Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quảng cáo google Ads

172 views

Published on

Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads, tiếp cận khách hàng online nhanh chóng bán hàng dễ dàng hơn.
Công ty Truyền thông King Ads: 4 Hoa Sữa, P.7 Q.PN
Hotlone: 0916395631

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quảng cáo google Ads

 1. 1. GOODi.E Ạ*í`aDlĨilORDS ,/' Ảầx. / Ữ ` gŕgjgl Ị Ị _i_Ệ. ÁClWOrClS Ị ri Ì í ơ / K" S' ` l ớn C ` _g J `. 7 j , ° I
 2. 2. G0ODl.E .í`.DiỉiI0RiDS QUẢNG CẤO GOOGLE HAY SEM LÀ GÌ? QUẢNG CÁO GOOGLE XUẪT HIỆN NHƯ THẾ NÀO? TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO GOOGLE? HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO GOOGLE ƯU ĐIẺM CỦA QUẢI!G CẤO GOOGLE GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? TẠI SAO NÊN CHỌN KINGADS? DỊCH VỤ QUẢNG CẤO GOOGLE CỦA KINGADS QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA KINGADS LIÊN HỆ CHUYÊN GIA KINGADS ỢỘỘỘỘÔỘÔỘỘỘ z'Ẩìl[Ế_IễỂắ[t` ứ ,.=r=.I0ồlllLęI Il LỈlệlĨÌ'=.ll ivliỉliztaũluị vIvlvIvlvIvL.i‹ìlk;I=,IăỈl›=..llcli
 3. 3. G00Dl.iE »ỉ`.Diỉi'0iẵi3S Là hình thức quảng cáo trên trang tìm kiếm F, ' Google, các website khác của Google và các Ẹ đối tác: Gmail, Youtube, NewYorkTimes... Là chương trình quảng cáo TỰ ĐỘNG, cho :Ị Ệ Ệ phép quảng cáo của bạn xuất hiện khi khách hàng tìm kiểm những từ khóa liên quan tới sản phẩml dịch vụ bạn cung cấp. v Do cơ chế giá và phân phối quảng cảo rắt phức tạp, Google khuyên các nhà quảng cáo nên thuê các ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN bởi Google triển khai và quản lý quảng cáo trên mạng lưới của Google. Những tên thường gọi: Google Adwords, Quảng cảo Google, Quảng cáo PPC, hay còn gọi là SEM (Search Engine Marketing) D Ỉ'ẵĨl[Ẹ_rểấẫl= ø ;.ổỸẾlỔnl[Ịl Il Lilẩllíẵll lrlịỉlíttổlũlui vl'AvlllvlvL.ẫ0lkặIấldl=..llcli
 4. 4. 1.010.000 kết quả L lillúỉvầirễvịlwl 'IÌƯỈUJIE/lỗrềkđtçlliấílẩi ,0`, Ă'AtlIlllELI”l'vì.~ỈiLlIlIll=lílimalĩialμililẽtẫrnil ÍỊ[:Tl Ở-ã,llÓỆị=illIẫỸ'ẵEìlLỊ=4ỈẵlILỊIÊlĨĨỖịỞlƠ μ:l‹ưTnvn:‹ĩn“n rlxâielμllaii ỆỊỊIl`l` Vll`“ÌÌ - l.vtệ4i'L`lĩt-4:4 Ỉlí0Ì[llLμVlỊi 0illlllD';lIl I ÍĨI`v)E ìỵl:=`lị Ìt= illlẽlịl`1`lI:-iñxưịụlịẳllịŕìlliờlltillíẫìnIEì6llllilẫllli›`lỊĩ'ỈIil`ỀìlI4ílIềìi- 'l'l'u'ę`l'I`ẢlI7IlỀỀ!'lẪVẨimẮỂ Ỉ(=I='i nlfấaiọlỉllvlvlziiintaơhiu -r ejẽiểỉ l vllv1=lỈl- iwịfăllr ,nlil“v.vl=lilơrỉi=w-=ặaua.iỂlluè»--lị V tillllitI'1lVlíĩĨĨ?iE[(=ếẫ'l'l›lỀẮ`1`iI=' -ìllŕ.UÍllỈÌ'ẵ*liFẵ""' ỈỈẪ V r Ị ạ ít . , r _ Kêt quả SEO ivi íilĨẫ`“G' Vivid'. `I:iil=Il -'Ill Ậ ` `InIu:lt=ìịuIiỉlĩ-“wìrầ = ` ỀỈẦ'AllÍỮỂÍKẫÌ'çẢáíLiíĨ(:ưIIÌlỂl‹ỉaIIluIÍTtẵJf, _ Irằil-Ifễlgị dillfẳlvổlẵ! ỆEtlIllẵllliI'FIltIÌ!l3“tujlvllfŕíl ẵíilíllulííĩfẵỈIỈ(ễ9e'l'1:llIỊlFẫI(ẵì.(9)llullìfầ` :‹:`llr.vl4n.`ilμ-ii-a^ ‹.Ii1v1irv1npvlll-lo- ^0ll'I`7llI I. .:‹ih'tulin`ir-“IILI, ầ`-*vivi-.Ịii.,`lĩỉ=l iiltầiỉĩté--vuvlăỉ. 0lrẵ›diTIầ1oloIỂ“ lriĩt'-tlĩùlilĩvilljlllll, l'r‹lli=ll=ll=Iíĩi°l~`vvIl'= lt- E- *VJỈ 'v .μ› . . virlqibniudiluvlẩlilulằĩtãçi ' vil I .lmaq g `t A:.'zzpx›' ỉắelìỗiuim 4`é`lỉ“*”`°”iM KingAds - Leading ln Digital Marketing ii wVvw.kÍngadS.net
 5. 5. ` l`lỊl`ZỄ GOODl.Elẽ.DlíiIORiJS ì Ịợlỉịggiirềịti ÌIỀI. lìięĩiiiỉ'øIilỆt“1ợ^f ẹlỉn"HỂâ . xỸồ.IIii:íii ,fợíir'?.iíìiLịJ:`iịiỉŕe'ín*Lęl ẽlịarịvt eiliẻiniμgl ' - ^` ”,^ Ơ 10 'ĩ9ỂỈ9.s tiiilĩìiịgfkl 'Ì I 7 ` 7 . , . q . Ừ ę_'__ Ị IIQẺĨIII kor:lu1 tiiiauịgll ẽiaIus*ịi:ạeĩiiEJ.ìịĩỊỵẹ` ,` ", g k 0ll`IlỊlll lLglf'ễĨli`Ĩf.`,'-TỈ!ì`llẮ.Iìlẫ*[!i l`lIỊ,l9'ẽiiĨĨ,Ĩ`ẫ1Ịl 'Ểi. Ệ ắììtẵi IỄJIIỆI rFÌịỊìtẾẮiỂi!ỉỂĨÌỊị| Ỉg_,lỆ=,Iitề lẵìíẻ. ỄĨÍỘÁẺ, Ý 1` , `°ỈỊi”il;, Ềliliri ir-.),x,,.g=' ầfiiiie, iiiiiạ Tini, ĨỈỊ¶i í'ẵìlI;l_rấeĨỊ: ứ _.=0=.l0`.lll[_0,i Il LỈlểlỈ`I=.ll itltỉlíĩtồlũlui vlrlvlvlvlvt.t0lLậỊęIỆi=..ll;Ii
 6. 6. IRĨẨTĨ , _,, ị. 4* gg I v ạ gr _ I I ›,Ị o , .. l DỊCH VỤ I Công ty tôi chỉ bản hàng cho người Việt ` sống tại TP.HCM và Đà Nẵng. Tôi không " “Ị ` ` I HOAi.I TOAN ĐƯỢC! i muốn trả tiền cho những người ở nơi khác click quảng cảo có được không? ỳợĨÃỹ4ŕ ` C f Av Ểl Công ty tôi bản hàng cho Ạ các khách hàng nói tiếng ” L ` Anh ở Mỹ, Anh và Úc, tôi chỉ K Ị *ik muốn những người đó click ` quảng cáo có được không? KingAds - Leading ln Digital Marketing wVvw.kÍngadS.net
 7. 7. li`li”i=il GOOiDl.Elẽ.DlỉiIORiJe ì '=“Ù`a' :: _ .'i 'EBỄ`àl`l`E `vI.oiỆã. C.:lỂ:.Cl-Ị `“`Ể"IÚ”C ỈẵU.:=l'.°l` I'IÉỆẸu ” c`l,U. .. 'C C.'l”`.O: `iki`Iięi“i.9Ĩl*:“Ỉ.i :l`i`ii: Ệ il ÌỈỊIŨLỂI , llìŕẫlil Ộíỗấi ÌÌÌÌỀJIỊỊVỈ Ộ ịìĨIjị`l!.ifì“.Ji ấf ,.ã[ỊÌiịỆl li!Ì.ìllillI.ề !‹í` ìlliçgiếw gị ỉy"l"`_`_)`Àl Ạiă~"Ĩ ỵ“Ỉ4`i`_Ị`_I =_Ffl,l,l iiiíị ĨỈ .:Ỉtí[ỂĨ.,ÍỈỈị°F=°4` Ị Ấ ir - i l`i.f'l0Pẵli iñlilẹl ĩ.i.`l`l1 tdẫl`ll - ,g,.. “ “I ít, .g`_K9i9lg1Ỉẵ1i-I Ị.ị.!!.Ể]Ịi ellllŕ”-ĨJLILỂI `. - ỢỈP E " ` Lŕ_ Hắt!" ìlirằìii Ể“l.l`ll'-..lil `lt`*-.l".""` C) V S ›'Z .i ” lV`~.,. =_; V”, ` 4 ứ. _r-Ộr 'Wav' , !`l!x !,ỊỊầIęIr ,Ụ_4uựIOh V í'ẵìllịi,rấeĨỊ: ứ _.=ì=.lO`.lll[_0,i Il LỈlểlỈ`I=.ll itlklíĩtồlũlui , vlrlvlvlvlll.I0lLęỊâlđl=..ll;Ii
 8. 8. `i`lỊ'“ZỄ GOOiDl.E .ã`Ệi'li,ĨĨ:-7l,li`l°i .Ị Ị Ĩ'Ỉì"!fỢI4Ĩ:iiV.ĨẵẤ.Ĩ`lỈilílềl.ii.ĨỈiÌl ắfiẫlil Ịị)i`ỂìVlÌi Ị ỆÍĨ.lĨỆỊ!Ll ỊỂIỂĨÍÌ lịs`”“i.!rĨl`lỈ:I` Ơịrẵlol Ị Ị .- , [ồỂAễừIIi ẽfổ= Hố-` Ũ.Ì!ầig`J.!*Ĩi, L d"VA"ẵ`lI=°ỊlỌ!l`li iŕỉlllẹl ”`ịịỉ_1Ì.iiịw..,a iiili 1 EIII1 vlfẫlí ÌỈl* cì`lvli ry rillllự ( ' px. A Ơỉp ỈỈ.t` ỈìlỈt` Ệ-Ĩ ỉÌ.Itl` tt; Hẵli `v ‹" ~ " - Lew . a 7› - ,V2 L ,l.l.ÌÍ.`lA!Ĩll Ểlễŕlẵìllgl HẾỈỆi`vŕellỂl lịhậr `.`IOĨmn 1 7i.i,l.ĩ.`Ấi ,f[lF.l.il “ỡ.f9“l:. 'HỊỂJ ằ.lỊ'Jg`19í 1' ^"'“ “ " Ư Ị ” í'ẵìllịi,rấeẵl= 1 ŕ.30ẾlỈnl[gl Il Lilểũìỉll itltỉlíĩtồlũlrgi , vlrlvlvlvlll.I0lLęỊęlÍl=..ll;Ii
 9. 9. ` íịlịinzii ố'lI* DÍg͆OlMOrl‹e†Ín9 w ỘỘÌ DE D."`.tl'G DOI 'l'Ù” :ẵỊ:_:gẢK`) il.-~. 'ở`:=: `u 'C :3:.ẸP ỒịU.“'i.l 'G C.-”ừ.O: .FỊi lị i “ălẾ`Ể ilĨẨ"`.w.t`_l r“'lỸ“ †*iỉỸęi Z` , . ` 7 ›* .lí ứa qC,ĨCglỆ ~ - L ỀỦỦB. tg_ , ` "i` ' tlàU.‹ ` OIÙỞ gt í'ấìllgyấeỈl= z ,.=i=.i0`.lilt_l,i Il: Lilẳũìęll lili:Iít‹sIĩllLgỊ , vlrlvlvlvlll.ằ0lLugỊãlđle..ll;Ii
 10. 10. `i`lỊ'“Zi V i`.P=.loĩli^Ì“lI1“=`lI. .ỊỂI Ĩ=Ể!'=4.l0` t1il“9ì,Itg`.!t+~: GOODl.E lẽ.DlỉiIORiJe ì iñ. a - “Ì C.i : rlli ìể ›`l F” ” i'ĨẪ"`.ư.F`.l rill r*'~"Il: Zi” í'ẵìllịi,rấeẵl= 1 ŕ.30ẾlỈnl[gl Il Lilểũìỉll itltểlíĩtồlũltgi vlrlvlvlvlvx.t0lLệỊęIÍl=..ll;ìi
 11. 11. GOODLE ADWORDS GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? Ộ Google không định giá cố định cho 1 từ khóa ở một vị trí, tại một thời điểm nhât định nào. GIA là do Nhà quảng cảo tự đâu giá. Ơ Mức đầu giá cao + Điểm chắt lượng quảng cáo cao >> vị trí xuất hiện và mức độ xuât hiện quảng cáo tôt. Ồ Điểm chắt lượng = Ðộ tối ưu của quảng cáo + Tỷ lệ Click I số lằn Xuất hiện (CTR) Ồ Giá phải trả của nhà quảng cáo ởvị trí số 1 là giá đấu của nhà quảng cáo xuât hiện ở vị trí thứ 2. Mi l Ế KingAds - Leading ln Digital Marketing WwW.kingadS.net
 12. 12. `[lJ'IzIl `II* DÍgi†OlMơrke†in9 'I 2 3 4 5 6 7 8 QUY TRÌi`!H DỊCH VỤ KINGADS í`ẵìl[;i_yểẩi= r ,.ồÊIỂnlLỊl Il Lilệllíẵll ivltỉlíĩtaũluị , 'Ấ'ẨvlvỂvA"` .ẫtìlkgI:,llil=..ll:Ii Aễ C ° Ế “7 i'iầCh l`Lễ ““1 F1 '“ ẵ'“'Ể- Ộiliẵll' “`ì"`el`V"'íl" ẵñlhi "l M Ị`Ạ`iI"°'i øỂgẪỂỄìlỊgvPqâỨÌ ià.M,_,,g1rề ỡ.f-`Z:ỉ`:‹I.f'ẵỀ ..'Il'Ỉl0,v4!“!'Ệt`0`r ồrử!MửĨỈQ=` ølit30` Ìlgilp Ấ W, t r. ltt!”-ìí ,Á , .l. ị ._ . Ímlut vfẵi vnẫ [Tải _ i tồi IIII4 mWỂkl°Ị*l°I Ị. EVE: Ị ñẫu Ộ"đ` ,'1ĨìIhil=`Ĩli '.lIl=ìlL°i ilẫtl d:ĨĨ° Ộ tl" ÚÌĨTZẪIFIUÚÌI dẵỊrả'bfIỊ-A' q.'Ỉễ'il`Ềlẳể1. ` d'm'hQnị°` ', I . I .I ', Ị' . ' Illơ i ^_ , , ilfall tiihli il ỘILẦ *I ` ellhilui-rrĩto 'P 'L` "rì" ` ' “ ' illŕì'uF*`° 1.' Ĩ ,.ỵ Ỉ.ę ,` ệ , r'ọliiỊitrẵiii.'lịi , . `Íýir=,lllẵu,^ĩVt-._i Ỳlẵrvìầlhơlễìll I '2iál'ì "i‹ẫli iti” lvlễii .ẫil'ạỂL íẵề"Ể1'* ›,ẵl°Ĩắ "“ "`=`^ ` 4 l.Ill.o`r .4v -,Ị Ịglị_“._Il ỉỉĨ,ẽẫl,IẪ¶.iịỆĨl “ 'K ,ũlăịỊIEJlÌi` I ""
 13. 13. CÔN›G TY TNIỈH ĐẦU TƯ VÀ “QUẢ1`Ĩ`ỈLĨ *CÁO MN`GADS Digi†ơl Mơrke†ing Trụ Sỡ: Số 4 Hoa Sũ'a, Phu'ò'ng 7, Quận Phú Nhuận Ðiện Thoại: 083 5173947 Email: ínfo@kingadS.net WwW.kingadS.net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an.manager@kingads.net

×