Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Девиантното поведение

2,613 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Девиантното поведение

  1. 1. ДЕВИАЦИЯ- deviare – отклонение от социалните норми Характеристики на девиантното поведение Закономерни, разнообразни отклонения в личностното формиране ДП е възрастово- психологическо детерминирано Субекти на ДП – психически здрави и с физически и психофизически аномалии.
  2. 2.  Употреба на алкохол,наркотици и др. токсични вещества  Педагогическа занемареност  Скитничество Нарушения във връзките между деца и възрастни  Включване в противообществени групи  Склонност към суицидни действия  Стремеж към социална изолация  Трудна приспособимост към средата
  3. 3. Интелектуално, психически и физически здрави деца. Деца със задръжки в развитието. Деца с различни аномалии и умствена изостаналост.
  4. 4.  Процес на копиране на социални норми- себеуподобяване.  Аномалии със социален генезис o Психотравмиращи семейни отношения o Педагогическа занемареност o Негативно влияние на приятелска среда o Социална депривация на средата o Социални и биологични фактори.
  5. 5. 1. Разстройства в ранна възраст, следствие от заболявания с вроден или придобит характер и ЗПР. 2. Разстройства, резултат от мозъчни нарушения с наследствен или придобит характер. 3. Разстройства вследствие склонност към наркотични вещества. 4. Разстройства породени от психосоматични или психофизиологични нарушения.
  6. 6. 5.Разстройства в поведението ,предизвикани от продължително неблагоприятно влияние на житейски ситуации. 6.Разстройства свързани с характеропатиите. 7.Разстройства съчетани с неврозите – тревога, страхове ,ирационални действия. 8.Разстройства на поведението съчетани с психози – шизофрения, епилепсия, истерия.
  7. 7. I. Социално неадекватно /незряло/ поведение. II. Асоциално поведение III. Противообществено поведение IV. Делинквентно поведение
  8. 8. Семейни неблагополучия Социална депривация Социално – психически деформации. Социални условия, които стабилизират ДП.
  9. 9. Изготвили: Милена Иванова- ресурсен учител Психолози на РЦ

×