Presentasjon for fylkestinget 29 09 2010 av Arne Eidsmo

723 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon for fylkestinget 29 09 2010 av Arne Eidsmo

 1. 1. Orientering om RDA Tromsø Arne Eidsmo, styremedlem RDA Tromsø A Eid t dl T 29 september 2010 28.09.2010
 2. 2. Bakgrunn g • EØS-avtalen innskrenket muligheten for regionalt differensierte avgifter etter 2003 g • Kompensasjon til de områdene som fikk høyere avgiftsats (RDA 1) • Opptrappingsplan fra 2003-2007 fra 5,1 % til 14,7 % arbeidsgiveravgift • Fra 2007 – ny regionalpolitikk vedtatt i EU: Differensiert arbeidsgiveravgift og ordning med kompensasjonsmidler (RDA Tromsø) ble gjenninnført • Tromsø og Bodø har en sats på 7,9% • Nord-Troms har 0 % (tiltakssonen), Troms forøvrig har 5,1 % 28.09.2010
 3. 3. Formålet med RDA-midlene • De næringsrettede midlene til regional utvikling skal bidra til: – E bred næringsrettet innsats og skal gi En b d i tt t i t k l i varige regionale effekter. – At de langsiktige utfordringene som næringslivet og samfunnslivet står overfor imøtekommes. 28.09.2010
 4. 4. Geografisk nedslagsfelt for g g RDA Tromsø • I utgangspunktet skal midlene gå til de områder som ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift på samme nivå som i 2003. • I retningslinjene fra 2009 er det sterkere føringer g j g om regional effekt av midlene og forankring i regjeringens nordområdestrategi. gj g g 28.09.2010
 5. 5. Bruken av RDA-midlene – Skal være i samsvar med politisk godkjent langsiktig strategisk program og årlige handlingsprogram som skal være i samsvar h dli k l med fylkesplanen i Troms. – H dli Handlingsprogrammet f 2010 uttrykker i t for tt kk sterkere grad nordområde- og regionperspektivet jf Retningslinjene fra KRD: jf. • ”…RDA-styret er opptatt av nasjonale målsettinger samt den regionale og næringsmessige dimensjonen i prosjektene som får innvilget støtte. Prosjektenes regionale dimensjon er avgjørende for t T f at Tromsø skal være en troverdig driver i ø k l t di d i nord…” 28.09.2010
 6. 6. Rammer 2007-2010 Samlet søknadsbasert ramme 769,7 mill. kr – Rammene fordeles på 3 budsjettområder etter følgende nøkkel: • 50 % store regionale prosjekter (forvaltes av TFK) • 30 % bedriftsrettede prosjekter (forvaltes av IN) • 20 % kompetanse- og forskningsprosjekter (forvaltes av TFK) I tillegg til den søknadsbaserte rammen har KRD øremerket midler til bredbåndsutbygging i Troms over post 61 (totalt 65,47 mill. kr 2007-2010) 28.09.2010
 7. 7. Virkemiddelordningene og Tromsøs rolle Fylkesplanen definerer Tromsøs rolle: - Pådriver i det regionale utviklingsarbeidet, både for egen utvikling og for omlandet gjennom størrelse og t ikling kompetansestyrke. - Drivkraft for og aktiv samarbeidspart for utvikling i regionen styrkes ytterligere gjennom RDA-midlene. - Klar betydning for utviklingen av omkringliggende områder i fylket. En positiv utvikling i omlandskommunene er en forutsetning for at det skjer vekst og utvikling i byene byene. - FoU, muligheten til høyere utdanning og tilrettelegging for regionalt forankret kompetanseutvikling er av betydning for vekst i regionen. 28.09.2010
 8. 8. RDA Tromsø og tilknytning til fylkesplan/RUP I foregående planperiode (2004-2007, prolongert fylkesplan 2008- 2009) har det vært definert fire innsatsområder i RUP; - Logistikk og infrastruktur - Kompetanse - Næringsutvikling g g - Robuste regioner I det videre gjennomgås RUP-strategiene som skal møte utfordringene i fylket sett opp mot tilsvarende RDA-strategier. Det vises også til konkrete prosjekter som skal bidra til ønsket effekt. p j 28.09.2010
 9. 9. Innsatsområdet: Logistikk og infrastruktur • Strategi RUP: Infrastruktur skal fokuseres som grunnlag for regional utvikling i Troms: – infrastruktur for transport og telekommunikasjon skal forvaltes og utvikles for å gi samfunns- og næringsliv vilkår for utvikling og markedstilgang på nivå med landets sentrale regioner (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009). • Strategi RDA: Internasjonalt infrastrukturelt knutepunkt og med det bidra til gode vilkår for utvikling av samfunns- og næringsliv (årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap 551 post 61). Eksempler på prosjekt: - Utbedring av fylkesvei i forbindelse med utbygging av Tønsnes havn (61,5 mill. kr) - Ryaforbindelsen (5,5 mill. kr), etter oppfordring fra fylkestinget. - Prostneset (72 mill. kr, 2009 og 2010). - Bredbånd De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanen Videre settes det årlig av 5 mill. kr til den regionale transportstøtteordningen som gjelder for Troms. Transportstøtteordningen bidrar til å redusere de konkurransemessige ulemper som følger av lange transportavstander, vanskelige transportforhold og spredt bosetting for bedrifter som ligger perifert i forhold til mer sentrale områder i Norge. 28.09.2010
 10. 10. Innsatsområdet: Kompetanse Strategi RUP: Infrastruktur skal fokuseres som grunnlag for regional utvikling i Troms: konkurransedyktig utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøer skal videreutvikles (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009). Strategi RDA: Videreutvikle konkurransedyktige forsknings- og utviklingsmiljøer i Tromsøregionen (årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap 551 post 61). Eksempler på prosjekt: - Barent BioCentre, felleslaboratorium for marin bioteknologi (32 mill. kr) - Sesinor – Sikre operasjoner i nord (8,3 mill. kr) - MABIT-programmet (8 mill. k ) MABIT t ill kr) - Regionalt kompetansesenter for idrett og helse (5 mill. kr) - Produsentstudiet i Harstad (2 mill. kr) - BARESS – senter for fjernteknologi (10,3 mill. kr) - Nordnorsk vitensenter (53 mill. k ) N d k it t ill kr) - Bransjeprogram (55,9 mill. kr, Innovasjon Norge) De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanen Forventet regional effekt: - Større økonomiske ringvirkninger av FoU-innsatsen gjennom kobling mot næringsliv og ved å styrke kompetansestrukturer (finansiering av PhD, Post.Doc). - Det er lagt til rette for oppbygging og styrking av utdanning og FoU-aktiviteter i tilknytning til FoU aktiviteter petroleumsvirksomhet, overvåkning og marin bioteknologi. - Økt forskning i Nord-Norge gjennom stimulering av viktige strategiske områder. - Nordområderelevant teknologiutvikling. 28.09.2010
 11. 11. Innsatsområdet: Kompetanse forts. Utfordring: Frafall i den videregående skole i Troms - Dette er en utfordring som rammer hele fylket og er en stor samfunnskostnad. RDA- styret har støttet flere prosjekter som blant annet skal se p årsak/tiltak, fokus p y ø p j på , på karriereveiledning og samarbeid med næringslivet: - Lærlingsatsing (5 mill. kr) - Frafall i VGS blant elever i Troms fylke - årsak konsekvenser og forslag til tiltak årsak, (4,5 mill. kr) - Frafall – forskningsbasert kunnskap for regionale løsninger (1,8 mill. kr) - Karriere Troms (3,7 mill. kr) De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanen Forventet regional effekt: - Få en bedre tilpasning av opplæringen for å øke gjennomføringsgraden og gi faglige utfordringer til alle. - Økt gjennomføring og færre gjennomføringsavbrudd gir ungdom økte muligheter i arbeidslivet, samtidig som det reduserer antall omvalg og gir mindre behov for voksenopplæring på et senere tidspunkt. 28.09.2010
 12. 12. Innsatsområdet: Næringsutvikling Strategi RUP og RDA: Det skal tilrettelegges for et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009 og Årlig nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009). Eksempler på prosjekter: Ek l å j kt - Navet - Etablering av navet for bioteknologi bransjen (6,9 mill. kr) - Petropoint greater Tromsø (5 mill. kr) - NoCry – kulturinkubator ved Norut (interreg-prosjekt,1,2 mill. kr) - Arktisk vertskap – utvikling av reiselivsstudie ved Finnfjordbotn VGS (kr 672.000) - Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling, ved VRI Troms (1,8 mill. kr) - Proaktiv enhet til Tromsø kulturnæringsfond, (11,8 mill. kr) - Funnke – et regionalt utviklingsprosjekt ved NST (658.000 kr) - Tromsø High North Cluster ved Universitet i Tromsø (1,6 mill kr) - Internship ved Universitetet i Tromsø (4,8 mill. kr) De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanen Forventet regional effekt: - videreutvikling av regional utviklingskompetanse gjennom kunnskapsoppbygging, - stimulere strategiske nettverk, - deltakelse i internasjonale program samt i internasjonale fora for regionalpolitisk påvirkning 28.09.2010
 13. 13. Innsatsområdet: Robuste regioner Strategi RUP: • Hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i Troms skal opprettholdes ved å styrke senterstrukturen og skape livskraftige lokalsamfunn (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009) 2008 2009). • For å stimulere til egenutvikling, selvstendighet og medansvaret skal barn og ungdom sikres muligheter til deltakelse og innflytelse i det regionale demokrati (Regionalt utviklingsprogram for Troms 2008-2009). Strategi RDA: • Tromsø skal være en attraktiv nærings- og bostedskommune og et sentrum for innbyggerne og omland (Årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap. 551 post 61) 61). • Tromsø skal være en viktig aktør i utviklingen av nordområdene (Årlig nærings- og utviklingsprogram 2009, kap. 551 post 61). Eksempler på prosjekter: Ek l å j kt - Kunstgresspakke Tromsø (2 mill. kr) ved Troms fotballkrets og Norges fotballforbund - Global future (1,8 mill. kr), Coachingprogram for utenlandske tilflyttere i regi av NHO Troms 28.09.2010
 14. 14. Innsatsområdet: Robuste regioner forts. - Halti nasjonalparksenter og kvenkultursenter ved Nordreisa kommune (2 mill. kr) - Ung region -Tvibit samarbeidsprosjekt mellom Balsfjord, Tromsø og Karlsøy (3,1 mill. kr) - Profilering av Nord-Norge som studentregion, ved Universitetet i Tromsø (1,4 mill. kr). - Tverrfaglig undervisningsopplegg - Nordområdekunnskap ved Tromsø kommune – (7 mill. kr) De nevnte tiltakene er forankret i fylkesplanen Forventet regional effekt: - Fremme bolyst og stimulere til et nyskapende næringsliv. - Sikre og opprettholde tilgang på kompetent arbeidskraft til regionen og landsdelen landsdelen. 28.09.2010
 15. 15. Fordeling RUP/RDA – fylkesplanformål 2009 45 Millioner 40 35 30 25 20 15 10 5 0 RDA II kap. 551 post 61 Tilskudd til fylkeskommuner (551.60) 28.09.2010
 16. 16. Geografi RDA 2007-2009 Kommuner Sum av Beløp Balsfjord 50 000 Nordreisa,  Halti kvenkultur‐ og nasjonalparksenter (2 mill.) 2 000 000 Nord‐Troms  samarbeidsprosjekt p j 978 000 Troms Produsentstudiet (2 mill.), Barents BioCentre (32 mill.), BARESS (10,3 mill.) 105 864 866 Tromsø Vitensenteret (53 mill.), Prostneset (31 mill.), Tønsnes havn (61,5 mill) Vitensenteret (53 mill ) Prostneset (31 mill ) Tønsnes havn (61 5 mill) 224 464 605 224 464 605 Tromsø, Balsfjord  Ryaforbindelsen (5,5 mill.) 5 500 000 Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Skjervøy  samarbeidsprosjekt b id j kt 344 081 344 081 Tromsø, Karlsøy, Gaivuotna – Kåfjord   samarbeidsprosjekt 592 441 Balsfjord, Karlsøy, Tromsø  samarbeidsprosjekter 1 660 000 Totalt 341 453 993 28.09.2010
 17. 17. Fordeling av RUP-rammen mellom Tromsø og øvrige kommuner o de g a U a e e o o sø ø ge o u e i Troms – bedriftsramme (IN) 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Tromsø 20 000 000 Troms T 10 000 000 Kr - 2002 RUP 2003 RUP Troms 2004 RUP 2005 RUP 2006 RUP Tromsø 2007 RUP 2008 RUP År 2009 RUP 2010 RUP p.t. 28.09.2010
 18. 18. Her finner du informasjon om ordningen: www.rdatromso.no - Dagens presentasjon: www.rdatromso.no/fylkesting - Møtekalender (saksfremlegg legges ut ca 1 uke før hvert møte) - Informasjon om saksbehandling og innvilgede prosjekter - Relevante dokumenter (søknadsskjema, Handlingsplaner) - Nettprat (rådgivning) www.facebook.com/RDA.Tromso www.twitter.com/RDA_Tromso 28.09.2010
 19. 19. Takk for oppmerksomheten! 28.09.2010

×