Presentasjon for regionene asbjørn rasch 17. februar 2011

500 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon for regionene asbjørn rasch 17. februar 2011

 1. 1. Orientering om RDA Tromsø Asbjørn Rasch, Plan- og næringssjef 17 februar 201118.02.2011
 2. 2. Virkemiddelordningene og Tromsøs rolle Fylkesplanen definerer Tromsøs rolle: - Pådriver i det regionale utviklingsarbeidet, både for egen utvikling og for omlandet gjennom størrelse og kompetansestyrke. - Drivkraft for og aktiv samarbeidspart for utvikling i regionen styrkes ytterligere gjennom RDA-midlene. - Klar betydning for utviklingen av omkringliggende områder i fylket. En positiv utvikling i omlandskommunene er en forutsetning for at det skjer vekst og utvikling i byene. - FoU, muligheten til høyere utdanning og tilrettelegging for regionalt forankret kompetanseutvikling er av betydning for vekst i regionen.18.02.2011
 3. 3. RDA Tromsø og tilknytning til fylkesplan/RUPI foregående planperiode (2004-2007, prolongert fylkesplan 2008- 2009) har det vært definert fire innsatsområder i RUP; - Logistikk og infrastruktur - Kompetanse - Næringsutvikling - Robuste regionerI det videre gjennomgås RUP-strategiene som skal møte utfordringene i fylket sett opp mot tilsvarende RDA-strategier. Det vises også til konkrete prosjekter som skal bidra til ønsket effekt.18.02.2011
 4. 4. Innsatsområdet: Logistikk og infrastruktur• Strategi RUP: Infrastruktur skal fokuseres som grunnlag for regional utvikling i Troms: – infrastruktur for transport og telekommunikasjon skal forvaltes og utvikles for å gi samfunns- og næringsliv vilkår for utvikling og markedstilgang på nivå med landets sentrale regioner (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009).• Strategi RDA: Internasjonalt infrastrukturelt knutepunkt og med det bidra til gode vilkår for utvikling av samfunns- og næringsliv (årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap 551 post 61).Eksempler på prosjekt:- Utbedring av fylkesvei i forbindelse med utbygging av Tønsnes havn (61,5 mill. kr)- Ryaforbindelsen (5,5 mill. kr), etter oppfordring fra fylkestinget.- Prostneset (72 mill. kr, 2009 og 2010).- Bredbånd- Tromsø som snuhavn for cruisetrafikk og base for maritime operasjoner i nordområdet (2 mill kr) De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanenVidere settes det årlig av 5 mill. kr til den regionale transportstøtteordningen som gjelder for Troms. Transportstøtteordningen bidrar til å redusere de konkurransemessige ulemper som følger av lange transportavstander, vanskelige transportforhold og spredt bosetting for bedrifter som ligger perifert i forhold til mer sentrale områder i Norge.18.02.2011
 5. 5. Innsatsområdet: KompetanseStrategi RUP: Infrastruktur skal fokuseres som grunnlag for regional utvikling i Troms: konkurransedyktig utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøer skal videreutvikles (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009).Strategi RDA: Videreutvikle konkurransedyktige forsknings- og utviklingsmiljøer i Tromsøregionen (årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap 551 post 61).Eksempler på prosjekt: - Barent BioCentre (BBC), felleslaboratorium for marin bioteknologi (32 mill. kr) - Sesinor – Sikre operasjoner i nord (8,3 mill. kr) - MABIT-programmet (8 mill. kr) - Regionalt kompetansesenter for idrett og helse (5 mill. kr) - Produsentstudiet i Harstad (2 mill. kr) - BARESS – senter for fjernteknologi (10,3 mill. kr) - Nordnorsk vitensenter (53 mill. kr) - Bransjeprogram (55,9 mill. kr, Innovasjon Norge)  De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanenForventet regional effekt:- Større økonomiske ringvirkninger av FoU-innsatsen gjennom kobling mot næringsliv og ved å styrke kompetansestrukturer (finansiering av PhD, Post.Doc).- Det er lagt til rette for oppbygging og styrking av utdanning og FoU-aktiviteter i tilknytning til petroleumsvirksomhet, overvåkning og marin bioteknologi.- Økt forskning i Nord-Norge gjennom stimulering av viktige strategiske områder.- Nordområderelevant teknologiutvikling.18.02.2011
 6. 6. Innsatsområdet: Kompetanse forts.Utfordring: Frafall i den videregående skole i Troms- Dette er en utfordring som rammer hele fylket og er en stor samfunnskostnad. RDA- styret har støttet flere prosjekter som blant annet skal se på årsak/tiltak, fokus på karriereveiledning og samarbeid med næringslivet: - Lærlingsatsing (5 mill. kr) - Frafall i VGS blant elever i Troms fylke - årsak, konsekvenser og forslag til tiltak (4,5 mill. kr) - Frafall – forskningsbasert kunnskap for regionale løsninger (1,8 mill. kr) - Karriere Troms (3,7 mill. kr)  De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanenForventet regional effekt:- Få en bedre tilpasning av opplæringen for å øke gjennomføringsgraden og gi faglige utfordringer til alle.- Økt gjennomføring og færre gjennomføringsavbrudd gir ungdom økte muligheter i arbeidslivet, samtidig som det reduserer antall omvalg og gir mindre behov for voksenopplæring på et senere tidspunkt.18.02.2011
 7. 7. Innsatsområdet: NæringsutviklingStrategi RUP og RDA: Det skal tilrettelegges for et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009 og Årlig nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009).Eksempler på prosjekter:- Navet - Etablering av navet for bioteknologi bransjen (6,9 mill. kr)- Petropoint greater Tromsø (5 mill. kr)- NoCry – kulturinkubator ved Norut (interreg-prosjekt,1,2 mill. kr)- Arktisk vertskap – utvikling av reiselivsstudie ved Finnfjordbotn VGS (kr 672.000)- Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling, ved VRI Troms (1,8 mill. kr)- Tromsø kulturnæringsfond – INTRO (15 mill kr) + Proaktiv enhet til Tromsø kulturnæringsfond (totalt 26,8 mill kr)- FUNNKe – et regionalt utviklingsprosjekt ved NST (658.000 kr)- Tromsø High North Cluster (THiNC) ved Universitet i Tromsø (1,6 mill kr)- Internship ved Universitetet i Tromsø (4,8 mill. kr) De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanenForventet regional effekt:- videreutvikling av regional utviklingskompetanse gjennom kunnskapsoppbygging,- stimulere strategiske nettverk,- deltakelse i internasjonale program samt i internasjonale fora for regionalpolitisk påvirkning18.02.2011
 8. 8. Innsatsområdet: Robuste regionerStrategi RUP:• Hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i Troms skal opprettholdes ved å styrke senterstrukturen og skape livskraftige lokalsamfunn (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009).• For å stimulere til egenutvikling, selvstendighet og medansvaret skal barn og ungdom sikres muligheter til deltakelse og innflytelse i det regionale demokrati (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009).Strategi RDA:• Tromsø skal være en attraktiv nærings- og bostedskommune og et sentrum for innbyggerne og omland (Årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap. 551 post 61).• Tromsø skal være en viktig aktør i utviklingen av nordområdene (Årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap. 551 post 61).Eksempler på prosjekter:- Kunstgresspakke Tromsø (2 mill. kr) ved Troms fotballkrets og Norges fotballforbund- Global future (1,8 mill. kr), Coachingprogram for utenlandske tilflyttere i regi av NHO Troms- Halti nasjonalparksenter og kvenkultursenter ved Nordreisa kommune (2 mill. kr)- Ung region -Tvibit samarbeidsprosjekt mellom Balsfjord, Tromsø og Karlsøy (3,1 mill. kr)- Profilering av Nord-Norge som studentregion, ved Universitetet i Tromsø (1,4 mill. kr).- Tverrfaglig undervisningsopplegg - Nordområdekunnskap ved Tromsø kommune – (7 mill. kr) De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanenForventet regional effekt:- Fremme bolyst og stimulere til et nyskapende næringsliv.- Sikre og opprettholde tilgang på kompetent arbeidskraft til regionen og landsdelen.18.02.2011
 9. 9. Geografi RDA 2007-2009Kommuner Sum av BeløpBalsfjord 50 000Nordreisa,Halti kvenkultur- og nasjonalparksenter (2 mill.) 2 000 000Nord-Tromssamarbeidsprosjekt 978 000TromsProdusentstudiet (2 mill.), Barents BioCentre (32 mill.), BARESS (10,3 mill.) 105 864 866TromsøVitensenteret (53 mill.), Prostneset (31 mill.), Tønsnes havn (61,5 mill) 224 464 605Tromsø, BalsfjordRyaforbindelsen (5,5 mill.) 5 500 000Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Skjervøysamarbeidsprosjekt 344 081Tromsø, Karlsøy, Gaivuotna – Kåfjordsamarbeidsprosjekt 592 441Balsfjord, Karlsøy, Tromsøsamarbeidsprosjekter 1 660 000Totalt 341 453 99318.02.2011
 10. 10. Geografi RDA 2010Kommuner Sum av BeløpHarstad/Tromsø 1 481 500Troms 37 873 551Tromsø 154 605 123Tromsø/Balsfjord/Karlsøy 1 500 000Totalt 195 460 17418.02.2011
 11. 11. Geografisk fordeling av virkemidler18.02.2011
 12. 12. Fordeling RUP/RDA 45 Millioner 40 35 30 25 20 15 10 5 0 RDA II kap. 551 post 61 Tilskudd til fylkeskommuner (551.60)18.02.2011
 13. 13. Fordeling av RUP-rammen mellom Tromsø og øvrige kommuner i Troms – bedriftsramme (IN) 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Tromsø 20 000 000 Troms 10 000 000 Kr - 2002 RUP 2003 RUP Troms 2004 RUP 2005 RUP 2006 RUP Tromsø 2007 RUP 2008 RUP År 2009 RUP 2010 RUP p.t.18.02.2011
 14. 14. Retningslinjer for søkerDet stilles krav om at søknad må falle innenfor programmets satsningsområde. Tildeling av støtte og utbetaling av sådan er regulert av reglement for økonomistyring i staten.Prosjektene vil blant annet vurderes etter følgende kriterier: – Relevant bakgrunn/problemstilling – Samsvar mellom valgt utfordring og foreslåtte aktiviteter – Presise og realistiske mål/delmål/effekter som kan måles og etterprøves – Beskrivelse av organisering/styring – Metode for hvordan resultatene/effektene måles (indikatorer) – Strategi/metode for gjennomføring av prosjektet – Realistisk prosjektplan med milepæler og aktivitetsbeskrivelse – Kostnadsoverslag og finansieringsplanProsjekter vil for øvrig vurderes ut fra: - Relevans og nyttepotensial i forhold til Programmet - Prosjektets kvalitet i forhold til en helhetsvurdering av punktene ovenfor - Synergieffekter med annen aktivitetInnvilgede tilskudd utbetales etterskuddsvis i tråd med økonomistyring for staten. Som hovedregel støttes prosjekter med inntil 50 % av prosjektets totale kostnader.Vilkår for utbetaling og oppfølging vil være angitt i tildelingsbrev. 18.02.2011
 15. 15. Retningslinjer for søker fots. Prosjektgjennomføring: Prosjektene skal ha en prosjektplan som skal danne grunnlag for en milepælsrapportering av fremdrift, resultater og økonomi og som grunnlag for utbetalingsplan Dersom det viser seg at prosjekt gjennomøfringen i vesentlig grad avviker fra den fastsatte prosjektplanen, kan RDA-styret vedta at utbetalingene skal stanses, eller at planen må endres18.02.2011
 16. 16. Retningslinjer for søker fots. Programmet omfatter ikke: - Midlene kan ikke bruker til ordinær drift av fylkeskommunale eller kommunale tjenester eller tjeneste produksjon, med unntak av eventuelle spesielle forsøksordninger eller tilrettelegging for næringsareal og lignende. - Punkt over gjelder også i de tilfeller der private tilbydere og aktører har overtatt det operative ansvare for offentlige oppgaver. - Bruken av midlene må skje innenfor de rammene som er satt i regelverket om offentlig støtte etter EØS-avtalen. - I utgangspunktet skal ikke midlene gå til direkte investeringer i egenkapital i bedrifter, unntaksvis i de tilfeller der lån blir konvertert til aksjekapital.18.02.2011
 17. 17. Her finner du informasjon om ordningen:www.rdatromso.no- Møtekalender (saksfremlegg legges ut ca 1 uke før hvert møte)- Informasjon om saksbehandling og innvilgede prosjekter- Relevante dokumenter (søknadsskjema, Handlingsplaner)- Nettprat (rådgivning)www.facebook.com/RDA.Tromsowww.twitter.com/RDA_Tromso 18.02.2011
 18. 18. Takk for oppmerksomheten!18.02.2011

×