Successfully reported this slideshow.

3S system import ankiety z arkuszy kalkulacyjnych ver 1.0

166 views

Published on

Poradnik tworzenia ankiet w 3S System za pomocą Excela / Calca. Naucz się jak w prosty sposób tworzyć długie i skomplikowane ankiety korzystając z Excela. Import obejmuje strukturę kwestionariusza oraz ustawienia pytań, odpowiedzi, bloków pytań, stron, filtry. W 3S System zdecydowanie najszybciej stworzysz ankietę złożoną ze 100 i więcej pytań na podstawie Twojego kwestionariusza z Word.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3S system import ankiety z arkuszy kalkulacyjnych ver 1.0

 1. 1. IMPORT EXCEL Instrukcja i Słownik do opisu pytań, odpowiedzi, bloków pytań i filtrów w 1
 2. 2. O SKŁADNI Import ankiety (CAWI, CATI, CAPI) możliwy jest z plików xls, xlsx. W przypadku korzystania z pakietu Open Office należy plik zapisać w jednym z wymienionych formatów. Składnia zawarta w niniejszym słowniku dotyczy jedynie tworzenia ankiet w arkuszach kalkulacyjnych i ich importu do systemu 3S. Ankiety można tworzyć za pomocą dołączonej formatki excel lub we własnym zakresie, jednak przy zachowaniu poniższych reguł: 1. Pytania i odpowiedzi powinny znajdować się w pierwszej kolumnie. Można je skopiować z edytora tekstowego np. WORD 2. W kolumnie obok pytania (2 kolumna) musi być deklaracja typu pytania, zawarta w postaci wielkiej litery w klamrze np. {S} = pytanie jednoodpowiedziowe zamknięte. 3. Ustawienia odpowiedzi powinny znajdować się w kolumnie obok konkretnej odpowiedzi (2 kolumna) w tym samym wierszu 4. Wiersze oraz kolumny pytań typu siatki pytań (matrix, grid) są umieszczane w taki sam sposób jak odpowiedzi (jedna pod drugą w 1 kolumnie). 5. Przed dodaniem pierwszego wiersza należy zadeklarować dodawanie wierszy poprzez {rows} 6. Przed dodaniem pierwszej kolumny należy zadeklarować dodawanie kolumn poprzez {cols} 7. Deklaracje ustawień powinny być rozdzielane co najmniej jedną spacją 8. WIELKOŚĆ liter ma znaczenie 9. Filtry są deklarowane poprzez {F} .Deklaracja warunku/warunków filtru musi się znaleźć w pierwszej kolumnie, deklaracja akcji do tego filtru w drugiej kolumnie (w tym samym wierszu) 10.Filtry można deklarować w dowolnym wierszu pliku Excel 11. Deklarowanie numeru pytania przyjmuje postać {QN}, gdzie N = numer pytania w pliku excel. 12. Deklarowanie ustawień pytań i odpowiedzi, stron, bloków pytań nie są wymagane. 13. Kolejność deklaracji ustawień nie ma znaczenia 14. Nie jest wymagane deklarowanie numerów stron oraz bloków w wierszach z treścią instrukcji, odpowiedzi oraz deklaracją filtrów 2
 3. 3. 15. Domyślnie system przyjmuje następujące ustawienia: a) Typ pytania: jednokrotnego wyboru b) Brak innych ustawień pytania c) Brak ustawień odpowiedzi d) Strona nr 1 e) Blok pytań nr 1. Nazwa bloku: Nowy blok f) Podstawowe ustawienia wyglądu ankiety g) Filtry: relacje między warunkami - AND h) Filtry: relacje między wskazanymi odpowiedziami – AND i) FILTR: opcja {MARK} – jeśli wybierze z listy odpowiedzi ELEMENTY ANKIETY Za pomocą pliku excel i składni można tworzyć następujące elementy ankiety: 1. Tytuł ankiety Tytuł ankiety jest tożsamy z nazwą pliku np. plik mojprojekt1.xls określa nazwę mojprojekt1 i nie zawiera nazwy rozszerzenia pliku Uwaga – za pomocą składni nie można ustawiać pokazywania lub ukrywania tematu badania w ankiecie 2. Pytania Import umożliwia utworzenie wszystkich typów pytań z określeniem ich: a) b) c) d) treści ustawień numeru strony ankiety numeru bloku pytań, w którym ma się znaleźć 3. Odpowiedzi a) Treści b) Ustawienia c) Wskazanie odpowiedzi wykluczających (wyszarzających obszar pytania) 4. Bloki pytań 3
 4. 4. a) Nazwę bloku b) Numer bloku 5. Logikę ankiety a) Filtry do pytań b) Filtry do odpowiedzi c) Warunki i relacje między nimi d) Akcje: pokaż, ukryj pytanie/odpowiedź e) Screenout UWAGA Jakiekolwiek stylowanie tekstu, boldowanie, justowanie etc. nie wpływa na import. Import nie umożliwia dodawania filtrów seryjnych. Filtry seryjne należy dodawać za pomocą interfejsu w 3S System. SŁOWNIK TYPÓW PYTAŃ Pytania należy deklarować w następujący sposób: 1 kolumna treść pytania 2 kolumna {S} * r 4 kolumna - nr 3 kolumna - strona bloku pytań 1 1 W 1 kolumnie podajemy treść pytania W 2 kolumnie deklarację typu pytania oraz ustawienia pytania W 3 kolumnie numer strony, zaczynając od 1 W 4 kolumnie numer bloku pytania (opcjonalnie) ******* Kody do pytań: ******** - należy je umieszczać w klamrze { } S – pytanie jednokrotnego wyboru 4
 5. 5. M – pytanie wielokrotnego wyboru R - pytanie rangowane O – pytanie otwarte MO – pytanie otwarte wieloodpowiedziowe N – pytanie numeryczne SC - pytanie siatka jednokrotnego wyboru (matrix z radiobuttonami) MSC - pytanie siatka wielokrotnego wyboru (matrix z checkboxami) SCM - pytanie siatka z listami rozwijanymi wyboru (matrix z dropdowns) SL – pytanie z suwakiem MSL –siatka pytań z suwakami SC3 – pytanie skalowane SC2 – dyferencjał semantyczny CJ - conjoint D – pytanie z koszykami / sortowanie kart DS – pytanie z przenoszeniem elementów na skalę C – komentarz V – odtwarzacz wideo E – skrypt (embed) GM – pytanie z google maps B – pytanie BPTO (Best Price Trade Off) 5
 6. 6. DEKLAROWANIE INSTRUKCJI DO PYTANIA Aby dodać do pytania wyróżnioną własną instrukcję należy zadeklarować jej dodanie w ustawieniach pytania poprzez parametr i=2 oraz dodać w pierwszej kolumnie treść instrukcji, a w drugiej deklarację instrukcji {i} 1 kolumna treść pytania tresc instrukcji 2 kolumna {S} * r i=2 {i} 4 kolumna - nr 3 kolumna - strona bloku pytań 1 1 UWAGA: Numery stron i bloków nie muszą być deklarowane przy treści instrukcji. System automatycznie umieszcza instrukcję pod najbliższym zadeklarowanym pytaniem. SŁOWNIK USTAWIEŃ PYTAŃ Ustawienia pytań należy deklarować w 2 kolumnie po deklaracji typu pytania oddzielając je spacją. Kolejność deklaracji nie ma znaczenia 2 kolumna {R} * r i=2 rl=4 Dla powyższego system utworzy pytanie rangowane, obowiązkowe (wybrana co najmniej jedna odpowiedź) z randomizowaniem listy odpowiedzi, instrukcją użytkownika oraz maksymalnie czteroma polami składającymi się na listę rankingową. ********** Ustawienia pytań: ********* 6
 7. 7. Należy je umieszczać zachowując odstęp (spacja) Ustawienia pytań należy dodawać małą literą. Po znaku =nie należy dodawać spacji Dodanie ustawień, których nie obejmuje dany typ pytania powoduje, że są nieaktywne. Parametr Nazwa Opis Działania Dotyczy Pytań (Kod) Domyślnie i=1, i=2 instrukcja: 1- Domyślna 2- Użytkownika Dodaje wyróżnioną instrukcję pod pytaniem Wszystkie wyłączony * Wymuszanie odpowiedzi Wszystkie wyłączony r Rotowanie odpowiedzi S, M, R, N, MSL, SC3, SC2, CJ, D, B wyłączony d=1; d=2;d=3 Typ prezentacji odpowiedzi Respondent musi wskazać co najmniej jedną odpowiedź, element Ustawia losową kolejność odpowiedzi po każdorazowym uruchomieniu ankiety d=1 - radiobuttony, checkboxy d=2 – lista rozwijana d=3 – lista rozwijana z filtrem Dodaje pole Text Area dla wpisywania dłuższych odpowiedzi Liczba oznacza liczbę kolumn S, M d=1 O wyłączony S, M, MO,N, c=1 N = wartość liczbowa. Respondent musi wskazać min. N odpowiedzi N = wartość liczbowa. Respondent musi wskazać max. N odpowiedzi Respondent musi przenieść wszystkie odpowiedzi na listę rankingową Maksymalna ilość odpowiedzi, które należy porangować z listy odpowiedzi Wymuszanie wpisywania tylko cyfr Respondentowi pokazuje się pytanie o wiek w formie: Mam ___ lat Respondent musi wpisać poprawny adres email M, MSC wyłączony M, MSC wyłączony R wyłączony R rl=0 O wyłączony O wyłączony O Wyłączony Typ prezentacji pola na wpisanie odpowiedzi c=1;c=2,c= Liczba kolumn, w których umieszczone 3 c=4,c=5,c=6 są odpowiedzi Minimalna liczba minA=N wybranych odpowiedzi Maksymalna liczba maxA=N wybranych odpowiedzi Wymuszanie f uzupełnienia całej listy rankingowej Ilość odpowiedzi rl=N rangowanych d=4 a Odpowiedź numeryczna Pytanie o wiek e Pytanie o email n 7
 8. 8. maxNum= N Maksymalna ilość wpisanych znaków N – liczba powyżej 0 Można wpisać maksymalnie N liczb N-liczba powyżej 0 Pojawi się N pól na wpisanie odpowiedzi (input text) O, N Wyłączony inputs=N Liczba pól na wpisywanie odpowiedzi MO Możliwość dodania dodatkowych pól przez respondentów Szerokość skali w punktach w dyferencjale semantycznym Minimalna wartość punktu na skali addi=1 - nie addi=2 – 1 pole addi=3 – 5 pól N – liczba powyżej 1 Określa szerokość dyferencjału semantycznego MO Wyłączony – należy zadeklarować liczbę! addi=1 addi=1; addi=2; addi=3 sw=N SC2 sw=5 N – liczba całkowita. Może być ujemna. Respondent może wskazać wartość powyżej tej liczby SL, MSL, DS Wyłączony – Należy zadeklarować wartość maxVal=N Maksymalna wartość punktu na skali N – liczba całkowita. Może być ujemna Respondent może wskazać wartość poniżej tej liczby SL, MSL, DS Wyłączony – Należy zadeklarować wartość dim=N Odległość między punktami na skali SL, MSL val=AB123 Etykieta wartości skali lub wartości liczbowej Rodzaj suwaka N-liczba powyżej 0 Określa różnicę miedzy punktami przy przesuwaniu suwakiem Dowolny ciąg znaków Np. PLN SL, MSL,N,B Wyłączony – Należy zadeklarować wartość wyłączony sType=1 - jednozakresowy sType=2 - dwuzakresowy sType=3 – zakres czasu SL, MSL sType=1 minVal=N sType=1 sType=2 sType=3 ct=1-10 Rodzaj licznika ct=1 – bez licznika ct=2 - ogólny ct=3 - procentowy ct=4 - PLN ct=5 – czas - godziny ct=6 – czas -dni ct=7 – czas - lata ct=8 – własna etykieta ct=9 – własna etykieta obok każdej odpowiedzi ct=10 – własna etykieta obok każdej odpowiedzi bez licznika N ct=1 maxSum= N Maksymalna suma wpisanych cyfr N-liczba Sumuje wpisane liczby i sprawdza czy przekroczono N wyłączony 8
 9. 9. rC Wymuszanie uzupełnienia każdej kolumny Wymuszanie uzupełnienia każdego wiersza Rotowanie kolumn rR Rotowanie wierszy bn=N Liczba koszyków dp=N Liczba widocznych punktów na skali vd=1-5 Szerokość w pikselach odtwarzacza wideo bptot=1 bptot=2 Rodzaj BPTO va Autoodtwarzanie video v* Wymuszanie obejrzenia materiału wideo c* r* ich sumę Respondent musi wskazać co najmniej jedną wartość w każdej kolumnie Respondent musi wskazać co najmniej jedną wartość w każdym wierszu Ustawia losową kolejność kolumn po każdorazowym uruchomieniu ankiety Ustawia losową kolejność wierszy po każdorazowym uruchomieniu ankiety N-liczba powyżej 0 Określa ile ma być ustawionych koszyków N-liczba powyżej 0 Określa liczbę widocznych punktów na skali vd=1 - 516x315px vd=2 - 640-360px vd=3 - 853-480px vd=4 - 1280-720 vd=5 - custom bptot=1 – wzrost/spadek o wartość bptot=2 – wzrost/spadek o procent Uruchamia film wideo od razu po wejściu na pytanie z video Respondent musi obejrzeć cały materiał wideo 9 SC, MSC,SCM wyłączony SC, MSC,SCM wyłączony SC, MSC,SCM wyłączony SC, MSC,SCM wyłączony D bn=2 DS dp=2 V vd=1 B bptot=1 V wyłączony V wyłączony
 10. 10. SŁOWNIK USTAWIEŃ ODPOWIEDZI Ustawienia odpowiedzi należy umieszczać w kolumnie obok treści odpowiedzi Odpowiedzi wykluczające umieszczane są tak samo jak normalne odpowiedzi ********** Ustawienia odpowiedzi: ********* Ustawienia odpowiedzi należy dodawać małą literą. Po znaku =nie należy dodawać spacji. Przykład (na podstawie poprzedniego): 1 kolumna treść pytania tresc instrukcji odpowiedź a odpowiedź b odpowiedź c odpowiedź wpisywana odpowiedź wpisywana i nie rotowana odpowiedź blokująca odpowiedź wykluczająca 2 kolumna {S} * r i=2 {i} o od b e 10
 11. 11. Przykład (na podstawie poprzedniego) dla siatki pytań, matrix: 1 kolumna treść pytania tresc instrukcji {rows} Wiersz a Wiersz b odpowiedź wpisywana w wierszu {cols} Kolumna 1 – nie rotowana Kolumna 2 – blokująca Kolumna 3 odpowiedź wykluczająca 2 kolumna {S} * r i=2 {i} o d b e Dodanie ustawień odpowiedzi, których nie obejmuje dany typ pytania powoduje, że są nieaktywne. Parametr Nazwa d Odpowiedź otwarta/wpisywa na Wykluczenie z rotowania odpowiedzi/wiers za/kolumny b Odpowiedź blokująca e Odpowiedź wykluczająca o Opis Działania Dotyczy Pytań (Kod) Domyślnie W wybraną odpowiedź można wpisać tekst S, M, R, SC1, MSC, SCM wyłączone W przypadku ustawienia randomizacji odpowiedzi (parametr r dla pytania) odpowiedź nie podlega randomizacji – zachowuje swoją pozycję. Gdy jest wybrana taka odpowiedź - blokuje możliwość wyboru pozostałych oraz czyści poprzednie zaznaczenia. Gdy jest wybrana taka odpowiedź - blokuje możliwość wyboru pozostałych oraz wyszarza cały obszar pytania S, M, R, SC1, MSC, SCM, N, MSL,CJ wyłączone S, M, SC1, MSC wyłączone Wszystkie pytania wyłączone 11
 12. 12. BLOKI PYTAŃ Bloki pytań deklarujemy w kolumnie 7 =G (numer bloku) i 8= H (nazwa bloku) Lista bloków 1 2 Spożywanie placków Reklama placków Aby przypisać dane pytanie do bloku należy przy pytaniu w kolumnie 4=G wpisać numer. 1 kolumna treść pytania tresc instrukcji 2 kolumna {S} * r i=2 {i} 4 kolumna - nr 3 kolumna - strona bloku pytań 1 1 Powyższe pytanie zostanie umieszczone w bloku 1 (na stronie 1) UWAGA: Definiowanie bloków pytań nie jest wymagane. Jeśli nie zadeklarujemy żadnego bloku – system przyporządkuje pytania do bloku 1 12
 13. 13. FILTRY I DEFINIOWANIE FILTRÓW Przez filtr rozumiemy warunek lub warunki, relacje między nimi, na podstawie których zachodzą lub nie zachodzą akcje. WIELKOŚĆ LITER ma znaczenie Deklarację filtra, Nazwę i jego warunki umieszczamy w 1 kolumnie (A). Akcje umieszczamy w tym samym wierszu w 2 kolumnie (B) Aby utworzyć filtr – należy go zadeklarować poprzez {F} Nazwę filtra dodajemy poprzez {F=nazwa filtra} 1 kolumna {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {MINANS=3} | {Q2} = 11; | {Q3} = 2; | {MINCONDS=2} 2 kolumna {HIDE=Q1A=1,2} {SHOW=Q=1,2,3} {JUMP=P=3} {JUMP=B=2} {JUMP=SO} {JUMP=ENDSURVEY} {HIDE=Q2R=1,2} {JUMP=P=2} DEFINIOWANIE WARUNKÓW Warunek tworzymy w tym samym rekordzie, w którym deklarujemy istnienie filtra. A. Tworzenie JEDNEGO WARUNKU Zaczynamy od wskazania numeru pytania, od którego ma on zaistnieć. {QN} – gdzie N – numer pytania Następnie wskazujemy numery odpowiedzi: {Q1}=1,2,3; – oznacza, że jeśli w pytaniu 1 wybierze 1 i 2 i 3 13
 14. 14. Opcja Nie Wybierze Standardowe ustawienie warunku zawiera opcję Jeśli Wybierze/Zaznaczy. Aby dodać opcję odwrotną – jeśli NIE WYBIERZE, należy po zdefiniowaniu odpowiedzi dodać operator: {UNMARK} Funkcja przyjmie postać: {F } {Q1} = 2,4,6; {UNMARK} FUNKCJA brzmi: Jeśli w pytaniu Q1 nie wybierze żadnej z wymienionych odpowiedzi UWAGA: domyślne ustawienie to: JEŚLI WYBIERZE {MARK} Jeśli chcemy zmienić funkcję z I (AND) na LUB (OR) należy dodać operator {NOTALLANS} Funkcja przyjmie postać: {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {NOTALLANS} FUNKCJA brzmi: Jeśli w pytaniu Q1 wybierze jedną z odpowiedzi spośród 1,2,3,4,5 Dodatkowo jeśli chcemy wskazać minimalną liczbę zaznaczonych odpowiedzi, po których zajdzie akcja należy dodać operator {MINANS=N} , gdzie N oznacza minimalną liczbę odpowiedzi, którą w pytaniu Q1 musi wybrać respondent by zaszła akcja filtra. Przykład funkcji: {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {MINANS=3} 14
 15. 15. FUNKCJA brzmi: Jeśli w pytaniu Q1 wybierze co najmniej 3 odpowiedzi spośród 1,2,3,4,5 UWAGA: po wskazaniu numerów odpowiedzi należy dodać średnik ; B. Tworzenie WARUNKU W PYTANIACH typu Siatka Pytań. Aby definiować warunek z wykorzystaniem siatki pytań należy wskazać konkretny rekord tabeli. Najpierw wskazujemy wiersz, potem kolumnę: wiersz-kolumna np. 1-1 oznacza pierwszy wiersz w 1 kolumnie. 5-4 : piąty wiersz w czwartej kolumnie Gdy chcemy dodać wiele rekordów dodajemy je po przecinku, a kończymy średnikiem ; {Q1} = 1-2,2-1,3-1,3-2,1-4; Cały warunek ma postać: {F=filtr1} {Q1} = 1-2,2-1,3-1,3-2,1-4; C. Tworzenie WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WARUNKU Aby dodać kolejne warunki należy oddzielić je znakiem | Przykład: {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {MINANS=3} | {Q2} = 1; | {Q3} = 2; Oznacza, że utworzyliśmy 3 warunki. 15
 16. 16. FUNKCJA brzmi: Jeśli w pytaniu Q1 wybierze co najmniej 3 odpowiedzi spośród 1,2,3,4,5 ORAZ (AND) w pytaniu Q2 wybierze odpowiedź 1 ORAZ (AND) w Q3 wybierze odpowiedź 2 D. Tworzenie RELACJI między warunkami FUNKCJA: {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {MINANS=3} | {Q2} = 1; | {Q3} = 2; domyślnie ma postać koniunkcji tj. pomiędzy warunkami znajduje się operator AND (i). Aby funkcja została spełniona muszą zajść wszystkie warunki. Jeśli choćby jeden nie zostanie spełniony – akcja po funkcji nie zajdzie. Możliwe relacje między warunkami: a) AND – domyślnie b) OR – lub : definiowana poprzez operator {NOTALLCONDS} Przykład: {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {MINANS=3} | {Q2} = 1-1; | {Q3} = 2; | {NOTALLCONDS} FUNKCJA brzmi: Jeśli w pytaniu Q1 zostanie spełniony co najmniej jeden warunek, tj. wybierze co najmniej 3 odpowiedzi spośród 1,2,3,4,5 ORAZ (AND) w pytaniu Q2 wybierze odpowiedź 1 ORAZ (AND) w Q3 wybierze odpowiedź 2 c) Minimalna liczba warunków, po których spełnieniu funkcja zadziała, definiowana jest poprzez operator : {MINCONDS=N}, gdzie N – minimalna liczba warunków 16
 17. 17. Aby dodać relację inną niż AND między warunkami należy po ostatnim warunku dodać znak | oraz wpisać w klamrze zmianę relacji np. {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {MINANS=3} | {Q2} = 1; | {Q3} = 2; | {MINCONDS=2} FUNKCJA brzmi: Jeśli w pytaniu Q1 zostaną spełnione co najmniej 2 warunki, tj. wybierze co najmniej 3 odpowiedzi spośród 1,2,3,4,5 ORAZ (AND) w pytaniu Q2 wybierze odpowiedź 1 ORAZ (AND) w Q2 wybierze odpowiedź 2 UWAGA: przed deklaracją zmiany relacji należy dodać znak | Po deklaracji relacji NIE należy dodawać znaku | DEFINIOWANIE AKCJI Przez akcję rozumiemy działanie jakie ma zajść po spełnieniu warunku lub funkcji warunków. W Systemie 3S możliwe akcje to: a)Pokazywanie/ukrywanie pytań, bloków pytań, odpowiedzi/wierszy/kolumn b) Skok do strony/bloku/pytania c) Screenout Akcje tworzymy w 2 kolumnie w wierszu, w którym deklarujemy warunki Przykład: {HIDE=Q1A=1,2} {SHOW=Q=1,2,3} {JUMP=P=3} {JUMP=B=2} {JUMP=SO} {JUMP=ENDSURVEY} {HIDE=Q2R=1,2} {JUMP=P=2} {JUMP=Q=2} 17
 18. 18. A. Pokazywanie / ukrywanie elementów Aby pokazać element należy dodać operator {SHOW} po nim znak równości = oraz opis elementu. a) Pokazywanie/ukrywanie pytań {SHOW=Q=1} - pokaże pytanie Q1 {HIDE=Q=1} – ukryje pytanie Q1 {SHOW=Q=4,6,19} – pokaże pytania 4,6,19. b) Pokazywanie/ukrywanie odpowiedzi {SHOW=Q4A=1} – pokaże odpowiedź nr 1 w pytaniu 4. {HIDE= Q4A=4,6,19} – ukryje odpowiedzi 4,6,19 w pytaniu Q4 Q4A – oznacza, że chodzi o pytanie 4 i odpowiedź c) Pokazywanie/ukrywanie wierszy {HIDE=Q2R=1,2} - ukryje wiersze 1 i 2 w pytaniu Q2 Q2R – oznacza, że chodzi o pytanie 2 i wiersze d) Pokazywanie/ukrywanie kolumn {HIDE=Q2C=1,2} - ukryje kolumny 1 i 2 w pytaniu Q2 Q2C– oznacza, że chodzi o pytanie 2 i kolumny e) Pokazywanie/ukrywanie bloków pytań {SHOW=B=1,2} - pokaże bloki pytań 1 i 2 18
 19. 19. B. Akcje przeskakiwania do elementów ankiety (pytania, bloki, strony) Aby wykonać akcję przeskoczenia do elementu należy zadeklarować: {JUMP=X), gdzie X oznacza element ankiety a) Skok do pytania {JUMP=Q=3} Q – deklaracja pytania Q=3 – pytanie 3 Po wykonaniu akcji nastąpi przeskoczenie do strony z pytaniem. UWAGA: nie należy korzystać z tej funkcji jeśli warunek oraz akcja znajdują się na tej samej stronie b) Skok do bloku pytań {JUMP=B=2} B –deklaracja bloku B=2 –blok 2 Po wykonaniu akcji nastąpi przeskoczenie do strony z pierwszym pytaniem z bloku 2 UWAGA: nie należy korzystać z tej funkcji jeśli warunek oraz akcja znajdują się w tym samym bloku c) Skok do strony {JUMP=P=2} P –deklaracja strony 19
 20. 20. P=2 –strona nr 2 Po wykonaniu akcji nastąpi przeskoczenie do wskazanej strony UWAGA: nie należy korzystać z tej funkcji jeśli warunek oraz akcja znajdują się na tej samej stronie d) Skok do ekranu z zakończeniem ankiety {JUMP=ENDSURVEY} ENDSURVEY –deklaracja strony z podziękowaniem UWAGA: Filtr ten oznacza, że wywiad będzie traktowany jako pełny. Jeśli chcemy aby był traktowany jako screenout należy skorzystać z akcji screenout – punkt e) e) ScreenOut {JUMP=SO} SO – SCREENOUT Po wykonaniu tej akcji ankieta respondenta będzie miała status ScreenOut. ŁĄCZENIE WIELU AKCJI W RAMACH JEDNEGO FILTRA W ramach jednego filtra możemy definiować nieskończoną ilość akcji. Aby dodać więcej niż jedną akcję należy umieścić je po sobie w jednym rekordzie: {HIDE=Q4A=1,2} {SHOW=Q=1,2,3} 20
 21. 21. Oznacza, że po spełnieniu warunków i funkcji między nimi pokażą się pytania 1,2,3 oraz odpowiedzi 1 i 2 w pytaniu 4. Pytanie 4 zostanie pokazane, ale bez odpowiedzi 1 i 2. PODSUMOWANIE FILTRÓW – nieskrępowane możliwości. Nasz filtr przyjął skomplikowaną postać: 1 kolumna {F=filtr1} {Q1} = 1,2,3,4,5; {MINANS=3} | {Q2} = 11; | {Q3} = 2; | {MINCONDS=2} 2 kolumna {HIDE=Q1A=1,2} {SHOW=Q=1,2,3} {JUMP=P=3} {JUMP=B=2} {JUMP=SO} {JUMP=ENDSURVEY} {HIDE=Q2R=1,2} {JUMP=Q=2} CAŁY FILTR CZYTAMY: Filtr o nazwie filtr1: WARUNKI: Jeśli zostaną spełnione co najmniej 2 warunki, tj. respondent wybierze w pytaniu Q1 co najmniej 3 odpowiedzi spośród 1,2,3,4,5 ORAZ (AND) w pytaniu Q2 wybierze odpowiedź 1 ORAZ (AND) w Q3 wybierze odpowiedź 2 TO AKCJE Pokaż odpowiedzi 1,2 w Q1, pokaż pytania 1,2,3, przeskocz do strony 3, przeskocz do bloku 2, wykonaj screenout, przejdź na koniec ankiety, ukryj wiersze 1,2 w pytaniu 2, skocz do pytania 2 21
 22. 22. (ta akcja jest oczywiście nierzeczywista ;) Oczywiście w 99% przypadków nie potrzebujemy tak rozbudowanych relacji między warunkami. W przypadku bardziej skomplikowanych relacji skontaktuj się z nami. UWAGA. Na potrzeby tworzenia pytań możliwe jest dodanie dodatkowej – pierwszej kolumny w celu numerowania pytań. Kolumnę tę przed importem do systemu 3S należy usunąć TIPPS & TRICKS 1. Nie musisz tworzyć ankiety w formatce – wystarczy, że wkleisz ją z Worda w 1 kolumnie i masz 80% wgrywania ankiety do systemu za sobą. W kilka sekund wykonujesz pracę liczoną na godzinę lub dłużej. Nie ma szybszego systemu ankietowego! 2. Jeśli nie masz ponumerowanych pytań, a potrzebujesz numeracji – dodaj dodatkową kolumnę z lewej strony w celu ich ponumerowania 3. Jeśli nie potrzebujesz stronicowania ankiety – nie ustawiaj numerów stron ani bloków 4. Filtry najbezpieczniej dodawać bezpośrednio po pytaniu filtrującym lub przed pytaniem filtrowanym, ale jeśli chcesz, to dodaj wszystkie warunki zgrupowane na samym dole 5. Jeśli w przygotowanej ankiecie masz tabele – skopiuj zawartość kolumn, transponuj je i wklej w wierszach. 6. Po pierwszym imporcie ankiety - szybciej poprawisz zauważony błąd w excelu niż w systemie – dlatego zawsze zaczynaj od pytań i ich ustawień, czyli tego co zajmuje najwięcej czasu i jest możliwe do zmiany w excelu. Jeśli wszystko jest ok. przejdź do ustawień ankiety w kreatorze, szczególnie w wygodnym projektancie ankiety i twórz szybko piękne ankiety. 22
 23. 23. OPRACOWANIE Przemek Wesołowski p.wesolowski@swresearch.pl & Przemek Cholewa p.cholewa@swresearch.pl 23

×