Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

3,065 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. 1. Калина Христова
 2. 2.        1836г. - Клейн в Австро-Унгария – слепите деца могат да учат успешно и в най-близкото училище 1900г. - начало на ИО, САЩ, Чикаго, Джон Къртис – първият интегриран сляп ученик и се справя изключително добре. Същата година директор на у-ще за слепи Чикаго интегрира ученици в масовите училища 1947г. - САЩ – първият закон за ИО 1952г. - Холандия – Конференция за обучение на учители за специални училища 1984г. – България – първи експеримент (Вл. Радулов) 1997г. – интеграция на глухи деца 2002г. – интегриране на деца с интелектуална недостатъчност
 3. 3.      1948: Всеобща декларация за правата на човека 1989: Конвенция на ООН за правата на детето Стандартни правила за обезпечаване на равни възможности на инвалидите 1990: Концепцията на ЮНЕСКО " Обучение за всички” 1994: Декларацията от Саламанка
 4. 4.         тотално интегриране интегриране в определена училищна степен частична интеграция комбинирана интеграция обърнато интегриране интегриране в предучилищна възраст специални класове в масовото училищe интегрирани класове, и др.
 5. 5.  Работно ателие по секторна програма Грюндвиг Николай Фредерик Северин Грюндвиг 1783 – 1872 Поет, теолог и образователен деец Една от най-влиятелните личности в датската история
 6. 6.       Взаимствана е от обучението в колежите на Оксфордския университет Основава се на свободните разговори между ученици и преподавател Учениците са на възраст от 16 до 25 г. Класовете са сформирани по интереси Учениците живеят в училището за период от 2 месеца до 1 година Не се полагат изпити
 7. 7.     МНОГО ДОБРЕ ОБОРУДВАНИ КЛАСНИ СТАИ ВСЯКО ДЕТЕ СЕ ДВИЖИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН, КОЙТО СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ ДИРЕКТОРА ДЕЦАТА СЪС СОП СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ПРИОДИЧНИТЕ ИЗПИТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА ПОМОЩНИК–УЧИТЕЛ И АРТ–ТЕРАПЕВТИ
 8. 8.      ДИРЕКТОРЪТ ОПРЕДЕЛЯ КОЕ ДЕТЕ Е СЪС СОП – ИМА ЗЛОУПОТРЕБА ЗАРАДИ ФИНАНСИРАНЕТО НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЧАСОВЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОГРАНИЧЕНИ БЮДЖЕТИ В УЧИЛИЩАТА – ТЕ ПЛАЩАТ ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОБУЧЕНИЕТО В BOARDING SCHOOL И FOLK HIGH SCHOOL Е ДОСТА СКЪПО ЗА РОДИТЕЛИТЕ РОДИТЕЛИТЕ СЪС СРЕДСТВА ПРЕДПОЧИТАТ ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА
 9. 9.  ИНДИВИДУАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ “Грюнлагет методологията – основа за включващо обучение”
 10. 10.    В НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ЗАПОЧВА ПРЕЗ 1976 г. СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА СЕ ЗАКРИВАТ ПРЕЗ 1992, ПРЕОБРАЗУВАЙКИ СЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В МОМЕНТА СЪЩЕСТВУВАТ ЕДИНСТВЕНО НЯКОЛКО УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ И СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ
 11. 11.  Едно училище е готово за приобщаващо образование, когато пригоди напълно средата си към нуждите на децата
 12. 12.     ВСИЧКИ ДЕЦА СЪС СОП (които ние разпознаваме) ДЕЦА, НА КОИТО НОРВЕЖКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН НАДАРЕНИ ДЕЦА „ДЕЦА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“
 13. 13.       60% ОТ УЧИТЕЛИТЕ СА ОБУЧЕНИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП ПОМОЩНИК – УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ ВСЯКО ДЕТЕ СЕ ОБУЧАВА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА НЯМА ЗАКРИТИ УЧИЛИЩА
 14. 14.    ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЦА В МНОГО ТЕЖКО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НЕДОСТАТЪЧНО ЧАСОВЕ НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА СЛУЖБА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА
 15. 15.      Различни видове училища според потребностите на децата – право на избор Подготвителен период преди включването в общообразователна среда Добра координация между доставчиците на услуги Намалени бюджети в училищата и липса на възможност за наемане на специалисти от специалните училища Специалните училища предлагат обучение по ДОС
 16. 16.  -диференциране на обучението по отделни предмети в обикновеното училище  -индивидуална интеграция на учителите с помощ от подпомагащ учител и индивидуална обучителна програма, за да се достигне усвояване на учебното съдържание от обикновената програма  -интеграция чрез коопериране на училища обикновено между начално и специално училище с идеята да се осигури социална интеграция на учениците от специалното училище  -интеграция като вътрешноучилищен проект- във всеки клас, който има ученици със специални образователни потребности, има двама учители- масов и специален учител
 17. 17.       Много добре развита политика относно хората с увреждания Осигуряване на работа на завършващите деца със специални нужди Наличие на доброволци и асистенти Едновременно медицинско, социално и педагогическо обслужване – наличие и на различен вид терапевти в специалното училище Безплатни технически средства Последна дума за насочване на децата към вид обучение има психолога
 18. 18.   Недостатъчен брой ресурсни специалисти (област Бавария) Забавяне на процеса на подпомагане поради бюрокрация – подаване на молба до специалното училище и изпращане на специалист оттам
 19. 19.    Конкуренция в предоставянето на услуги от специалните училища във включването на деца в масова среда Частично включване на децата от специалните училища в дейностите на децата от масовите Отделни класове по видове увреждания в специалните училища
 20. 20.     Специалните педагози са по-ниско платени от колегите в масовото училище Орязани бюджети и бройки специалисти Липсват специалисти за различните видове увреждания Включването се осъществява само за деца, които покриват ДОС
 21. 21.    ВСЯКО ДЕТЕ Е С ИНДИВИДУАЛЕН ПОДПОМАГАЩ УЧИТЕЛ (ресурсният учител работи 21 часа седмично) ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ С ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – МУЗИКА, СПОРТ, ИЗКУСТВА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ ОТ ЕКИП – ЛЕКАР, ПСИХИАТЪР, ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, УЧИТЕЛ, РОДИТЕЛ
 22. 22.     РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЕ ОТПУСКА ПРИ ЗАЯВКА ОТ СТРАНА НА УЧИЛИЩЕТО САМО В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА ЕДИН ПСИХОЛОГ ОБСЛУЖВА ДЕСЕТ УЧИЛИЩА ЗА ЧАС ЗА ЛОГОПЕД СЕ ЧАКА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ ОБЕДИНЯВАНЕ НА УЧИЛИЩА – НЯМА ДА ИМА УЧИЛИЩЕ С ПО-МАЛКО ОТ 700 УЧЕНИЦИ
 23. 23.     Екипите за КПО Екипност на оценката и работата по приобщаването на дете със СОП Стремеж към обхващане на всички деца със СОП, независимо от местоположението им Независими членове в училищните екипи
 24. 24.     Прекалено голям брой деца със СОП на един ресурсен учител Недостатъчна подготовка на общообразователния учител в университетите за работа с деца със СОП Липса на достъпна архитектурна среда Липса на толерантност в обществените нагласи спрямо хората с различия
 25. 25.     Да зачитаме правото на избор и различие Да се опитаме да адаптираме нас и средата към детето със специални потребности Да бъдем търпеливи Да обичаме детето независимо от цвета на кожата или вида увреждане

×