Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Какво постигнахме с Прозрачни планини за опазването на горите?

301 views

Published on

Презентация от Зорница Стратиева, Прозрачни планини, представена по време на дискусията "Граждани в гората" на 22 март 2016 в София. Запис от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ
Зорница Стратиева ни напомни защо е важна гората и какво постигнахме с Прозрачни планини и ваша помощ:
- участвахме в разработването на плановете за управление на Националните паркове "Рила" и "Пирин", както и на природен парк "Витоша".
- активирахме над 300 граждани да вземат отношение към управлението на парковете и да напишат становище, като планирае да направим същото и за горите.
- проведохме 3 обучения за разпознаване на незаконни сечи
- внесохме над 14 становища за управление на горите
- внесохме подписка в МЗХ за опазване на горите, подкрепена от 11500. Подписката съдържаше 6 основни искания. Част от тези искания постигнахме заедно с МЗХ и ИАГ. Едно от тях е искането за забрана за износ на необработен дървен материал, както и искането да се отделят гори във фаза на старост в Натура 2000 зоните.
Дискусията "Граждани в гората" се организира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. Видео от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ. Цялата отговорност за съдържанието на видео се носи от СДП БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Какво постигнахме с Прозрачни планини за опазването на горите?

  1. 1. въздух вода здраве
  2. 2. Има как да участваме
  3. 3. Чувствате ли се безсилни?
  4. 4. Информираме Превеждаме
  5. 5. 3 14 11 500
  6. 6. www.prozrachniplanini.org

×