Presentatie Linkedin - GIC

566 views

Published on

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Penetratie online populatie : 14%NETWERKEN
 • Informatie: in dezedefinitieverwijst “informatie” naarzowelalgemeneals heel specifiekekennis. Bijvoorbeeld hoe eentelevisieprogrammaopnemen met eenvideorecorder. Of de specifieke code van de nieuwsteprogrammeertaal. In eenprofessioneleomgeving is “informatie” bijvoorbeeldeenvacature, een sales lead, eennieuweleverancier of werknemer, mogelijkhedenvoor partnerships, interessantetrainingen of tips omefficiëntertewerken.Delen: ditbetreft twee partijen. Netwerken is geeneenrichtingsstraat, maareen twee- of meervakken boulevard. Het gaataltijdomeen win-win situatie, waarbijallebetrokkenentevredenzijn. Wat in dit concept belangrijk is, is dat je zowelcomfortabel bent met hulpgevenals met hulpvragen.Opeenreactieve en proactievemanier: in de eersteplaatsbetekentditdat je informatie of hulpbiedtwanneer het je gevraagdwordt (reactief). Maar het gaatverderdan dat. Je kanmenseninformatietoesturen en hen met elkaarconnecteren, zonderdatzij het je vragen (proactief). Natuurlijk, zorgervoor hen niettespammen. Eengoedeaanpakzoubijvoorbeeldkunnenzijn hen telatenwetendatjijbepaaldeinformatiehebt en dat je bereid bent die tedelenindienzijinteressehebben. Vooralwanneer je mensennietgoedkent, kanditeengoede, niet-confronterendeaanpakzijn.Zonderonmiddellijkietsterugteverwachten: in dittijdperk van kortetermijngewin is ditnieteen concept datmeteen door iedereen met open armenwordtontvangen. Wijwillenookbenadrukkendat het NIET gaatomeigenproducten of dienstenwegtegeven. Het gaatom al het andere: wat is je attitude in je omgang met mensen? Ben je bereid hen verderte“Informatie op eenreactieve en proactievemanierdelenzonderonmiddellijkietsterugteverwachten .”15helpen zonder direct ietsterugteverwachten? Hoewel het voorsommigenmoeilijkkanzijn, is dit de enige attitude die op langetermijn het best werkt. Het bouwtvertrouwen op en maakt je “aantrekkelijker” vooranderen.
 • Doorlopen wizard improve your profileBekwaamheden (“Skills”): je kaneenpaarbekwaamhedentoevoegenenaangeven hoe goed je daarin bent.Talen (“Languages”): je kan de talentoevoegen die je spreekt en ook hoe goed je zespreekt.secties in het LinkedIn profiel die voorsommigeninteressantzijnTrainingen (“Courses”): als je extra trainingengevolgdhebt die relevant zijnvoor je professioneleleven, kan je zehieroplijsten in plaats van in “Education”.Projecten (“Projects”): somsheb je als student, vrijwilliger of naast je normalebaanaanprojectengewerkt.Organisaties (“Organizations”): vulhier in wanneer je lid was/bent van het bestuur van eenstudentenvereniging, eenprofessionele of vakorganisatie of eenandersoort van professionele (of vrijetijds) associaties.Certificeringen (“Certifications”): voorveelbanenmoet je gecertificeerdzijn. Je kan de “Certifications” sectiegebruikenomtetonendat je dezecertificatiehebt, wat je kandoenopvallentussenanderen die dezelfdedienstleveren of watmensenkantonendat je in regel bent met kwaliteitsvoorschriften.Publicaties (“Publications”): als je eenboek of artikelhebtgeschreven, kan je de “Publications” sectiegebruikenomdat in je profieltetonen.Patenten (“Patents”): heb je een patent, dankan je datmeedelen.Volunteer Experiences and causes: passief: goededoelen die je een warm hart toedraagt en organisaties die je steunt. Actief: vrijwilligerswerk. Dithelptomeenandersoortwerkervaringtetonen en hoe betrokken je bent. Het is aangeradenditveld op je profiel toe tevoegen, vooralals je nietzoveelwerkervaringhebt (zoalsstudenten) of werkloos bent. Dittoont hoe proactief en betrokken je bent. Twee eigenschappen die iedereen in eenprofessioneleomgevingsterkwaardeert!ii. Opmerking: LinkedIn heeft heel veelmogelijkhedentoegevoegdaan de “Sections” (meernogdanhierbeschrevenzijn), dusganaar LinkedIn om de laatstenieuwetoevoegingentezien.
 • Slideshare presentation op rca slideshare accountLogin: RCAgroupPaswoord: astridlaan
 • Import contactSearch contact : school, voorgaande scholen,
 • Search for people:Voor salesVoor een meeting – gemeenschappelijke interessesAccount guy -> premium
 • Know – like- trust factor verhogen
 • Delen:Eigen content content rca verspreiden content op blogs, linkedin today … content andere leden
 • Door vragentestellen op het “Discussions” forum ben je in staathulpteontvangen van andereleden.Je kan de profielen van de andereledenzien. Ditgeeft je directetoegang tot mensen die niet in je 1e, 2e of 3e graadnetwerkzitten.Je kan de andereledenrechtstreekscontacteren. Veelmensenstaanniet toe omrechtstreeks via LinkedIn gecontacteerdteworden (zijzetten die optieuit via “Settings”). De standaardoptie in elkegroep is echterdatledenelkaarrechtstreekskunnencontacteren. Bijnaniemandweetdat je dezeoptiekanuitschakelen, en dusben je in de meestegevallen in de mogelijkheidalleanderegroepsledenrechtstreekstecontacteren.Door vragentebeantwoorden op het “Discussions” forum win je nietalleenaanzichtbaarheid, maarheb je ook de gelegenheidom je expertise tetonen. Alsgevolgdaarvanneemt je Know, Like en Trust factor toe. Wanneer je vragenbeantwoordt, zorgerdanvoordat je goedeantwoordengeeft en ergeenverkooppraatje van maaktDoor artikelstedelenverhoogje ook je zichtbaarheid. Opnieuw, maakergeenverkooppraatje van. Het is OK om links tedelennaar je eigen website of blog, of eenartikeldatjou in de kijkerzet, zolang het anderemensenmaarinzichtengeeft en hen op één of anderemanierhelpt.Wanneer je op eenvraagantwoordt in “Discussions”, kan je de URL of domeinnaam van je website toevoegen. Ditgeeft je website meerzichtbaarheid en helpt je je rangorde in Google en anderezoekmachinesteverbeteren. Overdrijfechterniet.
 • Iedereen is 6 connecties van elkaar verwijderd
 • Informatie (content) komt van jullieZie je iets interessant -> doorgevenLiefst zelf content creëeren
 • How you’re connectedGeen foto 1 connecties
 • Over time, as you expand the size of your Follower audience by acquiring more professionals like Sarah, it will reach a scale that will allow you to segment it into meaningful sub-audiences. You are likely to have different types of Followers as your audience grows. To drive relevance and thereby higher engagement overall, you’ll want to tailor your messages to these respective segments.With a new capability called Targeted Updates, you have the ability to segment out your base of Followers and specifically tailor your updates to those segments . These messages, which can include links and video, are published directly into your followers’ homepage update streams where they have the ability to share, like or comment on your updates (actions which virally distribute your message across their networks).Key Takeaway: Targeting Updates enable you to segment your Follower audience and tailor your content for higher engagement rates.
 • Let’s look at Sarah again to see how Targeted Updates enhance her experience with your company, leading to higher engagement..When she visits her home page, this is what she sees: It’s an update in her newsfeed. This comes from your company and it’s targeted specifically to Sarah’s seniority. Some important things to consider about what’s happening here:Your company content is being seen by your target audience. It’s received as content, not marketing messages. The context on LI is the difference. As you continue to engage Sarah over time, think about the value of that deepening relationship. Sarah has opted-in to this direct relationship with you. She is relying on you to make her more productive and successful professionally. You’ve become a trusted source of insights and information. In what other medium can you have this kind of frequent touch point with a senior leader without it feeling irrelevant or intrusive. The next thing Sarah is going to do is add a comment and share your content with her network of connections. You may be wondering what Sarah’s motivation is for doing this? Several reasons: 1) She’s very interested in the topic; 2) She believes your content will add value to her network; 3) Sarah is building her personal brand. <Insert stats on why people follow companies>Think about how valuable this is: Sarah’s comment on your content is an implied “endorsement” for your company. It amplifies your message out to a high-quality audience that you may not have reached otherwise; And it adds credibility to your message, driving greater impact. Key Takeaway: LinkedIn’s professional context transform your marketing messages into trusted content on Sarah’s home page.
 • What’s the impact of Sarah’s implied endorsement of your company content? Let’s look at that through the eyes of another Member, Marc. Marc is one of Sarah’s connections who saw her comment on your company’s content in the Targeted Update message. As background, Marc reported into Sarah at a previous company. She was a trusted mentor of Marc’s and remains influential in his professional life.In many cases, Sarah’s connections will also represent an audience that is attractive to you. In this case, Marc is a senior marketer – aligned with your target audience.Let’s talk about what Marc sees and how the marketing message he sees from you is even more impactful than the original message Sarah saw in your targeted update.Because your content comes from Sarah – and is effectively endorsed through Sarah’s action of commenting on it – Marc is more likely to read it. And he is more likely to engage with it. And if the content you delivered is really good, Marc is even likely to become a Follower himself.Remember, Marc is just one of Sarah’s 892 1st degree connections. Multiply Sarah by a million Followers and you really have something special.Key Takeaway: Because your content comes from Sarah – and is effectively endorsed through Sarah’s commenting on it – Marc is more likely to read it.
 • Recommendations vragen!!!!
 • Wedstrijd organiseren? Bonus voor degene die meest recommendation vergaard 
 • Vandaag 720
 • Let’s see what these Follower Ads look like in the context of the Member experience.Meet Sarah, she is a <target job function and seniority level> at <target company name>. She follows <AE’s client>. Imagine her day. She’s incredibly busy. But each day, she takes time out to check LI for the news, insights, and information that allows her to stay abreast of the companies and industries she cares about. On one of her visits to her home page, she comes across this Follower Ad. Because Sarah’s profile matches that of the types of professionals that are your best customers and prospects, Sarah has a higher propensity to click through on your Follower Ad and begin to follow you.Moreover, because of the social aspects of the ad – and the fact that it includes Sarah’s picture – she is more likely to engage and begin to follow you.Key Takeaway: Our professional targeting capabilities enable you to find exactly the types of professionals that would be interested in following your company.
 • CTR: 0,2 % - 0,5 %
 • Brochure download (within content ad)
 • Presentatie Linkedin - GIC

  1. 1. Are U Linkedin?RCA Group- GIC -19102012
  2. 2. Help!Questions?Tweet question @boxcob + #AreULinkedinNo Twitter account?iPad to the rescue!
  3. 3. Personal profile Company Profile Marketing SolutionsRecruitment Solutions
  4. 4. General informationProfessional business networkFounded: 2003Members worldwide: 154.727.127Members Belgium: 1.168.900Penetration of population: 11,21% Linkedin.comNr. 1 recruitment tool in the US
  5. 5. Sharing information, reactive and proactive, without expecting anything in returnBoek: Let’s Connect – Jan Vermeiren
  6. 6. Golden triangle of networking
  7. 7. “All things being equal, people do business with, and refer business to people they know, like and trust”Quote: Netwerk- en doorverwijsexpert, Bob Burg
  8. 8. Who is the founder of Linkedin?
  9. 9. Personal Profile Company Profile
  10. 10. Personal profileYour online resumeKeep it up-to-dateEnhance it with presentations, articles, skills, books read, …Goal:=> Findability in search engines
  11. 11. General informationPhoto - NameTitleArea - SectorCurrent – Previous – EducationImprove your profileConnectionsContact infoCustomized profile url
  12. 12. Summary1. About your employer2. About your career3. About your personal life4. Specialties
  13. 13. Your ActivitySatus updatesInteractions/conversationsconnections
  14. 14. Complete your profileExperience LanguagesPublications CertificationsProjects EducationCourses RecommendationVolunteer Experience & Causes Additional information (groups)Skills & Expertise => Endorsements Personal information
  15. 15. Complete your profile – enhance with applications Slideshare Behance Wordpress Amazon Tripit Events
  16. 16. Public profileEdit profile
  17. 17. What is the biggest social business network in Germany?
  18. 18. Your connections2nd degree = most importantYour network = first, second en third degreeQuality or quantity? => Differsity
  19. 19. Let’s interact with your networkHomepage – news feedGroupsQuestion & Answer
  20. 20. Let’s interact with your networkHomepage – news feedStatus updatesLike – Comment - ShareLinkedin Today for latest news
  21. 21. Let’s interact with your networkGroupsDiscussionsVery intensiveBecome a top influencer
  22. 22. Let’s interact with your network Q&AAsk a QuestionAnswer QuestionsBecome an expert
  23. 23. Other FeaturesPeople you may knowWho’s viewed your profileYour Linkedin NetworkJobs you may be interested inGroups you may be interested inCompanies you want to follow
  24. 24. How many connections are there between Barack Obama and me?
  25. 25. Company profileAbout Us Follow buttonStatus updates Expand with Career pageEmployees can connect Followers/visitors statisticsAdd products and services
  26. 26. Linkedin vs. Twitter/Facebook Most follow for incentives, Follow for news, insights, and rewards, or discounts.4 product information.5
  27. 27. Engage your followers with relevant messages
  28. 28. Your messages become trusted content on Sarah’s home page Sarah Smith Business Analyst
  29. 29. And your message is amplified when Sarah endorses it Marc Bassett Account Executive
  30. 30. Recommendations are trusted Source: The Nielsen Company
  31. 31. How many Linkedin members follow the company page of RCA Group?
  32. 32. Advertising possibilitiesMarketing Solutions Recruitment Solutions• Follow company Ad • Career Page• Recommendation Ad • Picture yourself Ad• Sponsored Polls • Job posting• Content Units • inMails• inMails • Recruiters profile
  33. 33. Follow Company Ads
  34. 34. Estimated results 0,2% - 0,5% 0,4% - 0,8%
  35. 35. Links•linkedin.com/profile/sample•slideshare.net/rcagroup•twitter.com/rcagroup•linkedin.com/company/rca-group•linkedin.com/company/rca-group/products
  36. 36. Questions
  37. 37. LET’S CREATE IMPACT

  ×