Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dịch vụ quảng cáo uy tín tại King Ads

278 views

Published on

Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads, tiếp cận khách hàng online nhanh chóng bán hàng dễ dàng hơn.
Công ty Truyền thông King Ads: Số 17D, Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận, HCM
Hotlone: 0916395631

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Dịch vụ quảng cáo uy tín tại King Ads

 1. 1. ÆGOODLEADWORDS Google AdWords
 2. 2. GOODLE ADWORDS QUANG cAO GOOGLE HAY SEM LA Gi? QUÅNG cAO GOOGLE XUÅT HIEN NHU' THE NÅO? TAI SAO NEN QUÅNG cAO GOOGLE? HIEU QUÅ cüA QUÅNG cAO GOOGLE u= u DIEM cüA QUÅNG cAO GOOGLE GIA OUANG cAO GOOGLE LA BAO NHIEu? TAI SAO NEN CHQN KINGADS? OIcI-I vu QUÅNG cAO GOOGLE cüA KINGADS QUY TRiNH OIcH vu cüA KINGADS LIEN HE CHUYEN GIA KINGADS ® ® ® ® ® ® Ø ® ® ® KIngAds - Leading In DngItal Marketing www kingads net
 3. 3. GOODLE ADWORDS Lå hinh thfrc quáng cáo trên trang tim kiêm Google, các website khác cüa Google vå các E! G6! tác: Gmail, Youtube, NewYorkTimes. .. Lå chuvovng trinh quång cáo TU' DONG, cho phép quång cáo cüa ban xuåt hién khi khách hång tim kiêm nhüvng tüv khoa Iiên quan tári sån phåml dich vu ban cung câp. Do cov chê giá vå phân phöi quång cáo råt phIZrc tap, Google khuyên các nhå quång cáo nên thuê các DOI TÅC cHiNH THüc ouoc CHUNG NHAN bövi Google triên khai vå quån ly quáng cáo trên mang Iwái cüa Google. Nhümg tên thwovng goi: Google Adwords, Quáng cáo Google, Quång cáo PPC, hay con gçi lå SEM (Search Engine Marketing) Q I i KIngAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 4. 4. GO 3k' Töi da 3 quáng cáo bên trái vå 8 quáng cáo bên phåi GOODLE ADWORDS Ads Imex ke web mv khoa tim kiêm 9« : vi 'mp . v. - , -i - » 1.010.000kêtqua ccesign "Ef corg ty thlét ké Web Hoi. : - , tion I (lII--| L-›-. -.'nvlI- Quáng cáo google Tac Website : ë-c Ceng me: ), L - I, i : en v«, thIet ke website - *too sr' i IMM hiv/ Jul: ' ThIet ke web > Ihmx ko wnlvue ' . - vi -4 _ Két qua SEO Thiet ke web gaa re' Gong ty tmåt ke web TRUST. vn › v« - mm Ihlnlnøob com! ' Translate thus page i byøom Hñ-u T0-cbnglymihkêweblRUSTmIhléllnêwohiincnuyên nghnåç iii›ir» A . « . cáo clip, chuån SEO Bâo harm sa håvv man don Khonç Ihlåt lå web gaa rö kom chât i ' « . m. luong 'v 'i 5 ' F' m6« nå naeste Dich Vu won CHOI : men khách hang ThIet ke web - Lliér* pm website bar 'Wang : nuan SEO 1mm ›. › van-sun ' vei I': Cöng ty Tie! AZ m6: R6 wobsm. thlåt nå web. giá chl 500K ⁄ - Ihlothwolduåookcouvv 'Translate lhispogc 'im má: nå wøhnlvn min u ma. m. rnsnnn nnnvm lun m ami- 1 wnhuln Nm i KIngAds - Leading In Digital Marketing wwwkingads net
 5. 5. GOODLE AnwoRos i« 'é i -c Fi i i« ⁄ Töi co phái tra' mot mfvc phi cö dinh hång tháng dê dwçc quáng cáo khöng? Adwords Hoån toán khöng! Ban co thê tüy chon ngân sách theo muc tiêu vá khá nång cüa cöng ty ban: 3tr, Str, 10tr, 20tr hay 50tr, 100tr, tüy y. KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 6. 6. Cöng ty töi chi bán hång cho ngu-övi Viét söng tai TP. HCM vå Dâ Nång. Töi khöng muön trá tiên cho nhüng ngwövi år nori khác click quáng cáo co duçvc khöng? Cöng ty töi bán háng cho các khách háng noi tiêng KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 7. 7. DlCH vu i 'v , 'l v' 'G' . a . ll: .Å J-'i-i-gg" 't-grwyr' , Weáta -. - 75.' Ngoåi nhü= ng ngwövi si'r dung máy tinh, töi muön nhåm tovi nhfrng ngwöi süv dung Iphone co dwçvc . .. ; - _ 7 _ 'A0' t Ngoåi trang tim kiêm a z . . google, töi muån quáng 9 " cáo trên Gmail hay _ youtube co dwcyc f i'. j, KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 8. 8. DICH i i Khách hâng cüa töi chi thöi gian buöi töi mövi tim kiêm sån phåm nhiêu, töi muön quáng cáo tap trung våo thoii gian ao co dwçtc l til' thCPZ-thü' 6, töi chi g. _ muön quáng cáo våo l i *' thövi gian ao, co dwqc KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 9. 9. DlCH vu ' - ' -. .- . x . ik. . ; il i' , *V *v i. g . *i Aât t: “GWLÅV e-'Tv4,li"“'i›3. ny* * '-_ ” ' . i o. , i' 2 I Sau mot våi tuån quáng cáo, töi tháy mot vâi tu- khöa co hiéu quâ khöng tot, loi quáng cáo khöng háp dån khách hâng, töi co thê k thay döi khöng? KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 10. 10. DlCH vu i , il 'v , ' -= "'*v . g . Ab , . , * > . , . _ HH r wrap i , , v i' , gr , ⁄ 1- ' mi. " v. . , Wong v, si ' i r ›A k. a. A 1:; L Hång ngåy töi co biét awqc chinh i' xác quáng cáo xuåt hién bao nhiêu a ån, å dáu vå co bao nhiêu ngwöii click våo quáng cáo khöng? KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 11. 11. GOODLE ADWORDS GIA ouANG cAO GOOGLE LA BAO NHIEu? ® Google khöng dinh giá cö dinh cho 1 tü' khéa 6t mot vi tri, tai mot thövi diêm nhát dinh nâo. GIA lå do Nhå quáng cáo tur dâu giá. Ø Mfvc dåu giá cao + Diêm chât lwçvng quáng cáo cao » vi tri xuât hién vâ mü›c do xuât hién quáng cáo töt. Ø Diêm chât Iwovng = Do töi u= u cüa quáng cáo + T9 le Click I s6 lån xuát hién (CTR) ® Giá phái trá cüa nhå quáng cáo 6' vi tri s6 1 lå giá dáu cüa nhâ quáng cáo xuát hiên o« vi tri thü› 2. 4% KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 12. 12. A *v . lii, .Å 7 Kiêm tra _ quáng cáo f , _; ' . i 'i _ töi u, " m: Gin' _báo cáoÅgej Th_8_y döi ga ' i ' ; chiên dich _ töi u-u la: 1, chien dich W quáng éáo rw" äüftrgdâg: r ' hång tuân chiên dich i quáng cáo döng vâ , vâ dura ra _ -. bi h › ig. . FpFInHgTÅQäF-á* quanecáo , trien khai , aiu . ., -n *Å '. »',3°: - = i '31, all: L $11 › w › i . . _ _ . ,n , Tv Nnân hav E] phân m' i ae xuât ' * icnuyén HD iii. i vå yêu cåu , triên khai KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 13. 13. larm' -xp 1. . D. A: Kingads - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 14. 14. --zLtyhWzvéiYriåx -e-iái, . Kingads - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 15. 15. KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 16. 16. CöNG TY TNHH DÅU TUVÅ QUÅNG cÅo KINGADS Digital Marketing Tru så: 17D, Däng Vån Ngfr, Phuöng 10, Quân Phü Nhuân Diên Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.5l.52.51 Email: an. manager@kingads. net

×