Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávace...
2

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12.2005 o...
3

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007....
4

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2006/2007:
Počet stretnutí: 3
Rada školy bola na zasadnutiach p...
5

b) Údaje o deťoch školy za školský rok 2006/2007 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Stav k 15. 9. 2006

Stav k 31. 8. 2007

predškolá...
6

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu 01.0...
7
-výlety v blízkom okolí BA:(Železná - environmentálny projekt „Zvieratá“ : ukážka
studnička, SNM, Pekáreň a Pizzeria Car...
8
práce a projektu Školy podporujúcej zdravie (ďalej len ŠPZ) má kladný dopad na rozvoj
osobnosti detí nielen v oblasti ed...
9

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .
l) Údaje...
1
štýl výchovy bol orientovaný na dieťa, na rozvoj jeho osobnosti a identity,
interpersonálneho poznania, ako aj akceptáci...
1
nových poznatkov, k chápaniu okolitého světa v podmienkach MŠ. Hra bola hrou
poznávacou, ktorá smerovala k rozšíreniu, p...
1
ce k rozvoju školy,
výchovno-vzdelávacia činnosť bola plánovaná z Programu , základným dokumentom bol
Plán práce školy, ...
1
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom
(§ 2 ods. 2 písm. c)
–
stretnutia rodičov počas ško...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007

1,159 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007

 1. 1. Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007. Predkladá: – riaditeľka MŠ: Mgr.Jana Trvalcová – zariadenie: MŠ ŠEVČENKOVA 35, 851 01 Bratislava 5 Prerokované v pedagogickej rade dňa: 26.06.2007 Stanovisko pedagogickej rady školy: Pedagogická rada školy odporúča Rade školy pri MŠ Ševčenkova 35 schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007. Rada školy pri MŠ Ševčenkova 35: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za š.r.2006/2007 bola prerokovaná na stretnutí Rady školy pri MŠ Ševčenkova 35 dňa: 27.06.2007. Stanovisko Rady školy: Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007. Ivona Čišková predseda RŠ pri MŠ Ševčenkova 35 Stanovisko zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava – Petržalka schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007. ................................................................ za zriaďovateľa Vypracovali: Mgr.Jana Trvalcová
 2. 2. 2 Východiská a podklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005. 3. Plán práce MŠ Ševčenkova 35 na školský rok 2006/2007. 4. Vyhodnotenia plnenia úloh plánov práce jednotlivých tried, mimoškolských združení a komisií. 5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Ševčenkova 35. 6. Informácie o činnosti Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova 35. 7. Hodnotenie experimentálneho overovania v rámci projektu výskumnej úlohy „Kurikulum predškolskej výchovy“. 8. Ďalšie podklady: - plnenie úloh projektu Školy podporujúcej zdravie, - aktivity školy, aj v spolupráci s rodičmi , - spolupráca s inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami.
 3. 3. 3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2006/2007. I. a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 1.Názov školy: Materská škola 2.Adresa školy: Ševčenkova 35 3. telefónne číslo: 02/63 826 877 faxové číslo: 4.Internetová adresa: e-mailová adresa: mssevcenkova@stonline.sk. 5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 6. Vedúci zamestnanci školy: Meno a priezvisko Mgr.Jana Trvalcová Terézia Kamenárová Funkcie riaditeľka školy poverená zastupovaním Mária Mackovičová vedúca ŠKaŠJ 7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 7.1) Údaje o Rade školy: Rada školy pri MŠ Ševčenkova 35 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 28.03.2004. Funkčné obdobie začalo dňom 29.03.2004 na obdobie 4 rokov. Členovia rady školy: P.č. 1. Meno a priezvisko Ivona ČIŠKOVÁ 2. Mgr.Monika podpredseda PATASSYOVÁ Terézia KAMENÁROVÁtajomník Doc. RNDr.Mária LUCKÁ, Csc. PaedDr.Renáta BALÁŽOVÁ Štefánia VÁCLAVIKOVÁ 3. 4. 5. 6. Funkcia predseda Zvolený /delegovaný/ za zástupca pedagogických zamestnancov zástupca rodičov zástupca pedagogických zamestnancov delegovaný za zriaďovateľa delegovaná za zriaďovateľa zástupca rodičov
 4. 4. 4 Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2006/2007: Počet stretnutí: 3 Rada školy bola na zasadnutiach priebežne informovaná o strategických cieľoch a plánoch ďalšieho nasmerovania a rozvoja školy, ako aj hlavných úlohách a činnostiach v spolupráci s rodičmi vyplývajúcich z Plánu práce na daný školský rok. Členovia Rady školy boli nápomocní pri organizovaní rôznych druhov aktivít organizovaných školou, priebežne boli informovaní o využití a čerpaní financií z dobrovoľných rodičovských príspevkov, ako aj čerpania financií získaných z 2% vo vzájomnej spolupráci s Rodičovským združením pri materskej škole. Rada školy bola nápomocná pri navrhovaní a následnom schvalovaní kritérií k prijímaniu detí k š.r. 2007/2008 na základe podaných prihlášok, nakoľko kapacita budovy nepostačovala na prijatie všetkých detí (zápisnica zo stretnutia konaného dňa 02.04.2007 – u riaditeľky + predseda RŠ). 7.2) Údaje o komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy: 1. Rada školy: - na všetky uskutočnené zasadnutia RŠ bola pozvaná a aj účastná riaditeľka MŠ, ktorá informovala prítomných o chode, plánoch, aktivitách školy, využívania financií získaných dobrovoľným príspevkom od rodičov a cieľoch Rodičovského združenia pri MŠ pod vedením Mgr.Moniky Patassyovej – predseda (rodič z tr.Mačiatka). 2. Rodičovské združenie:- počet členov: 4 zástupcovia rodičov, 1 pokladník – vedenie účtovníctva, prizývaná aj riaditeľka. Stretnutia členov výboru a riaditeľky sa uskutoč nili podľa potreby ( 7x ). Výbor bol taktiež informovaný o chode, plánoch, aktivitách školy. Hlavným cieľom RZMŠ je úzko spolupracovať s pedagogickým kolektívom a orgánmi štátnej správy najmä pri realizácii cieľov a úloh projektu Školy podporujúcej zdravie, ako aj pri výchove a vzdelávaní detí, ochrane ich práv, pri ochrane rodičov a pod. V š.r.2006/2007 sa členovia výboru na základe zhromaždených námetov od rodičov detí navštevujúcich MŠ podielali na zlepšení podmienok školy a to tým, že z financií získaných z 2 % sa zakúpili do všetkých priestorov koberce (výmena bola zrealizovaná v čase letných prázdnin), čím bol obnovený inventár školy a nezanedbateľne sa zlepšilo aj zdravotné hľadisko pre vzdelávanie detí. V mesiaci jún bola spustená aj webová stránka MŠ, ktorá je dostupná nielen pre rodičov našich detí, ale aj pre ostatnú verejnosť, ktorá ponúka základné informácie o škole a jej aktivitách. Členovia výboru RZMŠ v spolupráci s rodičmi, ktorí sú zamestnancami Tatra banky, ako aj riaditeľkou MŠ, vypracovali projekt „Revitalizácie školského dvora“, ktorého cieľom je postupná obnova a vybudovanie areálu detských hier na školskom dvore MŠ. V rámci tohto projektu by postupne malo prísť k vybudovaniu zdravého a atraktívneho prostredia pre pohybové aktivity detí v čase realizácie pobytu vonku. Náklady na projekt boli odhadnuté na 91.800,-Sk, s tým, že návrh na dar od Tatra banky je cca.40.000. Cieľ RZMŠ: - postupné dobudovanie areálu detských hier.
 5. 5. 5 b) Údaje o deťoch školy za školský rok 2006/2007 (§ 2 ods. 1 písm. b) Stav k 15. 9. 2006 Stav k 31. 8. 2007 predškoláci Počet z toho 2 integro z toho detí ročné vané 5-6 spolu OPŠD deti spolu deti ročné deti Počet z toho 2 detí ročné spolu spolu. deti predškoláci z toho 5-6 OPŠD ročné deti Triedy veková kategória 1. 2-3 19 3 2-3 19 2. 2-3 22 1 2-3 20 3 3-4 24 3-4 24 4. 4-5 25 4-5 23 5. 5-6 25 25 14 11 5-6 23 23 9 14 6. 5-6 26 26 21 5 5-6 23 23 13 10 51 35 16 46 22 24 1 veková kategória integrované deti 1 1 7. 8. Spolu 141 4 1 133 1 1 f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2006/2007 ( §2 ods.1 písm. f) Por.č. 1. 2. 3. 4. Veková kategória 2-3 2-3 3-4 4-5 5. 5-6 6. 5-6 Uplatňovaný učebný plán PVaVDvMŠ, úlohy CO,projekt ŠPZ, PVaVDvMŠ, úlohy CO,projekt ŠPZ, PVaVDvMŠ, úlohy CO,projekt ŠPZ, PVaVDvMŠ, úlohy CO,projekt ŠPZ,Kurikulum predškolskej výchovy, PVaVDvMŠ, úlohy CO,projekt ŠPZ,Kurikulum predškolskej výchovy, Rozv. program pre deti s odloženou pov. škol. doch. PVaVDvMŠ, úlohy CO,projekt ŠPZ,Kurikulum predškolskej výchovy, Rozv. program pre deti s odloženou pov. škol. doch.
 6. 6. 6 g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu 01.07.2007 (§ 2 ods. 1 písm. g) Materská škola zamestnanci MŠ -spolu Z toho PZ* Z počtu PZ - kvalifikovaní - nekvalifikovaní - dopĺňajú si vzdelanie ŠKaŠJ zamestnanci ŠKaŠJ-spolu Počet 15 12 9 2 1 Počet Z toho NP** Z počtu NP - špeciálny pedagóg*** - upratovačky - ostatní 3 4 19 Spolu počet zamestnancov MŠ + ŠkaŠJ+NZ Z celkového počtu zamestnancov školy počet PP Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) ( uvádzať za školský rok 2006/2007) Názov vzdelávania Forma vzdelávania Forma ukončenia Rodina a výchova priebežné osvedčeni Počítačový kurz priebežné osvedčeni Výživa – prost.pod. priebežné osvedčeni zdravia Od pedagogiky k jednorázové didaktike Relaxáciou proti priebežné osvedčeni stresu v škole jednorázové Predš.výchova 4 roč. Prírodné javy a jednorázové fyzikálne deje Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet ukončilo pokračuje začalo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) Údaje o aktivitách organizovaných MŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila
 7. 7. 7 -výlety v blízkom okolí BA:(Železná - environmentálny projekt „Zvieratá“ : ukážka studnička, SNM, Pekáreň a Pizzeria Carefour , zvierat chovaných v domácnosti, lesných a Škola v prírode), rozlúčka s predškolákmi, exotických zvierat + vozenie na poníkoch v MŠ, beseda so spisovateľkou D.Paulíčkovou k príležitosti: Marec – mesiac knihy, návšteva Hasičskej stanice + oboznámenie s prácou hasičov, -Zdravé maškrtenie: -výroba spojená s - v spolupráci so ZŠ Prokofievova: spoločné ochutnávkou zdravých sladkých jedál – s stretnutia a aktivity detí z MŠ a ZŠ (návšteva rodičmi, 1.roč. ZŠ, spoločné pohybové aktivity, stretnutie - Najkrajší medovník: -pečenie a zdobenie rodičov pred zápisom detí do 1.roč.) medovníkov – s rodičmi, - Veľkonočné tvorivé dielne:- výroba veľkonočných ozdôb – s rodičmi, -Oslavy Mikuláša, Športová olympiáda, Námetové protipož. Cvičenie, kúzelník v MŠ, -Fašiangový karneval, Karneval k MDD -Besiedka pre rodičov k Vianociam a ku dňu matiek, -divadel.predstavenia(10x),výchovné koncerty. i1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach Názov súťaže Umiestnenie – dosiahnuté výsledky regionálne krajské celosloven. Umiestnenie v medzinárodných súťažiach Názov súťaže Umiestnenie j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) Názov projektu Škola zdravie Termín začatia realizácie projektu podporujúca 01.02.1995 Termín ukončenia realizácie projektu stále prebieha Výsledky sú súčasťou hodnotenia – ďalších informácií Ďalšie informácie: Na základe selekcie úloh podľa jednotlivých vekových skupín, triednych hodnotení výchovných činností učiteliek, ako aj rodičov, môžeme skonštatovať, že plnenie úloh Plánu
 8. 8. 8 práce a projektu Školy podporujúcej zdravie (ďalej len ŠPZ) má kladný dopad na rozvoj osobnosti detí nielen v oblasti edukačnej, ale aj v oblasti podpory zdravého životného štýlu. Hlavným cieľom ŠPZ je vytvárať u detí, zamestnancov školy a rodičov také postoje, vzťahy a prejavy správania, ktoré vedú k osvojeniu si zdravého životného štýlu. Sme si vedomí toho, že so starostlivosťou o zdravie sa musí začať v rannom detstve, aby si už deti osvojovali základné návyky zdravého žitia, aby sa naučili postojom, ktoré spočívajú v úcte k vlastnému telu a zdraviu. Sme jedna z materských škôl v Petržalke, ktorá sa rozhodla v rámci svojich možností a schopností a bez finančného navŕšenia rozpočtu podporovať zdravie, pristúpila na určité filozofické východiská a princípy práce, ktoré majú dopad na plnenie cieľov v oblasti: 1. Vytvárania strediska zdravia: - obohacovanie jedálnička o výrobky zo sóje, oboznamovanie detí so zdravými potravinami – akcia „Zdravé maškrty“, prísun väčšieho množstva zeleniny a ovocia, dodržiavanie pitného režimu, využívanie zvlhčovačov v spálňach, namontovanie žalúzií na oknách (predchádzanie prehrievania tried a prašnosti v spálňach, ako aj iných priestoroch), integrácia postihnutého dieťaťa medzi zdravé deti (D.Lalinský), sledovanie ústnej hygieny detí stomatologičkou MUDr. Dzubovou (2x v roku), čistenie zubov po jedle, otužovanie detí vodou po spánku (v lete aj častejšie za deň + využívanie bazénov), účasť detí na kurzoch korčuľovania a plávania, činnosť športového krúžku (Hanulay – Kamenárová),... 2. Komplexného pozitívneho životného programu – osvojovanie si návykov zdravého životného štýlu: - preventívna starostlivosť o svoje zdravie (rozhovormi), poznanie svojho tela (tajomstvo tela),premena tela v priebehu života človeka,prevencia umením – počúvanie ezoterickej hudby , očná jóga, rozdielnosť v pohlaviach, ochrana tela pred nebezpečenstvom a chorobou, zdravé stravovanie, hygiena tela, predlžovanie pobytu detí vonku (v lete aj ráno), škola v prírode, prechádzky na Draždiak a Chorvátske rameno, športové aktivity (olympiády),... 3. Rozvíjania pohybových schopností a telesnej zdatnosti: - využívanie voľných chvíľ počas dňa na zdravotné cvičenia, alebo cviky z jógy, dostatok pohybu počas dňa, činnosť športového krúžku na MŠ (16 detí), účasť detí na pohybových aktivitách poriadaných šport-komplexom TEMPO (plávanie 25 detí, korčuľovanie – 23 detí),Škola v prírode – Modra Harmónia (36 detí), organizovanie športových olympiád,... 4. Prehlbovania poznatkov z oblasti výchovy k rodinnému životu: - ranné sedenia a rozhovory s deťmi o rodine, ako trávia voľné chvíle s rodičmi, súrodencami a starými rodičmi, rozhovor o tom, čo je rodina – postaveniea úlohy členov v rodine (tajomstvo rodiny), 5. Spolupráce s rodinou a komunitou/ komunitopu a prostredím: - zrealizovanie aktivít pre rodičov a deti ( besiedky, tvorivé dielne, pečenie medovníkov, ochutnávky), materiálna pomoc od rodičov (hygienické potreby, nepotrebný materiál z domácnosti – papier, vlna, gombíky,.., spoločné stretnutia rodičov, aktívna činnosť Rodičovského združenia a Rady školy, poradenská činnosť pre rodičov, 6. Zlepšenia prostredia školy: - ochrana školského areálu, vysadenie a starostlivosť o kvety na terasách, udržiavanie čistoty školského areálu a pieskovísk, ako aj interiéru budovy (zabezpečujú upratovačky), úprava a estetika vnútorného prostredia, jesenná brigáda, orez stromov realizovaný cez VPP, príprava projektu zameraného na „Revitalizáciu školského dvora“ v spolupráci s Rodičovským združením, zber a triedenie papiera.
 9. 9. 9 k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) - materská škola je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove s poschodím, - deti sú umiestnené v 6 triedach, počas dňa sa vyžívajú aj ostatné miestnosti v budove, - steny sú čisté, farebne vymaľované, vonkajšia fasáda budovy zachovalá, z jednej strechy preteká do triedy (Včielky – hlásené na SSŠaŠZP), - pre hru a pobyt detí vonku sa využíva areál školského dvora, v ktorom sú umiestnené variabilné preliezky a 2 pieskoviská, - zakúpenie nových kobercov (zakúpené z 2%), - budova je chránená signalizačným zariadením (zastaralý systém – je nutná jeho obnova, hlásené na SSŠaŠZP). m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m). Z financií získaných z preddavkov bolo zrealizované: - zakúpenie literatúry pre deti, ako aj pre učiteľky pre oblasť LV, J V, HV, - zakúpenie pomôcok pre oblasť: a/ Jazykovej výchovy: - Poslúchaj ma jazýček, Protiklady, Prídavné mená – Tvorenie dvojíc, b/ Rozvíjania poznania: - Zdravá výživa, Moje telo, Potraviny a ich vône, Spoločné znaky, c/ Hudobná výchova: - Detské piesne na cd, d/Telesná výchova: - štafetové kolíky, preklápací rebrík, lopty, - hračky do jednotlivých tried. Z financií získaných z 2% bola zrealizovaná: - platba za nákup nových kobercov do všetkých priestorov školy ( cca. 120.000,-Sk). n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). 1. Hodnotenie koncepčného zámeru školy v š.r. 2006/2007: Získaním certifikátu Školy podporujúcej zdravie (ďalej len ŠPZ) v r. 1995 sa na ša materská škola zapojila do siete ŠPZ a je zameraná na plnenie dielčich úloh z vypracovaného projektu, ktorého hlavným cieľom je viesť deti, pracovníkov školy, ako aj rodičov k získavaniu takých postojov a názorov, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam chrániacim zdravie, k váženiu si samotného zdravia ako aj k získavaniu vedomostí o zdravom životnom štýle. Dlhodobé plnenie úloh projektu ŠPZ a celoškolskej hry Tajomstvo života ovplyvňujú život nám zverených detí, nás – pracovníkov školy a v neposlednej miere sa dotýka aj väčšiny rodičov a tým vytvárajú hodnotu filozofie a rozvoja školy. Hlavné ciele rozvoja školy v oblasti: A/ Humanizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárania kladných medziľudských vzťahov: – vo vzťahu učiteľ-dieťa, dieťa-učiteľ sme sa snažili o vytvorenie úrovne partnerského a rovnocenného vzťahu na báze partnertsva s rešpektovaním práv dieťaťa, – našou snahou bolo vytvorenie vhodného sociálneho prostredia, priaznivej socioemocionálnej klímy na triede založenej na vzťahoch empatie, porozumenia, rešpektovania detí iného etnika. Vhodne zvolená výzdoba interiéru školy mala taktiež vplyv na celkovú pozitívnu klímu školy, – pedagogické pôsobenie učiteliek vychádzalo z poznania aktuálneho stavu detí a momentálnej situácie,
 10. 10. 1 štýl výchovy bol orientovaný na dieťa, na rozvoj jeho osobnosti a identity, interpersonálneho poznania, ako aj akceptácie jeho potrieb, – v dostatočnej miere sme sa snažili o využívnie neverbálnych metód, ako je pochvala, povzbudenie, objatie, zrakový kontakt, – pracovníčky boli vedené k vzájomnej akceptácii, tolerancii, pomoci pri riešení problémov, B/ Vedenia k zdravému životnému štýlu: – u detí boli prehlbované poznatky o zdravej výžive (Tajomstvo života, zdravia, zdravej výživy) o konzumácii menej zdravých potravín pre život človeka (tuky, cukry), – deti boli vedené k zvýšenej konzumácii ovocia a zeleniny – podávanej denne v spolupráci s rodičmi, – v spolupráci so školskou jedálňou a na základe rozhovorov sme sa snažili o spestrenie jedálneho lístka o nové jedlá , ktoré by boli atraktívne pre deti a zamestnancov školy, – voľné chvíle počas dňa, ako aj v rámci pohybových aktivít sa využívali prvky zdravotných cvičení, jógy – aj očnej, cvičenia na správnu klembu dolných končatín, cvičenia pri hudbe, – v max. miere sa využíval čas strávený na pobytoch vonku, v letných mesiacoch počas celého dňa, – organizovali sa zaujímavé vychádzky do blízkeho okolia Bratislavy a mestskej časti Petržalka, C/ Organizovania spoločných stretnutí detí a ich rodičov s pracovníkmi školy: – účasť rodičov na plenárnych a triednych schôdzach rodičov, zasadnutia Rady školy a Rodičovského združenia pri MŠ, riešenie primárnych a aktuálnych otázok chodu školy, – rodičia boli nápomocní aj pri zabezpečovaní materiálnych potrieb školy (hyg. potreby, odpadový materiál, kopírovanie pracovných listov, výzdoba, zabezpečovanie občerstvenia,zber paiera, – počas roka sa organizovalo množstvo podnetných akcií, na ktorých boli rodičia účastní spolu so svojimi deťmi, – kladne hodnotím spoluprácu s členmi RZMŠ, ktorí sa svojim prístupom aktívne podielali na chode školy, na jeho zvelaďovaní v oblasti zlepšenia materiálnych podmienok výchovy detí. Závery: – naďalej pokračovať v plnení úloh projektu ŠPZ, byť aktívnou súčasťou chodu a rozvoja školy, – prehlbovať spoluprácu s rodičmi, prehlbovať u nich záujem a chcenie podielať sa na chode školy, – zlepšiť spoluprácu s pracovníčkami školskej jedálne – zlepšiť oblasť stravovania prísun väčšieho množstva zdravých potravín a spestrenia jedálneho lístka. – 2.Hodnotenie výchovno-vzdelávacej oblasti: - výchovno-vzdelávací proces sa realizoval v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2006/2007 a využívania nových prvkov z oblasti predškolskej výchovy, ktoré boli súčasťou Plánu práce a taktiež sa realizovalo aj plnenie cieľových úloh z projektu Školy podporujúcej zdravie, - výchovno-vzdelávacia činnosť bola plánovaná z Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ v tématických celkoch hry Tajomstvo života, - tr. Ježkovia, Lienky a Veveričky boli zapojené do experimentálneho overovania projektu „Kurikulum predškolskej výchovy“. Obsah úlohy bol vybraný z Programu, doplnený a obohatený bol o edukačnú hru z publikácie Podhájeckej, M. a kol. „Edukačnými hrami spoznávame svet“. Podstatou učenia v podmienkach MŠ bola preferovaná hra jako jadro edukačného procesu. Vhodne zvolenou hrou, ako aj vhodnými metódami a formami práce boli deťom sprostredkované informácie, ktoré ich viedli k pochopeniu súvislostí, k získavaniu
 11. 11. 1 nových poznatkov, k chápaniu okolitého světa v podmienkach MŠ. Hra bola hrou poznávacou, ktorá smerovala k rozšíreniu, prehĺbeniu a systematizácii detských predstáv, rozvíjala u detí poznatky, pamäť, pozornosť, myšlienkové procesy, pohotové reakcie na určité pokyny a viedla ich k dodržiavaniu pravidiel, upevňovala sebavedomie detí, spolupatričnosť, priebojnosť a rozvíjala komunikačné schopnosti, -do mesačných plánov boli v najstarších vekových skupinách zapracované úlohy z vydanej brožúry MŠ SR „Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou“, - učiteľky cielene zapracovávali do jednotlivých činností aj úlohy na rozvoj grafomotorických zručností detí a úlohy z oblasti Civilnej ochrany, -výchovno-vzdelávacia činnosť bola plánovaná mesačne a rovnomerné striedanie výchovných zložiek sa uskutočňovalo v 2-týždňových cykloch, -metódy, formy a prostriedky boli citlivo vyberané, v prevažnej miere zohľadňovali aktuálne výchovné potreby, vývinové a individuálne osobitosti detí, - vďaka premyslenej plánovanej činnosti boli aktivity zamerané na celkový osobnostný rozvoj detí v oblasti: - kognitívnej: intelektuálne schopnosti detí sú rozvinuté primerane ich veku, prevláda dobrá interakcia, stimulácia a kooperácia, učiteľky využívajú väčšinou aktivizujúce metódy a formy práce, deti zvládajú požiadavky na ne kladené, majú záujem o hru a činnosť, osvojujú si prvky environmentálnej výchovy, činnosti sa vykonávajú premyslene, väčšinou kolektívnou formou práce (využíva sa aj skupinová forma), vhodnými didaktickými prostriedkami, učiteľky prevažne rešpektujú individuálne tempo učenia, dostatok aktivizujúcich metód napomáha k rozvoju jazykových a komunikatívnych zručností sociálno-emocionálnej: deti sú adaptované na prostredie, deti mladšie jako 3 roky zadaptované v spolupráci s rodičmi, deti boli schopné plniť požiadavky učiteliek, majú osvojené návyky kultúrneho správania sa voči rovesníkom aj dospelým, dokážu samostatne vyjadriť svoje pocity, prežívanie, akceptovať pravidlá, - perceptuálno – motorickej:deti majú primerane rozvinuté pohybové schopnosti, pri realizácii pohybových aktivít vládne radostná a tvorivá atmosféra, primerane sa rozvíja zdravé sebavedomie a sebaúcta detí, ako aj vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám, vo výtvarnýcha pracovných činnostiach sa rozvíjala zrakovo-motorická koordinácia, deti vcelku zvládali zadané úlohy, rozvoja osobnosti detí:na formovanie ich hodnotovej orientácie priaznivo vplýva uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu, pedagogická diagnostika aj plány rozvoja detí s OPŠD boli vypracované, Pozitíva: - uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu a pozitívna sociálna klíma, - deti sú vedené k samostatnosti, zodpovednosti a spolupráci, - rozvíjanie kultivovanej detskej osobnosti, Negatíva: - primeranosť požiadaviek kladených ne deti, - málo sa poskytuje a očakáva spätná väzba, - kladenie uzavretých otázok učiteľkami, Odporúčania:- využívanie: spätnej väzby, netradičných prostriedkov, metód a foriem práce, - ponechať väčší priestor pre samostatnosť, nezávislosť a dobrovoľnosť detí, - vo väčšej miere využívať problémové riešenie, - eliminovať neefektívne formy (frontálne) práce, uplatňovať progresívne for my a metódy. Výsledky riadenia a vnútroškolskej kontroly: vytýčené ciele a koncepčné závery školy, ako aj hlavné ciele z projektu ŠPZ vychádzajú z dlhoročných tradícií školy a sú vo vzťahu ku konkrétnym podmienkam reálne a smerujú-
 12. 12. 1 ce k rozvoju školy, výchovno-vzdelávacia činnosť bola plánovaná z Programu , základným dokumentom bol Plán práce školy, ako aj projekt ŠPZ, Kurikulum predškolskej výchovy (overovanie), kvalifikačné zloženie pedagogického personálu je z hľadiska poslania priaznivé, hospitácie boli vykonávané priebežne, ciele hospitácií boli formulované smerom k deťom i k učiteľkám, z ktorých sú vypracované hospitačné záznamy, - kontrola bola zameraná aj na vedenie triednej dokumentácie, platieb detí, pedagogickej diagnostiky, estetiku šatní a tried, mimoškolských aktivít, krúžkovej činnosti, – predpisy z oblasti BOZP boli dodržané, drobné úrazy detí sa evidujú v zošite úrazov, sťažnosti neboli evidované, – Plán práce školy bol funkčný, konštruktívny a variabilný, čo vytváralo možnosť jeho neus táleho dopĺňania počas roka. o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o). Pozitívne výsledky dosahuje škola: – v oblasti vytvárania poznatkov o zdravom životnom štýle a ostatných úlohách a cieľoch Školy podporujúcej zdravie, – vo formovaní všestranného a osobnostného rozvoja detí, – v oblasti prosociálnej výchovy detí, prehlbovania environmentálneho cítenia u detí, – v organizovaní zaujímavých aktivít pre deti aj ich rodičov, – v prehlbovaní spolupráce s inými inštitúciami, – v realizovaní krúžkovej činnosti pod vedením interných učiteliek (výtvarný a športový). Nedostatky: – dosť vysoká chorobnosť a znížená dochádzka detí (hlavne v zimnejších mesiacoch), – spájanie detí do ostatných tried v prípade chorobnosti učiteliek, – obohatiť jedálny lístok detí, ako aj zamestnancov školy o väčší prísun ovocia, zeleniny, racionálnych výrobkov. Závery: – v záujme skvalitňovania výchovno-vzdelávacej práce využívať v maximálnej miere prvky ŠPZ, ako aj iné alternatívne prvky, – v širšej miere sa zúčastňovať metodických podujatí a získané poznatky uplatňovať v práci s deťmi s využívaním progresívnych metód práce, – vytvárať väčší priestor na prácu s deťmi s OPŠD, – v spolupráci so ŠJ snažiť sa o spestrenie jedálneho lístka (nové recepty zo zeleniny, sóje), – v rámci spolupráce s rodičmi a Rodičovským združením na škole a vhodným využitím financií získaných z 2% sa podieľať na obnove materiálnej základne školy ako aj revitalizácie školského dvora na efektívnejšie využívanie hrových aktivít pri pobytoch vonku. - II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) - zatekanie strechy v triede a svetlíkov v hale nad schodiskom , zatekanie umývarky, b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm.b) – športový krúžok pre deti staršie:16 (vedú: A.Hanulay, T.Kamenárová), – výtvarný krúžok: 15 detí (vedú:M.Hantáková, D.Jakubčinová), – kurz korčuľovania: 25detí a kurz plávania: 23 detí, – výuka anglického jazyka: 36 detí, – aktivity s rodičmi a pre rodičov: (výstavky, tvorivé dielne, besiedky,...) – výlety do blízkeho okolia,
 13. 13. 1 c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c) – stretnutia rodičov počas školského roka, – triedne stretnutia s rodičmi, – stretnutie s rodičmi novoprijatých detí, – besiedky pre rodičov, – tvorivé dielne s deťmi a ich rodičmi, – športové olympiády, – činnosť Rady školy pri MŠ a Rodičovského združenia, – konzultácie s rodičmi, – drobné opravy, spracovanie dreva pre potreby školy. d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú: – spolupráca so ZŠ Prokofievova (1.roč.) – s psychologičkou PPP Hrobákova - PaedDr. A.Winklerová, – s logopedičkou ZS Záporožská – Dr. Sečanská, – s pracovníkmi Záchrannej služby – p. Szarka a kol., – s Hasičmi – Čapajevova ul. – s Metodickým centrom BA kraja – metodické podujatia pre učiteľky, – s OŠKaŠ MČ Bratislava- Petržalka, – so SSŠaŠZP Bohrova 1, BA, – s kultúrnymi zariadeniami BA, – s divadelnými a hudobnými umelcami, – s jazykovou firmou EDESTA – výučba angličtiny, – s nákupným centrom Carefour – Panónska cesta (návšteva prevádzok v nákupnom centre), – spolupráca s Ing.R.Chodilom v oblasti realizovania environmentálneho projektu „Zvieratá“

×