Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boletin nov 1 new

627 views

Published on

BOLETIN NOVEMBRO

Published in: Internet
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Boletin nov 1 new

  1. 1. A PARROQUIA, IIoXI I )l�ll;� Ir:ll r ot�rri;r t�rrc r�rrlir ;t I ('sl)Ond0f il(t� llr)l i� lr ttt�tor tlll�r't 't rcl l'ltt to,�lti;t rltt,t ,'',,rlt,t, ,' lt,,tt lt'tltlill ou �ltll(ill(rlll'l ('tlltttllltrl;t,lt',1,'',,'�'tlt,l'rlt''' tlt'Xcs�ts, cll llll';ll rl. r"l'tr l.ll rlr' 'r'l1"." lrlllllll'll ' ('ottt,t.l,,ir'rtt �r,'ttttittt('lll(', lrt't',oltl C COllltlllilllll,t,,'tt ltt,',tt rlr' lll"l'll'l( lrrll ('oilrillrtrlltrlt'tlt'r't,tttttltl,l:lrl(':, ,iVaS C I'Cs�rotl',,t1'l("'. ''ll llll"ll (it' lll'1"'l .llll()llil ('oItt"'�rott:rltlrilirl:rrlt' tlt' lorlo',. clt lugar tlt' t lt'r lt 'tll"ltt" l)lr.,lol':rl rlr.llli,,iolr t.,lt't'r,;urrt'lizacitill. ('t� llt)';tt (l('lll,llllt'lllr'l�ln '' ttt"lltllttiott' ' A�rct'lttt'lt llo sot iitl. e ll lr�1',;�� dc 'qltetlrt �rct ltlttlrr ('tlrrcs�lottsilllilitllrtle ('()lllllllilllriil' el1 lttl''��� tlt' lt'liri""ttl�trlt"'.t t,lorit lt ' ('�ttllltltzit tt� l'.:;�ri�iltt. ('ll ltlqllr de lrlCtlr,. tt",i1'tl:rt itill' i�rlrilrieir'rll c illt'tcilt' ' ('onltrlriclirtlc tlt'llt'tlltvt'llllllitllzas, en lttl',��� tlc �lrivilcxios' l)o(lcrcs ott �lrcslixio' 'fam�n sc prccislltt n(lv�r� :t�li(udes cn ll�ttos �tt'rs: Do culto ao "eu", at) Sotrlido colnLlnilario c lrillclll() ' l)it itlt:tllnttltic:tt'itill' li ;t�lt'rlttrlt' �rr'l':.ltl t' t .llltttlil'tl i't Da obsesi�n pola clicaciir (o litt, r ( ()llslls), ii �lrcocttllaciritl �rolu �lcclagtlria dc ini- ciaci�n cristi� (facet persoas c cotrrtrttitliltlcs)' Do ego�smo (o meu). � xencr�rst'l;rtlc tlc ootnpat'tir' Da enemistade. envexa e conlionlirci�n, � estima, conflallza e proxirnidade. . Da amargura da cr�tica sistem�ticir, negativa e destrutiva, � correcci�n fl'atertta c axuda mutua. ' Do nrecio ao futuro, � conflanza tto llsp�rito' DO prOtagOniSmO persoal ou <jo lll('ll grupo' aO servizo xcllcl'oso 'lirtlo istl cttttltlt boa dose dL amor, humor e paciclle iir e lorte vida no Esp�rito' . Faise necesaria a participaci�lr cottcsllonsable dos laicos lla parro(ltl�ll. t.()s sctls rninisterios, carismas e funci�ns. . Neces�tanse p�rrocos serviclores c r(:r'rovados. Servidores da collru�titt. sc�'vitlot'cs da nrisi�n. . Neces�tanse cristi�ns convertidos ,�rre lagan posible unha comLlllitl:ttlc plrrrot�triltl nova; Con lxalts para acariciar e al�lrtzltr os m�is pobres e Coll ollOS cscrtttlttlgrcs dcl Evanxeo. Ru�l Berzoso, bi'sltrt tlr ('it�l'ttl lilxlrigtt mo$ffiilIffi1l( ,l F I lN tfA�nr xJt,lAl N' Jll l ilnvcttth�r /ll l / l,/tllltilttlll^r�Alllllhllr flrr illrl /',1"1)( ):; lll ()l; l x(tl(NAllA Mt'NltlAl lx)ll Pollll� s I tt,r,,rlllrr rtt�,1,|l,r 'rrlllil r �l l'r ttltlr'� ''t'lll'l'l'l'lr ttt'tl'tll"'ltloll"ill)l(' lt lrrltlr /tl llrr lllllllrlir' lr'rl lrillr I I rllll rrl ll�rt llll ,lll� , l,ttt 'ttt'tl"t ' I ll lrrrlrl rl ' ll'll'ltr'l't'lr " lt" "'���ll rl'l [lt',, tt, illrllrl rlllrr rllllrr rlllt lllrllr 'llrrl llll 'llll' t lllt 'lr l"l tllt 'ttllr ' I rrllltr r illtllrlil lrllllr l�r,tl ,1,, 1 ,,,f,"� rr I llll 'lt '�"'t rl rlllr ' 'l't r lt'tttt'trl't 'lrl l';tlllt I l,tlt, l',r (l ltr�lt tlr lt( rlllr rl,ll llI r "rlllr I I lllr lllt)' t tllllrl I lllr "lrrll (llr (l( "1)r)1"' l) l,lt�llt ttttttttt,,,lr,,,�,,a,'1,,(l()s ():,,,,,,,,',,, tl.ltt�llU, itlllr''� tllt lCStlt'lC ('liSttl llCi (�rl'til,,r.l,rrrrirrl'.,,1,r tttl,r lilr'rlrito) tt'lctbfaf�lr.'t';t 'rtttlttllt N4tttt'lt�tl 'lt'" lt,,l'tr". ('.tl I ,,,1,,,, r,,,1,, l',t1,,1 ( �rll r',1,1 �,r,,, l:ttttltcit!��'J (.)rrr'n" ltrrlrlt � 'r rlll lrrllrl rt ll,t,..,t r.lriil,t lrrrlrr,. |lrr,, ,t r)|lr tilil It('l('tCllCilfl.'� tttttt tl�ll ,rllllllr lllr lrll rlr",.,lt, �,� r',ll', lrt l�r n', �r,l rlr""'r'llll)lll cstat'�ilt (oll n'r l)ttt,,', o Pillr,l llil t rlll:l 'i�rr'''lulrt 'r llr"t't'iCortlitt r'l llll"r lrl )rt lrl llllllrl irrlll+l rl;t ,�rt,. �rrrr,l,rt,t �t,, r.,,,,,,t,1,t,1,', t' lt titCla llltttlt�tlrl, rl l' llr �l,lltll I,ltlrr il �tol,tr'zit t',1�l llil ( l|l�l"r'tt tl" I 'lll( o t'sohl'C tl lt'tlil rlr r�llr lllr ltllr " I rlr'llt' t'',1.',t,lr'tl,trl,r �l Inll,t rl,t tt'r',,1 t,l"'l (t lr' l'c l(). lt) rl I llrrll ��rrlr lrl lt'lltt I ott ' lizrt ltltt �tltz ',, ', l,tl N.tt �rr.�,,t.t�,,.,,r'r ltr,,, �r,,l,tr'', r olllo tleStinatittir,',,lttltlt,t t'lrl't tlt rrrlltttlrlllrtrlrr �Itt:t llttt'l ttttlt,t t'l't,r l""t tlltlt't ('/ ll.scmatlll' ('il"l llrllltllllll/rll rl llrt'rl Irll t.it.ltt It,,,(.nl|n rlilr.it,,,,lrt,t,,,l,.l,,'lr;rtr illtrodt�tillt,,'|,t tlll r lrlrlrlr ttrr I llr rrllll�r t.o:, �r,,l,tr',,..,1.il, ir,,1. 1rt�,,tt ,t llll( {,rtr�rltt'tif qtl(':'('( lrllr llrl llllll r 'ltl'illr r t'l't ('ltl vrtt ',('l rl lllt'tl r illlllrlilllll',[ 'lrrrlrtlciro ctls rlt"'lrlr]lt I trlil ' lr llrlrr I ll I illll�l :l: (tl)llt', ,lt tttt',,'t lr nlrll'l ' ( ) rlotttitt�,,r lt) ,lt' tt,,,'ltll'lo lr ( ('�tlltscnos tttllt;t l'ttt l'r l1'.;l�� rlt' ('tt',lo l(r't ,r I t,tltr t' lllv�lallos �i lttt'tlt"' �loIr t", rr rlillllltll�n ,r I'lllllll ,1,� ��il'.,1 ,lt ltlllrlr r r�
  2. 2. -l i/ REMATE DO;ANO LlT�RxlGO Neste mes reflexionamos sobre o ca$�- Aquelas comunidades tan a contra- tulo 25 de Mateo. i corrente, acosadas por un poder A par�bola dos talentos fala de po4er- imperial que non as quer�a, xa sab�an nos ao servizo dos demais ."n p"rh", que os cartos non poden mercar a de vista que todo o que somo, "i.*o. peltenza � comunidade--. As mozas nos foi dado. Vivimos na gratuidadd de que non conseguen entrar no banque- Deus, na palma da s�a man, na indi- te son as que viven na escuridade' as xencia m�is absoluta diante do agasallo que pensan que se pode mercar a fe e continuo que � a vida, o u*o., � nutu- a- salvaci�n no �ltimo minuto' que reza... Os bos criados da par�bola son abonda con ir � tenda cando empece conscientes de que s� contan cos talen- a festa e mercar aceite para as s�as tos que lles d� o seu Se�or e con eles l�mpadas. Nos tempos de persecu- constr�en o seu vivir. Reco�ecen a gra- ci�n nos que escribe Mateo esta tuidade na que viven e fun o pOsible par�bola � todo un aviso para preser- por mellorar o mundo que os anodea var a fidelidade ao Reino. Agardar na medida das s�as por�ilidud"s. As�, con gozo na alma, vivir na alegr�a de coa honestidade e a humildade de quen saber que es parte dun banquete final sabe que todo lle foi dado, ch�gan �. o mellor xeito de vivir cando a diante do seu Se�or e, orgullosos, [re- situac,i�n ao teu arredor � sombriza s�ntanlle o froito do seu traballo, os oe mals' seus logros. E o Se�or acolle e recibe No xu�zo de Deus o �nico avaliable � senxu�zos,senmirarquen fixo m�isou a compaix�n e a misericordia pata menos, coa alegr�a do pai, da nai que cos �ltimos. M�is a�nda: no relato descobre os logros dos seus fillos. Xes�s identifica ao mesmo Deus o criado ru�n non aceota o asasallo do coas persoas marxinadas' A expre- seu se�or " "nt�..ur" [f "��i. ""-" ] si�n no. pode ser m�is rotunda: moeda que enterrou, "; J;'*r;; *tiven fame e d�chesme de comer"' nin aprecia nin goza;;;;;;:tbtd" Sen paliativos' sen escusas' A lei' a nin a rransmite a quJi;;"d*. il oraci�n' os profetas' o maxisterio"' rrrozas da segu.da ;;r;J;";;;;; est�n moi ben' pero uon te�en senti- contra roda esper";-;;;";;; do se non somos quen de colocarnos que iles espera unt u'!luna;^�;.; no lugar da persoa desafiuzada' da re�en que agardar """"i�;;;;;;;". yltada' da inmigrante sen papeis' da A ruz, s�mboro d, r";;;;:;;;�;, anci� soa"' No xu�zo final Deus � a �nica condici�n �;;;;;;;;: re�ne a todas as persoas e elixe para quere. vedes u."r.."n"il;o�ril;i encher a s�a casa a quen' en calquera lugar do mundo, baixo calquera bandeira, seguindo ou non unha relixi�n... d� pan a quen ten fame, acolle ao inmigrante, visita a quen est� no c�rcere ou enfermo, viste a quen non ten roupa... En definitiva, est� acompa�ando ao oolixo" social, ao lastre, eses dos que a Sra. Lagarde dixo "viven demasiado e son un risco para a econom�a glo- bal". E non pensedes que hai bos e malos. Como dic�a Torres Queiruga na charla que nos dou o luns 30 na parroquia, todos leva- mos dentro de n�s unha ovella e un cabrito, e tanto nos inclinamos para o ben como para o mal. C�mpre peneirar as nosas acci�ns e po�elas ao sol da Palabra. Cada un, cada unha, temos que analizar nos nosos comportamentos e ver que versi�n de min mesmo estou alirnentando, a que cumpre norrnas e xulga a outros segundo a lei ou a que acolle o "lixo" humano e fai que nel brille a gloria de Deus? Pois niso andamos neste mes de novembro, remate do ano lit�rxico. E cando chegue a Festa de Cristo, Rei do Universo, xa non haber� d�bidas acerca de que queremos dicir con iso do reinado divino. Que Deus reine significa que non haxa persoas �s que Hes dea ver- gonza vivir. PARROQUIA VIVA l.- Festa de Todos os Santos. 2.- Misa por todos os familiares e veci�os defuntos, �s l9:00. 6.- Luns. Grupo de oraci�n, �s 20:00. 19.- I Xornada Mundial dos Pobres. 20.- Luns. Grupo de oraci�n, �s 20:00, 26.- Festa de Cristo, Rei do Universo. 27.- Luns. Grupo de reflexi�n, �s 20:00. 29.- M�rcores. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:00. ACONTECEMENTOS Bautismos: Alejandro Garc�a Su�rez, de Juan Ram�n e Sof�a (03-09-2017) Manuela L�pezD�az, de Miguel �ngel e Cristina (09-09-2017) Daniel Mart�nez S�nchez, de Pablo e Beatriz 24-09-2417) L�a Vieiro M�ndez, de Rub�n e Mu Isabei (ol-lo-2017) Mar�� Rosario Mallada Gallego, de Pablo e Mar�a Rosario {14-rc-2017) Defunci�ns: Antonio L�pez Vigo, de Villar - Cach,eiras ( I I -06-201 7) Patricia Mu Davi�a Rodr�guez, de Feros - Cacheiras $7-A6-2017) M" Estilita de Castro Rinc�n, de R�a Ameneiro I 1 (02-l l-2017)

×