Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parroquial 1920

72 views

Published on

BOLETÍN

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Parroquial 1920

  1. 1. fi', INTORMA(IONS A TtR TN CONTA ll{rllil tilo ir I l ,l,r l |l r,l ( illlt.t1. tl tlil /, t11t| i rli 'tllrtill rll ',r'r�tt,' rlr �r,,t, ,1't l'l l , trl I rltrLjltilll Ar,, L' rilr,,, lrrr rltlrt, ir1r,,,,1� ( irlll lll lll i'll llllllrr)', rlt' , tlltrt�ttrr"rr trtl ltllIr�1rlt'i I)', lllr,l, r'tlrr.l, r,IlttlIr �11��.r' ,r'i",ltlll �,t,'�rttltttl,,',, llrl', Ill rtllrl', l'tll|',rlrtltr', lrlfl rt rrllrlrlLtr'.,'rlllltt llr',, llt, , tl,r',llr,llllllrr {rlltlr� rl� l,,lllttl,l,,ll rtl'.1 tl �ltttrt 't'lllt''rrvt''' tl'ltrlltl, rr tll'l t' tl lt"ltl "lllllltt''r tlr: tltultl'l ttr rttlrrt�ttt"ltt llrr rrlrrr rnrr',rnlr', rlrrr,t,ttlt,tlrtttll o ( rllt',lllrr l'rt',lrrtrtl l'rtttor�tltrtl lll',, tr',1 t ottttr ttlt ttovtr tt',llIr rlr: v]tltl tlllrltlr', t tllt',llltll',lll. r|r, , or,t,lilr0r roil lr)r Irrvct lil�rxiil. lgrlur�s rfit nliso, rlrlolno c limpezo do Turnplo, Coro (voces e inslumentos), prepulrti�tr tlos cclcbroii�ns . lronontio e obrus. Ionilol de i�lqtesos e goslos, obros de monterllento e novos iniciolivos. Diorios: Do �ltimo semono de Outubro oto o �himo de Mozo: �s 19. Do �ltimo semono de Morzo oto o �ltimo de 0utubro: �s 20 Io]ncidindo ro colllhio hotntio. Dornintlos c I cslivos' l)t c|:trtlllrl tt XrllIr tr', I (l rr rl', I 7 I tt Arlo',10. rr', I I Vir',�rutrt tlc l)otttittr�o', t: I l',llvu', ',t:lrlttltto Xrllltr rr', 70 (l:tr r�itIrr�o) At�o',lo rt', 7 | (clr rlrlIrrlrr) Actividtlrlcs e celchmci�ns Xonrtrlu �utttot�ttittl tIl ( tililrrl, �ttittttlittt tltttltittt�tl tlc ttttls. I ottltntitil tlc trtkrt�tti',ltt',, tltttttittt�tx rIl I0:l.l0 rI I I :00. Rouni�lr rIt ( ontiririlt tlu ( rlliltlr, tlllirtlor ttlritt trtlx rls 70.30 0tuti�rt tolltlniltttirt, �ttittttrtto rl lt:tttliltl xrlvrl', ri'' 70:110. Ilrsoio tlo rttttt �tttttrttlttittl,0', vctttr', rlr: i0,lt) rr 77 ()() BOLET�N PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE AS�S DOS TILOS cuRso 2019-2020 N�mero 218 O FUTURO DA IGREXA "A lgrcxir tlt: rna�� Ser� pequena, e en gran medida ter� que Comezar desde 0 prin- cipio. Xa �0n p�dcr� encher moitos edificios constru�dos en tempOs de esplendor. Xunto co n�merg de fieis perder� moitos dos privilexios na sociedade. Presentarase sgbre t0d0 c0m0 unha comunidade � que se ingresa s� por unha decisi�n v0lunta- ria. Cor�o cotnunidade pequena esixir� moito m�is da iniciativa dos seus membrOs. Se-ourarnente adoptar� novas formas n0 seu ministerio e ordenar� sacerd0tes a cr�sti�ns prgbados profesionalmente... Ser� unha lgrexa dunha espiritualidade m�is profunda. .. Pero desta, m�is espiritual e m�s sinxela, agromar� unha gran forza. Porque 0s homes dun mundo completamente planificado padecer�n dunha soidade inefable. Cando Deus desa- pareza das s�as vidas experimentar�n a s�a total e terrible pobreza. As� pois, des- tes como algo completamente n0v0, c0m0 unha esperanza. C0m0 unha resposta que n0 Ocult0 sempre estaban buscando". Prof. Joseph Batzinger, 1969 ;-Y�r'} fios BnnzffiffiABffiffiY�$ 'tr r�trr�ro', Xl ( rrt
  2. 2. ATEN(ION PARROSUIAT llorrrio: �:30' /.30 do lorde. (t�dolos d�os, menos s�bodos e domingos). Hororio extro: [oncerlor por tef.: 9Bl 801 3.l 5. CENSO PARROOUIAT Unho moneiro de sentirse membro do porroquio � cens�ndose nelo. Hoi uns impresos no potroquio poro focelo. E(ONOMiA PARROQUIA�. T�dolos servicios porroquiois son grotu�tos, exceplo poro oquelos persoos que, podendo, non coloborsn no sostemento do vido porroquiol. lslo quere dicir que de- bemos coloboror economicomente o sufrogor os gos- ios do porroquio. T�dolos ingresos, gostos e obros son xe$ionodos polo [omisi�n de Econom�o e 0bros do porroquio. BAUIIZOS [elebroronse os primeiros domingos de ntes no rttisn 1trt rroquiol dos I 2. Tom�n os terceiros s�bodos de mes �s B do seron. Avisor con tempo no purroquio poro o s�o preporoci�n. CONFIRTIIIACI�NS Preporoci�n semonol duronte, polo menos, dous cursos o portir dos l� onos. Ademois se hoi odultos que der exen confirmorse hober� preporoci�n duronte este curso en hororio o convir. ENTERMoS (VrSrrAS) Poro o visito �s enfermos, d�bese ovisor � p�rroco no tel�fono 981 B0l 315 MAIRIMONIOS Avisttt rtt Pttt lttlttin 7 ou 3 tttuici llllcl tlu Mltlt ittltrlttrl. I tttoi itn�ttttlrtttlu tt �ttr:�tttttttitttt llni t:ttronlto', tlc rtoivo', (�rirttr;ittt scnrunu llo ltnt) oLr rutsittos (tlllitntl',clrttltltl) PTN�ITN(IA Hoi tres celebroci�ns conrunitorios con confesi�n ilttlivirlutrl. Tom�n se pode solicitor, senrpre que se desexe, tottlor tondo co p�rroco. PRIME�RAS (OMU��NS Dous cursos de preporoci�n: �s / e B onos. [elebroci�ns com u nitorios. A poriir do rnes de Decembro, reuni�ns cos poisy'trtis o', ierceiros venres de mes. CARTA AS FAMILIAS Queridos pa�s / nais: Estamos a piques de comezar un n0v0 curso na catequese parroquial. Dende os Secretaiados de Catequese de Galicia esperamos que te�ades disfrutado (lun:i nrl,r, de lecer, de convivencia familiar e de crecemento nas relaci�ns. Este ano o lema da catequese � "Xuntos por unha catequese m�is viva". Este ltlttut r�ttt't' ser unha invitaci�n a que familias, catequistas, sacerdotes e comunidades dest;tllrt;tlltu',, catequese como unha tarefa de tod@s. Cada un de n�s podemos facer que a catequese sexa un encontr� con Xes�s, coit lltitt vlr[r , persoa, que faga posible mirar a nosa historia e o noso mundo con ollos de amor cotlt0 l l o l�r l�r Pero tam�n a catequese nos axuda a transformar o noso mundo dende unha fe cotlt�rtottnllrl,r exercitada a trav�s de oraci�n, vivida nos sacramentos e fortalecida na catequese. 0 comezo da catequese dos vosos fillos � unha boa ocasi�n para descubrir a impotl;tttt,lrt rl, familia, dos pais, na educaci�n cristi� dos vosos fillos. Queridos pais, v�s sodes os primeiros e principais responsables da educaci�n cristi;i tlor;vnrrrl fillos. A parroquia o �nico que fai � colaborar con v�s, axund�ndovos no deber que adt�ttttllrllr[,' no boutismo deles, cando afirm�stes 0 v0S0S compromiso de ed�calos na fe cristi�. 0l,tr�rir Francisco na s�a �ltima exhortaci�n apost�lica " Christus Vivit" inv�tanos it :;ll llttlr, igrcxa xoven.0 Papa comeza falando que todo o que Xes�s "toca v�lvese xovetl, litl:;ttlnvr e �nchese de vida" (ChristusVivit, n..1.). Xes�s non pasa de moda, as s�as palabras {)r}iii,r,r' xestos son plenamenmte actu�is e vixentes para esta sociedade tantas veces indivitltt;tllr�l�t , falta de valores. Por iso o Papa Francisco nos di que "temos que atrevernos ser distintos, a mostrar ottltoii urllrr' que este mundo non ofrece, a testemu�ar a beleza da xenerosidade, do servizo, dit �rttttt/rt, rl, fidelidade � propia vocaci�n, da oraci�n, do amor aos pobres, da amizade social" . (0lttlrrlrr Vivit, n.36) A catequese � un camino de amizade con Xes�s . " A amizade non .� unha relacioll lu{lrtr lr pasaxeira, sen�n estable,firme, fiel, que madura co paso do tempo. E unha relacititt (ltt �tltrt lr que nos fai sentir unid0s, e ao mesmo tempo � un amor xeneroso, que nos leva A btt:;t:;tt o lrr,r do amigo". (Christus Vivit, n. 152). � necesario todo un largo proceso orientado a irse educando na fe, aprendeltrlo;r:; notr�r verdades pero tam�n participando nas nosas celebraci�ns e vivindo como verdadeitor; t:tlr�ll�rtt, Esta educaci�n relixiosa completa debe ser o resultado da colaboraci�n conxunlit c ;utttt'rnl� das comunidades parroquiais, cos seus catequistas e familias. Recibide un agarimoso sa�do. Hoi xente que oporlo Iibremente (ben por domici- lioci�n boncorio ou ben persoolmente) unho colo fixn � mes. 0utros fono con donotivos. Hoi olgunhosfomilios que non poden coloboror e pro. c�rose oxudolos. Tr�lose de comportir. Iodo ono, no Asembleo Porroquiol, inf�rmose �s coloborodores, comun�conselles t�dolos inqresos e gostos. [remos que o mellor formo de coloboror � o de colns mensuois con domicilioci�n boncorio, pois, deso xeito, podemos pr0gr0m0r o ono contondo x0 tul fondos fixos. T�dolos oportoci�ns econ�micos (cotos ou donotivos) desgrovon no Decloroci�n do Rendo (l 596). A Porro quio env�olle certificodo o codo coloborodor o prittri. pios de ono.

×