Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ИОП

5,882 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

ИОП

 1. 1. РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - РУСЕ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕ/УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – РОЛЯТА НА УЧИЛИЩНИЯ ЕПОВ
 2. 2. ЕПОВ се създава на детската със заповед на Директора градина/на училището Функции:        Организационна Диагностична Планираща Разработваща Подпомагаща обучението, възпитанието и интеграцията на ученици със СОП Координираща Консултативна
 3. 3. Състав на ЕПОВ:         Председател – учител в групата/паралелката; Психолог и/или педагогически съветник; Ресурсен учител; Учител - специален педагог; Логопед; Учители; Родител/настойник; При необходимост и други специалисти.
 4. 4. НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ:           Заповед на директора за създаване на ЕПОВ (за ДГ – чл.28, за училища – чл. 37 от ППЗНП – не по-късно от 1.ІХ.); Целогодишен график за провеждане на заседания на ЕПОВ през учебната година, приет на ПС и утвърден от директора; Протоколи от заседанията на ЕПОВ; Списък на обучаващите се интегрирано деца и ученици със СОП; Карти за първична оценка от ЕКПО на РИО на децата и учениците със СОП; Карти за вторична оценка; Доклади на членовете на ЕПОВ; Индивидуални образователни програми; Графици на специалистите; Доклади за дейността - след всеки учебен срок – изпращат се на председателя на ЕКПО в РИО.
 5. 5. РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – РУСЕ 7012 пл. « Левски » № 1А тел.: 860 116 rcrusse@gmail.com Доклад за психологически статус към вторична оценка на дете или ученик със специални образователни потребности на ЕГН училище/ДГ 1. Анамнеза 1.1. Бременност /в норма, патологична/...... 1.2. Раждане /в норма, патологично/........ 1.3. Прохождане........................................ 1.4. Соматично развитие.............................. 1.5. Прекарани заболявания........................... 1.6. Наследствена обремененост................. 3. Психологичен статус 3.1. Внимание: Аснгажира се лесно - Устойчивост............. - Концентрация ........ - Превключване 3.2. Памет: 3.3. Мислене.: - Формиране на понятия .. 3.4. Въображение: 3.5. Състояние на емоционално-волевата сфера: 3.6. Поведение и характер : 3.7. Самооценка : 3.8. Интеграция в групата/класса: - Отношение към учениците ...: - Отношение към учителите ....: Участие в групови игри и дейности ..: участва, активен е, на времена раздразнителен 4. Социализация в общността 4.1. Отношение към обществените порядки и норми.: 4.2. Трудови навици .: 4.3. Хигиенни навици ..: 5. Семейна среда 5.1. Отношение на семейството /подпомага или спъва възпитателната работа в училище: 5.2. Възпитателен стил ..: 5.3. Социално-психологически отношения в семейството.: 5.4. Езикова и социална среда : 6. Отношение към училището и учебната дейност 6.1. Способност за усвояване на учебния материал.... 6.2. Способност за прилагане на новите знания ........ 6.3. Мотивация за учебен труд...; 7. Използвани методики: Дата:. Русе Психолог: (.............................................)  Изработва се от психолога
 6. 6. РЕСУ РСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГР ИРА НОТО ОБУ Ч ЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦ А И УЧ ЕНИЦ И СЪС СПЕ ЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТ ЕЛНИ ПОТР ЕБНОСТИ – Р УСЕ 7012 пл. « Лев ски » № 1А тел.: 860 116 rcrusse @ gm ail . com Доклад за езиково-говорно развитие към вторична оценка на дете или ученик със специални образователни потребности на ……………………………………………………………………… ЕГН…………………….. ДГ/у-ще:.................................................................... ...........................група/ клас:..................... 1. Импресивна страна на езика и говора ..........................…………………………………… 1.1. фонематичен слух .............................................…………………………………………… 1.2. звуков анализ и синтез .......................................…………………………………………… 1.3. разбиране на значението на думите ............................…………………………………… многозначност на думите ......................................………………………………………… 1.4. разбиране на предлози: невербално ...................................................………………………………………………… вербално .....................................................…………………………………………………… 1.5. разбиране на предложни отношения .............................………………………………… 1.6. разбиране на слухово възприет текст ..........................…………………………………… 2. Експресивна страна на езика и говора .........................………………………………… 2.1. състояние на произнасянето на звуковете: липса на звукове .............................................……………………………………………… заместване на звукове ........................................…………………………………………… неправилно произнасяне на звукове ............................…………………………………… 2.2. съставяне на изречения .......................................………………………………………… 2.3. съставяне на разказ: по серия от картини ..........................................……………………………………………… по картина ...................................................………………………………………………… 2.4. преразказ на слухово възприет текст ..........................…………………………………… 3. Интонация: темп ....................…………………………... ритъм .........................……………………… мелодика .....................................................……………………………… 4. Писмена дейност 4.1. четене/особености/: 4.2. четене наум и разбиране на текст .............................…………………………………… 4.3. четене на глас и разбиране на текст ..........................……………………………………… 4.4. писмена дейност /особености/: 4.5. писмено съставяне на изречения по картина ....................……………………………… 4.6. писмен разказ по тема ........................................…………………………………………… 5. Смятане и сметни операции ....................................………………………………………… Дата: …………………….. Логопед: ………………….. гр.Русе / /  Изработва се от логопеда
 7. 7. Доклад към вторична оценка на .........., ученик от ... клас 1. Знания, умения и компетенции свързани с училищното обучение и възпитание - Отбелязват се силните и слаби страни на ученика със СОП, зоните на близко и потенциално развитие, усвоени знания или дефицити. 2. Социални и полезни умения степен на социализация, усвоени полезни умения и навици, самостоятелно функциониране.  ИЗРАБОТВА СЕ ОТ УЧИТЕЛ В ГРУПАТА /КЛАС И РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
 8. 8. КАРТА ЗА ВТОРИЧНА ОЦЕНКА на ............................................................................. ЕГН .......................... клас ............................ Емоционално и социално развитие: Отношения с връстници (поведение в група, приемане от групата, качество на връзките и пр.) Отношения с възрастни (зачитане на авторитети и др.) Социалноприемливо поведение Ниво на независимост (умения за самообслужване, % чужда помощ ТЕЛК, помощни средства и пр.) Риск от нараняване (себе си и другите) Активност ( в норма, хиперактивност, хипоактивност) Семейно функциониране и социален статус (жилищни условия, трудова заетост и финансови възможности; осигурени ли са основни грижи и закрила; качество и стабилност на емоционалните връзки) Социални характеристики и ресурси на средата Интелектуални и когнитивни способности: Отговарят на възрастта / ДОИ Коментар – налични ресурси и потребности Не отговарят на възрастта /ДОИ Коментар Социални и полезни умения Знания, свързани с учебното съдържание по предмети Необходимост от ИОП – област - Общо моторно развитие - Езиково-говорно развитие - Емоции и поведение - Когнитивно развитие Учебна дейност: Индивидуална образователна програма по предмети ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................. Приоритетна форма на работа : o Подпомагане в клас/ група o Подпомагане в ресурсен кабинет Председател на ЕПОВ:........................................ /........................................../ ЧЛЕНОВЕ: 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3.................................................................................. 4..................................................................................
 9. 9. Доклад за проследяване на динамиката на развитие и изпълнение на ИОП през .......уч.срок на ............................................................................................... от ....................клас • • Езиково-комуникативно развитие:-Дават се сведения за комуникативните и езикови способности.Ниво на общуване,използване и разбиране на речта. Когнитивно развитие: ( знания, умения и компетенции по предмети от ИОП) Отбелязва се постигнатото по различните предмети и области залегнати в ИОП. Емоции и поведение-емоционална зрялост за възрастта,поведенчески модел и др. Социални умения-Степен на социално функциониране-самостоятелно,с чужда помощ,нужда от корекции и положителни модели. Творчески и трудови умения-Включва ли се в различни трудови дейности,проявява ли творчество и въображение. Включване в общообразователна среда-приет ли е от ученическия колектив,справя ли се самостоятелно в училищна среда.Разбира ли и спазва норми на поведение. Индикатори за ефективност- • Препоръки за работата през ІІ уч.срок (следващата година):................................... • • • • • • Всички измерими положителни промени, които могат да бъдат забелязани и отчетени като напредък в развитието, например: - преминаване на колич.оценяване по определен предмет; - увеличаване на времето, което прекарва в клас; - усвоени социални умения, или хигиенни навици, или за самообслужване; . намалени агресивни прояви; Ресурсен учител:........................ Запознат: Кл. р-л: Председател на ЕПОВ:........... Членове: ...............................
 10. 10. ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА    Изработва се от членовете на ЕПОВ Увърждава се от директора на учебното заведение Съгласува се с директора на Ресурсния център
 11. 11. Учебно заведение УТВЪРДИЛ, ДИРЕКТОР ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА Учебна година ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛЯ Актуална снимка Начало на етапа: септември Край на етапа: май, юни
 12. 12. І. Идентифициране и основна информация ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ Дата на раждане:............. Място на раждане: .......... Възраст: ЕГН ....................... клас:........ Медицински документи, издадени от съответния лекар – специалист: Удостоверение......... ТЕЛК КПО (карта за първична оценка) Протокол № Данни за родителите /настойниците/ ................................................................................................... Контакти: Адрес: Тел: ІІ. Резултати от оценяването на настоящото равнище: 1.Оценка на здравословното състояние: Има ли хронични заболявания.Развива ли се физически в съответствие на възрастта. 2. Оценка на психичните процеси и на равнището на интелектуалното развитие: Попълва се от психолог.Основни психични операциианлиз,синтез,абстрахиране и обобщение.Памет,въображение,внимание. Календарната възраст оговаря ли на психологичната. 3.Оценка на характеровите, поведенческите прояви и самооценката: Има ли особености в характера,като характеропатии и др.,поведението съответсва ли на обществените норми.Има ли самооценка и дали тя е адекватна. 4.Оценка на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения: Попълва се от логопед.На какво ниво комуникира. 5. Оценка на знанията, уменията и компетенциите: Какви понятия и представи са изградени.Какви различните учебни предмети. са 6.Оценка на областите, в които се представя най-добре: Отразяват се областите и предметите,където ученикът затруднения . 7.Оценка на интересите: компетенциите среща по най -малко
 13. 13. 7.Оценка на интересите: Какви са интересите,в каква сфера.Проявява ли творчество мислене.Има ли трайност и последователност в интересите. и абстрактно 8.Оценка на социалната среда: Социален статус на семейството.Брой на членовете.Заети ли са родителите с трудова дейност. ІІІ. Критерии за оценка на обучението и развитието: 1.Когнитивното развитие: Отбелязват се целите,които да се постигнат,за повишаване качеството на когнитивнитепроцеси-мислене,памет,внимание,възприятия. 2.Развитие на езиково-говорните и комуникативните умения: Какво да се подобри-активен или пасивен речник.Структуриране на граматически правилни изречения.Да се повиши комуникативната активност в различни ситуации. 3. Усвоени знания и придобити умения и компетенции: Набелязват се какви знания,умения и компетенции се прогнозира да усвояват от ученика в края на индивидуалната програма,като съобразяваме с индивидуалните особености. се се 4.Емоционално състояние и поведение: Каква е емоционалната зрялост.Реагира ли адекватно в ситуации.Влиза ли в междуличностни конфликти.Поведението на общоприетите норми в класа,училището и обществото. определени отговаря ли ІV. Препоръчителни места за обучение и възпитание: Излишното се изтрива • В група в детска градина/ (подготвителен) клас в общообразователно или професионално училище/ с подпомагане от ресурсен учител в ресурсен кабин ет и/или психолог, логопед. • Обучение на деца/ученици със специални образовате лни потребности в домашна среда /индивидуален план на обучение/ V. Потенциални способности и потребности на потенциални способности Набелязват се компетенциите,които могат да се усвоят на база потенциални способности. ученика потребности Потребнистите на ученика са -самоизява -самооценка -самостоятелност -мотивация -създаване на морални и норми етични
 14. 14. VІ. Основни цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите и потребностите на ученика и съобразени с вида и степента на нарушението цели Набелязват се няколко глобални цели задачи Поставят се задачите,чрез постигаме целите. които VІІ. Специални методи и средства за постигане на поставените цели и задачи: • • • • • Нагледни Практически Словесни Терапевтични методи: драма, арттерапия, куклотерапия, индивидуална и групова терапия (ако работи с психолог) Наблюдение по време на игра и в естествени условия. VІІІ. Раздели на индивидуалната образователна програма:  ИП по БЕЛ........................ – качествени ? оценки  Ресурсно подпомагане по ......... ? предмети – количествени оценки;  Зрително подпомагане; Цели и задачи / учебно съдържание Самообслужване Общо моторно развитие: Езиково-говорно развитие Когнитивни умения Емоции и поведение
 15. 15. Емоции и поведение Социални умения Учебна дейност по предмети: БЕЛ ....... Умения по изкуствата Трудови и професионални умения Членове на екипа, разработил и осъществил индивидуалната образователна програма: Председател ЕПОВ:…...……….. /………………………/ Членове: 1....................................................………………/ 2..................................................................................... /………………………/ 3…………………………………………..………………… /………………………/ 4…………………………………………........................... /………………………/ Мнение на родителя /настойника/: • • • • Дата……… Приемам предложението на екипа Приемам частично предложението на екипа Не приемам предложението на екипа Предлагам следното: Подпис на родителя/настойника:…………..
 16. 16. Край на етапа: ………. IX.Оценъчна скала за равнището на усвоените знания, умения и компетенции, когнитивното развитие, езиково-говорното развитие и комуникативните умения, емоционалните, характеровите и поведенческите особености в съответствие с вида и степента на увреждането или нарушението: Първо / Второ / Трето равнище: Обобщава се резултатите от изпълнението на индивидуалната програма. X.Заключение на екипа: Да продължи ли ученикът да се обучава с ресурсен учител.Каква да е формата на обучението. XI.Предложения: В каква насока да продължи ресурсното подпомагане.Взаимовръзка масов – ресурсен учител.Къде и как да се извършва ресурсното подпомагане-в клас,ресурсен кабинет,групово или индивидуално. Членове на екипа, разработил и осъществил индивидуалната образователна програма: Председател ЕПОВ:…...……….. /………………………/ Членове: Мнение на родителя /настойника/: • Приемам предложението на екипа • Приемам частично предложението на екипа • Не приемам предложението на екипа • Предлагам следното: Дата……… Подпис на родителя/настойника:…………..
 17. 17. Проследяването на динамиката в развитието се осъществява на три нива:    входно ниво - в началото на новата учебна година; в края на първия учебен срок; в края на учебната година - отчитат се резултатите от изпълнението на ИОП.
 18. 18. ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ: Адрес : 7012 Русе , пл . “Левски ” 1А ( в сградата на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване ) Телефон и факс : / 082/860 116 e-mail: rcrusse@gmail.com Интернет -страница : http:/rcrusse.eu /

×