Advertisement

More Related Content

Similar to Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx(20)

Advertisement

Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx

 1. Lean basiscursus Welkom! (3, 4, 9, 10, 11 april)
 2. Lean Basiscursus Dag 3 Besturing & Waardenhuis
 3. Programma van de dag • 9:00 ~ Inchecken & Programma • 9:30 ~ Presentatie over Besturing • 10:30 ~ Pauze • 10:40 ~ Workshop Heinemann • 12:00 ~ Lunch • 13.00 ~ Oefening Dagstart / Doelenboom / ED scan • 14.00 ~ Pauze • 14.00 ~ Waardenhuis Klant Proce s Besturin g Leiderscha p Gedra g
 4. Inchecken Welke plek neem jij aan ten opzichte van Lean? Zijn er nog vragen over de vorige cursusdag? Energizer
 5. Besturing Op basis van leanprincipes
 6. Doelen van deze Lean training over besturing • Ontdekken wat de Lean besturing inhoudt
 7. Waar denk je aan bij Lean besturing? Leider- schap Gedrag Besturing Proces
 8. Besturen plan doen check
 9. Besturen plan doen check act
 10. Deming Wheel Doelstelling, Budgetten, KPI´s, Stappenplan, Bezettingsplannen, Flexmatrix maken Bij positieve resultaten: plannen in de praktijk brengen, incl verbeteroverleg, actielijsten & verbeteringen doorvoeren De plannen testen & uitvoeren werkinstructies maken, resultaten registreren Registraties rapporteren & analyseren om het effect (van de praktijk) op het beoogde doel te toetsen
 11. Sturing op alle niveaus Organisatie Afdeling Team Niveau Medewerker Nog pijltjes invoegen van en naar medewerker
 12. Prognos e Do Plan Check Act wee k dag Dagstart VerbeterBord actielijs t week plannin g • Teammanager • Medewerkers Verbeter Punten(bor d) Week rapport Keek op de week Actielij st • Teammanager • Medewerkers Gestructureerd overleg op TEAM- niveau is de BASIS van “Lean” besturen (voorbeeld)
 13. Prognos e Do Plan Check kwart aal jaar Act week dag Budget rondes Budge t & progn oses Master Sched ule Plannings- overleg Master Sched ule Master Sched ule week planni ng • Manager • Bedrijfsbureau Actielij st portefeuille Overleg (2 wk) Rappo rtage Actielij st • Manager • teammanagers • bedrijfsbureau Keten- overleg actielij st actielij st • Manager • Partners week planni ng week planni ng Week Productie Overleg Week rappor t Actielij st • Afdelingshoofd • Teammanagers • bedrijfsbureau Kaizen Sessies (2 wk) verbet er punte n Actielij st • Teamman ager • Deelnemr rs (PM) Dagstart dagra pport actielij st week planni ng week planni ng • Teammanager • Medewerkers • (mw bedrijfsbureau) verbet er Punte n(bord Plannings- overleg Master Sched ule Master Sched ule • Manager • P&C Actielij st Week rappor t Keek op de week Actielij st • Teammanager • Medewerkers Actielij st Verbet er punte maan d haalbaarheid impact grootte quentie, kosten/jr, # probleemeigenaren) De Kaizen wordt geleid door C&I, met 4-5 probleemeigenaren als deelnemers De planning wordt 4 x / jaar gebruikt om capaciteit op hoofdlijnen in te plannen. Dit overleg vormt het fundament voor de maand Het ketenoverleg (keten) en de dagstart (kanaal) worden gebruikt om kort-cyclisch te sturen. Issues worden direct geïdentificeerd en gecommuniceerd, zodat dag en weekplannin De planning wordt maandelijks geactualiseerd tbv tijdige bijsturing zodat achterstanden voorkomen worden 1 x per 6 weken wordt de dagstart zwaarder aangezet, Alle rapportages en overleggen moeten op elkaar zijn afgestemd
 14. Besturingselementen • Meerjarig masterplan • Doelenboom • Jaarplan • Afdelingsplan • Dashboard • Individuele werkafspraken (plangesprek) • ED SCAN
 15. PAUZE
 16. Heineman besturingssimulatie • Doelstelling: • Ervaren hoe besturing werkt • Werkwijze: bedrijfssimulatie Kan beter BV • Opdracht 1: • 4 teams (A, B, C, en D) samenstellen • UItvoeren • Opdracht zo snel mogelijk uitvoeren. • Meten • Tijd meten (stopwatch) • Evalueren (welke verspillingen gezien) • Rapporteren
 17. Heineman besturingssimulatie • Werkwijze: bedrijfssimulatie Kan beter BV • Opdracht 2: • Nieuw plan maken • 4 teams (A, B, C, en D) samenstellen • Planning maken. • UItvoeren • Opdracht zo snel mogelijk uitvoeren. • Meten • Tijd meten (stopwatch) • Evalueren (welke verspillingen gezien) • Rapporteren
 18. Heineman besturingssimulatie • Werkwijze: bedrijfssimulatie Kan beter BV • Opdracht 3: • Nieuw plan maken • 4 teams (A, B, C, en D) samenstellen • Planning maken. • UItvoeren • Opdracht zo snel mogelijk uitvoeren. • Meten • Tijd meten (stopwatch) • Evalueren (welke verspillingen gezien) • Rapporteren
 19. Heineman besturingssimulatie • Werkwijze: bedrijfssimulatie Kan beter BV • Eindevaluatie van de bedrijfssimulatie. • Wat hebben we geleerd? • Het belang van: • Plantijden • Planning • Rapportage met vergelijking planning en actualiteit • Opvolgingsvergadering • Werkend actiesysteem • Gezonde teamgeest
 20. De eigen praktijk • Het belang van: • Planning (SMART doelstelling) • Plantijden (prestatiekriteria) • Rapportage met vergelijking planning en actualiteit (visueel) • Opvolgingsvergadering (keek op de week) • Werkend actiesysteem (cyclus) • Gezonde teamgeest (waardenhuis)
 21. PAUZE
 22. Doelenboom van SZW Den Haag Stimuleren dat iedereen regie heeft over het eigen leven Wanneer heb je regie over je leven? Als je… Missie, Visie, Leitmotiv, Bestaansrecht…etc. In eigen onderhoud kunt voorzien Mee kunt doen in de maatschappij Een eigen huishouding kunt voeren en en Inleidin Wat doet SZW om dit te stimuleren Aanspreken op eigen kracht en verantwoordelijkheid Ondersteunen met een passend aanbod Vergroten van zelfredzaamheid Welke producten en diensten biedt SZW aan en Intern en extern samenwerken en en
 23. Voorbeeld Jaarplan afdeling “Gericht kansen bieden op het zo snel mogelijk bereiken van zelfredzaamheid” DHOM: Het dichtbij de burger bieden van excellente dienstverlening door integraliteit, maatwerk en snelheid via gerichte en systematische samenwerking Vanuit Organisatie & Samenwerken perspectief betekent dit: Vanuit Klant perspectief betekent dit: De klant ervaart dat DHOM met haar dienstverlening hem of haar verder heeft geholpen om mee te kunnen doen in de samenleving. Vanuit het Medewerker perspectief betekent dit: De medewerker ervaart werken bij DHOM als een omgeving waar fouten maken mag in een cultuur die continue leren ondersteunt. Medewerker ervaart erkenning van zijn/haar professionaliteit en voelt zich gefaciliteerd in het beter worden in dit vakmanschap. De medewerker ervaart dat hij/ zij verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling. . Wij werken vanuit het perspectief van de klant waarbij onze werkprocessen en systemen ons optimaal ondersteunen. Het werk wordt bestuurt op basis van feiten en cijfers. Wij werken samen met interne en externe ketenpartners om dienstverlening te kunnen verbeteren
 24. Oefening dagstart • We gaan als team een dagstart doen. • We hebben een verbeterbord met twee punten. • Wie wil de rol dagstart leiden? • Een dagstart duurt normaal 15 minuten max. • Omdat er maar twee punten op het bord staan duurt deze dagstart max 10 minuten…
 25. Datum in Inbrenger Omschrijving probleem / verbetermogelijkheid Voorstel oplossing / actie Actie- houder Deadline 9-4 Victor Jeanne en ik maken een boekje over de ED Scan. We hebben nog niemand die de 1e versie kan checken 9-4 Jeanne Ik kan de gemaakte afspraken over de werkwijze niet vinden op de harde schijf Verbeterbord (Waar loop ik tegen aan)
 26. Feedback • Door de teammanager: • Hoe ging het? • Feedback van het team: • Wat deed de teammanager goed? • Benoem een verbeterpunt voor de teammanager. • Voor allen: • Kan het punt van het bord?
 27. De dagstart- aandachtspunten • De dagstart duurt maximaal 15 minuten • De verbeterpunten die de dag ervoor op het bord zijn gezet worden behandeld • Alleen de aanwezigen bij een dagstart kunnen een actie op zich nemen • De inbrenger van de actie is niet perse de actiehouder • De deadline moet realistisch gepland worden, zodat de actie haalbaar is • Sla acties ‘plat’ zodat ze goed uitvoerbaar zijn: iedere stap is er één • Alleen als de inbrenger aanwezig is, of je collega uitvoerig is geïnformeerd, wordt de actie besproken • Een verbetermogelijkheid gaat ALTIJD samen met een voorstel tot oplossing • Iedereen neemt evenredig veel acties op zich (QUICK REFERENCE CARD)
 28. Hoe gaat het? • Hoe vonden jullie het gisteren gaan? • Welk probleem van het bord gaan we bespreken en waarom? • Wat merkt de klant er van? • Hoe vaak komt het voor? • Hoe groot is dit probleem en is het makkelijk op te lossen? • Wie herkent deze afwijking? • Is de situatie herkenbaar? • Wie kan dit proces uitleggen? Waarom wijkt het af? • 5x waarom • Wat moet je kunnen om dit te voorkomen? • Welk proces veroorzaakt de fout? • Wat/waarom/wanneer/wie/hoe? Wat gaan we daaraan doen? • Wie heeft een idee om dit op te lossen? • Lossen we hier het hele probleem mee op? • Is dit het makkelijkste en snelste idee? • Is dit door ons team zelf op te lossen? • Voorkomen we hiermee ook dat de afwijking opnieuw voorkomt? Testen en uitvoeren! • Wie gaat het idee testen? • Wat moeten we aanpassen in onze manier van werken? • Hoe controleren we of dit een echte verbetering is? • Welke andere teams zouden dit willen weten/gebruiken? • Hoe kunnen we dit uitvoeren op een manier die blijft hangen? • Wat wordt de nieuwe standaard? Voorbeeld vragen voor dagstart (QUICK REFERENCE CARD)
 29. Voorbeeld dashboard
 30. ED Ontwikkelscan GROEIBRILJANT En hoe besturen wij de “Lean Implementatie”?
 31. Lean Basiscursus Dag 3 Doelenboom & Waardenhuis
 32. Doelenboom • De Doelenboom is een middel om missie, doelen en werkzaamheden/projecten van een organisatie of afdeling in kaart te brengen alsmede de relaties daar tussen. • De doelenboom geeft hiermee focus en kan medewerkers helpen inzien aan welk groter geheel hun werkzaamheden bijdragen.
 33. Doelenboom van SZW Den Haag Stimuleren dat iedereen regie heeft over het eigen leven Wanneer heb je regie over je leven? Als je… Missie, Visie, Leitmotiv, Bestaansrecht…etc. In eigen onderhoud kunt voorzien Mee kunt doen in de maatschappij Een eigen huishouding kunt voeren en en Inleidin Wat doet SZW om dit te stimuleren Aanspreken op eigen kracht en verantwoordelijkheid Ondersteunen met een passend aanbod Vergroten van zelfredzaamheid Welke producten en diensten biedt SZW aan en Intern en extern samenwerken en en
 34. Opdracht Doelenboom • Groepjes van 3 • Op welke wijze levert jouw afdeling / team een bijdrage aan de missie van SZW? • Welke producten & diensten levert jouw afdeling/ team om dit te doen? • 30 min
 35. Stelling • Professionaliteit: “Op mijn werk draag ik sneakers / slippers als ik dit wil”
 36. Stelling • Initiatief: “Het is mijn eigen verantwoordelijkheid om mijn kennis up to date te houden”
 37. Stelling • Betrokkenheid: “Ik vind dat werk en privé gescheiden moet blijven”
 38. Stelling • Klantgerichtheid: “Het is geoorloofd om de regels rondom klantbejegening los te laten als een klant mij onheus bejegent”
 39. Stelling • Aanspreken: “Het is belangrijker om collega’s te vriend te houden dan te zeggen wat ik ervan vind”
 40. Filmpje over samenwerken • Wie is er vóór dat samenwerken belangrijk is? • Voorbeeld van ultieme samenwerking in een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1qzzYrCTKuk&list=RD02i_Psl0nFEzw&NR=1&feature=endscreen
 41. Waardenhuis • Het Waardenhuis is bedoeld om richting te geven aan het handelen van medewerkers en leidinggevenden binnen de dienst. • Het Waardenhuis helpt om erachter te komen wat we van elkaar verwachten binnen de organisatie.
 42. Samenwerken Excellente Dienstverlening Snelheid Zorgvuldig Integraliteit Maatwerk Wat merkt de klant? Klantgericht Resultaatgericht Efficient Bestuurbaar Wat betekent dit voor het proces? Wat vraagt dit van mw en leiding- gevenden? Afspreken en aanspreken Professioneel Initiatief nemen Betrokken Succes vieren Zichtbaar en toegankelijk Vertrouwen geven Helderheid en kaders bieden Veilige leeromgeving bieden Vasthoudend in doelen Continu verbeteren! Voorbeeld Waardenhuis SZW
 43. Opdracht Concretiseren Waarden ❖In 3 groepen: ❖ 2 flipovers mee (1 per waarde) ❖ Uitwerken per waarden: ❖ Wat zie ik je doen? ❖ Wat hoor ik je zeggen? ❖ Terugpresenteren top 3 per waarde
 44. VRAGEN?
 45. Morgen • Verandercurve • Feedback geven en ontvangen Tot dan!
Advertisement