Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boleton parroquial nadal

64 views

Published on

BOLETIN PARROQUIAL DE NADAL

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Boleton parroquial nadal

  1. 1. MENSAXE DO PAPA FRANCISCO Nadal esTi cando decides deixar entr�lr �l I)eus no inlt'riot'rlti lt'tt coraz�n. O pi�eiro de Nadal esTi cando resislt,s vigoroso,ros v('lrlos t' dificultades da vicla. Os adornos dc Nacl;ll cs l-i r:;-rndo as l�.rs virlttrft's ()lr ( ()t(' (l(�(' ,ttlol tr,ttr ,r tria vida. A camp� de Nadal r:sTi <,tndo chanras, conflr('{1,,1 t'lrusr,ts ttrrlt. l', I,ttttltl lt�z do Na�al, cando ilul'nilt;rs coa t�a vicla os t;ttltitlos tlrls tlcltt,tis to,t l,orlrl,trl,', a paciencia, a alc�1r�;t (' ,r xenerosidaclt:. Os anxos de Narl�ll cs'[i cEnclo llc c;lnl,rs rr() nrutttlo rtlllt,t ltl('l)s,lx(' rlr' �r,r,', de xustiza, de anror. A estrela de Narl,rl cs-l-i cando gu�as a irlgttrln,r() ('n( otlll.o tlo Scitot. Es tam�n os llcis M,rgos cando d;is o nrcllr)r'(lu('lt's st'll itrt�rot'l,rt ,l (lll('ll A m�sica de Narl;rl csTi cando conr�ttisl;ts lt,tntlotr�,r rk'lllt'o rlc Ii. O regalo clo N�rrl;rl cs Ti cancl�l cs rk'vcrtl,trlt' ,rrrri�io t' it'trr.irr rlc lrrrlr, ',r't h unra no. A larxcla ck: Nacl,rl <'sTi c;rr-lrlo,r lrorrrl,rrlc lsl,1 r'sr til,r tt,rs ltt,ts ttt,ttt',, A ft.li�-il;t� irilt tlc N;ttl,rl t's li, t,tltrl,, �rt'trl,,,t'' r'tt";l,rlrlt't t",,t l),1/,,tlll(l,r (,llr{l{) sofrcs. A cea de Nadal esTi, c,rndo [art.rs rl�'�r,rrt c rkr cs�.rt:rilt/il ilo �.rolrt'c (ltl('('l,r ao teu car�n. Ti es, si, a noite de Nad;tl, r:�ndo humildc e consciente, recibes no silenc:io �l,r noite ao Salvador do rnuntlo sen ru�dos nin grandes celebraci�ns. Ti es sorriso de confi�nz,r c �It tenrura, na paz interior dun nadal [)orotltlc (lL�(' establecc o Reino clcrtlrtt clo'l-i . LJn feliz Nadal para todos os que se parecen ao Nadal! ACONTECEMENTOS .1.- Primciro domingo de Advenlc�. 4.- Grupo de oraci�n, �s 19:30. 8.- Festa da lnmaculada Concepci�n. 'l 1 .- Reuni�n grupo de C�ritas, �s 19:30. 14.- Concerto-de'Nadal, na lgrexa parroquial, a carEo do grupo coral Aleceia, �s 20:30. 15.- Celebraci�n penitencial comunilaria, �s 11. 18.- Crupo de oraci�n, �s 19:30. 1 9.- Crupo de reflexi�n , �s 20.Tema.: Charla con Mons. Agrelo sobre ;,r lgrcr,r que temos e ... 25.- Nadal. S� haber� misa �s 12. 29.- l'es1a rlr Srgritcl;r I-�nrili;r. 1 de xaneiro.- S;llt;r M;tr�;t tt,ri tlt'I)t't�s. Sri ll�i tlisa ;is-l 2. i,t tlA llt(t10 Ptlti,LNlt rNIl.)L N0"0lll()5 ESTA (,{-{.ii�t�, i}H ffiflfiS �rJ[ ANoN(l/tA tL f{J0lilA li,.l["0", Ll lll.)() D[ IAAI.'lA,;l l"iflf',]0 lm ri:t.ilN. It [., tl AM0fr. tA f'A,',, [A �.,�'lr�flfrlii/ f([ttt,l.'thA,("]il,t�r rllil(1" llL.,lA" ui NAV|tl/i/, 00s !ilns'fllHil0 N" 220 - Decembro 2019 Parroquia San Francisco de As�s dos Tilos
  2. 2. ,I' r,' �! , ! �d'lll':,:r! q,, i� :r,or*1. i,, , ,ir,, 11, I {;,,;�ti ; ,1 ,:iir : rl il ti, I ,i I r.. [-]r '.'I;l lq�fl.t ii',r li.ilU.'fl; ',,.". I () lt'llr,ris, os IT,tie<� un,r Irrrt'n,r notit i,t, , "'4 urt,t ry,ur,rlL'gr�.r �r,lr,l l.rl,, i'l �rLrcblo: hoy, t'n l,r t irrrl,rcl rlt' I),rvirl, o' Ir,t n.tcick-r ttn S,rlv,�rlor, r'l Mcsi,ts, t'l 1',r'nlt. ',rrlttilt'- rl�is l,r ..r'n,rl. t'nr onlr,r('r', rn rrrr(,,'rtttt'l- ttt t'rt �r,t�t,tlt'r ,tr o.,l,trlo lrt rtr 1,r'rt'lrtr'. �(ilori,r ,l I)io,, ,'n ,'l r rlr,. �' r'l l,r lictl,r �r,rz,r lr)s lr()rrl,r,'t,lu(',lnl,r t'l St'rrorl lr lo l,.l.lr o..rilor�ro,rl rrirro ',r su tn.trlrt,i'st't-t'l ito �r,r { i,rlil,',r r ,,r' r'sl.tlrlt'r iri r,ll un.l ('iu(l,l(l ll,rrir,rrl,r N,r.',iii'1. ,':i s('( unll)liri lo rlit lto l){)r rn(,, 1r, rll lor �rrolt'l,rs, (lu(,s(, Il.ln.rrr,r n,t�',lt{'l]() ll ' ) ) r ' fi h hr"f ii ,,,lr,t,,lltr',, lttll()n ( ()tttcltrl,,,r llllr'�rt ?' iri {'ni olrlt.rro�.t N'l.t n.l v.l l()so, t .il ttirto ,rr osl,ttkr r,�r t,l l)os('l )r.('. Al vcrlri, (.()n1.lr.()n Io rlrrt' lt's lr,rb��rl rlit lro rkr .trlrrt'l nirro v Iorios sr'.rrlnrir.rlr.rn. M.rr'�� t r�nscnr,rlr,r 1�r rl.rs cl,i,lr. ( ()s,rs, r)r('(lit,in(lol,ts <'lr u ( ()r'(l- /(tll. l, 'l', l" ,l.t l',tl.rllr,t st'lliz(} t,rilr{'v,il,ilr)l)() r'n. , .ut, i trt' n, i:(�lros, r, lrt,lros t orrlt,nt�rl,rtlo sl tilirl rilriri.t:��lori.r �rto�ri,t rk'l IIijo �nir o ricl l'.r rlrr.', llcnlr ilc rlr.tt i.t Y tlc vtrrl.l(1. J�r I,l-1r fl. ;l-l E:':.t . ;:-i::::i'+i::r l)('rt,ls sl lr,rtrli,,o Jlsrls, s,rlio rlt'l,tqLt.r; ,usr' .rlr ilror los t iclos y yilr rltr0 el Is- �rir ilrr iL' l )io:, lr,r�,rlr.r ( ()ll){} ttn.r �r.tltitn,t v .,r'pos,rlr,r rolrr.t'tll. 'villr� Llr.l '()z r]t'los i illos 11t,r'tlcr �,t: rrlrslt't's rni IIijr,,rtn.trlo, ('n (lr.ii('rt llt('( ( )n)lll.tzr ().) f ^,11 l.l{ I I r,rlr, lrli, r�,ll ii r ir r rr i os lll,iQos st' �ittrit'rr)ll ('ll (.llllill(), ' (l(' i l�r'{)l)t() I� c'slrt'll,r r�rrc h.rlr�.lr vislo'.,r- ' .. ii , ;, , lit t uttlt't-lzti .t g,Lri,ttlos lt.tsl.'t tltt(' '�lt() (l 1 - ll.l[ar5('('n[inr.l rlc'tkrrlrlC t':;t�l.).t (,l ni�t�. 'r': " " I: AI ver I,r t'slr.r,ll,r, st' llcrr,rron rlt' inilrt'ns.r ,rlt'iir �,r. I nlt,tton i'n l,r t ,r',,r, t'it'torr ,rl rti�o ( on ll,rr,r. .,� r�,rrlt(', '(,1,( ilrlo tll t'otli- ll,r"l",lllr rl,llrrl) 11 "l lll r iil rit'i ii Ilrilll

×