Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nrc steve jobs school breda 24 aug 2013

692 views

Published on

  • Be the first to comment

Nrc steve jobs school breda 24 aug 2013

  1. 1. Het is belangrijker hóe ze leren, dan wát ze leren Door onze redacteur Arjen Schreuder Breda. Er zitten tien kinderen in de klas en ze hebben allemaal een iPad in de knuisten. „Zal ik jou eens hel- pen met je wachtwoord?” vraagt juf Irene van Meel aan een jongetje in een zitzak. Het is de bedoeling dat de kinderen rekenen. Wie op de lesme- thodeRekentuineenaantalopdrach- ten vervult, krijgt daar punten voor en met die punten kunnen ze virtue- le prijzen kopen: gouden bekers, dia- manten, scepters. „Vinden ze prach- tig!” zegt de jonge leerkracht. Tanis (7) heeft een rekensom opgelost, geeft de verslaggever een h igh fiv e en kondigt aan een koningskroon te willen kopen. Dit is de Steve Jobs School in Bre- da, een van de elf zogenoemde iPad- scholen die dezer dagen de deuren openen. De muren zijn beschilderd met spreuken als „we zullen je leren om je fantasie te gebruiken om din- gen te kunnen maken”. En: „Als één kind niet gelukkig is, is niemand ge- lukkig.” Kinderen hebben opge- schreven wat ze op school belangrijk vinden. „Elkaar niet onnodig pijn doen.” „Voorzichtig zijn.” „Niet pes- ten.”Ondereenpostervaninspirator en Apple-oprichter Steve Jobs zitten twee leerlingen te kletsen. „Ik zat eerst op een saaie school waar je niks leerde”, zegt een meisje (5). De school telt nog maar twaalf leerlingen. Dat moeten er liefst na de kerstvakantie veertig worden. Veel geld iser ook nogniet. Deoverkoepe- lende organisatie O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) mag nog geen aanspraak maken op publieke finan- ciering op grond van de ‘experimen- teerwet’.Vooralsnogwordendehuur van het gebouw en de salarissen van deleerkrachtenbetaalduitbijdragen van sponsors en particulieren. Schoolleider is Gertjan Kleinpas- te, voormalig leerkracht op een Vrije School. De school is vrijwel de gehele dag open, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds, zegt hij. De ouderskunnenhunkinderenopwis- selende tijden brengen. „Wij gaan mee in het ritme van gezinnen.” Elke zes weken bespreekt de school wat het kind in de komende anderhalve maand gaat doen: zelfstandig reke- nen, mooi leren schrijven, samen le- zen. „We betrekken de ouders na- drukkelijk bij school. Elke zes weken praten is meer dan drie keer per jaar een tienminutengesprekje.” De scholen zijn verwikkeld in een discussie met het ministerie van On- derwijs over de vraag of de tijd die kinderen buiten school besteden aan de lesstof op de iPad mag meetellen in de 940 uur onderwijstijd per jaar diedewetvoorschrijft.„Wijzienhier op school precies wat ze op de iPad doen. Het zou onzin zijn om dat voor nul procent mee te tellen.” De filosofie van de Steve Jobs School is eenvoudig samen te vatten. Bestuursvoorzitter Jos Quaedvlieg, Deze week is de eerste Steve Jobs school open gegaan. Er volgen er meer. Hier mogen kinderen ook thuis op de iPad leren. Of toch niet? Nieuwe Steve Jobs scholen worden nog niet bekostigd met publiek geld, maar daar komt wellicht binnenkort verandering in Het is belangrijker hóe ze leren, dan wát ze leren in het dagelijks leven social media trai- ner voor het midden- en kleinbedrijf: „Wij willen zo veel mogelijk aanslui- ten bij het kind van de 21ste eeuw, binnen de kaders van de wet.” Als voorbeeld geeft hij Engelse les. „Scholen mogen daar maar 15 pro- cent van hun tijd aan besteden, maar Engels is wel van groot belang voor kinderen van nu.” Schoolleider Kleinpaste: „We houden ons aan de leerdoelen. Maar anders dan in het reguliere onderwijs, hoeven ze hier niet allemaal op hetzelfde moment iets te weten. Het gaat er niet zozeer om wát ze leren, maar hóé ze leren. Kinderen geven zelf aan op welk mo- ment ze eraan toe zijn iets te leren.” Lijkt de onderwijsmethode op die van de Vrije School? „O nee”, ver- zucht hij. „Vrije scholen voeden op tot vrije burgers, maar dat verloopt op een heel strikte manier.” Quaed- vlieg: „Er is een omslag in het onder- wijs nodig. Wij pretenderen in Ne- derland dat we met z’n allen samen naar school gaan, maar van veel ou- ders horen wij dat hun kind op een of andere manier niet aan de normen van het reguliere onderwijs voldoet. Hier voelen ze zich herkend.” Het gaat om een wezenlijk andere benadering van het kind. „Je kunt als school wel een digibord ophangen, maar als je vervolgens klassikaal les geeft, is dat bord eigenlijk hetzelfde als het ouderwetse kalkbord.” Naast het fietsenhok staat een moeder van twee kinderen op de school een sigaretje te roken. Debbie Hengeveld is tevreden. „Mijn zoon en dochter zijn hoogbegaafd. Regu- lier onderwijs volstaat niet en leidt tot eenheidsworst. Het probleem bij hoogbegaafden is niet zozeer dat ze zo slim zijn, maar dat ze anders den- ken. Daarom moet de sfeer op school goed zijn, moeten ze goed in hun vel zitten. Hier worden ze als totaalkind geaccepteerd.” De school stelt volgens haar de vraag: „wat heeft dit kind nodig om het optimale uit zichzelf te halen? Dat ze daarbij de iPad gebruiken, spreekt vanzelf. Waarom zou je geen gebruik maken van een leermiddel met zo veel extra mogelijkheden?” Erisnogeenandervoordeelvande Steve Jobs School. De flexibele ope- ningstijden. Hengeveld: „Wij zijn niet van die ochtendmensen. Op de- ze school kunnen ze later beginnen en dat scheelt een heleboel gejakker en gestress. Overigens krijg ik ze ’s middags moeilijk weer naar huis. Ze willen het liefste blijven. Ze zouden het liefste ook in het weekeinde gaan.” Nieuwe Steve Jobs scholen worden nog niet bekostigd met publiek geld, maar daar komt wellicht binnenkort verandering in Steve Jobs scholen en het ministerie steggelen over de onderwijstijd Tussen de Steve Jobs scholen en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) zijn „constructieve gesprek- ken” gaande over vrijstelling van de wettelijke onderwijstijd, zo laat zijn woordvoerder vandaag weten. „Het belangrijkste is dat het kind goed onderwijs krijgt. Als de scho- len vragen of de kinderen de hele dag thuis op hun laptop mogen leren, dan gaat hem dat niet wor- den. Er moet voldoende instruc- tietijd zijn. Maar we willen wel kij- ken of er enige flexibiliteit mogelijk is, want het gaat hier om een in- teressante ontwikkeling.” Eerder deze week schreef Dekker in antwoord op Kamervragen „niet afwijzend” te staan tegenover de werkwijze van de nieuwe scholen die een deel van de uren die leer- lingen in het basisonderwijs met schoolprogramma’s op de iPad thuis doorbrengen als onderwijstijd meetellen. Dekker staat, zo schrijft hij, „positief tegenover innovatieve initiatieven uit de samenleving”, maar: „Leerlingen mogen niet de dupe worden van experimenteer- drift die ten koste gaat van de on- derwijskwaliteit.” Om te zien of dat gebeurt, houdt de inspectie „extra toezicht” op de scholen. Op ‘iPadscholen mogen ouders zelf weten wanneer ze hun kinderen halen en brengen. De school is bijna de hele dag open. Foto’s Robin Utrecht

×