Penggunaan ict dalam pendidikan khas visual bee

4,328 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
227
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penggunaan ict dalam pendidikan khas visual bee

 1. 1. Penggunaan ICT dalam PendidikanKhasKumpulan 6
 2. 2. Ahli Kumpulan 6ARIMAN BIN ARIFFINMUHAMMAD AMIR HAKIMIBIN ROSLINOORASIMAH BINTIISMAILNUR KAREENA AQILABINTI MAHDZIRNUR ASHIMAH BINTISAIDAN
 3. 3. PENGENALAN
 4. 4. • Menurut Hallahan dan Kauffman (2006):Pendidikan Khas didefinisikan sebagai satubentuk pendidikan yang disediakan untukmemenuhi keperluan kanak-kanakberkeperluan khas.• Gargiulo (2003) pula menyatakanPendidikan Khas merupakan programpengajaran khusus yang di reka bentuk bagimemenuhi keperluan pelajar luar biasa. Iamungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajarankhusus.• Friend (2005) menyatakan Pendidikan Khasadalah pengajaran yang di reka bentukkhusus bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang kurang upaya. Pengajaran inimungkin dikelolakan dalam bilik darjah, dirumah, di hospital atau institut lain.4
 5. 5. • Perkembangan dan penggunaan ICT(Information and Communication Technology)atau dipanggil “Teknologi Komunikasi danMaklumat”, khususnya dalam pendidikan, bukanlagi merupakan sesuatu yang asing di Malaysia.• Perkembangan ICT menjanjikan potensi besar,terutama dalam pendidikan, iaitu denganmengubah cara seseorang belajar, caramemperoleh maklumat, cara menyesuaikansetiap maklumat, dan sebagainya.• Sejajar dengan perkembangan ICT dalam duniapendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) telah mengambil beberapa langkah dalammengintegrasikan penggunaan ICT dalam prosespengajaran dan pembelajaran (P&P) di semuaperingkat sekolah termasuklah sekolahPendidikan Khas.5
 6. 6. Penerimaan Guru dan Pelajar TerhadapPenggunaan ICT dalam Program Pendidikan Khas• Menurut Tan Ai Goh(1998), penggunaan komputer dalampengajaran dan pembelajaran bukansahaja membantu guru mencapaiobjektif pedagoginya, malah iamemberi peluang kepada pelajar untukmencuba cara pembelajaran yangbaru.• Sokongan daripada pihak pentadbirjuga banyak memainkan peranansejauh mana penerimaan komputer dikalangan guru dan pelajar pendidikankhas.
 7. 7. • Peranan guru pendidikan khas akanmenentukan minat pelajar terhadappenggunaan komputer kerana guru banyakmencorak keperibadian pelajar, lebih-lebih lagipelajar khas.• Guru-guru pendidikan khas juga mempunyaikesedaran tentang kepentingan penggunaankomputer dan ini menyebabkan mereka selalumengikuti kursus komputer.• Komitmen ini membolehkan penggunaankomputer dalam pengajaran berlaku denganberkesan dan dapat menarik minat pelajaruntuk belajar.• Kajian di Malaysia juga menunjukkan denganjelas bahawa guru-guru mempunyai sikap danpenerimaan yang tinggi terhadap penggunaankomputer dalam pengajaran.7
 8. 8. • Namun masih terdapat segelintir guru yang kurang menyedari tentangpentingnya penggunaan komputer dalam pelaksanaan tugas harianmereka, dimana mereka masih menggunakan teknik pengajarantradisional.• Selain itu,kajian juga mendapati pelajar pendidikan khas kurangmenerima penggunaan komputer semasa pembelajaran di dalamkelas kerana penerimaan mereka terhadap teknologi ICT masih baru.• Pelajar jarang menggunakan komputer dalam pengajaran danpelajaran mereka, kerana mereka kurang didedahkan denganpenggunaan komputer di sekolah dan di sekolah.• Oleh itu, bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajarmenggunakan komputer, guru memainkan peranan penting dalammemupuk sikap positif pelajar supaya penerimaan mereka terhadappenggunaan komputer adalah pada tahap optimum.8
 9. 9. KepentinganICTMeningkatkankefahaman danpenguasaanpelajar.Memberi peluang yangsama kepada kanak-kanak pendidikan khasmeneroka berdasarkankeupayaan mereka.Mewujudkansuasanapembelajaran yangmenyeronokkandan mencabar
 10. 10. MeningkatkanmotivasimuridMembolehkanmuridmengaksesmaklumat yangsukarMeningkatkandaya kreatifdan imaginasimuridMembolehkan muridmengumpulmaklumatyang diperlukan
 11. 11. Penggunaan komputer mengajar komunikasiPenggunaan gambar dianggap lebih murah dankurang bahaya jika dimakan.Ditambahkan dengan gambar memudahkanmurid membuat pilihan.Aspek penggunaan ICT
 12. 12. • VOCA boleh diprogram untukmenghasilkan pertuturan.• Menggunakan PictureExchange CommunicationSystem – (PECS)• Dapat mengurangkan masalahtingkah laku• Meningkatkan kemahirankomunikasi• Memperbaiki interaksi sosial14
 13. 13. Penggunaan ICT DalamPendidikan Khas
 14. 14. Mouthstick and Slant Board• Digunakan oleh mereka yangmempunyai masalah dalampergerakan tangan sama adapenggunaan lengan yangterhad ataupun tidak dapatmenggerakkan tangan.• Slant board tersebut boleh diubah kedudukan mengikutkesesuaian ketinggian pelajardan keselesaan.
 15. 15. Diletakkan pelekat huruf yang lebih besar.Membantu pelajar-pelajar yang mempunyaimasalah penglihatan rabun.Papan kekunci yang biasa juga boleh dibuatlubang pada setiap huruf tersebut agar pelajaryang mempunyai masalah motor mudah untukmenekan huruf-huruf yang terdapat padapapan kekunci tersebut.Papan kekunci yang telah dimodifikasi
 16. 16. Papan kekunci alternatif• Terbahagi kepada duaiaitu papan kekuncialternatif besar danpapan kekunci alternatifkecil.
 17. 17. Papan kekunci sesentuh dan skrinsesentuh• Membantu pelajar yang mempunyaipergerakan motor yang terhad untukmenggerakkan cursor pada skrindengan hanya menekan kepada apayang dikehendakinya di skrin.• Dipadankan dengan pentafsirperkataan yang akan memberikanperkataan seerti kepada perkataanyang telah ditaip kerana kadang kalapelajar salah ketika menaipperkataan.
 18. 18. Pelajar dapat menulisperkataan pada komputer tanpamenggunakan apa-apa kecualibercakap.Memudahkan pelajar yangmempunyai masalah fizikal(tangan) serta mengendalikankomputer.Program Pengenal Suara
 19. 19. Talking Word Processors• Salah satu sokongan membaca kepada pelajar semasa merekamembaca mahupun menulis kerana program ini telah dirangka.• Untuk membantu membunyikan huruf, membaca perkataan, ayat danperenggan.• Program ini turut dapat membaca perkataan yang sedang ditulis.
 20. 20. Portable Word Processor: AlphaSmart• Diubahsuai sesuai dengan keperluan pelajar.• Alat ini adalah senang di bawa kerana mempunyai saiz yang kecil sertaringan.• Mempunyai sistem penstoran fail.• Boleh dimuat turun kepada komputer menggunakan wayar dan jugaboleh terus untuk dicetak.
 21. 21. Adapted Tape Recorders ( pita perakam )• Kepada pelajar yangmempunyai masalahpenglihatan danbermasalahpembelajaran.• Mendengar semulapengajaran yang telahdiajar oleh guru ketika didalam kelas.• Pelajar dapat membuatulang kaji secara berkalauntuk menguatkan lagidaya ingatan mereka.
 22. 22. CCTV• Membantu terutamanya kepada pelajar yangmengalami masalah penglihatan terhad ataurendah• Untuk membesarkan perkataan, gambar dan objek.
 23. 23. Winsford Feeder• Alat tersebut dicipta khas kepadapelajar yang tidak sempurnaanggota tangannya ataupun tidakmempunyai motor untukmenggerakkan bahagian atas tubuhbadannya.• Memberi makan denganmemusingkan pinggan,mencedukkan makanan danmenyuapkan makanan tersebut.
 24. 24. Melalui penggunaan alat inipelajar dapat menggerakkansesuatu barang denganhanya menekan satu butang.kepada pelajar yangmempunyai masalah fizikalSwitches
 25. 25. Prone Stander• Seorang ahli terapi fizikal yang disarankan oleh akanmembantu dan membimbing pelajar yang mempunyai masalahfizikal untuk menggalakkan pertumbuhantulang, perkembangan otot.• Pelajar selalunya akan menggunakan alatan ini ketika merekasedang melakukan aktiviti-aktiviti seperti membacabulu, membasuh pinggan mahupun ketika mereka sedangmelukis.
 26. 26. Positron Emission Tomography (PET) dan FuntionalMagnetic Resonance Imaging(fRMI)• Kedua alat ini berfungi untuk mengukur darah yangmengalir semasa berlakunya aktiviti otak.• Berfungsi untuk melihat perbezaan di antara disleksiadan bukan disleksia.
 27. 27. Membantu kanak-kanak hiperaktif ataupunkanak-kanak sindrom down mahupun kanak-kanak yang mempunyai masalah untukmengurus kehidupan seharian mereka.Memperingatkan kanak-kanak atau individuuntuk melakukan sesuatu perkara seperti yangtelah ditetapkan.Digabungkan bersama dengan terapi ekonomitoken di mana sekiranya pelajar berjayamengikuti jam yang tersebut maka merekalayak untuk diberikan token.Reminder Watch
 28. 28. Dapat menulis mengenai peringatanseperti memulangkan buku keperpustakaan.Membantu mereka untuk menulistugaasan mereka di sekolah mahupun dirumah.Membantu untuk merekod ganjaran hasildaripada tingkah laku positif mereka.Memuat turun aplikasi yang berkaitandengan pelajaran sebagai contoh aplikasikamus dan pemeriksaan kesalahan ejaan.Personal Digital Assistant (PDA)
 29. 29. Satu perisian yang memprosesperkataan dan juga sebagaipengkalan data.Membantu individu denganmembuat senarai perkataanyang selalu mereka gunakanserta membahagikannyakepada beberapa kategoriseperti kategori makanan,aktiviti dan sebagainya.perisian ini tururt membantudengan membunyikanperkataan yang telah dipilih.TypeIt4Me
 30. 30. Juga dikenali sebagai Typing TextTelephone (TTY).Alat ini digunakan untukmembalas dengan cara menaip.Kepada individu yang mempunyaimasalah pendengaran.Telecomunication Device for The Deaf (TDD)
 31. 31. TRS ini adalah merupakan satuperkhidmatan yangmenghubungkan tiga pihak dimana penerima, si penelefon danjuga orang tengah.Penerima yang tidak mempunyaiTTD akan menggunakan servis inidan melalui servis ini mereka iniakan menaip melalui TTD yangkemudiannya akan dihantarkepada si penerima.Telecomication Relay Service (TRS)
 32. 32. Merupakan satu alat yangmenyerupai seperti web cam.Kemudiaannya jurubahasabahasa isyarat akanmenterjemahkannya kepadapenerima panggilan.Individu yang mempunyaimasalah pendengaran danjuga masalah pertuturan bolehberkomunikasi menggunakanbahasa isyarat.Video Relay Service (VRS)
 33. 33. Merupakan satu perisisan dimana komputer mengsintesisucapan pengguna danmentafsir apa yang telahdiperkatakan.Perisian ini dapat digunakanoleh mereka yang mempunyaimasalah penglihatan.Ini membolehkan penggunauntuk mengawal komputerdengan suara, bukannya untukmenggunakan tetikus danpapan kekunciSpeech Synthesis
 34. 34. Perisian Terjemahan Braille• Perisian ini boleh digunakan sama ada untukmenukarkan teks kepada kod braile ataupunmenukarkan kod braile kepada teks biasa.• Perisian ini adalah direka kepada individu yangmempunyai masalah penglihatan.• Di antara contoh :1.Braille20002.TurboBraille3.Duxbury Braille Translator
 35. 35. notetakers• Pengguna notetaker Braille juga mempunyaipilihan untuk memasukkan maklumat kedalam alat ini, dan kemudian bolehmemindahkannya ke komputer yang lebihbesar memorinya.• Ia direka khas kepada individu yangmempunyai masalah penglihatan.• Alat ini juga boleh menyediakan tugas-tugasasas organisasi, seperti kalendar dan merekajuga boleh digunakan untuk menghantar /menerima mesej e-mel
 36. 36. Multimedia Social Story• Membantu individu yang mempunyai masalah autisme.• Dapat meningkatkan keyakinan mereka untukberkomunikasi dengan individu yang lain.• Perisian ini direka bertujuan untuk mengajar kemahirantertentu seperti mengambil kira pendapat orang lain,memahami peraturan, rutin dan juga apa-apa situasi.
 37. 37. Kerusi Roda• Merupakan satu alat dimana iadilengkapi dengan pelbagaivariasi sama ada menggunakanmotor mahupun secara manualiaitu menggunakan tangan sahajauntuk menggerakkan kerusi roda.• Membantu memudahkanpergerakkan
 38. 38. Tujuan direka atau sistem yangmembolehkan seseorang untukmengendalikan peralatandalam persekitaran mereka.Boleh meningkatkankebebasan seseorang dankualiti hidup denganmenghapuskan keperluanuntuk mengawal kawalan jauhstandard atau suis.Peranti ini dapat membantuindividu yang mempunyaimasalah fizikal sepertikecacatan pelbagai dan jugacerebral palsy.Boleh mengendalikan visualaudio (seperti televisyen,stereo dan pemain DVD),lampu, penghawa dingin, kuncipintu dan membuka pintu,langsir dan sistemkeselamatan.Unit Kawalan Alam Sekitar ( Enviromental ControlUnits (ECU))
 39. 39. Augmentative Communication Device (ACDs)• Digunakan oleh mereka yang mempunyai pelbagai kecacatanpertuturan dan bahasa, termasuk kecacatan kongenital seperticerebral palsy, intelektual kemerosotan dan autisme• Simbol-simbol yang digunakan dalam ACDs termasuk isyarat,gambar, gambar, huruf dan perkataan, yang boleh digunakansecara bersendirian atau secara kombinasi.• Sistem ACDs adalah seperti komunikasi tanpa bantuan tidakmenggunakan peralatan dan termasuk menandatangani danbahasa badan, manakala pendekatan dibantu menggunakan alatluaran dan terdiri daripada gambar-gambar dan papankomunikasi untuk menjana ucapan peranti.
 40. 40. Sebagai seorang guru pendidikankhas, adalah menjadi satu tanggungjawabguru bagi memastikan program yang telahdirancang dapat dilaksanakan denganjayanya.Guru pendidikan khas yang mahir dalam ICTdan pada masa yang sama berkemahiranserta berpengalaman dalam pengajaran-pembelajaran samada pendidikan masalahpendengaran, penglihatan mahupunpembelajaran tahu akan keperluan ICT dalambidang masing – masing.Rumusan

×