Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

De cuong bai giang httt

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
- Nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý
gắn liền với việc tạo ưu thế ...
2
cân nhắc các hiện tƣợng này sinh trong môi trƣờng kinh doanh một cách
trực tiếp, thông qua kinh nghiệm, và bằng trực giá...
3
Chức năng của nó mới chỉ bó gọn trong mục đích cung cấp các số liệu hỗ
trợ cho qua trình đƣa ra các quyết định hành động...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 165 Ad

More Related Content

Slideshows for you (16)

Similar to De cuong bai giang httt (20)

Advertisement

More from Quách Đại Dương (18)

Recently uploaded (20)

Advertisement

De cuong bai giang httt

 1. 1. 1 MỤC ĐÍCH MÔN HỌC - Nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng. - Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác động của chúng đến hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. - Nắm vững những yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp khi đầu tư vào CNTT nhằm tạo ra và duy trì khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh tế mới CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ MỤC ĐÍCH: Chƣơng này cung cấp một số khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống thông tin đối với quản lý doanh nghiệp. NỘI DUNG CHÍNH: Thời đại thông tin, các khái niệm cơ bản liên quan tới hệ thống thông tin, tại sao phải quản lý hệ thống thông tin, hệ thống thông tin là gì, các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, xu hƣớng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp, xu hƣớng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp. 1.1. THỜI ĐẠI THÔNG TIN Trƣớc những năm 1980, trên thế giới gần nhƣ chƣa biết khái niệm hệ thống thông tin quản lý. Các nhà quản lý không quan tâm tới việc xử lý. Các nhà quản lý không quan tâm tới việc xử lý các thông tin nhận đƣợc, và phân phối những thông tin đó trong doanh nghiệp của họ. Họ chẳng quan tâm đến bản thân thông tin cũng nhƣ các lợi ích mà họ đem lại. Họ chẳng quan tâm đến bản thân thông tin cũng nhƣ các lợi ích mà họ đem lại. Việc đầu tƣ vào hệ thống thông tin trong doanh nghiệp còn là một cái gì đó quá tốn kém lại hiệu quả không cao. Quá trình thông tin quản lý và đào tạo lập các quyết định quan trọng của doanh nghiệp mới chỉ chủ yếu dựa trên việc
 2. 2. 2 cân nhắc các hiện tƣợng này sinh trong môi trƣờng kinh doanh một cách trực tiếp, thông qua kinh nghiệm, và bằng trực giác của ngƣời quản lý. Sang những năm 1990, thế giới đã thay đổi nhanh chóng, khiến cho nhà quản lý không thể bỏ qua vai trò của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đƣợc nữa. Sự ra đời của các quốc gia, sự hội nhập của các công ty nhỏ và vừa để tạo thành các con rồng khổng lồ trong thế giới kinh doanh, sự chuyển biến của nền kinh tế chung toàn cầu từ kinh tế công nghiệp theo các ngành nghề thành một nền kinh tế dịch vụ dựa trên cơ sở kiến thức và thông tin đã tạo ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp và việc quản lý chúng. Tất cả những chuyển biến đó đã khiến cho ngƣời ta phải suy nghĩ về cách thức sử dụng chi thức theo những phƣơng thức hoàn toàn khắc hẳn. Nếu nhƣ trong những giai đoạn đầu tiên, tri thức đƣợc sử dụng để sống, để tồn tại, sau đó, để làm việc, thì tới thời điểm hiện tại là để tạo tri thức. Việc truyền thống giữa các vùng trên toàn thế giới và cùng với nó là việc thiết lập các quyết định trong mỗi một doanh nghiệp, nhƣ cách thức chuyển hóa cho khách hàng, thiết lập mức giá bán của một loại hàng hóa nào đó, sự thay đổi chiến lƣợc khuyến mại để đạt đƣợc hiệu quả khi có một sự kiện bất ngờ xảy ra, v.v… chỉ diễn ra trong vòng 24 giờ, đôi khi còn có thể nhanh hơn. Hơn thế nƣã, ngày nay, khách hàng có thể tiến hành mua bán ở khắp nơi trên thế giới và nắm vững sự thay đổi giá cả hàng hóa hết sức nhanh chóng, ngay khi việc htay đổi đó mới vừa đƣợc thực hiện ở một nơi cách đó hàng ngàn km. Taastb cả những ván đề đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp và đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trongj hơn nữa tới công nghệ thông tin và việc tổ trức mạng lƣới thông trong doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Tầm quan trọng của hệ thống thông tin đã và đang ngày càng ra tăng trong các tổ chức và các doanh nghiệp. Vào đầu những năm 1970, việc sử dụng hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp mới chỉ dung ở mức duy tri các bao cáo hanhg ngày, hanhg tuần, hàng tháng, v.v… do đó, hệ thống thông tin lúc bấy giờ mới chỉ đƣợc coi là hệ thông tin hỗ trợ ra quyết định.
 3. 3. 3 Chức năng của nó mới chỉ bó gọn trong mục đích cung cấp các số liệu hỗ trợ cho qua trình đƣa ra các quyết định hành động của các nhà quản lý. Vào những mă, 1980, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ máy tính và đặc biệt là của các phần mềm máy tính, đã giúp cho hệ thống thông tin có một cơ hộ phát triển mạnh mẽ hơn trong các doanh nghiệp. Vào thời kỳ này, hệ thống thông tin đã bắt đầu vai trò phân tích sự kiện trên các dữ liệu thu thập đƣợc và thiết lập các mô hình quyết định để các nhà quản lý có thể lựa chọn ra các phƣơng án tốt nhất để thực hiện. Thuật ngữ hệ thống chuyên gia về hệ thống hỗ trợ lãnh đạo đã ra đời do những chức năng đó. Ngày nay, hệ thống chuyên gia về hệ thống hỗ trợ lãnh đạo đã ra đời một số lời khuyên có giá trị cho các nhà quản lý trong một số hữu hạn các trƣờng hợp cụ thể. Đặc biệt hơn cả là vào cuối thể kỷ 20, một khái niệm mới về hệ thống thông tin đã ra đời, đó là khái niệm hệ thống thông tin chiến lƣợc. Hệ thống thông tin đã ra đời, đó là khái niệm hệ thống thông tin đã đống một vai trò chực tiếp trong việc điều khiển các hoạt động nhằm đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc của một doanh nghiệp. Đó cũng đồng thời là trách nhiệm mới của hệ thống thông tin đối với một doanh nghiệp. Thời đại thông tin đƣợc phân biệt với những thời đại khác bởi năm đặc điểm quan trọng: - Thời đại thông tin xuất hiện do các hoạt động xã hội dựa trên nền tảng thông tin. - Kinh doanh trong thời đại thông tin phụ thuộc vào công nghệ thông tin đƣợc sử dụng để thực hiện công việc kinh doanh. - Trong thời đại thông tin, năng suất lao động tăng lên nhanh chóng - Hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin xác định sự thành công trong thời đại thông tin. - Trong thời đại thông tin, công nghệ thông tin, công nghệ thông tin có mặt trong mọi sản phẩm và dịch vụ.
 4. 4. 4 Bảng 1.1. Những điểm khác biệt của thời đại thông tin so với một số các thời đại khác Thời đại nông nghiệp Thời đại công nghiệp Thời đại thông tin Khoảng thời gian Trƣớc những năm 1800 1800 tới 1957 1957 tới nay Nhân công chính Nông dân Công nhân trong nhà máy Nhân công chi thức Quan hệ lao động Con ngƣời và đất đai Con ngƣời và máy móc Con ngƣời và con ngƣời Công cụ chủ yếu Công cụ cầm tay Máy móc Công nghệ thông tin 1.2. Các loại thông tin trong doanh nghiệp 1.2.1. Phân biệt giữa dữ liệu và thông tin Nghiêncứu về hệ thống thông tin, một trong những vấn đề quan trọng cần phân biệt là giữa hai khái niệm: dữliệu và thông tin. Dữ liệu là những sự kiện hay những gì quan sát được trong thực tế và chưa hề được biến đổi sửa chữa cho bất cứ một mục đích nào khác. Nhƣ việc một doanh nghiệp bán một lô hàng nào đó sẽ sinh ra rất nhiều dữ liệu về số lƣợng hàng hóa bán, giá bán, nơi bán hàng, thời gian bán hàng, địa điểm bán hàng, khách hàng chi trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản …Nói một cách khác, dữ liệu là tất cả những đặc tính của các thực thể nhƣ conngƣời, địa điểm, các đồ vật và các sự kiện … Ở khái niệm trên chúng ta cần phải hểu thực thể là gì? Thực thể là một sự vật hay một cài gì đó tồn tại và phân biệt đƣợc. Ví dụ mỗi con ngƣời cũng là một thực thể, mỗi chiếc xe máy cũng là một thực thể, chúng ta cũng có thể nói mỗi con kiến cũng là một thực thể nếu chúng ta phân biệt đƣợc con này với con khác (chẳng hạn ta đánh số cực nhỏ trên mỗi con kiến).
 5. 5. 5 Khác với dữ liệu đƣợc coi nhƣ những nguyên liệu ban đầu, thông tin cần đƣợc phân biệt nhƣ một sản phẩm hoàn chỉnh thu đƣợc sau quá trình xử lý dữ liệu. Đôi khi thuật ngữ dữ liệu và thông tin thƣờng đƣợc sử dụng thaythế nhau trong một số trƣờng hợp. Tuy vậy, trong những trƣờng hợp đó chúng ta vẫn cần xác định rằng thông tin là những dữ liệu đã đƣợc xử lý sao cho nóthực sự có ý nghĩa cho ngƣời sử dụng và thông tin gồm nhiều giá trị dữ liệu. 1.2.2. Các đặc tính của thông tin Chất lƣợng của thông tin đƣợc thể hiện qua những đặc tính sau: - Độ tin cậy: độ tin cậy thể hiện độ xác thực và độ chính xác. Thông tin có độ tin cậy thấp sẽ gây cho doanh nghiệp những hậu quả tồi tệ. Chẳng hạn hệ thống lập hóa đơn bán hàng có nhiều sai sót, sẽ gây ra sự phàn nàn từ phía khách hàng. Việc đó sẽ dẫn đến giảm số lƣợng khách hàng và doanh nghiệp. - Tính đầy đủ: tính đầy đủ của thông tin thể hiện sự bao quát các vấn đề đáp ứng yêu cầu của nàh quản lý. Nhà quản lý sử dụng một thông tin không đầy đủ có thể dẫn đến các quyết định và hành động không đáp ứng đƣợc những đòi hỏi cảu tình hình thực tế. Điều đso sẽ làm hại daonh nghiệp. - Tính thích hợp và dễ hiểu: trong một số trƣờng hợp, nhiều nàh quản lý đã không sử dụng một số báo cáo mặc dù chúng có liên quan tới những hoạt động thuộc trách nhiệm của họ. Nguyên nhân chủ yếu là do chúng chƣa thích hợp và khó hiểu. Có thể là do nhiều thoongt in không thích ứng cho ngƣời nhận, thiếu rõ ràng, sử dụng quá nhiều từ viết tắt hoặc đã nghĩa, hoặc sự bố trí chƣa hợp lý của các phần tử thông tin. Điều đó dẫn đến hoặc là tổn phí tạo ra những thông tin không dùng, hoặc là ra các quyết định sai vì hiểu sai thông tin. - Tính an toàn: thông tin là nguồn lực quý báu cảu tổ chức cũng nhƣ vốn và nguyên vật liệu. Hiếm cao doanh nghiệp nào mà bất kỳ ai cũng có
 6. 6. 6 thể tiếp cận đƣợc bảo vệ và chỉ những ngƣời đƣợc quyền mới đƣợc phép tiếp cận đƣợc bảo vệ và chỉ những ngƣời đƣợc quyền mới đƣợc phép tiếp cận tới thông tin. Sự thiếu an toàn về thông tin cũng có thể gây ra những thiệt hại lớn cho tổ chức. - Tính kịp thời: thông tin cần đƣợc gửi tới cho ngƣời sử dụng vào đúng lúc cần thiết. 1.2.3. Các dạng thông tin trong doanh nghiệp a. Ba cấp quản lý trong một tổ chức Ngƣời ta thƣờng chia Tổ chức thành ba mức quản lý có tên là: Lập kế hoạch chiến lƣợc, kiểm soát quản lý chiến thuật và điều hành tác nghiệp. Mức chiến lƣợc có nhiệm vụ xác định mục đích, mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức. Từ đó họ thiết lập các chính sách chung và những đƣờng lối. Trong một doanh nghiệp sản xuất thông thƣờng các nhà quản lý nhƣ: Chủ tịch– Tổng giám đốc hoặc các phó chủ tịch thuộc mức quản lý này. Mức chiến thuật thuộc mức kiểm soát quản lý, có nghĩa là nơi dùng các phƣơng tiện cụ thể để thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc đƣợc đặt ra ở mức cao hơn. Trong một doanh nghiệp thông thƣờng các nhà quản lý nhƣ: Trƣởng phòng tổ chức, chƣởng phòng tài vụ, … nằm ở mức quản lý này. Mức điều hành tác nghiệp quản lý việc sử dụng sao cho có hiệu quả và hiệu lực những phƣơng tiện và nguồn lực để tiến hành tốt các công việc của tổ chức nhƣng phải tuân thủ những ràng buộc về tài chính, thời gian và kỹ thuật. Những ngƣời trông coi kho dự trữ, trƣởng nhóm, đốc công của những đội sản xuất … thuộc mức quản lý này. Cần lƣu ý rằng một tổ chức không chỉ có các bộ phận ở ba mức quản lý nhƣ trên đã trình bày mới sử dụng và tạo ra thông tin. Còn có các bộ phận ở mức thứ tƣ. Tuy nhiên mức này không có trách nhiệm quản lý. Nó đƣợc cấu thành từ tất cả những hoạt động chế biến thông tin mà nhờ đó tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của mình. Ví dụ nhân viên kế toán, nhân viên kiểm kê, công nhân sản xuất … thuộc mức này.
 7. 7. 7 Tƣơng ứng với ba mức quản lý của tổ chức thì quyết định trong một tổ chức cũng đƣợc chia làm ba loại: quyết định chiến lƣợc, quyết định chiến thuật và quyết định tác nghiệp. Quyết định chiến lƣợc là những quyết định xác định mục tiêu và những quyết định xây dựng nguồn lực cho tổ chức. Quyết định chiến thuật là những quyết định cụ thể hóa mục tiêu thành nhiệm vụ, những quyết định kiểm soát và khai thác tối ƣu nguồn lực. Quyết định tác nghiệp là những quyết định nhằm thực thi nhiệm vụ. b. Các loại thông tin quản lý trong một doanh nghiệp Cán bộ quản lý trong các cấp ( mức ) khác nhau cần thông tin cho quản lý khác nhau. Việc ra quyết định khác nhau cần thông tin khác nhau. Điều này đƣợc thể hiện qua cách định nghĩa về thông tin quản lý nhƣ sau: Thông tin quản lý là thông tin mà có ít nhất một cán bộ quản lý cần hoặc có ý muốn dùng vào việc ra quyết định quản lý của mình. Thông tin quản lý trong mộttổ chức đƣợc chia làm ba loại: Thông tin chiến lƣợc, thông tin chiến thuật và thông tin tác nghiệp. Trong doanh nghiệp, có ba dạng thông tin chủ yếu liên quan tới các mục đích sử dụng khác nhau (xem bảng 1.2) - Thông tin chiến lƣợc: thông tin chiến lƣợc có liên quan tới những chính sách lâu dài cảu một doanh nghiệp. Nó là mối quan tâm chủ yếu của các nhà quản lý cấp cao. Đối với một chính phủ, thông tin chiến lƣợc bao gồm những nghiên cứu về dân cƣ, những nguồn lực có giá trị đối với các quốc gia, số liệu thống kê về cán cân thu chi và đầu tƣ nƣớc ngoài,… đối với một doanh nghiệp, nó bao gồm những thông tin về tiềm năng cảu thị trƣờng và cách thức thâm nhập thị trƣờng, chi phí cho nguyên vật liệu, việc phát triển sản phẩm. Những thay đổi về năng xuất lao động, và các công việc mới phát sinh. Về bản chất, thông tin chiến lƣợc là những thông tin liên quan tới việc lập kế hoạch lâu dài, thiết lập các dự án, và đƣa ra những cơ sở dự báo cho sự phát triển tƣơng lai. Phần lớn các thông tin chiến lƣợc đều xuất phát từ những quá trình xử lý thông tin trên máy tính.
 8. 8. 8 Bảng 1.2. Tính chất của thông tin theo cấp quyết định Đặc trƣng thông tin Tác nghiệp Chiến thuật Chiến lƣợc Tần suất Đều đặn, lặp lại Phần lớn là thƣờng kỳ, đều đặn Sau một thời kỳ dài trong trƣờng hợp đặc biệt Tính độc lập của kết quả Dự kiến trƣớc đƣợc Dự đoán sơ bộ có thông tin bất ngờ Chủ yếu không dự đoán trƣớc đƣợc Thời điểm Quá khứ và hiện tại Hiện tại và tƣơng lai Dự đoán cho tƣơng lai là chính Mức chi tiết Rất chi tiết Tổng hợp, thống kê Tổng hợp, khái quát Tính cấu trúc Cấu trúc cao Chủ yếu là có cấu trúc. Một số phi cấu trúc Phi cấu trúc cao Độ chính xác Rất chính xác Một số dữ liệu có tính chủ quan Mang nhiều tính chủ quan Ngƣời sử dụng Giám sát hoạt động tác nghiệp Ngƣời quản lý cấp trung gian Ngƣời quản lý cấp cao - Thông tin chiến thuật: là những thông tin sử dụng cho mục tiêu ngắn hạn (một tháng hoặc một năm), và thƣờng là mối quan tâm của các phòng ban. Đó là những thông tin từ kết quả phân tích số liệu bán hàng, đánh giá dòng tiền dự án, yêu cầu nguồn lực cho sản xuất, và các báo cáo tài chính hàng năm. Dạng thông tin này thƣờng xuất phát từ những dữ kiệu của các hoạt động hàng ngày. Do đó, nó đòi hỏi một quá trình xử lý thông tin hợp lý và chính xác. Trong việc lập kế hoạch hành động chiến thuật, cần
 9. 9. 9 phải kết hợp nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau trƣớc khi đƣa ra quyết định - Thông tin điều hành (tác nghiệp): những thông tin này thƣờng sử dụng cho những công việc ngắn hạn diễn ra trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ ở một phòng ban nào đó. Nó bao gồm thông tin về số lƣợng chứng khoán mà đồng nghiệp đang có trong tay, về lƣợng đơn đặt hàng, về tiến độ công việc,… thông tin điều hành, về bản chất, đƣợc rút ra một cách nhanh chóng từ dữ liệu về các hoạt động thu thập dữ liệu gấp rút. Nó có ít ngƣời sử dụng hơn là các thông tin chiến thuật. 1.2.4. Các nguồn thông tin của doanh nghiệp Thông tin đƣợc sử dụng trong các doanh nghiệp đƣợc thu thập từ hai nguồn chủ yếu: nguồn thồng tin bên ngoài và nguồn thông tin bên trong.  Nguồn thông tin bên ngoài: mọi thông tin mang tinh chất định hƣớng của nhà nƣớc và cấp trên nhƣ luật thuế, luật môi trƣờng, quy chế bảo hộ… là những thông tin mà bất kỳ tổ chức nào cũng phải lƣu trữ và sử dụng thƣờng xuyên. Những thông tin này thƣờng đƣợc các tổ chức của chính phủ cũng phải lƣu trữ và sử dụng thƣờng xuyên. Những thông tin này thƣờng đƣợc các tổ chức của chính phủ cung cấp. Ngoài ra, những thông tin về thị trƣờng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh, các đối tác, các xu hƣớng thay đổi, v.v… cũng là những thông tin bên ngoài quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm theo dõi. Các đối tƣợng cung cấp thông tin này bao gồm: - Khách hàng: trong nền kinh tế thị trƣờng thông tin về khách hàng vô cùng quan trọng. Các thông tin về khách hàng chính của doanh nghiệp thƣờng đƣợc lƣu lại trong các hồ sơ về khách hàng. - Đối thủ cạnh tranh: biết về đối thủ cạnh tranh trực tiếp là công việc hàng ngày của các doanh nghiệp hiện nay - Doanh nghiệp có liên quan: muốn doanh nghiệp tồn tại lâu dài, nhà quản lý cần có những thông tin về đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện trong tƣơng lai.
 10. 10. 10 - Các nhà cung cấp: ngƣời bán đối với doanh nghiệp là đầu mỗi cần có sự chú ý đặc biệt. Thông tin về họ giúp doanh nghiệp hoạch định đƣợc kế sách phát triển cũng nhƣ liểm soát tốt chi phí và chất lƣợng sản phẩm hay dịch vụ của mình. - Các tổ chức của chính phủ: đóng vai trò là ngƣời cung cấp những thông tin có tính chính thức về mặt pháp chế nhìn chung, thông tin thu thập từ nguồn bên ngoài doanh nghiệp có thể đƣợc cung cấp thông tin chuyên biệt.  Nguồn thông tin nội tại trong doanh nghiệp: ngoài nguồn thông tin bên ngoài, doanh nghiệp có một nguồn thông tin quan trọng từ hệ thống thông tin với các báo cáo kinh doanh thƣờng kỳ của doanh nghiệp. Tùy theo từng loại yêu cầu thông tin khác nhau, và do đó, hình thành những mục tiêu đa dạng có những đặc tả khác nhau về phần cứng và phần mềm, cũng nhƣ về nguồn sử dụng và ngƣời điều hành. 1.3. Hệ thống thông tin quản lý 1.3.1. Khái niệm hệ thống? Hệ thống là một tập hợp các phần tử tƣơng tác đƣợc tổ chức nhằm thực hiện một mục đích xác định. Các phần tử ở đây là tập hợp các phƣơng tiện vật chất và nhân lực. Hệ thống con bản thân nó cũng là một hệ thống nhƣng là thành phần của một hệ thống khác. Những hệ thống mà chúng ta đang xem xét thực chất đều là các hệ thống con nằm trong một hệ thống khác và đồng thời cũng chứacác hệ thống con khác thực hiện những nhiệm vụ khác nhaucủa công việc. Việc hiểu đƣợc bất cứ một hệ thống đặc biệt nào đó thƣờng đòi hỏi chúng ta phải có đƣợc một số kiến thức lớn mà nó phục vụ. Những yếu tố cơ bản của một hệ thống bao gồm: - Mục đích: lý do mà hệ thống tồn tại và là một tiêu chí đƣợc sử dụng khi đánh giá mức độ thành công cảu hệ thống. - Phạm vi: phạm vi của hệ thống nhằm xác định những gì nằm trong hệ thống và những gì nằm ngoài hệ thống.
 11. 11. 11 - Môi trƣờng: bao gồm tất cả những yếu tố nằm ngoài hệ thống. - Đầu vào: là những đối tƣợng và thông tin từ môi trƣờng bên ngoài hệ thống đƣợc đƣa vào hệ thống. - Đầu ra: là những đối tƣợng hoặc những thông tin đƣợc đƣa từ hệ thống ra môi trƣờng bên ngoài. 1.3.2. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý và một hệ thống chức năng thực hiện việc thu thập, xử lý, lƣu trữ và cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra quyết định, điều khiển, phân tích các vấn đề, và hiển thị các vấn đề phức tạp trong một tổ chức. Hệ thống thông tin có thể bao gồm những thông tin cụ thể và đặc biệt một con ngƣời, về các địa điểm khác nhau, về các sự kiện bên trong một tổ chức hoặc trong một môi trƣờng xung quanh đó. Những hoạt động chủ yếu xảy ra trong một quá trình xử lý dữ liệu của một hệ thống thông tin có thể nhóm thành các nhóm chính nhƣ sau( xem hình 1.1): - Nhập dữ liệu: hoạt động thu thập và nhập dữ liệu từ trong một doanh nghiệp hoặc từ môi trƣờng bên ngoài để xử lý trong một hệ thống thông tin. - Xử lý dữ liệu: quá trình chuyển đổi từ những dữ kiệu hỗn hợp bên ngoài thành dạng cao ý nghĩa đối với ngƣời sử dụng. - Cung cấp thông tin: sự phân phối các thông tin không chỉ đƣợc xử lý tới những ngƣời hoặc những hoạt động cần sử dụng những thông tin đó. - Lƣu trữ thông tin các thông tin không chỉ đƣợc xử lý để sử dụng ngay tại thời điểm doanh nghiệp thu nhận đƣợc nó, mà hơn thế, trong tƣơng lai, khi tiến phân tích để xây dựng các kế hoạch mới hoặc đƣa ra các quyết định có tính hệ thống, các thông tin này vẫn cần để sử dụng. Vì vậy, việc lƣu trữ thông tin cũng là một hoạt động quan trọng của hệ thống thông tin. Các thông tin đƣợc lƣu trữ thƣơng tổ chức dƣới dạng các trƣờng, các file, các báo cáo, và các cơ sở dữ liệu.
 12. 12. 12 - Thông tin phản hồi: hệ thống thông tin thƣơng đƣợc điều khiển thông qua các thông tin phản hồi. Thông tin phản hồi là những dữ liệu xuất, giúp cho bản thân những ngƣời điều hành mạng lƣới thông tin có thể đánh giá lại và hoàn thiện qua trìh thu thập và sử lý dữ liệu mà họ đang thực hiện. Hình 1.1. Các chức năng chính của hệ thống thông tin Lƣu ý, hệ thống thông tin không nhất thiết phải cần đến máy tính – mặc dù ngày nay công nghệ thông tin giúp vận hành các hệ thống thông tin hiệu quả hơn nhiều. Hệ thống thông tin thủ công có thể sử dụng giấy và bút, và vẫn đƣợc sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Hệ thống thông tin vi tính(computer based Information system) dựa vào công nghệ phần cứng và phần mềm máy tính để xử lý và phổ biến thông tin. Trong giáo trình này, khi sử dụng cụm từ hệ thống thông tin, chúng ta chỉ nhắc tới hệ thống thông tin vi tính. Mặc dù hệ thống thông tin vi tính sử dụng công nghệ thông tin để xử lý dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa, cần phân biệt rõ máy tính và chƣơng trình vi tính với hệ thống thông tin. Các máy tính điện tử và các trƣơgn trình phần mềm là nền tảng kỹ thuật, công cụ và nguyên liệu cho hệ thống thông tin hiện đại. Máy tính là thiết bị lƣu trữ và xử lý thông tin. Các chƣơng trình vi tính, hay phần mềm, là tập hợp các chỉ thị dẫn và điều hƣớng dẫn và điều khiển xử lý máy tính. Tìm hiểu hoạt động của máy tính Thu thập dữ liệu Xử lý dữ liệu Cung cấp thông tin Kiểm soát thực hiện hệ thống Lƣu trữ dữ liệu Phản hồi
 13. 13. 13 và các chƣơng trình đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế giả pháp cho các vấn đề của doanh nghiệp, nhƣng máy tính chỉ là một phần của hệ thống thông tin. Máy tính và các chƣơng trình là những yếu tố không theerr thiếu hệ thống thông tin vi tính, những chỉ bản thân chúng thôi không thể tạo ra đƣợc thông tin mà doanh nghiệp cần. Để tìm hiểu về hệ thống thông tin, ta cần phải nắm đƣợc các vấn đề cần giải quyết, các quy trình thiết kế và triển khai, và cả các quy trình thiết kế và triển khai, và các quy trình đƣa ra giải pháp. Các nhà quản lý hiện đại phải biết phối hợp những hiểu biết về máy tính với kiến thức về hệ thống thông tin. 1.4. Phân loại các hệ thống thông tin quản lý Nhƣ trên đã đề cập tới, do có những mục đích khác nhau, các đặc tính và các cấp độ quản lý khác nhau, nên có rất nhiều dạng hệ thống thông tin tồn tại trong tổ chức. các dạng hê thống thông tin trong tô chƣc có thề đƣợc phân loại theo các phƣơng thức khác nhau 1.4.1. Phân loại theo cấp ứng dụng Trong hình 1.2,doanh nghiệp đƣợc chia thành bốn cấp : chiến lƣợc, chiến thuật, chuyên gia, và tác nghiệp. Ngoài ra, các hệ thống thông tin còn đƣợc tiếp tục chia thành năm khu vực chức năng: bán hàng và marketing, sản xuất, tài chính, kế toán, và tổ chức nhân sự. Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp nhằm phục vụ cho các cấp và chức năng khác nhau (Anthony, 1965) Hệ thống thông tin cấp tác nghiệp: trợ giúp các cấp quản lý bậc thấp nhƣ trƣởng nhóm, quản đốc… trong việc theo dõi các hoạt động và giao dịch cơ bản của doanh nghiệp nhƣ bán hàng, hóa đơn, tiền mặt, tiền lƣơng, phê duyệt vay nợ, và lƣu thông nguyên vật liệu trong nhà máy. Mục đích chính của hệ thống ở cấp này là để trả lời các câu hỏi thông thƣờng và giám sát lƣu lƣợng giao dịch trong doanh nghiệp. Còn bao nhiêu sản phẩm tồn kho? Anh X đã lĩnh lƣơng chƣa? Để trả lời những câu hỏi dạng này, thông tin thƣờng phải chính xác, cập nhật thƣờng xuyên, và dễ sử dụng. Ví
 14. 14. 14 dụ về hệ thống thông tin thuộc loại này bao gồm: hệ thống lƣu các khoản rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng từ một máy rút tiền tự động (ATM), hoặc hệ thống theo dõi giờ làm việc của công nhân tại nhà máy. Hệ thống thông tin cấp chuyên gia: cung cấp kiến thức dữ liệu cho những ngƣời nghiên cứu trong một tổ chức. Mục đích của hệ thống này là giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển các kiến thức mới, thiết kế sản phẩm, phân phối thông tin, và xử lý các công việc hàng ngày trong doanh nghiệp Hệ thống thông tin cấp chiến thuật: đƣợc thiết kế nhằm hỗ trợ điều khiển, quản lý, tạo quyết định, và tiến hành các hoạt động của các nàh quản lý cấp trung gian. Quan trọng là hệ thống cần giúp các nhà quản lý đánh giá đƣợc tình trạng tốt hay không. ở cấp này, các thông tin cung cấp chủ yếu thông qua các báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm v.v… các hệ thống cấp chiến thuật thƣờng cung cấp báo cáo về định kỳ hơn là thông tin về các hoạt động. Một ví dụ là hệ thống quản lý công tác phí báo cáo về toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, tiếp khách của nhân viên các phòng ban của công ty, đánh dấu những trƣờng hợp mà chi phí thực vƣợt quá ngân quỹ. Một số hệ thống cấp chiến thuật hỗ trợ cho các quyết định bất thƣờng (keen và marton, 1978). Chúng thƣờng giả quyết những vấn đề ít có cấu trúc hơn, những yêu cầu về thông tin cũng ít rõ ràng hơn. Các hệ thống loại này thƣờng trả lời câu hỏi dạng “ nếu – thì”: nếu chúng ta tăng gấp đôi doanh số bán ra vào tháng 12 thì sẽ ảnh hƣởng tới lịch trình sản xuất nhƣ thế nào nếu hoạt động của nhà máy bị dình lại từ 6 tháng thì điều gì sẽ xảy ra với việc thu hồi vốn đầu tƣ? Trả lời những câu hỏi này đòi hỏi nhiều dữ liệu từ bên ngoài doanh nghiệp, cũng nhƣ dữ liệu nội bộ không dễ truy cập đƣợc từ các hệ thống cấp tác nghiệp thông thƣờng. Hệ thống thông tin cấp chiến lƣợc: giúp các nhà quản lý cấp caco xử lý đƣa ra các hƣớng chiến lƣợc cũng nhƣ các xu hƣớng phát triển lâu dài. Mục tiêu của hệ thống thông tin giúp cho doanh nghiệp có khả năng thích ứng tốt nhất với những thay đổi trong môi trƣờng. Những câu hỏi họ đặt ra tƣơng tự doanh nghiệp cần tuyển thêm bao nhiêu nhân công
 15. 15. 15 trongvòng năm 5 tới? xu hƣớng giá thành nguyên liệu đầu vào về lâu dài sẽ là gì, công ty sẽ chịu đƣợc mức chi phí nào? Nên sản xuất sản phẩm nào sau năm 5 tới? 1.4.2. Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra Ngoài cách phân loại trên, còn có thể phân loại hệ thống thông tin theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra. a. Hệ thống thông tin xử lý giao dịch Hệ thống thông tín xử lý giao dịch ( transaction processing system – TPS) là hệ thống thông tin cơ bản phục vụ cấp tác nghiệp của doanh nghiệp. TPS là một hệ thống thông tin giúp thi hành và lƣu lại những giao dịch thông thƣờng hàng ngày cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ: nhập đơn đặt hàng, đặt phòng khách sạn, bảng lƣơng, lƣu hồ sơ nhân viên, và vận chuyển vật tƣ. Chúng trợ giúp chủ yếu cho các hoạt động ở mức tác nghiệp. Những hệ thống thuộc loại này bao gồm: hệ thống trả lƣơng, hệ thống lập đơn đặt hàng, làm hóa đơn, theo dõi khách hàng, theo dõi nàh cung cấp, cập nhật tài khoản ngân hàng, hệ thống tính thuế phải trả của ngƣời nộp thuế,… TPS nằm ở cấp tác nghiệp, thực hiện các hoạt động chính nhƣ sau: - Thu thập: các giao dịch sự kiện - Xử lý: cập nhật, sắp xếp, tổng hợp - Phân phối: các báo cáo chi tiết, danh sách, tóm tắt - Ngƣời dùng: nhân viên tác nghiệp, quản đốc, trƣởng nhóm Hệ thống xử lý giao dịch thƣờng đống vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đến nỗi sự cố của TPS trong vòng ít giờ đồng hồ có thể gây thiệt hại nặng nề cho công ty và còn có thể ảnh hƣởng tiêu cực tới các công ty khác. b. Hệ thống thông tin phục vụ quản lý Hệ thống thông tin phục vụ quản lý ( Management Information System – Mis): phục vụ các hoạt động quản lý của tổ chức. Các hoạt động này nằm ở
 16. 16. 16 mức điều khiển tác nghiệp, điều khiển quản lý hoặc lập kế hoạch chiến lƣợc. Chúng chủ yếu dựa vào các cơ sở dữ liệu đƣợc tạo ra bởi các hệ xử lý giao dịch, chất lƣợng thông tin mà chúng ra phụ thuộc nhiều vào qua trình vận hành của hệ xử lý giao dịch, chất lƣợng thông tin mà chúng sinh ra phụ thuộc nhiều vào quá trình vận hành của hệ xử lý giao dịch. Thông thƣờng hệ thống chỉ quản lý các sự kiện nội bộ. MIS chủ yếu phục vụ các chức năng lập kế hoạch giám sát và ra quyết định ở cấp quản lý. MIS thƣờng phục vụ các nhà quản lý quan tâm đến những kết quả hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm – chứ không phaỉ hoạt động hàng ngày. MIS cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thông thƣờng đã đƣợc định trƣớc và có một quy trình định trƣớc để trả lời chúng. Ví dụ, báo cáo MIS lập danh sách tổng khối lƣợng đƣờng đƣợc sử dụng ở quý này bởi một mạng lƣới quán cà phê, hoặc so sánh tổng doanh số hàng năm của một số sản phẩm so với mục tiêu đề ra. Hệ thống phan tích năng lực bán hàng, theo dõi chi tiêu, theo dõi năng suất, nghiên cứu thông tin về thị trƣờng… là những ví dụ về MIS. Các hệ thống này thƣờng không linh hoạt và ít có khả năng phân tích. Phần lớn MIS sử dụng các kỹ năng đơn giản nhƣ tổng kết và so sánh chứ không phải các phƣơng pháp học phức tạp hay thuật toán thống kê. MIS nằm ở cấp chiến thuật và thực hiện các hoạt động chính nhƣ sau: - Thu thập: dữ liệu khối lƣợng lớn từ TPS - Xử lý: các quy trình đơn giản (tổng kết và so sánh) - Phân phối: các báo cáo tổng hợp, tóm tắt - Ngƣời dùng: nhà quản lý bậc trung c. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định (Decision System- DSS) là hệ thống đƣợc thiết kế với mục đích rõ ràng là giúp các hoạt động ra quyết định. Về nguyên tắc, một hệ thống trợ giúp ra quyết định phải cung cấp
 17. 17. 17 thông tin cho phép ngƣời ra quyết định các định rõ tình hình mà một quyết định cần phải ra. Thêm vào đó, có còn phải có còn phải có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu và sử dụng một hoặc nhiều mô hình để biểu diện và đnáh giá tình hình. DSS nằm ở cấp chiến thuật và thực hiện các hoạt động chính nhƣ sau: - Thu thập: dữ liệu khối lƣợng nhỏ - Xử lý: tƣơng tác, mô hình hóa để đánh giá các giải pháp - Phân phối: các báo cáo phân tích, trợ giúp ra quyết định - Ngƣời dùng: nhà quản lý bậc trung, chuyên gia d. Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành (Executive support System ESS) tạo ra một môi trƣờng khai thác thông tin chung chứ khôn cung cấp bất cứ ứng dụng hay chức năng cụ thể nào. ESS đƣợc tiết kế tổng hợp dữ liệu cả về những sự kiện sàng lọc, đúc kết và chỉ ra những sự kiện bên ngoài nhƣ các quy định thuế mới hay các động thía của đối thủ cạnh tranh, và cả những thông tin tổng hợp từ hệ thống nội bộ MIS và DSS. Hệ thống sàng lọc, đúc kết và chỉ ra những dữ liệu chủ chốt, giảm nhiều thời gian và công sức để nắm bắt thông tin hữu ích cho các lãnh đạo. ESS sử dụng phần mềm đồ họa tiên tiến nhất và có chuyển tải đồng thời các biểu đồ và dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau tới cấp lãnh đạo. Không giống các loại hệ thống thông tin khác, ESS không thiết kế riêng cho các vấn đề cụ thể. Thay vào đó, ESS cung cấp các công cụ để tổng hợp dữ liệu, theo dõi, ƣớc lƣợng các tƣ thế tùy theo yêu cầu của ngƣời sử dụng. Trong khi các DSS có tính phân tích cao, thì ESS ít sử dụng các mô hình phân tích. ESS giúp trả lời các câu hỏi nhƣ: doanh nghiệp nên phát triển lĩnh vự kinh doanh nào? Các đối thủ cạnh tranh đang làm gì? Cần phải sáp nhập doanh nghiệp với công ty nào khác đẻ đối phó với những thay đổi bất lợi trên thị trƣờng? nên chuyển nhƣợng công ty con hay bộ phận nào cao nhất. do đó chúng tập hợp các giao diển đồ họa dễ sử dụng.
 18. 18. 18 ESS nằm ở cấp chiến lƣợc và thực hiện các hoạt động chính nhƣ sau: - Thu thập: dữ liệu đã tổng hợp - Xử lý: tƣơng tác - Phân phối: các dự báo, phân tích, báo cáo tổng hợp - Ngƣời dùng: nhà quản lý cấp cao e. Hệ thống chuyên gia Hệ thống chuyên gia (Expert System – ES) là những hệ thống cơ sở trí tuệ nhân tạo, có nguồn gốc từ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, trong đó có sự biểu diễn bằng các công cụ tin học những tri thức của một chuyên gia về một lĩnh vự nào đó. Hệ thống chuyên gia đƣợc hình thành bởi cơ sở trí tuệ và một hệ động cơ suy diễn. Có thể xem lĩnh vực hệ thống chuyên gia nhƣ mở rộng của những hệ thống đối thoại trợ giúp ra quyết định có tính chuyên gia hoặc nhƣ một cơ sở tiếp nối của lĩnh vực hệ thống trợ giúp ra quyết định có tính chuyên gia hoặc nhƣ một sự tiếp nối của lĩnh vực hệ thống trợ giúp lao động trí tuệ. Hệ thống chuyên gia gồm hai loại là hệ thống thông tin cung cấp tri thức và hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng. Hệ thống cung cấp tri thức (Knowledge Working System – KWS hệ thống tự động hóa văn phòng (office Automated System – OAS)phục vụ nhu cầu ở cấp chuyên gia của doanh nghiệp. KWS hỗ trợ lao động tri thức, còn OAS giúp ích cho lao động dữ liệu. Lao động tri thức (knowledge worker) là những nhân công có trình độ cao và thƣờng thuộc những ngành nghề đƣợc thừa nhận nhƣ kỹ sƣ, bác sĩ, luật sƣ và nhà khoa học. Công việc của họ bao gồm tạo ra thông tin và kiến thức mới. Ví dụ về KWS có thể là hệ thống hỗ trợ thiết kế kiến trúc hay cơ khí (CAD), hệ thống phân tích chứng khoán, hệ thống phát triển phần mềm… Các hệ thống tự động hóa văn phòng là những ứng dụng đƣợc thiết kế nhằm hỗ trợ các công việc phối hợp và liên lạc trong văn phòng. Hệ thống
 19. 19. 19 văn phòng liên kết các lao động tri thức, các đơn vị, và bộ phận chức năng. Hệ thống này giúp liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức khác ở bên ngoài công ty, và phụcvụ nhƣ một kho xử lý thông tin và kiến thức. Các hệ thống tự động khóa văn phòng giúp quản lý văn bản, chế bản điện tử, nhận diện văn bản và quản lý tập tin; giúp quản lý thời gian biểu qua chức năng lịch điên tử; hay các chức năng chuyền giọng nói và hình ảnh qua mạng. f. Mối quan hệ các thông tin nói trên Hình 1.3 thể hiện mối liên hệ giã các hệ thống phcuj vụ các cấp khác nhau trong doanh nghiệp. TPS là nguồn dữ liệu chủ yếu cho các hệ thống khác trong khi ESS là nơi tiếp nhận dữ liệu từ những hệ thống thấp hơn.các loại hệ thống còn lại cũng có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Dữ liệu còn có thể đƣợc trao đổi giữa các hệ thống phục vụ những bộ phận chức năng khác nhau. Ví dụ: một đơn đặt hàng, hoặc tới một MIS cho việc báo cáo tài chính. Hình 1.3. Mối quan hệ giữa các hệ thống thông tin quản lý Rõ ràng, sự kết hợp giữa các hệ thống này đem lại lợi ích khá lớn vì thông tin có thể lƣu chuyển dẽ dàng giữa các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp, và cùng một dữ liệu không phải nhập nhiều lần vào các hệ thống Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) Hệ thống chuyên gia (KWS& OAS) Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) Hệ thống phục vụ quản lý (MIS) Hệ thống hỗ trợ điều hành (ESS)
 20. 20. 20 khác nhau. Tuy nhiển, việc tích hợp hệ thống rất phức tạp, chi phí cao và mất thời gian. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải cân nhắc kỹ giữa nhu cầu tích hợp hệ thống của mình và những khó khăn sẽ nảy sinh khi đáp ứng nhu cầu đó. 1.4.3. Phân loại hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ Tƣơng tự nhƣ phân loại theo cấp tổ chức, hệ thống thông tin còn có thể đƣợc phân loại theo chức năng chúng phục vụ trong doanh nghiệp. Theo cách phân loại này, mỗi một dạng hệ thống thông tin sẽ đƣợc gọi tên theo chức năng nghiệp vụ mà chúng hỗ trợ trong cả cấp tác nghiệp, cấp chiến thuật, và cấp chiến lƣợc. Những ví dụ vè hệ thống thông tin dạng này bao gồm: hệ thống quản lý bán hàng và marketing, hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống thông tin kế toán, tài chính, v.v… chúng ta sữ nghiên cứu kỹ hơn về các hệ thống thông tin này trong chƣơng 5 của giáo trình. 1.5. Vai trò và tác động vủa hệ thống thông tin trong doanh nghiệp Khác với thời kỳ những năm 1950, khi mà các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng hệ thống thông tin để giảm chi phí cho các công việc giấy tờ thông thƣờng, hiện nay, hệ thống thông tin có thể đóng vai trò chiến lƣợc trong một tổ chức. doanh nghiệp. không những chỉ đóng vai trò chiến lƣợc trong một tổ chức. doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin ở mọi cấp quản lý trong doanh nghiệp. không những chỉ đóng vai trò là ngƣời cung cấp báo cáo liên tục và chính xác, mà hơn thế nữa, các hệ thống thông tin đã trở thành một công cụ, một vũ khí chiến lƣợc để các doanh nghiệp dành đƣợc ƣu thế mạnh sẵn có. Sau đây là một số tác động của công nghệ thông tin tới doanh nghiệp: • Ứng dụng trong nội bộ phòng, ban, bộ phận, chức năng • Ứng dụng tích hợp các phòng, ban, bộ phận • Cải tổ quy trình nghiệp vụ, tái cơ cấu tổ chức: sát nhập, cơ cấu tổ chức mỏng, tổ chức ảo • Thay đổi quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng, nhà trung gian
 21. 21. 21 • Thay đổi sản phẩm, dịch vụ Có thể kể ra đây một số những ảnh hƣởng quan trọng của hệ thống thông tin quản lý giúp các doanh nghiệp có đƣợc những ƣu thế cạnh tranh mà họ mong muốn: (1) Đầu tƣ vào công nghệ thông tin sẽ giúp quá trình điều hành của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn. Thông qua đó, doanh nghiệp có khả năng cắt giảm chi phí, tăng chất lƣợng sản phẩm, và hoàn thiện quá trình phân phối sản phẩm và dịch vụ của mình. Hiện nay, nhiều nhà máy sản xuất ô tô đã sử dụng công nghệ sản xuất có hỗ trợ của máy tính để điều khiển quá trình sản xuất và kiểm tra chất lƣợng sản phẩm. Việc phân phối xe ô tô và các phụ tùng thay thế, cũng nhƣ việc chi trả của khách hàng, và thông tin về bán hàng hay về tình hình tài chính giữa các vùng khác nhau đều sử dụng mạng viễn thông. Nhờ phƣơng thức đó, doanh nghiệp đã hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều và đồng thời cũng giảm đƣợc chi phí ở mức lớn nhất có thể.nhìn chung, phƣơng thức sử dụng hê thống thông tin trong quản lý phù hợp với các doanh nghiệp có chiến lƣợc giảm chi phí. (2) Xây dựng hệ thống thông tin sẽ giúp các doanh nghiệp có đƣợc ƣu thế cạnh tranh bằng cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với ngƣời mau hàng và những ngƣời cung cấp nguyên vật liệu. phần lớn các công ty viễn thông đều rất chú trọng hoạt động này. Họ khuyến khích khách hàng qua việc mua bán và cung cấp các dịch vụ thông tin đều rất chú trọng hoạt động này. Họ khuyến khích khách hàng qua việc mua bán và cung cấp các dịch vụ thông tin nhanh nhất có thể. (3) Một tác dụng khác của hệ thống thông tin là khuyến khích các hoạt động sáng tạotrong doanh nghiệp. Đó là quá trình phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới và các quá trình sản xuất hoặc hoạt động mới trong doanh nghiệp. Việc này có thể tạo ra các cơ hội kinh doanh hoặc các thị trƣờng mới cho doanh nghiệp. (4) Một trong những vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là việc tạo thành các chi phí chuyển đổi trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng
 22. 22. 22 hoặc ngƣời cung cấp hàng bị gắn chặt vào các thay đổi công nghệ hoặc bên trong doanh nghiệp, và cả sự không thuận tiện nếu họ chuyển sang sử dụng hoặc cung cấp sản phẩm cho một doanh nghiệp khác. Việc các hang hàng không đầu tƣ xây dựng hệ thống thông tin trong hang một cahcs hoàn hảo và do đó trợ giúp cho hệ thống đặt vé tự động của mình chính là một biểu hiện của việc đầu tƣ vào hệ thống tin dã đem lại ƣu thế cạnh tranh cho các hang này. (5) Đầu tƣ vào công nghệ thông tin còn có khả năng tạo ra một số dạng hoạt động của một doanh nghiệp.  Tổ chức ảo: các tổ chức kiểu này không thực sự tồn tại ở dạng vật chất. Chúng đƣợc tạo thành dựa trên sự thỏa thuận giữa các đối tác khác nhau. Một nhóm các cá nhaan sẽ sử dụng các bảng tin trên máy tính để truyền đạt thông tin, trao đổi các ý kiến với nhau dạng hoạt động này thƣờng tồn tại trong các cuộc hội thảo hàng kỳ với các thỏa thuậ đƣợc trao đổi thông qua hệ thống thƣ điện tử  Tổ chức theo thỏa thuận: có một số tổ chức đƣợc hình thành thông qua các thỏa thuận và các chuyền thoogn điện tử. Trong đó, các tổ chức sử dụng hệ thống chuyền thông để tạo ra những hàng ảo, cho việc lƣu trữ hàng hóa. Nhờ đó, một doanh nghiệp cung cấp hoa tƣơi cho khách hàng ở bất cứ nơi nào và thời điểm nào.  Các tổ chức theo chuyền thông với các bộ phận cấu thành diện tử: dạng tổ chức này rất quen thuộc với các doanh nghiệp. Nó chỉ thay thế một số phòng ban của doanh nghiệp bằng cơ cấu truyền thông điện tử hỗ trợ cho các tổ chức theo chuyền thống đòi hỏi ngƣời quản lý luôn phải đặt ra câu hỏi liệu công nghệ thông tin có khả năng thay thế hoàn toàn cho thành phần đó của tổ chức hay không.  Liên kết tổ chức:dây là tổ đƣợc thành lập giữa các khách hàng và những nhà cung cấp. Các khách hàng lớn thƣờng gởi đơn đặt hàng theo lịch trình kinh doanh của họ và đòi hỏi các nhà cung cấp nhỏ phải cung cấp cho họ và đòi hỏi các nhà cung cấp nhỏ phải cung cấp cho họ nhƣ thể đó là một
 23. 23. 23 thành viên của một tổ chức mẹ. Các doanh nghiệp sản xuất ô too và xe máy thƣờng hay thiết lập mối quan hệ nhƣ vậy 1.6. Xu hƣớng phát triển của hể thống thông tin Trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, các doanh nghiệpđang có xu hƣớng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Mới trƣớc đây 10 năm, các doanh nghiệp Việt Nam hầu nhƣ còn hết sức xa lạ với cái gọi là hệ thống sử dụng thông tin cho mục quản lý.chỉ có một số các ông chủ doanh nghiệp giàucó sử dụng hệ thống máy tính nhƣ một vật trƣng bày để khuyếch trƣơng thanh thế của doanh nghiệp. Nhƣng giờ đây, đó không con là điều mới mẻ nữa mà phần nào đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý ở mọi cơ quan khác nhau, từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, tới các cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất,kinh doanh, tạo ra của cải vật chất cho toàn xã hội. Các doanh nghiệp đã cảm nhận đƣợc hết tất cả các lợi ích của việc sử dụng máy tính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, và để lƣu trữ, khai thác, xử lí những thông tin sẵn có trong doanh nghiệp. Trong khoảng vài năm trở lại đây, không chỉ có các hệ thống máy tính cục bộ lên ngôi mà trên toàn bộ thị trƣờng Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện cái gọi là hệ thống mạng thông tin quốc tế - Internet. Việc sử dụng Internet đã giúp cho các doanh nghiệp tăng khả năng kinh doanh lên gấp bội và đó là một trong những nguyên nhân chính thức đẩy một nƣớc còn lạc hậu về trang thiết bị và kỹ thuật nhƣ nƣớc ta đầu tƣ vào phát triển hệ thống truyền tin qua mạng Internet này. Một câu hỏi đặt ra ở đây là, bằng cách nào mà cách mạng Internet có thể giúp các doanh nghiệp tăng khả năng trao đổi nhanh chóng thông tin nơi này tới nơi khác, giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đa quốc gia có khả năng thiết lập hệ thống liên lạc và trao đổi những kế hoạch hành động một cách nhanh chóng và đúng lúc. Thông tin nhanh và kịp thời bao giờ cũng là yếu tố luôn đƣợc lƣu ý tới. Các kĩ thuật truyền thông ra đời từ trƣớc tới nay đều nhằm giúp cho con ngƣời có khả năng trao đỏi thông
 24. 24. 24 tin nhanh nhất. Sự ra đời của mang Internet cung không nằm ngoài mục đích đó. Bên cạnh khả năng cung cấp thông tin lớn mạnh và tức thời, Internet còn là mạng lƣới tiếp thị tốt nhất mà ngày nay các doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận các khách hàng trực tiếp và gián tiếp của mình ở mọi nơi trên thế giới. Một xu hƣớng nữa mà ngày nay các doanh nghiệp hết sức chú ý tới đó là xu hƣớng tự động hóa các quá trình sản xuất và quản lý trong doanh nghiệp. Sự tiêu chuẩn hóa quá trình quản lý với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, đã trở thành một thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp đang phát triển trong một nền kinh tế chuyển đổi nhƣ nền kinh tế Việt Nam. Các dây chuyền sản xuất hiện nay đang đƣợc áp dụng ở hầu hết các nhà máy, cả những nơi sản xuất tự động hoàn toàn với khối lƣợng lớn tới những nơi sản xuất bán tự động với khối lƣợng nhỏ, đều đƣợc điều khiển bằng những hệ thống máy móc đã đƣợc lập trình sẵn. Đây đó, ngƣời ta nhận thấy có những robot hoạt động tự động cùng làm việc trong một dây chuyền sản xuất với những ngƣời công nhân chuyên nghiệp. Nếu trong những dây chuyền sản xuất nhƣ vậy, sƣ truyền thông tin từ một bộ phận này qua bộ phận khác không liên tục và chính xác hay hệ thống tin nội bộ trong các doanh nghiệp đó không hiệu quả, thì việc quản lý quá trình sản xuất trở nên hết sức khó khăn.
 25. 25. 25 Câu hỏi ôn tập và thảo luận cuối chƣơng 1 1.thế nào là hệ thống thông tin? Một hệ thống thông tin có nhât thiết phải sử dụng máy tính hay không? 2.Dũ liệu và thông tin khác nhau nhƣ thế nào? 3.Trong doanh nghiệp có những dạng thông tin nào và doanh nghiệp có thể thu nhập thông tin đó ở những nguồn nào? 4.Hệ thống thông tin quản lý có làm giảm số ngƣời quản lý ở các cấp không? 5.Doanh nghiệp sẽ phải đối đầu vơi những khó khăn gì mà hê thống thông tin quản lý và sự phát triển công nghệ thông tin đem tới? 6.Hệ thống thông tin quản lý có thể đem lại những lợi ích gì chon doanh nghiệp? 7.Các doanh nghiệp có thể hiểu nhƣ thế nào về nhu cầu kinh doanh và các hệ thống trong môi trƣờng kinh doanh toàn cầu? 8.Các doanh nghiệp có thể áp dụng công nghệ thông tinđẻ đạt đƣợc những mục tiêu kinh doanh mà họ đạt ra nhƣ thế nào? 9.Các hệ thống thông tin có thể phân loại theo những tiêu chí nào?Hãy nêu các dạng hệ thống thông tin mà anh/chị biết? 10.Trong tƣơng lai, các doanh nghiệp có thể áp dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và truyền thông trong những lĩnh vực nào? 11.Có ngƣời cho rằng, phần lớn những khó khăn mà chúng ta gặp với hệ thống thông tin quản lý sẽ biến mất khi máy tính trở nên nhanh hơn và rẻ hơn.Anh/chị có thống nhất với ý kiến đó không?
 26. 26. 26 Chƣơng 2 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN Mục đích: - Chỉ ra được vai trò của các thành phần phần cứng chủ yếu của hệ thống máy tính - Liệt kê và mô tả các lớp thông dụng của hệ thống máy tính và mô tả vai trò của chúng. - Chỉ ra vai trò của hệ điều hành và thảo luận quá trình thay đổi, nâng cấp trong tương lai. - Chỉ ra và mô tả chức năng của 2 loại phần mềm chính. Hệ thống thông tin đƣợc hình thành với năm phần cơ bản: (1) các thiết bị phần cứng, (2) các chƣơng trình phần mềm, (3) các cơ sở dữ liệu, (4) hệ thống truyền thông, và (5) nhân sự. Chƣơng này sẽ đi sâu phân tích từng thành phần của hệ thống thông tin. 2.1. Phần cứng Máy tính là một thiết bị nhập dữ liệu đầu vào, chuyển đổi những dũ liệu này theo các chỉ lệnh và hƣớng dẫn có sẵn, và xuất ra thông tin đã đƣợc xử lý. Một hệ thống máy tính hiện đại thƣờng bao gồm: một bộ xử lý trung tâm(CPU), bộ nhớ sơ cấp, bộ nhớ thứ cấp, các thiết bị vào thiết bị ra, và thiết bị liên lạc (xem hình 2.1)
 27. 27. 27 Hình 2.1. Sơ đồ chức năng máy tính điện tử Bộ xử lý trung tâm có nhiệm vụ chế tác dữ liệu thô thành dạng có ích hơn đồng thời điều khiển các bộ phận khác của hệ thống máy tính. Bộ nhớ sơ cấp lƣu trữ tạm thời dữ liệu và các chỉ lệnh trong quá trình xử lý. Thiết bị vào, nhƣ bàn phím hoặc con chuột, chuyển đổi dữ liệu và các chỉ lệnh thành dạng điện tử để lam đầu vào cho máy tính. Thiết bị ra, nhƣ maý in và thiết bị hiển thị video, biến đổi dữ liệu điện tử lấy tƣ hệ thống máy tính và hiển thị chúng dƣới dạng con ngƣời có thể hiểu đƣợc. Thiết bị liên lạc cung cấp các kết nối giữa máy tính và các mạng liên lạc. Để thông tin có thể luân chuyền trong hệ thống máy tính và trở thành dạng thích hợp để xử lý, tất cả các biểu tƣợng, hình ảnh hoặc từ ngữ phải đƣợc rút gọn thành chuỗi các ký tự nhị phân. Một ký tự nhị phân đƣợc gọi là một bit và thể hiện bằng số 0 hoặc 1. Ví dụ: trong máy tính, sự hiện diện của một tín hiệu từ hoặc điện tử có nghĩa là số 1, sự vắng mặt của tín hiệu đó sẽ hiển thị 0. Máy tính thực hiện thao tác trực tiếp với các ký tự nhị
 28. 28. 28 phân, cả rời rạc lẫn kết chuỗi, và tạo thành các byte. Mỗi byte là một chuỗi 8 bit liền kề nhau, tạo thành đơn vị dữ liệu cơ sở của máy tính cá nhân. Mỗi byte có thể đƣợc dùng để lƣu trữ một số thập phân, một biểu tƣợng, một ký tự, hay một phần hình ảnh. Ví dụ: 01000001 là một byte thể hiện chữ 2.1.1. CPU và bộ nhớ sơ cấp Bộ xử lý trung tâm (CPU_Control Processing Unit) là một phần của hệ thống máy tính, giúp xử lý các biểu tƣợng, chữ số, chữ cái, đồng thời điều khiển các bộ phận khác của hệ thống. Nằm gần CPU là bộ nhớ sơ cấp nơi cất giữ tạm thời dữ liệu và chỉ lệnh trong quá trình xử lý. Các tuyến (bus) cung cấp đƣờng truyền dữ liệu và tín hiệu giữa CPU, bộ nhớ sơ cấp, và các thiết bị khác của hệ thống máy tính. Các đặc tính của CPU và bộ nhớ sơ cấp rât quan trọng trong việc xác định tốc độ và năng lực của máy tính. CPU chứa một bộ xử lý toán học và một đơn vị điều khiển. Bộ xử lý toán học (ALU) thuwcjb hiện các phép tính số học và logic cơ bản của máy tính nhƣ cộng, trừ, nhân và chia để xác định một số dƣơng, âm hay bằng 0. Bên cạnh thực hiện các phƣơng trình số học, môt ALU phải quyết định khi nào một lƣợng lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng một lƣợng khác.ALU có thể thực hiện các phép tính logic trên cả chữ cái và chữ số. Bộ điều khiển (control unit) phối hợp và điều khiển các thành phần khác của hệ thống máy tính. Bộ điều khiển chứa các chỉ lệnh chƣơng trình và phát tín hiệu để thực hiện chúng. Những chuỗi thao tác cần thiết để xử lý một chỉ lệnh đơn của máy đƣợc gọi là chu trình máy. Bộ nhớ sơ cấp có ba chức năng. Thứ nhất, nó chứa một phần hoặc toàn bộ chƣơng trình phần mềm cần thiết. Thƣ hai, có lƣu các chƣơng trình hệ điều hành quản lý của hoạt động của máy tính. Đồng thời, bộ nhớ sơ cấp còn chứa những dữ liệu chƣơng trình đang sử dụng. Bộ nhớ sơ cấp thƣờng đƣợc gọi là RAM, hay bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, bởi nó có thể truy cập trực tiếp cùng lúc vào bất cứ địa điểm tùy chọn nào.
 29. 29. 29 Bộ nhớ sơ cấp đƣợc chia thành nhiều cơ sở đơn vị byte. Mỗi byte có một địa chỉ duy nhất, giống nhƣ một hộp thƣ, cho biết vị trí của byte đó trong RAM. Máy tính có thể nhớ vị trí của dữ liệu ở đâu trong các byte bằng cách giám sát những địa chỉ đó. Do đƣợc lƣu trữ tƣơng đƣơng một ký tự nên byte cũng là một đơn vị cơ sở để đo sức chứa máy tính. Bảng 2.1 liệt kê những đơn vị đo súc chứa và tốc độ xử lý. Bộ nhớ sơ cấp bao gồm các miếng bán dẫn, còn gọi là các chip, là những bảng mạch chứa hàng ngàn thậm chí hàng triệu điện trở rất nhỏ lắp giáp lại với nhau. Có nhiều laoij bộ nhớ bán dẫn khác nhau trong bộ nhớ sơ cấp.RAM (Rerad Accessible Memory) đƣợc sử dụng để lƣu trữ tạm thời dữ liệu hay các chỉ lệnh chƣơng trình, nó không dữ đƣợc nội dung khi tắt điện máy tính. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM – Read Only Memoly) là một phần của bộ nhớ sơ cấp, không thể ghi và không thể mất nội dung khi tắt máy tính. Rom đƣợc dùng để chứa những chƣơng trình quan trọng hoặc thƣờng dùng.  Bộ xử lý và công xuất xử lý CPU hiện nay sử dụng các chip bán dẫn gọi là bộ vi sử lý. Đây là tích hợp tất cả các mạch bộ nhớ, điều khiển và logic cho toàn bộ CPU. Tốc độ và hiệu suất của bộ vi xử lý của máy tính. Tốc độ và hiệu suất đó dựa trên số lƣợng các bit có thể xử lý cùng một lúc; số lƣợng dữ liệu có thể di chuyển giữ CPU, bộ nhớ sơ cấp, và các thiết bị khác (độ lớn của bú dữ liệu); và tốc độ quay tính bằng megahertz (viết tắt là MHz và tƣơng với hàng triệu vòng quay một giây). Có thể tăng tốc độ của bộ vi xử lý bằng cách sử dụng máy tính dùng tập lệnh rút gọn (RISC) trong thiết kế. Các chip truyền thông, dựa trên công nghệ vi tính dùng tập lệnh phức tạp, có hàng trăm chỉ lệnh đƣợc kiểm soát bằng mạch điện tử, và sẽ quay nhiều vòng mới có thể thực hiện đƣợc một lệnh đơn. Nếu triệt tiêu nhũng chỉ lệnh ít dùng tới, các chỉ lệnh máy tính RISC chỉ chứa những chỉ lệnh thƣờng đƣợc dùng nhất. CPU của RISC có thể thực hiện mỗi chỉ lệnh trên một vòng quay đơn và đôi khi nhiều chỉ lệnh cùng một lúc.
 30. 30. 30 Xử lý song song Có thể tăng tốc xử lý bằng cách kết nối nhiều bộ xử lý để đòng thời thực hiện một nhiệm vụ. Hình 2.2 so sánh chế độ xử lý song song với chế độ xử lý gián tiếp truyền thống. Trong chế độ xử lý song song, các CPU tách một vấn đề thành nhiều phần nhỏ và làm việc đồng thơi trên chúng. Xử lý tuần tự Đây là vi xử lý có kiến rhuwcs truyền thống von Neuman. Các mệnh lệnh đƣợc thực thi hành một cách tuần tự trên một đơn vị thực hiện lệnh (IEU), lệnh này thực hiện xong mới dến lệnh khác. Dữ liệu đƣợc IEU xử lý thông qua các thanh ghi vô hƣớng. Thanh ghi vô hƣớng là thanh ghi trên đó chỉ chứa một số nguyên hoặc một số thực. Thời gian toàn bộ để thực hiện một chƣơng trình bằng tổng thời gian thực thi tất cả các lệnh. Hiệu suất của kiến trúc này bị giới hạn bởi tốc độ xung của CPU.  Lƣu trữ, nhập và xuất dữ liệu Năng lực của hệ thống máy tính phụ thuộc không chỉ vào tốc độ và năng lực của CPU mà còn vào tốc độ, năng lực và thiết kế của các công nghệ lƣu trữ, nhập và xuất dữ liệu. Các thiết bị lƣu trữ, nhập và xuất đƣợc gọi là các thiết bị ngoại vi bởi chúng nằm bên ngoài thành phần chính của hệ thống máy tính Lƣu trữ thƣ cấp Bộ nhớ thứ cấp đƣợc dùng để lƣu trữ dữ liệu tƣơng đối lâu dài bên ngoài CPU. Nó không linh hoạt và có thể tiếp tục lƣu trữ dữ liệu ngay cả khi tắt máy tính. Những phƣơng tiện lƣu trữ thứ cấp quan trọng nhất là đĩa từ, đĩa quang, và băng từ. Đĩa từ là phƣơng tiện lƣu trữ thứ cấp đƣợc sử dụng rộng rãi nhất, cho phép truy cập dữ liệu trực tiếp trên đĩa. Đĩa đƣợc phủ một lớp vật liệu nhạy từ. Các đầu từ đọc/ ghi di chuyển trên mặt đĩa dang quay dƣới sự điều khiển của ổ đĩa, giúp tìm ra những thông tin cần thiết. Đĩa từ có hai loại: đĩa mềm và đĩa cứng. Những hệ thống máy tính lớn và vừa đều có ổ đĩa cứng bởi chúng đòi hỏi có sức khổng lồ cỡ gigabyte và terabyte. Máy tính cá nhân
 31. 31. 31 còn sử dụng đĩa mềm, có thể tháo lắp và di động, với sức chứa và tỷ lệ truy cập thấp hơn so với đĩa cứng. Hiện nay,các ổ đĩa có thể tháo lắp đƣợc đang trở thành lựa chọn chủ yếu trong việc lƣu trữ backup dữ liệu ch máy tính cá nhân rất phổ biến. Hiệu suất của ổ đĩa có thể đƣợc tăng cƣờng nhờ sử dụng một công nghệ gọi là chùm đĩa (RAID). Các thiết bị RAID kết hợp hơn một trăm ổ đĩa, một chíp điều khiển, và phần mềm chuyên dụng thành một bộ. ổ đĩa truyền thống chuyển dữ liệu theo một đƣờng dẫn đơn, còn RAID cùng lúc chuyền dữ liệu qua nhiều đƣờng dẫn cải thiện độ tin cậy và thời gian chuy cập. Đối với hệ thống RAID, dữ liệu trên đĩa hỏng có thể đƣợc tự động khôi phục mà không cần phải tắt hệ thống máy tính. Đĩa quang,còn gọi là đĩa compact hay đĩa quang laser, sử dụng công nghệ laser lƣu trữ dung lƣợng dữ liệu lớn dƣới dạng nén, dùng cho cả hai máy tính cá nhân và máy tính lớn. Đĩa quang thông dụng nhất là CD-ROM, bộ nhớ chỉ đọc dạng đĩa compact. Một đĩa CD có thể lƣu trữ 700 MB dữ liệu, gấp gàn 300 lần sức chứa của đĩa mềm. Đĩa quang thích hợp cho các ứng dụng phối hợp văn bản, âm thanh và hình ảnh. Trong khiCD-R cho phép ghi dữ liệu một tuần một lần, CD-RW cho phép ghi đè dữ liệu lên nhiều lần. Đĩa ghi hình kỹ thuật số(DVD) là những đĩa quang có kích thƣớc nhƣ đĩa CD-ROM nhƣng có sức chứa lớn hơn, khoảng 4,7 GB dữ liệu, dữ liệu,đủ cho một bộ phim chất lƣợng cao.Ban đầu DVD đƣợc tạo ra với mục đích sử dụng để lƣu phim và các ứng dụng đa phƣơng tiện nhƣng nó đang có xu hƣớng thay thế CD-ROM bởi sức chứa dung lƣợng lớn văn bản điện tử, đồ họa,dữ liệu hình và tiếng. Ngoài ổ chỉ đọc, hiện đã có các ổ đĩa DVD-RW cho phép ghi một hoặc nhiều lần. Băng từ là công nghệ lƣu trữ thứ cấp cũ vẫn còn đƣợc dùng để lƣu những lƣợng dữ liệu lớn cần nhanh những không phải là ngay tức thời. băng từ rẽ và tƣơng đối ổn định. Tuy nhiện, nó cất giữ dữ liệu theo tuần tự và khá chậm chạp so với tốc độ của các phƣơng tiện lƣu trữ thứ cấp khác.
 32. 32. 32 Nối mạng lƣu trữ (SAN): để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đồ họa, giao dịch Web, và các ứng dụng kỹ thuật khác, dung lƣợng dữ liệu các công ty cần lƣu trữ liên tục tăng gấp đôi sau 12 – 18 tháng. Các công ty đang hƣớng tới các loại cơ sở hạ tầng lƣu trữ mới nhằm giả quyết vấn đề phức tạp và tốn kém của nhu cầu lƣu trữ đang bùng nổ. Công nghệ kết nối mạng lƣu trữ trợ giúp công ty quản lý tập trung tất cả các nguồn lƣu trữ bằng cách đƣa ra một kế hoạch lƣu trữ tổng thể cho tất cả các thiết bị lƣu trữ có trong công ty. Có nhiều khả năng nối mạng lƣu trữ trợ giúp công ty quản lý tập trung tất cả các nguồn lƣu trữ bằng cách đƣa ra những kế hoạch lƣu trữ tổng thể cho tất cả các thiết bị lƣu trữ có trong công ty. Cso nhiều khả năng nối mạng lƣu trữ để lựa chọn. Với lƣu trữ gắn bó trực tiếp, các thiết bị lƣu trữ đƣợc kết nối trực tiếp vào máy chủ và có thể đƣợc truy cập thông qua máy chủ đó, do đó dễ gây tắc nghẽn. lƣu trữ gắn bó với mạng (Network Area Storage – NAS) gắn các thiết bị lƣu trữ RAID tốc độ cao vào hệ thống để cho các thiết bị trong mạng có thể truy cập thông qua một máy chủ chuyên dụng dành cho các dịch vụ tệp tin và lƣu trữ. Nối mạng lƣu trữ ( Storge Area Network – SAN ) tiến bộ hơn nhờ lặp đặt nhiều thiết bị lƣu trữ vào một mạng tốc độ cao riêng biệt dành cho mục đích lƣu trữ trugn cho nhiều máy chủ khiến ngƣời sử dụng có thể nhanh chóng chia sẻ dữ liệu qua SAN. Mặc dù khá tốn kém và khó quản lý, SAN có ích cho các công ty cần chia sẻ thông tin. SAN giúp công ty thống nhất các nguồn lƣu trữ và cung cấ khả năng truy cập khả năng truy cập dữ liệu nhanh chóng cho ngƣời sử dụng ở nhiều nơi. 2.1.2. Thiết bị vào và thiết bị ra Con ngƣời tƣơng tác với hệ thống máy tính chủ yếu thông qua các thiết bị vào và ra. Thiết bị vào tập trung dữ liệu và chuyển đổi chúng thành dạng điện tử sử dụng bằng máy tính, còn thiết bị ra hiển thị dữ liệu sau khi chúng đã đƣợc xử lý. Xử lý lô và xử lý trực tuyến
 33. 33. 33 Hệ thống thông tin thu thập và xử lý thông tin theo một trong hai cách: xử lý lô hặc sử lý trực tuyến. Trong xử lý lô, các giao dịch đƣợc tích lũy và cất giữ thành một lô cho đến thời điểm cần xử lý. Xử lý lô chủ yếu trong các hệ thống cũ khi ngƣời xử dụng chỉ cần báo cáo từng dịp nhất định. Trong xử lý trực tuyến, giao dịch đƣợc nhập trực tiếp vào hệt hống máy tính và xử lý tức thời. Hiện nay ngƣời ta dùng xử lý trực tuyến là chủ yếu. Công cụ đã phƣơng tiện tƣơng tác Những công nghệ xử lý, đầu vào, đầu ra và lƣu trữ nói trên có thể đƣợc sử dụng để tạo ra những ứng dụng đa phƣơng tiện khả năng tích hợp âm thanh và hình ảnh động và hoạt hình với đồ họa và văn bản. Công cụ đa phƣơng tiện đang trở thành cơ sở cho dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng mới, nhƣ sách báo điện tử, lớp học điện tử và lớp học thuyết trình, hội thảo qua mạng, công cụ thiết kế đồ họa, thƣ hình ảnh và thƣ tiếng nói. Các trang Web tƣơng tác chứa đầy đồ họa, hình ảnh động và âm thanh đã khiến đa phƣơng tiện trở nên phổ biến trên Internet. Ví dụ, đến thăm www.vnn.vn có thể truy cập những tin tức mới, hình ảnh, ghi âm, clip hình ảnh và clip âm thanh ( sử dụng công nghệ chạy suốt cho phép xử lý dữ liệu hình ảnh và âm thanh thành một chuỗi ổn định và liên tục khi tải xuống từ tang web) Các trang web đa phƣơng tiện còn đƣợc sử dụng để phổ biến các sản phẩm kỹ thuật số. Ví dụ các bản nhạc kỹ thuật số đƣợc nén nhỏ chỉ bằng 1/10 kích thƣớc thật nhờ công nghệ MP3, dễ dàng tải xuống từ Internet và chơi trên máy tính. 2.1.3. Các dạng máy tính Các máy tính thƣờng biểu diễn và xử lý dữ liệu theo cùng một cách những cso rất nhiều cách phân loại khác nhau. Ngƣời ta thƣờng xử dụng kích thƣớc và tốc độ xử lý của các máy tính để phân loại chúng thành máy tính lớn, máy tính mini, máy trạm, và siêu máy tính. Máy tính lớn (mainframe) là loại máy tính nhiều ngƣời sử dụng, đƣợc thiết kế để thỏa mãn những yêu cầu về điện toán của một tổ chức lớn. Về nguồn
 34. 34. 34 gốc, thuật ngữ mainframe trƣớc đây dùng để chỉ vỏ hộp kim loại chƣa đơn vị x lý trung tâm (CPU) của các máy tính loại xƣa. Thuật ngữ này đã dần dần thay đổi ý nghĩa, và nói chung, đƣợc dùng để chỉ những máy tính trgun tâm loại lớn đƣợc chế tạo trong những năm 1950 – 1960, để đáp ứng các yêu cầu về kế toán và quản lý thông tin của những tổ chức lớn. Máy tính loại này cơ lớn nhất có thể quản lý hàng ngàn thiết bị đầu cuối câm và sử dụng nhiều gigabyte bộ nhớ thứ cấp. Máy tính mini (mini computer) là một máy tính có thể đặt trên bàn làm việc mang từ phòng này sang phòng khác. Khi các máy tính cá nhân – hay gọi là máy tính mini mạn hơn máy tính cá nhân những không mạnh bằng máy tính lớn. Nói chung có khoảng từ 4 đến 100 ngƣời sử dụng máy tính mini cùng một lúc. Máy vi tính ( Personal computer ) là một máy tính có thể đặt trên bàn làm việc hoặc mang từ phòng này qua phòng khác. Khi các máy tính cá nhân – hay gọi là máy vi tính vì đơn vị xử lý trung tâm CPU của nó là bộ vi xử lý – xuất hiện lần đàu tiên vào năm 1970, chúng đã đƣợc thiết kế theo dạng máy dùng cho một ngƣời. Máy trạm (workstation): trong mạng cục bộ, đây là một máy tính loại để bàn chạy các chƣơng trình ứng dụng và đóng vai trò là một điểm để thâm nhập vào mạng. Tuy nhiên việc phân loại máy tính ngày náy bắt đầu trở nên khó khăn hơn do mật độ máy tính đang tăng lên nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới từ giữa những năm 1980, sự phân biệt giữa các máy tính mini (với nghĩa máy tính nhiều ngƣời dùng) và các máy tính (với nghĩa máy một ngƣời dùng) dần dần trở nên không rõ ràng. Nhiều máy vi tính về thực chất mạnh hơn so với các máy tính lớn mới chỉ mƣời năm trƣớc. Một số máy vi tính mạnh hiện nay có thể chuyển thành các máy mini bằng cách trang thiết bị thêm cho chúng các thiết bị cuối từ xa. Đồng thời nhiều máy tính mini hiện nay cũng đã sử dụng các bộ xử lý.
 35. 35. 35 Ngoài ra, sự phân biệt máy trạm với máy tính cũng khá phức tạp vì máy trạm cũng là một loại máy để bàn giống nhƣ máy vi tính. Tuy nhiên, máy trạm có khả năng đồ họa và tính toán mạnh hơn nhiều so với máy vi tính và nó có khả năng dễ dàng thực hiện một số các nhiệm vụ trong cùng một thời điểm. Chúng thƣờng đƣợc sử dụng bởi các nàh khoa học, các kỹ sƣ, và các công nhân kỹ thuật. Sự phân biệt giữa may trạm và máy vi tính dần dần đã biến mất, khi những phát triển trong kỹ thuật công nghệ cao đã nâng cao khả năng đồ họa của máy vi tính. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ cũng bắt đầu sử dụng máy vi tính. Những máy tính hay đƣợc sử dụng nhất hiện nay có dạng máy vi tính (PC).các doanh nghiệp lớn có thể đƣa vào sử dụng những hệ thống máy tính đa dạng hơn gồm cả các máy tính có bo mạch cực mạnh, các máy chủ dịch vụ (file server) và các máy chủ dịch vụ mạng. 2.1.4. Lựa chọn phần cứng Khi trang thiết bị phần cứng (máy tính, máy in, máy chủ, v.v…), cần chú ý là các thiết bị phần cứng đã có sẵn của doanh nghiệp. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, vì nó sẽ đảm bảo cho sự đồng bộ của toàn bộ hệ thống. Những nguyên tắc chính cần phải lƣu ý đối với phần cứng tin học bao gồm (Vấn đề chuẩn phần cứng): Sự tƣơng thích (compatibily): các thiết bị mua sắm mới và đã cso phải làm việc đƣợc với nhau. Việc mua các thiết bị không tƣơng thích có thể sẽ đòi hỏi những doanh nghiệp phải trang bị thêm một số phần mềm hoặc phần cứng khác dùng cho việc chuyển đổi. Ngoài ra, chi phí bảo trì cũng có thể sẽ tăng thêm lên. Khả năng mở rộng và nâng cấp (extendable) nhu cầu về năng lực máy tính trong doanh nghiệp tăng không ngừng, dễ dàng vƣợt qua năng lực hiện có của các máy móc đang sử dụng. Hơn nữa, công nghệ thông tin luôn phát triển không ngừng, thƣờng xuyên xuất hiện những phần cứng và phần mềm mới tiện ích cho các hoạt động đa dạng của doanh nghiệp. Vì vậy, khi mau cần xem xét khả năng nâng cấp của phần cứng máy tính để có thể tăng
 36. 36. 36 cƣờng khi cần thiết.Việc này sẽ giúp cho doanh ngiệp có thể tăng cƣờng khả năng của hệ thống mà không nhất thiết phải mua mới hoàn toàn các thiết bị. Độ tin cậy (reliability): các phần cứng mới thƣờng hấp dẫn ngƣời mua bởi các tính năng mới của nó. Tuy nhiên, nhà quản lý cần lƣu ý rằng các lỗi kỹ thuật thƣờng không bao giờ đƣợc nêu trong các tờ quảng cáo. Vì vậy, nên tham khảo đánh giá sản phẩm mới trên các tạp chí chuyên về công nghệ thông tin nhẳm đảm bảo có một sự lựa chon phù hợp. 2.1.5. Một số lưu ý khi mua sắm phần cứng a. Xác định thời điểm mua sắm Máy tính cũng nhƣ các thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin thƣờngliên tục tăng về năng lực và giảm giá thƣờng xuyên. Hao mòn vô hình của máy vi tính là là rất lớn. Vòng đời của sản phẩm máy tính giảm liên tục. Việccứ chờ đợi mãi với ƣớc mong giá rẻ và tính năng cao hơn là sự chờ đợi đến vô cùng và không có đích cuối cùng. Nhà quản lý phải tính toán và quyết định thời điểm mua sắm. b. Lựa chọn phương án mua sắm phần cứng Bảng 2.1. Các lựa chọn mua sắm phần cứng Lợi Bất lợi Thuê ngắn hạn - Ủy thác ngắn - Nguy cơ lạc hậu thấp - Không yêu cầu đầu tƣ cao - Đắt hơn thuê dài hạn - Có một số nhà cung cấp không cho thuê máy Thuê dài hạn - Nguy cơ lạc hậu thấp - Có thể chuyển sang mua đứt - Có dịch vụ bảo trì kèm theo - Rẻ hơn thuê ngắn hạn - Không có giá trị còn lại cho ngƣời thuê Mua đứt - Có quyền sở hữu tài sản - Rẻ hơn thuê dài hạn - Yêu cầu đầu tƣ cao - phải mất chi phí bảo trì
 37. 37. 37 Nhà quản lý có thể tham khảo bảng phân tích hơn thiệt ở trên để lựa chọn phƣơng thức mua sắm hợp lý c. Ra quyết định mua sắm Đề nghị mua sắm máy tính phải đƣợc hình thành ở bộ phận phụ trách HTTT hoặc xử lý dữ liệu của doanh nghiệp. Sau đó phải đƣợc hội đồng về công nghệ thông tin của doanh nghiệp thông qua. 2.2. Phần mềm Phần mềm của hệ thống quản lý các nguồn lực của hệ thống máy tính. Nó bao gồm hai loại: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. 2.2.1. phần mềm hệ thống Phần mềm hệ thống những chƣơng trình giúp cho ngƣời sử dụng quản lý, điều hành hoạt động của các thiết bị phần cúng (máy tính, máy in, máy fax, thiết bị nhớ, v.v). Nói cách khác, phần mềm hệ thống hoạt động nhƣ một bộ phận kết nối giữa máy tính với các chƣơng trình ứng dụng mà ngƣời sử dụng muốn thực hiện. Có hai phần mềm hệ thống: (1) hệ điều hành và (2) phần mềm hệ thống khác. a. Hệ điều hành Hệ điều hành là một trong những phần mềm hệ thống cơ bản. Nó quản lý tất cả các nguồn lực của hệ thống máy tính và cung cấp một giao diện mà thông qua đó ngƣời sử dụng có thể sử dụng đƣợc các nguồn lực của hệ thống. Hệ điều hành phân bố và sắp xếp tài nguyên của hệ thống, bố trí sử dụng tài nguyên và lên lịch trình công việc máy tính, và giám sát hoạt động của hệ thống. Hệ điều hành cung cấp chỗ trong bộ máy tính, và giám sát hoạt động của các chƣơng trình, và kiểm tra các thiết bị ra và thiết bị vào. Hệ điều hành còn phối hợp công việc ở nhiều khu vực của máy tính để có thể đồng thời làm việc trên các phần công việc nhau. Cuối cùng, hệ điều hành giám sát cả ngƣời dang sử dụng máy tính, chƣơng trình dang chạy và đồng thời giám sát bất kì nỗ lực xâm nhạp bất hợp pháp nào vào hệ thống.
 38. 38. 38 Bảng 2.2 cho thấy một số năng lực của hệ điều hành cho phép giám sát cùng một lúc nhiều nhiệm vụ và ngƣời sử dụng khác nhau. Những hệ điều hành thƣờng gặp hiện nay bao gồm Window, UNĨ, và LOTUS. Bảng 2.4 so sánh những hệ điều hành máy tính cá nhân hàng đầu: Windows XP, Windows 98 và Windows Me, Windows 2000, Windows CE, Linux, OS/2, hệ điều hành Macintosh, và DOS. Khi ngƣời sử dụng làm việc với máy tính, sự tƣơng tác đó đƣợc điều khiển bởi một hệ điều hành. Nƣời sử dụng liên lạc với hệ điều hành thông qua giao diện sử dụng của hệ điều hành PC hiện đại sử dụng giao diện sử dụng bằng đồ họa ( thƣờng đƣợc gọi là GUI) với các biểu tƣợng, nút bấm, thanh công cụ, và hộp thoại để thực hiện các thao tác. GUI đã trở thành mô hình thống trị cho giao diện sử dụng của hệ điều hành PC và nhiều loại phần mềm ứng dụng khác. Các hệ điều hành Windows của Microsoft cung cấp giao diện sử dụng bằng đồ họa hợp lý với các biểu tƣợng đƣợc sắp xếp dễ hiểu cho phép truy cập tức thời các thao tác thông thƣờng. Chúng có thể thực hiện đồng thời nhiều thao tác và có năng lực kết nối mạng mạnh mẽ kể cả khả năng tích hợp fax, email và các chƣơng trình lập biểu. Chúng cung cấp công cụ cho cộng tác nhóm, truy cập thông tin từ internet, tạo ra và lƣu trữ trang web. WindowXP(viết tắt của experience –kinh nghiệm) hệ điều hành window Vía rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và tƣơng đối dễ sử dụng. Phiên bản window XP Home Edition dành dành cho ngƣời sử dụng tại nhà còn windows XP Professional nhắm tới các doanh nhân và ngƣời dùng lƣu động. Hệ điều hành này đƣợc thiết kế cho máy tính thế hệ mới ít nhất 400 MHz tốc độ xử lí và 128 MB RAM. Window 98 và window ME là những phiên bản cũ của hệ điều hành này dành cho cá nhân sử dụng. Windows 2000 dùng cho máy tính cá nhân xách tay và máy chủ có tính năng cao. Bên cạnh Windows 2000, hệ điều hành dành cho máy chủ
 39. 39. 39 Bảng 2.2. Năng lực của hệ điều hành Năng lực Mô tả Lập trình đa nhiệm (Multiprogramming) Nhiều chƣơng trình có thể dùng chung tài nguyên hệ thống máy tính tại bất kì tời điểm nào thông qua việc sử dụng cùng một CPU. Chỉ duy nhất một chƣơng trình thực sự sử dụng CPU tại một thời điểm, nhƣng nhu cầu đầu vào/đầu ra của các chƣơng trình khác có thể đồng thời đƣợc phục vụ. Lƣu trữ ảo (Virtual storage) Điều khiển chƣơng trinh hiệu quả hơn bằng cách chia nhỏ chƣơng trinhfthanhf những đoan nhỏ đƣợc đọc vào bộ nhớ khi cần thiết. Phần còn lại của mỗi chƣơng trình đƣợc lƣu trữ trên đĩa. Lƣu trữ ảo cho phép máy nhỏ chạy những chƣơng trình rất lớn hay một máy đơn chạy đồng thời nhiều chƣơng trình. Chia sẻ thời gian ( Time sharing) Cho phép nhiều ngƣời sử dụng đồng thời tài nguyên máy tính bằng cách lần lƣợt định phân chomoix ngƣời một chút thời gian sử dụng CPU Đa xử lý ( Multiprocessing) Kết nối hai hay nhiều CPU làm việc song song trong một hệ thống máy tính. Hệ điều hành có thể chỉ định nhiều CPU thực hiện các chỉ lệnh từ cùng một chƣơng trình, hay đồng thời từ nhiều chƣơng trình, chia sẻ công việc giữa CPU.
 40. 40. 40 Bảng 2.3. Một số hệ điều hành phổ biến Hệ điều hành Tính năng DOS Hệ điều hành 16-bitcho máy tính cá nhân thế hệ cũ dựa trên chuẩn PC của IBM. Không gian hỗ trợ đa nhiệm và giới hạn kích thƣớc chƣơng trình trong bộ nhớ không vƣợt quá 640KB. Windows 98/Me Phiên bản cũ hơn hệ điều hành windiows dành cho ngƣời sử dụng tại nhà.Có thể đƣợc tích hợp với tài nguyên thông tin trên trang web. Windows 2000 Hệ điều hành PC, trạm làm việc và máy chủ. Hỗ trợ đa nhiệm, đa xử lý, và cộng tác nhóm, cùng với khả năng nối mạng, bảo mật và quản lý doanh nghiệp. Windows Vista Hệ diều hành mới nhất dành cho máy PC. Windows.net Server Hệ điều hành mới nhất dành cho máy chủ. Windows CE Phiên bản rút gọn của hệ điều hành windows, gồm cả giao diện sử dụng bằng đồ họa, cho máy tính cầm tay nhỏ và thiêt bị truyền thông không dây. UNIX Dùng cho PC mạnh,trạm làm việc và máy chủ. Hỗ trợ đa nhiệm đa xử lý, và nối mạng. Linh động đối với nhiều loại phần cứng vi tính khác nhau. LINUX Hệ điều hành mã nguồn mở đƣợc phát triển từ UNIX. OS/2 Hệ điều hành 32-bit mạnh mẽ dùng cho máy tính IBM với bộ xử lý intel. Dùng cho các ứng dụng phức tạp, cần nhiều bộ nhớ hoặc ứng dụng đòi hỏi nối mạng, đa nhiệm. Mac OS Hệ điều hành cho máy tính Macintosh, với các tính năng đa nhiệm, đa phƣơng tiện và nối mạng, và giao diện sử dụng bằng đồ họa điều khiển bằng con chuột. Hỗ trợ kết nối va xuất bản trên internet.
 41. 41. 41 Còn có Windows. NET server và windows NT. Những hệ điều hành dành cho máy chủ này cung cấp các chức năng quản lý mạng, kể cả công cụ tạo lập và điều hành trang web và các dịch vụ internet khác. UNIX là hệ điều hanh tƣơng tác, đa nhiệm đƣợc Bell Leboratories giới thiệu năm 1969 giúp các nhà nghiên cứu chia sẻ dữ liệu. UNIX đƣợc thiết kế để kết nối nhiều máy lại với nhau và khuyến khích liên lạc và nối mạnh. UNIX dễ thích ứng với nhiều loại máy khác nhau, có thể chạy dƣợc chƣơng trình khích thƣớc lớn, và thƣơng dùng cho trạm làm việc và máy chủ. Tuy nhiên, sử dụng, UNIX khá phức tạp với vô số lệnh đòi hỏi phải có chuyên môn vững Linux là hệ điều hành tƣơng tự nhƣ unix và có thể tỉ xuống miễn phí từ internet. Linux đƣợc thiết kế gọn, đáng tin cậy và có thể chạy trên nhiều nền phần cứng, bao gồm cả máy chủ, máy tính nhỏ cầm tay, và các sản phẩm tiêu dùng điện tử. Linux trở nên phổ biến những năm gân đây nhƣ một lựa chọn ít tốn kém hơn so với ULIX va WINDOWS. Các hangx phần cứng và phần mềm lớn bắt đầu cung cấp những phiên bản sản phẩm phù hợp với linux. Linux tiêu biểu cho loại phần mềm mã nguồn mở, đây là loại phần mềm mà ngƣời sử dụng có thể tiếp cận tự do với mã nguồn chƣơng trình để tự sửa đổi mã khi gặp lỗi hoặc phát triển thêm. Những phần mềm mã nguồn mở nhƣ vậy không là của riêng công ty hay cá nhân nào mà do một mạng lƣới lập trình viên và ngƣời sử dụng ở khắp nơi quản lý và sửa chữa. b.Phần mềm biên dịch ngôn ngữ và phần mềm tiện ích Phần mềm hệ thống bao gồm các chƣơng trình dịch thuật ngôn ngữ đặc biệt có thể chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình bậc cao (nhƣ COBOL, FORTAN, hay C) thành ngôn ngữ máy –còn gọi là mã đối tƣợng – để máy tính có thể thực thi đƣợc. Mã nguồn là những chỉ lệnh chƣơng trình viết trong ngôn ngữ lập trình bậc cao đƣợc dịch sang mã đối tƣợng.Chƣơng trình biên dịch mã ngành thành mã đối tƣợng, các mã đối tƣợng này đƣợc
 42. 42. 42 kết nối với các môđun mã đố tƣợng khác và sau đó thực hiện đƣợc bởi máy tính.Một số ngôn ngữ lập trình, nhƣ BASIC, không sử dung chƣơng trình biên dịch mà thực thi mã nguồn tƣng câu một. Phần mềm hệ thống còn bao gồm các chƣơng trình tiện ích cho các nhiệm vụ thông thƣờng và có tính lặp, nhƣ sao chép,xóa bộ nhớ sơ cấp, tính bình phƣơng một số,hay sắp xếp phân loại. Chƣơng trinh tiện ích có thể đƣợc chia sẻ bởi tất cả mọi ngƣời sử dụng hệ thống máy tính cũng nhƣ có thể dùng trong nhiều ứng dụng hệ thống thông tin khác. Ngôn ngữ lập trình ứng dụng cho kinh doanh Thế hệ ngôn ngữ máy tính đầu tiên là các ngôn ngữ máy bao gồm các số nhị phân 0 & 1. Lập trình với ngôn ngữ máy là quá trình chậm chạp và tốn sức. Khi phần cứng vi tính tiến bộ hơn cũng nhƣ tốc độ xử lý và kích thƣớc bộ nhớ tăng nên, ngôn ngữ lập trình trở nên dễ hiểu và dễ sử dụng hơn rất nhiều. Ngôn ngữ thế hệ thứ tƣ Ngôn ngữ thế hệ thứ tƣ bao gồm một công cụ phân mềm cho phép ngƣời dung cuối phát triển các ứng dụng phần mềm mà không cần hoặc cần rất ít hỗ trợ kỹ thuật, hoặc công cụ thúc đẩy năng suất của lập trình viên chuyên nghiệp. Ngôn ngữ thế hệ thứ tƣ ít mang tính thủ tục hơn ngôn ngữ lập trình truyền thống. Ngôn ngữ thủ tục, nhƣ BASIC hay Pascal, yêu cầu lập trình viên phải xác định các bƣớc thủ tục mà máy tính phải tuân theo để hoàn thành một công việc. Ngôn ngữ không thủ tục chỉ cần xác định công việc cần hoàn thành hơn là cung cấp chi tiết cách làm nhƣ thế nào. Một số ngôn ngữ không thủ tục là ngôn ngữ tự nhiên cho phép ngƣời sử dụng liên lạc với máy tính thông qua các lệnh đàm thoại mô phỏng lối nói của con ngƣời. 2.2.2 Công cụ phần mềm hiện đại Lập trình hƣớng đốitƣợng
 43. 43. 43 Các phƣơng pháp phát triển phần mềm thông thƣờng coi dữ liệu và thủ tục nhƣ những thành phần riêng biệt. Một thủ tục lập trình riêng rẽ đƣợc soạn thảo mỗi khi ngƣời dùng muốn. Làm việc trên một mẩu dữ liệu nhất định Chƣơng trình chuyển dữ liệu tới thủ tục. Lập trình hướng đối tượng, là một phƣơng pháp luận phát triển phần mềm, phối hợp dữ liệu với các quy trinh chuyên dụng thao tác trên dữ liệu đó thành một đối tƣợng. Đối tƣợng kết hợp dữ liệu và mã chƣơng trình. Thay vì chuyển dữ liệu tới các thủ tục, chƣơng trình gửi một thông điệp để đối tƣợng thực hiện thủ tục đã có sẵn trong nó. Bảng 2.4.Môt số ngôn ngữ thế hệ thứ tƣ Ngôn ngữ thế hệ thứ tƣ Mô tả Ví dụ Công cụ phần mềm cho máy tính Các gói phần mềm ứng dụng đa năng dành cho PC WordPerfect Internet Explorer Hƣớng ngƣời dùng cuối Hƣớng chuyên viên hệ thông thông tin Ngôn ngữ truy vấn (query language) Ngôn ngữ truy tìm dữ liệu chứa trong tệp tin hoặc cơ sở dữ liệu. Có khả năng hỗ trợ xác dịnh loại thông tin nào cần tìm. SQL Bộ soạn thảo báo cáo (report generator) Trích dữ liệu từ tệp tin hoặc cơ sở dữ liệu để soạn thảo báo cáo tùy chỉnh với nhiều khuôn thức. RPG III Ngôn ngữ đồ họa (graphics language) Truuy cập các dữ liệu từ tập tin hoặc cơ sở dữ liệu và hiển thị chúng dƣới khuôn thức đồ họa. Một số phần mềm cũng có thể thực hiện phép tính số học và logic trên SAS Graph Systat
 44. 44. 44 dữ liệu. Bộ tạo ứng dụng Chứa các mô đun đƣợc chƣơng trình hóa trƣớc có thể tạo ra toàn bộ các ứng dụng, kể carb trang web. Ngƣời dùng xác định công việc cần thực hiện và công cụ này sẽ tự soạn ra mã chƣơng trình tƣơng ứng để nhập đầu vào, hiệu lực hóa, cập nhập, xử lý báo cáo. FOCUS PowerBuilde Microsoft Frontpage Gói phần mềm ứng dụng (Application software package) Các chƣơng trình phần mềm đƣợc bán bởi công ty phần mềm tự chế. PeopleSoft – HRMS SAP R/3 Lập trình trực quan (visual programming) Công nghệ lập trình hƣơng đối tƣợng mới xây dụng các chƣơng trình phần mềm bằng cách chọn và sắp xếp các đối tuwowngjlaapj trình thay vì soạn thảo mã chƣơng trình. Lập trình viên sử dụng con chuột để chọn và di chuyển một đối tƣợng tới một vị trí nhất địnhtrong chƣơng trình, hoặc vẽ đƣờng kết nối giữa hai hay nhiều đối tƣợng. Java Java là một ngôn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng mang lại chỉ những hàm phần mềm cần thiết dành cho một nhiệm vụ nhất định, ví dụ nhƣ một ứng dụng nhỏ tải từ mạng về, do Sun Microsystems tạo ra. Java là ngôn ngữ lập trình không phụ thuộc phần mềm. Phần mêm java có thể chạy trên bất cứ máy tính hay thiết bị điện toán nào, bất kể thiết bị đó dùng bộ xử lý hay hệ điều hành nào. Máy tính Macintosh, máy tinh cá nhân IBM với wordows,

×