MATERSKÁ ŠKOLA - ŠEVČENKOVA 35, 851 01 BRATISLAVA-PETRŽALKA

ŠKOLSKÝ PORIADOK
MŠ ŠEVČENKOVA 35, školský rok 2013/2014

Bra...
Školský poriadok pre MŠ ŠEVČENKOVA 35, 851 01 Bratislava

Je spracovaný v zmysle:
- Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchov...
Zriaďovateľ:
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Petržalka
Zamestnávateľ:
Stredisko služi...
Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ
všeobecne záväzným nariadením ( zákon ...
Rodičia majú prístup do budovy počas dňa: 06,15 - 08,20
11,30 - 13,00
14,30 – 17,15
Prevádzku materskej školy možno aj obm...
podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich
zverejní na viditeľnom mieste (v p...
Pedagogickí zamestnanci materskej školy vedú podrobnú pedagogickú diagnostiku o adaptácii
dieťaťa.
V prípade zníženej adap...
Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, športové
výcviky a ďalšie aktivity len s ...
Triedny učiteľ
Riaditeľka školy určí pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa. Triedny učiteľ
zodpovedá za úpl...
o) registratúrny poriadok,
p) štátny vzdelávací program – Školský vzdelávací program,
r) triedna kniha,
s) osobný spis die...
Náradie, náčinie a hračky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia – prie...
poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia
zúčastnených osôb a detí o be...
a) žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlad...
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola oboznámená so Školským poriadkom MŠ
Ševčenkova 35, Bratislava. Zaväzujem sa schvá...
VNÚTORNÁ

ORGANIZÁCIA
Pred nástupom dieťaťa do materskej školy predloží rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia
dieťaťa a o tom, že dieťa nie j...
Poschodie:

Včielky
Ježkovia
Lienky
Prízemie:
Mačiatka
Veveričky
Poschodie: Žabky

3 – 4 ročné deti
5 – 6 ročné deti
2,5 –...
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca ...
Spolupráca ŠJ a MŠ.
Vedúca ŠJ spolupracuje s riaditeľkou MŠ na základe vydaného prerozdelenia kompetencií
riadenia školske...
- vedúca ŠJ odovzdá náhradné kľúče od prevádzky ŠJ v zalepenej obálke riaditeľke MŠ
(splnené),
-v prípade použitia náhradn...
Desiata:

1.
2.
3.

08,30 – 08,50 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky,
09,00 – 09,15 hod. : Žabky, Kuriatka, Lienky
09,25 - 09...
Krúžková činnosť
Zabezpečujú interné pedagogické zamestnankyne ( športový, spevácky, výtvarný,
environmentálny) pre minimá...
Organizácia v spálni.
Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžama),
ktoré si...
Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka
školy. Zamestnanec spisujúci záznam p...
Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť
prípravkom Biolit na lezúci hmyz, pr...
Pobyt vonku sa uskutočňuje v teplejších mesiacoch 2-3 x za deň, v chladnejších mesiacoch 1
x za deň. Deti chodia na pobyt ...
Na vetranie priestorov sa využívajú okná, balkóny sa otvárajú len za prítomnosti učiteľky
alebo upratovačky. Pri odchode z...
Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy
a ochranu zdravia detí zodpovedajú a...
Zriaďovateľ:
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Petržalka
Zamestnávateľ:
Stredisko služi...
Vnútorná organizácia materskej školy:
1. Organizácia tried a vekové zloženie detí
Prízemie: Kuriatka: 4 – 5 ročné deti
Myš...
Stravovanie:
Jedlo sa deťom podáva v jedálni v troch etapách:
Desiata: 1.
08,30 – 08,50 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky,
2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Školský poriadok Materskej školy Ševčenkova 35 v školskom roku 2013/2014

1,361 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
223
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Školský poriadok Materskej školy Ševčenkova 35 v školskom roku 2013/2014

 1. 1. MATERSKÁ ŠKOLA - ŠEVČENKOVA 35, 851 01 BRATISLAVA-PETRŽALKA ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ ŠEVČENKOVA 35, školský rok 2013/2014 Bratislava: 02.09.2013
 2. 2. Školský poriadok pre MŠ ŠEVČENKOVA 35, 851 01 Bratislava Je spracovaný v zmysle: - Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. , - Pracovného poriadku pedagogických a ostatných zamestnancov Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava ako i podľa podmienok školy, - Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Petržalka č.1/2012, - Organizačného poriadku Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava.
 3. 3. Zriaďovateľ: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Petržalka Zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 05 Bratislava ( IČO 318 11 485 ) Materská škola je osemtriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie a predprimárne vzdelávanie deťom vo výchovno-vzdelávacom jazyku, ktorým je štátny jazyk: slovenský jazyk. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu ( alternatíva § 2, ods.2, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhášky č. 308/2009 Z.z.). Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu ( podľa § 6 a 7 zákona NR SR č. 245/2008 z.z. ) alebo jeho ucelenej časti, môže dieťa získať stupeň vzdelania uvedený v odseku (2) až (5). Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odbor vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30.jún príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom ktorý vyjde na posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Materská škola ( § 28 ods. (1) z. 245/2008 ) podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola Ševčenkova 35 v Bratislave, je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná hala, dve triedy s príslušenstvom, spoločenská miestnosť, jedáleň pre deti, zborovňa pre učiteľov, miestnosť s príslušenstvom pre upratovačky. Na poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom a 1 náhradná trieda, ktorá sa nachádza v priestoroch malej telocvične (keď vychádzame z projektovej dokumentácie),archívna miestnosť s toaletou a sprchovým kútom a riaditeľňa. Na prízemí sa nachádza kabinet pomôcok, telocvičňa, jedáleň pre deti, školská kuchyňa s príslušenstvom, elektrorozvodňa, náraďovňa a átrium, v ktorom sú umiestnené 2 bazény na kúpanie detí (využívané v letnom období). Druhý pavilón tvorí vstupná hala, miestnosť na krúžkovú činnosť, jedáleň pre dospelých, 2 triedy s príslušenstvom na prízemí a 1 trieda na poschodí s príslušenstvom, izolačná miestnosť, kabinet na odkladanie výzdoby a kabinet na prezliekanie učiteliek. Pre pobyt detí vonku slúži školský dvor s 2 pieskoviskami a hrovými prvkami pre hru detí. Prevádzka materskej školy: Čas prevádzky materskej školy určuje riaditeľka MŠ podľa miestnych podmienok a potrieb Čiastočná úhrada výdavkov materskej školy: Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu ( § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov ).
 4. 4. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením ( zákon č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov ) Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Petržalka č. Tento príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pri predčasnom zaškolení dieťaťa, na základe odborného vyšetrenia dieťaťa a získania právoplatného rozhodnutia môže rodič požiadať zriaďovateľa o odpustenie príspevku alebo o uhrádzanie príspevku polovičnou sumou. Je v kompetencii zriaďovateľa, či rodičovi v jeho žiadosti vyhovie. Riaditeľ školy nemá v tejto veci žiadne kompetencie. Neuhradenie príspevku v horeuvedenom termíne môže byť dôvodom na ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 1)ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 2)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží prostredníctvom riaditeľky materskej školy ( Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právnickej osobe ) doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ( zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi...) 3)ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 4)ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. zákonných zástupcov po prerokovaní so zákonnými zástupcami na stretnutí rodičov a na základe písomnej požiadavky rodičov, ktorú potvrdili svojim podpisom v triednych zoznamoch a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzka materskej školy bola prerokovaná: .09.2013 Plenárnou schôdzou Rodičovského združenia a odsúhlasená dňa: .09.2013 Radou školy dňa: .09.2013 Pedagogickou radou dňa: 30.08.2013 Zriaďovateľom materskej školy dňa: .09.2013 Riaditeľka materskej školy: Mgr. Jana Trvalcová, tel.č.: 63 826 877 / 0911 814581 Zástupca riaditeľa: Bc. Anna Hanulay, Počas jej neprítomnosti poverí zastupovaním riaditeľka inú pedagogickú zamestnankyňu. Konzultačné hodiny riaditeľky materskej školy: - utorok v párnych týždňoch: 16,15 - 17,00 - pondelok/streda v nepárnych týždňoch 11,00 - 14,00 V prípade potreby sa rodičia môžu obrátiť na riaditeľku zariadenia vo vopred dohovorenom čase. Vedúca školskej jedálne: Mária Mackovičová - tel. č.: 63 813 148 Konzultačné hodiny vedúcej školskej jedálne: - prvý pondelok v mesiaci, alebo po dohode s vedúcou ŠJ,
 5. 5. Rodičia majú prístup do budovy počas dňa: 06,15 - 08,20 11,30 - 13,00 14,30 – 17,15 Prevádzku materskej školy možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na dobu troch týždňov z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov. Na prerušenie prevádzky materskej školy vydáva rozhodnutie zriaďovateľ. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy oznámi riaditeľka MŠ spravidla dva mesiace vopred. Počas prerušenia prevádzky materskej školy môžu byť deti sústredené do náhradnej MŠ. Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. Prijímanie detí do materskej školy Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Deti sa prijímajú do materskej školy priebežne aj počas školského roka a to len v prípade voľnej kapacity školy – týka sa všetkých detí, aj detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo detí s odloženou školskou dochádzkou. Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy a inom verejne dostupnom mieste od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi školy spravidla do 15.apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade prijímania dieťaťa so zdravotným znevýhodnením podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a od 01.01.2011 – predĺžená rodičovská dovolenka môže byť dieťa prijaté na celodenný pobyt do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné
 6. 6. podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste (v priestoroch školy, resp. v blízkom okolí školy). Na základe platnosti zákona č. 597/2003 Z. z. a jeho novelizácie č. 325/2012 § 7, ods. 5 je rodič povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy podpísať čestné prehlásenie, že dieťa navštevuje len jedno zariadenie materskej školy. Kritériá na prijímanie detí do MŠ Ševčenkova 35 v Bratislave: Prednostne sa prijímajú deti ktoré: a) dovŕšili 5 rok veku, b) sú staršie ako 3 roky, c) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, d) deti zamestnaných rodičov, e) deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v MČ Bratislava Petržalka, f) mladší súrodenci (menej ako 3-ročný) už prijatých a chodiacich detí. Prerušená dochádzka dieťaťa je možná na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a potvrdenia od lekárky,.... Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľka školy s uvedením doby prerušenia od – do. Rodič je povinný oznámiť, kedy dieťa po prerušení dochádzky nastúpi alebo nenastúpi do materskej školy. Na dočasne uvoľnené miesto môže riaditeľka školy prijať iné dieťa na základe rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy s uvedením presného termínu prijatia od – do. Rodič, ktorého dieťa chodí na dočasne uvoľnené miesto a môže ďalej chodiť do MŠ, musí znovu podať novú žiadosť, nakoľko vydané rozhodnutie o prijatí bolo v určitom termíne a bolo skončené v určenom termíne od – do. Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu ( § ť ods. 13 písm. a) zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov ) V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace a po vzájomnej dohode s rodičmi. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Alternatívne riešenie adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ: Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa do materskej školy môže po vzájomnej dohode riaditeľky a rodiča predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt v materskej škole, v ktorej má byť umiestnené. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti každého dieťaťa a od týchto osobitostí závisí aj jeho dĺžka . V čase adaptačného pobytu dieťaťa je veľmi dôležité vytvorenie emocionálneho kontaktu medzi dieťaťom a učiteľkou, rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa a dôsledné uplatňovanie individuálneho prístupu k nemu. Osobitnými konzultáciami s rodičmi treba predchádzať, resp. odstraňovať problémy správania dieťaťa.
 7. 7. Pedagogickí zamestnanci materskej školy vedú podrobnú pedagogickú diagnostiku o adaptácii dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa v záujme jeho zdravého telesného a duševného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom, alebo na jeho písomnú žiadosť rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa (na dohodnutý čas ) alebo ukončiť jeho dochádzku. Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa. Mať v triede pre dieťaťa so zdravotným znevýhodnením osobného asistenta zákon nedovoľuje. Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom zariadenia podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia. Organizácia materskej školy: Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 až 12 a ods. 15 zákona. Najvyšší počet detí v triede materskej školy je podľa zákona č. 245/2008 Z. z.: a) 20 v triede pre 3 – 4 ročné deti, b) 21 v triede pre 4 – 5 ročné deti, c) 22 v triede pre 5 – 6 ročné deti, d) 21 v triede pre 3 – 6 ročné deti. Ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa ( podľa § 28 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z .z.). Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť detí a najviac desať detí. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. V náhradnej triede je určí počet na základe rozhodnutia z Regionálneho úradu zdravia a hygieny. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie prekročiť počet detí v triedach najviac o tri deti ( ako je uvedený v § 28 ods.10 do školského roku 2011/2012)- podľa § 161 ods. 1. Deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku sa obvykle zaraďujú do samostatnej triedy. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa zaraďujú do triedy spolu s ostatnými deťmi; ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť najviac 16 detí. Individuálnu logopedickú činnosť zabezpečuje v materskej škole logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva. V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť, ktorú zabezpečujú interní zamestnanci, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré nemajú odbornú spôsobilosť, činnosť zabezpečujú aj cudzí lektori. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
 8. 8. Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, športové výcviky a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode a odsúhlasení zriaďovateľom. Riadenie materskej školy: V čase neprítomnosti riaditeľky riadi materskú školu jej zástupkyňa, alebo učiteľka poverená zastupovaním. Na vykonávanie hospodársko-administratívnych prác v materskej škole možno zamestnať samostatného zamestnanca. Rozsah pracovného úväzku určí zriaďovateľ. Riaditeľka utvára podmienky aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Riaditeľka materskej školy: • rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy, rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu ( § 5 ods.13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. ) • určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom, zaradenie dieťaťa do triedy dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie • rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ( §5 ods. 13 písm. d zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov ), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu • rozhoduje o preradení dieťaťa do materskej školy s deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami pri zmene charakteru postihnutia dieťaťa, a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené, • rozhoduje o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku školy zákonným zástupcom, • rozhoduje o vnútornej organizácii materskej školy, vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého alebo rozdielneho veku, • rozhoduje o predčasnom ukončení predprimarného vzdelávania (§ 5 ods. 13 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z.). Ak ide o rozhodnutie podľa predchádzajúcich bodov, riaditeľka vyhotovuje písomné rozhodnutie. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa. Riaditeľka utvára podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy. Poradné orgány riaditeľa Poradný orgán riaditeľa materskej školy je pedagogická rada a metodické združenie. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Riaditeľka materskej školy zriaďuje pre učiteľov metodické združenie ako svoj poradný a iniciatívny orgán, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetci učitelia materskej školy. Ak v materskej škole pôsobí asistent učiteľa, je tiež členom metodického združenia. Vedením metodického združenia poverí riaditeľ odborne zdatného učiteľa. Plán činnosti metodického združenia každoročne schvaľuje riaditeľ školy. Metodické združenie MŠ Ševčenkova 35: Vedúca: Mgr. Zuzana Michaleková, Členovia: Miriam Lachkovičová, Bc. Anna Hanulay.
 9. 9. Triedny učiteľ Riaditeľka školy určí pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa. Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie a dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy, spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Ak je triedny učiteľ neprítomný, zastupuje ho druhá učiteľka na triede. Pri neprítomnosti dlhšej ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie iného pedagogického zamestnanca. Triedne učiteľky: (sa striedajú v ročnom intervale): Kuriatka: Bc. Anna Hanulay / Alžbeta Ahmed, Ježkovia: len Eva Nagyová Veveričky: Miriam Lachkovičová/ Mgr. Katrína Hovančíková Majdišová, Žabky: Mária Kovácsová/ Marta Svobodová, Včielky: Darina Sedláčková /Beáta Sucháňová Mgr. Zuzana Michaleková/ Elena Ružeková, Mačiatka: Lienky: Jana Gašparíková Myšky: Ivona Čišková/ Ľubica Foltýnová. Dokumentácia materskej školy: V materskej škole sa podľa § 11 zákona 245/2008 Z. z. vedie pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia súvisiaca s riadením školy. Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa tak, aby ju nebolo možné meniť. V pedagogickej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii možno zrejmé chyby opraviť s uvedením dátumu opravy a podpisom osoby, ktorá opravu urobila. Na osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nemožno robiť opravy. Súčasťou dokumentácie sú aj rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Triedna kniha, Dochádzka detí a Osobný spis dieťaťa sa vedú na schválených tlačivách (ŠEVT). Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvoria: a) zápisnice z rokovania pedagogických rád a iných porád, metodických združení, b) správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie, c) ročný plán vnútornej kontroly školy, d) prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole (denný poriadok), e) hodnotenia detí a zamestnancov materskej školy, f) evidencia pracovného času zamestnancov podľa osobitného zákona, ( § 99 Zákonníka práce ) g) evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov, h)prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a odbornej spôsobilosti pedag. zamestnancov, i) plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, j) dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov a iných aktivít, k) evidencia pošty, l) prevádzkový poriadok školy, m) pracovný poriadok zamestnancov, n) evidencia inventára,
 10. 10. o) registratúrny poriadok, p) štátny vzdelávací program – Školský vzdelávací program, r) triedna kniha, s) osobný spis dieťaťa, t) školský poriadok, u) plány výchovno - vzdelávacej činnosti, v) plán práce školy. Triedna dokumentácia – triedna kniha, osobný spis dieťaťa - evidenčné lístky, plány výchovno-vzdelávacej práce, Školský vzdelávací program, evidencia dochádzky, fotokópia preukazu poistenca dieťaťa, evidencia príspevku rodiča, individuálne záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika, rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou), projekt ŠPZ. Škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje ( zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) a) o deťoch v rozsahu: meno a priezvisko dátum a miesto narodenia bydlisko rodné číslo štátna príslušnosť národnosť fyzického a duševného zdravia mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa: meno priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt Osoby, ktoré pri plnení pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovno-právneho vzťahu ( § 18 a § 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ). Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní detí: Škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí, b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov, c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí, d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, e) viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
 11. 11. Náradie, náčinie a hračky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti musí zodpovedať zdravotnému stavu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí, ako aj veľkostnému typu a účelu zariadenia. Hračky, výchovné pomôcky a ďalšie predmety určené pre deti a mládež musia svojimi vlastnosťami zodpovedať požiadavkám ustanoveným osobitným predpisom - zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách a o posudzovaní zhody, ktorým sa ustanovujú, Nariadenie vlády č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia, pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. Ak idú učiteľky na dlhšiu a lebo vzdialenejšiu vychádzku, zoberú si so sebou lekárničku, reflexné vesty - pre učiteľky aj deti (majú ich oblečené) a stop terč. Pri prechode cez cestu dbajú obidve učiteľky na bezpečnosť – učiteľka vchádza na vozovku prvá (má oblečenú reflexnú vestu) a stop terčom zastavuje premávku, druhá učiteľka prevedie deti cez cestu. Učiteľka so stop terčom stojí v strede komunikácie dovtedy, pokiaľ neprejde cez cestu posledné dieťa. Učiteľky zodpovedajú za dĺžku pobytu detí vonku a dbajú na to, aby boli deti vzhľadom na ročné obdobie primerane oblečené a chránené pred nežiadúcimi vplyvmi (v lete – slnečné žiarenie v čase medzi 11,00 – 15,00 hod.) Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto: a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca, b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca, d) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu, e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 zákona. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec
 12. 12. poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa nesmú použiť hromadné dopravné prostriedky. Školský poriadok materskej školy je umiestnený na mieste dostupnom všetkým zamestnancom predškolského zariadenia - v zborovni a pre rodičov na pútačoch v hlavných vchodoch budovy. Podľa § 144 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) boli vypracované Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu: Dieťa má právo na: a) rovnoprávny prístup ku vzdelaniu b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách c) vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanoveným týmto zákonom e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti f) poskytovaniu poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu (2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. (3) Dieťa je povinné a) neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania b) dodržiavať poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, d) chrániť pred poškodením učebné pomôcky e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, (4) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy (5) Zákonný zástupca dieťaťa má právo
 13. 13. a) žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, b) oboznámiť sa výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, d) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, e) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, (6) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný a) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby, c) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, d) v stanovenom termíne uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (do 10. dňa v mesiaci), ako aj poplatky za odobratú stravu (uhrádza sa mesiac vopred), e) nahlásiť prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy s nahlásením termínu nástupu dieťaťa do materskej školy, f) zabezpečiť včasný odchod dieťaťa domov, g) zabezpečiť osobnostný rozvoj dieťaťa vo všetkých jeho oblastiach, (7) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. (8) Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach, (9) Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných prípadoch a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa trvá dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich dní, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára, alebo svojím podpisom na triednom tlačive potvrdí zdravotný stav dieťaťa.
 14. 14. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola oboznámená so Školským poriadkom MŠ Ševčenkova 35, Bratislava. Zaväzujem sa schváleným Školským poriadkom riadiť, dbať na jeho dodržiavanie, ako aj viesť rodičov k jeho dodržiavaniu. Alžbeta AHMED ....................................................... Anna HANULAY, Bc. ....................................................... Ivona ČIŠKOVÁ ....................................................... Ľubica FOLTÝNOVÁ ....................................................... Mária ŠUBÍNOVÁ ........................................................ Jana TRVALCOVÁ, Mgr. ........................................................ Eva NAGYOVÁ ........................................................ Jana GAŠPARÍKOVÁ ......................................................... Beáta SUCHÁŇOVÁ ........................................................ Darina SEDLÁČKOVÁ ........................................................ Katarína HOVANČÍKOVÁ MAJDIŠOVÁ, Mgr. ............................................... Miriam LACHKOVIČOVÁ ......................................................... Zuzana MICHALEKOVÁ, Mgr. ......................................................... Elena RUŽEKOVÁ ......................................................... Mária KOVÁCSOVÁ ......................................................... Marta SVOBODOVÁ ......................................................... Upratovačky: Helena FERIANČEKOVÁ ......................................................... Jarmila MARŠALKOVÁ ......................................................... Viera RIGOÓVÁ .......................................................... Mária IŠTOKOVÁ .......................................................... Daniela REŽOVÁ ..........................................................
 15. 15. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA
 16. 16. Pred nástupom dieťaťa do materskej školy predloží rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu a nemá nariadené karanténne opatrenia, čo potvrdí svojim podpisom. Rodič je povinný po prvom nástupe dieťaťa do materskej školy priniesť potvrdenie o zdravotnom stave (týka sa len novoprijatých detí). Rodič poskytuje základné informácie triednej učiteľke o sebe ako aj o dieťati, ktoré sa zaznamenávajú do osobného spisu dieťaťa (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo,...). Dieťa si do materskej školy prinesie svoje osobné potreby: vešiak, obuv na prezúvanie - papuče ( odporúčame zdravotné ortopedické sandále, alebo topánky, nie šľapky ), pyžamu, náhradné spodné oblečenie a ak rodič trvá na prezliekaní dieťaťa môže si doniesť aj vrchné prezlečenie napr. tepláky, ďalej potrebuje úbor na cvičenie, hygienické vreckovky, kefku a pohárik, ( predmety rodič označí menom, aby sa predišlo strate alebo zámene). Do materskej školy sa neodporúča nosiť predmety zo zlata - šperky, hodinky ani iné drahšie predmety. Hračky si do materskej školy môže dieťa doniesť, ak je navyknuté spať s nimi, za iné hračky materská škola neberie zodpovednosť v prípade straty alebo poškodenia. Rodič zodpovedá za pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy: privádza dieťa do MŠ spravidla do 8,20 hod. a prevezme ho spravidla po 14,15 hod. Spôsob dochádzky dieťaťa do MŠ môže rodič dohodnúť s triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa ( neskôr ako po 8,20 hod.) dohodne rodič čas príchodu dieťaťa a spôsob stravovania s triednou učiteľkou. Dohoda musí byť uzatvorená tak, aby nedošlo k narúšaniu priebehu činností ostatných detí a chod školskej kuchyne. Prevzatie dieťaťa z MŠ dohodne rodič osobne s triednou učiteľkou. Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 7 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá ( § 9 a § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka ). Neprítomnosť dieťaťa v MŠ a odhlásenie dieťaťa zo stravy oznámi rodič buď osobne, deň vopred alebo telefonicky najneskôr do 8,15 hod v deň neprítomnosti dieťaťa. V prípade, že tak neučiní, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Rodič najneskôr do 14 dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania neprítomnosti v MŠ. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi rodič riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti písomne. Pri neprítomnosti trvajúcej dlhšie ako 5 dní predloží prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ( § 24 ods. (6,8) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia ). Ak rodič do 14 dní neoznámi riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane porušuje Školský poriadok MŠ (napr. opakované neuhradenie poplatkov za odobratú stravu, ako aj neuhradenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole), riaditeľka MŠ po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. Prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy môže riaditeľka po predložení písomnej žiadosti rodiča doloženej potvrdením ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a konca jeho choroby, resp. liečebného pobytu. Vnútorná organizácia materskej školy: Počty detí na triedu podľa § 28 ods. 10, môže byť zvýšený o tri podľa hygienických požiadaviek. 1.Organizácia tried a vekové zloženie detí Prízemie: Kuriatka: 4 – 5 ročné deti Myšky 3 – 4 ročné deti
 17. 17. Poschodie: Včielky Ježkovia Lienky Prízemie: Mačiatka Veveričky Poschodie: Žabky 3 – 4 ročné deti 5 – 6 ročné deti 2,5 – 6 ročné deti 4 – 5 ročné deti 5 – 6 ročné deti 5 – 6 ročné deti 2. Prevádzka tried, schádzania a rozchádzanie detí Žabky: od 07,00 hod. do 16,30 hod. Mačiatka: od 07,00 hod. do 16,15 hod. Kuriatka: od 07,30 hod. do 16,30 hod. Včielky: od 07,00 hod. do 16,00 hod. Ježkovia: od 07,00 hod. do 16,45 hod. Lienky: od 08,00 hod. do 16,30 hod. Myšky: od 07,00 hod. do 16,00 hod. Veveričky: od 07,00 hod. do 16,45 hod. V čase od 06,15 hod. do 07,10 hod. sa deti schádzajú v spoločenskej miestnosti. Od 07,10 hod. sa začína prevádzka v triedach Veveričky, Žabky, Mačiatka, Myšky, Včielky a Ježkovia. V čase od 07,10 hod. do 07,30 hod. preberá učiteľka z triedy Včielky deti z tr. Kuriatka. V čase od 07,10 hod. do 08,00 hod. preberá učiteľka z tr. Ježkovia deti z tr. Lienky. O 16,00 hod. končí prevádzka v triedach Myšky (deti sa odovzdajú do tr. Ježkovia), Včielky (deti sa odovzdajú do tr. Kuriatka). O 16,15 hod. končí prevádzka v tr. Mačiatka, deti sa odovzdávajú do tr. Veveričky. O 16, 30 hod. končí prevádzka v triedach Lienky, Žabky a Kuriatka, potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu. O 16,45 hod. končí prevádzka v triedach ježkovia a Veveričky, potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu. Učiteľka, ktorá má záverečnú zmenu, prichádza do telocvične o 16,30 hod., kde preberá deti od ostatných učiteliek. Služby podľa rozpisu, vrátane otvárania a zatvárania sa nachádzajú na pútači pre učiteľky. Stravovanie v MŠ Školská jedáleň slúži na prípravu, výdaj a konzumáciu jedla a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole Výšku úhrady na stravovanie určuje Miestny úrad mestská časť Bratislava – Petržalka. Ak sa dieťa v MŠ stravuje, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení aj výdavky na stravovanie. Výdavky na stravovanie sa hradia vopred od 20. do 30. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci bezhotovostným stykom prostredníctvom šekov alebo bankovým prevodom. Prvotnú evidenciu o počte stravníkov vykonáva triedna učiteľka na základe osobného dohovoru s rodičom. Počet prihlásených stravníkov zisťuje do 8,20 hod. upratovačka p. Helena Feriančeková. Dieťa v MŠ môže prihlasovať na odoberanie desiatej, obeda a olovrantu, podľa dohody rodiča s vedúcou ŠJ a triednou učiteľkou. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
 18. 18. podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií určí zriaďovateľ. Na základe VZN Mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 1/2012 rodič prispieva na režijné náklady pre dieťa sumou 0,10€ na jedno odobraté hlavné jedlo. Režijné náklady sa týkajú aj zamestnancov školy. Diétne stravovanie je možné v podmienkach materskej školy uskutočňovať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v oblasti stravovania s presným popisom spôsobu manipulácie a vydávania jedla. Zabezpečenie diétneho stravovania v školských zariadeniach pre deti s potravinovou alergiou možno uskutočňovať dvomi spôsobmi, a to: 1. Diétna strava pre deti materských škôl sa pripravuje priamo v zariadení školského stravovania podľa odporúčaných receptúr pre diétne stravovanie (Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní vydalo MŠ SR 2008 pod číslom CD-2008-809/1771-1:918). 2. Deťom je možné individuálne donášať stravu do zariadenia školského stravovania vtedy, ak posúdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo posúdenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore dokladuje, že výživa dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie. Hotovú diétnu stravu po vzájomnej dohode rodičov, riaditeľa školy a vedúcej školskej jedálne zabezpečuje zákonný zástupca pričom musia byť splnené tieto podmienky: a) hotový diétny pokrm v uzavretých prepravných umývateľných nádobách dodá zákonný zástupca dieťaťa v deň jeho konzumácie, b) jedlo v nádobách sa uchováva v samostatnom chladiacom zariadení. Ak podmienky školskej kuchyne nedovoľujú tento postup, je možné skladovať donesený pokrm vo vyčlenenej časti chladničky, určenej výhradne len na tento účel. c) hotové diétne jedlo sa bude zohrievať v mikrovlnnej rúre, d) v záujme zamedzenia krížovej kontaminácie bude nádoby umývať rodič, prípadne sa budú umývať v umývačke riadu zariadenia školského stravovania. Pri ohrievaní a podávaní donášanej individuálnej stravy je potrebné dôsledne dbať na to, aby sa do nej nedostali alergény, napríklad kuchynským riadom, ktorý sa použil na prácu s inými potravinami pri príprave stravy pre zdravé deti. Na servírovanie a podávanie stravy je potrebné používať samostatný riad a umývanie prepravných nádob sa musí zabezpečovať v spolupráci rodičmi, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii pri ochrane zdravia detí navštevujúcich materskú školu. Zabezpečenie diétneho stravovania detí, vrátane donášky stravy pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál, musí byť zakomponované v prevádzkovom poriadku školy.Za postup pri zabezpečovaní diétneho stravovania zodpovedá vedúca ŠJ a zamestnanec poverený podávaním stravy. V prípade, že rodič do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca neuhradí výdavky na stravovanie dieťaťa, vedúca ŠJ pri MŠ upozorní rodiča osobne alebo písomne na túto povinnosť, ktorú mu prikazuje školský poriadok MŠ. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti rodiča, bude problém riešený ako opakované závažné porušenie školského poriadku MŠ. Jedlo sa deťom podáva v jedálni MŠ v čase, ktorý určuje harmonogram stravovania. Na úprave a podávaní stravy sa podieľajú prevádzkoví zamestnanci MŠ a ŠJ. Rodičia majú vstup do priestorov jedálne MŠ zo zdravotných dôvodov zakázaný. Nezrovnalosti ohľadne stravovania si môžu rodičia osobne vykonzultovať s vedúcou ŠJ v čase jej konzultačných hodín, alebo telefonicky na tel. č. 63 81 31 48.
 19. 19. Spolupráca ŠJ a MŠ. Vedúca ŠJ spolupracuje s riaditeľkou MŠ na základe vydaného prerozdelenia kompetencií riadenia školskej jedálne medzi riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ a zmien v Organizačnom poriadku zamestnávateľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava v oblastiach: 1. Dodržiavanie pracovnej disciplíny: - zabezpečuje a zodpovedá vedúca ŠJ - kontroluje riaditeľka MŠ 2. Činnosť ŠJ v oblasti prípravy stravy: - za prípravu stravy a výdaj stravy zodpovedá vedúca ŠJ 3. BOZP: - zabezpečuje a zodpovedá vedúca ŠJ - kontroluje riaditeľka MŠ 4. Hygienické predpisy: - zabezpečuje a zodpovedá vedúca ŠJ - kontroluje riaditeľka MŠ 5. Ochrana majetku: - v ŠJ zodpovedá za evidenciu a ochranu majetku vedúca ŠJ 6. Vzdelávanie: - vzdelávanie zamestnancov zabezpečuje vedúca ŠJ 7. Hodnotenie pracovných výsledkov: - hodnotenie pracovných výsledkov zamestnancov ŠJ robí vedúca ŠJ - hodnotenie pracovných výsledkov vedúcej ŠJ robia riaditeľky MŠ 8. Preddavok: - s preddavkom ŠJ hospodári vedúca ŠJ 9. Dodržiavanie pracovného času: - za dodržiavanie pracovného času zodpovedá vedúca ŠJ - dodržiavanie pracovného času kontroluje riaditeľka MŠ 10.Dochádzka: - zamestnanci MŠ a ŠJ sa zapisujú na jednom mieste, ktoré určí riaditeľka MŠ - výkaz o dochádzke robí vedúca ŠJ a podpisujú ho aj riaditeľky MŠ 11.Opustenie pracoviska: - opustenie pracoviska zapisujú zamestnanci ŠJ do dochádzky - potvrdenú priepustku prikladajú zamestnanci ŠJ k dochádzke 12.Pracovný čas: - pracovný čas v ŠJ je od 7,30 – 15,30 hod. - v prípade potreby je možné pracovný čas upraviť v rozmedzí jednej hodiny 13.Príplatky: - prácu nad čas a výkonnostné príplatky odsúhlasuje riaditeľka MŠ na základe vopred schváleného povolenia zamestnávateľom 14.Dovolenka: - dovolenku zamestnancov ŠJ odsúhlasuje riaditeľka MŠ - počas dovolenky zamestnancov ŠJ je vedúca ŠJ povinná zabezpečiť prevádzku 15.Práceneschopnosť (PN): - počas PN zamestnanca ŠJ zabezpečuje činnosť ŠJ vedúca ŠJ - počas PN vedúcej ŠJ riaditeľka MŠ ohlási neprítomnosť vedúcej ŠJ zamestnávateľovi a oznámi mu zabezpečenie prevádzky, resp. požiada o zabezpečenie prevádzky 16.Zabezpečenie ochrany prevádzky ŠJ:
 20. 20. - vedúca ŠJ odovzdá náhradné kľúče od prevádzky ŠJ v zalepenej obálke riaditeľke MŠ (splnené), -v prípade použitia náhradných kľúčov je riaditeľka MŠ povinná spísať zápis s odôvodnením 17.Sťažnosti: - sťažnosti na prevádzku ŠJ rieši riaditeľka MŠ v zmysle vyššie uvedených kompetencií, o výsledku informuje zamestnávateľa - závažnejšie sťažnosti odstupuje riaditeľka MŠ zamestnávateľovi do 10 dní od jej doručenia o odstúpení sťažovateľa (okrem anonymných sťažností) 18.Všeobecné postupy: - riaditeľka MŠ a zástupkyňa riaditeľky si vybavia zdravotný preukaz - v prípade neprítomnosti riaditeľky MŠ ju zastupuje jej zástupkyňa - stoly v ŠJ čistia zamestnanci ŠJ, nečistoty ktoré nie sú spôsobené stravou čistia na stoloch upratovačky MŠ - školskú jedáleň upratuje upratovačka MŠ - školskú kuchyňu upratujú zamestnanci ŠJ 19.Stravný lístok: - vedúca ŠJ konzultuje stravný lístok s riaditeľkou MŠ 20.Spoločenské akcie: - spoločenské a kultúrne akcie zabezpečuje riaditeľka MŠ v súčinnosti s vedúcou ŠJ. Ďalej aj: • pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi počas stravovania. Pri stravovaní mladších detí vykonávajú pedagogický dozor nad deťmi obidve učiteľky a v prípade potreby pomáhajú dokrmovať deti aj p. upratovačky. • pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí • pri výchove k spoločenskému stravovaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a pri zabezpečovaní pitného režimu Za úpravu jedálne, prestieranie a podávanie stravy zodpovedajú zamestnankyne ŠJ. Učiteľka MŠ dbá na výchovné metódy vedúce k spoločenskému správaniu pri stravovaní a odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov. Dokrmovanie detí prebieha individuálne, nenásilne podľa dohody s rodičmi. Je zakázané nútiť dieťa jesť. Vedúca ŠJ spolupracuje s orgánom školskej samosprávy pri prevádzke školského stravovania - informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy, uplatňuje záujmy rodičov vo vzťahu ku ŠJ. Organizácia v jedálni Jedlo sa deťom podáva v jedálni v troch zmenách, podľa harmonogramu stravovania, ktoré vypracováva riaditeľka MŠ v spolupráci s vedúcou ŠJ. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka materskej školy a učitelia. Učitelia vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti dieťa jesť. Stravovanie detí: Jedlo sa deťom podáva v jedálni v troch etapách:
 21. 21. Desiata: 1. 2. 3. 08,30 – 08,50 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky, 09,00 – 09,15 hod. : Žabky, Kuriatka, Lienky 09,25 - 09,35 hod. : Veveričky, Ježkovia Obed: 1. 2. 3. 11,10 – 11,35 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky, 11,50 – 12,15 hod. : Žabky, Kuriatka, Lienky 12,25 - 12,45 hod. : Veveričky, Ježkovia Olovrant: 1. 2. 3. 14,00 – 14,25 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky, 14,30 – 14,45 hod. : Žabky, Kuriatka, Lienky 14,55 - 15,10 hod. : Veveričky, Ježkovia Mladšie deti používajú pri jedle lyžicu a neskôr individuálne podľa posúdenia triednych učiteliek v 2.polroku aj vidličku. Staršie deti používajú vidličku a podľa individuálnych schopností v 2. polroku aj kompletný príbor. Najstaršie deti používajú kompletný príbor a v 2. polroku sa učia samostatnosti pri sebaobslužných prácach - odnášajú si poháre, taniere a príbor na určené miesto. Záujmové činnosti Vykonávajú sa podľa mesačného plánu výchovnej práce, podľa podmienok a záujmov detí. Nadväzujú na edukačné činnosti v dopoludňajších aktivitách, upevňujú a utvrdzujú získané vedomosti, dávajú priestor na zážitkové učenie hrou. Deťom vytvárajú dostatočný priestor na realizáciu svojich predstáv a záujmov. Organizujú sa v herniach - triedach, hale, ale aj v školskej záhrade. Učiteľka pripraví na záujmové činnosti dostatok podnetného materiálu a pomôcok, ktoré napomáhajú aktivite detí. Po ukončení záujmovej činnosti je učiteľka povinná použité pomôcky a pomocný materiál uložiť na pôvodné miesto. Výučba jazykov Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý rešpektuje obsah „Štátneho vzdelávacieho programu “ a cieľov „Školského vzdelávacieho programu“ sa v MŠ poskytuje aj nadštandardná vzdelávacia činnosť, na základe požiadavky rodičov výučba cudzieho jazyka , a to anglického jazyka. Výučba zabezpečuje vzdelávacia ustanovizeň Edesta s patričnou certifikáciou. Výučba sa uskutočňuje 2 x v týždni v popoludňajších hodinách , pre minimálny počet detí 12 v jednej skupine pod vedením internej učiteľky – Miriam Lachkovičová (garancia firma Edesta). Lektorka prítomná na výučba jazykov usmerňuje prácu s deťmi a zodpovedá za ich bezpečnosť. Úhrada poplatkov za výučba jazykov sa vykonáva poštovou poukážkou vzdelávacej ustanovizne polročne podľa cenníka. Rodičia prihlásených detí na výučba jazykov potvrdzujú svojim podpisom u triednej učiteľky, že si želajú aby ich dieťa bolo vzdelávané v jazyku, ktorý si vybrali - informovaný súhlas rodiča..
 22. 22. Krúžková činnosť Zabezpečujú interné pedagogické zamestnankyne ( športový, spevácky, výtvarný, environmentálny) pre minimálny počet detí 8 až 15 detí v skupine. Na výučba v krúžkovej činnosti musia byť deti prihlásené písomným súhlasom rodiča u triednej učiteľky. Krúžková činnosť môže prebiehať počas pobytu dieťaťa v materskej škole – v popoludňajších hodinách tak, aby nenarúšala organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Predplavecká príprava Organizáciu predplaveckej prípravy v materskej škole zabezpečujeme pre predškolákov ( 5 - 6 ročné deti ). Rodičia musia na predplaveckú prípravu deti písomne prihlásiť u triednej učiteľky a vyjadriť informovaným súhlas rodiča. Výučba plávania zabezpečujú plaveckí cvičitelia, ktorí sú počas výuky plne zodpovední za bezpečnosť detí na plavárni. Učiteľka zabezpečuje dozor nad deťmi pri ceste autobusom na plaváreň a späť, pomáha pri prezliekaní detí v šatni, zabezpečuje hygienu a stará sa o osobné veci detí. Dieťa sa nesmie pohybovať na plavárni samé bez dozoru. Organizácia v šatni Do šatní majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy použijú návleky na svoju obuv ( nachádzajú sa v každej skrinke dieťaťa, alebo v každom hlavnom vchode ), alebo sa vyzujú a zabezpečia tak hygienicky nezávadné prostredie pre svoje deti. Každé dieťa má svoju skrinku. Pri prezliekaní a ukladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľkou deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Učiteľka je povinná pomôcť dieťaťu pri vyzliekaní a obliekaní, ak dieťa nie je samostatné. Učiteľka zodpovedá za úpravu zovňajška dieťaťa. Učiteľka dohliadne, aby sa deti vyzliekali a obliekali postupne, aby nedochádzalo v zimných mesiacoch k prehrievaniu organizmu detí, a tým predchádza chorobnosti. U mladších detí pomáhajú pri obliekaní a vyzliekaní aj upratovačky. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá triedna učiteľka a rodičia. Dohliadne, aby deti na skrinky nelepili nálepky a neodstraňovali úchytky a magnetky. Za uzamknutie vchodu a hygienu priestorov zodpovedá upratovačka. Organizácia v umyvárni. Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Je prispôsobená deťom a udržiavaná v hygienicky nezávadnom stave. Každé dieťa má samostatný uterák (prepožičaný z materskej školy), hrebeň, zubnú kefku a pohárik. Za pravidelnú výmenu uterákov (vždy v pondelok ráno) zodpovedá upratovačka Helena Feriančeková - 1 x do týždňa. Čistota uterákov je zabezpečovaná hromadným praním v MŠ a zabezpečuje ju p. Helena Feriančeková. Za hygienu v umyvárni zodpovedajú upratovačky. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, alebo inej dospelej osoby, ktorá ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedajú učiteľky. Deti si po jedle čistia zuby vypláchnutím čistou vodou a kefkou v triede s deťmi mladšími (Lienky, Ježkovia a Žabky - len 1. polrok), ostatné deti si čistia zuby aj zubnou pastou. Nácvik dentálnej hygieny zabezpečujú učiteľky na každej triede. Za čistotu a hygienu pohárikov a zubnej kefky zodpovedajú rodičia, ktorí pravidelne v piatok berú domov tieto pomôcky a postarajú sa o ich hygienu, bezinfekčnosť a v prípade potreby aj výmenu.
 23. 23. Organizácia v spálni. Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžama), ktoré si deti donesú vždy v pondelok v taške a odnesú v piatok domov na vypranie. Zabezpečí primerané vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza a individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpoludňajší odpočinok sa postupne skracuje s pribúdajúcim vekom detí ( odpočinok je širší pojem a nestotožňuje sa automaticky s pojmom spánok ). Najdlhšie odpočívajú 2 – 3 – 4 ročné deti, a to 2 až 2,5 hodiny. Odpočinok sa postupne skracuje tak, že 4 – 5 ročné deti odpočívajú 1,5 hodiny a 5 – 6 ročné deti 1 hodinu na začiatku školského roka, postupne sa skracuje o 5 až 10 min. a v druhom polroku – od februára daného školského roku trvá odpočinok len 30 - 45 min ( nie však menej ). Pri ukladaní detí na odpočinok učiteľka vytvára v spálni intímnu citovú atmosféru, kde má svoje miesto rozprávanie a čítanie rozprávok, spev uspávaniek, alebo počúvanie reprodukcií. Organizácia na schodoch: Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú detí v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná. V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené, dá prednosť tým, ktoré už po schodoch idú. V prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti zostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú. Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí: Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. V prípade úrazu dieťaťa v čase jeho pobytu v materskej škole sa vedie evidencia, ktorá obsahuje: - meno a priezvisko dieťaťa - deň, hodinu, charakter úrazu, miesto kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo, - svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, - počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, - zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa, - zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky prejavia neskôr. 1. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. 2. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni ( teda 0-3 dni) tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviská ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni(teda 4 a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz. 3. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku školského registrovaného úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa a to najneskôr do 7.kalendárnych dní od vzniku úrazu.
 24. 24. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 4. Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. 5. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa. Opatrenie v prípade pedikulózy: Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šálov, osobnej posteľnej bielizne). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemológie RÚVZ. Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku. Opatrenia, ktoré je nutné vykonať: U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu - Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprayom Diffusil H. Šampón je potrebné aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. dohodnúť si napr. konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. K zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky (napr. De- vos - vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan - kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky). Ich použitie je však vždy nutné kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni. Sú aj prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz. Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.
 25. 25. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril). Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. Harmonogram výmeny prádla Materská škola zabezpečuje pranie posteľnej bielizne v práčovni, ktorá prádlo odvezie a dovezie v stanovenom termíne. Osvedčilo sa centrálne pranie prádla ( odsúhlasené rodičmi na stretnutí rodičov), nakoľko sa tak môže zabezpečiť pravidelnosť výmeny a kvalita čistoty prádla. Pri manipulácii s bielizňou sú dodržané hygienické predpisy. Bielizeň sa uskladňuje v sklade prádla. Na pranie prádla prispievajú rodičia dvakrát ročne sumou, odsúhlasenou plenárnou schôdzou rodičovského združenia na základe cenníka práčovne. Posteľná bielizeň sa vymieňa jeden krát za tri týždne ( v najmladšej vekovej skupine podľa znečistenia a potreby ). Uteráky sa vymieňajú týždenne, vždy v pondelok. Pracovná plocha upratovačiek Pracovná plocha budovy materskej školy je prerozdelená medzi upratovačkami nasledovne: - Helena Feriančeková: - riaditeľňa, archív, chodba a a schody pri riaditeľni, hala, telocvičňa, jedáleň pre zamestnancov, trieda krúžkov, zborovňa, - Mária Ištoková: - trieda Vevričky a Myšky, umývarka Veveričky a Myšky,šatňa Veveričky, dlhá chodba a hlavný vchod pri tr. Veveričky, - Daniela Režová : - trieda Kuriatka a Mačiatka, umývarky Mačiatka a Kuriatka, šatňa Mačiatka a Žabky, chodba a schody pri tr. Žabky, WC pre zamestnancov, - Viera Rigoóvá: - trieda Ježkovia a Lienky, umývarky Ježkovia a Lienky, šatňa Lienky, Ježkovia Myšky, - Jarmila Maršalková: - tr. Žabky a Včielky, umývarka Žabky a Včielky, šatňa Včielky a Kuriatka, hlavný vchod pri šatniach. Za čistotu školského areálu zodpovedajú všetky nepedagogické zamestnankyne. Organizácia mimoškolských akcií Na plenárnej schôdzi rodičovského združenia odsúhlasením kultúrno-spoločenských akcií vyjadrili rodičia súhlas s účasťou svojich detí na akciách organizovaných materskou školou i mimo priestorov materskej školy. Na športových akciách, ako je korčuľovanie, plávanie, je potrebný individuálny písomný súhlas rodičov. Obdobne sa vyjadrujú rodičia aj k účasti dieťaťa v škole v prírode. Organizácia pobytu vonku Na pobyte vonku je výchovno-vzdelávacia činnosť prispôsobená pobytu detí v prírode. Obsah je stavaný tak, aby obsahoval poznávaciu časť, organizovanú časť a hrovú časť. Počas pobytu vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť a je na zvážení učiteľky akú formu pobytu vonku si zvolí. Počas pobytu vonku sa striedajú rôzne činnosti, a to: pozorovania na prechádzkach do blízkeho okolia a rôzne organizované zábavno-športové činnosti na školskom dvore. Počas pobytu vonku učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, musí mať prehľad o deťoch, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov riaditeľa materskej školy. V prípade hroziaceho nebezpečenstva zasiahne ktorákoľvek učiteľka. V prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu, odchádza s dieťaťom jedna učiteľka, ostatné zabezpečujú dozor nad deťmi.
 26. 26. Pobyt vonku sa uskutočňuje v teplejších mesiacoch 2-3 x za deň, v chladnejších mesiacoch 1 x za deň. Deti chodia na pobyt vonku za každého počasia, minimálne na 2 hodiny denne. Oblečenie detí na pobyt vonku sa prispôsobuje ročnému obdobiu tak, aby nedochádzalo k podchladeniu ani k prehriatiu organizmu detí. Pobyt vonku sa uskutočňuje spravidla od 9,00 hod. do 12,00 hod. Pri hrách pripraví učiteľka dostatok hračiek, pomôcok na pobyt vonku. Vedie deti k ochrane prírody a prostredia. Učiteľka dodržiava dĺžku pobytu detí vonku podľa denného poriadku. Pobyt vonku sa uskutočňuje denne za akéhokoľvek počasia. Pobyt vonku sa neuskutoční pri silnom nárazovom vetre, pri silnom daždi, v búrke, keď je teplota vzduchu nižšia ako -10 C. V letnom období sa deti od 11,00 hod. do 15,00 hod. zdržiavajú v budove z dôvodu intenzívneho slnečného žiarenia. Preto sa deti v letných mesiacoch schádzajú od rána na školskom dvore, kde učiteľka zabezpečuje letnú prázdninovú činnosť. Dbá, aby deti mali hlavy pokryté ľahkou šatkou alebo čiapkou, chrániacou pred slnečným žiarením a tiež dbá, aby deti mali slnečné okuliare. Učiteľka v letných mesiacoch dbá o osvieženie vzduchu vodou, zabezpečuje slnečníky a podávanie tekutín v dostatočnom množstve. Z dôvodu bezpečnosti a prehľadnosti sú rodičia povinní odovzdať dieťa učiteľke na stanovišti a pri preberaní dieťaťa ohlásiť odchod dieťaťa osobne učiteľke. Po prebratí svojho dieťaťa je rodič povinný opustiť školský areál spoločne s dieťaťom. Ak ide učiteľka s deťmi na dlhšiu vychádzku, do vzdialenejšieho prostredia, musí so sebou zobrať aj prenosnú lekárničku a zastavovací terčík, a reflexné vesty. Pri prechode cez komunikáciu dbá, aby previedla deti bezpečne po vyznačenom prechode. Učiteľka vojde do stredu komunikácie prvá, má oblečenú bezpečnostnú vestu a terčíkom zastaví premávku, až potom môžu prechádzať deti na druhú stranu komunikácie. Učiteľka ostáva v strede komunikácie, kým neprejde posledná dvojica detí Vozovku opúšťa posledná. Pri organizovaní pobytu vonku v zimných mesiacoch sánkovaním, lyžovaním alebo korčuľovaním, v letných mesiacoch plávaním, učiteľka zabezpečuje dozor pri prezliekaní, prezúvaní detí a vykonávaní hygieny, až do odovzdania detí lektorom výcviku. V priebehu výcviku sa nevzďaľuje z vyhradeného priestoru a v prípade potreby je deťom nápomocná. Z bezpečnostných dôvodov školníčka a upratovačky denne zametajú spevnené plochy areálu školskej záhrady, zbierajú odpadky na trávnatej ploche, upravujú pieskoviská a polievajú ich vodou. Pred pobytom detí vonku školníčka a upratovačky prehliadajú areál školskej záhrady, odstraňujú nebezpečné predmety a kontrolujú uzatvorenie kanálov a hydrantov. Všetky opatrenia sa uskutočňujú pred pobytom detí vonku a pomáhajú tak predchádzať úrazom. Organizácia tried na školskom dvore: - v časti menšieho areálu školského dvora budú deti z tried Myšky, Lienky, Včielky a Kuriatka, - v časti väčšieho dvora školského areálu budú deti z tried Mačiatka, Žabky, Veveričky a Ježkovia. Ochrana spoločného a osobného majetku Vchody do budovy MŠ sú zaistené dvomi bezpečnostnými zámkami a kovaniami. Kľúče od budovy MŠ vlastní riaditeľka MŠ, školníčka, ktorá budovu odomyká a upratovačka, ktorá budovu zamyká. Počas prevádzky MŠ za uzatváranie budovy zodpovedá školníčka a upratovačky. Počas prevádzky MŠ sa uzamyká len horný zámok, od ktorého vlastní kľúč každá pracovníčka, čo umožňuje zamestnancom obsluhu vchodov bez zvonenia. Pri zvonení na vchodových dverách otvárajú budovu prevádzkové pracovníčky. Cudzie osoby sa v budove nesmú pohybovať bez dozoru. Každá návšteva je uvedená prevádzkovou pracovníčkou a zaevidovaná v knihe návštev.
 27. 27. Na vetranie priestorov sa využívajú okná, balkóny sa otvárajú len za prítomnosti učiteľky alebo upratovačky. Pri odchode z miestnosti je potrebné okná uzatvoriť a skontrolovať zabezpečenie okien. Pri odchode učiteľky z triedy je potrebné triedu uzamknúť. Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na svoje určené miesto a zabezpečiť uzamknutie mreže i dverí kabinetu. Jednotliví pracovníci zodpovedajú za inventár MŠ v rozsahu hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti si pracovníčky v súvislosti s ochranou majetku plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si pracovníčky MŠ odkladajú: Učiteľky: v zborovni, do dvojdverových šatníkových skríň v triedach, ktoré sú zabezpečené zámkom a do kabinetov ktoré sa nachádzajú pri triedach. Upratovačky: do dvojdverových skríň, ktoré sa nachádzajú v ich kabinete. Pracovná doba - pracovná doba učiteľky je 7,5 hod. / 5,35 hod. priamej práce s deťmi, 1 hod. príprava na nasledujúci deň – prípravy, pomôcky, 1hod. triedna dokumentácia, školenia, porady,.../.Dodržiavať pracovnú disciplínu, týždenný úväzok výchovnej činnosti učiteliek podľa NV SR č.238/2004 Z.z je 28 hod., Prestávka v práci podľa §91 Zákoníka práce na odpočinok a jedenie sa nadpracováva. Opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí Tieto opatrenia sú vypracované riaditeľkou materskej školy a sú súčasťou Školského poriadku materskej školy. Opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí zabezpečujú kontrolu proti prenikaniu drog do areálu materskej školy. 1. Do materskej školy je zakázané nosiť a v areáli materskej školy prechovávať a užívať akékoľvek legálne i nelegálne – zakázané drogy 2. V priestoroch materskej školy ako aj v celom areáli materskej školy ( včetne školskej záhrady ) je zakázané fajčiť. 3. Porušenie zákazu je hrubým porušením vnútorného poriadku materskej školy a bude riešené po predbežnom písomnom upozornení zákonného zástupcu ukončením dochádzky do materskej školy. 4. V prípade ak do areálu materskej školy, ako aj do budovy materskej školy prenikne osoba s podozrením na intoxikáciu omamnými látkami, alebo iným spôsobom nesvojprávneho konajúca, zamestnanci materskej školy bezodkladne hlásia túto skutočnosť polícii na t.č. 158. 5. V prípade znečistenia areálu materskej školy odpadkami po drogovo závislých užívateľoch, resp. výkaloch zamestnanci túto skutočnosť bezodkladne oznámia mestskej polícii na t.č. 09610 35705, 0904 924 079 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím §8 Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa §8 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
 28. 28. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov SSŠaŠZP Bohrova 1, 851 01 Bratislava. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorýsi vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa. V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom. Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácií podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11.2.2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencií nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencií a registrácií školského úrazu a nebezpečnej udalosti. Opatrenia na predchádzanie fyzického alebo psychického týrania a sexuálneho zneužívania a na ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi Učiteľka je povinná pozorovať dieťa a v prípade oprávneného podozrenia z psychického alebo fyzického týrania, šikanovania, ohrozovania jeho morálneho vývinu bude postupovať pri riešení problému v spolupráci s odborom sociálnej starostlivosti, lekárom – pediatrom, a oddelením polície. Učiteľka bude zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, pozorovať deti a viesť s nimi rozhovory a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami
 29. 29. Zriaďovateľ: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Petržalka Zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 05 Bratislava ( IČO 318 11 485 ) tel.č.: 63 826 877 Riaditeľka materskej školy: Mgr. Jana Trvalcová, Zástupca riaditeľa: Bc. Anna Hanulay Počas jej neprítomnosti poverí zastupovaním riaditeľka inú pedagogickú zamestnankyňu. Konzultačné hodiny riaditeľky materskej školy: - utorok v párnych týždňoch: 16,15 - 17,00 - pondelok/streda v nepárnych týždňoch 11,00 - 14,00 V prípade potreby sa rodičia môžu obrátiť na riaditeľku zariadenia vo vopred dohovorenom čase. - tel. č.: 63 81 31 48 Vedúca školskej jedálne: Mária Mackovičová Konzultačné hodiny vedúcej školskej jedálne: - prvý pondelok v mesiaci, alebo po dohode s vedúcou ŠJ, Rodičia majú prístup do budovy počas dňa: 06,15 - 08,20 11,30 - 13,00 14,30 – 17,15 Prevádzka materskej školy: v čase od 06,15 hod. do 17,15 hod. Čiastočná úhrada výdavkov materskej školy: Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu ( § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov ). Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením ( zákon č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov ) Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Petržalka č. Tento príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Potvrdenie o zaplatení je rodič povinní odovzdať triednej učiteľke. Neuhradenie príspevku v horeuvedenom termíne sa považuje za porušenie Školského poriadku a môže byť dôvodom ukončenia dochádzky dieťaťa do MŠ. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 1)ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 2)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží prostredníctvom riaditeľky materskej školy ( Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právnickej osobe ) doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ( zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi...) 3)ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 4)ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. zákonných zástupcov po prerokovaní so zákonnými zástupcami na stretnutí rodičov a na základe písomnej požiadavky rodičov, ktorú potvrdili svojim podpisom v triednych zoznamoch a po súhlase so zriaďovateľom.
 30. 30. Vnútorná organizácia materskej školy: 1. Organizácia tried a vekové zloženie detí Prízemie: Kuriatka: 4 – 5 ročné deti Myšky 3 – 4 ročné deti Poschodie: Včielky Ježkovia Lienky Prízemie: Mačiatka Veveričky Poschodie: Žabky 3 – 4 ročné deti 5 – 6 ročné deti 2,5 – 6 ročné deti 4 – 5 ročné deti 5 – 6 ročné deti 5 – 6 ročné deti 2. Prevádzka tried, schádzania a rozchádzanie detí Žabky: od 07,00 hod. do 16,30 hod. Mačiatka: od 07,00 hod. do 16,15 hod. Kuriatka: od 07,30 hod. do 16,30 hod. Včielky: od 07,00 hod. do 16,00 hod. Ježkovia: od 07,00 hod. do 16,45 hod. Lienky: od 08,00 hod. do 16,30 hod. Myšky: od 07,00 hod. do 16,00 hod. Veveričky: od 07,00 hod. do 16,45 hod. V čase od 06,15 hod. do 07,10 hod. sa deti schádzajú v spoločenskej miestnosti. Od 07,10 hod. sa začína prevádzka v triedach Veveričky, Žabky, Mačiatka, Myšky, Včielky a Ježkovia. V čase od 07,10 hod. do 07,30 hod. preberá učiteľka z triedy Včielky deti z tr. Kuriatka. V čase od 07,10 hod. do 08,00 hod. preberá učiteľka z tr. Ježkovia deti z tr. Lienky. O 16,00 hod. končí prevádzka v triedach Myšky (deti sa odovzdajú do tr. Ježkovia), Včielky (deti sa odovzdajú do tr. Kuriatka). O 16,15 hod. končí prevádzka v tr. Mačiatka, deti sa odovzdávajú do tr. Veveričky. O 16, 30 hod. končí prevádzka v triedach Lienky, Žabky a Kuriatka, potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu. O 16,45 hod. končí prevádzka v triedach ježkovia a Veveričky, potom sa deti odovzdávajú do priestorov telocvične, učiteľke, ktorá má záverečnú zmenu. Učiteľka, ktorá má záverečnú zmenu, prichádza do telocvične o 16,30 hod., kde preberá deti od ostatných učiteliek. Služby podľa rozpisu, vrátane otvárania a zatvárania sa nachádzajú na pútači pre učiteľky.
 31. 31. Stravovanie: Jedlo sa deťom podáva v jedálni v troch etapách: Desiata: 1. 08,30 – 08,50 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky, 2. 09,00 – 09,15 hod. : Žabky, Kuriatka, Lienky 3. 09,25 - 09,35 hod. : Veveričky, Ježkovia Obed: 1. 2. 3. 11,10 – 11,35 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky, 11,50 – 12,15 hod. : Žabky, Kuriatka, Lienky 12,25 - 12,45 hod. : Veveričky, Ježkovia Olovrant: 1. 2. 3. 14,00 – 14,25 hod. : Mačiatka, Myšky, Včielky, 14,30 – 14,45 hod. : Žabky, Kuriatka, Lienky 14,55 - 15,10 hod. : Veveričky, Ježkovia

×