Advertisement

生字.docx

  1. huà ér shàng xià zhī căo nă méi
  2. tù chī tiào zŏu lái huí
  3. yú lǐ kuài yóu màn shuǐ guò qù
  4. huì yào māo hěn chū qǐng zhuō .
  5. wǒ nǐ tā shì dè gē mā . bà
  6. mén hé hǎo gè hái yǒu dé zài
  7. yě le xiào kàn zhè zhēn měi shuō
  8. huì yào māo hěn chū qǐng zhuō
  9. huì yào māo hěn chū qǐng zhuō
Advertisement