Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Շրջակա միջավայրի աղտոտում և պահպանություն

1,902 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Շրջակա միջավայրի աղտոտում և պահպանություն

  1. 1. Շրջակա միջավայրիաղտոտում և պահպանություն
  2. 2. Շրջակա միջավայրի աղտոտումըմարդկանց, բույսերի և կենդանիներիկենսագործունեության վրա բացասաբարազդող նյութերի թույլատրելի քանակիգերազանցումն է միջավայրում:Տարբերում են շրջակա միջավայրիբնածին և մարդահարույց աղտոտիչներ:Բնածին աղտոտիչներն առաջանում ենբնական երևույթների, օրինակ`հրաբուխների, երկրաշարժերի, ջրհեղեղների, հրդեհների պատճառով, իսկմարդահարույցները՝ մարդուգործունեության հետևանքով:Մարդահարույց աղտոտիչների թվին ենդասվումարդյունաբերական, գյուղատնտեսական,տրանսպորտային և կենցաղայինթափոնները:
  3. 3. Մթնոլորտն աղտոտում են քիմիական նյութերը, զանազան ֆիզիկականազդակներ և միկրոօրգանիզմները, երբ դրանց արտանետվող քանակներըգերազանցում են թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Մթնոլորտն աղտոտողհիմնական նյութերից են ածխաթթվական (CO2) ու շմոլ (CO) գազերը, ծծմբիև ազոտի օքսիդները, ֆրեոնները և այլն: Դրանց քանակի ավելացմանգլխավոր պատճառը նավթի, գազի, քարածխի, կենցաղային ևարդյունաբերական թափոնների ու փայտի այրումն էՉափազանցվնասակար նյութեր են ֆրեոնները՝ մի շարք ածխաջրածինների հալոգենածանցյալները, որոնք հանգեցնում են օզոնային շերտի քայքայման, ինչիհետևանքով մեծանում է մարդկանց մաշկի քաղցկեղի առաջացմանվտանգը:Ջէկերը, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և տրանսպորտըմթնոլորտ են արտանետում ոչ միայն վտանգավոր նյութեր, այլև մեծքանակությամբ ջերմություն, ինչի հետևանքով մթնոլորտը տաքանումէ, փոխվում են օդի խոնավությունն ու շարժունությունը՝ հանգեցնելովջերմային աղտոտման:Բույսերի և կենդանիների նեխման հետևանքով օդ են թափանցում նաևբազմաթիվ ախտածին մանրէներ:

×