Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wyzwania liderów IT w czasach "nowej normalności"

Badanie CIO Pulse Survey

 • Be the first to comment

Wyzwania liderów IT w czasach "nowej normalności"

 1. 1. COVID-19 Wyzwania liderów IT w czasach „nowej normalności”. Badanie CIO Pulse Survey Lipiec 2020
 2. 2. PwC Kluczowe wnioski z badania CIO Pulse Survey – Polska i region EMEA 2 70% liderów obszarów IT (CIO, Chief Information Officer), którzy wzięli udział w badaniu PwC, deklaruje znaczny wpływ epidemii na ich działalność biznesową (92% dyrektorów IT z branż konsumenckich). W wyniku pandemii COVID-19 większość organizacji (72%) mogła rozpocząć pracę zdalną w czasie krótszym niż 3 dni. W branży usług finansowych i sektora publicznego odnotowano średnio najdłuższy czas skutecznego przejścia w tryb pracy zdalnej. Według dyrektorów IT należy zwrócić większą uwagę na optymalizację doświadczeń klienta (Customer Experience), odporność w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności, a także budowanie modeli biznesowych opartych na nowych technologiach, ponieważ możliwości, jakie dają te rozwiązania, będą jeszcze bardziej istotne w nowej rzeczywistości. Choć szefowie IT przyznają sobie wysoką ocenę w zakresie rozwiązań IT4IT, obszar ten nadal budzi obawy; należy koncentrować się bardziej na budowaniu zróżnicowanych możliwości cyfrowych, a mniej na wewnętrznej perspektywie wspierającej infrastrukturę informatyczną. 41% CIOs planuje obniżenie kosztów IT; to stosunkowo niewielki odsetek w porównaniu z wynikiem badania CFO przeprowadzonym przez PwC – 55% dyrektorów finansowych uczestniczących w badaniu deklarowało plany działań obniżające koszty. 37% respondentów uczestniczących w badaniu opinii dyrektorów finansowych CFO Pulse Survey w maju 2020 roku planowało odwołanie lub odłożenie na czas późniejszy inwestycji w obszarze IT w porównaniu z zaledwie 24% dyrektorów IT w omawianym badaniu. Priorytety do realizacji mimo ograniczanych budżetów to: cyberbezpieczeństwo, narzędzia komunikacji i współpracy oraz transformacja obszaru doświadczeń klienta.
 3. 3. PwC Strategy& Organizacje IT dotknięte pandemią COVID-19 we wszystkich regionach i branżach 70% ankietowanych dyrektorów IT deklaruje znaczny wpływ epidemii na ich działalność biznesową. 3 …
 4. 4. PwC Dyrektorzy IT przyznają sobie wysoką ocenę w zakresie rozwiązań IT4IT 4 96% 89% 94% 80% 79% 73% 71% 20% 21% 27% 29% 11% Infrastruktura IT i chmura 4% Technologia miejsca pracy Bezpieczeństwo, ochrona prywatności i zgodność z przepisami 6% Wsparcie IT dla klientów Wsparcie IT dla pracowników Platformy e-commerce (B2B lub B2C) Opracowanie lub aktualizacja rozwiązań IT zgodnie z potrzebami związanymi z COVID-19 Bardzo dobrze lub dobrze Neutralnie lub źle Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta 38% Zwiększony nacisk na infrastrukturę IT Nowe zagrożenia cybernetyczne Kurczenie się budżetu IT Szerokość pasma i przepustowość sieci w odległych miejscach pracy Możliwości w zakresie narzędzi współpracy i komunikacji 38% 63% 36% 35% Wyniki w obszarze IT w dobie COVID-19 a współwystępujące obawy Spostrzeżenia • Dyrektorzy IT wysoko oceniają stabilność swoich funkcji wewnętrznego wsparcia IT w obliczu pandemii COVID-19. • Inwestycje w infrastrukturę IT i migracja do chmury oznaczały, że najpilniejsze potrzeby w zakresie ciągłości działania w dobie COVID-19 zostały spełnione. • Obecnie szefowie IT powinni skoncentrować się na budowaniu zróżnicowanych możliwości cyfrowych i wspieraniu transformacji modelu biznesowego opartego na rozwiązaniach cyfrowych, aby zaspokoić potrzeby długoterminowe. Jak oceniliby Państwo kluczowe możliwości w zakresie IT w odpowiedzi na COVID-19? % dyrektorów IT włączyło te problemy do pierwszej trójki ich zdaniem najpoważniejszych problemów w dobie COVID-19
 5. 5. PwC Spostrzeżenia 19% 10% 3% 70% 1% 70% 14% 13% Obawy dyrektorów IT w związku z pandemią COVID-19 5 92% dyrektorów IT z branż konsumenckich stwierdziło, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ich organizację… 50% dyrektorów IT z branż energii i użyteczności publicznej stwierdziło, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ich organizację… …podczas gdy 75% dyrektorów finansowych* z branż konsumenckich wyraziło duże obawy. …podczas gdy 57% dyrektorów finansowych* z branż energetyki i użyteczności publicznej wyraziło duże obawy. Pandemia COVID-19 ma istotny wpływ na naszą działalność i wzbudza duże obawy w naszej firmie. Pandemia COVID-19 obecnie ogranicza się w naszej działalności do konkretnych regionów – mimo to ściśle monitorujemy sytuację Pandemia COVID-19 jest odosobnionym wyzwaniem i nie ma istotnego wpływu na naszą działalność – mimo to monitorujemy sytuację pod kątem zmian Obecnie pandemia COVID-19 nie ma wpływu na naszą działalność * Źródło: COVID-19 CFO Pulse Survey – badanie opinii dyrektorów finansowych w świetle pandemii COVID-19, PwC – kwiecień 2020 r. Badanie opinii dyrektorów ds. informatyki CIO Survey Badanie opinii dyrektorów finansowych CFO Survey • 70% dyrektorów IT deklaruje znaczny wpływ epidemii na ich działalność biznesową, podobnie jak 70% dyrektorów finansowych* w badaniu PwC. • Pomimo dużych obaw szefów IT co do konsekwencji pandemii COVID-19 tylko 41% z nich planuje obniżenie kosztów IT. • Oznacza to, że choć respondenci są świadomi konsekwencji gospodarczych pandemii, uważają, że technologia może być ważnym czynnikiem ożywienia po sytuacji związanej z COVID-19. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na Państwa organizację? Choć wyniki były w dużej mierze spójne w poszczególnych krajach, odnotowano wyraźne różnice pomiędzy branżami:
 6. 6. PwC Spostrzeżenia Presja kosztowa a bieżące i planowane inwestycje 6 Wielu z nich nadaje największy priorytet inwestycjom w modele biznesowe oparte na technologii i cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta 41% dyrektorów IT włączyło obniżanie kosztów IT na listę najbardziej priorytetowych kwestii w 2020 roku Jaki jest pożądany poziom obniżenia kosztów wskutek pandemii COVID-19 w przypadku dyrektorów IT planujących obniżenie kosztów IT? 13% > 30% 10%33% 44% 20-30%< 10% 10-20% Plany obniżania kosztów IT • Pomimo niepewności gospodarczej związanej z pandemii COVID-19 jedynie 41% szefów IT deklaruje chęć obniżenia kosztów IT, z czego większość zamierza obniżyć je nie więcej niż o 20%. • W badaniu z poprzedniego roku dyrektorzy IT deklarowali, że w roku 2020 spodziewają się wzrostu budżetów. • Dyrektorzy IT muszą dostosować się do tych zmian, starannie rozważając możliwości inwestowania i cięcia budżetów.
 7. 7. PwC Priorytetowe inwestycje szefów IT 7 3% IT Obiekty/ogólne nakłady inwestycyjne Środowiskowe, społeczne i zarządcze Operacje Doświadczenia klienta Siła robocza Badania i rozwój 49% Transformacja cyfrowa Cyberbezpieczeństwo lub ochrona prywatności 18% 83% 53% 37% 11% 16% 12% Spostrzeżenia • 37% respondentów uczestniczących w badaniu opinii dyrektorów finansowych CFO Pulse Survey w maju 2020 roku planowało odwołanie lub odłożenie na czas późniejszy inwestycji w obszarze IT oraz, w mniejszym stopniu, inwestycji w transformację cyfrową, doświadczenia klienta, cyberbezpieczeństwo i ochronę prywatności. • Jedynie 24% dyrektorów IT chce odłożyć na czas późniejszy lub odwołać inwestycje w swoim obszarze, co wskazuje na trudności, z jakimi muszą zmierzyć się próbując „obronić” swoje inwestycje w świetle pandemii COVID-19 i obniżyć koszty bez wstrzymywania lub odraczania inwestycji. • Dyrektorzy IT muszą zapewnić, że inwestycje w obszarze IT są zgodne z biznesowymi priorytetami strategicznymi i operacyjnymi – należy utrzymać pętlę zwrotną od strategicznej strony działalności przy pomocy IT, aby dostosować inicjatywy informatyczne do biznesowych potrzeb organizacji. Jakie zaplanowane inwestycje dyrektorzy finansowi planują odwołać lub przełożyć na czas późniejszy w świetle pandemii COVID-19?* Inwestycje istotne dla organizacji IT * Źródło: COVID-19 CFO Pulse Survey – badanie opinii dyrektorów finansowych w świetle pandemii COVID-19, PwC – maj 2020 r.
 8. 8. PwC Branże najbardziej dotknięte pandemią COVID-19 koncentrują się głównie na obniżaniu kosztów IT 8 50% Opieka zdrowotna Usługi finansowe Rynki konsumenckie 92% 55% Sektory przemysłowe i branża motoryzacyjna Sektor publiczny Energia, użyteczność publiczna i zasoby Technologia, media i telekomunikacja 85% 80% 43% 20% 47% 36% 56% 40% 29% 33% 40% Spostrzeżenia Konsekwencje pandemii COVID-19 a kwestie obniżania kosztów IT • Wśród dyrektorów IT z branż w znacznym stopniu dotkniętych pandemią COVID-19 jedynie połowa wskazuje obniżenie kosztów IT jako najważniejszy priorytet na 2020 rok. • W świetle konsekwencji pandemii w poszczególnych sektorach obniżenie kosztów IT było częściej brane pod uwagę w przypadku respondentów aktywnych na rynkach konsumenckich (47%). • Dyrektorzy IT w branżach technologii, mediów i telekomunikacji deklarowali najmniejszy wpływ pandemii COVID-19 na ich działalność gospodarczą, jednak obniżenie kosztów wciąż pozostaje dla nich kwestią o wysokim priorytecie. % respondentów wskazujących obniżenie kosztów IT jako główny priorytet na 2020 rok % respondentów twierdzących, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ich działalność gospodarczą
 9. 9. PwC Spostrzeżenia Zapotrzebowanie na inwestycje w narzędzia i możliwości cyfrowe 9 5 najistotniejszych kwestii cyfrowych 2021 roku Uproszczenie architektury IT Poprawa odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności Inwestycje w spełnienie wymogów cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta 60% Wdrożenie cyfrowych narzędzi współpracy i miejsca pracy 58% Inwestycje w modele biznesowe oparte na nowych technologiach 64% 49% 42% 55% 52% Inwestycje w spełnienie wymogów cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta Inwestycje w model biznesowy oparty na nowej technologii Poprawa odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności Uproszczenie architektury IT Przyspieszenie kluczowych inwestycji 54% 50% 46% Priorytety cyfrowe na rok 2020 i 2021 • Dyrektorzy IT wśród priorytetów wymieniają zarówno wewnętrzne wsparcie IT, jak i transformację cyfrową w celu wypracowywania nowych możliwości biznesowych (doświadczenia klienta, nowe cyfrowe modele biznesowe). • Po optymalizacji inwestycji w celu zachowania ciągłości biznesu dyrektorzy IT powinni zwrócić uwagę na budowaniu możliwości cyfrowych. • Podejmując decyzje o odwołaniu lub odłożeniu na czas późniejszy kluczowych inwestycji szefowie IT muszą kierować się podejściem całościowym – należy wziąć pod uwagę wielkość możliwych oszczędności, wykonalność i wpływ na przyszłą gotowość prowadzenia działalności gospodarczej. 5 najistotniejszych kwestii cyfrowych 2020 roku Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta
 10. 10. PwC Część inwestycji będzie musiała poczekać 10 Inne inicjatywy w zakresie programowania biznesowego (np. PLM, MES, WMS, HRM) Transformacja doświadczeń klienta (np. CRM) Odnowienie ERP (np. SAP S/4HANA) Cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności Automatyzacja operacji i analizy Zastosowanie rozwiązań w chmurze Narzędzia komunikacji i współpracy Pozostałe 2% 26% 20% 15% 13% 10% 4% 2% Inwestycje w obszarze IT mają zostać odroczone lub odwołane Które z wymienionych wybranych rodzajów planowanych inwestycji w Państwa organizacji zostały odroczone lub odwołane wskutek pandemii COVID-19? Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta Spostrzeżenia • 41% dyrektorów IT zaznacza chęć cięcia kosztów, a jeszcze mniejszy ich odsetek (24%) zgłasza chęć odłożenia inwestycji na czas późniejszy/odwołania inwestycji. • Liderzy IT powinni nadać najwyższy priorytet inwestycjom ukierunkowanym na transformację, które mają związek z transformacją doświadczeń klienta – jest to również zgodne z ich pięcioma priorytetami cyfrowymi na rok 2020 i 2021.
 11. 11. PwC 1. Odporność w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności +1 2. Cyfrowe doświadczenia klienta +3 3. Cyfrowe narzędzia współpracy i miejsca pracy +6 4. Modele biznesowe oparte na nowej technologii –1 5. Uproszczenie architektury IT 1. Prowadzenie transformacji cyfrowych 2. Poprawa odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności 3. Modele biznesowe oparte na nowej technologii 4. Osiągnięcie szczegółowego celu w zakresie wzrostu przychodów przedsiębiorstwa 5. Cyfrowe doświadczenia klienta 2020 rok – w trakcie COVID-19 2021 rok – po COVID-19 1. Cyfrowe doświadczenia klienta +1 2. Odporność w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności –1 3. Modele biznesowe oparte na nowej technologii +1 4. Uproszczenie architektury IT +1 5. Przyspieszenie kluczowych inwestycji (np. ERP, HR) COVID-19 zmienia priorytety dyrektorów IT 11 * Źródło: CIO.com oraz IDG 2020 State of the CIO Od prowadzenia transformacji do utrzymywania ciągłości działalności gospodarczej Spostrzeżenia • Przed pandemią COVID-19 dyrektorzy IT odnotowywali rozwój, wskutek którego mieli stać się strategicznymi partnerami skoncentrowanymi zwłaszcza na prowadzeniu transformacji cyfrowych w swoich organizacjach. • Pandemia przyniosła natychmiastowe wyzwania związane z ciągłością biznesu, powodując, że szefowie IT musieli w większym stopniu skoncentrować się na wsparciu pracy zdalnej, cyberbezpieczeństwie i cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta. • W dłuższej perspektywie dyrektorzy IT zaczynają koncentrować się bardziej na krajobrazie cyfrowym w swoich organizacjach, starając się stworzyć modele operacyjne odpowiadające wymaganiom przyszłości. • 3 priorytety na rok 2021 są podobne do priorytetów sprzed pandemii COVID-19 – mogłoby to sugerować, że liderzy IT spodziewają się powrotu do normalności wraz z początkiem 2021 roku. 2020 rok – przed COVID-19*
 12. 12. PwC Strategy& Presentation Title 12 Szczegółowe dane z badania 1 Odpowiedź obszaru IT w obliczu wymagań związanych z COVID-19 2 Obawy dyrektorów IT wynikające z nich priorytety w związku z pandemią COVID-19 3 Priorytety dyrektorów IT na lata 2020-2021 w odniesieniu do najbardziej dotkniętych branż
 13. 13. PwC 13 Swoją ogólną reakcję na pandemię COVID-19 dyrektorzy IT ocenili stosunkowo pozytywnie Jak oceniają Państwo swoje ogólne wyniki w obszarze IT w wyniku pandemii COVID-19? 52% 32% 13% Bardzo dobrze Dobrze Bardzo źle 1% Neutralnie Źle 2% Spostrzeżenia • 84% dyrektorów IT oceniło swoje ogólne wyniki w obszarze IT jako dobre lub bardzo dobre, a około 1% z nich ocenił je bardzo negatywnie.
 14. 14. PwC W wyniku pandemii COVID-19 większość organizacji mogła rozpocząć pracę zdalną w czasie krótszym niż 3 dni 14 Powyżej 5 dni Mniej niż 3 dni Mogliśmy wprowadzić zmiany natychmiast 3 do 5 dni 17% Nadal usiłujemy osiągnąć zadowalające wyniki. 46% 26% 11% 0% Responsywność IT Ile dni zajęło Państwa organizacji rozpoczęcie pracy zdalnej na zadowalającym poziomie wskutek pandemii COVID-19? Spostrzeżenia • 72% dyrektorów IT było w stanie zorganizować efektywną pracę zdalną w swoich organizacjach w czasie krótszym niż trzy dni. • Sugeruje to, że narzędzia, polityki i procedury ułatwiające pracę poza terenem zakładu zostały już wcześniej wdrożone w większości organizacji. • Wyniki w różnych regionach były spójne, ale różniły się między branżami.
 15. 15. PwC W sektorze publicznym, w sektorze usług finansowych i w branży opieki zdrowotnej odnotowano średnio najdłuższy czas skutecznego przejścia w tryb pracy zdalnej 15 3% Energia, użyteczność publiczna i zasoby 40%Sektor publiczny Produkcja przemysłowa i branża motoryzacyjna Usługi finansowe Opieka zdrowotna Rynki konsumenckie Technologia, media i telekomunikacja 14% 21% 10% 7% 6% Responsywność IT w poszczególnych branżach Procent respondentów z podziałem na branże, w których skuteczne przejście w pracę zdalną trwało dłużej niż 5 dni Spostrzeżenia • W sektorze publicznym, w sektorze usług finansowych i w branży opieki zdrowotnej przejście na efektywną pracę zdalną trwało znacznie dłużej w porównaniu ze średnim czasem przejścia. • Pełne przejście w tryb pracy zdalnej wymagało więcej czasu w branżach operujących krytycznymi i wrażliwymi danymi klientów; różnice są również wskaźnikiem dojrzałości cyfrowej różnych branż. • Przejście było najłatwiejsze w przypadku rynków konsumenckich, które w większym stopniu wykorzystują możliwości cyfryzacji w swojej działalności.
 16. 16. PwC Uproszczenie architektury IT (rdzeń cyfrowy lean, harmonizacja/ konsolidacja itd.) 60% Poprawa odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności 64% Inwestycje w spełnienie wymogów cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta 58%Wdrożenie cyfrowych narzędzi współpracy i miejsca pracy Inwestycje w modele biznesowe oparte na nowej technologii 49% 42% Najważniejsze i najpilniejsze priorytety w roku 2020 16 – Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta Spostrzeżenia • Dyrektorzy IT przypisują priorytetowe znaczenie kwestii wewnętrznego wsparcia swoich organizacji poprzez zapewnienie rozwiązań cyfrowych w zdalnym środowisku pracy. • Jednocześnie oczywistą wagę w nowej rzeczywistości przypisuje się możliwościom cyfrowym; dyrektorzy IT jako jeden z najistotniejszych, pilnych priorytetów wskazali potrzebę inwestycji w wymagania cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta i modele biznesowe oparte na technologii. • Pomimo wzmożonego zapotrzebowania na możliwości cyfrowe obawy gospodarcze powodują presję w kwestii obniżania kosztów IT – szefowie IT muszą starannie rozważyć możliwości cięcia kosztów i możliwości inwestowania. Kwestie cyfrowe w roku 2020 % dyrektorów IT uznaje te aspekty cyfrowe za jedne z pięciu priorytetów w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19
 17. 17. PwC W 2021 roku dyrektorzy IT skoncentrują się bardziej na inwestycjach długoterminowych 17 – Kwestie cyfrowe ukierunkowane na klienta Inwestycje w modele biznesowe oparte na nowej technologii 52% Przyspieszenie kluczowych inwestycji (oprogramowanie biznesowe, automatyzacja procesów) Inwestycje w spełnienie wymogów cyfrowej optymalizacji doświadczeń klienta Poprawa odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności Uproszczenie architektury IT (rdzeń cyfrowy lean, harmonizacja/ konsolidacja) 55% 54% 50% 46% Spostrzeżenia • Tendencje obserwowane w trakcie pandemii COVID-19 prawdopodobnie utrzymają się; jako najistotniejsze priorytety roku 2020 i 2021 uznaje się inwestycje w cyfrową optymalizację doświadczeń klienta, modele biznesowe oparte na nowej technologii i cyberbezpieczeństwo. • Przyspieszenie kluczowych inwestycji jest nowym priorytetem dyrektorów IT na 2021 rok, który nie pojawiał się w roku 2020. • Jako że pilne potrzeby związane z utrzymaniem ciągłości biznesu są już niemal spełnione, dyrektorzy IT planują przyspieszenie kluczowych inwestycji i uproszczenie architektury IT w 2021 roku. Kwestie cyfrowe na rok 2021 % dyrektorów IT uznaje te aspekty cyfrowe za jedne z pięciu priorytetów na 2021 rok
 18. 18. PwC Cyfrowa optymalizacja doświadczeń klienta pozostaje kluczowym priorytetem na rynkach konsumenckich, w branży usług finansowych i w sektorze TMT w 2020 i 2021 roku % respondentów wskazujących cyfrową optymalizację doświadczeń klienta jako główny priorytet na rok 2021 % respondentów twierdzących, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ich działalność gospodarczą % respondentów wskazujących cyfrową optymalizację doświadczeń klienta jako główny priorytet na rok 2020 % respondentów twierdzących, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na ich działalność gospodarczą 80% 92% 43% 85% 20% 55% 50% 63% 40% 40% 47% 58% 71% 14% 43% 92% 85% 80% 55% 50% 20%60% 59% 50% 29% 40% 57% 48% 18 Usługi finansowe Rynki konsumenckie Energia, użyteczność publiczna i zasoby Sektory przemysłowe i branża motoryzacyjna Technologia, media i telekomunikacja Sektor publiczny Opieka zdrowotna Rynki konsumenckie Sektor publiczny Sektory przemysłowe i branża motoryzacyjna Energia, użyteczność publiczna i zasoby Technologia, media i telekomunikacja Usługi finansowe Opieka zdrowotna Cyfrowa optymalizacja doświadczeń klienta jako priorytet w roku 2020 i 2021
 19. 19. PwC Strategy& 19 O badaniu CIO Pulse Survey >150 ankietowanych dyrektorów ds. informatyki >10 krajów objętych badaniem W badaniu CIO Pulse Survey udział wzięło 150 szefów IT, reprezentujących różne sektory, z krajów takich jak: Austria, Dania, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, RPA, Turcja czy Wielka Brytania. Badanie przeprowadzono w tygodniu, który rozpoczął się 4 maja 2020 r.
 20. 20. PwC Strategy& Kontakty Marek Młyniec Partner w PwC marek.mlyniec@pwc.com Bartłomiej Kołodziejczyk Dyrektor w PwC bartlomiej.kolodziejczyk@pwc.com

×