Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiết kế Web tại King Ads

259 views

Published on

Web chuan seo, thiet ke web gia re, thiet ke web nhanh, thiet ke web chuyen nghiep, thiet ke web theo yeu cau
Website Đa Phương Tiện Và Đa Ngôn Ngữ Cao Cấp
Website được thiế kế chuẩn SEO
Sở hữu vĩnh viễn, bảo hành kỹ thuật suốt thời gian sử dụng
Giao diện website được thiết kế hiển thị trên tất cả các thiết bị PC, laptop, máy tính bảng, smartphone
LH: 0916 395 631
Website: kingads.net

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiết kế Web tại King Ads

 1. 1. X " WEB DESIGN
 2. 2. WEB DESIGN Cåu nôi khách hàng doanh nghiėp Kênh thông tin w Kênh bán hàng trên męng
 3. 3. WEB DESIGN TIÊU CHUÃN THIÉT KÉ WEBSITE TAI KINGADS Q V! tuwóvng thiêt kê luôn dôt phá sáng tao ® Website dwqc thiêt kê mang tính dác trwng riêng ® Thiêt kê theo chuån Responsive, giao diėn Mobile, máy tính báng ® Tôi uvu hóa chuån Bô máy tim kiém (v) Bào hành Website trçn dèri KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 4. 4. “n”. :i n Dlgitcl Marketing . a  ~ N en; TR! GIA TÃNG CHO KHÂCH HANG Tãng tên miên . com Hö trq ký thuát, bào tri, nâng câp trong suôt thô= i gian web vàn hành. Hwông dån cách dãng bài, viêt nôi dung, dång tài các hinh ành lên web Dwçrc quàng bá hinh ành website trên hê thông diån dàn facebook ïflnųriil: .zmóllutg In 'llgñrėl t'lkliï(êłnlų_ 't'A'. 'i'iu. í0Il3t= tikan)
 5. 5. WEB DESIGN cAc Gól THIÉT KÉ: Website Doanh Nghiėp 2.599.000 (có Banner, Slide) Menu (gióri thiėu, tuyên dung, Iiên hê) Menu sán phåm, dich vu (1 câp) Thóng kê truy câp Hê thông quàn tri Hô trq trLyc tuyên Báo tri 12 tháng Thčvi gian thųc hiėn: 2-3 tuàn O O O O 0 O O O 0 KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 6. 6. WEB DESIGN cAc Gól THIÉT KÉ: Website Bán Hàng 3.500.000 VND, Trang chú (có Banner, Slide) Menu (gióri thięu, tuyén dung, liên hę) Menu sán phåm, dich vu (nhièu cåp, theo tú* khóa) Thông kê truy cáp He thông quàn tri Hô trq trurc tuyén Báo tri 12 tháng Tich hovp so dô, mang xã hôi. Module quàn lý sán phåm, gió hàng. 0 0 O O O O O O 0 O 0 Thài gian thiyc hiėn: 2-3 tuàn KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 7. 7. 0000000000000 WEB DESIGN CÃC GóI THIÉT KÉ: Website Chuyên Nghiėp 5.500.000 VND, Trang chú (có Banner, Slide) Menu (gióvi thiėu, tuyên dung, liên hè) Menu sán phåm, dich vu (nhièu câp, theo tú* khóa) Tich hqp album Media (ành, videomhac) Thóng kê truy cáp Hė thông quàn tri Hö trq trųc tuyên Báo tri 12 tháng Tich hqp sov dô, mang xã hói. Tich hqp google analytic, master tool, hè thông chuån SEO Module túy chính theo yêu cåu Thài gian thLyc hiėn: 2-3 tuån KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 8. 8. WEB DESIGN QUY TRlNH THIÉT KÉ WEBSITE TAI KINGADS 1. KHÃO SÃT Trao dôi và nghiên cúru mô hinh thúc té cúa khách hàng 2. PHÂN TlCH Túv yêu cåu dã duqc cu thê hóa, phân tich chi tiét và tông hqp 3. THIÉT KÉ Thiêt kê giao dien website và xuåt ra file Demo dé Khách hàng xem xét chinh síra hoàn thièn 4. LAP TRlNH Láp trinh các modul theo yêu cåu dè ra, quàn tri Iinh hoat dêng thài tói um hóa chuån Seo KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 9. 9. WEB DESIGN BAN NHAN DUGC Gl Tu DiCH vu THIET KE WEB CüA KINGADS 1. U'U DÃI: - Tãng tên mièn . com - Tãng 1 nãm hosting miën phí 2. WEBSITE: - Giao dien trang web båt måt và chuyên nghiėp. Các giao diėn website dèu duqc thiêt kê chi tiêt và trái qua giai doan kiêm tra vê giao dièn ngwài dúng - Trang web duqc thiêt kê thân thiėn vóvi các bó máy tim kiêm ( google, yahoo, bing ) - Giao dièn website dwqc thiêt kê hiên thi tót trên tåt cá các thiét bi PC, laptop, máy tính báng, smath KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 10. 10. wEB DESIGN BAN NHAN Diroc Gi Tu DiCH vu THIET KE WEB CüA KINGADS 3. HO TRo K? THUAT: - Trang web cúa ban sê duqc backup thuôvng xuyên - khåc phuc súra löi phát sinh trong vóng 24h - Báo hành 12 tháng và dwqc hö tro' ký thuât suót thài gian sir dung 4. LAP TRINH - Hwúng dãn súv dung thành thao các tính nãng trên website KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 11. 11. CLIENTS WS Hun Khoi Nav' ÉPTÂV<ÊTÂY-GIAÊI UGÂYGAÃMCÂQDIÊWQIU äñ Emil] werwe Ilil lllltdl Ilo! ! TAODAUANCHONGOINHÃVET naam-mammoet: TlNzNcodALuoNGToAN Leading In Digital Marketing wwwkingadsnet
 12. 12. Digital Nlarketing y / DAT XANH . . , . í-_iiłi vn; i, I 'L ST ne? vrst _ EED CHO Nøucn VlET IM M , WJADOQ Dęp vóvi thài gian QUAN AoxuAT KHAu-GIATOT NKAT hè" cúng når" tháng łïlllgttlil: .smolinų II 'Ilglïłtl Wkliïüłnlų 'i'A'. 'a'. '.. i0|ų| =i-`lc. ,øi: i`
 13. 13. KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 14. 14. CôNG TY TNHH DÂU TU' VÂ QUÂNG CAC KINGADS Tru sô': l7D, Ding Vãn Ngü, Phuàng 10, Quân Phú Nhuân Biên Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.5l.52.5l Email: an. manager@kingads. net

×