Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
НОВИТЕ РЕГЛАМЕНТИ В ПЛАНИРАНЕ И
СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Съдържание
 Стопанисване
1. Състояние
2. Цели
3. Практики
4. Резултати
 Планиране
1. Областен план
2. Горскостопански пл...
СТОПАНИСВАНЕ
НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Състояние
 Не са определени екосистемните услуги от горите, включително
режимите на стопанисване и съответни плащания на ...
Цели
 Актуален анализ на горите чрез извършване на национална
инвентаризация;
 Промяна в нормативната уредба;
 Въвеждан...
Предизвикателства
 Стопанисване на горите с цел поддържане на екосистемните им
функции;
 Стопанисване на разновъзрастни ...
Резултати
 Утвърдени регламенти в ЗГ, Наредба за сечите, Наредба за
инвентаризация и планиране;
 Проведено съвещание и у...
Публичност
Достъп до система на ИАГ относно позволителни
за сеч, протоколи за освидетелстване,
технологични планове за дъ...
ОБЛАСТЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Цели
единна картна основа;
функционално зониране;
възмездни обществени екосистемни ползи;
цели на управление;
екологи...
Задачи
участие на заинтересованите лица;
категоризация на горските територии;
определяне на зоните за защита от
урбаниз...
Какво се променя с областния план?
включва в планирането на заинтересованите;
насочва развитието на горите в регионален
...
Възлагане на разработването на
областните планове
Кой възлага изработването?
Задание;
Експертен съвет с представители н...
Взаимоотношения по време на
изработването
Обществени консултации:
 провеждане на срещи за запознаване с процеса, целите и...
Какво се прави?
Предвижда се с бюджета за 2016 година
изготвяне на 9 областни плана;
Подготвя се задание за възлагането ...
ГОРСКОСТОПАНСКИ
ПЛАН/ПРОГРАМА
Какви са новите промени ?
 Планират се насоки на стопанисване, а конкретните сечи се
планират от лесовъдите на място;
 П...
Публичност?
Достъп до регистъра за горскостопанските
програми и до горскостопанските планове и
инвентаризацията;
Участие...
НАЦИОНАЛНА ГОРСКА
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Какво се прави ?
Определен е пилотен район за извършване на
национална горска инвентаризация;
Определяне и тестване на м...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Новите регламенти в планиране и стопанисване на горскостопанските дейности в горските територии

320 views

Published on

Презентация от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) представена по време на дискусията "Граждани в гората" на 22 март 2016 в София. Запис от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ
Ценко Ценков, директор дирекция "Гори и лесовъдски дейности" в Изпълнителна агенция по горите представя новостите в дейността на ИАГ от последните няколко години. Презентацията включва информация за стопанисването на горите и планиране на ползване на горските територии.
Дискусията "Граждани в гората" се организира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. Видео от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ. Цялата отговорност за съдържанието на видео се носи от СДП БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Новите регламенти в планиране и стопанисване на горскостопанските дейности в горските територии

 1. 1. НОВИТЕ РЕГЛАМЕНТИ В ПЛАНИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
 2. 2. Съдържание  Стопанисване 1. Състояние 2. Цели 3. Практики 4. Резултати  Планиране 1. Областен план 2. Горскостопански план/програма 3. Национална инвентаризация
 3. 3. СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
 4. 4. Състояние  Не са определени екосистемните услуги от горите, включително режимите на стопанисване и съответни плащания на собствениците;  Проблеми с трансформацията на насажденията в естествени, смесени и доминирани от местни видове;  Не са достигнати задоволителни резултати в адаптивното управление на горите;  Проблеми със стопанисването на културите от бял и черен бор в долната лесорастителна зона;  Проблеми при стопанисването на издънковите гори;  Проблеми при определянето и стопанисването на защитните гори;  Не са определени в пълен обем старите гори;  Ниско техническо и технологично ниво при провеждане на мероприятията в горите.
 5. 5. Цели  Актуален анализ на горите чрез извършване на национална инвентаризация;  Промяна в нормативната уредба;  Въвеждане на съвременни практики на стопанисване;  Повишаване капацитета на лесовъдите чрез завишаване на изискванията за работа, повишаване на квалификацията, мониторинг на възможностите и др.;  Завишаване на техническите и технологични изисквания при планирането и провеждане на горскостопанските мероприятия.
 6. 6. Предизвикателства  Стопанисване на горите с цел поддържане на екосистемните им функции;  Стопанисване на разновъзрастни гори;  Стопанисване на горите в условията на климатични промени;  Стопанисване на гори в зоните по Натура 2000;  Стопанисване на издънкови гори;  Стопанисване на култури от бял и черен бор в долната лесорастителна зона;  Възстановяване на горите след големи природни нарушения.
 7. 7. Резултати  Утвърдени регламенти в ЗГ, Наредба за сечите, Наредба за инвентаризация и планиране;  Проведено съвещание и утвърдени указания за стопанисване на културите от бял бор;  Утвърдени указания за стопанисване на защитните пояси;  Разработени предложения и включени 104 000 ха като нови защитни гори;  Разработване на предложение за старите гори;  Сертификация или в процес на сертификация на 40% от горите.
 8. 8. Публичност Достъп до система на ИАГ относно позволителни за сеч, протоколи за освидетелстване, технологични планове за дърводобив; Задължително поставяне на табели в сечищата с информация за дейността и ползвателите, информиране на кметствата и др.; Огласяване на процедурите по отдаване на дървесина и ЛКД в ДП и Общините.
 9. 9. ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
 10. 10. Цели единна картна основа; функционално зониране; възмездни обществени екосистемни ползи; цели на управление; екологична и социално икономическа оценки.
 11. 11. Задачи участие на заинтересованите лица; категоризация на горските територии; определяне на зоните за защита от урбанизация; определяне територии за възмездни ОЕП; определяне на стопански дейности, за които се дължи плащане за ОЕП; определяне на дървесни и храстови видове за залесяване.
 12. 12. Какво се променя с областния план? включва в планирането на заинтересованите; насочва развитието на горите в регионален аспект; поддържане на природосъобразно стопанисване на горите; рамкира стопанското планиране; устойчивост на екологичните функции; създава възможност за оценка на въздействието на лесовъдските дейности върху БПС; защита на правата собственост.
 13. 13. Възлагане на разработването на областните планове Кой възлага изработването? Задание; Експертен съвет с представители на заинтересовани лица и ведомства; Утвърждаване; Публичност.
 14. 14. Взаимоотношения по време на изработването Обществени консултации:  провеждане на срещи за запознаване с процеса, целите и задачите на планиране и график за изработване на плана – минимум една среща на община;  предоставяне във всяко кметство на писмена информация за процеса, целите и задачите на планиране и график за изработване на плана;  провеждане на масово представително за областта социологично проучване за нагласите на обществеността за целите, режимите и насоките на управление на горското и ловно стопанство;  провеждане на срещи с отделните заинтересовани групи за консултиране на целите, режимите и насоките на управление на горското и ловно стопанство;  поддържане от изпълнителя на специализирана интернет страница за предоставяне на актуална информация от изработването на плана;  провеждане във всяко кметство на работни срещи с цел определяне на горски територии определени за възмездно ползване на обществени екосистемни ползи и списък на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи в горските територии.
 15. 15. Какво се прави? Предвижда се с бюджета за 2016 година изготвяне на 9 областни плана; Подготвя се задание за възлагането им чрез опита на пилотен проект за Общини Берковица и Вършец.
 16. 16. ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА
 17. 17. Какви са новите промени ?  Планират се насоки на стопанисване, а конкретните сечи се планират от лесовъдите на място;  Паралелно със стопанските класове се въвежда организация и стопанисване по вид на горите;  Разделя се провеждането на горската инвентаризация от планирането на горскостопанските мероприятия;  Въвежда се нов ред за приемане на теренната работа чрез въвеждане на статистическа грешка и произволна извадка на насажденията за проверка;  Удължава се срокът на действие на действащата инвентаризация до приемане на следващата;  Въвежда се регистър на горскостопанските програми;  Горскостопанските карти ca специализирани карти и съдържат кадастрални и специализирани данни. Те документират местоположението на основната горско-териториална единица (подотдел) и поземлените имоти в горските територии и са съвместими с КВС и кадастралните карти.
 18. 18. Публичност? Достъп до регистъра за горскостопанските програми и до горскостопанските планове и инвентаризацията; Участие в съвещанията по приемане на инвентаризацията и горскостопанските планове на заинтересовани лица.
 19. 19. НАЦИОНАЛНА ГОРСКА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
 20. 20. Какво се прави ? Определен е пилотен район за извършване на национална горска инвентаризация; Определяне и тестване на методика за изпълнение на националната инвентаризация за горските територии в България; Сключено е споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги.

×