Manifest alcaldes

430 views

Published on

Manifest Alcaldes i Alcadesses per a reclamar al Consell que pague el que deu als ajuntaments

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manifest alcaldes

  1. 1. PELS NOSTRES CIUTADANS, QUE LA GENERALITAT PAGUE EL QUE ENS DEU FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ, Secretari Provincial del PSPV-PSOE de Castelló, en nom i representació dels alcaldes i alcaldessessocialistes de Aín, Alcudia de Veo, Almedijar, Almenara, les Alqueries, Benafer,Benlloch, Càlig, Cervera, Cinctorres, Cortes de Arenoso, Costur, Fanzara,Forcall, Fuente la Reina, Jérica, La Mata, la Pobla Tornesa, Llucena, Moncofa,Morella, Olocau del Rei, Rossell, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpis,Soneja, Suera, Teresa, Vallibona, Vilafranca, Vila-real, Villores, Viver i Zucaina,tots els quals adjunten la seua adhesió al present document, davant del MoltHonorable President de la Generalitat Valenciana, compareix i EXPOSA:“PELS NOSTRES CIUTADANS, QUE LA GENERALITAT PAGUE EL QUE ENS DEU” Un any després de la presentació davant de la Presidència de laGeneralitat Valenciana d’un escrit sol·licitant solucions concretes per als gransproblemes derivats de tot el que la Generalitat Valenciana deu als municipis dela província de Castelló, sense haver rebut cap tipus de resposta al mateix, icoincidint amb la gran protesta municipalista per reclamar allò que s’ens deudel dia d’avui, per part dels diferents alcaldes de la Província de Castelló enscorrespon tornar a prendre posició per tal de acabar amb la indiferènciamanifestada per la Generalitat i complir amb la necessitat imperiosa d’actuacióper part dels nostres ofegats municipis. La situació econòmica i financera dels municipis de la ComunitatValenciana és més que preocupant avui en dia. A la manca del model definançament local que el municipalisme reclama fa anys, s’han sumat lesconseqüències de l’actual situació econòmica que han tallat els ingressos inoves decisions de les administracions Autonòmica i Central quecomprometen, més encara, la capacitat dels municipis per fer front a les seuesobligacions i a les necessitats dels seus veïns. D’altra banda, el deute que la Generalitat Valenciana té amb elsmunicipis, per obres realitzades en base subvencions i compromisosautonòmiques ja ratlla l’escàndol, tot el qual repercuteix negativament en lesfinances municipals, en els serveis a la població, i en el pagament a proveïdorsi empresaris que per esta causa sofreixen de vegades la fallida del seu negoci. El Pla d’Ajust del Govern Central, lluny de solventar els problemes de lescorporacions, ha deixat posposat el problema dins d’un crèdit a municipis quenomés coneixen com a problema econòmic la falta de pagament de laGeneralitat Valenciana de tot allò que se’ls deu, carregant de forma prolongada
  2. 2. PELS NOSTRES CIUTADANS, QUE LA GENERALITAT PAGUE EL QUE ENS DEUi sobre les esquenes de la ciutadania el pagament de uns interessos quegraven de forma innecessària i injusta els comptes municipals per molts anys. Nombrosos son els exemples que suporten els municipis com aconseqüència de la mala gestió autonòmica dels diners dels valencians ivalencianes. A la falta de pagament dels plans PAMER i Encorps als municipisbeneficiaris del mateix, que son essencials per al treball local temporal delsmunicipis en determinades èpoques de l’any, s’han sumat altres més, com en l’impagament de salaris dels Agents de Ocupació i Desenvolupament Locals,fonamentals per al funcionament dels municipis, en especial, en els mésmenuts. Altres impagaments acaben repercutint en la obligatoria reducció depersonal municipal, en impagaments a empreses i proveïdors i la corresponentrepercussió en les economies locals, ja molt afectades pels efectes de la crisi.El fet de que la Generalitat no face front a les seues obligacions no fa sinòempitjorar la situació econòmica de les corporacions beneficiaries, que per apagar a eixos treballadors han tingut que fer-lo amb despeses extraordinàriesque no estaven previstes en el seu pressupost. Per si això no fora suficient, els municipis viuen amb gran preocupacióles constants notícies de retallades en els serveis públics per part de laGeneralitat Valenciana i també de reducció de les aportacions que el govern dela Comunitat Valenciana farà per al manteniment de determinats serveis, aixícom la desaparició de subvencions que tradicionalment havien segut suportdels elements singulars dels municipis. Tot això incideix en la ja difícil situaciódels ajuntaments, incapaços de poder assumir en molts casos els compromisoseconòmics que ja afronten, la qual cosa comporta que les retallades estiguensent assumides per les famílies valencianes, amb l’agreujament de la situaciósocial que moltes d’elles estan patint. La Generalitat Valenciana va assumir per unanimitat en la VII AssembleaGeneral Extraordinària de la FVMP que tingué lloc a Castelló el 27 de Febrerde 1999, el compromís de desenvolupar tots els aspectes de la Segonadescentralització. Fonamentalment, l’aprovació del Fons Valencià deCooperació Municipal, de caràcter incondicional i no finalista. Eixe acord ha estat incomplit al llarg de tretze anys i, per tant, elsajuntaments han continuat ignorats quant a les seues necessitats i la seuaautonomia, el que fa que continuen amb greus dificultats per a complir lesseues obligacions. En estos moments de crisi, quant més necessària es la fiabilitat de lesadministracions i generar un clima de confiança entre els ciutadans, ens trobemamb una Generalitat incapaç de pagar allò més elemental que ens deu. Elsajuntaments, col·lectius i empreses ens hem fiat i hem complit amb la nostrapart del contracte. Hem fet obres i hem portat endavant serveis conveniats ambla Generalitat o subvencionats per ella. Però la Generalitat Valenciana no hacomplit amb la seua part, no ha pagat allò a que s’havia compromès, trencant
  3. 3. PELS NOSTRES CIUTADANS, QUE LA GENERALITAT PAGUE EL QUE ENS DEUamb això amb el principi necessari, essencial i democràtic de la lleialtatinstitucional. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, de tots els colors, comtambé els col·lectius, empreses proveïdores i ciutadans ens sentim enganyats.I el que es pitjor, els nostres veïns i veïnes estan patint les greusconseqüències d’una administració autonòmica irresponsable. El President del Consell de la Generalitat no pot continuar oblidant alsalcaldes i regidors del territori mirant cap a una altra banda davant de la greusituació que estem patint. Correspon que s’assente amb el col·lectiu d’alcaldesafectats per tal de donar solucions i fer plantejaments des del dialeg, elconsens, la transparència democràtica i el respecte institucional, per la qualcosa volem que el Palau de la Generalitat, que es la de totes i tots elsvalencians, obri la seua porta per sentir la veu dels representants dels pobles iciutats, dels nostres alcaldes, davant la injusticia que pateixen totes i tots elshabitants dels municipis arreu el territori. Som moltes les accions que hem promogut i recolzat per reivindicar elcobro del deute als ajuntaments. Mocions, manifests i declaracionsinstitucionals, han segut continuades des de fa molt de temps fins la data,sense que l’administració deutora hage reaccionat adequadament. El deute que la Generalitat ha assumit amb els ajuntaments només esuna part de la que acumula amb tot tipus de col·lectius socials, proveïdors iempreses, creant una situació tan greu com insuportable. Per tot això, en nom dels alcaldes socialistes de la Provincia DEMANEMa la Presidència de GENERALITAT VALENCIANA que adopte els següentsacords i els trasllade a l’organisme autonòmic corresponent: PRIMER. Els alcaldes i alcaldesses adherits al manifest sol·liciten ambcaràcter urgent, immediat i extraordinari abans de que acabe l’any una reunióamb el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana per tal de tractartots els temes en aquest escrit exposat i donar una solució per al deute quemanté la Generalitat Valenciana amb els municipis del nostre territori. SEGON. Que la Generalitat Valenciana estableixca un calendari, que enun període immediat, fixe els terminis del pagament del deute que té amb elsajuntaments, del conjunt de Conselleries, Empreses Públiques i Organismesdepenents, així com dels interessos i indemnitzacions corresponents pelsretrasos.
  4. 4. PELS NOSTRES CIUTADANS, QUE LA GENERALITAT PAGUE EL QUE ENS DEU TERCER. Que la Generalitat Valenciana procedeixca a la creacióimmediata del Fons de Cooperació Municipal Valencià, de caràcterincondicional, tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia al seu art. 64.3. QUART. Que el Govern Valencià no condicione, pel que fa apercentatges d’aportacions per part de l’ajuntament, aquelles ajudes isubvencions que puga establir per als mateixos. QUINT. Que la Generalitat Valenciana habilite en els PressupostsAutonòmics de 2013 partides extraordinàries suficients per fer les aportacionseconòmiques derivades d’acords i convenis que afecten al desenvolupamentde competències municipals i, especialment, en matèria social i educativa. SEXT. Expressem la nostra solidaritat amb la totalitat dels col·lectius,entitats, empreses i altres administracions afectades pel deute que laGeneralitat Valenciana manté amb ells, demanant igualment per als mateixos laaplicació de iguals solucions a les que estem demanant en el present escrit,exigint al Consell que pague de forma immediata tot allò que deu. SÈPTIM. Els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipisafectats ens comprometem a continuar amb tantes accions reivindicatives comsiguen necessàries fins aconseguir el pagament dels diners que la Generalitatdeu als ciutadans, empreses, municipis i col·lectius dels nostres pobles iciutats. A Castelló, a 21 de desembre de 2012. Francesc Colomer Sánchez Secretari Provincial PSPV-PSOE CastellóA/A MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

×