Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technik.hotelarstwa 341[04] z5.03_u

676 views

Published on

5.03

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Technik.hotelarstwa 341[04] z5.03_u

 1. 1. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim 341[04]Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006
 2. 2. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 1 Recenzenci: mgr Grzegorz Wolak mgr Małgorzata Małek Opracowanie redakcyjne: mgr Barbara Górka Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z5.03 „Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006·
 3. 3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania 7 4.1. Rodzaje przyjęć okolicznościowych. 7 4.1.1. Materiał nauczania 7 4.1.2. Pytania sprawdzające 12 4.1.3. Ćwiczenia 12 4.1.4. Sprawdzian postępów 16 4.2. Kongresy, konferencje, szkolenia 17 4.2.1. Materiał nauczania 17 4.2.2. Pytania sprawdzające 20 4.2.3. Ćwiczenia 20 4.2.4. Sprawdzian postępów 25 4.3. Usługi rekreacyjne i sportowe w zakładzie hotelarskim 26 4.3.1. Materiał nauczania 26 4.3.2. Pytania sprawdzające 28 4.3.3. Ćwiczenia 28 4.3.4. Sprawdzian postępów 33 4.4. Usługi turystyczne w zakładzie hotelarskim 34 4.4.1. Materiał nauczania 34 4.4.2. Pytania sprawdzające 37 4.4.3. Ćwiczenia 37 4.4.4. Sprawdzian postępów 41 4.5. Wypożyczanie środków transportu dla gości hotelowych 42 4.5.1. Materiał nauczania 42 4.5.2. Pytania sprawdzające 43 4.5.3. Ćwiczenia 43 4.5.4. Sprawdzian postępów 47 4.6. Kasa walutowa w zakładzie hotelarskim 48 4.6.1. Materiał nauczania 48 4.6.2. Pytania sprawdzające 49 4.6.3. Ćwiczenia 49 4.6.4. Sprawdzian postępów 50 5. Sprawdzian osiągnięć 51 6. Literatura 56
 4. 4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności związanych z komunikowaniem się w języku angielskim z gośćmi hotelowymi w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim. Podczas nauki z zakresu tej jednostki zwróć szczególną uwagę na: słownictwo dotyczące rodzajów usług dodatkowych oraz porozumiewanie się w języku obcym z gościem hotelowym oraz na dostosowanie organizowanych przez zakład hotelarski usług dodatkowych do wieku gości, ich stanu zdrowia i kondycji, oczekiwań oraz zgłaszanych potrzeb. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, poproś nauczyciela lub lektora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Poradnik ten zawiera: − Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. − Cele kształcenia tej jednostki modułowej. − Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. − Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. − Zestaw ćwiczeń, które umożliwią Ci nabycie umiejętności praktycznych, zawierający wykaz materiałów, narzędzi i sprzętów potrzebnych do realizacji ćwiczenia oraz pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. Zaliczenie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. − Sprawdzian postępów. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. − Sprawdzian osiągnięć wraz z instrukcją i kartą odpowiedzi. − Literaturę. Po realizacji materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Komunikowanie się z gośćmi w języku angielskim w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim, której treści teraz poznasz jest jedną z jednostek modułowych koniecznych do zapoznania się z treścią modułu usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim – schemat 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac.
 5. 5. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 Schemat jednostek modułowych Moduł 341 [04].Z5 Usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim 341 [04].Z5.01 Organizowanie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim 341 [04].Z5.02 Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341 [04].Z5.03 Komunikowanie się z gościem w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim
 6. 6. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: − określać rodzaje usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim, − organizować usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim, − organizować przyjęcia okolicznościowe w zakładzie hotelarskim, − organizować imprezy gastronomiczne poza zakładem gastronomicznym, − współpracować z organizatorami usług turystycznych, − stosować zasady etyki i kultury zawodowej, − stosować różne metody i środki w porozumiewaniu się, − stosować zasady prezentacji, − korzystać z różnych źródeł informacji, − przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy − komunikować się z klientem w języku angielskim, − przygotowywać pisma i dokumenty w języku obcym ,
 7. 7. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: − określić usługi dodatkowe świadczone w zakładzie hotelarskim, − określić rodzaje usług rekreacyjnych, − określić rodzaje usług turystycznych, − określić rodzaje przyjęć okolicznościowych, − ułożyć kartę dań na przyjęcie okolicznościowe, − opracować program imprezy rozrywkowej, − porozumiewać się z gośćmi w zakresie zlecanych usług dodatkowych.
 8. 8. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1.Rodzaje przyjęć okolicznościowych 4.1.1. Materiał nauczania Potencjalny klient hotelu wymaga od personelu rzetelnych informacji dotyczących sfery usług świadczonych przez hotel, ale nie tylko. W procesie komunikowania się z klientem szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie zwrotów grzecznościowych i operowanie fachowym słownictwem z zakresu turystyki i hotelarstwa. Pracownik udzielający informacji powinien stworzyć miłą, życzliwą atmosferę, wzbudzać zaufanie swą postawą i rozmową. W rozmowie nie należy używać zwrotów potocznych, lecz oficjalnych. Pracownik hotelu powinien również starać się podtrzymać rozmowę z klientem, delikatnie zadając pytania. Kompetentny pracownik hotelu powinien przede wszystkim bardzo dobrze znać zakres świadczonych usług i przede wszystkim słownictwo branżowe. W funkcjonowaniu zakładów gastronomicznych, znajdujących się w hotelu, bardzo ważną formą ich działalności jest organizacja przyjęć okolicznościowych. Potencjalny zleceniodawca przyjęcia w trakcie rozmowy wstępnej powinien dokonać wyboru rodzaju organizowanej imprezy i określić wszelkie wymagania. Pracownik, zajmujący się przygotowaniem organizacji przyjęcia w formie wywiadu powinien poznać preferencje potencjalnego nabywcy i pomóc zleceniodawcy w podjęciu decyzji. Pomocne będą solidnie wykonane notatki lub ankieta składająca się z kilku prostych pytań. Pierwsze zasadnicze pytanie powinno dotyczyć rodzaju organizowanego przyjęcia (What kind of event would you like to organize?). Słownik języka angielskiego proponuje następujące rodzaje przyjęć: − feast (uczta, biesiada), − party (dla wybranego grona osób), − garden party (na otwartym powietrzu), − black tie (event), − hen party (tylko dla pań), − stag party (wieczór kawalerski), − wedding breakfast/feast (ślubne), − birthday party (urodzinowe), − house-party (w posiadłości wiejskiej), − cocktail party – przyjęcie koktajlowe. − dinner dance (wieczorne najczęściej w restauracji), − dinner party (wieczorne w domu dla niewielkiego grona osób). W polskiej terminologii rozróżniamy następujące rodzaje przyjęć okolicznościowych: − przyjęcia o charakterze rodzinnym: wesela, chrzciny, komunie, zaręczyny, urodziny, imieniny, itp.( Acceptance at the nature family weddings, christening party, communions party, engagement party, birthdays, name-days) − przyjęcia o charakterze oficjalnym, np. spotkania firmowe, bale związkowe, nadania odznaczeń, kongresy, seminaria, wernisaże, pokazy, gale, itp. (at the nature official, acceptance, for example: brand meetings, union balls, enforcements of distinctions, congresses, seminars, vernissages, shows, gallium (festivity;sphere) − przyjęcia koleżeńskie z okazji: awansu, spotkań klasowych, spotkań towarzyskich, spotkań przyjaciół, złożenia egzaminu itp.( friendly acceptance from opening advance
 9. 9. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 payment, class meetings, social meetings, meetings of friends, depositing of (folding of) examination) − przyjęcia biznesowe, wśród których szczególnym rodzajem są przyjęcia w ramach protokołu dyplomatycznego (business acceptance, acceptance are particular kind among which (who) within the confines of diplomatic protocol) − Ogólnie przyjęcia możemy podzielić na: − organizowane w formie siedzącej - bankiety zasiadane (organize in the form sitting - siitting banquet); − stojącej - bankiety angielskie, przyjęcia cocktailowe, tzw. lampka wina, aperitif (In the form of stagnant organize - banquet english, acceptance cocktailowe, lamp of wine (blame) so called, aperitif); − mieszanej - bankiety amerykańskie (In the form of scratch organize - banquet american) Lampka wina - toast (Glass of wine (blame) – toast) przyjęcie organizowane np. z okazji prezentacji produktu. Czas trwania bardzo krótki (do godziny czasu), nie zobowiązujący do serwowania przekąsek. Aperitif – przyjęcie zbliżone do lampki wina. Może być wprowadzeniem do innego przyjęcia (przeważnie zasiadanego) lub zakończeniem jakiejś uroczystości. Czas trwania to 15-30 minut. Przyjęcie koktajlowe (cocktail party) - trwa nie dłużej niż 2 godziny i odbywa się w godzinach popołudniowych 16.00-20.00, na zaproszeniach podaje się godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, zwykle w porze pomiędzy podstawowymi posiłkami. Bankiet (banquet) jest już przyjęciem o większych rozmiarach, oznaczającym konieczność podania zestawu wykwintnych dań, których wyszukany charakter dodatkowo podkreśla uroczystość chwili, bankiety bowiem organizuje się „na okoliczność”. Przyjęcie bufetowe (buffet acceptance) (stojące i mieszane - amerykańskie) – to najbardziej uroczysta forma przyjmowania gości z okazji rocznic, świąt narodowych, wizyt państwowych. Przyjęcie angielskie (English party) – to najwyższej klasy przyjęcie stojące. Zazwyczaj rozpoczyna się po godz. 20 i trwa nie dłużej niż 3 godz. Obowiązują stroje wieczorowe. Tradycyjne przyjęcia „zasiadane” wymagają obszerniejszych pomieszczeń, liczniejszej obsługi i są z natury kosztowniejsze. Są jednak podstawową formą, zwłaszcza w szeroko rozumianym życiu rodzinnym. Karty dań na różne rodzaje przyjęcia. Karty dań na przyjęcia okolicznościowe są specjalnie przygotowywane pod względem zawartości i elementów dekoracyjnych i kolorystycznym. Nie zawierają cen ani gramatur, dlatego też wykonanie ich może być bardzo efektowne. Jednak jej układ powinien być zgodny z układem dań, przekąsek, które będą serwowane na przyjęciu. Dobierając potrawy kierujemy się następującymi kryteriami: − rodzajem wybranego przyjęcia, − okazją z powodu której jest organizowane, − upodobaniem gości, − czasem trwania przyjęcia, − liczbą uczestników, − porą roku, sezonowością produktów, − kolorystyką, − możliwościami finansowymi, − zaleceniami klienta.
 10. 10. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 Podczas układania menu okolicznościowego należy unikać dań, których nie zaakceptuje większość gości. Dokonując tłumaczenia menu na język angielski należy pamiętać o następujących regułach: − bardzo często nazwy potraw nie mają odpowiednika w języku polskim, − nie należy tłumaczyć menu dosłownie, ponieważ powstające tłumaczenia nie mają sensu, − nie tłumaczymy słowo po słowie, − nie tłumaczymy słów i zwrotów wyrwanych z kontekstu, − należy uwzględnić w tłumaczeniu wersję najbardziej pasującą do kontekstu, − jeżeli żadne z tłumaczeń nie pasuje do kontekstu, może to oznaczać, ze mamy do czynienia z idiomami, frazeologizmem i wówczas należy posłużyć się słownikiem z idiomami, − należy dokładnie sprawdzić znaczenie wyrazu tłumaczonego, ze szczególnym uwzględnieniem jego podobnego (do języka polskiego) brzemienia i pisowni, ponieważ w rzeczywistości jego znaczenie może być inne – tego typu słowa i zwroty nazywają się „false friends”, − jeżeli słowo lub zwrot nie ma odpowiednika w języku polskim, należy przetłumaczyć je opisowo tzn. skonstruować krótką definicję, w której umieścimy jej główne składniki i sposób przyrządzania, np. „cottage pie” – zapiekanka z mięsa i warzyw z ziemniakami na wierzchu. Tłumacząc menu obcojęzyczne na język polski obowiązujące zasady są podobne, należy jednak pamiętać, że potrawy w menu są grupowane, dlatego też w pierwszej kolejności powinniśmy przetłumaczyć rodzaje dań, typu przystawka, danie główne, a także nazwy posiłków. Poniższa tabela prezentuje grupy dań występujących w karcie menu. Grupy dań w języku polskim Grupy dań w języku angielskim Przekąski zimne Przekąski gorące Sałatki Zupy Spaghetti Dania wegetariańskie Dania z ryb Dania z drobiu Dania z wołowiny Dania z wieprzowiny Dodatki Desery Napoje gorące Napoje zimne Soki /200 ml Wody Piwo z beczki Piwo butelkowe /330 ml Piwo butelkowe /500 ml Piwo bezalkoholowe /330 ml Aperitiff /100 ml Szampany / Wina musujące /750 ml Likiery /25 ml Gin /50 ml Whisky / Bourbon /50 ml Cold starters Hot starters Salads Soups Spaghetti Vegetarian dishes Fish Poultry Beef Pork Extras Deserts Hot drinks Cold drinks Juices /200 ml Water Draught beer Bottled beer /330 ml Bottled beer /500 ml Non – alcohol beer /330 ml Aperitiff /100 ml Champagne / Sparkling Wine /750 ml Liqueurs /25 ml Gin Whisky/Burbon
 11. 11. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 Wódka Brandy/Koniak Drinki tradycyjne Drinki firmowe Drinki bezalkoholowe Vodka Brandy/Cognac Traditional drinks Drinks made on our own recipe Non – alcohol drinks - beverages Tabela 1. Zestawienie grup posiłków w języku polskim i angielskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart menu zamieszczonych w Internecie. Przetłumaczone nazwy posiłków i rodzajów dań należy ułożyć w odpowiedniej kolejności. Taką kolejność zachowano przy układaniu powyższej tabeli. Nazwy potraw powszechnie znanych tłumaczymy zgodnie z ich dosłownym znaczeniem np. zupa pomidorowa (tomato soup). Jeżeli w menu posługujemy się nazwami proponowanymi przez szefa kuchni to po nazwie umieszczamy składniki dania. Do redagowania opisów dań należy używać imiesłowów, zwłaszcza określając sposób przyrządzania potrawy np. boiled – gotowany czy fried – smażony. Tłumacząc nazwę potrawy zawierającą jej główny składnik w nazwie, nie używa się przymiotników ale rzeczowników w liczbie pojedynczej, które występują przed nazwą dania, np. zupa pomidorowa – tomato soup (zupa pomidorowa). Organizacja przyjęcia zależy do charakteru zlecenia. Bardzo często zdarza się, że firma zleca organizację przyjęcia bezpośrednio w zakładzie gastronomicznym hotelu bądź prosi biuro podróży o znalezienie odpowiedniego miejsca i zorganizowanie przyjęcia. Podczas prowadzenia rozmowy w języku obcym, w której mamy do czynienia z udzielaniem porad, ważne jest stosowanie nie tylko formuł grzecznościowych typu: Would you like to look at …, please? (Czy mógłby Pan spojrzeć na ..?), ale też odpowiednich struktur gramatycznych. Tu należy wykazać się znajomością okresów warunkowych, zwłaszcza typu I i II, ponieważ dzięki nim pracownik może udzielić porad, poinformować o warunkach, rezultatach dokonania wyboru, albo o możliwościach, np. If you choose the, we can organize it in such way. (Jeśli wybierze Pan …możemy Panu to zorganizować w następujący sposób). Klient zaś może w okresach warunkowych wyrazić pytanie i trzeba je zrozumieć, a bez znajomości okresów warunkowych mogą wystąpić trudności ze zrozumieniem wypowiedzi klienta, np. What should I ………….? (Co powinienem ….., jeśli?). Trzeba też znać i umieć zastosować w rozmowie kilka czasowników modalnych typu ‘should, ought to, may, might, can could, must, have to, gdyż za ich pomocą udzielamy rad (advices), np. You should not choose that hotel, because it has got poor services. (Nie powinien Pan wybierać tego hotelu, gdyż świadczy on usługi na niskim poziomie). Ponadto warto używać zwrotów służących do wyrażania sugestii, a przede wszystkim znać słownictwo z zakresu gastronomii, hotelarstwa, transportu i turystyki. W związku ze zleceniem zakładom gastronomicznym organizacji przyjęcia i konstruowaniem dokumentów będących zleceniami wyróżnia się następujące pojęcia: − zleceniobiorcę (zakład gastronomiczny), − zleceniodawcę (firma, osoba prywatna zlecająca wykonanie usługi lub biuro podróży). Zleceniobiorca posiada dokumenty dotyczące oferowanych usług. Natomiast zadaniem organizatora w czasie rozmowy ze zleceniodawcą jest wspólne ustalenie w formie pisemnej zlecenia na organizację danego rodzaju imprezy. Zleceniobiorca oraz biuro podróży pośredniczące w organizacji imprezy gastronomicznej powinny posiadać teczkę sprzedaży /imprezy/, w której znajdzie się: − określenie okazji, data i godzina przyjęcia, − limit pieniężny na osobę, − liczba gości, − skład menu, − forma przyjęcia, − umowa.
 12. 12. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 Pisma, którymi posługujemy się w obiegu formalnym dokumentów powinny być przygotowane wg następującego schematu obowiązującego w języku angielskim. Wzór korespondencji między pracownikiem hotelu a klientem 15, Main Street London England GB 13 5 GA 23 th of September, 2006 Dear Sir or Madam, I am looking for a hotel where, can be organized my wedding party on 2 nd February 2007. It will be my perfect day, so I have some question: − have you any person, who could assist me in setting up the menu, − what about wedding cake, − I prefer colorful floral arrangements and decoration, − I need an advice on the music entertainment or car renting, Are you able to offer me a suitable organization? I look forward to hearing from you. Yours faithfully, J. Smith (Mrs) Tłumaczenie: ul. Główna 15 Londyn Anglia 23 września 2006 r. Drogi Panie lub Pani Szukam hotelu, gdzie mogłabym zorganizować moje wesele w dniu 2 lutego 2007 r. To ma być mój idealny dzień, więc mam kilka pytań: − czy macie osobę, która mogłaby pomóc w wyborze menu, − co z tortem weselnym, − lubię kolorowe kwiatowe aranżacje i dekoracje, − potrzebuję porady dotyczącej dobrej muzyki i wynajmu samochodu, Czy jesteście w stanie zaoferować mi odpowiednią organizację? Z poważaniem, J. Smith Odpowiedź na list: ‘Sheraton’ Hotel 15, High Street London England GB 11 7RT Dear Mrs Smith, Thank you for your letter of 23th September. We certainly can organize your wedding party. We will prepare for you a perfect wedding. It will be an enjoyable day. Our professional staff are looking forward the prefect wedding for you. I have made a provisional booking for you and would be grateful if you confirm it as soon as possible. I enclose an offer of our hotel where you can choose all services you need. Our weeding assistant is for Your disposal. Yours sincerely,
 13. 13. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 Thomas Wright Tłumaczenie: ul. Wysoka 15 Londyn Anglia Drogi Panie lub Pani Dziękuję za Pani list z dnia 23 września. Oczywiście możemy zorganizować dla Pani idealne wesele. Będzie to dla Pani radosny dzień. Nasz profesjonalny personel będzie szczęśliwy mogąc przygotować wesele Pani marzeń w naszym hotelu. Dokonałem już tymczasowej rezerwacji dla Pani i byłbym wdzięczny, gdyby Pani mogła potwierdzić ją tak szybko, jak to możliwe. Dołączam ofertę naszego hotelu, z której może Pani wybrać wszystkie potrzebne usługi. Nasz asystent ds. organizacji wesela jest do Pani dyspozycji. Z poważaniem, T. Wright 4.1.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz rodzaje przyjęć okolicznościowych? 2. Jakie znasz nazwy przyjęć okolicznościowych w języku angielskim? 3. Jaki znasz podział przyjęć? 4. Jakimi cechami charakteryzuje się przyjęcie koktajlowe? 5. Jakie znasz kryteria, jakimi należy się kierować dobierając potrawy do menu? 6. Jakimi zasadami należy się kierować dokonując tłumaczenia menu obcojęzycznego? 7. W jaki sposób tłumaczymy nazwy potraw? 8. Jakimi regułami należy się kierować prowadząc dialog w języku angielskim? 9. Jakie elementy powinny zawierać dokumenty w teczce sprzedaży imprezy? 10. Jakie elementy zawierają pisma w korespondencji w języku angielskim? 4.1.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj słowniczek wyrazów i zwrotów niezbędnych do przygotowania oferty przyjęć okolicznościowych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt.4.1.1., 2) zapoznać się z ofertami restauracji hotelowych, 3) sporządzić listę słów i wyrażeń związanych z tematem, 4) przetłumaczyć sporządzaną listę, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie.
 14. 14. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 Wyposażenie stanowiska pracy: − stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − materiały piśmiennicze. − literatura z rozdziału 7. Ćwiczenie 2 Przeprowadź rozmowę z klientem i zaoferuj mu pomoc w wyborze oferty przyjęcia okolicznościowego. Ułóż z kolegą/koleżanką dialog, a następnie w inscenizacji pracownik pionu gastronomicznego - klient dokonajcie wyboru właściwej oferty. Do dialogu wykorzystaj podane menu w języku angielskim uzupełnione o propozycje zleceniodawcy: Hot dishesCream of celery soup with julienne vegetables and croutons Salmon baked in vegetable and cream sauce Pork in mushroom sauce Russian dumplings Potatoes with dill Cold dishes Meat roulades with assorted flavours Poultry stuffed with fruits Tuna mousse wrapped in smoked salmon Ham pastries with assorted flavours Yellow and blue cheeses Salads Italian salad German macaroni salad with salami Fresh vegetables salad with vinaigrette dressing Desserts Viennese cheese cake with chocolate Fruit and yoghurt mousses Fresh fruits Drinks Mineral water Fruit juices Coffee or tea Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać terminologię związaną z przygotowaniem imprez okolicznościowych, 4) potrafić tłumaczyć wyrażenia i zwroty, 5) poprawnie wypowiadać się w języku angielskim, 6) układać kolejne etapy rozmowy, 7) podsumować wyniki pracy, 8) przedstawić rezultat swojej pracy.
 15. 15. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 Wyposażenie stanowiska pracy: − magnetofon, − kaseta lub płyta z nagranym dialogiem, − arkusze papieru z wydrukowanym dialogiem z lukami, − słowniki branżowe i dwujęzyczne, − wydrukowany wzorcowy dialog, − słowniki dwujęzyczne, − literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski poniższy tekst: „Cocktail - Party - często określane skrótowo jako cocktail lub po polsku nazywane przyjęciem koktajlowym - trwa nie dłużej niż 2 godziny i odbywa się w godzinach popołudniowych 16.00-20.00. Czas rozpoczęcia i zakończenia przyjęcia należy dokładnie zaznaczyć w zaproszeniu, aby goście byli poinformowani, kiedy powinni podziękować za zaproszenie i pożegnać się z gospodarzem. Zaproszenia na cocktail należy wysyłać z wyprzedzeniem około dwutygodniowym. Na tego typu przyjęciu nie obowiązujący jest strój wieczorowy (można przyjść na cocktail w codziennym garniturze, prosto z pracy Gości wita i żegna gospodarz. Sala na to przyjęcie powinna być pusta bez krzeseł i foteli, można zostawić stoły, które spełniają funkcję pomocniczych. Na nich mogą być przygotowane drobne przystawki np. palone migdały, orzeszki, paluszki, słodycze, ciastka, wyroby tytoniowe. Stoły te służą również gościom do odstawiania kieliszków, szklanek, talerzyków (muszą być na bieżąco sprzątane przez kelnerów). Kelnerzy roznoszą na tacach napoje bezalkoholowe i alkoholowe (w formie drinków lub koktajli) oraz drobne przekąski na zimno i na ciepło. Przekąski (na wykałaczkach, koreczki, tartinki) muszą się charakteryzować trwałą konsystencją, by nie kruszyły się w palcach i małym rozmiarem, by można było je zjeść bez pomocy sztućców. Wskazane jest, żeby różniły się barwą, kształtem oraz aromatem. Przekąski gorące (np. śliwka w bekonie, mini pizza, pieczarka w cieście, babeczki, tiftele, vol-au-vent) powinny być wydawane z kuchni na dużych, płaskich półmiskach i roznoszone przez kelnerów na tacach. Przez cały czas trwania przyjęcia napoje i zakąski muszą być podawane bez przerwy, dlatego do każdego kelnera podającego napoje powinien być przydzielony kelner z zakąskami. Zapewni to podanie gościom zakąsek bezpośrednio po podaniu napojów. Dopuszcza się podawanie kawy czy herbaty z tac kelnerów. W czasie większych przyjęć koktajlowych mogą być urządzane stoły w formie bufetu lub baru z obsługą kelnerską.” Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. 4.1.1 oraz dostępną literaturą, 2) przygotować stanowisko do ćwiczenia wyposażone w słownik, 3) dokonać tłumaczenia, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia i słowniki polsko-angielskie, − kartki papieru formatu A4, − drukarka, − literatura z rozdziału 6.
 16. 16. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 Ćwiczenie 4 Przeczytaj zamieszczone poniżej przykład menu i uzupełnij brakujące w tekście miejsca za pomocą poniższych wyrazów: bread, fresh, garnish, served, cheese, home – made, spicy, seasoned, choice, sweet, coated, creamy, liqueur, selection, wrapped, roasted, z niewykorzystanymi wyrażeniami ułóż zdania. MENU Homemede Leek and Potato Soup Hot and tasty combination of fresh leeks and potato……………. with fresh herbs. Crudites with Garlic Mayonnaise Crunchy fresh vegetables served with a tasty garlic mayonnaise dip. Melon and Prawn Coctail Delicate mixture of fresh melon and juicy prawn with ……………….. salad. Chicken Liver Pate Home-made chicken liver pate served with melba toast and crisp side salad ……………………………… CHEF’S SPECIAL DISH Chicken Kiev Supreme of chicken crammed with garlic butter ………………………. in fresh breadcrumbs. Roast Leg of Pork with Apple Sauce Prime leg of pork ………………. and carved to order, served with home-made fresh Bramley apple sauce. Beef Madras with Rice Hot and ……………… oriental curry served with sambols and rice. Fillet of Haddock in Bread crumbs with Tartare Sauce Fresh fillet of haddock coated in home –made breadcrumbs and served with …………………………tartare sauce. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. 4.1.1 oraz dostępną literaturą tematu, 2) przygotować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 4) przetłumaczyć treść ćwiczenia, 5) uzupełnić odnośniki, 6) ułożyć zdania z pozostałymi wyrażeniami, 7) sprawdzić poprawność wykonania, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − kartka papieru formatu A4, − długopis, − literatura. Ćwiczenie 5 Ułóż dwujęzyczne menu imprezy weselnej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. 4.2.1 oraz dostępną literaturą, 2) zapoznać się z kartami menu przygotowanymi na imprezy weselne, 3) przygotować menu w języku polskim, 4) przetłumaczyć nazwy potraw i uzupełnić je definicją, jeżeli występuje taka potrzeba, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie.
 17. 17. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 Wyposażenie stanowiska pracy: − komputer wraz z niezbędnym programowaniem i dostępem do Internetu, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − drukarka, − kartka papieru formatu A4, − długopis, − literatura. 4.1.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) ułożyć menu imprezy okolicznościowej w języku angielskim? ¨ ¨ 2) słuchać tekstu ze zrozumieniem w języku obcym? ¨ ¨ 3) stosować zwroty grzecznościowe w rozmowie? ¨ ¨ 4) poprawnie tłumaczyć rodzaje usług gastronomicznych? ¨ ¨ 5) podać nazwy grup dań? ¨ ¨ 6) poprawnie wypowiadać się w języku obcym? ¨ ¨ 7) aranżować kolejne etapy rozmowy? ¨ ¨ 8) posługiwać się słownikami dwujęzycznymi? ¨ ¨ 9) prowadzić dialog na temat przygotowania karty menu? ¨ ¨ 10) posługiwać się słownikami branżowymi? ¨ ¨
 18. 18. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 4.2. Kongresy, konferencje, szkolenia 4.2.1. Materiał nauczania Obsługa kongresów, zjazdów, imprez okolicznościowych itp. stała się ważną i coraz bardziej opłacalną działalnością związaną z hotelarstwem. Organizacją i realizacją tych działań zajmuje się pion wielofunkcyjny i usług specjalnych. Turystyka biznesowa obejmująca, organizację konferencji, kongresów, podróży służbowych, imprez motywacyjnych, choć nie jest turystyką w dosłownym znaczeniu, stanowi jednak dziedzinę najbardziej jej pokrewną, stąd często jest zaliczana do gałęzi przemysłu turystycznego o olbrzymim potencjale ekonomicznym i dużej dynamice rozwoju. We współczesnej nomenklaturze imprezy turystyki biznesowej są nazywane: Meeting, Incentive, Conference, Events, czyli tzw. MICE. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze bazy kongresowej dużą rolę odgrywają oferowane warunki, do których należą między innymi: − pojemność pionu wielofunkcyjnego, − urządzenia i wyposażenie specjalistyczne, − możliwości sprawnej obsługi grup, − usługi w szeroko rozumianej komunikacji, − szybki przekaz materiałów wyjściowych i końcowych, − dodatkowy atrakcyjny program dla osób towarzyszących. Jednak w dobrze wyposażonych obiektach nie może też zabraknąć siłowni, klubów fitness, klubów odnowy biologicznej, a także basenu. Mniejszą rolę odgrywają, zatem lokalne walory turystyczne, przyrodnicze i inne. Na stronach internetowych obiektów dysponujących salami konferencyjnymi wyposażenia sal oznaczane są piktogramami. Poniżej przedstawiam najczęściej spotykane piktogramy (materiały pochodzą ze strony internetowej www.salekonferencyjne.pl) Ustawienia Arrangement Wymiary Dimension teatralne theatre bankietowe banquet szkolne classroom dł./szer. length/width powierzchnia area wysokość height 38 30 24 7,7 / 5 38,5 4,9 Arrangement standing at the separate table at the common table 600 250 160 Udogodnienia Conveniences Mównica Lectern Tłumaczenia symultaniczne Simultaneous translation Dostęp do internetu Internet access
 19. 19. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 Klimatyzacja Air-conditioning Scena Stage Zaciemnienie sali Hall blackout facilities Nagłośnienie Sound equipment Światło dzienne Dayligt Możliwość łączenia sali Room extensions Możliwość dzielenia sali Room dividers Mikrofon bezprzewodowy Wireless microphone mMżliwość odizolowania sali Closed banquet-room Bezpośrednie wyjście na taras Exit terrace Bezpośrednie wyjście do ogrodu Exit garden Wyposażenie dodatkowe sal konferencyjnych Additional equipment: ekran screen flipchart flipchart nagłośnienie sound equipment panel ciekłokrystaliczny liquid cristal panel projektor komputerowy computer projector rzutnik pism overhead projector rzutnik slajdów slide projector zestaw video video Dostęp do: Access to: dostęp do Internetu internet access drukarka printer fax Komputer computer ksero xero Conference equipment projektor multimedialny multi-media projector wizualizer visualizer odtwarzacz DVD DVD player magnetowid video cassette player telewizor television mikrofon bezprzewodowy cordless microphone rzutnik slajdów slide projector rzutnik folii OHP projector
 20. 20. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 tłumaczenie symultaniczne simultaneous interpretation zaciemnienie sali room-darkening hades lub hall blackout facilities klimatyzacja air-conditioning Najważniejsze imprezy tego typu to: kongres, konferencja, konwencja, seminarium, sympozjum. W hotelach organizowane są ponadto spotkania integracyjne określonych grup kooperujących (corporate market), warsztaty, panelowe dyskusje itd., które wymagają w każdym przypadku kameralności w dogodnych warunkach do dyskusji, prezentacji, precyzowania i podejmowania określonych decyzji. Przystępując do programowania i projektowania imprezy konferencyjnej należy poznać dokładnie warunki danego obiektu. Centrum Biznesu w zakładzie hotelarskim. W strukturze organizacyjnej hotelu powinno znajdować się stanowisko zajmujące się obsługą gości biznesowych (bussines center). Tego typu biuro zajmuje się głownie świadczeniem informacji np. dotyczących zdarzeń kulturalnych na danym terenie, funkcjonowania hotelu, ciekawych tras zwiedzania. Drugim istotnym zadaniem tego biura jest organizowanie dla gościa biznesowego konferencji i szkoleń. Pracownicy biura przyjmują zamówienia, wdrażają je, koordynują pracę poszczególnych komórek w hotelu. Oprócz tego centrum biznesu może organizować spotkania biznesowe poza hotelem np. bankiet na statku. Może również przygotowywać pomieszczenia do rozmów kwalifikacyjnych lub na życzenie gości przygotowując go do różnych sytuacji. Działalność biura to także udostępnianie pomieszczania do pracy przy komputerze, z laptopem, możliwość dokonywania wydruków, wysyłanie faksów lub dostęp do Internetu. Bardzo często tego typu centra są biurami handlowymi prowadzącymi działalność: − bilansowanie przedpłat, − dokonywanie rozliczeń z kontrahentem, − wystawianie faktur, − przeliczanie walut, − przekazywanie informacji dla biur podróży, − świadczenie usług w zakresie rezerwacji noclegu w swoim i innych obiektach, − organizacja wycieczek turystycznych i transportu na życzenie klienta, − rezerwacja i kupno biletów komunikacyjnych, − rezerwacja biletów na imprezy kulturalne. Biuro prowadzi również działalność marketingową tzn. wysyła nowe oferty produktów, grupuje propozycje przysyłane z zewnątrz, zajmuje się reklamą w mediach i wydawnictwach. W pracy biura bardzo duże znaczenie ma umiejętność prowadzenia konwersacji i tworzenia dokumentów w języku obcym. Biura te często współpracują z różnymi usługodawcami i często pracownik zamawia u nich usługi na życzenie klienta drogą telefoniczną, albo pisemnie. Składając pisemne zamówienie, np. biletów lotniczych, należy napisać: − jaką usługę rezerwujemy, − termin rezerwacji i nazwisko klienta oraz o jakiej porze przybędzie klient, − poprosić pracownika o potwierdzenie rezerwacji, − można w zamówieniu uwzględnić pytania, np. dotyczące formy płatności itp., − Zamówienie redagujemy używając: − zwrotów grzecznościowych, np. please (proszę), regards (pozdrowienia), thank you (dziękuję), itd.., − czasowników w formie bezokoliczników, np. confirm (potwierdzić), reserve (rezerwować), − czasowników w trybie rozkazującym, np. inform (poinformuj), book (zarezerwuj), answer (odpowiedz),
 21. 21. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 − symboli używanych w międzynarodowej turystyce, np. numery lotów. 4.2.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie elementy wpływają na podjęcie decyzji wyboru danego obiektu konferencyjnego? 2. Wymień elementy wyposażenia sal konferencyjnych? 3. Jakie znasz elementy dodatkowego wyposażenia sal konferencyjnych? 4. Jakie znasz nazwy elementów wyposażenia sali konferencyjnej w języku angielskim? 5. Jaką funkcję w hotelu pełni centrum biznesu? 6. Jaki rodzaj działalności pełni centrum biznesu? 7. Jakie elementy należy uwzględnić składając pisemne zamówienie? 8. Jakie zwroty anglojęzyczne są stosowane w trakcie redagowania pism? 4.2.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W oparciu o poniższy tekst w języku polskim przygotuj definicję w języku angielskim wybranej imprezy Kongres – pojęcie powszechnie stosowane wśród organizatorów tej specyficznej turystyki, realizowanej we współdziałaniu z hotelami i gastronomią hotelową, a które urosło do dużej rangi biznesowej. Kongresy to regularnie organizowane zebrania kilkuset (lub nawet kilku tysięcy) reprezentantów jednej specjalności, grupy religijnej, kulturalnej lub innej, zwoływane w celu przedyskutowania konkretnego tematu. Większość kongresów zwołuje się, co rok. Kongres zwykle trwa kilka dni i składa się z równoległych sesji. Imprezę uznaje się za międzynarodową, jeśli uczestniczą w niej delegaci z przynajmniej 3 krajów, a liczba uczestników wynosi, co najmniej 40 osób; Konferencja - spotkanie uczestników przeznaczone na dyskusje, rozwiązywanie problemów i konsultacje. Konferencja ma mniejszy i bardziej wybiórczy charakter, nie zawiera postanowień, co do częstotliwości spotkań. Konferencje są zwykle krótkotrwałe; Konwencja - ogólne i formalne spotkanie ciała ustawodawczego, grupy ekonomicznej lub społecznej w celu dostarczenia informacji dotyczącej pewnej sytuacji, a także przedyskutowania i uzgodnienia przez uczestników stanowiska w określonej sprawie. Konwencja ma określony cel, jest ograniczona w czasie, nie ma ustalonej częstotliwości; Seminarium - spotkanie lub seria spotkań specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają pewne wspólne zainteresowania i zbierają się w celach szkoleniowych lub naukowych. Plan pracy podczas seminarium ma umożliwić jego uczestnikom podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności; Sympozjum - spotkanie ekspertów w danej dziedzinie, podczas którego wygłaszane są referaty na omawiany temat, z zamiarem opracowania rekomendacji dotyczących tego tematu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami z omawianego materiału nauczania pkt. 4.2.1, 2) zapoznać się z tekstem, 3) dokonać tłumaczenia tekstu, 4) przygotować się do prezentacji definicji,
 22. 22. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 5) porównać z innymi definicjami, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − kartka papieru formatu A4, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura. Ćwiczenie 2 Zapoznaj się z wybranym tekstem dotyczącym hotelu i odpowiedz w grupach na pytania, czy hotel jest odpowiedni do realizacji następujących usług: Organizatorzy konferencji dla klienta wymagają – luksusowych pokoi i udogodnień (luxfery rosom and facilities), usług dodatkowych (organizational arrangments), których nie zapewnia organizator konferencji, dodatkowych imprez (some social events) np. zwiedzanie; Organizatorzy konferencji przedstawicieli handlowych (z osobami towarzyszącymi) wymagają: wygodnej sali konferencyjnej, odpowiedniej do prezentacji i dyskusji, aktywnego programu dodatkowego (an active social program sof events during the day for non participants), organizowanego w czasie wolnym, imprez wieczornych (exciting evening events with dancing); Organizatorzy konferencji wymagają – wspaniałej restauracji ze wspaniałą kuchnia francuska, lista win powinna być odpowiednia, wycieczek lokalnych, połączonych z odkrywaniem historii i geografii na terenie lokalnym, przyjemnego otoczenia, dekoracji, prostych pokoi ale z udogodnieniami. Porównajcie odpowiedzi w grupach. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami z omawianego materiału nauczania pkt. 4.3.1, 2) zapoznać się z tekstem, 3) dokonać tłumaczenia tekstu, 4) przygotować notatki do wypowiedzi, 5) przygotować odpowiedzi na pytania, 6) porównać odpowiedzi z materiałami innych grup, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − kartka papieru formatu A4, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura. Ćwiczenie 3 Zapoznaj się z programem konferencji zamieszczonym poniżej i wysłuchaj dialogu koordynatora konferencji z jego asystentem. Sporządź notatki dotyczące zmian, jakie zostały dokonane w stosunku do oryginalnego programu.
 23. 23. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 Hotelier’s Annual Conference, Edinburh Provisional Programme Friday 16.00 16.30 16.45-17.15 18.30 19.30 Registration and check in Introducing in main auditorium Opening address: Mari Willis, Chairperson of the British Tourist Association – The Tourist industry in the 21st Century Cocktail reception Dinner 8.30 9.30 11.00 11.30 13.00 14.30 19.30 Breakfast Workshop (x3) Coffee Workshop (x3) Buffet lunch Optional excursion Grand conference Dinner 8.30 9.30 11.00 11.30 12.45 13.00 Breakfast Workshop (x3) Coffee Closing session: Brasil Center Summering up and closing remarks Buffet lunch and departure Rys.1 opracowanie własne na podstawie [7,148] Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami z omawianego materiału nauczania pkt. 4.2.1, 2) zapoznać się z treścią programu, 3) wysłuchać dialogu ze zrozumieniem, 4) sporządzić notatki, 5) zaprezentować dokonane zmiany. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − magnetofon, − kaseta lub płyta z nagranym dialogiem, − słowniki dwujęzyczne, − literatura. Ćwiczenie 4 Sporządź program planowanej konferencji, w planowaniu wykorzystaj poniższą tabelę. Workshop time Title Seating style Equipment Sat. 9.30-11.00 1. 2. 3. Sat. 11.30-13.00 1. 2. 3. Sun. 9.30 – 11.00 1. 2. 3.
 24. 24. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami z omawianego materiału nauczania pkt. 4.3.1, 2) zapoznać się z programami konferencji, 3) zapoznać się ze słownictwem, 4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 5) wypełnić tabelę, 6) przedstawić swoją pracę na forum zespołu klasowego. Wyposażenie stanowiska pracy: − komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, − wydrukowany tekst ćwiczenia, − kartka papieru formatu A4, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − długopis, − literatura. Ćwiczenie 5 Przygotuj ofertę usług dodatkowych wybranego hotelu z uwzględnieniem usług konferencyjnych. W ofercie skorzystaj z tekstu przedstawionego w ćwiczeniu nr 1. Informacje pogrupuj w następujący sposób: − general description of the hotel − its location − its design and decor − hotel facilities − room facilities details of „Conference Package” of special deals and facilities explanation of local attractions and activities for delegates Wykorzystaj wyrażenia z tekstu o Abela Hotel np. tradicional hospitality, a warm Welcom, We will take care of…. . Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z wiadomościami z omawianego materiału nauczania pkt. 4.2.1, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przygotować ofertę w języku polskim w oparciu o założenia ćwiczenia, 4) dokonać tłumaczenia oferty, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − wydrukowany tekst ćwiczenia, − kartka papieru formatu A4, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − długopis, − literatura.
 25. 25. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 Ćwiczenie 6 Wysłuchaj poniższy dialog i odpowiedz na pytania: − jaki rodzaj zawodu wykonuje bohaterka dialogu, − w jaki sposób organizowane są jej podróże służbowe, − w jakie udogodnienia dla biznesmenów wyposażony jest hotel, − jakie specjalne oferty są przygotowywane dla kobiet, − jakie różnice występują pomiędzy spotkaniami biznesowymi w Europie i Japonii, Przeprowadź rozmowę (w parach) na temat innych usług, jakie powinien realizować hotel dla biznesmenów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.4.1. oraz niezbędną literaturą tematu 2) wysłuchać dialog, 3) zapoznać się ze słownictwem, 4) zapoznać się z wymową, 5) przygotować odpowiedzi na pytania, 6) przeprowadzić dialog na zadany temat, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − magnetofon, − kaseta lub płyta z nagranym dialogiem, − słowniki dwujęzyczne, − literatura. Ćwiczenie 7 Zaprojektuj wyposażenie pokoju (np. meeting room) dla biznesmena. Do wykonania ćwiczenia posłuż się słownictwem: dressing – table, double bed, whiteboard, screen, coffee – table, TV and video, overhead projector, slide projector, sink, phones and fax, wardrobe, armchair, flip – chart, bedside table, cupboard, meeting table and chairs, PC and printer. Zaprezentuj swój projekt w języku angielskim. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.4.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zapoznać się ze słownictwem, 4) zaplanować rozmieszczenie mebli i urządzeń na schemacie, 5) przygotować się do prezentacji schematu, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − słowniki dwujęzyczne, − literatura.
 26. 26. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 Ćwiczenie 8 Napisz list powitalny dla grupy biznesmenów ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżających do hotelu w Twoim mieście. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.2.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) wykonać polecenie zawarte w ćwiczeniu, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − stanowisko komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem, − drukarka, − materiały piśmiennicze, − literatura 4.2.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić elementy wyposażenia sal konferencyjnych ? ¨ ¨ 2) słuchać tekstu ze zrozumieniem w języku obcym? ¨ ¨ 3) stosować zwroty grzecznościowe w rozmowie? ¨ ¨ 4) poprawnie tłumaczyć rodzaje sprzętu audiowizualnego? ¨ ¨ 5) podać nazwy wyposażenia sal konferencyjnych? ¨ ¨ 6) poprawnie wypowiadać się w języku obcym? ¨ ¨ 7) aranżować kolejne etapy rozmowy? ¨ ¨ 8) posługiwać się słownikami dwujęzycznymi? ¨ ¨ 9) prowadzić dialog na temat przygotowania imprezy konferencyjnej? ¨ ¨ 10) posługiwać się słownikami branżowymi? ¨ ¨
 27. 27. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 4.3 Usługi rekreacyjne i sportowe w zakładzie hotelarskim 4.3.1. Materiał nauczania Świadczenie usług rekreacyjnych i sportowych w zakładzie hotelarskim stanowi obecnie integralna całość z usługami dodatkowymi świadczonymi przez hotel. Posiadanie elementów usług rekreacyjno – wypoczynkowych definiują przepisy kategoryzacyjne. Hotel można wyposażyć w różne rodzaje urządzeń sportowo – rekreacyjnych. Zespoły urządzeń związanych ze sportem i rekreacją można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne (mieszczące się w pomieszczeniach zamkniętych, organizacyjnie powiązanych z innymi zespołami funkcjonalno-użytkowymi) i zewnętrzne (urządzone na przylegających terenach). Najczęściej spotykane to: − klub odnowy biologicznej, − kryty basen, − basen do masażu wodnego, − sauna, − łaźnia parowa, − solarium, − gabinet masażu, − korty tenisowe, − ścieżki zdrowia, − pola golfowe, − inne np. pole do krykieta, kręgle i inne urządzenia do gier zespołowych. Omawiając zakres usług rekreacyjnych w hotelu zazwyczaj używamy czasu przeszłego Present Perfect omawiając wydarzenia odbywające się w danym czasie, ale mające odniesienie do czasu obecnego np.: ….they put a lot of money into hotel, and it really looks great now, …….we,ve made quite a few changes since you were there, He’s been with us for more then three years now…… . Czasu Present Simple użyjemy do opisu zdarzeń jakie miały miejsce w przeszłości np. We built a large extension a coupe years ago…., Last year we converted them into business apartament and a business centre. Imprezy rozrywkowe w zakładzie hotelarskim. Współcześnie, w dobie rosnącej konkurencji obiekty hotelarskie szukają sposobu efektywnego promowania swoich usług wzbogacając swoją ofertę o organizację imprez rozrywkowych. Do najbardziej popularnych należą przyjęcia okolicznościowe czyli wesela i komunie, ale wśród oferty imprez znaleźć można np. Wielkanoc, Wigilia, Sylwester. Hotele prześcigają się w różnego rodzaju promocjach i niespodziankach przygotowanych dla gości z tej właśnie okazji. Darmowy szampan, ceny promocyjne pokoi, wynajęcie fotografa i organizacja całej otoczki wesela czy komunii to podstawowe dodatkowe usługi. Organizatorzy kolacji wigilijnej, - hotele przygotowują dla swoich gości ucztę z tradycyjnych dwunastu dań i wręczają im drobne upominki. Dodatkową atrakcją, organizowaną przez hotele przy współpracy z biurami turystycznymi są imprezy organizowane w okolicy, w której usytuowany jest hotel. W ofercie hotelu oprócz imprez odbywających się poza obiektem, znajduje się lista imprez związanych bezpośrednio z hotelem – są to różnego rodzaju biesiady, ogniska, bale przebierańców, koktajle. Sposób wykonania i ich charakter zależy od kreatywności organizatorów, zleceniodawców i środków, jakie włożą do ich przygotowania. Hotele organizują różnego rodzaju imprezy związane tematycznie z kulturą i kuchnią różnych krajów, (włoską, grecką, hiszpańska), (z lat 60-tych, 70-tych, średniowiecza i antyku)
 28. 28. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 i regionów (góralską, indiańską, wiejską). Wykorzystują motywy z filmów – styl dzikiego zachodu lub gorączki sobotniej nocy. Organizują specjalne wieczorki tematyczne – PRL, hazard i prohibicja. Odnowa biologiczna w zakładzie hotelarskim. Usługi odnowy biologicznej stanowią zarówno usługi podstawowe jak i dodatkowe oferty hotelarskiej. Przykładowy zestaw oferty hotelowego centrum odnowy biologicznej: − gimnastyka korygująca, − masaże kosmetyczne i lecznicze, − wodolecznictwo – natryski, − kąpiele lecznicze zbiorowe, − kąpiele lecznicze indywidualne, − masaż podwodny, − ciepłownictwo: sauna fińska i łaźnia parowa , − światłolecznictwo: solaria naturalne, solaria sztuczne, naświetlenia indywidualne, − inhalacje: zbiorowe i indywidualne. W hotelowych centrach odnowy biologicznej z reguły stosuje się masaż suchy, klasyczny oraz niektóre typy masażu mechanicznego, jak np. podwodny, wibracyjny, wirowy. przy zespołach kąpieliskowych i odnowy biologicznej urządza się często gabinety kondycyjne i gimnastyczne. Mogą to być wydzielone aneksy przy basenach kąpielowych lub specjalne pomieszczenia, w których stwarza się warunki do przeprowadzania ćwiczeń gimnastycznych i sprawnościowych. Centra odnowy biologicznej są zazwyczaj ogólnodostępne tzn. zarówno dla gości hotelowych jak i klientów spoza obiektu. Na stronach internetowych hoteli zamieszczane informacje sporządzane są zazwyczaj w dwóch lub trzech językach obcych, dotyczy to również usług odnowy biologicznej. Na współczesnym rynku hotelarskim już od dawna funkcjonują specjalistyczne hotele związane z relaksem, regeneracją sił fizycznych i psychicznych. Określenie Spa używane w nazwie obiektów noclegowych wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „Sanus Per Aqam”, czyli „Zdrowie Przez Wodę”. Spa to spokój ciała i ducha – czyli odpowiednie zabiegi pomagające zrelaksować zarówno zmęczone ciało, jak i ukoić zmysły. Ideą Spa jest stosowanie różnych sposobów pielęgnacji poprzez odpowiednio dobrane zabiegi, oparte na terapiach wodnych i masażach. Obiekty typu Spa to już ponad 1200 hoteli i ośrodków działających dziś w Europie - podaje organizacja European Spas Association, która zajmuje się badaniem tego rynku. Tylko w Polsce co kilka miesięcy inwestorzy uruchamiają nowe obiekty spa, a właściciele istniejących hoteli, ośrodków, a nawet pensjonatów decydują się na budowę gabinetów odnowy biologicznej. Usługi spa biją rekordy popularności, zarówno w obiektach położonych w miejscowościach turystycznych jak i w centrach dużych miast. Analitycy rynku zachęcają do inwestowania w tego typu usługi. Już wkrótce staną się one integralną częścią większości hoteli, a nawet małych pensjonatów. Wśród najnowszych obiektów spa w Polsce są m.in. Spa Hotel Jawor w Jaworzu k. Bielska-Białej, Malachit Medical Spa Hotel w Karpaczu, hotel Malinowy Zdrój w Solcu Zdroju.
 29. 29. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 4.3.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie przepisy prawa nakładają na hotele obowiązek posiadania usług rekreacyjnych? 2. Jakie znasz rodzaje urządzeń sportowo-rekreacyjne? 3. Jakie są najczęściej spotykane urządzenia rekreacyjne w hotelu? 4. Jakiego czasu używamy omawiając konkretne wydarzenia? 5. Jakie znasz imprezy rozrywkowe organizowane w hotelu ? 6. Jakie znasz usługi odnowy biologicznej w hotelu? 7. Czym charakteryzują się obiekty Spa? 4.5.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Połącz piktogramy usług z listą wyrażeń podanych poniżej: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Apartamenty, basen kryty, komputer i Internet, dostęp TV, kawiarnia, bar, bufet, kominek, parking strzeżony, garaż, pełny węzeł sanitarny, restauracja, sala konferencyjna, sala sportowa, sauna, solarium, gabinet odnowy, dla niepełnosprawnych, boisko, dyskoteka, miejsca na ognisko, grill, ogólnodostępna kuchnia, ośrodek jeździecki, stołówka, udogodnienia dla rodzin z dziećmi, wędkowanie, polowanie, basen, plaża, wypożyczalnia, rowerów wyciąg narciarski, karty kredytowe, dla zwierząt, wypożyczalnia sprzętu, wodnego, windsurfing, wypożyczalnia żaglówek i jachtów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zapoznać się ze słownictwem, 4) dokonać tłumaczenia słów i wyrażeń, 5) zapoznać się z wymową wyrażeń, 6) zapoznać się z piktogramami, 7) wykonać ćwiczenie, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura.
 30. 30. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 Ćwiczenie 2 Wysłuchaj dialogu pomiędzy kierownikiem dużego hotelu i jego kolegami, mającego miejsce na konferencji hotelarzy. Po wysłuchaniu dialogu wypisz usługi rekreacyjne i sportowe, które posiada omawiany hotel. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. 2) wysłuchać dialogu, 3) przeanalizować słownictwo, 4) zapoznać się z wymową słownictwa, 5) wykonać notatki, 6) wykonać ćwiczenie, 7) dokonać prezentacji swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − magnetofon, − kaseta lub płyta z nagranym dialogiem, − słowniki dwujęzyczne, − literatura. Ćwiczenie 3 Przeczytaj opis hotelu i sporządź listę usług rekreacyjnych i sportowych w hotelu oraz wyposażenia pokoju. Korzystając z wykonanej listy ułóż dialog pomiędzy recepcjonista a potencjalnym klientem zadającym pytania dotyczących usług dodatkowych hotelu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zapoznać się z tekstem ćwiczenia, 3) dokonać tłumaczenia niezbędnego słownictwa, 4) zapoznać się z wymową słownictwa, 5) przygotować plan pracy, 6) sporządzić ofertę, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura.
 31. 31. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 Ćwiczenie 4 Przygotuj ofertę hotelu w języku polskim przedstawiającą swoim gościom imprezy typu incentiv. Do wykonania ćwiczenia wykorzystaj poniżej zamieszczony tekst.. Open-air team building activities We offer team building activities to supplement your conference or as independent programme. All those activities are supervised by professional mountain rescue members, instructors of the Polish Alpine Club and Polish Ski Association. Winter Olympics A sports event on a hired slope with necessary equipment and instructors. For beginners - excellent fun while making first skiing steps, for advanced skiers - an opportunity to take part in real competition. The programme may include: slalom, cross country skiing, ski jumping or the adrenalin-raising skiing behind a horse. Snow safari There are numerous and different level of difficulty routes for snowmobiles. Rides are followed by a meal at a bonfire. For beginners there is instruction available and for snowmobile adepts there are trails that will get their adrenalin going. Eskimo games Divided into teams, participants compete to become real Eskimos. Among various tasks to complete there are: a snow racket race, crazy rubber tube slide, carriage race, igloo construction, fishing under ice, seal hunt, etc. The event ends with a well-deserved hot meal and awards presentation.TrogloditesEquipped with torches and maps, the team sets out in search of a treasure hidden in a cave in the Tatra Mountains. In the labyrinth of dark corridors there await them numerous trials and unexpected obstacles. At the end of the day spoils are divided at a bonfire under a starlight sky. Źródło: http://www.trip.pl/index.php?pageid=44&lang=en&site=Trip Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zapoznać się z tekstem ćwiczenia, 3) dokonać tłumaczenia niezbędnego słownictwa, 4) zapoznać się z wymową słownictwa, 5) przygotować plan pracy, 6) sporządzić ofertę, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura.
 32. 32. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 Ćwiczenie 5 Przeczytaj poniższy tekst dotyczący oferty imprez okolicznościowych hotelu Sheraton, i przygotuj listę usług związanych z organizacją wesela, które oferuje hotel Sheraton. Your Wedding Party at Sheraton Warsaw Hotel & Towers If you dream of a perfect wedding, then picture yourself at the Sheraton Warsaw Hotel & Towers. Let us present you what your wedding can look like, in the heart of Warsaw, capital of Poland. A Wedding Day should be a delightful and enjoyable day to remember, but preparations for it can prove overwhelming. Our professional staff are happy to create the Wedding of your dreams here at the Sheraton Warsaw Hotel. We will gladly assist you in determining the menu that best fits any special or dietary needs of both you and your guests. The imagination and skills of our pastry chef are unlimited, so let us prepare for you a stupendous wedding cake with your special selection of ingredients and we will gladly add it with compliments to your package. Our Hotel is famous for its colorful floral arrangements and incredible decorations. Our florist will create the centerpiece and decorations that will give your venue that special and unique ambiance. We can also offer advice on the best entertainment or provide a limousine to allow you to give more of your time to other important tasks. Let us handle all the details of the reception as we care for you and we will make your day the best in your life. We at the Sheraton Warsaw Hotel & Towers would also like to make your special day even brighter with the special gift of a Luxurious Suite with the possibility of an early check in and late check out, and a mouth watering breakfast brought to your room. We have not forgotten about your guests. Our Hotel is the perfect place for your guests to stay in comfort and having them in mind we will offer special rates for the room types based on their individual preferences. We look forward to helping to create the wedding of your dreams. Let us make your day! We want the newly-weds' hearts to soar to the stars. We will light up your special day with a remarkable gift - a night at our Luxury Suite with a sumptuous breakfast, brought to your room by our butler. We haven't forgotten about your parents and guests. Our selection of snug and comfortable rooms of different types, are waiting to meet their individual preferences at special rates. Step into the world of comfort and let us make your wedding dreams come true. Źródło: www.sheraton.pl Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) narysować mapę Polski, 4) zaznaczyć konsulaty, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności i estetykę wykonanego ćwiczenia Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura.
 33. 33. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 Ćwiczenie 6 Przygotuj ofertę w języku polskim hotelu Spa. Do wykonania ćwiczenia wykorzystaj angielskojęzyczne oferty hoteli Spa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zapoznać się z internetową ofertą hoteli Spa, 3) zapoznać się z tekstem ćwiczenia, 4) zapoznać się ze słownictwem, 5) zapoznać się z wymową, 6) przygotować ofertę, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura. Ćwiczenie 7 Udziel niezbędnych informacji (na podstawie poniższego tekstu) dotyczących usług Centrum odnowy biologicznej. After a stress-filled day come and make use of our dry sauna or our steam baths. Sauna The benefical effects of sauna has been known for centuries. The Fins, who believe that sauna not only purifies the body but also the soul, built the first saunas at the turn of the 6th century. So what is the source of its revitalizing power? Time spent in a sauna is a warmth therapy treatment which makes use of the effects of hot air (temperatures from 70 to 120 0C). Under the influence of such temperatures changes occur in the heat control system of our bodies. Blood circulation is regulated and our metabolism improved. The skin becomes cleaner and more elastic. Sauna relaxes, beautifies and enables you to enjoy your youth for longer. Staem Baths This equipment has a similar effect to a low temperature sauna, but with a high humidity level. Inside the steam baths the temeprature is relatively low (43 to 48 0C) and the humidity very high, reaching 100%. The effect of hot steam is particularly desireable when treating breathing and reumatoid ailments. A humid steam bath has a positive influence on the look of the skin through purification and revitalisation. Blood circulation in the capilliaries is also improved. An additional benefit of our steam baths is the chance to test the virtues of aromatherapy. It’s a great way to relax enriched with subtle scent sensations of energising orange or refreshing mint with eucalyptus. Massage This is probably the oldest and simplest of therapies. Ancient civilizations took it as said that massage can help people of all ages with all kinds of ailments. In our culture massage has always been valued in sport and rehabilitation, but just recently it has become a method used in relaxation therapy. Depending on the desired results, massage can have a stimulatory or calming effect. Varying techniques enable a reduction in nervous tension, which in turn allow the body to release muscle, joint and head aches and pains. A good masseuse can lead us into a state of complete tranquillity and relaxation. Massage, when done correctly, can help to improve circulation, increase the level of haemoglobins in the blood, make the lymph flow easier and stretch the joint tissues.
 34. 34. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 Massage Ma-Uri Sheraton Fitness Centre is proud to invite you for an exotic massage – Ma- Uri. This massage practiced by the Kahun – Polynesian spiritual masters – is a healing craft, which was hidden in secrecy until recently. Today, clients of the best fitness centers can benefit from its powers. Ma-Uri is an effective therapy based on the combination of massage with deep relaxation. While simultaneously working on your physical condition and your psychological state it enables you to let go of emotions and stress which have been kept inside. It also returns you to a state of balance and energetic harmony. This therapy facilitates the healing of painful ailments and accelerates processes connected with the detoxification of your body. Thanks to Ma-Uri it becomes easier to regain fitness and vitality. Regulated internal energy flow aids physical and psychological regeneration in the case of diseases with a psychosomatic background. Źródło:www.sheraton.pl Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1., 2) zapoznać się z materiałem ćwiczenia, 3) przetłumaczyć tekst, 4) zapoznać się z zasadami wymowy słownictwa, 5) przygotować wypowiedź, 6) dokonać prezentacji swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura. 4.3.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) ułożyć program imprezy rozrywkowej w języku angielskim? ¨ ¨ 2) słuchać tekstu ze zrozumieniem w języku obcym? ¨ ¨ 3) stosować zwroty grzecznościowe w rozmowie? ¨ ¨ 4) poprawnie tłumaczyć rodzaje usług odnowy biologicznej? ¨ ¨ 5) podać nazwy usług? ¨ ¨ 6) poprawnie wypowiadać się w języku obcym? ¨ ¨ 7) aranżować kolejne etapy rozmowy? ¨ ¨ 8) posługiwać się słownikami dwujęzycznymi? ¨ ¨ 9) prowadzić dialog na temat przygotowania usług rekreacyjnych? ¨ ¨ 10) posługiwać się słownikami branżowymi? ¨ ¨
 35. 35. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 4.4. Usługi turystyczne w zakładzie hotelarskim 4.4.1. Materiał nauczania Większość współczesnych hoteli świadczy usługi hotelarskie w ramach zestawu usług dodatkowych. Świadczenie ich jest możliwe dzięki funkcjonowaniu na terenie hotelu biura turystycznego lub wykonywaniu tych obowiązków przez pracowników działu recepcji. Coraz bardziej popularna jest również współpraca z biurami turystycznymi w celu organizacji wycieczek krajoznawczych po okolicy bądź mieście, w którym usytuowany jest dany obiekt hotelowy. Hotele współpracują także z innymi ośrodkami rozrywkowymi, takimi jak stadnina koni, czy aqua park, by w maksymalny sposób wykorzystać strukturę okolicy do przyciągnięcia gości. Goście hotelowi cenią sobie piesze wycieczki, przejażdżki bryczką, czy ciekawe spacery po zabytkowych uliczkach miasta. Obiekty noclegowe wykorzystują przede wszystkim specyfikę krajobrazu, do organizacji jakiegoś eventu, na przykład wyprawy na grzyby jesienią, kuligu zimą czy polowania na zwierzynę o każdej porze roku. Dość popularne w ostatnich czasach stały się zbiorowe wyjazdy pracownicze, łączące zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy z zabawami integracyjnymi. Każdy hotel powinien posiadać w swojej ofercie pakiet specjalnych eventów biznesowych. Może go stworzyć sam lub skorzystać z usług jednej z wielu firm zajmujących się profesjonalną organizacją takich imprez. Pracodawcy coraz częściej podczas licznych wyjazdów konferencyjnych chcą za pomocą różnego rodzaju eventów zwiększyć efektywność swoich pracowników. Są więc skłonni zapłacić za dodatkowy pakiet eventów, który pozytywnie wpłynie na stworzenie skutecznego i zgranego zespołu. Co więcej wyjazdy takie mogą stać się doskonałą formą motywowania i nagradzania najlepszych. Organizacją takich imprez zajmuje się również dział marketingu w hotelu. Do przykładowych eventów biznesowych należą: − Nurkowanie − Bungy, tyrolki oraz ćwiczenia na wysokości − Paintball - celem gry jest wyeliminowanie przeciwnika lub wykonanie określonego zadania (każdy zespół wyposażony jest w karabinki pneumatyczne z pociskami z farby żelowej). − Quady –jazda samochodem specjalnej konstrukcji. − Off road - jazda terenowym samochodem − Zabawy i konkurencje związane z dyscyplinami strzeleckimi oraz rzutowymi: − Orientacja w terenie − Szkoła przetrwania - przeżycie w ekstremalnych i skrajnie uciążliwych warunkach. − Konkurencje i zabawy integracyjne − Wyprawy wędkarskie. Do najbardziej popularnych i oczywistych dodatkowych atrakcji w hotelach należą kręgle i bilard. Podczas prowadzenia rozmowy w języku obcym, w której pracownik hotelu udziela porad, ważne jest stosowanie nie tylko formuł grzecznościowych typu: Would you like to look at that offer of the hotel, please? (Czy mógłby Pan spojrzeć na tamtą ofertę hotelu?), ale też odpowiednich struktur gramatycznych. Tu należy wykazać się znajomością okresów warunkowych, zwłaszcza typu I i II, ponieważ dzięki nim pracownik może udzielić porad, poinformować o warunkach, rezultatach dokonania wyboru, albo o możliwościach, np. If you choose our hotel, you can organize…. (Jeśli wybierze Pan nasz hotel, może Pan zorganizować……) Klient zaś może w okresach warunkowych wyrazić pytanie i trzeba je zrozumieć, a bez znajomości okresów warunkowych mogą wystąpić trudności ze
 36. 36. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 zrozumieniem wypowiedzi klienta, np. What should I know if I choose…..? (Co powinienem wiedzieć, jeśli wybiorę……?). Trzeba też znać i umieć zastosować w rozmowie kilka czasowników modalnych typu ‘should, ought to, may, might, can could, must, have to, gdyż za ich pomocą udzielamy rad (advices), np. You should not choose that hotel, because it has got poor services. (Nie powinien Pan wybierać tego hotelu, gdyż świadczy on usługi na niskim poziomie. Ponadto warto używać zwrotów służących do wyrażania sugestii, np. What about trips? (A co z wycieczkami?), I suggest visit our cathedral church instead going to museum because the first one is more interesting. (Proponuję odwiedzić naszą katedrę zamiast udawać się do muzeum, ponieważ jest ciekawsze). Przykładowa rozmowa: TA:Travel Agent (Pracownik biura turystycznego) C: Customer (Klient) TA: Good morning. May I help you, sir? (Dzień dobry. Czy mogę Panu pomóc?). C: Good morning. Yes, I would like to visit your town during my staying in this hotel. Where do you suggest me to go? (Dzień dobry. Tak. Chciałbym zwiedzić wasze miasto, w czasie mojego pobytu w waszym hotelu. Gdzie zaproponowałby Pan mi jechać?) TA: If I were you sir, I would go to the mountains, located 5 km from our hotel. Do you like trekking? (Gdybym był na Pana miejscu, pojechałbym w góry, położone 5 km od hotelu. Czy Pan lubi wędrówki?) C: No, I don’t. (Nie, nie lubię.) T: Are you interested in sightseeing? (Czy Pana interesuje zwiedzanie?) C: No, I don’t like it. (Nie, nie lubię tego.) TA: Fill the questionnaire about interests and the way of spending free time, please. (Proszę wypełnić ankietę o zainteresowaniach i sposobach spędzania wolnego czasu.) C: OK. (Dobrze.) TA: Let’s see. You like active tourism and sport, sir, don’t you? (Zobaczmy. Lubi Pan aktywną turystykę i sport, nieprawdaż?) C: Yes, that’s true. I love it. (To prawda. Uwielbiam.) TA: I suggest swimming in the lake. (Proponuję pływanie w jeziorze.) C: Right. How can I get there? (Jak się tam mogę dostać?) TA: You can get there by car. (Może Pan dojechać samochodem) C: It sounds interesting. (Brzmi interesująco) C: OK. I would go there tomorrow. (Dobrze. Chciałbym pojechać tam jutro.) TA: Very good choice, sir. (Bardzo dobry wybór, proszę Pana.) Pracownik biura turystycznego lub hotelu świadczący usługi turystyczne na życzenie klienta w języku obcym, powinien znać słownictwo z zakresu turystyki, w tym gastronomii, hotelarstwa i transportu podczas rozmowy z klientem czy przedstawicielem firmy, u której zamawia usługi dla klienta. W takich dialogach należy oprócz omówionych wcześniej zasad: − zadawać pytania klientowi dotyczących szczegółów zamówienia, składników imprezy turystycznej, np. Would you prefer a weekend excursion or one day trip? (Woli Pan/Pani wycieczkę weekendową czy jednodniową?) − zamawiając usługi, udzielamy krótkich, zwięzłych odpowiedzi związanych z zamawianą usługą, np. na pytanie klienta: Ile kosztuje wycieczka, odpowiadamy podając jej cenę: The trip costs 50 zlotych. (Wycieczka kosztuje 50 złotych.) − przy zamawianiu usług, warto posłużyć się katalogiem, broszurą, przy pomocy, których pracownik biura turystycznego efektywnie, rzeczowo zaprezentuje dana usługę, np. Please, look at the brochure. There is everything about the excursion. (Proszę spojrzeć na tę broszurę. Tu jest wszystko o tej wycieczce.)
 37. 37. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 Przykładowa rozmowa: C (Klient) -Klient, A (Agent)- Pracownik biura turystycznego C: Good afternoon. (Dzień dobry.) A: Good afternoon, madam. How can I help you? (Dzień dobry. W czym mogę Pani pomóc?) C: My husband and I wanted to go on some sort of an excursion at tomorrow. (Mój mąż i ja chcielibyśmy wybrać się na jakąś wycieczkę jutro.) A: Certainly, madam. You prefer two days excursion, or a one day trip? (Oczywiście, proszę Pani. Woli Pani wycieczkę na dwa dni, czy jednodniową?) C: Oh, just the one day, I think. (Myślę, że jednodniową.) A: Right. Please, look at the brochure. There is everything about your excursion. (Dobrze, proszę spojrzeć na tę broszurę. Tu jest wszystko o Pani wycieczce.) C: It looks interesting? How much is it? (Wygląda interesująco. Ile kosztuje?) A: Yes, it is very attractive trip. It costs 60 zloty per person with a dinner, of course. (Tak, to bardzo atrakcyjna wycieczka. Kosztuje 60 złotych od osoby z obiadem, oczywiście.) C: Can you make the booking for us? (Czy mógłby Pan ją dla nas zarezerwować?) A: Of course, madam.(Oczywiście, proszę Pani.) Programy wycieczek dla grup gości hotelowych Konstruując programy wycieczek dla klientów hotelu należy pamiętać o pewnych zasadach: − program powinien dotyczyć organizacji imprezy w bliskiej odległości tzn. tak, aby był możliwy do realizacji w ciągu jednego lub dwóch dni, − programy oferowanych w hotelach wycieczek stanowią formę imprez fakultatywnych w stosunku do głównego celu pobytu turystów, − precyzyjne należy określić miejsce i godzinę zbiórki przed wyjazdem, − szczegółowo należy określić trasę z zaznaczeniem zwiedzanych obiektów i miejscowości wraz z krótką informacją na temat ciekawych lub mniej znanych punktów zwiedzania, − wyznaczyć dokładny czas trwania wycieczki z określeniem godziny wyjazdu i powrotu, a także czasu i miejsca poszczególnych posiłków i noclegów, przy czym pożądane jest podanie nazw zakładów żywieniowych i noclegowych, − określić środek transportu, − wyszczególnić przewidziane imprez sportowych i kulturalnych z podaniem nazwy sztuki teatralnej i nazwiska autora oraz nazwy z adresem teatru i opery itp., − wyraźne zaznaczyć czas wolny przewidziany do dyspozycji uczestników na odpoczynek, indywidualne zwiedzanie, zakupy czy odwiedziny. Biura turystyczne bardzo często zajmują się również promocją hotelu, układając programy imprez turystycznych dla turystów spoza regionu, zapewniając zakwaterowanie w hotelu. Nowoczesne obiekty hotelowe stanowią atrakcję same w sobie. We współczesnym hotelarstwie hotele polecają wiele usług rodzinom z dziećmi. Dziecko jest uczestnikiem wypoczynku rodzinnego, pozostawione w obiekcie hotelarskim bez opieki, dysponujące większym wymiarem wolnego czasu niż opiekunowie, stara się poznać bardziej szczegółowo i jego wyposażenie. Dorośli oczekują, że w ramach ogólnych warunków najmu zapewni się również odpowiedni program zabawowy i opiekę nad dziećmi. Osoby wybierające się do obiektów obsługujących familijny ruch pobytowy, maja prawo do pełnego wypoczynku i oderwania się od codziennych obowiązków, w tym również od stałego opiekowania się dziećmi.
 38. 38. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 W wielu obiektach hotelarskich urządza się wydzielone rejony zabaw i rekreacji, które można podzielić na: − wewnętrzne – w formie wydzielonych pomieszczeń wyposażonych i urządzonych z myślą o dzieciach i młodzieży oraz przystosowanych do ich możliwości i potrzeb, − zewnętrzne – w formie wydzielonych enklaw terenowych w najbliższym otoczeniu. Oprócz standardowego wyposażenia otoczenia hotelu w place zabaw, mini kluby dla dzieci, często spotkać można np. pokoje dziecięce. Miejsce to zapewnia najmłodszym przestrzeń do zabaw i twórczych zajęć, co docenić można zwłaszcza podczas niesprzyjającej aury. Podczas sezonu letniego i pobytów z programem pokój służy do zabaw dla rodzin z dziećmi, prowadzonych przez hotelowych animatorów. Hotele polecane rodzinom z dziećmi to te, na terenie, których obsługa organizuje wiele animacji, gier i zabaw, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ważną informacją ofertową jest fakt, że program animacyjny prowadzony jest w języku polskim i prowadzony jest przez np. przez Happy Events, a hotel wyposażony jest w plac zabaw, baseny ze słodką wodą, brodzik, zjeżdżalnie, miniklub (4–12 lat), całodzienne wyżywienie w formie bufetu, wysokie krzesełka w restauracji, łóżeczka dla niemowląt, pokoje rodzinne (dwa pokoje z łączonymi drzwiami), zniżki dla dzieci. Ułożenie atrakcyjnego programu animacji zajęć zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci stanowi element zwiększający atrakcyjność hotelu. 4.4.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka grupa pracowników zajmuje się świadczeniem usług turystycznych w hotelu? 2. Jakie znasz eventy biznesowe? 3. Jakimi zasadami należy się kierować prowadząc dialog? 4. Jakie formy gramatyczne maja zastosowanie w dialogu? 5. Jakimi zasadami należy się kierować konstruując programy wycieczek dla gości hotelowych? 6. Jakie hotele nazywane są familijnymi? 7. Jakie elementy wyposażenia hotelu ułatwiają opiekę nad dziećmi? 8. Jakie elementy oprócz standardowych, stanowią wyposażenie miejsc służących zabawom dla najmłodszych gości hotelowych? 4.4.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zapoznaj się z poniższym tekstem, uzupełnij brakujące miejsca, poniższymi wyrazami i skonstruuj odpowiedź na list, zawierającą propozycję spędzenia wolnego czasu w takcie pobytu w hotelu. Wyrazy do uzupełnienia: attract, addition, inform, leaflet, facilities, popular, sending, offer, attracting, unknown, appearance, located.
 39. 39. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 Bedhilton 48600 Grandneu Lozere, FRANCE 23 March Undrhill Holidays Breodview Apartments 1800 30th Street Colorado 80391 Dear sear Having seen your new „Eurobreaks” brochure, we are writing to ……………………… you that we would be very interested in…………………….. your company to this area of France and our hotel in particular . We are ………………………….. in area which we believe would be very ……………… with American tourist, but which is relatively ………………………. . We manage to …………… visitors from Canada and Australia but so far there are no American operators …………………………. People to the area. In ………………………………. to the beautiful countryside, we have fishing, hiking and plenty of outdoor sports activities on ……………………… . We find that our Australian and Canadian guest really appreciate the French countryside, particularly in summer. Our hotel is one of the largest in the region and boats 130 rooms, all in suite …………… . To give you a clearer idea of the hotel’s …………………… . I enclose an up-to-date ……………….. with full illustrations. We look forward to hearing from you. Yours faithfully Managing Director HOTEL SEBASTOPOL Źródło: opracowanie własne na podstawie [7, s.130] Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.4.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zapoznać się z treścią tekstu, 3) zapoznać się ze słownictwem i jego wymową, 4) uzupełnić tekst, 5) zredagować odpowiedź na pismo, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzykowe i branżowe, − literatura.
 40. 40. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 Ćwiczenie 2 Skonstruuj dialog w języku angielskim, pomiędzy pracownikiem recepcji i gościem hotelowym, dotyczący możliwości zorganizowania wycieczki po mieście, w którym zlokalizowany jest hotel. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zapoznać się z ofertą zwiedzania w danej okolicy, 3) napisać dialog, 4) zweryfikować poprawność wymowy ćwiczenia, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: − literatura, − komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, − drukarka, − materiały piśmiennicze. Ćwiczenie 3 Przygotuj jednodniowy program zwiedzania (w języku angielskim) wybranego miasta. Zaprezentuj ćwiczenie uzupełniając go o prezentację w języku angielskim wybranego zabytku. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. 2) dokonać wyboru trasy zwiedzania, 3) przygotować materiał w języku angielskim dotyczące zwiedzanych obiektów, 4) dokonać tłumaczenia, 5) zapoznać się z wymową słownictwa, 6) skonstruować program w języku polskim, 7) dokonać tłumaczenia, 8) dokonać prezentacji swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: − komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i podłączeniem do Internetu, − słowniki dwujęzykowe i branżowe, − drukarka, − papier formatu A4, − literatura.
 41. 41. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 Ćwiczenie 4 Na podstawie informacji zamieszczonych poniżej skonstruuj w języku angielskim ofertę hotelu przyjaznego rodzinom. Klub FanScan to wakacyjna propozycja aktywnego spędzenia czasu dla dorosłych i dzieci Zapraszamy do klubu przez 6 dni w tygodniu od początku czerwca do końca września, gdzie polski animator zadba o to, by czas spędzony ze Scan Holiday pozostawił po sobie wyłącznie miłe wspomnienia. Dla dorosłych proponujemy zajęcia sportowe: aerobik w wodzie, siatkówkę oraz water polo i piłkę nożną. Wraz z całą rodziną można też walczyć o nagrody w zabawnych quizach, konkursach czy turnieju rzutek. Wieczorami natomiast zapraszamy na muzyczne show, przedstawienia teatralne, projekcje filmów oraz wybory Miss i Mistera Hotelu. A dla dzieci Kraina Słonia Skanbo! W czasie, kiedy będziecie Państwo wypoczywać, Wasze dzieci spędzą wspaniały czas w Klubie Skanbo. Będą tu pod doskonałą opieką doświadczonych i przygotowanych polskich animatorów. Przez 6 dni w tygodniu, raz lub dwa razy dziennie, w dwóch grupach wiekowych (od 4 do 8 lat i od 9 do 14 lat) Wasze pociechy będą odkrywały Krainę Wielkich Przygód Słonia Skanbo. Inscenizacje, gry, zabawy, sportowe turnieje i wieczorne minidyskoteki dostarczą im mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń. A bawiąc się, będą jednocześnie poznawały kulturę, zwyczaje i legendy kraju, w którym spędzają wakacje – tak, by mogły potem swoją wiedzą zabłysnąć w szkole. Bo wakacje to nie tylko słodkie lenistwo na leżaku! Źródło: www.sanholiday.pl Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. 2) zapoznać się z materiałem w języku polskim, 3) przejrzeć oferty internetowe hoteli przyjaznych rodzinom, 4) skonstruować ofertę w języku polskim, 5) dokonać tłumaczenia słownictwa, 6) zapoznać się z wymową słownictwa, 7) wykonać ofertę, 8) dokonać prezentacji swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: − komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i podłączeniem do Internetu, − treść ćwiczenia, − słowniki dwujęzykowe i branżowe, − drukarka, − papier formatu A4, − literatura. Ćwiczenie 5 Przygotuj program animacji (w języku angielskim) zajęć dla dorosłych (np. wieczorki regionalne) i dzieci w wybranym ośrodku wypoczynkowym w Grecji. Podając nazwy zabaw staraj się używać stworzonych przez siebie definicji opisujących zasady ich organizacji. Wykorzystaj słownictwo: drabinki, tunele, wieże, segmenty uniwersalne, huśtawki, równoważnie, karuzele, wspinanie, zjeżdżalnie, piaskownice, urządzenia do gier zręcznościowych, zestawy klocków, zestawy
 42. 42. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 kukiełkowo – lalkowe, telewizyjne gry komputerowe, tablice do malowania, ksiązki, obrazki, puzzle, tenis stołowy, mini – koszykówka, badminton, automaty ćwiczące refleks. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.4.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zapoznać się z ofertą internetową ośrodków wypoczynkowych w Grecji, 3) dokonać tłumaczenia niezbędnego słownictwa i zapoznać się z jego wymową, 4) ułożyć program animacji zajęć dorosłych, 5) ułożyć program animacji dla dzieci, 6) zaprezentować ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − literatura, − tekst ćwiczenia, − komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, − oferty internetowe, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − materiały piśmiennicze. 4.4.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) podać nazwy eventów biznesowych w języku angielskim? ¨ ¨ 2) słuchać tekstu ze zrozumieniem w języku obcym? ¨ ¨ 3) stosować zwroty grzecznościowe w rozmowie? ¨ ¨ 4) poprawnie stosować formy gramatyczne w dialogu? ¨ ¨ 5) ułożyć program animacyjny dla dzieci? ¨ ¨ 6) poprawnie wypowiadać się w języku obcym? ¨ ¨ 7) aranżować kolejne etapy rozmowy? ¨ ¨ 8) posługiwać się słownikami dwujęzycznymi? ¨ ¨ 9) prowadzić dialog na temat opieki nad dziećmi w hotelu? ¨ ¨ 10) posługiwać się słownikami branżowymi? ¨ ¨
 43. 43. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 4.5. Wypożyczalnie środków transportu dla gości hotelowych 4.5.1. Materiał nauczania Zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi obligatoryjny zestaw usług i punktów handlowych znajdujących się na terenie hotelu i świadczonych przez niego jest raczej skromny, jednak stan ten należy traktować jako wyjściowy, bowiem współczesne hotele bardzo szybko dostosowują się do wymagań rynku. Wymagania kategoryzacje dla hoteli 5,4,3 i 2* zlokalizowanych w miejscowościach wypoczynkowo – turystycznych, nakładają obowiązek posiadania przez hotel wypożyczalni oraz przechowalni sprzętu rekreacyjnego. We współczesnej bazie hotelowej, szczególnie zlokalizowanej nie tylko w centrum miasta, ale na jego obrzeżach tworzy się zespoły handlowo usługowe. Rozwój turystyki biznesowej i transportu lotniczego spowodował, że podróżujący biznesmeni bardzo często korzystają z usług wynajmu samochodu tzw. rent a car. Usług tego typu są świadczone przez hotele, linie lotnicze lub wyspecjalizowane firmy, których przedstawicielstwa znajdują się w hotelach i na lotniskach. Bardzo często oprócz samochodu firmy rent a car świadczą usługi wynajmu środka transportu z szoferem. Oczywiście szofer w firmie wynajmującej samochody zazwyczaj zna przynajmniej jeden język obcy. Z usług wynajmu środków transportu korzystają przede wszystkim obcokrajowcy, dlatego też obsługa firmy powinna swobodnie posługiwać się językiem obcym. Również oferty przygotowywane są w co najmniej w jednym języku obcym. Szczególnym zainteresowaniem zwłaszcza dla turystów i biznesmenów amerykańskich cieszą się modele samochodów z automatyczną skrzynią biegów. W posługiwaniu się językiem angielskim w tym pionie usługowym również bardzo ważna jest znajomość słownictwa branżowego. Przykład tego typu słownictwa zawiera poniższa tabela skonstruowana z oferty internetowej firmy wynajmującej samochody. Technical information: Number of doors: 4Number of Pax: 9Engine: 2.5 DLength: 461.6 cmHeight: 220.9 cm Width: 197.4 cmBoot: Transmission: Manual Air Conditioning: Yes Automatic windows: N/A Automatic mirrors: N/A ABS System: N/A Air bags: N/A Car Stereo: Yes Quick Info: Spacious and comfortable car. It is equipped with high aircraft-like chairs (seats and backrests adjustable). Headrests, air conditioning (in both the front and the back of the car) with triple air flow adjustment, are also part of the equipment. For the safety of driving, an immobilizer, central lock, power steering. There is a radio/tape deck in the car. Informacje Techniczne: Ilość drzwi: 4Ilość pasażerów: 9Silnik: 2.5 DDługość: 461.6 cmWysokość: 220.9 cmSzerokość: 197.4 cm Bagażnik: Skrzynia biegów: Manualna Klimatyzacja: Tak Automatyczne szyby: Brak Automatyczne lusterka: Brak System ABS: Brak Poduszki powietrzne: Brak Radio: Tak Krótka Informacja: Przestrzenny i komfortowy samochód. Jest wyposażony w wysokie lotnicze fotele (regulowane siedzenia i oparcia). Zagłówki i klimatyzacja (zarówno z przodu jak i z tyłu samochodu) z regulowanym potrójnym nawiewem, również są częścią wyposażenia. Dla bezpieczeństwa jazdy samochód posiada zainstalowane: immobilizer, zamek centralny, wspomaganie kierownicy i poduszkę powietrzną po stronie kierowcy. Jest w nim także radio samochodowe z panelem.
 44. 44. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 Quick Info: Luxurious 16 seat vehicle, equipped with air conditioning, a refrigerator, mobile phone, comfortable aircraft-like seats (adjustable and reclining). Independent Webasto heating, microphone and radio. Krótka Informacja: Luksusowy samochód z 16 siedzeniami, wyposażony w klimatyzację, lodówkę, telefon, komfortowe lotnicze fotele (regulowane i z opuszczanym oparciem). Posiada niezależne podgrzewanie Webasto, mikrofon i radio. Źródło: opracowanie własne na podstawie oferty internetowej firm rent a car. Oprócz słownictwa branżowego niezbędne jest zastosowanie odpowiednich form gramatycznych dotyczących konstruowanych dialogów i stosowanych opisów. 4.5.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie przepisy regulują obligatoryjny zestaw usług w hotelu? 2. Jakiej kategorii hotele maja obowiązek posiadania wypożyczalni i przechowalni sprzętu rekreacyjnego? 3. Jakie firmy zajmują się świadczeniem usług wynajmu samochodów? 4. Jakie uwarunkowania wpłynęły na rozwój rynku wynajmu samochodów? 5. Jakie usługi dodatkowe świadczą firmy typu rent a car? 6. Jakiej informacje techniczne zawierają oferty firm rent a car? 4.5.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Opracuj dwujęzyczny słowniczek sprzętu w wypożyczalniach samochodów i sprzętu turystycznego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) przygotować słownictwo w języku polskim, 3) dokonać tłumaczenia, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum klasy i porównać z innymi. Wyposażenie stanowiska pracy: − literatura, − komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − drukarka, − materiały piśmiennicze.
 45. 45. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 Ćwiczenie 2 Na podstawie poniższego tekstu ułóż dialog pomiędzy pracownikiem wypożyczalni samochodów, a zainteresowanym klientem. 1. THE TERMS FOR HIRING A CAR: − Completed 21 years of age − A driving licence valid in Poland − The payment of a returnable deposit − A payment in advance of the amount due for the hire − The conclusion of a hire contract for a minimum period of 24 hours 2. THE DOCUMENTS: − An ID document with a photograph (an ID card, a passport) − A driving licence − If the Hirer is a company a copy of the entry into the records of economic activity and a personal authorisation for the driver 3. THE DURATION OF THE HIRE: − The hire lasts for at least 24 hours and begins from the moment of the collection of the car − The extension of the hire by 60 minutes results in additional charges being imposed. 4. THE RETURN OF THE CAR: − The Hirer is obliged to return the vehicle at a specified time and place, including the complete set of documents and keys, in the same condition as at the time of their acceptance for hire − The Customer is liable to bear a charge specified in the price list due to a loss of keys and/or documents 5. CHARGES: − The value of the hire as specified in the price list and the returnable deposit of 1500 PLN − The payment takes place at the moment of the hire: − in cash − by a credit card The hire prices include: − the right to use the car during the hire period − the car insurance: OC (civil liability), AC (fully comprehensive insurance), NW (the effects of serious accidents)- the costs of technical surveys − the making use of winter tyres during the period between November and April 6. THE TERMS FOR THE USE OF A CAR: − A hired car can not be subleased to other persons or used by a person other than the one specified in the hire contract − It is prohibited to drive the car after a consumption of alcohol, an ingestion of psychotropic drugs or under the influence of narcotics − The hired vehicle cannot leave the territory of the Republic of Poland without a written consent of the Lessor
 46. 46. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 45 7. ACCIDENTS, THEFT, VEHICLE DAMAGE: − Should there occur an accident, a road collision or a vehicle theft, the Hirer is obliged immediately to notify the Police and the Lessor − If the hired car becomes damaged or is stolen due to the Hirer's fault, the Hirer bears full financial responsibility for any losses incurred by the Lessor as a result thereof * The full statement of the rules dated 22 April 2004 is available at the office of the JUST RENT A CAR Company. Źródło: www.justrentacat.pl Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.5.1. oraz dostępną literaturą tematu, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności i estetykę wykonanego ćwiczenia Wyposażenie stanowiska pracy: − tekst ćwiczenia, − materiały piśmiennicze, − słowniki dwujęzyczne i branżowe, − literatura. Ćwiczenie 3 Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym poniżej i odpowiedz w języku polskim, jakiego środka transportu on dotyczy i jakie są warunki wynajmu i użytkowania tego środka. When you're fed up with the city noise and bustle heard and seen from the window of your office and have a free afternoon then we have the best solution for you: We recommend you to rent a bike at least for a few hours to try to see and feel the harmony of Warsaw city life from another point of view. − Use many bicycle-paths which will lead you either to the forest (Kabacki) in the south, forest (in Młociny) in the north or even a little futher north into the Kampinoswski wood (see the map). − We provide free transport of the bike to every hotel in Warsaw. − The newest bicycle models made of aluminum are light and hard. − Without any fear you can go with the same bike off the tarmac onto the off-road, like a small forest path. − The bike can also occur to be the best vehicle for a city tour made on your own. − We may provide (for a price of 5 EUR) a detailed map of all bicycle paths in Warsaw on request. On request, for your security and commodity we may equip you with free essential bike accessories such as: − cycling helmet − pump − bicycle light − bicycle lock − additional inner tube

×