Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dịch vụ quảng cáo online uy tín tại King Ads

158 views

Published on

Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads, tiếp cận khách hàng online nhanh chóng bán hàng dễ dàng hơn.
Công ty Truyền thông King Ads: 4 Hoa Sữa, P.7 Q.PN
Hotlone: 0916395631

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dịch vụ quảng cáo online uy tín tại King Ads

 1. 1. G0ODI.E g*Ã`aDĨì!0RDS ,/' Ảầx. / Ữ ` ỈŕẻJ_Ỉ! À Ì .i'd-" ÁCỄWOrCỊS ừ ủí Ì í ơ / K" Ỉ' ` ỞỈ Ỉ ` _› J `. 7 j , ° I
 2. 2. G0ODl.E .í`.Diỉ»I0RiDS QUẢNG CẤO GOOGLE HAY SEM LÀ GÌ? QUẢNG CÁO GOOGLE XUẪT HIỆN NHƯ THẾ NÀO? TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO GOOGLE? HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO GOOGLE ƯU ĐIẺM CỦA QUẢI!G CẤO GOOGLE GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? TẠI SAO NÊN CHỌN KINGADS? DỊCH VỤ QUẢNG CẤO GOOGLE CỦA KINGADS QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA KINGADS LIÊN HỆ CHUYÊN GIA KINGADS ỢỘỘỘỘÔỘÔỘỘỘ z'Ẩìl[Ế_IễỂắ[t` ứ ,.=r=.l0ồlìlLęi Il LỈiệlĨÌ'=.li iv1i›=.li1‹=lĩllLę; vAvlvAvlvAvL.i‹ìlk;I=,lăỈÌ›=..llcli
 3. 3. G00Dl.E »ỉ`.Diỉi'0Ri3S Là hình thức quảng Cáo trên trang tìm kiếm F, ' Google, các website khác của Google và các Ẹ đối tác: Gmail, Youtube, NewYorkTimes... Là Chương trình quảng Cáo TỰ ĐỘNG, cho :Ị Ệ Ệ phép quảng Cáo của bạn xuất hiện khi khách hàng tìm kiểm những từ khóa liên quan tới sản phẩml dịch vụ bạn cung Cấp. v Do cơ chế giá và phân phối quảng cảo rắt phức tạp, Google khuyên các nhà quảng cáo nên thuê các ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN bởi Google triển khai và quản lý quảng cáo trên mạng lưới của Google. Những tên thường gọi: Google Adwords, Quảng cảo Google, Quảng cáo PPC, hay còn gọi là SEM (Search Engine Marketing) D Ỉ'ẵĨl[Ẹ_rểấẫl= ø ;.ổỸẾlỔnl[Ịl Il Lllẩllíẵll ltlìỉlíttổlũlui vA'AvlvlvAvL.ẫ0lkặIấldl=..llcll
 4. 4. GOODl.E.ẫ`.DiỉiIORiJS GO 816 Tối đa 3 quảng Cáo bên trái và 8 quảng Cáo bên phải . Ĩllli Ĩưảlllg Nọlv ' thiet ke web Ấụỵ*ễgỆlŕ l'ĨliỆẵiỆỉ>ĨĨ` "."iỆl›:v`::w llvị=‹ `; '.li:ul›E ' lẵẽsiriịlì tcic-i: Còng ty thiết kế Web HCi.1 - `,il..0Pgdesign.Fet r "`i-rtrvr P11 ỂÌÌIỆ' l`IF: Dịch `ư't. thiết kế website - lCOlOr.`.ir` " " 'Ĩhìet›kF'-"lela i' ' ' ',.Pøt l.e '.'.'el:`h.LỆ 'i`:: `: Ị; Ệ Ệ 7 Thiet ke web - l.`liển pri website ban bang cliuẳn SEO 'ì"ệ"ì"Ệ " Vliiei-ker`v'.P:4lJ5i[›3 ' X , , . :guỄ,. el Thiêt kế web gia rẻ Công ty thiẻt kê web TRUST.vn ” ' ts e~ì,z`* ::** v ri'. híetkeweb Coiĩĩi ' Translate this page .4,:` i'll.l`l 'ii Còiìg t'Ị` thiểt kể Web TRUST `vIì thiểt kể wellsìte clìuỊ`èlì iigliiẻp Cao cáp i;liLlẩn 5E`ỈJ Eláũ lianh `.a liiẵ trữ lrùiì đoi l'(ii=jiig thiểt kề Wel) gia rẻ Keni Clìảt "ll 4 lẤl"ŕJ lirong ›^ 1657 Plìsli Hl,i, i':li P1- LJ iềij `v`a: Thiết kể »`tebiste - Dich Vu ii.'eb Giói thiêu Khách hàlìg _ _ ' _ Công ty Việt AZ Thiêt kê website. thiêt kê web, giá chi 500K ' `h‹Ẻrkè,. .r.` ,' ll thìelke websíte500k com! V Translate this page Thiết kể wehsitp Ihíểr kể weiì ỵrìl rlìĩ Grin nnn Vl`JFl han rớ rĩ‹rr›-.r 1 v‹Pl'ề4:IlFI háiĩ Íliiisl' 'irl Ỉ'ẵĨl[Ẹ_rểấẫl= ø ;.ổỸẾlỔnl[Ịl Il Lllẩllíẵll ltlìỉlíttổlũlui vA'AvlvlvA'L.'0lkặIấldl=..llcll
 5. 5. ` i`lỊi`ZỄ GOODl.Elẽ.DiíiIORiJS ì Ịợlỉịggiirềịĩi ÌIỀI. lìíęĩiiiỉ'øIIìỆt“1ợ^f ẹ1ỉn"HỂâ . xỸồ.II“llltì°iI ,fịrrĨIìiLịJS`ĩịỉỉŕe'ín*Lęl ẽlịarịvt ellịfẫẵìllgl ' - ^` ”,^ Ơ 10 'ĩ9ỂỈ9.s tliilĩìiịgfkl 'Ì I 7 ` 7 . , . q . Ừ ę_'__ Ị Ilợẳlli kor:lu1 Itìtồìlịgll ẽfaIus*ịìSạeĩiiEJ.ìịĩỊỵẹ` ,` "ý g k dìlglli lLglf'ễĨll`Ĩf.`,'-TỈ!ì`llẮ.Iìlẫ*[!l lÌIỊK!ẵI:ĩưẫ!l 'Ểi. E ắììtẵi IỄJIIỆI rFÌịỊìfẾẮlỂi!ỉỂĨÌỊị| ị_,tgIitề lẵìíẻ. FỂĨÍDẺ. Ý 1` , `°ỈỊl”,”‹l;, Ềlíìírt ilfểlrẵẩíu ầflìiie, Ấíiriạ ing, ĨỈỊ¶i í'ẵìlI;l_rấeĨỊ: ứ _.=0=.l0`.lll[_0,i Il LỈlểlỈ`I=.ll l'IÌ=.lÍÌ(fvIỈIlLgi vlrlvlvlvlvt.t0lLậỊęIỆl=..ll;Ií
 6. 6. iRĩẨ”°' , _,, r. 4* gg I v ạ gr _ I I ›,Ị o , .. ` DỊCH VỤ Ị Công ty tôi chỉ bản hàng cho người Việt ` sống tại TP.HCM và Đà Nẵng. Tôi không " “Ị ` ` i HOAÌXI TOAN ĐƯỢC! Ị muốn trả tiền cho những người ở nơi khác click quảng cảo có được không? ỳợĨịỷ47 ` D f Gv Ểl Công ty tôi bản hàng cho Ạ Các khách hàng nói tiếng ” L ` Anh ở Mỹ, Anh và Úc, tôi chỉ K Ị lik muốn những người đó click ` quảng cáo có được không? KingAds - Leading ln Digital Marketing wVvw.kÍngadS.net
 7. 7. ii`ll”i=il GOODl.Elẽ.DiỉiIORiJS ì '=“Ù`a' :: _ .'i 'EBỄ`àl`l`E `vI.oitã. C.ilír.C:^: `“`Ể"IÚ”C ỈẵU.i=l'.°l` I'IÉỆẸu ” c`l,U. .. 'C C.'l”`.O: `iki`Iięi“ị.9Ĩl*:“Ỉ.i :l`I`ii: L il ỆỈỊIÌLỂỊ , llìŕẫlli ìíỗấi ÌÌÌÌỀJIỊỊVỈ g ịìĨIjị`l!.ẫfì“.Ji ấf ,.ã[ỊÌiịỆl li!Ì.ìllilli.ề !‹í` ìllầçgiếw gị ỉy"l"`_`_p`Àl Ạiă~"Ĩ ỵ“Ỉ4`ỵ_Ị`_I =_Ffl,l,l iiiíị ĨỈ .oỈtí[ỂĨ.,ÍỈỈị°F=°4` Ị Ấ ir - l l`l.f'l0Pẵli iñlilẹl ĩ.l.`l`l1 tdẫl`ll - ỊỊ.. “ “I 61, .g`_l9i9lg1Ỉẵ1i-1 Ị.ị.!!.Ể]ỊÍ !l!l†ĨJ.l1Ệl `. - ỢỈP L " ` Lŕ_ HẵlQ" ìlirằìii Ể“l.l`lI'-..Ill `ll`*-.l".""` C) V S ›'Z .l ” lV`~.,. =_; V”, ` 4 ứ. _r-ir 'Wav' , !`l!x !,ỊỊầIęIr ,Ụ_4uựIOh V í'ẵìllỊi,rấeĨỊ: ứ _.=ì=.lO`.lll[_0,i Il LỈlểlỈ`I=.ll lilklíĩtồlũlui , vlrlvavlvlrx.I0lLęỊâIđl=..ll;Ii
 8. 8. `i`lỊ'“ZỄ GOODl.E .ã`Ệẵ'li,ĨĨŕ-7I9ỉ`l°í .Ị Ị Ĩ'Ỉl"!fỢI4ĨtliV.ĨẵẤ.Ĩ`lỈilílềl.i”i.ĨỈlÌl ắflẫlil ỊịJi`ỂìVlÌl Ị ỆÍĨ.lĨỆỊ!L` 1',l^!`ì"l`iiịę`iit..!r=†IIỈ.!l` 01rĨ.l0` Ị Ị .- , lồỂAễừÌIi ẽfổ= Hố-` Ũ.Ì!ầlg`J.!*Ĩi, L d`Ể'ẵìIẵlỌ¶ìi iŕỉlhlẹl ”`ịịỉ_1Ì.“lịw..,a iìilì 1 EIII1 vllẫlí ÌỈl* ‹ì`lvll ry riililự ( ' px. A Ơỉp ỈỈ.t` ỈìlỈt` Ệ-Ĩ ỉÌ.Itl` tt; Hẵli `v ‹" ~ " - Lew . a Ị. - ,V2 L ,l.l.ÌÍ.`lA!Ĩll Ểlễŕlẵìllgl HẾỈỆi`vŕellỂl lịhgr `.`IOĨmn 1 7l.ầ,l.ĩ?Ấi ,f[lF.l.il “ỡ.f9“1:. 'HỊỂJ ằ.lỊ'Jg`19í 1' ^"'“ “ " Ư Ị ” í'ẵìllỊi,rấeẵl= 1 ŕ.30ẾlỈnl[gl Il Lllểũìỉll lilìỉlíĩtồlũlrgi , vlrlvavlvlrx.I0lLęỊęIÍl=..ll;Ii
 9. 9. ` í`lỊ`Ịzl` ố'lI* DÍg͆OlMOrl‹e†Ín9 w rốì DE D."`.tl'G DOI 'l'Ù” :ẵỊ:_:gẢK`l il.-~. 'ở`:=: `u 'C :3:.ẸP ỒịU.“'i.l 'G C.-”ừ.O: .FỊi iị i “ălẾ`Ể lỊĨẨ"`.1.l`_l r“'iỸ“ ĨIÍỆỸÁ Z` , . ` 7 ›* .lí ứa qC,ĨCglỆ ~ - L ỀỦỦB. tg_ , ` "i` ' tlàU.‹ ` OIÙỞ gt í'ấìllgyấeỈl= z ,.=0=.l0`.lil1_l,i Il: Lllẳũìęll liIi:lít‹sIĩllLgỊ , viilvivlvlrx.ằ0lLugỊãIđle..li;Ii
 10. 10. `i`lỊ'“Zi Ị i`.P=.loĩlí^Ì“lI1“=`lI. .ỊỂI Ể,ề!`ẵl0' t1il“9ì,Irg`.!t+~i GOODl.E lẽ.DiỉiIORiJS ì iñ. a - “Ì C.i : ri`* ìể ›`l F” ” liĨẪ"`.ư.l`.l rill r*'~"Iii Zi.” í'ẵìllỊi,rấeẵl= 1 ŕ.30ẾlỈnl[gl Il Lllểũìỉll lilìểlíĩtồlũlui virlvivlvlvx.t0lLậỊęIÍl=..ll;ìi
 11. 11. GOODLE ADWORDS GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? Ộ Google không định giá Cố định cho 1 từ khóa ở một vị trí, tại một thời điểm nhât định nào. GIA là do Nhà quảng cảo tự đâu giá. Ơ Mức đầu giá cao + Điểm chắt lượng quảng cáo cao >> vị trí xuất hiện và mức độ xuât hiện quảng cáo tôt. Ồ Điểm chắt lượng = Ðộ tối ưu của quảng cáo + Tỷ lệ Click I số lằn Xuất hiện (CTR) Ồ Giá phải trả của nhà quảng cáo ởvị trí số 1 là giá đấu của nhà quảng cáo xuât hiện ở vị trí thứ 2. Mi l Ế KingAds - Leading ln Digital Marketing WwW.kingadS.net
 12. 12. `[lJ'Izl `II* DÍg͆OlMơrke†in9 'I 2 3 4 5 6 7 8 QUY TRÌỈ`!H DỊCH VỤ KINGADS í`ẵìl[;i_yểẩl= r ,.ồÊIỂnlLỊl Il Lllệllíẵll lvllỉlíĩtaũluị L 'Ấ'ẨvlvỂvA"` .ẫtìlkgI:,Ilẩl=..lI:Ii Aễ C ° Ế “7 i'iầCh l`Lễ ““1 F1 '“ ẵ'“'Ể- Àiliẵll' “`ì"`el`V"'íl" ẵñlhi "l M Ị`Ạ`iI"°'i øỂ_ĂỈ[;-ỈỈIỊVẸVÌÍỒẦỸỸLẦỨÌ ià.M,_,,g1rề ỡ.f-`Z:ỉ`:‹I.f'ẵỀ ..'Ii'Ỉl0,v4!“!'Ệt`0`r ồrử!MửĨỈQ=` ølit30` Ìlgilp Ấ W, ñ r. Itllĩ-ìí ,Á , .l. ị ._ . Ímluí vfẵi vnẫ [Tải _ l tồi IHI4 mWỂkl°Ị*l°I Ị. DVE: Ị ñẫu ố"đ` ,'1ĨìIhir=`Ĩli '.lIP=ìlL°i iiẫil d:ĨĨ° . tl" FÌÍĨĨZẦIFIIĨŨÍÌK dẵỊrả'bfIỊ-A' q.'Ỉễ'il`Ềlẳể1. ` d'm'hQnị°` ', I . I .I ', Ị' . ' Illơ i ^_ , l ilfali tiihli il ẠILẦ *I ` ellhilui-rrĩio 'P 'L` "rì" ` ' “ ' ellŕì'uF*`° 1.' Ĩ ,.ỵ Ỉ.ę ,` ạ , r'ọiiiỊitrẵiii.'lịi , . `Íýír=,lllẵu,^ĩVt-._i Ỳlẵrvìầlhơrễìll n '2iái'ì "i‹ẫỉi iLệ` iviễii .ẫil'ạỂL íẵề"Ể1'* ›,ẵl°Ĩắ "“ "`=`^ ` 4 l.Ill.o`r .4v -,Ị Ịglị_“._Ii ỉỉĨ,ẽẫl,IẪ¶.iịỆĨl “ 'K ,ũ[ầ!IIEJlÌl` Ị ""
 13. 13. CÔN›G TY TNIỈH ĐẦU TƯ VÀ lQUẢ1`Ĩ`ỈJ‹`r *CÁO MN`GADS Digi†ơl Mơrke†ing Trụ Sỡ: Số 4 Hoa Sũ'a, Phu'ò'ng 7, Quận Phú Nhuận Ðiện Thoại: 083 5173947 Email: ínf0@kingadS.net WwW.kingadS.net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an.manager@kingads.net

×