Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava za školský...
2
Východiská a podklady:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a ...
3

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Ševčenkova 35, Bratislava za školský ro...
4

Zloženie nových členov rady školy dňom 30.05.2013
P.č. Meno a priezvisko
Funkcia
1.
Eva NAGYOVÁ
predseda
2.
Ivona ČIŠKO...
5
v rámci spolupráce s riaditeľkou školy koordinovala na škole pedagogickú prax študentov
z Pedagogickej fakulty Univerzit...
6
6. Uplatňované vzdelávacie plány
P. č.
1.

Veková kategória
2,5-4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3-4
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6

Up...
7
Aktualizačné
Aktualizačné

Aktualizačné
Aktualizačné

Aktualizačné

Aktualizačné

Inovačné
Špecializačné
Funkčné
Funkčné...
8

18.10.2012

-získavanie informácií o zdravom stravovaní,
„Deň jablka“
-čo všetko zdravé sa dá - prevencia proti obezite...
9
„Divadelné
predstavenia v MŠ“
-obohacovanie citového
života detí,

-obohacovanie citového prežívanie detí,
- prehlbovani...
10
28.05.2013 „Detská
športová -športové aktivity pre deti petržalských materských
škôl,
olympiáda“
-športovanie
všetkých ...
11
mali deti možnosť oboznámiť sa s multimédiami – ako napr. ovládať funkcie Windovs Media
Player – t.z. prehrávanie cd - ...
12
C) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky:
- efektívne a adekvátne vyhodnotenie určitých ...
13
3. Spolupráca školy
3.1 Spolupráca s rodičmi detí
Spoločné aktivity s rodičmi:
Názov aktivity

Vyhodnotenie aktivity, p...
14

3.3 Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
V rámci spolupráce s pedagogicko-psycholo...
15

3.7 Prezentácia školy v masmédiách
V rámci konečnej revitalizácie školského areálu bola materská škola prezentovaná v ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2012/2013

702 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2012/2013

 1. 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava za školský rok 2012/2013 I. Prerokovanie v pedagogickej rade Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.08.2013. ........................................................ riaditeľka školy II. Prerokovanie v rade školy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 prerokovala rada školy dňa 02.10.2013. Rada školy odporúča mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť správu. .................................................... predseda rady školy III. Stanovisko zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava-Petržalka a) s c h v a ľ u j e b) neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava za školský rok 2012/2013. .................................................. Mgr. Veronika Redechová vedúca OŠKaŠ
 2. 2. 2 Východiská a podklady: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005. Koncepcia školy na roky 2009-2012 Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ a metodických združení. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Ševčenkova 35, Bratislava Ďalšie podklady: - Štátny vzdelávací program, - projekt „Cvičí celá škola“ zameraného na pohybový rozvoj detí, - krúžkové aktivity na škole v rámci mimoškolských aktivít, - aktivity školy pre deti, ako aj pre rodičov, - ostatné výchovno-vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Vypracovali: Mgr. Jana Trvalcová, riaditeľka školy
 3. 3. 3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ševčenkova 35, Bratislava za školský rok 2012/2013 A) Základné údaje o materskej škole 1. Identifikačné údaje Názov školy Materská škola Ševčenkova 35 Adresa školy Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava Telefónne číslo 02/63826877 E-mailová adresa mssevcenkova@stonline.sk www adresa mssevcenkova.sk Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, Zamestnávateľ 851 01 Bratislava Oddelenie školstva, kultúry a športu, Miestny úrad mestskej časti Metodické Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava a odborné riadenie Internetová adresa: www.petrzalka.sk 2.Vedúci zamestnanci Meno a priezvisko Jana Trvalcová Anna Hanulay Mária Mackovičová Funkcie riaditeľ školy, menovaná od: 01.09.2008 zástupca riaditeľa MŠ vedúca ŠJ 3. Údaje o rade školy: 3.1. Údaje o rade školy: Rada školy pri MŠ Ševčenkova 35 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 19.04.2012. Členovia rady školy P.č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Meno a priezvisko Ing. Slavomír ZATLOUKAL Ivona ČIŠKOVÁ Eva NAGYOVÁ Róbert GUNÁR JUDr., Mgr. Vladimír GALLO, PhD. Ing. arch., Mgr. art. Elena PATOPRSTÁ Helena FERIANČEKOVÁ Funkcia predseda podpredseda člen člen člen rodičov pedagogických zamestnancov pedagogických zamestnancov rodičov Zvolený/delegovaný za člen zriaďovateľa člen nepedagogických zamestnancov zriaďovateľa Poznámka: Z dôvodu vzdania sa členstva a funkcie v radeškoly pána predsedu Ing. Slavomíra Zatloukala, boli uskutočnené nové voľby – voľba predsedu a člena za rodičov. Na základe výsledkov volieb bola za predsedu zvolená pani Eva Nagyová – zástupca pedagogických zamestnancov a pani Mgr. Zuzana Morovičová – zástupca rodičov.
 4. 4. 4 Zloženie nových členov rady školy dňom 30.05.2013 P.č. Meno a priezvisko Funkcia 1. Eva NAGYOVÁ predseda 2. Ivona ČIŠKOVÁ podpredseda 3. Mgr. Zuzana MOROVIČOVÁ člen 4. Róbert GUNÁR člen 5. JUDr., Mgr. Vladimír GALLO, člen PhD. 6. Ing. arch., Mgr. art. Elena člen PATOPRSTÁ 7. Helena FERIANČEKOVÁ člen Zvolený/delegovaný za pedagogických zamestnancov pedagogických zamestnancov rodičov rodičov zriaďovateľa zriaďovateľa nepedagogických zamestnancov 3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2012/2013: - počet zasadnutí: 3 Počet stretnutí rady školy v školskom roku vychádzal z plánu rady školy (ďalej len RŠ) a potreby riaditeľky školy. Cieľom prvého stretnutia členov RŠ bolo oboznámenie sa a odsúhlasenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2011/2012. Rada školy vyjadrila súhlas k predloženej Správe o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012, ako ja súhlas k plánovaným akciám a aktivitám organizovaných školou a pre školu v školskom roku 2012/2013. Cieľom druhého stretnutia bolo informovanie členov o vzdaní sa členstva a funkcie v RŠ pána predsedu Ing. Slavomíra Zatloukala a následnej voľby nového predsedu a zástupcu za rodičov. Na základe navrhovaných kandidátiek na uvedené funkcie, boli zvolení za predsedu pani Eva Nagyová a za člena pani Mgr. Zuzana Morovičová. Posledné stretnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 27.08.2013, kde členovia v zmysle § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydali stanovisko k počtu detí na triedach v školskom roku 2013/2014. Stanovisko k počtu detí bolo odoslané zriaďovateľovi. 4. Iné poradné orgány školy 4.1 Činnosť pedagogickej rady Pedagogická rada (ďalej len PR) zasadala celkovo šesť krát. V rámci zasadaní a v rámci aktívnej výmeny odborných názorov si členovia navzájom formovali svoje pracovné a odborné profesijné kvality. Na prvom zasadaní PR sa členovia vyjadrovali a odsúhlasili základnú pedagogickú dokumentáciu školy na š. r. 2012/2013. V priebehu roka sa zasadnutia uskutočňovali v rámci plánu, učiteľky boli oboznámené s novými všeobecne záväznými právnymi predpismi, odprezentované im boli informácie z pracovných porád riaditeliek, ako aj diskusné príspevky na danú tému, mali možnosť vyjadriť sa k ostatným aktuálnym otázkam, plánovaným aktivitám a smerovaniu školy. 4.2 Činnosť metodického združenia Vedúca metodického združenia (ďalej len MZ) Mgr. Zuzana Michaleková a jeho členovia spolupracovali s riaditeľkou školy na základe vypracovaného plánu MZ. V rámci kooperácie vedúcej MZ a riaditeľky školy a na základe požiadaviek školy a pedagogických zamestnancov, bol k začiatku školského roka vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania. Členovia MZ si v rámci zasadnutí pedagogickej rady pripravili odborné prednášky a vypracovali metodický materiál pre všetky učiteľky na témy uvedené v pláne. Vedúca MZ
 5. 5. 5 v rámci spolupráce s riaditeľkou školy koordinovala na škole pedagogickú prax študentov z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v rámci zimných a letných semestrov. 5. Údaje o počte detí Triedy Veková kategória Počet z toho detí 2 ročné Spolu spolu deti z toho 5-6 OPŠD ročné deti Predškoláci Veková kategória Počet detí spolu. z toho 2 ročné deti Spolu z toho 5-6 ročné OPŠD deti 1. 3 – 4 r. 23 3 – 4 r. 24 2. 3 - 4 r. 23 3 - 4 r. 22 3. 2,5 – 4 r. 13 2,5 – 4 r. 15 4. 3 – 4 r. 24 3 – 4 r. 24 5. 4 – 5 r. 24 4 – 5 r. 23 6. 5 - 6 r. 25 7 7 0 4 -5 r. 25 7 7 0 7. 5 – 6 r. 25 25 25 0 5 – 6 r. 24 24 24 0 5 – 6 r. 25 25 16 9 5 – 6 r. 25 25 16 9 57 48 9 56 47 Integrova né deti Stav k 31. 8. 2013 Predškoláci Integrova né deti Stav k 15. 9. 2012 9 8. Spolu 182 4 4 182 0 Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2013 začali plniť povinnú školskú dochádzku a na ktorej ZŠ: Základná škola Cirkevná Matky Alexie – BratislavaPetržalka Černyševského, Bratislava - Petržalka Dudova, Bratislava - Petržalka Drieňová – Bratislava - Ružinov Félix, Bratislava Gessayova, Bratislava - Petržalka Gercenova, Bratislava - Petržalka Jelenia, Bratislava Koliba, Bratislava – Staré mesto Kulíšková, Bratislava – Staré mesto Lachova, Bratislava - Petržalka Narnia, Bratislava - Petržalka Pankúchova, Bratislava - Petržalka Prokofievova, Bratislava - Petržalka Tupolevova, Bratislava - Petržalka Turnianska, Bratislava - Petržalka Vlastenecké námestie, Bratislava - Petržalka Počet detí 1 1 1 1 2 2 8 1 1 1 2 1 4 12 16 1 1
 6. 6. 6 6. Uplatňované vzdelávacie plány P. č. 1. Veková kategória 2,5-4 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6 Uplatňovaný učebný plán Školský vzdelávací program (ďalej len ŠkVP – výchovný program školy obsahujúci úlohy zo Štátneho vzdelávacieho programu a profilácie školy), Hrami spoznávame svet (námety a návrhy na edukačné aktivity s deťmi na oblasť edukácie detí + metodický materiál pre učiteľky k plánovaniu aktivít), ŠkVP, Hrami spoznávame svet, ŠkVP, Hrami spoznávame svet, ŠkVP, Hrami spoznávame svet, ŠkVP, Hrami spoznávame svet, ŠkVP, Hrami spoznávame svet, ŠkVP, Hrami spoznávame svet, ŠkVP, Hrami spoznávame svet, Rozvíjajúci program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, Počet PC Počet interaktívnych tabúľ 8 0 7. Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov Materská škola Zamestnanci MŠ spolu: - z toho PZ* Z počtu PZ: - kvalifikovaní - nekvalifikovaní - dopĺňajú si vzdelanie Počet zamestnancov ŠJ Počet 26 16 15 1 0 5 Počet - z toho NZ** Z počtu NZ - špeciálny pedagóg*** - upratovačky - ostatní 9 5 8. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy Druh vzdelávania Názov vzdelávania Počet vzdelávaných Vzdelávanie Vzdelávanie začalo pokračuje Vzdelávanie ukončené Adaptačné Aktualizačné Aktualizačné Aktualizačné Aktualizačné Obsahová reforma školstva Obsahová reforma školstva Digitálne technológie v MŠ Informačnokomunikačné technológie 2 II/2013 VI/2013 5 V/2013 5 IX/2013 8 X/2012 IX/2012 3 XII/2012 XII/2012
 7. 7. 7 Aktualizačné Aktualizačné Aktualizačné Aktualizačné Aktualizačné Aktualizačné Inovačné Špecializačné Funkčné Funkčné inovačné Základná obsluha pc Pracujeme s digitálnou hračkou Beebot v MŠ Kresliaci program RNA Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou výtvarných techník Školský manažment v materskej škole I/2013 I/2013 11 V/2013 V/2013 11 V/2013 V/2013 2 V/2013 VI/2013 2 1 IV/2013 V/2013 VI/2013 1 III/2013 IV/2013 1 X/2012 1 Inovácie v riadení materskej školy 1 IV/2013 1 V/2013 VI/2013 Ďalšie jednorazové informačné semináre a školenia: Názov seminára, školenia Organizátor Počet zúčastnených 9.Aktivity organizované materskou školou Dňa Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity, prínos 09.10.2011 „výlet na studienku“ -rozvíjanie k prírode, zdravia, 13.10.2012 -rozvíjanie informácií detí o bezpečnosti v rámci „Dopraváčik“ -dopravná výchova pre dopravy, bezpečného správania sa ľudí v cestnej deti, premávke, simulácie v doprave, Železnú -získavanie informácií o prírodnom prostredí Bratislavy, -prechádzka v prírodnom prostredí zameraná na vzťahu spoznávanie prírody – živej a neživej, okolia Bratislavy, podpora spoznávanie turistických chodníkov, rozvíjanie detí po pohybovej stránke,
 8. 8. 8 18.10.2012 -získavanie informácií o zdravom stravovaní, „Deň jablka“ -čo všetko zdravé sa dá - prevencia proti obezite, pripraviť z jabĺčok, 04.a 06.12.2012 - oslavy späté s tradíciami na Slovensku, „Mikuláš v MŠ“ -rozširovanie poznatkov - získavanie informácií o svätom Mikulášovi, o tradíciách, -posedenie s Mikulášom spojené s rozdávaním darčekov pre deti a zamestnancov školy + Mikuláš z Miestneho úradu, 17.18.12.2012 „Vianočné besiedky“ – -vystúpenie detí pred rodičmi, spolupráca školy a rodiny, -prezentácia detí pred -priblíženie tradícií spojené s oslavami Vianoc, rodičmi, - odovzdávanie darčekov pre deti na triedach, 06.02.2013 „Fašiangový karneval“ -rozlúčka so zimou využívaním folklórnych prvkov, -oslava koncu zimy a prichádzajúcich sviatkov jari v prepojení s ich tradíciami, - karneval v maskách, - hrové a súťaživé dopoludnie s deťmi, 25.04.2013 Petržalské bunkre“ -oboznamovanie detí s históriou mesta Bratislavy, -priblíženie vojnovej histórie mesta Bratislavy, -vedieť si ctiť určité národné hodnoty, -priama konfrontácia s históriou využívania bunkrov vo vojne, 14.15.05.2013 „Mamička ľúbim ťa“ - prezentácia detí a vystúpenie detí pred mamičkami, -rozvíjanie - rozvíjanie dieťaťa v emocionálnej oblasti a vzťahu k emocionálneho cítenia matke, detí, 27.05.2013 „Hvezdáreň v Hlohovci“ -prehlbovanie vedomostí z oblasti vesmíru, 11.06.2013 -výlet pre predškolákov spojený s prehliadkou hradu „Červený Kameň“ -história hradu a jeho okolia, a súčasnosť, -priblíženie histórie deťom, život vtedy a dnes, 06.06.2013 -prehlbovanie poznatkov detí zo života dravého vtáctva „Sokoliari v MŠ“ -vystúpenie sokoliarov, v prírode + názorné ukážky, -využitie vtáctva kedysi a dnes, 07.06.2013 „Športová olympiáda“ -rozvíjanie detí v oblasti pohybových aktivít, -podpora zdravia, -súťaženie detí v rôznych disciplínach, 13.06.2013 „Vláčik Prešporáčik“ -výlet pre všetky deti spojený s jazdou na vláčikoch po -prehliadka mesta meste, s cieľom lepšie poznať mesto v ktorom žijeme, Bratislava, 20.06.2013 -rozlúčkové vystúpenie detí odchádzajúcich do základnej „Rozlúčka školy pred rodičmi, s predškolákmi“ -posledné vystúpenia - rozlúčka s kamarátmi a zamestnancami školy, detí v materskej škole, -výlet pre predškolákov spojený s náučnou prednáškou v oblasti slnečnej sústavy a života na Zemi, -prehlbovanie si poznatkov a získavanie priamych skúseností,
 9. 9. 9 „Divadelné predstavenia v MŠ“ -obohacovanie citového života detí, -obohacovanie citového prežívanie detí, - prehlbovanie vzťahu k rozprávkam, - rozvíjanie vedomostí detí v oblasti spoločenského správania sa, v priebehu roka „Envirodielne“ -enviromentálna výchova trochu inak, -ekodielne a výroba rôznych predmetov a darčekov z prírodných materiálov, -využívanie odpadového materiálu v živote, v priebehu rok -pravidelná návšteva knižnice, účasť na aktivitách „Mestská knižnica“ -spolupráca s knižnicou, organizovaných knižnicou, vypožičiavanie detských kníh, rozvíjanie v oblasti predčitateľskej gramotnosti (projekt tr. Myšky), 10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila Dňa Názov aktivity aktivity a cieľ Vyhodnotenie aktivity, prínos 16.10. „Kurz plávania“ 31.10.2012 -získanie zručností v oblasti predplaveckej prípravy detí, - pohybová a pre deti zaujímavá aktivita v oblasti získavania kompetencií v predplaveckej výchove, - získavanie povedomia o potrebe pohybu v živote dieťaťa v rámci zdravého životného štýlu, -rozvíjanie psychomotorických kompetencií, 10.10.2012 „Bienále ilustrácií“ -priblíženie ilustrácií z rôznych detských kníh + výstava ilustrácií v Dome premietanie detských ilustrovaných rozprávok, kultúry Zrkadlový háj, -vytváranie vzťahu detí ku knihám, detskej tvorbe, 10./11.2012 „výstavy Krtko / -prehlbovanie poznatkov v oblasti ilustrácií známych detských kníh, O psíčkovi a mačičke“, -výstava ilustrácií známych -výstava spojená s exkurziou a prednáškou, detských kníh, 16.01. – „Kurz korčuľovania“ 04.02.2013 -získavanie pohybových návykov v oblasti korčuľovania, -rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí, -rozvíjanie detí v oblasti pohybových a záujmových aktivít, -pohybovými aktivitami predchádzame chorobám – vytváranie potreby pohybovať sa aj v ďalšom živote dieťaťa, - prevencia v boji proti obezite, 06.„Najkrajšie české -výstava najkrajších kníh a ilustrácií českých 28.03.2013 a slovenské rozprávky“ a slovenských detských kníh, -výstava ilustrácií, -projektová prezentácia a čítanie z daných kníh, 22.04. „Život v dunajských 17.05.2013 luhoch“ -živá príroda v oblasti dunajských luhov, -prehlbovanie poznatkov o živote zvierat v oblasti dunajských luhov, -možnosť vidieť niečo nepoznané a nové, -spolupráca s miestnou knižnicou na Prokofievovej ul., 02.05.2013 „Literárna súťaž“ -rozvíjanie detí v oblasti vytvárania si vzťahu k literatúre, - literárna prezentácia detí na verejnosti v priestoroch MŠ Turnianska, - rozvíjanie vzťahu k literatúre a umeleckým dielam, - rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí,
 10. 10. 10 28.05.2013 „Detská športová -športové aktivity pre deti petržalských materských škôl, olympiáda“ -športovanie všetkých -podpora zdravia, rozvíjanie pohybových schopností petržalských detí, detí, 10.05.2013 „Mamimajáles“ -oslava sviatku matiek, -vystúpenie detí v Cik-Cak centre na Jiráskovej ul. k príležitosti osláv dňa matiek, 15.05.2013 „Pestrofarebný svet“ - rozširovanie učebných kompetencií detí z oblasti -multikultúrna výchova života ľudí v iných krajinách, kultúra daných krajín, detí, - aktivity na MŠ Lietavská, 11. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila Vyzývateľ na predkladanie projektu, resp. projekt MŠ Názov projektu Materská škola „Hravá Ševčenkova 35 abeceda“ Cieľ projektu a cieľová skupina Termín začatia realizácie a ukončenia realizácie -rozvíjanie detí v oblasti predčitateľskej -november 2012, gramotnosti, -jún 2013, -deti z triedy Myšky (5-6 ročné), 12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou V sledovanom školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 13. Priestorové a materiálne podmienky školy Materská škola je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove s poschodím, ktorá je určená deťom predškolského veku. Od 01.09.2009 sú deti umiestnené v 8 triedach (7 tried + 1 trieda náhradná), súčasťou budovy sú aj ostatné priestory, ktoré sú využívané na krúžkovú činnosť, inú výchovnú činnosť, alebo slúžia zamestnancom školy. V denných výchovných aktivitách boli učiteľkami v maximálnej miere využívané didaktické ako aj vlastnoručne vyrobené pomôcky. Inventár didaktických pomôcok bol v priebehu školského roka dopĺňaný o nové druhy pomôcok na základe ponúk katalógových firiem, obchodných zástupcov firiem. a financií materskej školy. Vybavenie školy pomôckami je postačujúce. V rámci plnenia špecifických cieľov Školského vzdelávacie programu v jednotlivých celkoch orientovaných na oblasť využívania informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) sa prevažne v rámci edukácie využívali počítače. Deti vo vekových kategóriách 4 – 6 rokov mali možnosť rozvíjať si svoje IKT kompetencie a zručnosti prácou na počítačoch v rámci jednoduchých operácií (manipulácia s myšou, kreslenie,...), orientácie na klávesnici, riešením jednoduchých edukačných softvérov (ako napr. Alík, Cirkus Šaša Tomáša, Dominik a jeho dobrodružstvá, Začína sa učiť, Veselá lienka, Tangramy, ...), veľmi dobre zvládali a vedeli reagovať na pokyny z reproduktorov. Na triedy boli zakúpené digitálne pomôcky: včielka BeeBot + podložky, digitálne mikroskopy, kamery a fotoaparáty. V rámci výchovných aktivít
 11. 11. 11 mali deti možnosť oboznámiť sa s multimédiami – ako napr. ovládať funkcie Windovs Media Player – t.z. prehrávanie cd - disku). V školskom roku sa pokračovalo v stanovenej revitalizácii tried novým nábytkom, ktorý bol zakúpený na základe ponuky firiem. Výmena nábytku na jednotlivých triedach bola ukončená v augustu 2013 (finančne zabezpečené cez rodičovské združenie). Vybavenie telovýchovnej miestnosti je postačujúce, telovýchovné náčinie a náradie bolo vyhovujúce. Podľa ponuky a potreby doplnené aj o nové pomôcky na cvičenie a na pohybové aktivity. V rámci veľkého počtu tried a detí je jedna telocvičňa nepostačujúca. 14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2012/2013 je v prílohe č. 1. 15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení A) Škola dosiahla dobré výsledky v oblasti: - výchovy a celostného rozvoja detí, rešpektovania rozdielnej úrovne a rozvojového potenciálu detí, - individuálneho prístupu k deťom, - nastavenia si optimálneho programu v rámci adaptácie novoprijatých detí na podmienky materskej školy, - pripravenosti detí na vstup do 1. ročníka základnej školy, - predčitateľskej gramotnosti detí, - využívania informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacej činnosti, - vytváranie pozitívnej klímy na škole, úpravy interiéru a exteriéru školy, - činnosti krúžkov pod vedením interných učiteliek a rozvíjania nadaných detí, - zvýšeného záujmu učiteliek o vzdelávanie v rámci kontinuálneho vzdelávania, - modernizácie priestorov školy, - spolupráci s knižnicou na Prokofievovej ulici, - spolupráce s rodičmi a zástupcami rodičov v rodičovskom združení a ich spoluúčasti na rozvoji školy, ako aj s radou školy, - rozmanitosti organizovaných podujatí na škole, ako aj mimo školy, - podpory zdravia detí a prehlbovania poznatkov z oblasti zdravého životného štýlu, B) Škola má určité nedostatky v oblasti: - nedostatočného zhodnotenia určitých situácií – v oblasti výchovy a vzdelávania, individuálneho prístupu k deťom, - riešenia krízových situácií na škole (ako napr. neprítomnosť učiteliek na škole a následné spájanie detí do ostatných tried), - nezáujme niektorých učiteliek o vzdelávanie a svoj osobnostný a kariérny rast, - účelnosti a formálnosti vedenia pedagogickej diagnostiky, - nedostatočného rozvoja detských informačných kompetencií zo strany niektorých učiteliek, ako aj digitálnej gramotnosti niektorých učiteliek, - nedostačujúcej kontrolnej činnosti riaditeľky,
 12. 12. 12 C) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky: - efektívne a adekvátne vyhodnotenie určitých situácií, - ponechanie si dostatočného priestoru na oblasť edukácie a individuálneho prístupu k deťom, - rozvíjať si vedomosti v oblasti psychológie detí predškolského veku, - efektívne vedenie pedagogickej diagnostiky pod odborným vedením metodického združenia, - účasť na vzdelávaniach v oblasti informačno – komunikačných technológií, ich využitia v pedagogickej práci s deťmi, využitie aj priamo pre učiteľky, - efektívna kontrola zamestnancov a prerozdelenie kompetencií aj na ostatných zamestnancov, B) Ďalšie informácie o škole 1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole Priestory školy ako aj priestory na výchovno-vzdelávaciu činnosť detí sú vyhovujúce a spĺňajú hygienické podmienky na zdravý vývin, výchovu a vzdelávanie detí, ako aj prácu pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Školský areál je zrevitalizovaný a poskytuje deťom plnohodnotné pohybové a telesné vyžitie v čase ich pobytu vonku. Vyskytujúce sa nedostatky sú priebežne odstraňované. Vzťahy medzi zamestnancami sú na dobrej úrovni, pracovná atmosféra je vyhovujúca. Občasne vyskytujúce sa pracovné nedorozumenia sú riešené na kolegiálnej úrovni, v rámci rozhovoru a konečného vyriešenia vzniknutého problému. Nedostatky a ich návrhy na odstránenie na základe bezpečnostných previerok boli písomnou formou nahlásené bezpečnostnému technikovi Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava. 2. Voľno-časové aktivity školy Názov krúžku Prírodovedný Športový Výtvarný Anglický Zameranie -rozvíjanie detí v oblasti enviromentálneho cítenia, -vytváranie vzťahu k živej a neživej prírode, -spoznávanie sveta a jeho zákonitostí formou bádania, skúmania a zážitkového učenia, -rozvíjanie pohybových a telesných schopností detí, -vytváranie vzťahu k pohybu a pohybovým aktivitám, -rozvíjanie športovo nadaných detí, -individuálny rozvoj detí, -rozvíjanie estetického cítenia detí a ich vzťahu k umeniu, -rozvíjanie výtvarne nadaných detí, -rozvíjanie detí v oblasti jazykových kompetencií, Počet detí Vedenie krúžku - Alžbeta Ahmed , - interný zamestnanec, 16 21 12 41 - Bc. Anna Hanulay a -Mgr.Zuzana Michaleková - interné zamestnankyne - Jana Gašparíková, - interný zamestnanec, - Miriam Lachkovičová - interný zamestnanec
 13. 13. 13 3. Spolupráca školy 3.1 Spolupráca s rodičmi detí Spoločné aktivity s rodičmi: Názov aktivity Vyhodnotenie aktivity, počet detí, prínos „Deň jablka“ -čo všetko zdravé sa dá pripraviť z jabĺčok, -rozvíjanie povedomia o možnosti zdravého stravovania u detí ako aj ich rodičov spojených s ochutnávkou zdravých jedál vyrobených z jabĺčok, - počet detí: cca. 150, počet rodičov: cca. 130, „Vianočné besiedky“ - predvianočné popoludnie s vianočnými piesňami, básňami a scénkami, - spoločné posedenie rodičov, detí a učiteliek, - počet detí: cca. 150, počet rodičov/starých rodičov: cca. 180, „Besiedky ku dňu matiek“ -sviatočné popoludnie plné básní, piesní a scénok venované mamičkám a starým mamičkám, - rozvíjanie vzťahu rodiny a školy, - prezentácia detí na verejnosti, - počet detí: cca. 150, počet rodičov: cca. 130, „Rozlúčka s predškolákmi“ - vystúpenie detí pred odchodom do 1. roč. ZŠ, -počet detí: 53, počet rodičov/starých rodičov: cca. 115, 3.2 Spolupráca so základnou školou Materská škola spolupracovala so základnou školou Prokofievova a so základnou školou Tupolevova. Na základe vypracovaného a odsúhlaseného Plánu spolupráce boli v priebehu školského roka zrealizované spoločné aktivity s určitým cieľom a zameraním na bezproblémový prechod detí do 1. ročníka základnej školy. Pre deti z materskej školy boli zrealizované otvorené hodiny v prvých ročníkoch základných škôl. V rámci dní otvorených dverí na školách mali nielen deti, ale aj ich rodičia možnosť oboznámiť sa s priestormi jednotlivých škôl, ako aj prácou elementaristiek s deťmi v prvých ročníkoch. Vysoko hodnotíme spoluprácu s mestskou knižnicou, ktorá sa nachádza v budove základnej školy Prokofievova, ktorá poskytla deťom, ako aj pedagogickým zamestnancom množstvo podnetných akcií s rôznorodým výchovným a estetickým zameraním. V priebehu školského roka sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavých a podnetných akcií, vypožičať si hodnotnú detskú literatúru a obohatiť tak citový život detí, ako aj prehlbovať ich vzťah k literatúre. Pani učiteľky Ľ. Foltýnová a I. Čišková vypracovali projekt pre rozvoj detí v oblasti predčitateľskej gramotnosti, ktorý bol realizovaný 2 x do mesiaca priamo v priestoroch mestskej knižnice.
 14. 14. 14 3.3 Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie V rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradňou na Hrobákovej bola u 5-6 roč. detí vykonaná predbežná depistáž školskej zrelosti priamo v materskej škole s následným vyhodnotením testov a oboznámením rodičov a učiteliek s výsledkami, ako aj individuálnymi konzultáciami rodičov s psychologičkou priamo v materskej škole a v poradni. Rodičia po vzájomnej konzultácii s pani psychologičkou PaedDr. Annou Winklerovou mali možnosť individuálnej spolupráce pri odstraňovaní problémovej oblasti u dieťaťa. Niekoľko detí v sprievode svojich rodičov navštevovalo poradňu v rámci individuálnej činnosti dieťaťa s psychologickým odborníkom, čo následne malo pozitívny vplyv na jeho rozvoji. 3.4 Spolupráca so školskou jedálňou Materská škola vysoko hodnotí a oceňuje, že v jej priestoroch sa nachádza školská kuchyňa, ktorá v čase svojej prevádzky pripravuje a varí stravu pre deti, ako aj zamestnancov školy. Strava má rozmanitý charakter, spĺňa všetky výživové hodnoty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého vývinu a rastu detí. Škola je zapojená do Mliečneho programu a programu Školské ovocie, čím je jedálny lístok pre deti obohatený o prísun vitamínov, ktoré sú súčasťou podpory detí v rámci zdravého životného štýlu a predchádzania vzniku obezity. Strava sa deťom podáva v troch etapách v školskej jedálni, ktorá sa nachádza pri školskej kuchyni. Školská kuchyňa je neoddeliteľnou súčasťou v rámci pomoci a prípravy ochutnávok zdravého stravovania pre deti, ich rodičov a zamestnancov školy pri organizovaní školských aktivít. Spolupráca riaditeľky školy a vedúcej školskej jedálne je na dobrej úrovni, prípadné nedostatky boli riešené pohovorom so zamestnancami a následne zrealizovaným zápisom. 3.5 Spolupráca s fyzickými a právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, atď. ) Materská škola intenzívne a efektívne spolupracovala s členmi výkonného výboru Rodičovského združenia pri materskej škole (ďalej len RZMŠ - občianske združenie), ktorí plnohodnotne zastupovali ostatných rodičov detí a podieľali sa na celkovom rozvoji školy, rozvoji podmienok edukácie detí. Aj v tomto školskom roku sa pokračovalo v modernizácii školy na základe požiadaviek riaditeľky a kolektívu školy (výmena nábytku v zostávajúcich triedach, zakúpenie kobercov). Stretnutia boli realizované v priebehu roka podľa potreby. Členovia RZMŠ podporovali pripravované akcie pre deti na škole, ako aj mimo školy. 3.6 Iná spolupráca Materská škola v priebehu školského roka aktívne spolupracovala s: a)Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v rámci realizácie priebežnej a súvislej pedagogickej praxe na materskej škole, b)Šport - komplexom TEMPO, PaedDr. Juraj Hečko v rámci organizovania a účasti detí na športových aktivitách organizovaných na základe ponuky v rámci ich ďalšieho rozvoja v oblasti pohybových a mimoškolských aktivít (zrealizovaný kurz plávania a korčuľovania), c)Zubnou ambulancia MUDr. Janečkovej (gymnázium Haanova) v rámci stomatologickej prevencie a starostlivosti detí, následných návštev v sprievode rodičov v ambulancii na základe podpísanej zmluvy, d) Spoločnosťou Plus7, ktorá na základe požiadaviek školy a následne podpísanej zmluvy medzi zriaďovateľom a spoločnosťou si splnila svoje záväzky v oblasti zabezpečenia školy informačno-komunikačnou technológiou pre potreby zlepšenia a modernizácie edukačného procesu.
 15. 15. 15 3.7 Prezentácia školy v masmédiách V rámci konečnej revitalizácie školského areálu bola materská škola prezentovaná v televízii RTVS v programe „Hurá do záhrady“ (apríl 2013). V Petržalských novinách (začiatok mesiaca júl) vyšiel článok pod názvom „Dobre aj bez mamy“, ktorý napísala pani Renáta Kulíšková Ambrová - rodič, ako poďakovanie vedeniu a zamestnancom školy za starostlivosť, pedagogický prístup k deťom, k realizovaniu podnetných akcií pre deti v priebehu školského roka.

×