02 modul pengajaran pend kesihatan thn 1

36,648 views

Published on

70 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
7,976
Comments
70
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 modul pengajaran pend kesihatan thn 1

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MODUL PENGAJARANPENDIDIKAN KESIHATAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010
 2. 2. Cetakan Pertama 2010© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viPendahuluan viiMODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 1 Contoh 2 9 Contoh 3 13 Contoh 4 17 Contoh 5 20 Contoh 6 27 Contoh 7 30 Contoh 8 33 Contoh 9 37 Contoh 10 39 Contoh 11 45 Contoh 12 50 Contoh 13 54 Contoh 14 57 Contoh 15 61 Contoh 16 63MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 65 Contoh 2 68 Contoh 3 73 Contoh 4 76 Contoh 5 78 Contoh 6 81 Contoh 7 87 Contoh 8 92 Contoh 9 95 Contoh 10 99 Contoh 11 104 Contoh 12 106 Contoh 13 109 Contoh 14 112 Contoh 15 115 iii
 4. 4. MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 121 Contoh 2 125 Contoh 3 131 Contoh 4 134 Contoh 5 137 Contoh 6 141 Contoh 7 144 Contoh 8 148 Contoh 9 151 Contoh 10 154 Contoh 11 157 iv
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-citahendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta masyarakat yang adil di manakemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secaraadil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagaicorak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. vi
 7. 7. PENDAHULUANPendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapatpengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan,meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Muriddididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental,emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatanyang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatanoptimum.Justeru, Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untukmembantu guru menterjemah kandungan dokumen standard PendidikanKesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran danpembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Modul iniadalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian PelajaranMalaysia dengan pelbagai pihak. Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaranyang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Gurudigalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai sertamenambah baik aktiviti yang disediakan.Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysiamerakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepadasemua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa sertatenaga dalam penghasilan modul ini. vii
 8. 8. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.Standard : 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala, badan,Pembelajaran tangan, kaki dan genital.Bahan Bantuan : Lirik laguPengajaran PosterLangkah Pengajaran :1. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1).2. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”.3. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2).4. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu?5. Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. Contoh: Mata untuk melihat.6. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, 3, 4 dan 5. 1 1
 9. 9. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan. Lelaki Perempuan 2
 10. 10. Lampiran 1 1 Tubuh Saya Mana rambut...mana rambut Ini rambut...ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya...rambut saya Mana mata...mana mata Ini mata...ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya...mata saya Mana telinga...mana telinga Ini telinga...ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya...telinga saya Mana mulut...mana mulut Ini mulut...ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya...mulut saya Mana tangan...mana tangan Ini tangan...ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya...tangan saya Mana kaki...mana kaki Ini kaki...ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya...kaki saya(Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 3
 11. 11. Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4
 12. 12. Lembaran Kerja 2 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar Lelaki Perempuan 5
 13. 13. 1Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tubuh SayaNamakan bahagian tubuh anda. Warnakan. tangan kepala badan kaki 6
 14. 14. 1Lembaran Kerja 4Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Kepala SayaGunting dan lekatkan pada tempat yang betul. Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening. Warnakan. 7
 15. 15. 1Lembaran Kerja 5Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah. kepala tangan badan kaki Angkat .......... kanan, Angkat .......... kiri, Tunjuk ........ kanan, Tunjuk ......... kiri, Pusing-pusing..........., Geleng-geleng.........., Saya sangat suka, Tubuh badan saya. Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”. 8
 16. 16. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.Standard : 1.1.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhanPembelajaran tidak selamat.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaran Lirik laguLangkah Pengajaran :1. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1).2. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki.3. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat.4. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).5. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.6. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi tak boleh sentuh. 9 9
 17. 17. 1Lampiran 1 10
 18. 18. 1Lampiran 2 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh(Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11
 19. 19. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Sentuhan Tidak SelamatTandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhantidak selamat pada petak di bawah. 12
 20. 20. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.Standard : 1.2.1 Memahami kepentingan menjagaPembelajaran kebersihan diri. 1.2.2 Menjaga kebersihan diri – kepala, badan, tangan, kaki dan genital dengan cara mandi yang betul.Bahan Bantuan : Permainan mazePengajaranLangkah Pengajaran :1. Edarkan Lembaran Kerja 1.2. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.3. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh.4. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul.5. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. 13 13
 21. 21. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Cari jalan untuk membersihkan diri. Tamat Mula 14
 22. 22. Lembaran Kerja 2 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diripada petak di bawah. 15
 23. 23. 1Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Padankan cara menjaga kebersihan yang betul. potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16
 24. 24. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.Standard : 1.2.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki –Pembelajaran cara dan masa mencuci dengan betul. 1.2.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan.2. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1).2. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1).3. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki.4. Murid mencuci tangan dengan betul. 1717
 25. 25. 1Lampiran 11. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul.2. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul.3. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18
 26. 26. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencucitangan dan kaki. 19
 27. 27. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.Standard : 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigiPembelajaran dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi.Bahan Bantuan : Berus gigiPengajaran Ubat gigi Cawan PosterLangkah Pengajaran :1. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1).2. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster .3. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.4. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan. 20 20
 28. 28. 1Lampiran 1 21
 29. 29. 1Lampiran 2Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul. 1 2 4 3* Gambar ini merupakan contoh sahaja. (Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22
 30. 30. Lembaran Kerja 1 1 Nama : ___________________ Hari :_______________ Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak. susu air berkarbonat Gigi yang sihatgula - gula jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklatkuih manis lobak 1 23
 31. 31. Lembaran Kerja 2 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul. 24
 32. 32. 1Aktiviti PengayaanMari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat.1 25
 33. 33. 1Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat”- gunakan ceper dan dadu- lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper.Catatan: Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26
 34. 34. Modul 1 : Kebersihan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.Standard : 1.2.6 Menjaga kebersihan organ genital –Pembelajaran cara dan masa mencuci organ genital dengan betul.Bahan Bantuan : Bahan pencuci yang sesuaiPengajaran (sabun buku, sabun cecair) Tuala Air yang bersihLangkah Pengajaran : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital1. Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih2. Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul.3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 27 27
 35. 35. 1Lampiran 11. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital.2. Gunakan bahan pencuci yang sesuai.3. Bilas semula dengan air sehingga bersih.4. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering. 28
 36. 36. Lembaran Kerja 1 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organgenital. Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang semasa mandi air 29
 37. 37. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.Standard : 1.3.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatanPembelajaran keperluan diri.Bahan Bantuan : Pelbagai alatan keperluan diriPengajaran :Langkah Pengajaran1. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1). Bincangkan.2. Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1).3. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa. 30 30
 38. 38. 1Lampiran 1 Gambar A Gambar BPerbincangan:1. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa?2. Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor?3. Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31
 39. 39. 1Lembaran Kerja 1 11Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihanpakaian. 32
 40. 40. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Kesihatan Diri dan ReproduktifStandard Kandungan : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.Standard : 1.3.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatanPembelajaran keperluan diri – sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaran Kad imbasan RadioLangkah Pengajaran :1. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid.2. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat, berus gigi, sapu tangan, pengetip kuku, peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1.3. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut.4. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi.5. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya.a) (a) Sikatb) (b) Berus gigic) (c) Tualad) (d) Pakaian dalame) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan.6. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 33 33
 41. 41. Lampiran 1 1 pakaian berus gigi pengetip kuku dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34
 42. 42. Lembaran Kerja 1 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi danwarna biru pada alatan yang boleh dikongsi.1. 2. sikat pakaian dalam3. 4. kasut tuala mandi5. 6. stokin ubat gigi7. 8. sabun botol air 35
 43. 43. Lembaran Kerja 2 1Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi.1.2.3.4. sapu tangan senduk berus gigi sabun sikat tuala kasut bedak 36
 44. 44. Modul 1 : Kesihatan FizikalBidang Pembelajaran : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian.Standard : 1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat.PembelajaranBahan Bantuan : Contoh pelbagai jenis makananPengajaranLangkah Pengajaran :1. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. Contoh makanan: roti , pisang , telur , makanan rapu.2. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat.3. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 37 37
 45. 45. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat.pasb 38
 46. 46. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian.Kandungantandard : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yangPembelajaran sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam).Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama.2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3. 39 39
 47. 47. Lembaran Kerja 1 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan ditempat yang sesuai. 40
 48. 48. 1Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 41
 49. 49. 1Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 42
 50. 50. 1Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 43
 51. 51. 1Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah. 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ Sarapan pagi 1._____________________________ Sarapan pagi 2._____________________________ 3._____________________________ Makan tengah hari 4._____________________________ 5._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ Makan malam 4._____________________________ 44
 52. 52. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.Standard : 1.5.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minumanPembelajaran yang bersih dan selamat. 1.5.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat.Bahan Bantuan : Kad gambar (Lampiran 1)PengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor2. Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak, bertutup, dibalut, dan dibasuh.3. Edarkan Lembaran Kerja 1.4. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas, tulang dan gigi yang sihat, bebas daripada penyakit, serta tumbesaran yang sihat.5. Edarkan Lembaran Kerja 2.6. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut, muntah, letih, demam, cirit-birit, dan susut berat badan.7. Edarkan Lembaran Kerja 3. 4545
 53. 53. 1Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotorp 46
 54. 54. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih. 47
 55. 55. 1Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi. Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48
 56. 56. 1Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih. Cirit-birit LetihSakit perut Demam Semakin kurus Muntah 49
 57. 57. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.Standard : 1.5.2 Mengamalkan cara menyimpan makananPembelajaran dan minuman yang betul.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul. Contoh, peti sejuk, almari makanan, dan bekas makanan.2. Edarkan Lembaran Kerja 1.3. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup4. Edarkan Lembaran Kerja 2. 50 50
 58. 58. Lampiran 1 1Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yangsesuai. mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51
 59. 59. Lembaran Kerja 1 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul. 52
 60. 60. Lembaran Kerja 2 1Nama : ___________________ Ingat! JanganTahun : ___________________ biarkan makananTarikh :____________________ terdedah.Hari :____________________Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53
 61. 61. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : PemakananStandard Kandungan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamatStandard : 1.5.4 Menyedari kepentingan pengambilan airPembelajaran yang cukup. 1.5.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. Contoh, letih, dahaga, sembelit, dan pitam.2. Edarkan Lembaran Kerja 1.3. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. Contoh, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari.4. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat.5. Edarkan Lembaran Kerja 2. 54 54
 62. 62. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Baik untuk Kita mesti minum kesihatan enam hingga ! lapan gelas air setiap hari.Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yangdiberi. pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m l i t t a m 55
 63. 63. 1Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari :_______________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup, bersihdan selamat. 56
 64. 64. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Penyalahgunaan BahanStandard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.Standard : 1.6.1 Mengenali pelbagai jenis ubat.Pembelajaran 1.6.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. 1.6.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat.Bahan Bantuan : Peti pertolongan cemasPengajaranLangkah Pengajaran :1. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid.2. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas.3. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui.4. Tunjukkan beberapa jenis ubat. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan.5. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat.6. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.7. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 57 57
 65. 65. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis Kenali Ubat ubat?c a r k p l p l k m 58
 66. 66. Lembaran Kerja 2 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil krim cecair 59
 67. 67. 1Aktiviti Pengayaan LNama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Padan dan warna. cecair pil kapsul krim 60
 68. 68. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Penyalahgunaan BahanStandard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.Standard : 1.6.3 Menyedari bahawa ubat bolehPembelajaran membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat, ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh.Bahan Bantuan : Contoh ubat-ubatanPengajaranLangkah Pengajaran :1. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan.2. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim3. Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna, bau,dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan?4. Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh.5. Edarkan Lembaran Kerja 1. 61 61
 69. 69. 1Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak bolehdigunakan lagi. tarikh berubah luput warna rupa tamat tempoh bau masam rasa busuk warna berubah 62
 70. 70. Modul 1 : Kesihatan FizikalTajuk : Penyalahgunaan BahanStandard Kandungan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubatStandard : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabilaPembelajaran mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain.Bahan Bantuan : Contoh bekas ubatPengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat.2. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:  pil  kapsul  cecair  krim3. Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi.4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 63 63
 71. 71. Lembaran Kerja 1 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh :______________Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah. NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul 1 biji/kapsul sekali makan 3 kali sehari Sebelum / Selepas makan Tarikh: 27 / 5 / 2009 Tarikh luput: 27/8/2009 Tandakan ( √ ) Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia pada Nama Ubat: Ubat demam penyataan yang betul dan( X ) pada pernyataan yang salah .1. Ini ubat Ali.2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan.3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari.4. Ali makan ubat 3 kali sehari.5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali.6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini.7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau. 64
 72. 72. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.1 Memahami perasaan.Standard : 2.1.1 Mempamerkan perasaan yang dialamiPembelajaran seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu.Bahan Bantuan : Kotak beracunPengajaran Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzikLangkah Pengajaran :1. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan.2. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 65 65
 73. 73. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai denganmemek muka. malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66
 74. 74. Lembaran Kerja 2 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Lengkapkan silang kata mengikut gambar. . k m l s t m b r d h 67
 75. 75. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.1 Memahami perasaan.Standard : 2.1.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan.PembelajaranBahan Bantuan : Kad gambarPengajaran Kotak misteriLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak.2. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri.3 Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan.4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 54 68
 76. 76. Lampiran 1 2 Kad Gambar 69
 77. 77. Lampiran 2 2Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dankeperluan dalam lembaran kerja yang diberikan. 70
 78. 78. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak. KEHENDAK 71
 79. 79. Lembaran Kerja 2 2Nama : ___________________ Hari : _________________Tahun : ____________________ Tarikh : _________________Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72
 80. 80. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.Standard : 2.2.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yangPembelajaran sesuai mengikut situasi.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid bercerita tentang pengalaman gembira, sedih, takut, marah dan malu yang mereka alami.2. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 54 73
 81. 81. Lampiran 1 2 Kad gambar gembira marah takut sedih malu 74
 82. 82. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.gembira sedih takut malu marah Bergaduh Dikejar anjingPerasaan: Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75
 83. 83. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.Standard 2.2.2 Menyuarakan keperluan dan kehendakPembelajaran : diri dengan cara yang betul.Bahan Bantuan :PengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa.2. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain.3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 59 76
 84. 84. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________A. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan.1. Ayah, saya nak buku.2. Ayah, tolong belikan saya buku.3. Ayah mesti belikan buku untuk saya.4. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku.B. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangankehendak.Ayah, 77
 85. 85. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.Standard : 2.2.3 Menyedari bahawa kasih sayang,Pembelajaran penerimaan, rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi.Bahan Bantuan : Kad Cerita “Rosli”PengajaranLangkah Pengajaran :1. Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1).2. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan.3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 78
 86. 86. Lampiran 1 2 KISAH ROSLIRosli suka pergi ke sekolah. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih.Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah.Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa.Rosli mempunyai ramai kawan. Kawan-kawannya terdiri daripadakaum Melayu, Cina, India dan kaum lain. Rosli ialah seorangmurid yang menggunakan kerusi roda. Dia seorang yang pandaidan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Semua orangsuka berkawan dengan Rosli.Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialahseorang murid yang peramah. Rosli dan kawan-kawannya jugasangat sayangkan guru mereka.Contoh soalan perbincangan:1. Siapa suka pergi ke sekolah?2. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah?3. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli?4. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli?5. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79
 87. 87. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Sekolah Saya1. Saya suka pergi ke __________________________________________.2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________.3. Kawan baik saya ialah ______________________________________.4. Nama guru saya ialah _______________________________________.5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________. 80
 88. 88. Modul : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial 2Tajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.Standard : 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yangPembelajaran boleh dipercayai di rumah dan di sekolah.Bahan Bantuan : Kad imbasanPengajaranLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah2. Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah3. Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih4. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3 1 81
 89. 89. Lampiran 1 2 Kad Imbasan tukang kebun pembantu rumah datuk guru bapa saudara pustakawan 82
 90. 90. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Cari orang yang boleh dipercayai. 83
 91. 91. Lembaran Kerja 2 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah.Tampalkan di dalam kotak yang disediakan. 84
 92. 92. Lembaran Kerja 3 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh : ________________Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai disekolah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan. 85
 93. 93. Lampiran 2 2Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumahdan di sekolah. Gunting gambar-gambar di bawah dantampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3. 86
 94. 94. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : KekeluargaanStandard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.Standard : 2.3.1 Mengenal pasti ahli dalamPembelajaran keluarga/penjaga. 2.3.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah.Bahan Bantuan : Poster/gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama, umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama.2. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). (Guru menyediakan bahan ini)3. Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.5. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni.6. Edarkan Lembaran Kerja 2.7. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 87 87
 95. 95. 2Lampiran 1 88
 96. 96. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : __________________ Tarikh :______________Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yangbetul. 89
 97. 97. Lembaran Kerja 2 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan denganperanan mereka. bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus bapa kerja rumah Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90
 98. 98. Aktiviti Pengayaan 2Nama : ___________________ Hari q : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 91
 99. 99. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : KekeluargaanStandard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.Standard : 2.3.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahliPembelajaran dalam keluarga/penjaga.Bahan Bantuan :PengajaranLangkah Pengajaran :1. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama, umur, tarikh lahir dan hobi.2. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 92 92
 100. 100. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : __________________ Tarikh :______________Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yangada pada anda. berani cerdik baik kuat Keistimewaan rajin Diri Saya pandai Cantik / kacak menyanyi pandai berenang 93
 101. 101. Lembaran Kerja 2 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :_____________Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda. rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494
 102. 102. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : KekeluargaanStandard Kandungan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.Standard : 2.3.4 Menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalamPembelajaran keluarga/penjaga. 2.3.5 Mengambil maklum ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.Bahan Bantuan :PengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa.2. Terangkan kepentingan menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1). 3. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.5. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 95 95
 103. 103. Lampiran 1 2 96
 104. 104. 2Lembaran Kerja 1Nama : _________________ Hari : _____________Tahun : _________________ Tarikh :____________Kenal pasti gambar cara menghormati diri, ibu bapa danahli dalam keluarga/penjaga. Warnakan. 97
 105. 105. Aktiviti Pengayaan 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………. Kelas :…………………………………………... Nama Guru Kelas : ………………………….. Nama Bapa : ………………………………… No. Telefon : …………………………………. Nama Ibu :…………………………………… No. Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai. ................................................................. 98
 106. 106. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.Standard : 2.4.1 Menjalin hubungan berkekalan denganPembelajaran ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.Bahan Bantuan : CD laguPengajaran Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia”Langkah Pengajaran :1. Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1). Menyanyi bersama-sama.2. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai).3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 99 99
 107. 107. Lampiran 1 2Mari menyanyi. “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu, Taat pada bapa, Hormat pada guru, Keluarga bahagia. Ibu dan bapa, Serta keluarga, Bimbinglah kami, Dengan penuh kasih sayang. Korus Masa tidak menunggu kita, Oleh itu janganlah leka, Jangan menderhaka, Pada orang tua, Keluarga bahagia …. (ulang korus) 100
 108. 108. Lampiran 2 2Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101
 109. 109. Lampiran 2 2Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102
 110. 110. Lembaran Kerja 1 2Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah. 103
 111. 111. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.Standard Pembelajaran : 2.4.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.Bahan Bantuan :PengajaranLangkah Pengajaran : 1. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 104 104
 112. 112. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : ________________Tahun : ____________________ Tarikh :_______________Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) padaperkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkandalam gambar di bawah. Boleh Boleh Tidak boleh Tidak boleh Boleh Boleh Tidak boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105
 113. 113. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.Standard : 2.4.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat danPembelajaran tidak selamat. 2.4.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1).2. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina).3. Edarkan Lembaran Kerja 1.4. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106
 114. 114. Lampiran 1 107 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107
 115. 115. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) padatindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. Pakcik tu gatal, Mak, tadi suka ada orang raba. peluk saya. Mak, ada Apa nak orang cuba buat. nak cium Biar je saya. la.. Lapor kepada polis 108
 116. 116. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.Standard : 2.4.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhanPembelajaran tidak selamat.Bahan Bantuan : Lirik lagu “Rasa Sayang”.PengajaranLangkah Pengajaran :1. Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat2. Edarkan Lembaran Kerja 1.3. Edarkan Lampiran 1. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”.4. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”, “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. 109 109
 117. 117. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Sentuhan tidak selamatIsikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. TIDAK JANGAN1. Jika orang yang tidak dikenali __ I __ __ __ hendak memeluk kita. __ __ N __ __ __2. Jika kita berasa tidak selesa apabila __ I __ __ __ disentuh orang lain. __ __ N __ __ __3. Jika kita tidak selesa dicium orang. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __4. Jika tubuh kita disentuh orang. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110
 118. 118. 2Lampiran 1Sebutkan perkataan “JANGAN, TIDAK, TAK MAHU, TOLONG” dengan kuat diakhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”.(Korus)Rasa sayang hei,Rasa sayang, sayang hei,Hei lihat nona jauh,Rasa sayang, sayang heiEncik Abu pergi ke kota,Pergi ke kota naik kereta,Orang tak kenal nak peluk kita,Apa yang perlu kita nak kata?JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!(ulang Korus )Burung-burung buat sarang,Balik hinggap waktu senja,Jika kita disentuh orang,Apa yang perlu kita nak kata?JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!(ulang korus)Jahit baju di rumah Mak Yum,Baju baru pakai raya,Tiba-tiba kita dicium,Apa yang perlu kita nak kata?JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!(ulang korus)Pagi-pagi minum teh herba,Lepas minum pergi kerja,Badan terasa seperti diraba,Apa yang perlu kita nak kata?JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG!(ulang korus)Melodi: Rasa Sayang 111
 119. 119. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.Standard : 2.4.6 Mengamalkan sikap bekerjasama danPembelajaran berkongsi dengan orang lain.Bahan Bantuan : Jigsaw puzzlePengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid membersih dan mengemaskan kelas.2. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama.3. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis.4. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1).5. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti.6. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas. 112 112
 120. 120. Lampiran 1 2Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambaryang lengkap. 113
 121. 121. 2Lampiran 2 114
 122. 122. Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan SosialTajuk : PerhubunganStandard Kandungan : 2.5 Mengetahui buli.Standard : 2.5.1 Mengenal pasti perbuatan buli.Pembelajaran 2.5.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. 2.5.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli.Bahan Bantuan : Kad gambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Murid melakonkan situasi buli. Contoh:  peras ugut  mengejek2. Terangkan maksud buli (Lampiran 1).3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.4. Murid menceritakan cara mengatasi buli.5. Terangkan cara untuk menangani buli. Contoh:  secara agresif - berhadapan dengan pembuli  secara pasif - mengelakkan diri daripada dibuli.6. Edarkan Lembaran Kerja 3. 115 115
 123. 123. Lampiran 1 2Buli : Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang.Membuli : Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan atau menakutkan orang berkenaan.Pembuli : Orang yang suka menyakiti, menganiayai atau menakuti orang yang lemah.Mangsa : Orang yang disakiti, dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. (Sumber : Kamus Dewan) Gambar situasi buli 116
 124. 124. Lampiran 2 2Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli ataubukan buli 117
 125. 125. Lembaran Kerja 1 2Nama : ___________________ Hari :_______________ uTahun : __________________ __ Tarikh :______________Tampal gambar-gambar di sini. BULI BUKAN BULI 118
 126. 126. Lembaran Kerja 2 2Nama : ___________________ Hari : _______________Tahun : __________________ __ Tarikh :______________Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”.Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untukmangsa. PEMBULI MANGSA 119
 127. 127. Lembaran Kerja 3Nama : ___________________ 2 Hari :________________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Tindakan yang perlu diambil jika dibuli.Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yangdisediakan. Ibu Guru bapa Kawan Saudara a. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... b. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... c. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... d. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... 120
 128. 128. Modul 3 : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.1 Mengetahui kuman.Standard : 3.1.1 Menyedari kuman organisma yangPembelajaran berbahaya. 3.1.2 Menceritakan cara kuman merebak.Bahan Bantuan :PengajaranLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu.2. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1). Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria)3. Edarkan Lembaran Kerja 1.4. Terangkan cara kuman merebak. Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan5. Edarkan Lembaran Kerja 2.6. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman. 121 121
 129. 129. 3Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kuman adalah organisma yang berbahaya. Jika kita dijangkiti kuman, kita akan jatuh sakit. 122
 130. 130. Lembaran Kerja 1 3Nama : ___________________ Hari v : _____________Tahun : __________________ Tarikh :______________Tandakan ( √ ) pada kuman.Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak.Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak. 123
 131. 131. 3Lembaran Kerja 2Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124
 132. 132. Modul 3 : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.1 Mengetahui kuman.Standard : 3.1.3 Menceritakan cara mengelak kumanPembelajaran merebak. 3.1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 3.2.5 Mengamalkan kebersihan diri.Bahan Bantuan : Jigsaw puzzlePengajaran Kad imbasanLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan2. Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan.3. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle, murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak.4. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis.5. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung".6. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 125 125
 133. 133. Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) 3Gunting dan padan. 126
 134. 134. Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127
 135. 135. 3Lampiran 3Nyanyikan lagu di bawah. Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku, Potong biarlah pendek, Kalau buat selalu, Adik sihat adik cantik. Cuci cuci tangan, Cuci sebelum makan, Elok diamalkan, Untuk sihat masa hadapan. Pakai pakai baju, Pakai baju yang bersih, Selalu buat begitu, Ayah sayang dan ibu kasih. La…la…la…la…la…la….. Ayah sayang dan ibu kasih. Melodi : Lenggang Kangkung 128
 136. 136. Lembaran Kerja 1 3Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman.Padankan. 1. 2. 3. 4. 5. 129
 137. 137. Lembaran Kerja 2 3Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihandiri .Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata denganjawapan yang betul. segar bersih cuci sihatMelintang1. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas.2. Udara yang __________ penting untuk kesihatan.Mendatar3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________.4. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . 3.b 4. s 2. s c 1. 130
 138. 138. Modul 3 : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing.Standard : 3.2.1 Mengenali penyakit berjangkit.PembelajaranBahan Bantuan : GambarPengajaranLangkah Pengajaran :1. Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid.2. Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit.3. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1). (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan, kaki, dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 131 131
 139. 139. Lampiran 1 3 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema Penyakit tangan, kaki, Penyakit jangkitan dan mulut cacing 132
 140. 140. Lembaran Kerja 1 3Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ________________ Tarikh :______________Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi. Penyakit Jangkitan Penyakit mulut, Demam kulit cacing tangan dan selesema kaki 1 2 3 4 133
 141. 141. Modul 3 : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing.Standard : 3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkitPembelajaran merebak. 3.2.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya.Bahan Bantuan :PengajaranLangkah Pengajaran :1. Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari.2. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak. (i) Penyakit kulit – berkongsi tuala, pakaian dan sentuhan (ii) Penyakit tangan, kaki, dan mulut – sentuhan (iii) Demam selesema – udara (iv) Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut.3. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit.4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 134 134
 142. 142. Lembaran Kerja 1 3Nama : ___________________ Hari : ______________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Cara penyakit berjangkit boleh merebak.Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapanyang salah. berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135
 143. 143. Lembaran Kerja 2 3Nama : ___________________ Hari : ______________Tahun : ___________________ Tarikh : ______________Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada oranglain dan sebaliknya. Padankan. 136
 144. 144. Modul 3 : Kesihatan PersekitaranTajuk : PenyakitStandard Kandungan : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing.Standard : 3.2.4 Menunjuk cara meminta bantuan jikaPembelajaran terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai.Bahan Bantuan :PengajaranLangkah Pengajaran :1. Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut.2. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2).3. Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1.4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 137 137
 145. 145. Lampiran 1 3Situasi berlaku kecemasan. Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138
 146. 146. Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan Beritahu kepada kecemasan orang dewasa yang dipercayai 911 (i) Ibu bapa/ahli keluarga 999 (ii) JiranNombor telefon balai polis yang (iii) Guruberhampiran Beritahu maklumat penting.  Kenalkan diri  Siapakah yang sakit  Apakah yang berlaku  Di manakah mangsa/pesakit 139
 147. 147. 3Lembaran Kerja 1Nama : ___________________ Hari : _____________Tahun : ____________________ Tarikh :______________Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan?Padankan. 1. rumah 2. taman permainan 3. sekolah 4. rumah 140
 148. 148. Modul 3 : Kesihatan PersekitaranTajuk : KeselamatanStandard Kandungan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.Standard : 3.3.1 Menyimpan sendiri nama, nombor telefon,Pembelajaran alamat sendiri serta nama, nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.Bahan Bantuan : Kad 001Pengajaran Kad perpustakaan Kad kokurikululumLangkah Pengajaran :1. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah.2. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri.3. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri.4. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan.5. Edarkan Lembaran Kerja 1.6. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri. 141 141
 149. 149. Lampiran 1 3Perbincangan berdasarkan situasi di bawah.Situasi A Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat? Megapa ayahSituasi B lambat? Kawan- kawan semua dah balik. Apakah yang patut saya buat?Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142

×