Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Річний звіт ІАЦ "Громадський Простір" - 2011 рік

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Media advocacy
Media advocacy
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad

Річний звіт ІАЦ "Громадський Простір" - 2011 рік

Download to read offline

Щостий рік поспіль Центр працює на максимальну поінформованість, ефективність роботи неурядових організацій та посилення довіри до всього, що пов’язане з громадською дією. Стабільність та системність підходів в наданні інформаційних послуг учасникам третього с ектору, фокусна підтримка філантропічних ініціатив та проєвропейських активностей громадянського суспільства — головні напрямки роботи Центру. Цьогоріч вони були підсилені саме в ракурсі дієвого партнерства

Щостий рік поспіль Центр працює на максимальну поінформованість, ефективність роботи неурядових організацій та посилення довіри до всього, що пов’язане з громадською дією. Стабільність та системність підходів в наданні інформаційних послуг учасникам третього с ектору, фокусна підтримка філантропічних ініціатив та проєвропейських активностей громадянського суспільства — головні напрямки роботи Центру. Цьогоріч вони були підсилені саме в ракурсі дієвого партнерства

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Річний звіт ІАЦ "Громадський Простір" - 2011 рік (20)

Advertisement

Річний звіт ІАЦ "Громадський Простір" - 2011 рік

 1. 1. 201 1 Річний Звіт ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР»
 2. 2. Зміст Вступне слово .......................................................................................................................................... 3 Інформаційний Громадський Простір ...................................................................................................... 6 Методичний компонент – Стратегії розвитку ......................................................................... 10 Публічне звітування НУО .................................................................................................. 16 2 Простір проєвропейських активностей ...................................... 18 Простір партнерства ............................................................................................................. 23 Фінансовий звіт .................................................................................................................................. 26 Команда ............................................................................................................................. 28 Контакти ................................................................................................................ 29
 3. 3. Вступне слово П ростір у філософській мадських заходів, представники текст всього цікавого і актуально- думці постає як резер- команди водночас діляться поба- го. Редакційні матеріали (репорта- вуар зі змістом. Сам ченим з нашими читачами, запи- жі, відгуки з громадських заходів, простір має якісний туючи коментарів та відгуків екс- інтерв'ю, аналітичні, навчальні ма- вимір, який не дозволяє йому вва- пертів, ініціаторів, учасників. Та- теріали) щораз входять до інфор- жатися пустим. За такою ж аналогі- кий підхід допомагає нам не лише маційного топу. Частка авторсько- 3 єю можна оцінювати рух та харак- лишатись поінформованими, а го контенту за останній рік збіль- тер взаємодії складових простору й ретранслювати на порталах – шилась і за рахунок перекладів, громадського... Характер та якісне Civicua.org та Eu.prostir.ua, на сто- здебільшого щодо різних можли- наповнення громадської дії, темп рінках у соціальних мережах важ- востей навчання та розвитку НУО. розвитку більшості процесів, що ливий для третього сектору кон- Також ми зафіксували зростан- відбуваються у третьому секторі — все це здійснює вплив на діяль- ність нашої організації, віддзерка- Центр шостий рік поспіль працює на максимальну поінформова- люється в розвитку Інформаційно- ність, ефективність роботи неурядових організацій (НУО) та по- аналітичного центру “Громад- силення довіри до всього, що пов’язане з громадською дією. Стабіль- ський Простір”. ність та системність підходів в наданні інформаційних послуг учас- Крім реалізації традиційних завдань інформаційного спек- никам третього с ектору, фокусна підтримка філантропічних ініці- тру – пошук, обробка та поширен- атив та проєвропейських активностей громадянського суспільства ня суспільно важливої інформації — головні напрямки роботи Центру. Цьогоріч вони були підсилені від НУО для НУО, ми активізува- саме в ракурсі дієвого партнерства. ли свою авторську складову. Від- відуючи десятки ключових гро-
 4. 4. Ніхто не заперечуватиме, громадські організації – каталізатори суспільних змін. Часто їхні проекти та послуги не просто цікаві, але й унікальні. І сьогодні неурядові ініціативи важливіші, ніж будь-коли деталей і підходів для підготовки раніше. Це мають розуміти, в першу чергу, вони самі, щоб розрахову- річних звітів. Адже демонструвати вати на громадську, а (раптом!) і державну підтримку. І прагнути відкритість своєї роботи і покра- стверджуватись... Тоді вони отримуватимуть всі необхідні бону- щувати свою репутацію все біль- ше набувають актуальності в кон- си – вдалі фандрейзингові кампанії, поповнення своїх лав новими про- тексті зростання суспільної довіри активними людьми, широку присутність в медіа і, зрештою, зрос- до неурядових організацій. Самі ж тання довіри в громадах, серед колег та партнерів. Щоправда, усе це НУО підтверджують: поки що за- спрацює за 2 умов: перша – компетентність, спроможність викона- мало працюють в цьому напрям- ку. Основна діяльність зосередже- ти задекларовані цілі. І друга – знати як запевнити в цьому. на навколо проектної роботи, звіт- ності для донорів і, на жаль, ви- ня інформаційних повідомлень пулярні новини, заходи, конкур- трачати час, ресурси на підготов- від громадських організацій, які си. За чіткими критеріями форму- ку публічних річних звітів готова 4 давно користуються інформацій- ється рейтинг кращих дописува- ще не переважна частина. Є кілька ними послугами. І ще прикмет- чів місяця. Ефект ініціативи не за- проблем, але однією з них лиша- ною новинкою цього року є від- барився, редакційна група спосте- ється відсутність знань і практики чутна поява нових дописувачів, рігає суттєве збільшення і кількос- як це робити. Якість тих нечислен- і необов'язково з числа щойно ті, і якості подання інформаційних них звітів, які були представлені створених організацій. повідомлень. А нам це допомагає на Громадському Просторі в меж- На покращення якості матеріа- відстежувати відвідуваність, ха- ах Кампанії публічного звітуван- лів і, певною мірою, для заохочен- рактер тематичного запиту ауди- ня, засвідчила слабке розуміння ня громадських організацій більш торії, ділитись власним фокусом мети, змісту та формату широкої активно та ретельно реалізову- того, що відбулось за місяць. звітності. У 2011 році Центр реа- вати свій інформаційний компо- Важливим для нас напрямком лізував наступний етап цієї кампа- нент Громадський Простір продо- лишається сприяння публічності нії, вже з наголосом на формуван- вжив робити щомісячні аналітичні та відкритості процесів серед гро- ня практичних рекомендацій, ви- дайджести. Ці огляди ознайомлю- мадських інституцій. Активнос- вчення досвіду, порад експертів. ють з ключовими темами, подіями ті за цим напрямом були спрямо- З огляду на це, Громадський сектору, виявляють рівень інфор- вані на усвідомлення важливос- Простір і сфокусував більшу ува- маційної взаємодії, найбільш по- ті широкого звітування, переваг, гу на стратегіях розвитку громад-
 5. 5. ських організацій, на тому, як за- в організації комплексу заходів: ті НУО, інформаційний супровід безпечити успішні зовнішні та 5-го Ювілейного Національного ключових заходів та ініціатив, на- внутрішні комунікації, налагодити конкурсу “Благодійник року”, Дру- дання комплексу послуг НУО – до- співпрацю з медіа та інше. Як свід- гого Національного конгресу “Бла- зволили Громадському Простору чать відгуки представників НУО, годійна Україна”, всеукраїнського забезпечити стабільність роботи цей напрямок дійсно важливий опитування експертів щодо ста- у своїх звичних напрямках і здій- для організації більш ефективної ну розвитку благодійності, а також снити низку активностей на по- роботи. Оновлення постійної ру- експертної участі в конкурсах. шук нових форм та методів розбу- брики на Порталі “Стратегії розви- Новим позитивним віянням дови громадянського суспільства тку”, видання та презентації посіб- для Громадського Простору стала через власний інформаційно- ника з побудови ефективних ко- літня кампанія із залучення волон- технологічний інструментарій. мунікацій, тематичні опитування, терів до роботи Центру. Уже в пер- Проходження представника- проведення тренінгової програ- ші дні ми отримали понад 20 анкет ми Центру навчань з різних питань ми для представників регіональ- від людей з різних регіонів Укра- інституційної спроможності, гро- них НУО “Побудова ефективних комунікацій в громадському про- їни, які виявили бажання співп- рацювати перекладачами, регіо- мадянської освіти, нових інфор- маційних технологій, реагування 5 сторі” – саме так інструментно ви- нальними кореспондентами, жур- на нові потреби отримувачів на- глядав цей напрямок. Маємо на- налістами. З волонтерами, що най- ших послуг, а також поглиблен- Алла Прунь мір надалі продовжувати його, активніше проявили себе, ми про- ня співпраці з активними учасни- Виконавчий директор оскільки це проста і доступна до- довжуємо взаємодіяти. Щиро раді ками третього сектору – все це ми ІАЦ «Громадський помога НУО для покращення їх- тому, що поруч Громадського Про- розглядаємо як передумову роз- Простір» ньої інформаційно-комунікаційної стору завжди були і є дієві при- витку Громадського Простору. складової. хильники. Вони допомагають нам Протягом року все частіше працювати на нову якість. у різних ініціативах та проектах Загалом, дані опитувань, відгу- Центр ставав партнером, органі- ки партнерів, користувачів наших затором. Представники організа- послуг засвідчують, що вектори ції запрошували до участі у клю- діяльності, взяті за основу в 2011 чових заходах громадського сек- році – громадська журналістика, тору. Цінним у 2011 році для ІАЦ методична підтримка для поси- «Громадський Простір» був досвід лення інституційної спроможнос-
 6. 6. Інформаційний Громадський простір І нформаційне поле Порталу «Громадський Про- стір» (civicua.org) набагато ширше ніж третій сектор. Новинний зріз, через широку тематич- 6 ність та різні канали формування контенту, до- зволяє усім зацікавленим, не лише бути в курсі актив- ностей громадських організацій, але й відстежувати тенденції, нові виклики та успішні суспільні трансфор- мації. Контент Порталу формується у такий спосіб: • інформація, надіслана НУО або іншими інституціями, яким є що запропонувати громадському сектору Для нас залишалось важливим подавати події • власні матеріали (статті, репортажі, огляди, інтерв’ю) оперативно, якісно, незаангажовано, приділяючи ува- гу фактам та відгукам. За рік на Порталі з’явилось біля •переклад корисної інформації про можливості 500 авторських статей. Щодня представники Громад- навчання та розвитку ського Простору працювали на більшу поінформова- • републікація найцікавіших моніторингових новин ність наших читачів про нові проекти, дискусії, тен- денції, проблеми, цікаві та корисні ініціативи. Участь
 7. 7. « Проект Громадський Простір я особисто вважаю дуже потрібним для розвитку гро- мадянського суспільства в Україні. Новини, репортаж тематичних подій, анонси, на- вчальні матеріали, які публікує Громадський Простір, завжди є якісними, актуальними, корисними. Часто, зайшовши на сайт Громадського Простору, за 10-15 хвилин можна оцінити, чим живе НУО-шне середовище сьогодні. Звичайно, не оминаю увагою і розділи Конкурси та Біржа праці. Окрема подяка команді Громадського Простору за опубліку- вання анонсів та пропозицій нашої НУО, це значно допомагає знаходити партнерів для проектів та поширювати інформацію про заходи. Бажаю Громадському Простору роз- виватись та приносити ще більше плодів для нашої спільної справи. » у громадських заходах допомагає більш детально ви- цій, – не особисті вподобання, а оцінка інформаційної вчати тему, знайомитись з ефективним досвідом, ро- взаємодії за низкою чітко окреслених критеріїв, тоб- зуміти проблематику. Через обмеженість кількості то за кількістю та якістю поданих матеріалів. Зокре- учасників на таких заходах і досить низьку увагу до ма, враховується активне інформування про свою ді- них традиційних медіа, важливо висвітлювати їх на створення ефекту присутності. Саме тому в цей пері- яльність, долучення до висвітлення цікавих для гро- мадськості подій та фактів, ініціювання діалогу і об- 7 од ми зробили акцент на підготовку відеозвітів – як міну думками через проблемні статті, надання додат- Юлія Маклюк вагоме доповнення до текстових та фотоматеріалів. кових наочних та ілюстраційних матеріалів (ФОТО/ВІ- Заступник голови Інтерес у вигляді передруку та поширення у соціаль- ДЕО), використання он-лайн форм додавання новин ГО “Український них мережах та блогах редакційних статей є кращим та публікацій, завчасність/вчасність подання оголо- екологічний клуб для нас позитивним відгуком. шень та ін. “Зелена Хвиля” Громадський Простір продовжив робити аналі- За популярністю розділів Порталу лідирують “Но- тичні дайджести роботи Порталу та взаємодії з ним вини” і “Конкурси та гранти”, “Календар подій”. Це, в авторів, представників третього сектору України. Що- першу чергу, є результатом того, що головним джере- місячні огляди важливих тем та активностей форму- лом заходів на Портал є наша щоденна розсилка но- ються на заохочення представників громадських ор- вин. Примітним також, за спостереженнями редакції ганізацій активніше і якісніше інформувати про свою Порталу, є більш активний цьогоріч розділ “Біржа пра- діяльність, успішні проекти, виклики та різні аспек- ці”, пошук і пропозиції роботи в третьому секторі. ти співпраці з НУО, медіа, органами влади, громадою. Оскільки Портал – це ще і ключовий ресурсний Важливим моментом є визначення кращих з активних майданчик для громадських організацій, в цей пе- дописувачів. Рейтинг, а це, як правило, 5-ка організа- ріод ми більш активно працювали на розвиток цієї
 8. 8. Кількість повідомлень на Порталі 2008-2011 рр. « „Громадський простір” – це надзви- чайно інформативний та динамічний ресурс для третього сектору Укра- їни. Це якісний і функціональний май- данчик для поширення інформації се- ред зацікавленої аудиторії. Подекуди правозахисники жартують: якщо ні- чого не було опубліковано на Громад- 8 ському Просторі, значить захід чи по- дія не відбулися. Вважаємо, Громад- ський Простір повинен перетвори- Андрій Лепак тись на багатомовний рупор грома- Президент дянського суспільства України. При- Інформаційно- правового центру наймні для цього у нього є всі переду- „Наше право” » складової, представленої Бібліотекою, Каталогом веб- мови. ресурсів, Базою НУО. Особливо слід відзначити Біблі- отеку. Цей розділ роками акумулює фахові напрацю- вання, важливі результати роботи великої кількості організацій громадянського суспільства широкого те- матичного спектру, аналітику, навчально-методичні та презентаційні матеріали. За цей період було зібрано нових близько 100 публікацій – довідники, навчальні матеріали, дослідження, моніторингові звіти і т.д.
 9. 9. Портал «Громадський Простір» – 2011 рік у цифрах « Громадський Простір є дійсно тим простором, в якому можна знайти 1,260,621 переглядів сторінок необхідну інформацію про діяльність 376,205 відвідувань громадських та благодійних організа- 133,912 унікальних відвідувачів цій. Це мій єдиний ресурс, де я ділюся своїми новинами та можу отримати 9 7743 новинних повідомлень Андрій Назаренко корисні посилання про програми та 500 авторських матеріалів Благодійного фонду „Майбутнє сиріт” проекти в Україні. » 223 100 щоденні розсилки новин нових публікацій в бібліотеці 315 нових підписантів розсилки 82 нових профайлів в Базі НУО
 10. 10. Методичний компонент – Стратегії розвитку С ьогодні, коли рівень суспільних запитів до громадських організа- цій зростає, найкмітли- віші з них постійно в пошуках но- 10 вих ефективних комунікаційних підходів. Громадський Простір за відгуками та статистикою пере- глядів рубрики, відкритої тогоріч на Порталі, продовжив працювати над створенням матеріалів мето- дичного характеру. Цей напрямок було доповнено виданням та пре- зентаціями посібника «Ефектив- ні комунікації. Порадник для гро- мадських організацій і не тільки», а також навчальним заходом «По- будова ефективних комунікацій в хід «Побудова ефективних кому- комунікації у власних НУО. Го- громадському просторі». нікацій в громадському просто- ловним завданням цієї програ- 30 листопада ІАЦ «Громад- рі» для представників регіональ- ми було випробувати практичні ський Простір» організував і про- них громадських організацій, які підходи для налагодження стра- вів одноденний тренінговий за- безпосередньо відповідають за тегічних комунікацій з цільови-
 11. 11. ми аудиторіями, а також зорієн- тувати в тому, як просто й ефек- тивно використовувати Інтернет у їхній діяльності. Програма захо- ду складалась із двох частин: ко- роткої презентації можливостей та пріоритетних напрямків роз- витку ІАЦ «Громадський простір», яку провела виконавчий дирек- тор Центру Алла Прунь. Друга частина, власне навчальна, була представлена майстер-класом “Стратегічні комунікації” і тре- нінгом “Ефективне використання Інтернет-інструментів в громад- ській роботі”. 11 У тренінгу взяли участь 15 Майстер-клас 80 тренінгових та консультатив- представників регіональних гро- “Стратегічні комунікації” них програм в Україні та закордо- мадських організацій України, ном. які займаються екологією, захис- Цей навчальний захід про- Майстер-клас з теми “Страте- том прав людини, питаннями ді- тей та молоді, здорового спосо- вела Лариса Хоманс – керів- гічні комунікації” був покликаний бу життя, адвокацією. При відбо- ник програми Master in Business навчити створювати і застосову- рі як обов’язкові критерії ми вра- Leadership [MBL] і викладач Києво- вати впливові повідомлення (ін- ховували регіональну представле- Могилянської Бізнес Школи. До- формаційні кампанії), ефектив- ність, мотивацію, бачення як отри- свідчений експерт і консультант з но взаємодіяти з ключовими ау- мані знання та навички можуть питань стратегічних комунікацій диторіями, а також як створюва- бути використані учасником в ро- та комунікаційної взаємодії в біз- ти та передавати стратегічні пові- боті НУО. Учасникам було вручено несі і неприбутковому секторі, в домлення. Слова та вирази, які ви- сертифікати про проходження на- організаціях і проектних коман- користовуються з презентаційною вчання. дах. Пані Лариса провела більше метою, є передумовою успіху. Тре-
 12. 12. нер вчив учасників формувати їхні меседжі за новим підходом (ма- триця стратегічних повідомлень) і враховуючи особливості ключо- вих аудиторій. Лише так те, що Ви хочете донести – буде ефективно передано (канали, інструменти, заходи тощо). Цінність такого під- ходу в тому, що він допомагає ви- значитись спочатку ЩО ми хоче- мо сказати, до якої ДІЇ хочемо за- кликати свою аудиторію і лише по- тім подумати над тим, ЯК підібра- 12 ти відповідні засоби (інструменти) для налагодження ефективних ко- мунікацій. Тренінг “Ефективне використання Інтернет- інструментів в громадській роботі” Мета цієї частини навчаль- ного заходу передбачала огляд онлайн-інструментів, особливос- тей роботи в соціальних мережах, що може суттєво посприяти НУО в підвищенні ефективності плану- вання, організації їхніх заходів, а також забезпечити процес нала- годження внутрішньої/зовнішньої
 13. 13. Володимир Орос Голова “Добропільського центру молоді “Добро” ції.. Після тренінгу від- чула, що Громадський комунікацій. Про переваги вико- ристання Інтернет-техноло­­ в ді- гій « Громадський Про- Простір – це надійний партнер як для діячів яльності громадських організацій стір був завжди для із досвідом, так і но- учасникам розповідав Юрій Пиво- варенко – координатор проекту мене джерелом корис- ної інформації, а тепер вачків – таких як я. » » “Let’s do it Ukraine! Зробимо Укра- і ґрунтовних знань. їну чистою!”, event-координатор Української мережі енергетич- Рустам Бек них інновацій Greencubator. До ак- Координатор руху „Допо- тивної громадської діяльності він можи молодим” (Умань) Тетяна Демидко « працював системним інтеграто- Координатор проектів ром в ІТ-компаніях, програмістом ЦРР “Топ-Кая” (Крим) Дуже просто про у проектній групі з упровадження системи електронного докумен- тообігу «Documentum», був задія- ний у групі інтеграційних техноло- « Виклад практич- складне. Корисним був покроковий алгоритм 13 гій, в розробці рішень на платфор- них рекомендацій сто- як саме створювати мі Microsoft Share Point. Автор пу- совно комунікації з ці- меседжі. Головне, що блікацій з практичних аспектів за- льовою аудиторією під чуйним керівни- стосування внутрішніх корпора- цтвом тренера, я зміг для ефективного про- тивних сайтів для управління пер- соналом. сування власних про- написати своє стра- Учасникам тренінгу після захо- дуктів. Теорія підкрі- тегічне повідомлення, ду була вислана розширена анке- плюється практикою, пройшовши всю про- та з проханням оцінити сам захід: цедуру від А до Я. А до- а виконувані завдан- рівень організації, роздаткові ма- теріали, навчальні блоки, роботу ня безпосередньо сто- свід, здобутий само- тренерів, книгу, презентовану на суються актуальних стійно, закарбовуєть- тренінгу, а також те, як змінилося їхнє уявлення про організацію та її роботу. Ось деякі відгуки: справ вашої організа- ся в пам’яті надовго. »
 14. 14. Наталія Максименко Під час відбору на тренінговий Порадник з ефективних Менеджер зі зв’язків захід “Побудова ефективних кому- комунікацій з громадськістю Центру нікацій в громадському просторі” прав (Чернігів) в анкеті було включено запитан- У рамках цього напрямку Гро- ня щодо того, чи знайома потен- « мадським Простором» було підго- ційним учасникам рубрика «Стра- товано та видано книгу “Ефектив- Проведений на- тегії розвитку» і як вони оцінюють ні комунікації. Порадник для гро- вчальний захід дав якість її змісту. Відповіді близько мадських організацій і не тільки”. У 90 осіб (а стільки виявило бажан- книзі представлені основні прин- можливість безпосе- ня взяти участь) показали, що 84% ципи ефективних комунікацій, редньо «вживу» отри- знайомі з рубрикою і побачили принципи вдалого брендингу для мати потрібні знання для себе чимало корисних порад. громадських об’єднань, ключо- від досвідчених трене- 13 % – ще не знали про рубрику, і ві аспекти взаємодії з цільовими понад 2% – нічого нового для себе аудиторіями, а також запропоно- 14 рів і обмінятись дум- не знайшли. вано практичний інструмента­ ій р ками та враження- ми. Цікаво було по- знайомитись з людь- Чи була Вам корисною інформація ми, які сприяють роз- рубрики “Стратегії розвитку“ витку громадської ак- тивності в нашій кра- їні, і завдяки яким існує Громадський Простір – загальновизнаний ін- формаційний портал громадського життя України. »
 15. 15. « Вважаю, що запре- зентований порадник має стати “настіль- мінімум теорії і максимум прак- Зокрема, учасники використа- ною книгою” для усіх тики, тобто запропоновані в ньо- ли один із практичних інструмен- НДО. Перший відгук за му рекомендації можна застосо- тів Порадника – складали 15 хви- книгу – цікаво, доступ- вувати вже тут і зараз. Спостері- линний комунікаційний план, роз- но, повчально, потріб- гаючи на практиці рівень розви- робляли стратегічний план співп- тку PR та інформаційної складо- раці з медіа. Учасники презента- но. Успіхів “Громад- вої в роботі НУО, ми помічаємо по- цій отримали від нас Порадник з ському простору”. Че- зитивні речі; принаймні, є вже ро- побажаннями ефективних кому- каємо з нетерпінням зуміння прямої залежності розви- нікацій їхнім організаціям. Части- на нові заходи та цін- тку громадських інституцій від імі- на учасників повідомляли нам, що » джевих та репутаційних чинників. зробили міні-презентацію книги ні посібники. Насправді, саме потреба у покра- для своєї команди. Інтерес до кни- Галина Жовтко щенні внутрішніх і зовнішніх кому- ги швидко поширився через відгу- Редактор Громадського нікацій у громадському середови- Простору презентує 15 для формування та затвердження ки і в соціальних мережах. інституційної спроможності неу- щі стала головною передумовою і дарує Порадник рядових організацій. появи цього порадника. До Порадника, зокрема, були Представники Центру прове- Неля Пославська ли вже кілька презентацій порад- Голова ГО «Перлина» включені напрацювання та прак- ника. Уперше громадським орга- тичні доробки Стіва Себальта, нізаціям книгу було представлено американського експерта і тре- в рамках презентації Громадсько- нера, автора численних посібни- го Простору, під час навчальної ків та практикумів з PR та марке- програми для регіональних орга- тингу для громадських організа- нізацій. Цікавою виявилась прак- цій, який люб’язно надав Громад- тична презентація в рамках тре- ському Простору право викорис- нінгу Центру інформації про пра- тання своїх матеріалів, виказавши ва людини “Гола практика” для цим щиру підтримку всьому укра- PR-менеджерів та спеціалістів з їнському громадському сектору. комунікацій НУО, співорганізато- Прикметна особливість цього ром якого став ІАЦ «Громадський порадника в тому, що він містить Простір».
 16. 16. Публічне звітування НУО Р езультати соціологічних опитувань “Чи до- прозорості в третьому секторі через презентацію на віряєте Ви громадським організаціям?”, Порталі публічних річних звітів неурядових організа- проведене двічі у 2011 році Центром Ра- цій, інформаційну кампанію з ефективного розкриття зумкова, свідчать, що порівняно з попере- суспільству інформації про діяльність НУО. дніми показниками – жовтня 2009 року – число тих, Мета напряму – дати загальне розуміння цьо- хто скоріше або повністю довіряє громадським інсти- го процесу, переваг, деталей і підходів для підготов- ки річних звітів та готовності організацій в цілому де- 16 туціям – продовжує зростати (3,2% та 31,6%). Звичай- но, це ще далеко не ті цифри, якими можна пишати- монструвати відкритість своєї роботи і покращувати ся. Важливо робити висновки і підвищувати якість ро- свою репутацію. Є кілька проблем, але першою і го- боти, демонструючи суспільству результати і відкри- ловною залишається все ж відсутність знань і практи- тість. У розрізі цього Громадський Простір продовжує ки як це робити. Інга Дудник розвивати свій напрямок – сприяння відкритості та Найбільш важливим результатом роботи в цьо- Голова « му напрямку за поточний період був аспект створен- громадської ня серії тематичних матеріалів (рекомендації, міжна- організації Громадський Простір – це майданчик для спілку- родні стандарти, думки українських експертів, відгу- «Територія вання, обміну досвідом, пошуку інформації та парт- ки представників НУО), опитувань щодо проблем, до- успіху» нерів. Це знахідка для громадських організацій. Ми за- свіду та мотивацій у підготовці та використанні ши- рокої звітності. Ми орієнтувались головно на громад- вжди можемо поділитись зі спільнотою своїми нови- ські організації, що вже мають розуміння важливості нами та подивитися, що інші роблять. Іноді це допо- демонструвати свою відкритість і хочуть скласти свій магає в роботі. Дуже цінною є можливість оприлюд- перший публічний звіт, що вже менше нагадує буклет » нити звіти організації. за формою, а все більше документ – за змістом. На жаль, це питання вимагає ще дуже багато уваги і розуміння самих НУО, оскільки дані опитування, яке
 17. 17. Опитування ми провели і на порталі, і в Фейсбук свідчать про слаб- 17 ку традицію широкого звітування. Своїм продовженням цього напрямку ми акцен- тували на тому, що публічний звіт є потужним інстру- ментом для побудови репутації організації. Чим біль- ше уваги добровільної звітності приділяє організація, тим вище рівень довіри до неї з боку стейкхолдерів. Сподіваємось, що представники НУО, розуміючи пе- реваги в тому, щоб демонструвати свою прозорість і підзвітність, для початку у формі річного звіту, знахо- дитимуть свої мотивації. Ми стоїмо на тому, що НУО самі мають бути зацікавлені і самостійно надсилати свої звіти для представлення третьому сектору, тобто акцент робиться на добровільне розміщення.
 18. 18. Простір проєвропейських активностей Р озвиток нашого проєв- ропейського напрям- ку цьогоріч ми вбачали 18 у поглибленні та роз- ширенні висвітлення на порталі «Європейський Простір» важли- вих аспектів євроінтеграційних процесів в Україні з активним за- лученням провідних аналітичних центрів, громадських організа- цій та експертів. Фокус полягав в оперативному інформуванні про важливі факти та події політично- го діалогу Україна-ЄС, представ- ленні їх у площині громадського аналізу та оцінки через підготов- ку репортажів, інтерв’ю, комен- тарів представників українських НУО, медіа, дипустанов тощо. Ще одним із важливих завдань ста-
 19. 19. День Європи у Києві. 19 Євродепутат ло поглиблення співпраці з пред- теріалів тощо. Важливу цінність літичних центрів. На Порталі було П.Залевські дає ставниками активних проєвро- для людей, які займаються про- представлено більше 300 автор- ексклюзивне інтерв’ю пейських НУО, заохочення до фесійно європейською проблема- ських матеріалів за результатами Європейському більш потужного представлення тикою або мають зацікавленість в проєвропейських заходів, включ- Простору на Порталі активностей НУО цьо- системній поінформованості, ста- но з широким висвітленням Фо- го напрямку. новить ресурсний потенціал Пор- руму громадянського суспільства З метою акумулювання досві- талу – Бібліотека, База експертів, “Саміт Україна-ЄС 2011: громад- ду, а також для інформування ши- База організацій, Каталог веб- ський вимір”, перебіг Міжнарод- рокої громадськості про євроін- ресурсів тощо. ної конференції 7-й Київський ді- теграційний поступ держави, різ- Журналістами порталу “Єв- алог, святкування Дня Європи в ні аспекти громадської складової ропейський Простір” було від- Києві, заходів у рамках спільного в цьому процесі НУО, ми намага- відано більше 200 важливих за- проекту «Європейський досвід» лись відстежувати всі активності ходів, організованих за сприян- журналу «Український тиждень» та представляти їх на Порталі. За- ня Європейської програми Між- та Книгарні «Є», зокрема зустрі- вдяки цьому з’являлась оператив- народного фонду “Відродження”, чей з Послом ЄС в Україні та По- на інформація у вигляді репорта- Представництва ЄС, інших укра- слом Франції, експертами у сфері жів, авторських аналітичних ма- їнських та закордонних НУО/ана- євроінтеграції.
 20. 20. Форум громадянського Висвітлювались важливі про- суспільства «Саміт європейські події Європейським Україна — ЄС 2011: Простором не лише в межах Укра- громадський вимір» їни. Eu.prostir.ua Координатор проектів та жур- наліст Надія Кайданович взяла участь у 5 денному семінарі мере- жі журналістів Європейського су- сідства (European Neighbourhood Journalism Network, що проходив в кінці вересня у Варшаві. Клю- човою темою заходу став Саміт Створення ексклюзивних ма- Європейського Простору лиша- Східного партнерства. Крім низ- теріалів (репортажів, фото/відео- ється пріоритетом, оскільки в та- 20 ки навчальних заходів, зустрічей звітів з громадських подій, комен- кому ракурсі, паралельно поєд- з представниками медіа, неурядо- тарів та інтерв’ю, перекладів ціка- нуючи кілька функцій, цей проект вими організаціями – вона відві- вих та важливих матеріалів) про- дозволяє інформувати досить ши- дала і ряд зустрічей в рамках самі- європейської тематики наразі для року аудиторію. ту. Зокрема було підготовлено се- « Європейський Простір – чи не єдиний український портал, який містить усю інформацію, яка Вікторія Гуменюк стосується євроінтеграційного порядку денного реформ України та життя ЄС з його інститу- Керівник ціями. Секретаріат Громадської експертної ради має свою сторінку на Європейському Просторі. європейської програми, Окремо варто відмітити оперативність та готовність допомогти з розміщенням матеріалів та ГО “Центр UA” анонсів працівників Європейського Простору – Надію Кайданович та Аллу Прунь. Також, все часті- ше й частіше в дуже оперативному режимі на розділах порталу з`являються власні матеріали На- дії Кайданович, які вже на рівні якісної журналістики висвітлюють важливі події навколо євроінте- граційних прагнень України. »
 21. 21. Саміт Східного партнерства у Варшаві. Фото eu.prostir.ua рію матеріалів з висвітлення Самі- ту на Порталі, його майданчиках у соціальних мережах. Читачі порталу мали змогу ознайомитися з ключовими нови- нами та заявами експертів та полі- тиків, а також переглянути матері- али, ексклюзивні для українського медіа-простору: репортажі, фото- звіт, а також міні-інтерв’ю з Главою представництва Європейської Ко- місії в Польщі Євою Синовець, з мі- ністром Польщі у справах ЄС Ми- колаєм Довгілевич, з представни- ками польських аналітичних цен- трів і журналістами напередодні ходу стало обговорення проблем Враховуючи важливість якомо- 21 саміту у Варшаві. У серії матеріа- громадських організацій та гро- га ширшого інформування громад- лів зібрано зріз думок і оцінок про мадянського суспільства в цілому ськості про досить нову ініціати- перспективу розвитку Східного в країнах «Східного партнерства». ву Східне Партнерство та її части- Партнерства, майбутнього відно- Кореспондент Порталу стежив ни, що стосується Форуму Грома- син України-ЄС представників різ- за перебігом заходів в рамках Фо- дянського Суспільства, на порталі них секторів Польщі. руму з Познані й оперативно по- „Європейський Простір” створе- Ще одним ключовим заходом, відомляв про найважливіші нови- но веб-сторінку Української На- що широко висвітлювався Євро- ни. Разом з тим, цей захід став хо- ціональної платформи Східно- пейським Простором, став тре- рошою можливістю представити го Партнерства. Тут представлено тій Форум громадянського сус- проект та налагодити нові парт- новини та документи Платформи, пільства Східного партнерства, нерські зв’язки. Так, серед учас- висвітлюються заходи, присвяче- що проходив 28-30 листопада у ників/експертів/журналістів було ні роботі громадських організацій Познані. ІАЦ “Громадський Про- розповсюджено інформацією про навколо Східного партнерства. Ко- стір” ввійшов до складу делегації місію, цілі, діяльність та контакти манда Порталу адмініструє цю сто- Форуму. Основним завданням за- Європейського Простору. рінку у співпраці із Координатором
 22. 22. Форум громадянського Портал «Європейський суспільства Східного Простір» – 2011 рік партнерства у Познані. у цифрах Фото eu.prostir.ua 540,033 переглядів сторінок 225,520 відвідувань 118,937 унікальних відвідувачів 2500 новинних повідомлень 300 авторських матеріалів 180 нових публікацій в бібліотеці 22 118 розсилок новин Платформи, здійснює спеціалізова- ню інформаційної підтримки гро- ний медіа-моніторинг українських мадським профільним організа- та закордонних джерел, сприяє по- ціям, забезпеченню оперативно- ширенню інформації за допомогою го інформування, модеруванню власних ресурсів. та стабільній роботі багатофунк- Завдяки участі в міжнародних ціональної проєвропейської веб- заходах, висвітленню Європей- платформи посилюється і ствер- ським Простором ключових тема- джується репутація ІАЦ “Громад- тичних подій та ініціатив, надан- ський Простір”.
 23. 23. Простір Партнерства Я к і раніше, Громадський Простір відкритий Так, у 2011 році Центр Громадський Простір вп’яте до партнерства і охоче долучається до ці- став співорганізатором Національного конкурсу „Бла- кавих суспільних ініціатив. Безпосеред- годійник року”. Цей напрям, підтримка проблагодій- ня участь дозволяє нашій команді глибше них активностей, для організації залишається визна- зануритись в проблематику, знаходити нові ракурси чальним. Протягом всієї річної кампанії з пошуку, від- для висвітлення, а також заручатись новими партнер- бору та відзначення кращих благодійних ініціатив по всій Україні ми відповідали за реалізацію інформа- 23 ствами. « ційного компоненту через використання власних ін- терактивних та комунікаційних інструментів, взаємо- Олександр Головними перевагами Громадського Простору є дію з медіа, промоцію конкурсу в Інтернеті, зокрема в Макимчук широке тематичне охоплення, насичена й оператив- соціальних мережах. Весь процес зі збору заявок за- Президент Асоціації на стрічка новин, цікаві і ґрунтовні матеріали, сучас- безпечувався у тому числі і через сайт конкурсу, який благодійників продовжує адмініструвати і модерувати Громадський України ні форми подачі і розповсюдження. Дуже важливо, що Простір. Про успішні результати цьогорічної органі- портал надає підтримку громадським і благодійним зації конкурсу, продуманість і оперативність робо- проектам, виступає інформаційним партнером різ- ти кожної ланки в Оргкомітеті свідчить кількість зая- номанітних акцій, серед яких – найбільша подія благо- вок з усієї України – 160. Це удвічі більше ніж мину- лого року. Про більшу поінформованість щодо кон- дійного життя України, Всеукраїнський конкурс «Бла- курсу, бажання популяризувати його ідею, номінува- годійник року». Громадський Простір є надійним і ав- ти своїх благодійників з метою висловлення вдячнос- торитетним джерелом інформації про роботу не- ті за їхню підтримку – також свідчить збільшена кіль- » державних організацій в Україні і світі. кість інформаційних запитів та медіа відгуків про кон- курс. Зросла і відвідуваність сайту конкурсу – на тре- тину порівняно з минулими роками.
 24. 24. ІАЦ „Громадський Простір” став співорганізатором експертного опитування «Благодійність 2011: Украї- на». Представники благодійних організацій, аналітич- них центрів, юристи-практики неприбуткового секто- ру – загалом понад близько 80 експертів дали відпо- віді на розгорнутий опитувальник. Експерти назвали основною перешкодою на шляху розвитку благодій- ності – відсутність довіри з боку суспільства до діяль- ності благодійних організацій – 65%. Детально результати опитування були оприлюд- ненні в рамках Другого національного конгресу „Бла- годійна Україна”, який пройшов 15 грудня, і зібрав близько 150 представників НУО з усієї України. Гро- мадський Простір виступив вже вдруге партнером 24 заходу. У першій частині конгресу відбулася публіч- на дискусія «Благодійність 2011: підсумки, тенденції, виклики», що складалася з трьох тематичних блоків – «Благодійність і держава», «Благодійність і медіа», «Благодійність і суспільство». Виконавчий директор ІАЦ “Громадський простір” Алла Прунь як інформацій- ний спікер представляла тематичний блок «Благодій- ність і медіа», під час якого закцентувала на основних тенденціях та підходах у співпраці медіа та НУО, про- коментувала результати опитування. Громадський Простір також увійшов до експерт- ної ради Конкурсу на висвітлення кращих практик самоорганізації сільського населення «Об’єднаємо громаду», який був організований швейцарсько- українським проектом «Підтримка децентраліза- ції в Україні» DESPRO. Конкурс тривав півроку і про- ходив у 5 регіонах України: Сумській, Дніпропетров- Церемонія нагородження Благодійників року – 2011
 25. 25. ській, Вінницькій, Івано-Франківській областях та АР Крим. Усього на конкурс надійшло більш ніж 100 ма- теріалів. Завданням членів Експертної Ради, що скла- далася з представників провідних всеукраїнських ЗМІ і експертів проекту DESPRО, було оцінити надіслані на конкурс матеріали і виокремити кращий з кращих. Громадський Простір нагородив спеціальною відзна- кою та заохочувальним призом журналістку з Дніпро- петровська Людмилу Громовик за висвітлення сус- пільно значущої ініціативи з відновлення історичної пам`яті – проект громади Циричанки (Дніпропетров- щина). Протягом року ми співпрацювали з багатьма не- урядовими організаціями, здійснюючи інформаційну підтримку та супровід їхніх проектів. Але окремо хо- чемо висловити подяку партнерам, з якими Громад- 25 ський Простір організовував спільні заходи або долу- Другий чався до їхніх ініціатив, зокрема: Асоціація благодій- Національний конгрес ників України, Європейська програма МФВ, Міжна- «Благодійна Україна» родний благодійний фонд «Україна 3000», Центр інформації про права людини, Центр філантропії, Творче об`єднання «Славута», Національна плат- форма Форуму громадянського суспільства Схід- ного Партнерства, Громадська експертна рада, DESPRО, Відділ преси та інформації Представни- цтва ЄС, Творче об’єднання „ТОРО”, ГО «Європа без бар`єрів», Інтернет-портал професійної журна- лістики NOVAUKRAINA.ORG, Портал «Культура». Підсумкова прес-конференція “Благодійник року 2011” ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!
 26. 26. Фінансовий звіт ІАЦ „Громадський Простір” за 2011 рік * в гривнях Залишки з 2010 р. станом на 01.01.2011 313 279 Надходження в 2011 році Фонд Чарльза Стюарта Мотта 263 291 26 Національний фонд на підтримку демократії (NED) 159 455 Міжнародний фонд” Відродження” 154 690 Делегація Європейського союзу в Україні 55 169 Інші 859 Витрати в 2011 році Заробітна плата 316 138 Консультаційні послуги 122 440 Оренда офісу 50 400 Обладнання 22 362 Послуги друку 14 220 Послуги Інтернет та хостингу серверів 20 448 Офісні витрати 15 097 Банківські послуги 5 828 Загалом витрати в 2011 році 566 932 Залишки коштів станом на 01.01. 2012 379 811
 27. 27. Громадський Простір висловлює щиру подяку за співпрацю та підтримку нашої роботи в 2011 році Фонду Міжнародному фонду Чарльза Стюарта Мотта „Відродження” 27 Національному фонду Делегації на підтримку демократії (NED) Європейського сюзу в Україні
 28. 28. У 2011 році роботу Громадського Простору забезпечували: Команда Правління Центру Наші дієві прихильники Алла Прунь Андрій Когут виконавчий директор голова правліня Сергій Нараєвський волонтер Надія Кайданович Олеся Архипська координатор проектів член правліня Тетяна Антонів 28 волонтерка Галина Жовтко Світлана Білоус редактор член правліня Марина Міщенко волонтерка Любов Єремічева журналіст Антон Альошин волонтер-перекладач Ірина Салій журналіст Тетяна Бондар бухгалтер
 29. 29. Контакти: 02140, Україна, м. Київ вул. Гмирі, 3, офіс 140 Телефони (044) 572 93 37, 573 14 69 Імейли editor@civicua.org 29 eu@prostir.ua Веб-сайти civicua.org eu.prostir.ua Facebook facebook.com/CivicUA facebook.com/EuProstir Twitter @Civicua @EuProstir

×