrelako arazoak konpontzeaz gain, tresna hori Gobernu batzordearen eta Conferencia ekonomista2.0 Komunitateen bileretan ere erabiliko da; horrela, orain arte izan dugun eragozpenik handienetako bat kenduko dugu: komunitateen bilera presentzialetan hiru lurraldeetako profesionalak ezin bildu izatea. bideokonferentzia sistema elkargoaren hiru egoitzetako prestakuntza geletan instalatu en las sedes COLEGIALES da; izan ere, hortxe egiten dira bilerak, prestakuntza-jarduerak eta profesionalen arteko topaketak. Jarduera egoitza jakin batean izango da eta, eta teknika horren tresneria eta aukerei esker, bideokonferentziaz egingo da jarraipena beste egoitzetan; gainera, ikusteko, entzuteko eta elkar eragiteko aukera izango da. la Junta de Gobierno del colegio vasco de economistas ha decidido instalar un nuevo sistema de videoconferencia en las tres sedes colegiales, con el objetivo principal de acercarlas aún más y poder desarrollar proyectos y actividades que la distancia, en ciertas ocasiones, ha dificultado. una gran inversión orientada a la rapidez en la toma de decisiones, al ahorro económico en cuestión de desplazamientos y al acercamiento de profesionales de los diferentes territorios. el cve ha querido resolver, con la implantación de esta nueva tecnología, un problema real que existía todavía y que no beneficiaba la imagen de los servicios colegiales. en muchas ocasiones, por ejemplo, el número de participantes en las actividades formativas del colegio, impartidas en Álava y Gipuzkoa, no era suficiente para poder llevarlas a cabo y se terminaban suspendiendo, con la insatisfacción correspondiente de quienes estaban interesados e interesadas en la práctica y debían desplazarse a bilbao, sede donde se concentra mayor número de colegiados y colegiadas. Sistema honen bidez elkargokideen arteko hartu-emanak erraztuko dira; además de solventar este tipo de cuestiones está previsto que esta herramienta sea utilizada en las reuniones de Junta de Gobierno y de las comunidades besteen esperientzien berri izan eta ekonomista2.0, salvando de esta forma una de las principales dificultades que proiektuak garatu ahal izango dituzte. se observaban hasta la fecha; la imposibilidad de incorporar en las reuniones presenciales de las comunidades profesionales de los tres territorios históricos. este sistema facilitará el encuentro el sistema de videoconferencia se ha instalado en las aulas de formación de las tres sedes entre los colegiados y colegiadas que colegiales donde se llevan a cabo, reuniones, acciones formativas y encuentros entre profesionales. en una de las sedes se desarrollará la actividad y, gracias a los equipos y las podrán hacer uso del mismo para compartir oportunidades que ofrece esta técnica, su seguimiento se realizará por videoconferencia experiencias y desarrollar proyectos. en el resto de sedes con la posibilidad añadida de poder ver, oír e interactuar. akciones Colegiales 9
 10. 10. Akciones Colegiales • DANIEL LOPEZ DE ARMENTIA euskal herriko Zaee-ko presidentea Presidente del reaF Pais vasco. BOFIFO: Foru Aldizkari Fiskala Boletín Fiscal Foral euskal ekonomisten elkargoko Zaeeak bat egin du baliabide el reaF del colegio vasco de economistas, aprovechando la informatiko berriek eskaintzen dituzten aukerekin eta, oportunidad que los nuevos medios informáticos nos brindan, ondorioz, datozen hilabeteetan elkargokideentzako zerbitzu va a poner en marcha en los próximos meses un nuevo servicio berri bat jarriko du martxan. Zerbitzu horri esker, foru para sus asociados/as, consistente en la difusión selectiva de fiskalitateari buruzko informazioa hedatuko du, aldizkari información fiscal foral mediante boletines electrónicos, dirigidos elektronikoaren bidez. euskal autonomia erkidegoan específicamente al/la economista asesor/a fiscal del País vasco. zerga-aholkulari gisa diharduten ekonomistak izango dira, esklusiboki, zerbitzu horren jasotzaileak. Zaeeko eaeko daniel lópez de armentia, Presidente del reaF del País Presidente daniel lópez de armentiak baliabide berri hau vasco nos presenta esta nueva herramienta. aurkeztuko digu. Pregunta: ¿cuáles son las características principales de Galdera: Zeintzuk dira boFiForen ezaugarri nagusiak? Bofifo? daniel López de armentia: el boFiFo es un boletín que daniel lópez de armentia: boFiFo buletin edo aldizkari bat aglutinará todos los contenidos fiscales de los 3 territorios da eta horren bidez 3 lurralde historikoetako eduki fiskalak históricos presentados de forma organizada. se recibirá bildu eta antolatuko dira. Posta elektronikoan jasoko da directamente en el correo electrónico, lo que permitirá zuzenean; horrela, aholkulariak unean-unean jasoko du behar el acceso a la información que el asesor o asesora fiscal duen informazio guztia, iturri desberdinetan bilaketak egiten necesite, sin necesidad de tener que dedicar tiempo en denborarik galdu gabe. azken horiek kontsultatzeko aukera buscar en las distintas fuentes, a las que podrá consultar en ere egongo da, gai jakin batean sakondu nahi izanez gero. caso de que precise profundizar en la materia. erabiltzeko erraztasuna da tresna berri horren ezaugarri una característica importante es su fácil manejo. se trata de garrantzitsuenetariko bat. izan ere, aldizkari interaktibo un boletín interactivo en el que, de un vist azo, se pueden horri esker, azkar batean aurkituko duzu informazio encontrar los titulares de la información, resúmenes o el bakoitzari dagokion izenburua, laburpena edota testu osoa. texto completo. con un simple clic se podrá conocer todo lo Klik bat nahikoa izango da foru zergei buruz interesatzen que sea de interés en materia fiscal foral. zaizun guztia jakiteko. Pregunta: ¿Qué periodicidad tendrá? Galdera: Zenbatero bidaliko da aldizkaria? d.L.a.: los primeros boletines comenzarán a difundirse por el d.l.a.: urte bukaera baino lehenago ekingo zaio lehen reaF antes de fin de año, siendo de acceso exclusivo para sus buletinak igortzeari. Kideei bidaliko zaie esklusiboki, eta miembros, que lo recibirán directamente a través del correo posta elektroniko bidez jasoko dute, dohainik eta beste electrónico sin necesidad de registrarse y de forma gratuita. 10 colegio vasco de ekonomistas
 11. 11. inon erregistratu beharrik gabe. tendrá inicialmente una periodicidad mensual,, aunque la intención del reaF es ir reduciendo estos plazos de forma hasieran hilerokoa izango da; hala ere, apurka-apurka epe paulatina. hori murriztea da Zaeeen asmoa. Pregunta: ¿cómo se encuentra estructurada la Galdera: nola egituratu duzue informazioa? información? d.l.a.: boFiForen edukia –aurreikusita dago euskaraz d.L.a: el contenido de boFiFo, el cual está previsto que ere argitaratzea-, hiru ataletan banatuko da. bertan se genere también en euskera, se organiza mediante aurkitu ahalko dira hiru lurralde historikoetako aldizkari distintas pestañas en las que se podrán encontrar tanto ofizialetan zergen alorrean argitaratutako azken xedapenak, las últimas disposiciones de ámbito fiscal publicadas en Foru ogasunek zerga kontsulten edota administrazio los boletines oficiales de los tres territorios históricos, irizpideen inguruan egindako berrikuntzak, eta ekonomia como las novedades en consultas tributarias y criterios eta administrazio arloko Foru auzitegietako web orrietan administrativos emitidos por las haciendas Forales y las gehitu berri diren ebazpenak. horrez gain, aholkulari resoluciones más recientes incorporadas en las páginas fiskalentzako beste informazio interesgarri batzuk ere web de los tribunales económico administrativos Forales, eskuratu ahalko dira, baita prentsan azaldutako albiste así como otra información de interés para el despacho aipagarrienak ere. del asesor/a fiscal en el País vasco, incluyendo, además, noticias destacadas de prensa. aurrerantzean baliabide informatiko hori garatzeko asmoa dago; horrela, bilaketa eta kontsultarako sistema bat en posteriores desarrollos de la herramienta informática, gehituko zaio, aurreko edizioetako buletinak kontsultatzeko mediante la cual se generan los boletines, está previsto edota horietan argitaratutako datu zehatzak eskuratzeko. incorporar un sistema de búsqueda y consulta tanto de los bilaketa hori segmentu, gai, data edo bestelako aukeren ediciones anteriores de boletines como de datos concretos arabera egin ahalko da. publicados en los mismos segmentados por materias, fechas u otras opciones que se consideren de interés.. Galdera: nola sortu zen boFiFo sortzeko ideia? d.l.a.: euskal autonomia erkidegoan zerga arloko Pregunta: ¿cómo surge la idea de crear el Bofifo? aholkulari lanetan diharduten profesionalek etengabe d.l.a.: la necesidad que tiene el/la profesional asesor/a informatuta egoteko premia gero eta handiagoa dute; fiscal del País vasco de estar puntual y permanentemente horregatik, bulegoek informazio kopurua handia jaso eta bien informado resulta cada día más acuciante, razón por la bidali behar izaten dute. Zentzu horretan, informazio cual los despachos se ven obligados a demandar y recibir una hori guztia bereganatzeko arazoak egon ohi dira, gran cantidad de información, que, sin embargo, en multitud diziplina falta dagoelako bilatzeko unean eta, oro har, de ocasiones no son capaces de absorber, porque les falta baliabideak eta denbora falta zaizkielako. horregatik, disciplina de búsqueda, medios y tiempo para ello. Por este dagoen informazio-kopuru handi hori bulegoentzako motivo, y con la finalidad de poder convertir todo este volumen erabilgarri bilakatu nahirik, egoki iruditu zitzaigun de información disponible en un elemento manejable para honako buletin hau sortzea, eskura ditugun baliabide los despachos, nos pareció oportuno crear un boletín que, informatiko nahiz telematikoak erabilita. ondorioz, a través de los medios informáticos y telemáticos de los que gure elkargokideek erraz eta azkar eskuratu dezakete disponemos, proporcionara a nuestros y nuestras asociado/ hiru lurralde historikoetan zergen alorrean argitaratuta as, de manera fácil y rápida, todo lo fiscalmente relevante en dagoen informazio garrantzitsuena. Gure kolektiboari los tres territorios históricos. se pretende ofrecer un nuevo y zerbitzu berria eta azkarra ematea da helburua, horien mejor servicio a nuestro colectivo, facilitando su trabajo con lana eduki pertsonalizatuen bidez erraztuta. contenidos personalizados. Ekonomisten Euskal Elkargoaren ZAEEak elkargokideentzako zerbitzu berri bat ja rri du martxan, BOFIFO (Foru Aldizkari Fiskala). El REAF del Colegio Vasco de Economistas pone en marcha el BOFIFO (Boletín Fiscal Foral), un nuevo servicio para sus asociados/as Komunidades 11
 12. 12. Lanbide Bulegoak komunitatea ELKARTE PROFESIONALEI BURUZKO LEGEAREKIN BUELTAKA OTRA VEZ CON LA LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES Mikel Badiola González Abokatua eta administrazio zuzenbideko irakaslea Deustuko Unibertsitatea Ekonomisten Euskal Elkargoko abokatua. Abogado y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Deusto, abogado del Colegio Vasco de Economistas. elkarte Profesionalei buruzko martxoaren 15ko 2/2007 legea desde que vio la luz de la ley 2/2.007, de 15 de marzo, de argitaratu zenetik, ugariak dira horren arauketaren inguruan sociedades Profesionales, se han ido planteando múltiples sortu diren zalantzak, bai eta legearen aurretik eratutako cuestiones sobre su regulación, así como sobre la adaptación a sozietateek egin beharreko egokitzapenen ingurukoak ere. la misma por las sociedades constituidas con anterioridad a ella. legeari buruzko iritzi juridiko bat edo beste deduzitu edota sin perjuicio de la opinión jurídica más o menos fundada que defendatu ahal izan arren, “behin betiko” irizpidea, zalantzarik haya podido deducirse y mantenerse, el criterio “definitivo” gabe, legea behin eta berriz aplikatzearen ondorioz sortutakoa no puede ser otro que el que deriva de su aplicación en el izango da. horregatik, nahitaezkoa da aldian-aldian iritzi tiempo, y ello obliga a sondear y chequear las opiniones con horiek hausnartu eta aztertzea. cierta periodicidad. merkataritzako erregistroa da horren guztiaren inguruko la institución clave sobre todo ello es el registro mercantil, erakunde ardatza; legeak, izan ere, funtsezko protagonismoa al que aquella ley le confiere un protagonismo esencial, en ematen dio, merkataritzako elkarteei emandako egitekoarekin línea con el papel que tiene atribuído respecto al conjunto bat datorrena, hain zuzen ere. de las sociedades mercantiles. sarritan egiten den kontsultetariko bat honakoa da: uno de los problemas de consulta frecuente es si, 2/2007 legea aplikatzen denetik, juridikoki bideragarriak después de esa ley 2/2.007, siguen siendo jurídicamente al dira jarduera profesionalak jarduera ez-profesionalekin viables las sociedades mercantiles cuyo objeto social tartekatzean oinarritutako xede soziala (hau da, xede mistoa) comprenda la realización de actividades profesionales duten merkataritzako sozietateak?; edo kontrara, jarduera junto a actividades no profesionales (que podríamos profesionalak gauzatu ahal izateko, legean jasotako “elkarte identificarlas coloquialmente como sociedades de “objeto 12 colegio vasco de ekonomistas
 13. 13. profesionala” izan behar da nahitaez? Zentzu horretan, izan identificarlas coloquialmente como sociedades de ere, 2. artikuluaren esanetan, xedea esklusiboki profesionala “objeto mixto”); o, por el contrario, para la realización izan behar denez, ez lirateke bideragarriak izango xede de actividades profesionales no cabe más que la “sociedad mistoa duten elkarteak. Arazo hori erabat garrantzitsua da, profesional” contemplada en dicha Ley, cuyo artículo bai Legea eta gero sortu diren erakunde berriei dagokienez, 2 exige que su objeto sea exclusivamente la actividad bai Legea indarrean sartu aurretiko erakundeei dagokienez; profesional, con lo que ya no serían viables las antes azken horiek, izan ere, Legeari egokitzeko betebeharra dute, denominadas sociedades de “objeto mixto”. Cuestión Lehenengo Xedapen Iragankorrarekin bat etorriz. que es importante, no sólo respecto a la constitución de nuevas sociedades con posterioridad a la Ley, sino Horri guztiari buruzko iritzi kualifikatua eskuratzeko también respecto a las sociedades anteriores a la vista helburuarekin, gure Elkargoak berriro jo du Bizkaiko del deber de adaptación a que se refiere la Disposición Merkataritzako Erregistrora. Arazoaren inguruko kontsulta Transitoria Primera de la misma Ley. ez-formala egin eta, beti bezala, erantzun adeitsua eta tratamendu juridiko zehatza jaso dugu. Hona hemen gai honen A f in de disponer de una opinión cualif icada, este inguruan Merkataritzako Erregistratzaileek duten iritzia. Colegio ha vuelto a acudir al Registro Mercantil de Bizkaia, planteándole el asunto como una consulta 2/2007 Legea indarrean sartu eta gero eratutako sozietateei informal, y ha obtenido de él, como siempre, una dagokienez: acogida amable y un tratamiento jurídico riguroso. La opinión de los Registradores Mercantiles consultados a) Bere helburuen artean jarduera profesionala egikaritzea es la que sigue. badago, aipatu Legearen manuetara egokitu eta, beraz, sozietate profesional gisa eratu beharko da, Legeak xedatzen En cuanto a las sociedades constituidas con posterioridad dituen baldintza guztiak errespetatuz. a la Ley 2/2.007: b) 2/2007 Legearen aplikazio eremutik kanpo dauden a)Si su objeto comprende el ejercicio de actividad sozietateen kasuan (bitartekaritza sozietatea etab., Lege profesional, han de adecuarse al contenido de la citada horretatik kanpo daude, Zioen Azalpenean, II. atalean, Ley y, por tanto, han de constituirse como sociedad lehenengo paragrafoan jaso bezala), esan beharra dago profesional prevista en dicha Ley observándose todos los sozietate mota horiek xede hori dutela, berariaz. requisitos establecidos para ello en la misma. c) Sozietate “mistoa” bada (arestian aipatutako esanahiarekin), b)Si se trata de sociedades excluidas del ámbito de Merkataritzako Erregistroak jarduera profesionalari dagokion aplicación de la Ley 2/2.007 hay que señalar expresamente atalaren inskripzioa alde batera utzi eta jarduera ez- que se trata de esa clase de sociedades con ese tipo de profesionalari dagokiona baino ez du inskribatuko. objeto. 2/2007 Legea baino lehen eraturiko sozietateen kasuan c)Si se trata de una sociedad que se plantea como (Lehenengo Xedapen Iragankorrean jaso da nola egokitu “mixta” el Registro Mercantil dispondrá la exclusión de sozietate horiek Lege berrira): inscripción respecto a la parte de ejercicio profesional, y sólo inscribirá la parte no profesional. a) Aipatu 2/2007 Legea baino lehenago ez ziren sozietate profesionalak existitzen, ez zentzu hertsian behintzat; En cuanto a las sociedades constituidas con anterioridad bitartekotza sozietateak baino ezin zitezkeen egon. Egoera a la Ley 2/2.007: horren aurrean, beraz, legea baino lehenagoko sozietateak “bitartekotza sozietatea” direla ulertu behar da. a)Antes de dicha Ley 2/2.007 no existían sociedades profesionales en sentido estricto, y sólo podía haber b) Bitartekotza sozietateak 2/2007 Legearen aplikazio sociedades de medios o de intermediación. eremutik kanpo geratzen direnez, Lege horretara egokitzeko betebeharretik ere aske daude. Beraz, ez dute Lehenengo b) Están igualmente fuera del deber de adaptación a Xedapen Gehigarrian jasotakoa bete behar eta, ondorioz, ezin tal Ley y, por ello, no están sometidas a la disolución dira bertan aurreikusitako moduan desegin. prevista en ella. Hori guztia erabilgarria eta Legearen zenbait alde argitzeko Es de esperar que todo ello sea de gran utilidad y sirva lagungarria izango zaizuelakoan gaude. Eta beti bezala, zuen al objetivo de lograr la máxima clarificación de esos esanetara gaituzue, behar duzuen guztietan. importantes aspectos de la Ley. Komunidades 13
 14. 14. Despachos Profesionales komunitatea Esperientzia batzuk bulegoen ondorengotzan Experiencias en sucesión de despachos euskal ekonomisten elkargoaren bulego Profesionalen Komunitateak bulegoen ondorengotzarako protokolo bat abian jartzeko asmoa dauka. horretarako, lanbideko kide batzuei elkarrizketak egin zaizkie beren esperientziei buruz, prozesu hori bera hastekotan daudenei laguntza emateko. eeek “bitartekari” izan nahi du, martxan dagoen bulego bat hartu nahi duen pertsonaren eta beste profesional baten eskuetan uzten duen baten artean. egun, interesa duten pertsona batzuen zerrenda dauka. bulegoen ondorengotza arloan gure kide batzuek bizi izandako kasu errealak ezagutuko ditugu. con el objeto de ir elaborando el protocolo en sucesión de despachos que la comunidad de despachos Profesionales del colegio vasco de economistas tiene previsto poner en marcha, se han realizado una serie de entrevistas a compañeros y compañeras de profesión, sobre sus propias experiencias, que pueden ayudar a quienes están pensando en afrontar el mismo proceso. el cve quiere adoptar la figura de “mediador” entre quien quiere adquirir un despacho en marcha y quien lo deja en manos de otro u otra profesional. en la actualidad cuenta ya con un listado de personas interesadas. vamos a conocer algunos de los casos reales vividos por compañeros y compañeras nuestras en sucesión de despachos. 14 colegio vasco de ekonomistas
 15. 15. exper 1 eduardo comas eduardo comasen aitak modu unipertsonalean sortu zuen bulegoa. baina gaixotasun larri baten ondorioz, eduardok negozioa hartu behar izan zuen goizetik gauera. aurre egin behar izan zion eta benetako lanaren martxa hartu zuen (zein desberdina den unibertsitatean ikasten den teoria) ahal bezala, kasu batzuetan erabaki zailak hartuz. mota askotako lanak egiten hasi zen. aurrerago, berrikuntza teknologikoak sartu zituen (ordenagailu berriak, sistema operatiboak,...) eta reaF metodologia aplikatu zuen, negozio txikietarako ezinhobea. eduardoren arabera, oso garrantzitsua da kontuan hartzea gauzak berriro bideratzeko behar den denbora. bezeroen trantsizioa positiboa izan da berarentzat, bulegoaren ondorengotzan. bere esanetan, bezeroei ilusioa egiten die seme-alaba batek negozioa jarraitzea, orokorrean. Zerbitzu beraren jarraipen bezala ikusten dute, balio moral berberak ikusten dituzte. eduardoren ustez, negozioa zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta konplexuagoa da ondorengotza, egitura ez delako hain formala. negozioa zenbat eta handiago izan, orduan eta formalagoa da egitura, eta baliteke “aitarengandik” urruntzeko aukera gehiago egotea. oso zaila da aitarentzat bere semearen eta orain negozioa daraman profesionalaren arteko bereizketa egitea (azken finean, pardelak aldatu dizkio txikitan!) uste du etxe handiak soilik sartzen direla informazio-sarean, eta erosten dutela bulego profesional bat eta bere bezero-zorroa. Profesional independenteak bere burua egin du, errezelo askoz gehiago ditu, eta beraz, konplexuagoa da beste bulego profesional batzuekin fusionatzea. aukera hobea dira profesionalen arteko aliantzak. exper 2 valentín sagastizabal valentín sagastizabal empezó trabajando en una empresa de secretario del jefe de personal. se encargaba, fundamentalmente, de temas fiscales y laborales. entonces se le ocurrió montar una asesoría, hacia el año 60, junto con otro socio que, además de ser licenciado en derecho, como él, tenía un local disponible. montaron, de manera modesta, la oficina, y empezaron estando unas determinadas horas a la semana, alternándolo con sus propios trabajos. Poco a poco fueron aumentando la clientela y surgió la necesidad del asesoramiento contable. hicieron un pacto con un amigo, asesor mercantil, y empezó a llevarles estos temas. con el paso de los años, a valentín comienza a preocuparle el asunto de la sucesión. en noviembre de 1992 las tres partes redactan un convenio/contrato en el que se explican las normas a seguir en este sentido. se fija que esta sucesión no puede darse ni antes de cumplir 60 años alguno de ellos, ni después de cumplir los 65. se fija, entonces, una indemnización del fondo de comercio de un año. en mayo de 1993 muere el socio de la asesoría contable. carlos, el hijo de valentín economista, se hace cargo de la posición. dos años después el socio le comenta a valentín que quiere vender su parte del fondo de comercio y su parte en los locales y valentín se queda como dueño de todo el negocio (tiene en ese momento 63/64 años). valentín establece un contrato con su hijo e hija en la que acuerdan ir reduciendo la participación en beneficios de valentín e ir aumentando la de los dos en la misma proporción hasta traspasar el total. todo se lleva a cabo a través de un contrato/protocolo familiar, por escrito. valentín opina que si su hija o hijo no hubiesen tenido esas carreras le hubiese creado un problema el qué hacer con ese fondo de comercio. según sus palabras la experiencia fue buena y fácil, aunque hubo muchas cosas que ajustar. Komunidades 15
 16. 16. Kontabilidad KOMUNITATEA “TENEMOS UN PLAN SOBRE EL QUE CONVERSAR” Economistas opinan y comparten sus experiencias sobre el Nuevo Plan General Contable. “PLAN BERRIA DELA ETA, BADUGU ZERTAZ HITZ EGIN” Ekonomistek Kontabilitate Plan Berriaren inguruko esperientziak eta iritziak azaldu dizkiote elkarri eeek abian jarri duen ekonomista 2.0 estrategia berrian en base a la nueva estrategia ekonomista 2.0 puesta en oinarrituta, Kontabilitate Komunitateak deialdia egin zien marcha por el cve, la comunidad de contabilidad, convocó ekonomista guztiei, topaketa ez-formal bat egiteko 2009ko al colectivo de economistas a un primer encuentro informal maiatzaren 29an. el 29 de mayo de 2009. Foro horretan, KPo berrian izandako aldaketak eztabaidatu un foro que trató de abordar, durante dos horas, y bajo el ziren, bi orduz, eta ekonomista profesionalen ikuspegitik prisma de los y las profesionales economistas, los cambios betiere. horrez gain, bertara joan zirenek arazo teoriko que se han producido en el nPGc y trató, además, de compartir nahiz praktikoak adierazi zizkioten elkarri, komunikazioa cuestiones teórico-prácticas entre los y las asistentes para sustatu eta kontabilitateko erreforma berriaren inguruko ayudar a promover la comunicación y el intercambio de esperientziak elkar trukatzeko helburuarekin. experiencias sobre la nueva reforma contable. 16 ekonomisten euskal elkargoa
 17. 17. hamazortzi lagunek hartu zuten parte guztira, jarduera dieciocho economistas fueron los y las que participaron de esta aberasgarri horretan. Kontabilitate Komunitateak argi enriquecedora actividad. la comunidad de contabilidad quiere utzi nahi du topaketa horietan parte hartzeko ez dela dejar claro que para intervenir en estos encuentros no es necesario zertan aditua izan behar; nahikoa da kontabilitate sailaren ser un experto o experta en contabilidad, basta con ser un o una inguruan lan egiten duen profesionala izatea. Guztiok dugu profesional que desarrolla su actividad en torno al departamento zer esan. contable. todos y todas tenemos mucho que aportar. honako gaiak jorratu ziren, besteak beste: los temas que se discutieron y compartieron fueron, entre otros, los siguientes: • memoria-txostenean jaso beharrekoak. • erabili beharreko eredua: ete, mikroenpresa… • los requisitos de la memoria. • Kontabilitatearen munduak zerga nahiz • el modelo a utilizar, Pyme, microempresa... merkataritzakoarekin duen lotura eskasa. • la poca conexión entre el mundo contable, el fiscal y • balantzeko informazio-galera. el mercantil. • ete Planaren sinpletasuna dela-eta galtzen den • la pérdida de información en el balance. informazioa eta, bestalde, memorian eskatzen den • la simplicidad del Plan de Pymes con la zehaztasun-maila. consiguiente pérdida de información, • Plan berria egin zeneko garaiaren (oparoaldi versus el detalle exigido en su memoria. ekonomikoa) eta aplikatzen hasi behar • el contraste entre la época en la que se elaboró den garaiaren (krisia) arteko kontrastea. el nuevo Plan (bonanza económica) y la época • lotutako eragiketen gaineko nahitaezko en la que hay que comenzar a aplicarlo (crisis). informazioa eta, horren aurrean, informazio hori • la obligatoriedad de información en emateko orduan bezeroek adierazten duten ezezkoa. operaciones vinculadas versus la negativa • Garrantzia erlatiboaren printzipioa. de los clientes a dar dicha información. • eta abar. • el principio de importancia relativa. • etc honako hau, eeeko Kontabilitate Komunitateak antolaturiko Éste no ha sido más que el primero de una serie de encuentros topaketen artean lehenengoa baino ez da izan; datozen presenciales que la comunidad de contabilidad del cve va a hileetan jardunaldi gehiago antolatuko dira, kontabilitate seguir organizando los próximos meses con el objetivo de arloko ekonomista-sarea handitzeko helburuarekin, ampliar la red de economistas del área contable liderada egunean alor horretan hiruzpalau aditu baino ez daude eta. actualmente por cuatro expertos o expertas. deialdi horiek araban eta Gipuzkoan egingo dira. las siguientes convocatorias se realizarán en Álava y en Gipuzkoa. elkargoaren egoitzetan bideokonferentzia-sistema Gracias a la instalación del nuevo sistema de videoconferencia ezartzeari esker, bilera horietan parte hartu nahi duten en las sedes colegiales, todos y todas las colegiadas que quieran elkargokideek horretarako aukera izango dute, baita beste participar en estas reuniones podrán hacerlo desde otros lurraldetatik ere, eta bilera egingo den lekura joateko territorios sin necesidad de desplazarse al lugar de celebración. beharrik gabe. el primer encuentro presencial ha servido, además, para lehenengo topaketa horretan, gainera, eeeko Kontabilitate presentar el nuevo espacio virtual que ha creado y ofrece Komunitateak sortu berri duen espazio birtual berria la comunidad de contabilidad del cve, en el que todas y aurkeztu da. bertan, elkargokide guztiek KPo berriaren todos los colegiados van a poder expresar sus opiniones y inguruan dituzten iritzi eta ikuspegiak jaso ahalko dira, puntos de vista sobre el nPGc, y compartir, así, las dudas bai eta horren inguruko zalantzak ere. espazio hori que existen al respecto. este espacio se puede encontrar en foroan aurkitu daiteke, elkargoko web orrian. Gaur arte, el foro, creado para ello, dentro la página web del colegio. a 1.500 bisitatik gora jaso ditu foroak, eta makina bat gai día de hoy este foro ha recibido más de 1500 visitas y se han interesgarri jorratu dira bertan. planteado en él diversas cuestiones interesantes. Komunidades 17
 18. 18. Contabilidad Comunidad MEMORIA BERRIARI BURUZKO LEHEN IRITZIA Primera Impresión sobre la Nueva Memoria Aunque quizás sea todavía pronto para emitir un juicio maduro sobre el tema, mis primeras impresiones en relación a la memoria del nuevo Plan General Contable son contradictorias: Por un lado, entiendo positiva la exigencia que conlleva de aportar más información que el modelo anterior, mediante la creación de nuevas notas y la ampliación de lo requerido en otras. Este aspecto debiera servir para dar la importancia debida a la memoria, complemento fundamental de los restantes elementos de las cuentas anuales (especialmente de balance y cuenta de pérdidas y ganancias, en los que hemos solido fijarnos más). Iñigo Sanz Buerba Elkargokide zk.: 8659 Ahora bien, esta misma exigencia produce una mayor complejidad en cuanto a su formulación (al menos Contax, Asesores hasta que consigamos asimilar todos los cambios que implica), lo que puede obligar a muchas empresas y Auditores, S.L. a tener que solicitar colaboración para su correcta confección. Así, por ejemplo, notas como la de los instrumentos financieros pueden resultar, a mi modo de ver, de difícil comprensión y excesiva extensión, dado todo lo que abarca. Por otro lado, el detalle de la información que se exige en ciertos aspectos es muy elevado, cuando en otros no parece del mismo nivel. El modelo de pymes lógicamente requiere mucha menos información que el del PGC. Sin embargo, dadas las posibilidades de las empresas que pueden elaborar este tipo de memoria, probablemente estas sociedades se encuentren con mayores dificultades que antes para su correcta confección. Se les solicita, además, nuevos o más extensos detalles (operaciones con partes vinculadas, por ejemplo) que bien por desconocimiento bien por otros motivos muchas empresas no estén en disposición de facilitar. 18 Colegio Vasco de Ekonomistas
 19. 19. 1514/2007 errege dekretuaren bidez onartu zen KPo berria (17 urtero aldatu izan dena, 1973an eta 1990ean); errege dekretu horren hirugarren zatian, hau da, “urteko kontuak”, memoria normalak izan behar duen gutxieneko edukia jasotzen da. memoria horrek, urteko kontuek barne hartzen dituzten gainerako informazioa osotu, gehitu eta azaltzen du. horrek esan nahi du, egungo balantzearekin zeroko zenbatekoa izan dezakegula ibilgetuaren atalean (ukiezina eta erabat amortizatutako materiala edo %100ean narriatutako finantza materiala); memoriaren bidez errazago ikusiko dugu erakunde horren ondasunik duen ala ez “aktibo ez korrontean”. 2007ko KPo aplikatzen denetik, enpresek modu esanguratsuan areagotu dute memorian jasotzen den informazioa MEMORIA NORMALA, (25 ohar); horregatik, merkataritzako Kodeak behartzen dituen erakundeek urteko Kontuak egiteaz gain, 2007KO KPOren ARABERA administrazioko langileen dedikazioa eta kontabilitate-programa garrantzitsuenen egokitzapena ere egin behar izan dute. hori guztia, gainera, egoera ekonomikoa aldekoa ez den sasoi honetan, kostuak beraien gain hartuz, nahiz eta unean uneko energia gastuak edota gastu ekonomikoak merkatuan bizirautera bideratuta egon beharko liratekeen. Txema Valdecantos orain, gainera, bi KPo ditugu; hiru egia esan (orokorra eta eteena, eta azken horrek, gainera, Bengoetxea mikroenpresei zuzenduriko irizpide sinpleagoak barne hartzen ditu), eta horietako edozein aukeratuta elkargokide zk.: 1478 ere, gutxienez hiru urtez mantendu behar da indarrean. hori guztia kontuan, erakundeak aukeratu abante auditores behar izan du zein KPo aplikatu, 2008. ekitaldiko urteko kontuak prestatzerakoan. KPo orokorraren eta eteen memoria laburtuari dagokienez, oso antzekoak dira edukiaren aldetik. mikroenpresentzat, berriz, irizpide sinpleagoak aplikatzen dira. azpimarratu nahiko nukeen beste alde bat, honakoa da: sozietateko administratzaileek duten geroz eta inplikazio handiagoa, memorian jasotzen duten informazioari dagokionez, zehatzago: • sozietate talderik ez badago edota sozietate taldea badago • (2.3. oharra) balorazioaren alde kritikoak eta ziurgabetasunaren estimazioa; bertan, ekitaldiaren itxieran dauden ziurgabetasunei buruzko informazioa ematen da, bai eta zuzendaritzaren estimazioak ere (funtzionamenduan dagoen enpresa). • lotutako alderdiei buruzko informazioa. • Finantza instrumentuen kategoriak. • informazio berezia: administratzaileei eta goi-zuzendaritzako kideei egindako ordainketak, bakoitza bere aldetik. • etab. sektorekako egokitzapen gehienak ere egiteke daude oraindik; horiek, merkataritzako araudiaren eta icaci aurkeztutako kontsulta ugarien kontrakoak diren kasuetan aplikatzen jarraituko dira; boicacetan ari zaie erantzuna ematen (35 erantzun), eta horrek ziurgabetasuna eragiten du memoria idazteko orduan. laburbilduz, 2007ko KPo aplikatu ahal izateko, ahalegin handia egiten ari dira enpresak; izan ere, eta enpresek orokorrean bizi duten egoera kontuan, ez da nahitaez aplikatu beharreko zerbait, antolaketari dagokionez. europar batasuneko gainerako estatu kideetan , beraiek erabakitzen dute nic/niiF enpresa guzti-guztiei aplikatzen zaien ala ez (espainian egiten den moduan). alemaniak, Frantziak eta italiak ez dute beraien KPo aldatu, eta zain daude, ea espainian eta zuzenean nic/niiF aplikatzea erabaki duten gainerako herrialdeetan zer nolako bilakaera dagoen. con la elaboración y presentación de la memoria finaliza el período de adaptación al nuevo PGc. esta memoria, a diferencia de la anterior, deja de ser un mero trámite legal a cumplir para la mayoría de las empresas, para convertirse en un elemento importante en la interpretación del balance, la cuenta de resultados y su situación financiera debido a la gran cantidad de información que hay que incluir en la misma, aportando por tanto una mayor transparencia a las ccaa. Pero este aspecto positivo, a mi modo de ver, trae consigo el inconveniente del cumplimiento de dicha transparencia, como por ejemplo el deber de informar sobre las operaciones con partes vinculadas y personal de alta dirección, ya que no todo el mundo está dispuesto a facilitar una información que puede considerar confidencial. otro aspecto a tener en cuenta es la complejidad en la elaboración de la nueva memoria, que puede suponer un gran problema para las pequeñas empresas, que necesitarán personal cualificado para Begoña Pocero Roca su elaboración, sobre todo dentro de la actual coyuntura económica en la que bastante tienen col nº: 8300 con preocuparse por salir adelante. esto me lleva a cuestionarme hasta que punto las memorias acme Gestion presentadas este año se han elaborado conforme a lo establecido en el nuevo PGc o habrá que contable, s.a. esperar a años siguientes para que las empresas puedan concluir su adaptación al mismo. Komunidades 19
 20. 20. Akción Emprendedora Komunitatea Zer iritzi dute ekintzailetzari buruz etorkizuneko ekonomistek? ¿Qué opinan las y los futuros economistas acerca del emprendizaje? 2009ko maiatzaren 7an, e-mprende 09 sari-banaketako el 7 de mayo de 2009 se celebró en la Facultad de ciencias ekitaldiaren baitan, World cafe bat egin zen ehuko económicas y empresariales de la uPv/ehu un World café ekonomia eta enpresa Zientzien Fakultatean. ekimenean durante la entrega de premios de e-mprende 09. en la hirurogeita hamar ikasle inguruk hartu zuen parte. iniciativa participaron alrededor de sesenta estudiantes, topaketa, beraz, esperientzia erabat positibo eta convirtiendo el encuentro en una experiencia muy positiva aberasgarria izan zen. bertatik, kultura ekintzaileari y enriquecedora. de ella se extrajeron varias reflexiones buruzko zenbait gogoeta atera ziren. sobre cultura emprendedora. hona hemen taldeKa eGin Ziren GoGoeta naGusiaK: las cuestiones que se Plantearon a nivel GruPal Fueron las siGuientes: GOGOETA 1: REFLExIóN 1: begiratu inguruan; seguru ekintzailea mira a tu entorno, seguro que conoces a alguna persona 1 den norbait ezagutzen duzula… emprendedora... -ekintzailea izateak zer nolako aukerak -¿qué oportunidades consideras ematen ditu, zure ustez? que tiene el serlo? 2 GOGOETA 2: REFLExIóN 2: egun bizi dugun krisi ekonomikoa en una situación de crisis económica como la actual, con bezalako egoera baten aurrean, una tasa de paro creciente, supongamos que tienes una idea langabezia-tasa geroz eta handiagoarekin, brillante.... demagun ideia bikainen bat duzula... -¿qué factores externos crees que animarían a la hora -ideia hori enpresa bilakatzeko orduan, zeintzuk de convertir dicha idea en una empresa? izango lirateke aldeko kanpoko faktoreak? Y, ¿cuáles son los que la frenarían? (aparte de la necesidad de dinero) eta zeintzuk kontrakoak? (diru-beharra alde batera utzita) 20 colegio vasco de ekonomistas
 21. 21. Emaitzen analisia 1. GOGOETA REFLExIóN 1: Análisis de resultados a nivel porcentual los conceptos que más se citaron fueron los siguientes: EFLExIóN 1 tu zuten GOGOETA Ren ar tean, askok aipaspena”, 25% autonomía te erantzun n aurreko aintza 21% realización personal “giz ar teare eei a ukerak 19% mejora personal, ekintzail eta, per tsona gokionez; nahiz n 19% reconocimiento/aportación a la sociedad. emate ar i da presa berr i bate a tean, en re n” hasiera b rapen per tsonala . 16 % otros: a n h asiera “g kin lotuagoa ego vivir tu sueño, experiencia, crecer como persona, aprender, pr intz ipioare oportunidad de enseñar: transmitir sus conocimientos y experiencias, mero de n alto nú opor tunidad Fomentar empleo, conocerte a ti mismo en situaciones que va que u se obser señaló como una anteriormente no has tenido, independencia laboral y más sueldo, as l respuest dedora e ”, a a empren ad oportunidad de ampliar las redes sociales y poder enriquecerse de la person to ante la socied icio con ideas de otras personas, te ofrecen subvenciones, trabajar cimien recer que el in “recono puede pa ene que ver en en lo que quieres, en lo que verdaderamente te gusta. Poder que pesar de a empres a ti . de negociación, autoridad para tomar tus decisiones... una nuev personal” de n la “re alización co pr incipio 2. GOGOETA REFLExIóN 2 Zentzu horretan, honako emaitzak lortu ziren. GOGOETA 2 REFLExIóN 2 %27 erakundeen laguntza laguntza-faktoreen %27 negozio-aukera artean, erakunde publikoek %17 negozioaren arazoa eskaintzen dituzten laguntzei %14 ingurukoen/familiaren laguntza garrantzia eman zitzaien. 15% beste batzuk: Giza baliabide eta material merkeagoa, lehiakortasun gutxiago, Podemos extraer que dentro de Kontsumoa gehitzea, hobekuntza, berrikuntza, beharrizana los factores de apoyo se señaló sortzea, negozioaren ideia ona edukitzea, Kontaktuak como importante la ayuda que izatea, Prestakuntza areagotzeko motibazioa, Komunikazioa, ofrecen las instituciones públicas. marketina, Gizartearekin erantzulea den zerbait asmatzea… KONTRAKO FAKTOREEN LOS FACTORES DE FRENO los resultados obtenidos al respecto han sido: KONTRAKO FAK 41% situación económica actual TOREEN FACTOR 21 % Problemática del negocio ar tean, b estalde, ES DE FRENO 13% inexperiencia presente oso dago egu 9% competitividad del mercado dugun kr n bizi isi ekono mikoa. 16% otros: Podemos Familia como freno, Falta de contactos, dificultad de conseguir materia extraer q los facto ue dentro prima, ilegalidad, mayores costes, tanto variables como fijos, ideas res de ap de como imp oyo se se políticas: subvenciones, leyes, menos proveedores donde elegir, no or t ñaló ofrecen la ante la ayuda que concesión de préstamos, Pereza, aversión al riesgo... s instituc iones púb licas. Komunidades 21
 22. 22. Empleo Comunidad • MARTA CARAZO akcion enprendedore Komunitateko Koordinatzailea miembro de la comunidad de empleo del c.v.e. BELAUNALDI BERRIEN JARRERAK ETA BALOREAK LAS ACTITUDES Y VALORES DE LAS NUEVAS GENERACIONES badakigu enpresak, hezkuntzak, administrazioak eta gizarteak somos conscientes de que las empresas, el ámbito educativo, la orokorrean makina bat gauza aldatu eta birdefinitu behar dituela administración y la sociedad en general tienen muchas cosas que egungo praktika eta jokabideei dagokienez. cambiar y redefinir respecto a las prácticas actuales. nazioarteko krisi honetan, beste batzuetan gertatu ez bezala, en esta crisis internacional, a diferencia de otras crisis, ningún sector sektore bat bera ere ez dago salbu, eta lanbide guztietan nabaritzen se encuentra a salvo y todas las profesiones están afectadas y en da eragina; ondorioz, pertsona orok jasan ditu ondorioak, bai consecuencia no hay persona que no sufra directa o indirectamente zuzenean, bai zeharka. langabetuen zerrenda handitu eta sus efectos. se incrementa la población en desempleo, se reduce el kontsumitzaileen erosteko ahalmena gutxitu da, bai eta eskari- poder adquisitivo de los consumidores/as y con ello de la demanda. maila ere. egitate horien ondorioz mesfidantza eta beldurrak estos hechos provocan un aumento de la desconfianza y miedos ugaritu dira, jendearengan pesimismoa eta ilusio falta nabaritzen asentándose un pesimismo generalizado y se pierde la ilusión. delarik. existe la posición de permanente sufridor/a, trasladando la bada etengabe sufritzen dagoenik, egoeraren eta egoera horren responsabilidad de la situación y de sus soluciones fuera de cada uno/a. es irtenbideei dagozkien erantzukizunak lekuz aldatu eta urrundu una posición de resignación demasiado condicionada a que un tercero/a egiten dituenik. honelakoak bezalako adierazpenak entzuten dira: haga algo “para sacarme de aquí”. hay otras reacciones que se derivan de “krisian sartu gaituztenek atera behar gaituzte krisitik”. badira la percepción de miedos y amenazas como son la paralización o la huída beldur edota mehatxuek eragindako bestelako erreakzioak ere, hacia adelante. estos síntomas se manifiestan en comportamientos y esaterako, geldirik geratzea edo aurreraka ihes egitea. sintoma actitudes de evitación y negación de la realidad de crisis. horiek, krisiaren errealitatea saihestu nahiz ukatzeko jokabide edota jarreretan agertzen dira. además de saber, un/a buen/a profesional debe demostrar su capacidad de definición, implantación y desarrollo de los proyectos y Jakintzaz gain, profesional on batek bestelako gaitasunak ere objetivos que asume. erakutsi behar ditu, esaterako, definiziorako gaitasuna, edota estos aspectos, entre otros, han tenido un gran peso en el desarrollo bere gain harturiko proiektu nahiz helburuak ezarri eta garatzeko profesional de la persona. gaitasuna. sin embargo, esta crisis ha puesto de manifiesto que los valores que han estado vigentes estos últimos años deben revisarse e incluso hay alde horiek, besteak beste, garrantzia handia izan dute pertsonaren que pensar en recuperar valores que siempre han existido y a los que garapenean. Krisi honek, hala ere, agerian utzi du azken urteotan no les hemos dado la relevancia necesaria. 22 ekonomisten euskal elkargoa
 23. 23. indarrean egon diren balioak berraztertu beharrean daudela. are Los valores profesionales de siempre. gehiago, betidanik hor egon diren balioak nola berreskuratu pentsatu en tiempos de bonanza se ha priorizado con cierta frecuencia beharko genuke, ez baitiegu behar besteko garrantzia eman. el éxito rápido, exigiendo a los/as profesionales resultados a corto plazo. Podemos decir que hemos contribuido a crear una zer da orain arte baloratu dena sociedad donde prima no quien tiene más conocimiento y quien oparoaldian arrakasta azkar lortzeari eman zaio lehentasuna, hau más experiencia aporta o quien más riqueza económica y social da, profesionalei emaitzak epe laburrean lortzeko eskatu zaie. crea de manera sostenida a lo largo del tiempo, sino que se asko sinplifikatuta bada ere, esan dezakegu, gizartean garrantzia ha priorizado a quien obtiene el mayor resultado en el menor gehiago eman zaiola ezagutza nahiz esperientzia edota denboran espacio de tiempo, por encima del esfuerzo, de la capacidad de zehar aberastasun ekonomiko zein soziala eskaini duenari baino, compartir su saber hacer con los demás, de su aportación al epe laburrenean emaitza gehien lortu dituenari. hau da, ez interés común. dira kontuan hartu egindako ahalegina, norberaren ezagutza gainontzekoekin partekatzeko gaitasuna, eta guztion interesekoak además, desde los comportamientos individuales y de diren ekarpenak egitea. norbanakoen jokabideetatik eta familiako educación familiar hemos implantado una cultura de hezkuntzatik abiatuta, gainera, babesean oinarritutako kultura protección. el valor del esfuerzo para conseguir lo que uno o sustatu dugu. nahi duzuna lortzeko egin behar den ahaleginak una quiere ha variado mucho y como consecuencia el valor que aldaketa asko izan ditu eta, ondorioz, lortzen denaren balioa ere se le da al logro conseguido. no hace tantos años, era habitual bestelakoa da. duela ez urte asko, ohikoa zen ikasketak ordaindu tener que trabajar para pagarse los estudios, cosa que hoy en ahal izateko lan egitea; gaur egun, ordea, hori egiten duen día la persona que lo hace es la excepción. pertsona salbuespena dela esan daiteke. nuevos valores. La actitud como factor clave. Balio berriak. jarreraren garrantzia. viviendo situaciones similares hay personas que manifiestan antzeko egoerak bizi izanda, badira jarrera aktiboagoa erakusten una posición activa, menos resignada. duten pertsonak, atsekabe gutxiagoz, alegia. en estas personas el valor de la autorresponsabilidad es muy alto. Pertsona horien gain auto erantzukizunaren balioa oso no esperan que “otros” arreglen un problema sino que actúan handia da. ez daude “besteek” arazoa konpondu zain; ekimen a iniciativa propia, poniendo su saber hacer a la contribución propioz jarduten dute, beraien jakituria eta ezagutza helburu del objetivo marcado. son personas que no se quieren sentir jakin batzuen alde utziz. inoren mende egon nahi ez duten dominadas y como consecuencia toman una postura proactiva pertsonak dira eta, ondorioz, jarrera aktiboa hartzen dute, antes de que alguien les obligue a sumarse a un proyecto con el gustura egongo ez liratekeen proiektu batean parte hartzera que no se identifican. no viven permanentemente en un estado inork behartu aurretik. ez dira etengabe asegabetasun egoera de insatisfacción. son personas que priorizan el beneficio batean bizi. taldearen onura lehenesten duten pertsonak dira, colectivo por encima del individual. norbanakoenaren ondoan. badakite guztiek irabaziz gero sari bikoitza jaso balute bezala sentituko direla. orokorrean, en general son personas que están dispuestas a acordar, a adosteko, lagatzeko eta errespetatzeko prest dauden ceder, a respetar. pertsonak dira. aurreko belaunaldiekin alderatuz, gazteok errazago garatu dezaketen beste balio berri bat honakoa da: otro valor en alza y que los/las jóvenes son capaces de desarrollar elkarren artean lotuta dauden lankidetza-taldeetan lan egiteko más que generaciones anteriores es la capacidad para trabajar gaitasuna. harremanetarako joera handiagoa dute, errealitate en entornos colaborativos, en equipos interdependientes. son berriak ikertzeko ohitura, eta lorpenak gainontzekoekin más proclives a contactar, indagar nuevas realidades y más partekatzeko eskuzabalagoak dira; izan ere, badakite horrek generosos en trasladar sus logros y trabajos gratuitamente guztiak onura ekarriko diola kolektibitateari eta, era berean, siendo conscientes de que eso reportará un bien colectivo a la beraien errealitatea hobetu eta aberastu egingo duela. vez que mejorará y enriquecerá su propia realidad. Kri siak hauskorrago sentiarazi gaitu, eta ziurgabetasun horrek, la crisis nos ha hecho sentirnos más vulnerables y esta era berean, gauzen lehentasuna birdefinitzera eramango gaitu. incertidumbre también nos va a llevar a repriorizar las cosas horrelako balioak behar beste garatu ez izanak ez du esan nahi de manera diferente a la actual. que no se hayan desarrollado pertsonengan existitzen ez direnik. nagiak atera eta sustatu egin suficientemente este tipo de valores no quiere decir que no behar dira. Gainera, badira balio horiek bereganatuta dituzten existan en las personas. hay que desperezarlas y potenciarlas. erakundeak (balio guztiak, edo batzuk), eta enpresa-garapen propioa izan dutenak. enpresa horien gain ere eragiten du krisiak, además, existen organizaciones que tienen arraigados estos baina hortik irteteko modua guztiz desberdina izango da, enpresa valores (todos o parte de ellos) en su propio modelo y han sido osatzen duten pertsonek eurek ere balio desberdinak dituztelako la base de su propio desarrollo empresarial. estas empresas arazoei aurre egiteko orduan. eredu kooperatiboak dira horren están también afectadas por la crisis, pero la forma de salir de adibide argia. Kooperatiben ezaugarri bat, izan ere, arazoak izan ella tendrá rasgos muy diferentes ya que sus personas tienen arren horien aurrean irtenbide desberdinak aurkitzea da. diferentes valores para afrontarla. Komunidades 23
 24. 24. Empleo Komunitatea BEKA PROGRAMA BERRI BAT LAN MERKATUKO PREMIAK BETETZEKO UN NUEVO PROGRAMA DE BECAS QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL Lizentziatu berriek beraien lanbide-gaitasunak hobetzeko aukera edukiko dute lanbide merkaturako bidea errazteko helburuarekin Las y los recién licenciados tendrán la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales para facilitar su acceso al mercado laboral ekonomisten gaitasunei buruzko azterketa egin du el estudio sobre competencias de las y los economistas oraintsu ekonomisten euskal elkargoko enplegu adituen llevado a cabo, recientemente, por la comunidad de Komunitatean; azterketa horretan ikusten denez, alde expertos y expertas de empleo del colegio vasco de handia dago lizentziatu berriek dituzten gaitasunen eta economistas ha observado una diferencia importante entre enplegu-emaileek eskatzen dituztenen artean. las competencias con las cuales salen los recién licenciado/ as y las que exigen los propios empleadores/as. Gaitasun horiek jarduera profesionalaren arlo bakoitzari el cve ha pretendido analizar estas competencias lotuta aztertu nahi izan ditu eeek, funtsezko 4 elementu asociándolas a cada área de actividad profesional en base oinarri hartuta: ezagutza teknikoak, trebetasunak, jarrerak a 4 elementos fundamentales: conocimientos técnicos, eta balioak. habilidades, actitudes y valores. ezagutza teknikoei dagokienez, honakoa hauteman da: respecto a los conocimientos técnicos, se ha percibido que, aseguruen eta ikuskaritzaren munduan prestakuntza hobea excepto en el mundo de los seguros y la auditoria, donde behar dela; gainerakoan ez da aldaketa handirik egin sí se solicita más formación, no es necesario un cambio behar. trebetasunak, jarrerak eta balioak, ordea, osagai importante. Pero las habilidades, las actitudes y los valores bereizgarriak dira, eta horretan alde nabarmena ikusten da son elementos diferenciales y se han detectado disparidades lizentziatuko direnek dakartenaren eta lanean ari direnek notables entre lo que aporta el futuro y futura licenciada y lo eskatzen dutenaren artean. que necesitan quienes ya ejercen la profesión. horregatik, eeek berriz definitu nahi izan du orain arte Por todo esto el cve ha tratado de redefinir el programa eskaini izan duen praktiketako programa, eta ahalegin de prácticas que ofrecía hasta la fecha poniendo especial berezia egin du enpresetako praktiketan garatu behar diren énfasis en las habilidades, actitudes y valores que deben trebetasunak, jarrerak eta balioak zehazten. Prestakuntza desarrollar a lo largo de las prácticas en las empresas. se akademikoan jasotako ezagutzak praktikan jarri nahi dira, trata de poner en práctica los conocimientos adquiridos, en baina ikuspuntu berritzaile batetik. la formación académica, con un enfoque innovador. 24 colegio vasco de ekonomistas
 25. 25. TREBETASUNAK HABILIDADES ildo horretan, elkargoaren zeregina hauxe izango da: la labor del colegio en este sentido va a consistir en jasotako ezagutza teknikoak, kasu bakoitzean eta lanpostu enseñar al alumno/a a saber poner en práctica y aplicar bakoitzean, praktikan jartzen eta zuzen aplikatzen irakastea correctamente, en cada caso y en cada puesto, los ikasleari. conocimientos técnicos adquiridos. lanbide honetan erabili ohi diren programa informatikoen se va a ofrecer formación en programas informáticos cuyo gaineko prestakuntza emango zaio. uso es habitual en la profesión. norbanakoaren segurtasun arloa eta talde-lanean jarduteko se abordará el campo de la seguridad del individuo y las teknikak jorratuko dira, trebetasun horiek asko estimatzen técnicas de trabajo en equipo, una habilidad muy deseada baitituzte enplegatzaileek. izan ere, gaitasunen azterketak para el empleador/a. Y es que el estudio de competencias erakutsi duenez, lizentziatu berriei asko kostatzen zaie ha reflejado que a los recién licenciados/as les cuesta ser analitikoak izatea, erabiltzen duten informazio-multzo analíticos, establecer opiniones a pesar de la cantidad de handi horretan iritziak ezartzea. información que manejan. bestalde, berebiziko garrantzia du komunikazioaren muy importante es, además, el concepto de la comunicación, ser kontzeptuak, hots, komunikatzeko gai izateak, hizkuntza capaz de comunicarse, de expresarse correctamente de forma bat baino gehiagotan, ahoz zein idatziz, gauzak zuzen oral y escrita en diferentes idiomas. Para ello el nuevo programa adierazten jakiteak. horregatik, eeek eskaintzen duen beka- de becas que oferta el cve está orientado a preparar entrevistas programa berria laneko elkarrizketak ingelesez eta euskaraz de trabajo en inglés y euskera, redactar curriculums... prestatzera, curriculumak idaztera eta abarrera bideratu da. VALORES BALIOAK los valores se aplican como concepto transversal. el estudio balioak zeharkako kontzeptu gisa aplikatzen dira. Gaitasunen de competencias ha revelado que existen ciertos valores de gaineko azterketak erakutsi duenez, lizentziatu berriei zenbait los que carecen los egresos/as, como el compromiso ético balio falta zaizkie, hala nola laneko konpromiso etikoa, en el trabajo, la madurez e integridad. los empleadores/ heldutasuna eta osotasuna. enplegatzaileek heldutasun falta as observan una falta de madurez significativa que hace nabarmena ikusten dute lizentziatu berriengan; horregatik, que quienes son recién licenciados tengan que desarrollar ekimen eta heldutasun maila handiagoa garatu behar dute. eeeren mayores niveles de iniciativa y madurez. el reenfoque del prestakuntza-programak ikuspegi berria hartu du eta horren programa de formación del cve tiene como objetivo que helburua da tituludun berria bere prestakuntzaz, gaitasunez eta el recién titulado/a se sienta seguro/a de su formación, balioez seguru sentitzea, gero praktikan jarri ahal izateko. capacidades y valores para poner en práctica. JARRERAK ACTITUDES eeek ikasleekin batera aztertuko du hartuko dituzten el cve estudiará con los alumnos/as la integración, la lanpostuetarako behar den integrazioa, leialtasuna eta fidelidad y la pro actividad para sus futuros puestos de proaktibitatea. trabajo. elkargoak badu praktiketako programaren jarduera eta existe un protocolo de actuación y seguimiento del jarraipenerako protokoloa; horren bidez, ikasleak dituen programa de prácticas, por parte del colegio, para analizar gaitasunen bilakaera aztertzen da, ezagutza teknikoak la evolución de las competencias del alumno/a, medir si sus lanposturako egokiak diren ala ez neurtu, bere gaitasunak conocimientos técnicos son o no adecuados para el puesto, praktikan nola gauzatzen dituen ikusi, egokitzen estudiar cómo plasma sus habilidades en la práctica, ver si se adapta, si toma decisiones...etc. el objetivo es verificar ote den, erabakirik hartzen ote duen... helburua da cómo el alumno/a se ha adaptado a la empresa. el papel ikaslea enpresara nola egokitu den egiaztatzea. tutoreen de los tutores es muy importante para el desarrollo del eginkizunak garrantzi handia du programa garatzeko, programa, para formar al alumno en “competencias”. ikaslea “gaitasunetan” prestatzeko. estamos viviendo el gran reto de la transformación de la erronka handi baten aurrean gaude: gizartearen eraldaketa. sociedad. son las personas las que gestionan las empresas, Pertsonak dira enpresak kudeatzen eta antolatzen las que organizan, las que tienen la clave para conseguirlo. Y dituztenak, haiek dute hori lortzeko giltza. eta elkargoak es el colegio quien quiere formar a los mejores profesionales. profesionalik onenak prestatu nahi ditu. Komunidades 25
 26. 26. Empleo Comunidad EKONOMISTEN EUSKAL ELKARGOAK EKONOMISTEN GAITASUNEI CONCLUSIONES DESTACADAS DEL ESTUDIO SOBRE BURUZ EGINDAKO AZTERLANAREN ONDORIO AIPAGARRIENAK COMPETENCIAS DE LAS/LOS ECONOMISTAS REALIZADO POR EL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS oro har, “balioei” dagozkien gaitasunak dira gehien baloratzen dire- las competencias más valoradas en general son las relativas a los nak; horien ostean datoz “trebetasunak” eta “Jarrerak”. “ezagutzak”, “valores” seguidas de las de “habilidades” y “actitudes”, teniendo los azkenik, balorazio txikiagoa lortu du. “conocimientos” una valoración media menor. honako hauek dira lizentziatu berri den ekonomista bati eskatzen zai- las cualidades más consideradas por parte de los/las empleadores/as zkion gaitasun aipagarrienak: en un/a economista recién licenciado/a son: - balioak: konpromisoa/heldutasuna, etika eta osotasuna. - valores: el compromiso/madurez y la ética e integridad. - trebetasunak: talde-lana, ikasteko gaitasuna eta denboraren kudeaketa. - habilidades: el trabajo en equipo, la capacidad de aprendizaje y la - Jarrerak: osotasuna/leialtasuna eta proaktibitatea. gestión del tiempo. - ezagutzak: kasu honetan, lanpostua ezagutzea da beharrezkoena - actitudes: la integridad/fidelidad y la proactividad. eta diziplina anitzeko ikuspegia izatea; gero eta premia gutxiago dago - conocimientos: lo más importante en este caso es el alde zehatzei dagokienez, hala nola ezagutzaren kudeaketa edo pro- conocimiento del puesto y una visión multidisciplinar, frente a zesuen araberako kudeaketa. la menor necesidad de aspectos más concretos como la gestión del conocimiento o la gestión por procesos. Frogatu denez, emakumeek gizonek baino garrantzi handiagoa ema- ten diote denbora ondo planifikatu eta kudeatzeko gai izateari. se ha comprobado que las mujeres dan mayor importancia que los hombres a la capacidad de planificar y gestionar bien los tiempos. lurralde historikoei dagokienez, “ezagutzari” dagozkion ezauga- rrietan daude alderik handienak. Zentzu horretan, esan dezakegu, las principales diferencias por territorios históricos se dan en las ezagutzari dagokionez behintzat, arabako enplegatzailea bizkaikoa características relativas a los “conocimientos”. en relación a esto baino zorrotzagoa dela. bizkaikoek exijentzia-maila ertaina dute, eta podemos hablar de que un/a empleador/a de araba es más exigente Gipuzkoakoek, exijentzia-maila txikiena. en cuestión de conocimientos que uno/a de bizkaia, con exigencia media, y uno/a de Gipuzkoa con exigencia aún menor. Kontabilitate eta zerga arlorako kontratuak egiten dituzten elkargoki- deek uste dute, ekonomistek, oro har, “ezagutza” urriagoa dutela. Fi- aquellos y aquellas colegiadas que contratan para los campos de nantza eta aseguruetan jarduteko kontratuak egiten dituztenek uste contabilidad, y fiscalidad, creen en general que los/las economistas dute ekonomistek “ezagutza” eta “balio” gutxiago dituztela; inkesta- tienen menos “conocimientos”. los/las que contratan para Finanzas y tu diren beste elkargokide enplegatzaileek, ordea, gehiago. seguros creen que los/las economistas tienen menos “conocimientos” y “valores” que el resto de colegiados/as empleadores/as encuestados/as. azterlanean jasotako ezaugarri guztien artean, oro har, konpromisoa, etika, talde-lana eta leialtasuna dira beharrezkoenak ekonomista ba- en el conjunto de todas las características analizadas en el estudio, tentzat. azken postuetan daude ezagutza teorikoak; esaterako, pro- lo que aparece como más necesario para un o una economista es el zesuen kudeaketa, ezagutzaren kudeaketa edota hizkuntzak. compromiso, la ética, el trabajo en equipo y la fidelidad. en los últimos lugares están los conocimientos más técnicos, como la gestión por Premien eta adierazitako mailaren arteko aldea kontuan hartuz gero, procesos, la gestión del conocimiento o los idiomas. honakoak lirateke hobetu beharrekoak: diziplina anitzeko ikuspegia, lanpostua ezagutzea, arrisku egoeren aurrean erabakiak hartzeko teniendo en cuenta la diferencia entre la necesidad y el nivel gaitasuna, konpromisoa eta heldutasuna, arazo baten faktore garran- indicado, los aspectos que más habría que mejorar serían la visión tzitsuak analizatzeko gaitasuna eta denboraren kudeaketa. multidisciplinar, el conocimiento del puesto, la capacidad para decidir en situaciones de riesgo, el compromiso y madurez, la capacidad para egin diren azterketa desberdinetan enplegu-emaileek nahiz irakas- analizar los factores clave de un problema y la gestión del tiempo. kuntza mundukoek esku hartu dute; beraz, hortik ateratako emaitzak ikusita, esan genezake Gizarteak eskatzen duen ekonomistak honako .a la vista de los resultados obtenidos en los distintos análisis realizados, ezaugarriak izan behar dituela: en los que intervienen tanto los/las empleadores/as como el mundo académico, podríamos decir que el economista que pide la sociedad es: Balio etikoak dituen pertsona osoa, konpromisoak hartzeko gai dena, erraz integratzen dena eta leiala; talde-lanean jarduteko Una persona con valores éticos e íntegra que sea capaz de adquirir gaitasuna izan behar du eta bere denbora planifikatzen eta ku- compromisos, integrarse y guardar fidelidad; que sea capaz de trabajar deatzen jakin; bestalde, diziplina anitzeko ikuspegia izan behar en equipo y de planificar y gestionar su tiempo; con visión multidisciplinar du eta norbere kabuz ikasteko gaitasuna. y capacidad de autoaprendizaje. 26 ekonomisten euskal elkargoa

×