Qguar TMS - POLISH

Quantum software
Quantum softwareQuantum software
Qguar TMS - POLISH
4WEB
RTS
ADR
DAS
APS
OTM
PILOT
Queryser
BI
MESSAGING
DASHBOARD
QGUAR TMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE
VW - VISUAL WAREHOUSE
4WEB – Internet Acces
MES - Manufacturing Execution System
WMS – Warehouse Management System
YMS – Yard management System
APS – Advanced Planning & Scheuling
TMS – Transport Management System
TOS
WMS WMS
TRANSPORT
TMS
MES
MAGAZYNOWANIE
surowce
komponenty
opakowania
OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU
YMS
MAGAZYNOWANIE
wyroby gotowe
PRODUKCJA
planowanie
realizacja
QGUAR TMS w ujęciu SCM
Podstawowe bloki funkcjonalne QGUAR TMS
TMS
Zarządzanie zleceniami
transportowymi
Planowanie tras Realizacja tras Rozliczanie transportu
Obsługa hubów
Obsługa transportu
intermodalnego
Planowanie
i realizacja transportu
ADR
Zarządzanie zasobami
Podstawowe bloki funkcjonalne – ujęcie procesowe
Zlecenie spedycyjne
SIEĆ MAGAZYNOWA
ZLECENIE MAGAZYNOWE
Planowanie tras
HUBY
TABOR WŁASNY
TABOR PODNAJMOWANY
WMS
MONITORING TRAS
(TRACK AND TRACE)
TMS
Rozliczanie usług transportowych
Rozliczanie kosztów
Rozliczanie najmowanego taboru
Podstawowe pojęcia
Zlecenie wykonania transportu towarów (z przeliczeniem na jednostki ładunkowe),
dostarczenia ich na określoną datę/godzinę, w określone miejsce, dla określonego
odbiorcy, niekoniecznie przewożonych jednocześnie tym samym środkiem transportu.
ZLECENIE SPEDYCYJNE
Zestaw zleceń spedycyjnych, zazwyczaj mających tę samą cechę np.: tego samego
zleceniodawcę, to samo miejsce załadunku/wyładunku …
ZLECENIE ZŁOŻONE
Określona ilość jednorodnego towaru, z punktu widzenia transportu między dwoma
lokalizacjami, w ramach jednego zlecenia spedycyjnego.
Ładunek oznacza towary, które posiadają te same cechy i wymagania z punktu widzenia
transportu.
ŁADUNEK
Stanowi część zlecenia spedycyjnego (w szczególnym przypadku całe zlecenie)
przeznaczona do przewiezienia jednym środkiem transportu. Podział zlecenia na
przewozy umożliwia przewiezienie ładunku kilkoma środkami transportu.
PRZEWÓZ
Jeden kurs jednego środka transportu, posiadający jeden początek, 0…n stacji pośrednich
i jeden koniec. Na każdej stacji możliwy jest załadunek i rozładunek jednostek
ładunkowych.
Trasa realizuje 1…n przewozów z przypisanej jej Zleceń Spedycyjnych.
TRASA
ZLECENIE 1
Przebieg procesu transportowego
Rejestracja zlecenia transportu
Wydzielenie przewozów
Zaplanowanie tras
dla przewozów
Testy tras
Realizacja tras
Rozliczenie transportu
ŁADUNEK 1
ZLECENIE 2
ŁADUNEK 1 ŁADUNEK 2 ŁADUNEK 3
PRZEWÓZ 1 PRZEWÓZ 1 PRZEWÓZ 2
TRASA 1 TRASA 2
Model zarządzania siecią transportową
CENTRALA
HUB
HUB
HUB
ODBIORCA
ODBIORCA
ODBIORCA
ODBIORCA
DOSTAWCA
DOSTAWCA
Z2
Z1
Z3+Z4 Z3
Z4
Z5-I
Z5-II
Z7-I
Z7-II
Z7-III
Z7-IV
Z6
Z8
 Grupowanie zleceń w trasy
 Dobieranie środków transportu
 Możliwość przewiezienia zlecenia przez hub
 Obsługa dzielenia ładunków pochodzących z tego samego zlecenia i możliwość
realizowania ich transportu różnymi trasami (samochodami)
 Możliwość zaplanowania usług transportowych z wykorzystaniem stacji przeładunkowych
(HUB-ów)
 Możliwość wieloetapowej realizacji Zleceń Spedycyjnych z kontrolą:
• przewozu liniowego (do huba przeładunkowego) oraz dowozu końcowego
• dowozu z podziałem ładunku
• kombinacji podziału ładunków z przewozem liniowym i końcowym
 Planowanie transportu scentralizowane lub realizowane na kolejnych etapach (w hubach)
 Możliwość grupowania poszczególnych tras na kolejnych etapach
 Obsługa hierarchii hubów
Model zarządzania siecią transportową
GPRS
Pakietowe przesyłanie danych GSM
RFID
Etykiety elektroniczne
GS1
Globalny system kodowania
jednostek logistycznych
GPS
Śledzenie procesów w SCM
QGUAR TMS – wspomagane techniki
Model zarządzania zleceniami spedycyjnymi
ręcznie lub automatycznie
(import z systemu zewnętrznego)
Tworzenie zlecenia
spedycyjnego
łączenie kilku zleceń jednego
zleceniodawcy, odbiorcy, nadawcy
i o tej samej lokalizacji w jedno
zlecenie o tych samych parametrach
ale o sumie ładunków zleceń
składowych
Konsolidacja zleceń
obsługa zleceń, których ładunki są zbyt
duże dla jednego transportuDzielenie zleceń
pozwala wspólnie rozliczać zlecenia
jednego zleceniodawcyŁączenie zleceń
obliczenie ceny realizacji zlecenia
w oparciu o zdefiniowane cenniki
i procesy rozliczeniowe
Rozliczanie zleceń
wyszukanie najtańszego spedytora dla
danego zleceniaWyliczanie spedytora
zlecenia FTL, dla których system
automatycznie tworzy trasę i blokuje
przydział innych zleceń
Obsługa zleceń
cało pojazdowych
rzeczywista realizacja transportu
zlecenia - planowanie i realizacja
odpowiednich transportów i tras
Realizacja zleceń
spedycyjnych
Ogólny model planowania tras
Przydział przewozów do trasy
Testy zgodności trasy (on line)
Zlecenie spedycyjne
Planowanie tras
Realizacja tras
do ponownej weryfikacji
Proces przydziału zleceń do tras
Wybór zleceń do zaplanowania
Wybór
metody
Weryfikacja poprawności
zaznaczonych zleceń
Przydział do nowej trasy Przydział do wybranej trasy Przydział do optymalnej trasy Automatyczny przydział do tras
Planowanie zakończone powodzeniem do ponownej weryfikacji
Przydział zleceń do trasy
Optymalizacja tras
Metody automatyczne pozwalają na planowanie wielu
zleceń w jednym momencie.
 Metody heurystyczne. Są to szybkie metody
dostosowane do sposobu planowania transportu
w danym przedsiębiorstwie. Polegają na dobraniu
odpowiedniego algorytmu w zależności od specyfiki
zadań spedycyjnych.
 Metody optymalizacyjne polegające na
wyszukiwaniu coraz to lepszych rozwiązań dla danych
zleceń. Metody te biorą pod uwagę całą przestrzeń
dostępnych rozwiązań. Skuteczność planowania
zależy od czasu trwania obliczeń.
Metody automatyczne
Metody manualne pozwalają na ręczne planowanie
przydziału zleceń do tras, dzięki czemu umożliwiają
obsługę sytuacji nietypowych.
W metodach manualnych wykorzystywane są funkcje
bazy danych , np. sortowanie zleceń wg. godziny
dostarczenia, wyszukanie zleceń jadących do tego samego
klienta, itd., które ułatwiają manualne grupowanie zleceń.
W metodach manualnych możliwe jest również
automatyczne wyszukanie istniejącej optymalnej trasy
dla danego zlecenia.
Metody manualne
Grupowanie zleceń w trasy
Proces grupowania zleceń w trasy jest wspierany poprzez mechanizm sprawdzania poprawności trasy.
Okna – Algorytmy automatycznego układania tras
Okna – Automatyczne układanie tras
Kontrola realizacji trasy
Pozwala na zmianę przebiegu trasy w trakcie jej
realizacji, na weryfikację czasu przybycia na dany
przystanek, czasu postoju oraz czasu
załadunku/rozładunku.
Zarządzanie
przystankami tras
System pozwala na dodawanie zleceń do trasy
w trakcie jej realizacji.
Zarządzanie zleceniami
w trakcie realizacji
Umożliwia kontrolę czasu pracy kierowców
według zdefiniowanych przepisów.
Umożliwia zaplanowanie odpoczynku
w konkretnym etapie trasy.
Kontrola czasu pracy
kierowcy
System umożliwia ewidencję tankowań i zmian
liczników danego środka transportu.
Rejestracja tankowań
i stanów licznika
Śledzenie historii transportowanych nośników,
np. palet.
Śledzenie nośników
Rozliczenia usług i kosztów
Procesy rozliczeniowe dla tras i zleceń
Cennik usług
dla klientów
Parametry naliczania
kosztów własnych
Cennik usług
firm transportowych
Rozliczenia
(załączniki do faktur)
Weryfikacja faktur
dostawców
System FK
Interfejs
do systemu FK
DBMS
Okna – Rozliczanie
Huby – obsługiwane procesy
Zarządzanie hubami przeładunkowymi
oraz kontrola załadunków i rozładunków
Rejestrowanie rozładunków
i załadunków
Monitorowanie operacji
w hubach
Kontrola stanów na hubach
Możliwość inwentaryzacji
nośników
Śledzenie ładunków
Monitorowanie dostaw
do huba
Monitorowanie wysyłek
z huba
Załadunki / Rozładunki
Obsługa transportu intermodalnego
Lokalizacje z cechą - przeładunek:
Zlecenia intermodalne
Zlecenie intermodalne zawiera ładunki, które od razu stają się możliwe do przeglądania również w każdym zleceniu
składowym (*).
Spedycje Intermodalne
(*) Zlecenia składowe, to:
 zlecenia zewnętrzne: kolejowe, morskie, lotnicze
 zlecenia samochodowe: zlecenia spedycyjne, standardowe.
Zlecenia zewnętrzne określonych typów (kolejowe, morskie, lotnicze) grupowane są w odpowiednie spedycje (kolejowe, morskie,
lotnicze) w celu przekazania ich odpowiednim spedytorom do realizacji.
samochodowy kolejowy morski lotniczy
kolejowa morska lotnicza
Obsługa transportu intermodalnego
Rejestracja zlecenia transportu intermodalnego
Zdefiniowanie zleceń składowych (drogowych i zewnetrznych
(kolejowych, morskich, lotniczych)
Realizacja tras
(dla zleceń drogowych)
Planowanie i oddanie do
realizacji zleceń spedycyjnych
ZLECENIA
DROGOWE
ZLECENIA
ZEWNĘTRZNE
kolejowe morskie lotnicze
SPEDYCJE
kolejowe morskie lotnicze
Obsługa transportu ADR
Uprawnienia kierowcy
do przewozu ADR
Uprawnienia
środka transportu
do przewozu ADR
Reguły wykluczeń
wspólnego przewozu
towarów ADR
Kategorie transportowe
Śledzenie realizacji zleceń
spedycyjnych zawierających
towary ADR
Wyliczanie punktów ADR
Klasyfikacja przewozu jako ADR
(na podstawie punktów ADR lub na
zasadach LQ)
Prezentacja punktów ADR dla tras
Testy tras pod kątem
niezgodności ADR
Konfiguracja
Brak odpowiednich uprawnień
kierowcy/środka transportu
Artykuły ADR wykluczające
wspólny transport
Artykuły ADR różnych kategorii
transportowych
(w odpowiednio dużych ilościach)
Działanie
Zarządzanie zasobami
ZASOBY
ŚRODKI TRANSPORTU KIEROWCY
ZDARZENIA
PREDEFINIOWANE DEFINIOWANE
Obsługa zdarzeń cyklicznych
Realizacja zdarzeń
Planowanie zdarzeń
Harmonogramowanie pracy kierowców
Monitorowanie dostępności zasobów
Wolne przestrzenie ładunkowe
Monitorowanie środków transportu
Mapa cyfrowa
Mapa cyfrowa – wspomaganie planowania tras
Interfejsy
 Integracja z mapami (emapa, navigox)
 Współpraca z urządzeniami mobilnymi
 Archiwizacja dokumentów zewnętrznych (System umożliwia zapis do bazy danych oraz
odczyt z bazy w celu zapisania na dysku lub podglądu dokumentów zewnętrznych)
 Integracja bazodanowa z innymi systemami Qguar
 Standardowy interfejs plikowy
 Obsługa wiadomości
• kierowca, przewoźnik
• numer trasy
• kierowca, przewoźnik
Wymiany informacji między QGUAR TMS a pozostałymi systemami QGUAR
YMS
WMS
TMS
• informacje o przypisaniach • dane opakowań
RPS
• środek transportu
• kierowca, przewoźnik • środek transportu • konfiguracja operacji
• środek transportu
Siła ścisłej współpracy systemów WMS oraz TMS
TMS
Weryfikacja
(ilości artykułów)
WMS
ZLECENIE SPEDYCYJNEZLECENIE WYSYŁKI
Aktywacja wysyłki
Planowanie
tras
Realizacja
tras
Weryfikacja
jednostek ładunkowych
(ilość, nr nośników )
Kompletacja
Weryfikacja jednostek
ładunkowych
(ilość, nr nośników)
Załadunek
QGUAR TMS i inne systemy QGUAR
RPS
TMS
YMS
WMS
TRT.01 - eksport tras
TRT.02 - eksport tras i przystanków
TRT.03 - eksport tras, przystanków i zleceń
TRT.04 - eksport tras, przystanków, zleceń i nośników
TRT.05 - eksport tras i zleceń
TRT.06 - eksport tras, zleceń i nośników
TRT.07 - eksport zleceń
Interfejs Standardowy w TMS
import artykułówSAR
Komunikaty:
import kontrahentówSKH
import adresówTAD
import zleceń spedycyjnychTTO
uproszczony import zleceń spedycyjnych
(z adresami)TSO
eksport spedycji:TRT
Raportowanie transportu
ZESTAWIENIE DANYCH OPERACYJNYCH
Zestawienie zrealizowanych zleceń spedycyjnych
Zestawienie tras dla zrealizowanych zleceń spedycyjnych
Raport przeładunków w hubach
Powiadomienie ADR
Zlecenie spedycyjne Zlecenie przewozu
Lista planowanych załadunków/rozładunków w hubach Zlecenie przewozu ADR
Lista załadunkowa
STATYSTYKI I ANALIZY
Czas pracy kierowców
Raport wypełnień dla środka transportu
Kolizje kodów pocztowych
Opóźnienia na trasach
Stopień wypełnień dla środków transportowych przez dyspozytora
Tygodniowy raport transportowy
Zestawienie dla przewoźnika
Dekretacja kosztów
Rentowność zleceń
Rozliczenie kierowców
Historia zmian w trasach
Raporty roczne ADR
Raportowanie zleceń
Możliwości raportowania
I-Net Crystal Clear
Wysyłanie wydruku bezpośrednio na
drukarkę bądź z podglądem na ekranie
Możliwość zmiany istniejących
wydruków
Zapytania kontrolne
Definicja jako zapytanie
w języku SQL
Duża szybkość tworzenia przy
założeniu znajomości struktury
bazy danych
Możliwość definicji
własnych filtrów
Efekt zapytania:
klasyczna lista programu Qguar
Eksport danych
do MS Excel
Możliwość wyboru kolumn
eksportowanych niezależnie
od kolumn wyświetlanych
Eksport z dowolnej listy z danymi
dostępnej w programie Qguar
Dalsza obróbka danych w MS Excel -
wykorzystanie bogatych
właściwości tego narzędzia
 dokumenty
 etykiety
 raporty bieżące i statystyczne
Tworzenie własnych wydruków przez
klienta
Wstawianie własnych
utworzonych list do menu
Zalety systemu QGUAR TMS
 Monitoring zdarzeń związanych z transportem
 Optymalizacja procesów transportowych
 Usprawnienie rozliczania usług transportowych
 Redukcja kosztów logistycznych
 Automatyzacja obsługi procesów
 Możliwość prowadzenia statystyk i analiz
 Szybki dostęp do danych historycznych
 Precyzyjna kontrola kosztów
 Podniesienie wydajności pracy
Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR TMS
 Zmniejszenie czasu na obsługę operacji transportowych
 Zmniejszenie kosztu operacji transportowych
 Synchronizacja procesów organizacji transportu pomiędzy oddziałami (hubami)
 Zwiększenie poziomu wykrywania konfliktów planowanego wykorzystania środka transportu
w stosunku do innych, zaplanowanych wcześniej tras
 Zwiększenie poziomu wykrywania konfliktów terminu dostępności ładunku do załadowania
w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia trasy
 Automatyzacja planowania tras poprzez implementację algorytmów heurystycznych,
aktualnie wykorzystywanych w firmie
 Optymalizacja planowania tras
 Usprawnienie procesu tworzenia dokumentów spedycyjnych
 Umożliwienie kontroli przebiegu trasy
 Czasowy rozkład przyjazdów, odjazdów z przystanków, rozładunków, załadunków i postojów
Wybrane KPI w obszarze logistyki transportu
 Liczba zrealizowanych zleceń (na miesiąc/na rok/ na klienta/ na przewoźnika)
 Liczba nieterminowych (opóźnionych) transportów
 Zgodność przewidywanego terminu dostarczenia ładunków z wymaganym przez zleceniodawcę
 Zgodność terminu dostępności ładunku do załadowania w stosunku do planowanego terminu
rozpoczęcia trasy
 Przychód z wykonywania usług transportowych
 Koszty zlecanych usług transportowych
 Wartość rozliczonych transportów
 Ilość rozliczonych zleceń/tras w ustalonych okresach czasu dla wybranego użytkownika
 Wartość rozliczonych zleceń/tras w ustalonych okresach czasu dla wybranego użytkownika
 Średni czas realizacji zlecenia
 Procent niezrealizowanych zleceń
 Procent zrealizowanych zleceń
 Średni koszt transportu na przewoźnika
 Rentowność zleceń
Moduły wspomagające
RPS
Zarządzanie opakowaniami
zwrotnymi
LSA
Rozliczenie usług logisty-
cznych i wewnętrznych
kosztów pracy magazynu
YMS
Zarządzanie ruchem
ciężarówek i osób
odwiedzających magazyn
WMS
zarządzanie logistyką
magazynowania
DASHBOARD
TMS
MESSAGING
System powiadomień
Dziękujemy za uwagę
1 of 40

Recommended

Qguar DS - POLISH by
Qguar DS - POLISHQguar DS - POLISH
Qguar DS - POLISHQuantum software
643 views21 slides
Qguar YMS - POLISH by
Qguar YMS - POLISHQguar YMS - POLISH
Qguar YMS - POLISHQuantum software
1.5K views26 slides
Qguar WMS - POLISH by
Qguar WMS - POLISHQguar WMS - POLISH
Qguar WMS - POLISHQuantum software
4.5K views40 slides
Qguar MES - POLISH by
Qguar MES - POLISHQguar MES - POLISH
Qguar MES - POLISHQuantum software
1.9K views53 slides
Qguar APS - POLISH by
Qguar APS - POLISHQguar APS - POLISH
Qguar APS - POLISHQuantum software
937 views28 slides
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostaw by
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostawTSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostaw
TSM: System zarządzania zamówieniami i oknami dostawInna Kotykova
631 views20 slides

More Related Content

More from Quantum software

Qguar saas PL by
Qguar saas PLQguar saas PL
Qguar saas PLQuantum software
556 views11 slides
Qguar DS - GERMAN by
Qguar DS - GERMANQguar DS - GERMAN
Qguar DS - GERMANQuantum software
423 views20 slides
Qguar DS - RUSSIAN by
Qguar DS - RUSSIANQguar DS - RUSSIAN
Qguar DS - RUSSIANQuantum software
402 views16 slides
Qguar YMS - GERMAN by
Qguar YMS - GERMANQguar YMS - GERMAN
Qguar YMS - GERMANQuantum software
365 views25 slides
Qguar MES - GERMAN by
Qguar MES - GERMANQguar MES - GERMAN
Qguar MES - GERMANQuantum software
1K views46 slides
Qguar TMS - GERMAN by
Qguar TMS - GERMANQguar TMS - GERMAN
Qguar TMS - GERMANQuantum software
499 views39 slides

More from Quantum software(18)

Qguar TMS - POLISH

 • 2. 4WEB RTS ADR DAS APS OTM PILOT Queryser BI MESSAGING DASHBOARD QGUAR TMS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE 4WEB – Internet Acces MES - Manufacturing Execution System WMS – Warehouse Management System YMS – Yard management System APS – Advanced Planning & Scheuling TMS – Transport Management System TOS
 • 3. WMS WMS TRANSPORT TMS MES MAGAZYNOWANIE surowce komponenty opakowania OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU OTOCZENIE ZAKŁADU YMS MAGAZYNOWANIE wyroby gotowe PRODUKCJA planowanie realizacja QGUAR TMS w ujęciu SCM
 • 4. Podstawowe bloki funkcjonalne QGUAR TMS TMS Zarządzanie zleceniami transportowymi Planowanie tras Realizacja tras Rozliczanie transportu Obsługa hubów Obsługa transportu intermodalnego Planowanie i realizacja transportu ADR Zarządzanie zasobami
 • 5. Podstawowe bloki funkcjonalne – ujęcie procesowe Zlecenie spedycyjne SIEĆ MAGAZYNOWA ZLECENIE MAGAZYNOWE Planowanie tras HUBY TABOR WŁASNY TABOR PODNAJMOWANY WMS MONITORING TRAS (TRACK AND TRACE) TMS Rozliczanie usług transportowych Rozliczanie kosztów Rozliczanie najmowanego taboru
 • 6. Podstawowe pojęcia Zlecenie wykonania transportu towarów (z przeliczeniem na jednostki ładunkowe), dostarczenia ich na określoną datę/godzinę, w określone miejsce, dla określonego odbiorcy, niekoniecznie przewożonych jednocześnie tym samym środkiem transportu. ZLECENIE SPEDYCYJNE Zestaw zleceń spedycyjnych, zazwyczaj mających tę samą cechę np.: tego samego zleceniodawcę, to samo miejsce załadunku/wyładunku … ZLECENIE ZŁOŻONE Określona ilość jednorodnego towaru, z punktu widzenia transportu między dwoma lokalizacjami, w ramach jednego zlecenia spedycyjnego. Ładunek oznacza towary, które posiadają te same cechy i wymagania z punktu widzenia transportu. ŁADUNEK Stanowi część zlecenia spedycyjnego (w szczególnym przypadku całe zlecenie) przeznaczona do przewiezienia jednym środkiem transportu. Podział zlecenia na przewozy umożliwia przewiezienie ładunku kilkoma środkami transportu. PRZEWÓZ Jeden kurs jednego środka transportu, posiadający jeden początek, 0…n stacji pośrednich i jeden koniec. Na każdej stacji możliwy jest załadunek i rozładunek jednostek ładunkowych. Trasa realizuje 1…n przewozów z przypisanej jej Zleceń Spedycyjnych. TRASA
 • 7. ZLECENIE 1 Przebieg procesu transportowego Rejestracja zlecenia transportu Wydzielenie przewozów Zaplanowanie tras dla przewozów Testy tras Realizacja tras Rozliczenie transportu ŁADUNEK 1 ZLECENIE 2 ŁADUNEK 1 ŁADUNEK 2 ŁADUNEK 3 PRZEWÓZ 1 PRZEWÓZ 1 PRZEWÓZ 2 TRASA 1 TRASA 2
 • 8. Model zarządzania siecią transportową CENTRALA HUB HUB HUB ODBIORCA ODBIORCA ODBIORCA ODBIORCA DOSTAWCA DOSTAWCA Z2 Z1 Z3+Z4 Z3 Z4 Z5-I Z5-II Z7-I Z7-II Z7-III Z7-IV Z6 Z8
 • 9.  Grupowanie zleceń w trasy  Dobieranie środków transportu  Możliwość przewiezienia zlecenia przez hub  Obsługa dzielenia ładunków pochodzących z tego samego zlecenia i możliwość realizowania ich transportu różnymi trasami (samochodami)  Możliwość zaplanowania usług transportowych z wykorzystaniem stacji przeładunkowych (HUB-ów)  Możliwość wieloetapowej realizacji Zleceń Spedycyjnych z kontrolą: • przewozu liniowego (do huba przeładunkowego) oraz dowozu końcowego • dowozu z podziałem ładunku • kombinacji podziału ładunków z przewozem liniowym i końcowym  Planowanie transportu scentralizowane lub realizowane na kolejnych etapach (w hubach)  Możliwość grupowania poszczególnych tras na kolejnych etapach  Obsługa hierarchii hubów Model zarządzania siecią transportową
 • 10. GPRS Pakietowe przesyłanie danych GSM RFID Etykiety elektroniczne GS1 Globalny system kodowania jednostek logistycznych GPS Śledzenie procesów w SCM QGUAR TMS – wspomagane techniki
 • 11. Model zarządzania zleceniami spedycyjnymi ręcznie lub automatycznie (import z systemu zewnętrznego) Tworzenie zlecenia spedycyjnego łączenie kilku zleceń jednego zleceniodawcy, odbiorcy, nadawcy i o tej samej lokalizacji w jedno zlecenie o tych samych parametrach ale o sumie ładunków zleceń składowych Konsolidacja zleceń obsługa zleceń, których ładunki są zbyt duże dla jednego transportuDzielenie zleceń pozwala wspólnie rozliczać zlecenia jednego zleceniodawcyŁączenie zleceń obliczenie ceny realizacji zlecenia w oparciu o zdefiniowane cenniki i procesy rozliczeniowe Rozliczanie zleceń wyszukanie najtańszego spedytora dla danego zleceniaWyliczanie spedytora zlecenia FTL, dla których system automatycznie tworzy trasę i blokuje przydział innych zleceń Obsługa zleceń cało pojazdowych rzeczywista realizacja transportu zlecenia - planowanie i realizacja odpowiednich transportów i tras Realizacja zleceń spedycyjnych
 • 12. Ogólny model planowania tras Przydział przewozów do trasy Testy zgodności trasy (on line) Zlecenie spedycyjne Planowanie tras Realizacja tras
 • 13. do ponownej weryfikacji Proces przydziału zleceń do tras Wybór zleceń do zaplanowania Wybór metody Weryfikacja poprawności zaznaczonych zleceń Przydział do nowej trasy Przydział do wybranej trasy Przydział do optymalnej trasy Automatyczny przydział do tras Planowanie zakończone powodzeniem do ponownej weryfikacji Przydział zleceń do trasy
 • 14. Optymalizacja tras Metody automatyczne pozwalają na planowanie wielu zleceń w jednym momencie.  Metody heurystyczne. Są to szybkie metody dostosowane do sposobu planowania transportu w danym przedsiębiorstwie. Polegają na dobraniu odpowiedniego algorytmu w zależności od specyfiki zadań spedycyjnych.  Metody optymalizacyjne polegające na wyszukiwaniu coraz to lepszych rozwiązań dla danych zleceń. Metody te biorą pod uwagę całą przestrzeń dostępnych rozwiązań. Skuteczność planowania zależy od czasu trwania obliczeń. Metody automatyczne Metody manualne pozwalają na ręczne planowanie przydziału zleceń do tras, dzięki czemu umożliwiają obsługę sytuacji nietypowych. W metodach manualnych wykorzystywane są funkcje bazy danych , np. sortowanie zleceń wg. godziny dostarczenia, wyszukanie zleceń jadących do tego samego klienta, itd., które ułatwiają manualne grupowanie zleceń. W metodach manualnych możliwe jest również automatyczne wyszukanie istniejącej optymalnej trasy dla danego zlecenia. Metody manualne Grupowanie zleceń w trasy Proces grupowania zleceń w trasy jest wspierany poprzez mechanizm sprawdzania poprawności trasy.
 • 15. Okna – Algorytmy automatycznego układania tras
 • 16. Okna – Automatyczne układanie tras
 • 17. Kontrola realizacji trasy Pozwala na zmianę przebiegu trasy w trakcie jej realizacji, na weryfikację czasu przybycia na dany przystanek, czasu postoju oraz czasu załadunku/rozładunku. Zarządzanie przystankami tras System pozwala na dodawanie zleceń do trasy w trakcie jej realizacji. Zarządzanie zleceniami w trakcie realizacji Umożliwia kontrolę czasu pracy kierowców według zdefiniowanych przepisów. Umożliwia zaplanowanie odpoczynku w konkretnym etapie trasy. Kontrola czasu pracy kierowcy System umożliwia ewidencję tankowań i zmian liczników danego środka transportu. Rejestracja tankowań i stanów licznika Śledzenie historii transportowanych nośników, np. palet. Śledzenie nośników
 • 18. Rozliczenia usług i kosztów Procesy rozliczeniowe dla tras i zleceń Cennik usług dla klientów Parametry naliczania kosztów własnych Cennik usług firm transportowych Rozliczenia (załączniki do faktur) Weryfikacja faktur dostawców System FK Interfejs do systemu FK DBMS
 • 20. Huby – obsługiwane procesy Zarządzanie hubami przeładunkowymi oraz kontrola załadunków i rozładunków Rejestrowanie rozładunków i załadunków Monitorowanie operacji w hubach Kontrola stanów na hubach Możliwość inwentaryzacji nośników Śledzenie ładunków Monitorowanie dostaw do huba Monitorowanie wysyłek z huba
 • 22. Obsługa transportu intermodalnego Lokalizacje z cechą - przeładunek: Zlecenia intermodalne Zlecenie intermodalne zawiera ładunki, które od razu stają się możliwe do przeglądania również w każdym zleceniu składowym (*). Spedycje Intermodalne (*) Zlecenia składowe, to:  zlecenia zewnętrzne: kolejowe, morskie, lotnicze  zlecenia samochodowe: zlecenia spedycyjne, standardowe. Zlecenia zewnętrzne określonych typów (kolejowe, morskie, lotnicze) grupowane są w odpowiednie spedycje (kolejowe, morskie, lotnicze) w celu przekazania ich odpowiednim spedytorom do realizacji. samochodowy kolejowy morski lotniczy kolejowa morska lotnicza
 • 23. Obsługa transportu intermodalnego Rejestracja zlecenia transportu intermodalnego Zdefiniowanie zleceń składowych (drogowych i zewnetrznych (kolejowych, morskich, lotniczych) Realizacja tras (dla zleceń drogowych) Planowanie i oddanie do realizacji zleceń spedycyjnych ZLECENIA DROGOWE ZLECENIA ZEWNĘTRZNE kolejowe morskie lotnicze SPEDYCJE kolejowe morskie lotnicze
 • 24. Obsługa transportu ADR Uprawnienia kierowcy do przewozu ADR Uprawnienia środka transportu do przewozu ADR Reguły wykluczeń wspólnego przewozu towarów ADR Kategorie transportowe Śledzenie realizacji zleceń spedycyjnych zawierających towary ADR Wyliczanie punktów ADR Klasyfikacja przewozu jako ADR (na podstawie punktów ADR lub na zasadach LQ) Prezentacja punktów ADR dla tras Testy tras pod kątem niezgodności ADR Konfiguracja Brak odpowiednich uprawnień kierowcy/środka transportu Artykuły ADR wykluczające wspólny transport Artykuły ADR różnych kategorii transportowych (w odpowiednio dużych ilościach) Działanie
 • 25. Zarządzanie zasobami ZASOBY ŚRODKI TRANSPORTU KIEROWCY ZDARZENIA PREDEFINIOWANE DEFINIOWANE Obsługa zdarzeń cyklicznych Realizacja zdarzeń Planowanie zdarzeń Harmonogramowanie pracy kierowców Monitorowanie dostępności zasobów Wolne przestrzenie ładunkowe Monitorowanie środków transportu
 • 27. Mapa cyfrowa – wspomaganie planowania tras
 • 28. Interfejsy  Integracja z mapami (emapa, navigox)  Współpraca z urządzeniami mobilnymi  Archiwizacja dokumentów zewnętrznych (System umożliwia zapis do bazy danych oraz odczyt z bazy w celu zapisania na dysku lub podglądu dokumentów zewnętrznych)  Integracja bazodanowa z innymi systemami Qguar  Standardowy interfejs plikowy  Obsługa wiadomości
 • 29. • kierowca, przewoźnik • numer trasy • kierowca, przewoźnik Wymiany informacji między QGUAR TMS a pozostałymi systemami QGUAR YMS WMS TMS • informacje o przypisaniach • dane opakowań RPS • środek transportu • kierowca, przewoźnik • środek transportu • konfiguracja operacji • środek transportu
 • 30. Siła ścisłej współpracy systemów WMS oraz TMS TMS Weryfikacja (ilości artykułów) WMS ZLECENIE SPEDYCYJNEZLECENIE WYSYŁKI Aktywacja wysyłki Planowanie tras Realizacja tras Weryfikacja jednostek ładunkowych (ilość, nr nośników ) Kompletacja Weryfikacja jednostek ładunkowych (ilość, nr nośników) Załadunek
 • 31. QGUAR TMS i inne systemy QGUAR RPS TMS YMS WMS
 • 32. TRT.01 - eksport tras TRT.02 - eksport tras i przystanków TRT.03 - eksport tras, przystanków i zleceń TRT.04 - eksport tras, przystanków, zleceń i nośników TRT.05 - eksport tras i zleceń TRT.06 - eksport tras, zleceń i nośników TRT.07 - eksport zleceń Interfejs Standardowy w TMS import artykułówSAR Komunikaty: import kontrahentówSKH import adresówTAD import zleceń spedycyjnychTTO uproszczony import zleceń spedycyjnych (z adresami)TSO eksport spedycji:TRT
 • 33. Raportowanie transportu ZESTAWIENIE DANYCH OPERACYJNYCH Zestawienie zrealizowanych zleceń spedycyjnych Zestawienie tras dla zrealizowanych zleceń spedycyjnych Raport przeładunków w hubach Powiadomienie ADR Zlecenie spedycyjne Zlecenie przewozu Lista planowanych załadunków/rozładunków w hubach Zlecenie przewozu ADR Lista załadunkowa STATYSTYKI I ANALIZY Czas pracy kierowców Raport wypełnień dla środka transportu Kolizje kodów pocztowych Opóźnienia na trasach Stopień wypełnień dla środków transportowych przez dyspozytora Tygodniowy raport transportowy Zestawienie dla przewoźnika Dekretacja kosztów Rentowność zleceń Rozliczenie kierowców Historia zmian w trasach Raporty roczne ADR
 • 35. Możliwości raportowania I-Net Crystal Clear Wysyłanie wydruku bezpośrednio na drukarkę bądź z podglądem na ekranie Możliwość zmiany istniejących wydruków Zapytania kontrolne Definicja jako zapytanie w języku SQL Duża szybkość tworzenia przy założeniu znajomości struktury bazy danych Możliwość definicji własnych filtrów Efekt zapytania: klasyczna lista programu Qguar Eksport danych do MS Excel Możliwość wyboru kolumn eksportowanych niezależnie od kolumn wyświetlanych Eksport z dowolnej listy z danymi dostępnej w programie Qguar Dalsza obróbka danych w MS Excel - wykorzystanie bogatych właściwości tego narzędzia  dokumenty  etykiety  raporty bieżące i statystyczne Tworzenie własnych wydruków przez klienta Wstawianie własnych utworzonych list do menu
 • 36. Zalety systemu QGUAR TMS  Monitoring zdarzeń związanych z transportem  Optymalizacja procesów transportowych  Usprawnienie rozliczania usług transportowych  Redukcja kosztów logistycznych  Automatyzacja obsługi procesów  Możliwość prowadzenia statystyk i analiz  Szybki dostęp do danych historycznych  Precyzyjna kontrola kosztów  Podniesienie wydajności pracy
 • 37. Wskaźniki usprawnienia pracy po wdrożeniu QGUAR TMS  Zmniejszenie czasu na obsługę operacji transportowych  Zmniejszenie kosztu operacji transportowych  Synchronizacja procesów organizacji transportu pomiędzy oddziałami (hubami)  Zwiększenie poziomu wykrywania konfliktów planowanego wykorzystania środka transportu w stosunku do innych, zaplanowanych wcześniej tras  Zwiększenie poziomu wykrywania konfliktów terminu dostępności ładunku do załadowania w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia trasy  Automatyzacja planowania tras poprzez implementację algorytmów heurystycznych, aktualnie wykorzystywanych w firmie  Optymalizacja planowania tras  Usprawnienie procesu tworzenia dokumentów spedycyjnych  Umożliwienie kontroli przebiegu trasy  Czasowy rozkład przyjazdów, odjazdów z przystanków, rozładunków, załadunków i postojów
 • 38. Wybrane KPI w obszarze logistyki transportu  Liczba zrealizowanych zleceń (na miesiąc/na rok/ na klienta/ na przewoźnika)  Liczba nieterminowych (opóźnionych) transportów  Zgodność przewidywanego terminu dostarczenia ładunków z wymaganym przez zleceniodawcę  Zgodność terminu dostępności ładunku do załadowania w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia trasy  Przychód z wykonywania usług transportowych  Koszty zlecanych usług transportowych  Wartość rozliczonych transportów  Ilość rozliczonych zleceń/tras w ustalonych okresach czasu dla wybranego użytkownika  Wartość rozliczonych zleceń/tras w ustalonych okresach czasu dla wybranego użytkownika  Średni czas realizacji zlecenia  Procent niezrealizowanych zleceń  Procent zrealizowanych zleceń  Średni koszt transportu na przewoźnika  Rentowność zleceń
 • 39. Moduły wspomagające RPS Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi LSA Rozliczenie usług logisty- cznych i wewnętrznych kosztów pracy magazynu YMS Zarządzanie ruchem ciężarówek i osób odwiedzających magazyn WMS zarządzanie logistyką magazynowania DASHBOARD TMS MESSAGING System powiadomień