Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catàleg axxon català

223 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Catàleg axxon català

  1. 1. A Axxon aportem solucions en la gestió de les persones, des de la seva identi cació i aproximació a l’empresa ns al seu desenvolupament i organització. Qualitat. Amb un excel·lent equip de consultors, metodologies de treball contrastades i les eines de gestió per garantir la feina ben feta. Especialització. Experts en cada una de les nostres àrees de servei, focalitzant els nostres equips i estructures a cada una de les nostres divisions i clients. Compromís amb les persones, estant prop seu i cercant solucions per a elles. Comprenem, Acompanyem i Actuem de forma pro activa per unir-les a projectes. Compromís amb les empreses perquè els seus projectes siguin millors amb el talent de les persones.Volem superar, anticipar-nos i fer créixer les expectatives dels qui confien en nosaltres G E S T I Ó D E L A T E M P O R A L I TAT R E C L U TA M E N T I S E L E C C I Ó C O N S U LT O R I A FORMACIÓ OUTPLACEMENT
  2. 2. G E S T I Ó D E L A T E M P O R A L I TAT Servei dalta qualitat en Gestió de la Temporalitat. Cerquem, contractem i posem a disposició treballadors, de manera temporal o per projectes que esdevindran permanents, responent a les necessitats de cada per l professional. Com ho fem? Partim d’un profund anàlisis del lloc de treball, per tal de tenir èxit en la selecció. Conèixer l’entorn, el lloc de treball, la missió i els valors del nostre client són punts estratègics a l’hora de treballar. Entrevista personalitzada en profunditat, control de referències professionals, validació de coneixements especí cs a través de proves tècniques i proves psicotècniques per tal de valorar el per l professional i personal del candidat. Presentació d’un informe de selecció complert on plasmem els punts forts, punts de millora i la valoració global. Orientació, formació i seguiment durant tota la prestació del servei. L’organització dels nostres consultors en tres àrees de servei especialitzat ens permet focalitzar les necessitats dels diferents per ls professionals i donar una resposta àgil. DINÀMIC OPTIMUM PREMIUM Des de la nostra Divisió Dinàmic donem resposta Servei dalta qualitat en Gestió de la Temporalitat, Directius interins o directius per projectes. a aquells llocs de treball que no requereixen una que ens permet apropar professionals a aquelles Es tracta de professionals amb consolidada alta quali cació o experiència per part del posicions que requereixen coneixements tècnics, experiència en gestió empresarial que s’incorporen treballador, tot i que sí les competències competències especí ques i experiència. a l’empresa per un temps limitat i amb una missió necessàries per realitzar amb èxit la tasca molt concreta. encomanada. • Finances & Comptabilitat • TI & Enginyeria Els Interim Managers donen resposta a necessitats • Comercial & Mkt molt diverses com reestructuracions, fusions, start • Secretàries & Assistants ups, o bé en estructures reduïdes que necessiten un • Mecànics Industrials & Instal·ladors & Manteniment directiu per centrar-se en un determinat projecte • Coordinadors i Controllers de projectes com el llançament d’un producte, un pla de reducció de costos o substitució temporal d’un directiu.ETT AUTORITZADA 69/0030/08
  3. 3. R E C L U TA M E N T I S E L E C C I ÓAxxon identifica i Selecciona els professionals més adequats a cada llocde treball i a cada projecte professional. Axxon actua com a part del’empresa client amb l’objectiu d’optimitzar els seus recursos.El nostre objectiu és aportar valor als nostres clients a través del capitalhumà. El coneixement del negoci, objectius estratègics i cultura del’empresa client, així com el coneixement profund del perfilcompetencial, ens permet identi car els candidats idonis per assolir elsreptes organitzacionals de les nostres empreses client. Com ho fem? De nició del per l del candidat mitjançant l’anàlisi de les funcions que haurà de realitzar, coneixement de lentorn de treball i cultura de lempresa. Captació de candidats mitjançant fonts actives i passives, identi cació -si escau- de professionals aptes per al lloc de treball ns i tot sense estar en situació de recerca activa de feina. Selecció dels candidats més adequats mitjançant entrevista personalitzada, aplicació de proves psicotècniques i competencials, veri cació de la trajectòria professional i referències laborals del candidat. Presentació a lempresa client dels informes corresponents de les persones seleccionades. Realització dun seguiment, amb lempresa client, per assegurar lòptim desenvolupament de les funcions assignades al candidat. L’organització dels nostres consultors en dues àrees de servei especialitzat, Premium i Optimum, ens permet gestionar els diferents per ls professionals amb màxima qualitat i agilitat.
  4. 4. C O N S U LT O R I AAjudem els nostres clients a aconseguir els seus objectius empresarials a travésla gestió adequada de les persones que componen la seva organització i la ANÀLISI • Anàlisi Axxon NEP (Negoci, Entorn, Persones):implantació de polítiques i sistemes de recursos humans. Workshops amb persones clau de la companyia. • Seminari d’estratègia: Facilita la de nició d’una estratègia de negoci clara i/o l’alineació de persones clau de l’organització amb la mateixa. • Descripcions de llocs de treball • Formulació del model de gestió per competències: A partir de l’estratègia que ha d’assegurar la consecució dels resultats, es de neixen quines competències necessitarà l’organització. Aquest marc de competències és la base per atraure, desenvolupar i retenir les persones clau per l’empresa. • Estudis de Clima: Permet conèixer quina és la percepció dels integrants de l’organització sobre l’empresa, la seva cultura, les seves polítiques i els seus dirigents. AVALUACIÓ • Individual per Competències (Individual Assessment). • Centres d’Avaluació (Assessment Center). • Avaluacions 180º, 360º. REDIMENSIONAMENTCom ho fem? En situacions conjunturals, on canvis en l’entorn impliquen redimensionament de l’organització,Entenent el negoci del nostre client, és a dir, coneixent la seva cultura, treballem per de nir l’estructura futura i les posicionsnormes i cadena de valor. necessàries, de nint els objectius de cadascuna d’elles i les competències necessàries per assolir llurs objectius.El nostre objectiu és millorar els resultats empresarials dels nostres clients. Aconsellem sobre les polítiques de comunicació i laVolem contribuir a desenvolupar organitzacions més e cients, preparades i gestió del procés, en consonància amb les polítiques deadaptables al futur, que maximitzin el talent dels seus equips, i on els seus Responsabilitat Corporativa i assegurant un impacteintegrants se sentin realitzats personal i professionalment. positiu en l’organització.
  5. 5. D E S E N V O LU PA M E N T El desenvolupament és un element estratègic per a la millora de la competitivitat de les empreses, així com per a potenciar la empleabilitat i expertesa dels seus treballadors. Com ho fem? Programes de Desenvolupament Individual: Els programes de desenvolupament individual es centren en la millora d’algunes de les competències clau de l’individu, que tenen especial rellevància per la consecució dels objectius de les organitzacions per les quals treballen. Programes de Desenvolupament Grupal: Els programes de desenvolupament grupal es centren en la millora dels equips com a tal, és a dir, en la millora de les sinèrgies entre els seus participants facilitant la consecució dels seus objectius com a equip. Tallers formatius / work-shops: Destinats a fomentar la re exió, facilitar coneixement, tècniques i mètodes a grups de directius o treballadors. Programes de Formació: Destinats a l’adquisició dels coneixements i habilitats necessàries pel desenvolupament correcte de les tasques pròpies d’una posició o d’un equip determinat. Plataforma Axxon e-learning
  6. 6. OUTPLACEMENTEn ocasions les empreses es veuen obligades a reestructurar i ajustarles seves plantilles. Des d’Axxon oferim el servei d’acompanyament pertal de millorar les sortides professionals dels treballadors que perdranel seu lloc de treball.L’objectiu és oferir a les persones que s’han de desvincular de l’empresaun assessorament personalitzat, destinat a millorar les capacitats del Com ho fem?professional que ha de buscar un nou lloc de treball. Coachplacement individual: L’objectiu és facilitar als professionals, que es desvinculenSovint hi ha persones amb moltes habilitats que el mercat requereix, de l’empresa, un programa d’assessorament iperò que no aconsegueixen incorporar-se o reincorporar-se al món acompanyament en el procés de recerca d’ocupació.laboral, simplement perquè els manquen recursos per enfocar Simultàniament s’aporta una valoració i un feed-backcorrectament la seva recerca. Aquests programes pretenen ser les eines objectiu sobre el per l professional del bene ciarimés adequades per a la reinserció al mercat laboral. respecte a les seves expectatives professionals, aprofundint especialment en les seves competències personals i de nint punts forts i àrees de millora. Aquesta avaluació i feed-back són la base del programa de desenvolupament competencial que es porta a terme simultàniament a la recerca de feina. Coahplacement grupal: Un outplacement grupal és un programa d’orientació i acompanyament d’un col·lectiu de treballadors que s’han desvinculat (o s’han de desvincular) d’una organització, que té com objectiu la reincorporació al mercat laboral dels participants de la forma més ràpida i menys traumàtica possible. L’outplacement grupal és un servei que es dissenya a mida de l’empresa client i que pot incloure serveis de consultoria addicionals que, prèviament, permetin a l’empresa prendre les decisions més encertades. Normalment, inclou tant activitats grupals com assessoria individualitzada a cadascun dels participants.
  7. 7. AXXON GIRONA AXXON BARCELONAgirona@axxon.jobs barcelona@axxon.jobs C/ Barcelona 2 C/ Balmes 89-91, 8è, 1a 17002 Girona 08008 Barcelona Tel. 972 224 940 Tel. 935 500 867 axxon.jobs

×