Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kingads.net cung cấp dịch vụ google adwords

186 views

Published on

dịch vu seo web lên TOP

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kingads.net cung cấp dịch vụ google adwords

 1. 1. GOODLE : :u3isIoRD3 , /' J‘* / 7 ‘ {Jr A T __: Aciwords V w ! F ~ / / ? ’ » x ‘T T ‘ L _' A 7 / , ‘ I
 2. 2. GOODLE ADWORDS QUANG CAO GOOGLE HAY SEM LA Gi? QUANG CAO GOOGLE xuAT HIEN NHU’ THE NAO? TAI SAO NEN QUANG CA0 GOOGLE? HIEU QUA CUA QUANG cAo GOOGLE U’U DIEM CUA QUANG CAO GOOGLE Gll-' QUANG cAo GOOGLE LA BAO NHIEU? TAI SAO NEN CHQN KINGADS? D! CH vu QUANG CAO GOOGLE CUA KINGADS QUY TRiNH DICH vu CUA KINGADS LIEN HE CHUYEN GIA KINGADS ® ® ® ® <9 6? ® ® ® ® KingAds — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 3. 3. GOODLE ADWORDS La hinh thfrc quéng céo trén trang tim kiém Google, céc website khéc cfia Google vs‘: céc déi téc: Gmail, Youtube, NewYorkTimes. .. La chwomg trinh quéng céo TU’ DONG, cho phép quéng céo cfla ban xuét hién khi khéch hang tim kiém nhfrng tir khéa lién quan tdi sén phéml dich vi; ban cung cép. Do cow ché gié vain phén phéi quéng céo rét phirc tap, Google khuyén céc nhé quéng céo nén thué céc DOI TAc cHiNH THL'rc auqc CHU’NG NHAN bfvi Google trién khai va quan Iy quéng céo trén mang lwévi cfia Google. Nhfmg tén thu’b'ng ggi: Google Adwords, Quéng céo Google, Quéng céo PPC, hay cbn ggi la SEM (Search Engine Marketing) «Q l i KingAds — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 4. 4. GOODLE ADWORDS Ads Go are an Wei) lni: -iges Videos Hews Rlitire ' Search tools About 1 O10UClUi9S‘. ll1'5l[l26 aecoma: 1_o1o_ooo két qua Quang cao google Céng ty thiét ké Web HCM - ylLongdesign. net %’ Il'llEH€"I9b— ii: ‘ ' 7lm: -V Ks, ‘lull ' “l V . , , ’ Diet‘ -«L thiét ké website - icolorvri Tor da 3 quang cao ‘T, '‘, '?‘'“? “‘‘“’_‘’, ’’‘' be" tral Va 8 quang Thiet ke web - Mién pl‘l website ban bang cnuén SEO Céng ty thiét ké web TRUST. vn r A 1 u H riii-: «n'W‘3 'l thiel—ke—wel)5iIe ' cao ben phai — Két qua seo www, thietkeweb, com/ ' Translate this page by Dean Hfvu Tir - céing ty thiét ké web TRUST vn lhiét ké website chuyén nghrép cao cap. chu: -in SEO Ban hanh Va D15 tro' tron dfyi Khfing thiél ké web gié ré kém chat lulcrng Thiét ké webiste - Dich Vu Web - Giéri thiéu - Khéch hang ’ _ ' _ Céng ty Viét AZ Thiét ké website. thiét ké web, gié chi 500K ‘ A - ' thielke, websiIo50Ok. cornI ' Translate this page ‘WEI *9 i i Thiér us‘; website mién kin. wnh vr'ii chrsnn non VNF) nan ms dwn'r‘.1weh: itn man i: im_: m »i’i ‘L: 1: V ‘: ria ~' vv KingAds — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 5. 5. .3, Téi c6 phai tra mét mlivc phi c6 ’ “kg dinh hang thang dé dwqc quang cao khéng? Hoan toan kh6ng! Ban c6 thé tfly chgn ngan séch theo mac tiéu va kha nang cfla céng ty ban: 3tr, 5tr, 10tr, 20tr hay 50tr, 100tr, my 9. —» pegfiggz KingAds - Leading In Digital Marketing wvvw. kingads. net
 6. 6. air. ’ , _. , , . w W 1 - a __ _ v I g, ‘ . , . . i D! CH vu T Céng ty t6i chi ban hang cho nguéri Viét V séng tai TP. HCM Va 95. Nang. Téi khéng " ‘T ‘ ‘ i HOAi'' TOAN BU’Q’C! } muén tra tién cho nhfmg ngwéwi Er noi khac click quang cao c6 dwqc khéng? °g—. ‘’‘i ‘ A r A» :5 Céng ty téi ban hang cho a cac khach hang néi tiéng ’ A ' Anh év My, Anh va Uc, t6i chi K [ ‘am’ muén nhirng ngwiri (16 click i quang cao c6 dwqc khéng? KingAds - Leading In Digital Marketing wvvw. kingads. net
 7. 7. 2:9 '4 i . _ ‘I , _. , i. Q‘ n W J: u W __ n «i D! CH vu T i Ngoai nhfrng ngwévi sir dung may " '- ‘ _, tinh, t6i muén nham tévi nhfrng A ‘ ‘ ngu’<‘rist’1’dt_1nglphone c6 dwqc E», l i X l khéng? ’ Vf_, -,. .i ii: at‘ gig‘? ‘_, h wk u . s . .{ . Ngoai trang tim kiem " / r 3. . ' / N a T google, t6i muén quang i we A ri L. , cao trén Gmail hay _ / .~'’‘>. . youtube c6 du= c_>'c KingAds - Leading In Digital Marketing wvvw. kingads. net
 8. 8. Khach hang cfla téi chi thiri gian bu6i téi m<'vi tim kiém san pham nhiéu, t6i muén quang cao tap trung vao thévi gian 66 c6 dwcyc , . '1 “W . . , ._ _ 5 ii i HOAi. ' ToAN BU’Q’C! } i ’ /7" fl lam viéc ta» 8 AM — 6 PM, ‘[ wé _ A ‘ ta» thfr 2 — thiv 6, téi chi ‘ 7 Ha mu6n quang cao vao th<‘>'i gian 66, c6 du= <_yc — ‘ l 7 ' * ; ; "‘ ' ‘ ‘ ‘ 4 :3A’= ,, ,A, ’ _: ‘$ - ’ k . y " ii . c _ , , . ‘~ . - -__ _. ‘i , a - A¢-. .A. .e. _.e. _.? _.A- "s-egg . is ~e. :._. .=. z—~—- ~ ‘ ‘ . «;_: .;: " . i _ i. , , , J /3 at - . , , KingAds - Leading In Digital Marketing wvvw. kingads. net
 9. 9. Sau mat vai tuan quang cao, téi thay mét vai ta» khéa co hieu qua ii _ ~ -— — khéng tét, lbti quang cao khéng hapdankhachhang, t6icéthé i HQAN 1'oANBu= (_ycg l thay déi khéng? A gs. AA~" ” KingAds - Leading In Digital Marketing ' A ” wvvw. kingads. net
 10. 10. "v-1,, A . 3 Hang ngay t6i c6 biét dwqc chinh xac quang cao xuat hién bao nhiéu V an, 6’ dau va c6 bao nhiéu ngu= <‘)*i click vao quang cao khéng? —» «(saga KingAds - Leading In Digital Marketing wvvw. kingads. net
 11. 11. GOODLE ADWORDS GIA QUANG CAO GOOGLE LA BAO NHIEU? ® Google khéng dinh gia cc‘) di_nh cho 1 tip khéa 6' mat vi tri, tai mat th<‘>’i diém nhat dinh nao. GIA Ia do Nha quang cao tl_P dau gia. ® Mt’1=c dau gia cao + Diém chat lwqng quang cao cao >> vi tri xuat hitfan va mcvc dtf) xuat hién quang cao tét. ® Diém chat Iwqng = Ba tc‘3i wu ctia quang cao + Ty lé Click I s6 Ian xuat hien (CTR) ® Gia phai tra ctia nha quang cao Ervi tri s6 1 la gia dau cfla nha quang cao xuat hién 6* vi tri thL’v 2. Mt : i KingAds — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 12. 12. ‘ :1“ 4. DiCH vu ‘ A Yéu cau ouyetio-i - A Duyét I thay aéi ' A . ' . . Q"3"9 G30 ; '; l . . I quang cao ' i trén google de xuat ‘.1. i tu khoa l », ii ,1 :1- _. ‘ii, A , _V ‘. j,_, _5fl&. . , ._, ,, . ..- l _ Nhan hqp Phéntich i ii I 7‘ a_ C5“ flat ' ' De xuat . dang ya i V3 59373 Viétlévi ~: chién dich . ‘ téiwu - . b’ h . yeu cau hfgyfigtzggg quang cao quang cao trien khai M khai A , ‘ , A A * ' chién dich . quang cao _ . i Aw-aiiii I W. a - KingAds - Leading In Digital Marketing wvvw. kingads. net
 13. 13. C(‘)N»G TY TNHH BAU TU VA QUANGA CAO MNGADS Digital Marketing Tr1_1 S6: S6 4 Hoa Sfra, Phu’t‘)'ng 7, Quan Ph1’1 Nhuan Dién Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lam An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an. manager@kingads. net

×