Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vietnam mobile day 2012 enterprise mobility - f soft

1,016 views

Published on

Vietnam mobile day 2012 enterprise mobility - f soft

  1. 1. FPT SoftwareENTERPRISEMOBILITYChallenges and Opportunities © Copyright 2011 FPT Software 1
  2. 2. About Me• Họ tên: Nguyễn Tất Đắc.• Đơn vị công tác: Mobility Center, FPT Software• Kinh nghiệm: 15 năm trong các lĩnh vực. – Software outsourcing. – Banking and financial IT systems. – Social networking and social marketing. – Mobility development and cloud computing. © Copyright 2011 FPT Software 2
  3. 3. Agenda• Tổng quan Mobility cho doanh nghiệp• Xu hướng• Các thánh thức• Và cơ hội © Copyright 2011 FPT Software 3
  4. 4. Xu hướng Số lượng và chủng loại Yêu cầu ngày càng tăng thiết bị tăng trưởng Xu hướng “cá nhân hóa” của các ứng dụng cho mạnh mẽ trong hệ thống IT doanh nghiệp trên di động  Nghiên cứu cho thấy sẽ có  46% các doanh nghiệp lớn  90% IT Managerscó xu khoảng 3 tỷ thiết bị di động hiện nay hỗ trợ các thiết bị sở hướng triển khai các ứng trong 3 năm tới đây. hữu cá nhân của nhân viên2 dụng di dộng cho doanh nghiệp và khách hàng.  Sự phân mảnh rất rõ đi cùng  Các doanh nghiệp trông đợi với những sáng tạo mới gấp 3 số thiết bị di động vào  50% các doanh nghiệp có kế năm 2015 hoạch triển khai ứng dụng di  Sẽ có khoảng 1.2 triệu thiết động trong 12 tháng tiếp bị di động dùng trong doanh theo3 nghiệp vào năm 201311 – IDC Forecast2 – Forrester Forecast, 20103 – Gartner and Forrester Analyst Calls © Copyright 2011 FPT Software 4
  5. 5. © Copyright 2011 FPT Software 5
  6. 6. Keywords: 4C Create Connect Mobile Consume IDE SDK Applications Partner & Custom Applications Databases Enterprise ApplicationsJ2EE Connector Architecture Web Services Enterprise Mobile Platform Services Software Applications Files Management Console MDM Control © Copyright 2011 FPT Software 6
  7. 7. Challenges• Các ứng dụng nội bộ doanh nghiệp đòi hỏi: – Sự hiểu biết nhất định về các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. – Đội ngũ phát triển đủ lớn để triển khai.• Các hệ thống cho doanh nghiệp chú trọng tới: • An ninh • Tốc độ • Sự ổn định © Copyright 2011 FPT Software 7
  8. 8. Opportunities• Xây dựng các ứng dụng hướng tới doanh nghiệp. – Phục vụ các nhu cầu nội bộ doanh nghiệp (mobile CRM, mobile catalog, mobile appstore…) – Phục vụ khách hàng của doanh nghiệp (mobile banking…)• Xây dựng các ứng dụng mobile có thể tích hợp với các hệ thống của doanh nghiệp. © Copyright 2011 FPT Software 8
  9. 9. Một phút cho quảng cáo © Copyright 2011 FPT Software 9
  10. 10. Thank you! © Copyright 2011 FPT Software 10

×