Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015(20)

Advertisement

Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015

 1. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015
 2. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015
 3. Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 6 mln zł zysku netto w 4Q po oczyszczeniu z rezerwy na dod. koszty ISOK Wynik obciążony rezerwami na dod. koszty ISOK i dodatkowe potencjalne koszty serwisowe 1,1 -9,3 4,9 4Q20154Q2014 176,1 256,6 4Q2014 4Q2015 mlnPLN Zysk nettoPrzychody 4Q1-4Q 581 780 1-4Q2014 1-4Q2015 mlnPLN -4,1 8,2 7,2 1-4Q2014 1-4Q2015 +46% +34%
 4. 19,1 47 9 1-4Q2014 1-4Q2015 -10,8 -0,9 6,1 4Q2014 4Q2015 -1,8 16,6 6,1 4Q2014 4Q2015 Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 4Q1-4Q -3,7 9,9 9 1-4Q2014 1-4Q2015 mlnPLNmlnPLN Marża operacyjnaMarża brutto na sprzedaży +146% Niemal 20 mln zł EBIT znormalizowanego w całym roku Ok. 5,2 mln zł znormalizowanego EBIT w 4Q
 5. Poziom rentowności księgowy i znormalizowany 1-4Q2015 1-4Q2015 bez rezerwy na ISOK 4Q2015 4Q2015 bez rezerwy na ISOK Marża brutto na sprzedaży 6,0% 7,2% 6,5% 8,8% EBITDA 1,7% 2,8% - 2,4% EBIT 1,3% 2,4% - 2,0% Marża netto 1,1% 2,0% 0,4% 2,4%
 6. 17 10 11 14 67 4Q2014 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 Cash Flow 1-4Q2015 52,7 -8,9 6,3 50,1 CF Op. CF Inw. CF Fin. CF netto mlnPLN mlnPLN Skokowa poprawa pozycji gotówkowej Ponad 50 mln zł wygenerowanej gotówki
 7. Struktura sprzedaży w 1-4Q2015 21% 18% 14% 11% 8% 6% 3% 19% 1-4Q2015 Pozostałesegmenty Sprzedażsprzętu komputerowegoilicencji Building Automation Airport Automation DataCenter SoftwareDevelopment Multimedia Zarządzanieiserwis systemówkomputerowych
 8. Sprzedaż 1-4Q14 vs. 1-4Q15 581 +95,9 +46,4 +45,1 +18,4 -19,7 -16,3 -3,2 +32,4 780 1-4Q2014 Airport Automation Building Automation Data Center Sprzedaż sprzętu komputerowego i licencji Software Development Ekspozycje multimedialne Zarządzanie i serwis systemów komputerowych Pozostałe 1-4Q2015 mlnPLN
 9. Koszty G&A i SG&A za 1-4Q do przychodów 581 780 2,1% 2,1% 0,0% 1,0% 2,0% 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 1-4Q2014 1-4Q2015 mlnPLN 581 780 4% 4,2% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 1-4Q2014 1-4Q2015 mlnPLN 0 ppStały poziom % G&A r/r +0,2 pp Wzrost % SG&A r/r +34% Wzrost przychodów r/r G&A w relacji do przychodów SG&A w relacji do przychodów
 10. Struktura finansowania mln PLN stan na 31.12.2015 Finansowanie bezkosztowe lub z preferencyjnymi odsetkami (wykorzystane)* 9,2 Finansowanie kosztowe (wykorzystane) 0 linia kredytowa wykorzystana 0 faktoring odwrócony 0 Razem wykorzystane finansowanie zewnętrzne 9,2 * Kaucje podwykonawców, zaliczki, pożyczki Znaczna redukcja zadłużenia. Wykorzystywane tylko finansowanie bezodsetkowe lub z preferencyjnym oprocentowaniem
 11. 57 7 70 -6 Należności Zapasy Zobowiązania Konwersja gotówki Cykl konwersji gotówki 1-4Q2015 CKGnettowdniach Zobowiązania: handlowe, pożyczki, kredyty bankowe, faktoring, pozostałe, kaucje gwarancyjne, zobowiązania podatkowe Należności: handlowe i pozostałe, kaucje gwarancyjne W odniesieniu do przychodów netto Wartości uśrednione Okres: 365 dni Ujemny cykl konwersji dzięki szybkiej rotacji zapasów i umiejętnemu wykorzystaniu finansowania od dostawców
 12. Kluczowe wskaźniki finansowe Kluczowe wskaźniki Stan na koniec 4Q2015 Stan na koniec 4Q2014 Zdolność do regulowania zobowiązań: CR (płynność bieżąca) 1,27 1,31 QR (płynność szybka) 1,08 0,96 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,75 0,74 Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów 0,03 0,08 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 2,06 3,49 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,12 0,31
 13. Portfel zamówień
 14. Rok 2016 Backlog w kolejnych latach 369 475 541 446 308 40 20 2012 2013 2014 2015 2016* mlnPLN Rok 2017+ • Ponadroczne opóźnienie w rozpisywaniu projektów z perspektywy 2014-20 • Spodziewany dynamiczny wzrost portfela w 2H2016 Łączny backlog 328 mln zł * Na 19 lutego 2016 Wartość złożonych ofert 234 mln zł
 15. Backlog 2016-2017+ Ekspozycje multimedialne 17% Building Automation 20% Data Center 16% Software Development 9% Airport Automation 9% Zarządzanie i serwis systemów komputerowych 8% Outsourcing usług IT 6% Security IT 5% Pozostałe 10% Backlog wg linii biznesowych
 16. Cele i podsumowanie
 17. Podniesienie rentowności sprzedaży brutto (zdecydowanie wyższa RSB w backlogu) Utrzymanie wysokiego udziału instrumentów bezodsetkowych lub z preferencyjnymi odsetkami w strukturze finansowania Zwiększenie bezpieczeństwa procesów sprzedaży i realizacji - Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Zredukowanie kosztów zewnętrznych sprzedaży – wpływ Działu Zakupów Konsekwentne wdrażanie planu optymalizacji kosztowej – dalsza redukcja kosztów operacyjnych Założenia na najbliższe kwartały
 18. ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.
 19. Dziękujemy za uwagę!
Advertisement