Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Публичност в работата на ИАГ, Законодателни промени в сектора

413 views

Published on

Презентация от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) представена по време на дискусията "Граждани в гората" на 22 март 2016 в София. Запис от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ
Димитър Баталов, директор дирекция "Опазване на горите" представя системата за електронен контрол при стопанисване на горските територии - електронния превозен билет за транспортиране на дървесина, мобилно приложение за горски инспектори, публичен достъп за проверка на билети.
Презентацията включва информация за законодателните промени, свързани с дейностите по опазване и контрол на горските територии.
Дискусията "Граждани в гората" се организира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. Видео от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ. Цялата отговорност за съдържанието на видео се носи от СДП БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Публичност в работата на ИАГ, Законодателни промени в сектора

 1. 1. Изпълнителна агенция по горите Електронен превозен билети за транспортиране на дървесина
 2. 2. Издаване на превозен билет от временен склад  Издава се чрез мобилно приложение на устройство с операционна система Android;  Регистрира се в централен сървър в ИАГ;  От служители в ДГС/ДЛС и частно практикуващи лесовъди;  За дървесина добита по конкретно позволително за сеч от територии с различна собственост;
 3. 3. Обект за преработка и търговия с дървесина  Издават се чрез Интернет базирано приложение;  Регистрира се в централен сървър в ИАГ;  Автоматично се приемат превозни билети за дървесина пристигнала от временен склад или друг обект по чл. 206;
 4. 4. Мобилно приложение за горски инспектори  Мобилно приложение на устройство с операционна система Android;  Проверка на автомобила преди още да е спрян от контролния орган;
 5. 5. Публичен достъп за проверка на превозни билети – www.iag.bg
 6. 6. Законодателни промениЗаконодателни промени свързани с дейностите посвързани с дейностите по опазване и контрол на горскитеопазване и контрол на горските териториитеритории Закон за горите (последно изм. и доп., ДВЗакон за горите (последно изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г.)бр. 60 от 07.08.2015 г.) Наредба №1 за контрола и опазването на горските територииНаредба №1 за контрола и опазването на горските територии (последно изм. и доп., ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.)(последно изм. и доп., ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.)
 7. 7. Нормативни промени, касаещи товарни превозни средстваНормативни промени, касаещи товарни превозни средства  Закон за горитеЗакон за горите  Чл.148, ал.12Чл.148, ал.12 (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила(Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)от 01.01.2016 г.) Товарните превозни средства,Товарните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървеснитранспортиращи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обектигорски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206по чл. 206 трябва да бъдат снабдени стрябва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства заизправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движениетопозициониране и проследяване на движението им (GPS).им (GPS). Редът за предоставяне на достъп доРедът за предоставяне на достъп до информацията за движението на превознитеинформацията за движението на превозните средства се определя с наредбата по ал. 11.средства се определя с наредбата по ал. 11.  Наредба №1 за контрола и опазването на горскитеНаредба №1 за контрола и опазването на горските териториитеритории  Чл. 14б, ал.1Чл. 14б, ал.1 (Нов – ДВ, бр. 79 от 2015 г. , в сила(Нов – ДВ, бр. 79 от 2015 г. , в сила от 1.01.2016 г.)от 1.01.2016 г.)  Товарните превозни средства,Товарните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървеснитранспортиращи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обектигорски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206 ЗГ,по чл. 206 ЗГ, трябва да бъдат снабдени стрябва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства заизправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движениетопозициониране и проследяване на движението имим (GPS устройства).(GPS устройства).
 8. 8. Нормативни промени, касаещи обекти в които постъпва, преработва се и сеНормативни промени, касаещи обекти в които постъпва, преработва се и се експедира дървесинаекспедира дървесина  Закон за горитеЗакон за горите  Чл. 206, ал.1 от Закона за горите (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Собствениците и ползвателите на обекти, в коитоСобствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедирапостъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, са длъжни:дървесина, са длъжни:  1.1. да водят дневник за постъпилата, преработената ида водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина;експедираната дървесина;  2.2. да притежават производствена марка и да маркират сда притежават производствена марка и да маркират с нея експедираната от обекта дървесина;нея експедираната от обекта дървесина;  3.3. (в сила от 01.01.2016 г.) да изградят и да(в сила от 01.01.2016 г.) да изградят и да поддържат система за постоянно видеонаблюдениеподдържат система за постоянно видеонаблюдение на обекта, както и да предоставят достъп дона обекта, както и да предоставят достъп до информацията.информацията.  Наредба №1 за контрола и опазването на горскитеНаредба №1 за контрола и опазването на горските териториитеритории  Чл. 14а, ал.1 (Нов – ДВ, бр. 79 от 2015 г. , в сила от 1.01.2016 г.) Обектите по чл. 206 ЗГ се оборудват съсОбектите по чл. 206 ЗГ се оборудват със система за постоянно видеонаблюдение, която отговаря насистема за постоянно видеонаблюдение, която отговаря на следните изисквания:следните изисквания:  1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и датапревозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;на влизане и излизане на превозното средство;  2. да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и2. да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, каточаса, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3 календарни месеца;съхранява данните за последните 3 календарни месеца;  3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;видеозапис на всички входове и изходи на обекта;  4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само нада осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излизатези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;дървесината или произведените от нея продукти;  5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата.електрическо захранване на системата.
 9. 9. Друга важна нормативна промянаДруга важна нормативна промяна  Въведена е забрана за извършване на добив наВъведена е забрана за извършване на добив на дървесина в тъмната част на денонощието.дървесина в тъмната част на денонощието. Новата разпоредба изпълнява изключителноНовата разпоредба изпълнява изключително голяма превантивна роля за минимизиранеголяма превантивна роля за минимизиране възможностите за извършване на нарушения ввъзможностите за извършване на нарушения в горските територии.горските територии.
 10. 10. Заповеди на Изпълнителна агенция по горитеЗаповеди на Изпълнителна агенция по горите  Касаещи регистрирани обекти заКасаещи регистрирани обекти за преработка на дървесина:преработка на дървесина: Заповед №848/30.11.2015 г., вЗаповед №848/30.11.2015 г., в която подробно са описаникоято подробно са описани изискванията към собствениците иизискванията към собствениците и ползватели на обекти по чл.206 отползватели на обекти по чл.206 от Закона за горите, по отношениеЗакона за горите, по отношение изграждането на система заизграждането на система за видеонаблюдение.видеонаблюдение.  Касаещи товарни превозни средства:Касаещи товарни превозни средства: Заповед №796/11.11.2015 г. иЗаповед №796/11.11.2015 г. и №№ 880/ 04.12.2015 г., в които880/ 04.12.2015 г., в които подробно е описан редът заподробно е описан редът за регистрация на GPS устройствата врегистрация на GPS устройствата в съответната регионална дирекциясъответната регионална дирекция по горите по местонахождение напо горите по местонахождение на обекта.обекта.
 11. 11. Резултати от извършени проверки на обекти, в коитоРезултати от извършени проверки на обекти, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина, запостъпва, преработва се и се експедира дървесина, за периода 01.01.2016 –18.03.2016 годинапериода 01.01.2016 –18.03.2016 година  проверки в обекти по чл.206 от ЗГ –проверки в обекти по чл.206 от ЗГ – 6 286 броя6 286 броя  съставени констативни протоколи –съставени констативни протоколи – 554 броя554 броя  съставени актове за установяване на административнисъставени актове за установяване на административни нарушения – 260 броянарушения – 260 броя
 12. 12. Резултати от извършени проверки на товарни транспортниРезултати от извършени проверки на товарни транспортни средства, за периода 01.01.2016 – 18.03.2016 годинасредства, за периода 01.01.2016 – 18.03.2016 година  проверки на товарни транспортни средства – 11 878проверки на товарни транспортни средства – 11 878 брояброя  съставени констативни протоколи –съставени констативни протоколи – 164 броя164 броя  съставени актове за установяване на административнисъставени актове за установяване на административни нарушения – 241 броянарушения – 241 броя
 13. 13. Възможности за контрол от страна наВъзможности за контрол от страна на гражданитегражданите  Осигурен достъп до електронна система на ИАГ (позволителни за сеч по землища)Осигурен достъп до електронна система на ИАГ (позволителни за сеч по землища) www.iag.bgwww.iag.bg  Открит е офис на “Национална система 112” – телефон 112 за обслужване на сигнали, свързаниОткрит е офис на “Национална система 112” – телефон 112 за обслужване на сигнали, свързани с нарушения в горски територии.с нарушения в горски територии. От откриването на офиса на 06.06.2015 г. до 31.12.2015 г., са приетиОт откриването на офиса на 06.06.2015 г. до 31.12.2015 г., са приети 5 173 сигнала5 173 сигнала за незаконенза незаконен добив, транспортиране и съхранение на дървесина, лов и риболов, както и за възникналидобив, транспортиране и съхранение на дървесина, лов и риболов, както и за възникнали горски пожари.горски пожари.  Продължава да действа и денонощен национален телефон за подаване на сигнали в ИАГ - 0800Продължава да действа и денонощен национален телефон за подаване на сигнали в ИАГ - 0800 20 800;20 800;

×