Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MATERSKÁ ŠKOLA - ŠEVČENKOVA 35
P L Á N P R Á C E
na školský rok 2014 / 2015
Bratislava: 27.08.2014
PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠKOLY, ŠKOLSKÉ
ZARIADENIA, ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORGÁNY ÚZEMNEJ
SAMOSPRÁVY NA ŠKOLSKÝ...
9. Pri využívaní publikácie Želkova škôlka, ktorú bezplatne dostala každá materská škola, sa v
závislosti od miestnych pod...
Predčitateľská a čitateľská gramotnosť
1. V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifickýc...
Zdravý životný štýl
1. Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku
zdraviu aj s vyu...
a) dodržiavať lehotu zavádzania každej udalosti do web aplikácie na štatistické účely podľa
metodického usmernenia č. 4/20...
Školská integrácia
1. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo
strednej škole m...
3.Odporúča sa propagovať zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom
stravovaní, organizovaním ochutnávok jedá...
3. Všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály.
Všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy, metodick...
Hlavné ciele školy na školský rok 2014/2015
1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach, zamerať sa na rozvíjanie jeho kľ...
4. Rozvíjať detí v oblasti predčitateľskej, prírodovednej, matematickej gramotnosti, ako aj
IKT
- uplatňovať špecifické me...
 v práci aplikovať aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie vyšších psychických
procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu...
k deťom,
 odbúravanie spánku v druhom polroku – záujmová a individuálna činnosť s deťmi,
 krúžková činnosť na škole v rá...
I.8. Pozornosť venovať adaptácii novoprijatých detí:
 príprava vhodného a podnetného prostredia pre deti,
 adaptácia det...
II.3. Rozvíjať pohybové schopnosti detí pohybovými aktivitami:
 pohybové aktivity plánovať na každý deň a poskytnúť deťom...
III. MATERIÁLNO-TECHNICKÁ ZÁKLADŇA
III.1. Dokončiť modernizáciu školy:
- postupne zabezpečiť výmenu inventáru (umývarky, š...
- osobný plán rozvoja (samoštúdium, vzdelávanie cez MPC,...),
- názorná propagácia smerom k rodičom aj deťom (prezentácia ...
V. PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY
SEPTEMBER 2014 – NOVEMBER 2014:
„Blízko do prírody“ – výlet na Železnú studničku, do Botanicke...
„ZOO“
cieľ: rozvíjanie poznatkov o domácich a cudzokrajných zvieratách
triedy: Mač, Kur, Myš, Vev, Žab, Jež, Lienky, Vč
zo...
VI. MIMOTRIEDNA A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
AHMED Alžbeta: - člen vyraďovacej komisie/ predseda likvidačnej komisie
- vedenie pr...
MICHALEKOVÁ Zuzana: - zástupkyňa riaditeľky
- vedenie športového krúžku
- predseda BOZP, PO, CO
- pracovný čas zamestnanco...
VII. PLÁN ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY:
1. 1. Kontrola záverov a uznesení
2. Školský rok 2014/2015
(Prerokuje: Plán práce, ...
VIII. PLÁN PREVÁDZKOVÝCH PORÁD.
1. 1. Kontrola záverov
2. Školský rok 2014/2015
3. Rôzne (aktuality z pracovných stretnutí...
IX. KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ NA MATERSKEJ ŠKOLE
Krúžková činnosť sa organizuje na materskej škole v popoludňajších hodinách v rámc...
Svojím podpisom beriem na vedomie úlohy vyplývajúce z PLÁNU PRÁCE na školský
rok 2014/2015 a úlohy z Školského vzdelávacie...
RADA ŠKOLY pri MŠ ŠEVČENKOVA:
Svojím podpisom beriem na vedomie a súhlasím s úlohami Plánu
práce na školský rok 2014/2015 ...
ZADELENIE UČITELIEK k IX/2014 – od 02.09.2014.
Ranná zmena Popoludňajšia zmena
Ivona ČIŠKOVÁ Ľubica FOLTÝNOVÁ
Mgr. Katarín...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015

554 views

Published on

Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015

Published in: Education
 • Be the first to like this

Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2014/2015

 1. 1. MATERSKÁ ŠKOLA - ŠEVČENKOVA 35 P L Á N P R Á C E na školský rok 2014 / 2015 Bratislava: 27.08.2014
 2. 2. PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠKOLY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA, ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORGÁNY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015: 1. ŠKOLY 1. 1. MATERSKÉ ŠKOLY 1. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva. 2. Logopedická starostlivosť vykonávaná logopédom, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách. 3. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky možno chápať ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby. Odporúča sa individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky s využitím metodického materiálu „Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách“, ktorý je dostupný na: http://www.statpedu.sk/sk/Ucebnice-metodiky- publikacie-odborne-informacie/Publikacie.alej, zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole. 4. V pedagogickom prístupe rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa a prijateľnou formou oboznamovať deti s ich právami a splniteľnými povinnosťami v zmysle tohto dokumentu prostredníctvom jednoduchých a výstižných pravidiel správania sa vyjadrených v piktogramoch, prostredníctvom rozprávok a príbehov z rôznych médií. 5. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou rôzne obsahovo zameraných hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania. 6. Spisovným rečovým vzorom napomáhať deťom v materských školách k nadobúdaniu základov ovládania a používania štátneho jazyka (bez ohľadu na vyučovací jazyk materskej školy). 7. Pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, otužovať detský organizmus. Bezdôvodné vynechávanie pobytu vonku je neprípustné. 8. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Ako didaktické pomôcky efektívne využívať digitálne technológie, ktoré majú materské školy k dispozícii, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.
 3. 3. 9. Pri využívaní publikácie Želkova škôlka, ktorú bezplatne dostala každá materská škola, sa v závislosti od miestnych podmienok odporúča využívať možnosti spolupráce s príslušníkmi služby železničnej polície Policajného zboru. 10. Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky dieťaťa, o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z materskej školy. Nevytvárať poradovníky na prijímanie detí do materskej školy. 11. V spolupráci so zriaďovateľmi vytvárať podmienky na predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacitných podmienok aj v zadaptovaných priestoroch, využívať možnosti existujúcich foriem výchovy a vzdelávania. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovať kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami; dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním. 12. Odporúča sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), zapájať sa do medzinárodných projektov v oblasti predprimárneho vzdelávania. 13. Na reálne pokrytie aktuálnych vzdelávacích potrieb detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v spolupráci so zriaďovateľom účelne využívať príspevok na ich výchovu a vzdelávanie. 2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY vyplývajúce z POP na školský rok 2014/2015 v oblasti: 2.1. Organizácia školského roka 1. Školský rok sa začína 1.septembra 2014. Vyučovanie sa začína 2.septembra 2014. 2.2. Výchovno – vzdelávací proces Kontrola, efektivita 1. Vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou vzhľadom na analýzu zistení, prijatých opatrení i kontrolou odstránenia zistených nedostatkov aj vo vyučovaní učiteľa a učení sa dieťaťa, žiaka. 2. Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov. 3. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno- vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a analýzu zistení. 4. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. 5. Pre zástupcu riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu vymedziť riadiace kompetencie kontroly a hodnotenia vrátane úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. 6. Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania; na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami; na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov.
 4. 4. Predčitateľská a čitateľská gramotnosť 1. V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí. 2. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/. 3. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí. 4. Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre riadiacich zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti. Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia 1.V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov. Riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou. Neodporúčane vytvárať pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) samostatné triedy (okrem nultého ročníka). Cudzie jazyky 1.Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci. 2. Pri výučbe cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na edukáciu založenú na rozvíjanie jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa dieťaťa a jeho schopností. Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova 1.Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 2.Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. 3.Podľa možností školy vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, realizovať environmentálny program školy. Knižnice 1. Školám a školským zariadeniam sa odporúča využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.
 5. 5. Zdravý životný štýl 1. Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na www.bezpre.sk a podkladov k voliteľnému predmetu výchova ku zdraviu, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle ŠPÚ v texte pod názvom Výstupy seminára K bezpečnosti a zdraviu žiakov v škole. 2. Školám a školským zariadeniam sa odporúča: a) taxatívne vymedziť v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školách, b) aby vedenie školy, učiteľ – koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informovali rodičov o preventívnych aktivitách školy ako aj a možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP, c) posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní: „Odstráň obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle“, d) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. Zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej telesnej výchovy v školách a vzdelávaniu učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy pre túto oblasť, e) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania. Informačné a komunikačné technológie 1.V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 2. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk. Ľudské a detské práva 1. Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a 2. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram), 3. Predchádzať diskriminácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím pri uplatňovaní práva na vzdelanie a podporiť vymožiteľnosť práv súvisiacich so vzdelávaním osôb so zdravotným postihnutím garantovaných legislatívou SR. 4. Zaviesť inkluzívne vzdelávanie detí, mládeže a dospelých na všetkých stupňoch verejných škôl, súkromných škôl a cirkevných škôl, vrátane predškolskej prípravy, ako aj v rámci celoživotného vzdelávania. Bezpečnosť a prevencia 1. Odporúča sa priebežne monitorovať správanie sa detí a jeho zmeny a v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Odporúčame aj spoluprácu so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom. 2. V oblasti školskej úrazovosti sa riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča:
 6. 6. a) dodržiavať lehotu zavádzania každej udalosti do web aplikácie na štatistické účely podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R čl. 4 ods. 1 (do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu), b) V prípade nejasnosti pri šetrení, spisovaní a odškodňovaní školského úrazu spolupracovať s odbornými radcami pre oblasť BOZP okresných úradov v sídle kraja. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1. Poradenské zariadenia vykonávajú na základe podnetu školy vyšetrenia detí. Súťaže 1. Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – Súťaže detí a žiakov. 2. MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sa konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami. 3. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport - Šport a zdravie a na www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže. Finančná gramotnosť 1. Je potrebné využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť finančnej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/. 2. Zabezpečiť prostredníctvom poradných orgánov riaditeľa školy, prípadne koordinátora pre oblasť finančného vzdelávania interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týkajúce sa rozvoja finančnej gramotnosti. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 1. Ministerstvo zverejňuje výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojových projektov a poskytnutie dotácií v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 2. Výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Rozvojové projekty v regionálnom školstve. 3. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výzvy na dotácie MŠVVaŠ SR. Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 1. Odporúča sa sledovať deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a pred ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie. 2. Pri poskytovaní odbornej starostlivosti uplatňovať zodpovedajúce psychologické, špeciálno- pedagogické a liečebno-pedagogické metódy a postupy. 2. ŠKOLY 1. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a ďalších organizácií. 2. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú pedagogickú prax v školách a školských zariadeniach s cieľom poskytnúť čo najširšej verejnosti adekvátne informácie, ktoré napomôžu zvyšovaniu kvality výchovy a vzdelávania. Prezentovať prirodzené vzory a autority z radov pedagogických zamestnancov.
 7. 7. Školská integrácia 1. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP. 2. Dieťa so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenené v bežnej triede, sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu pre deti sa školám odporúča spolupracovať s poradenským zariadením 3. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva. 4. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk. 5. Odporúča sa riaditeľom škôl naďalej v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečovať personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii. Ak škola vzdeláva žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné aby mala školského špeciálneho pedagóga. 6. Odporúča sa riaditeľom škôl zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti metodického prístupu k integrovaným žiakom. 3. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 3.1. Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 1.V správach z diagnostických vyšetrení uvádzať jednoznačne druh zdravotného znevýhodnenia alebo iných ŠVVP a návrh na formu vzdelávania. 2.Písomné vyjadrenie o dieťati so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vydáva pre potreby školy riaditeľ toho poradenského zariadenia, ktoré má dieťa vo svojej starostlivosti. 3.Pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 4.Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí, ktoré svoj oneskorený vývin majú na základe SZP, z ktorého pochádzajú, vykonáva CPPPaP. 5.Odporúča sa sledovať deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a pred ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie. 3.2. Zariadenia školského stravovania 1.Výrobu a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania zabezpečovať podľa a) Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a aktualizácií vydaných ministerstvom v rokoch 2011-2013, b) Materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných ministerstvom v roku 2009. 2.Suchá strava sa podáva len vo výnimočných prípadoch, napr. v čase havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 8. 8. 3.Odporúča sa propagovať zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom stravovaní, organizovaním ochutnávok jedál zdravej výživy za účasti regionálnej tlače, televízie a pod., aj v čase konania rodičovských združení. 4. Riaditeľ zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia pri a) zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni, b) vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov; c) výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov, d) realizácii celospoločenských programov podpory zdravia, e) zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a žiakom, 4. UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ 1.Informácie k politike ministerstva sú zverejnené na www.edicny-portal.sk. 2.Informácie k učebnicovej politike ministerstva – informácie o učebniciach, výberových konaniach na nové učebnice, o distribúcii učebníc, objednávkový formulár pre učebnice, ktoré poskytuje ministerstvo školám na základe ich objednávky bezplatne, sú zverejnené na www.edicny-portal.sk. 5. KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1.Ministerstvo školstva zverejňuje a aktualizuje zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania; zoznam programov kontinuálneho vzdelávania, ktorým uplynula platnosť akreditácie, alebo im bola akreditácia zrušená; legislatívny rámec pre kontinuálne vzdelávanie; vzory žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov; vzor vzdelávacieho programu; vzor súhlasu garanta a doklady k žiadosti na priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí. Informácie sú zverejnené na www.minedu.sk. 2. Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len MPC) zabezpečuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie v súlade so znením zákona. Informácie sú zverejnené na www.mpc-edu.sk. 3. MPC je organizáciou pre uskutočňovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené na www.mpc-edu.sk. 4. Pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení môžu získať základné zručnosti a prehĺbiť si existujúce zručnosti s IKT vo vzdelávacích programoch organizovaných Školskými výpočtovými strediskami. 6. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 1. Školám sa odporúča zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania.
 9. 9. 3. Všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály. Všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy, metodické usmernenia, odporúčania a súťaže: Zákony a predpisy: a) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b) Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole, c) Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode, d) Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, e) Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, f) Zákon č.325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. g) Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, h) Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, i) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, j) Smernica č. 19/2009-R/2009 ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania (týka sa začínajúcich pedagogických zamestnancov), k) Zákon č. 200/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov, l) Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, m) Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie, .
 10. 10. Hlavné ciele školy na školský rok 2014/2015 1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach, zamerať sa na rozvíjanie jeho kľúčových kompetencií, rozvíjať vyššie psychické procesy a rešpektovať právo dieťaťa vzdelávať sa. Dať dieťaťu možnosť sebavyjadrovania a sebahodnotenia. Rešpektovať úroveň individuálneho rozvoja dieťaťa, rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich osobné dispozície. - premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích aktivít s deťmi, využívanie efektívnych foriem učenia sa využívaním hier a zaujímavých hrových aktivít, - podporovať experimentovanie a bádanie detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku, - stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, - stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin dieťaťa – „Osobnosť dieťaťa“, - rozvíjať tvorivé a kritické myslenie, schopnosť pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať, - rešpektovať individuálne a osobné potreby detí, vzhľadom na ich vek a rozvojové možnosti, - diferenciácia výchovno-vzdelávacích požiadaviek vo všetkých organizačných formách, - využívanie individuálneho prístupu k deťom, hlavne k deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, s odkladom povinnej školskej dochádzky a k deťom s nadaním, - vytvárať si ku každému dieťaťu pozitívny vzťah založený na oceňovaní kvalít dieťaťa, 2. Rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s prihliadnutím na ich individuálne vývinové osobitosti. Realizovať efektívne pobyty vonku so zameraním na rozmanitosť pohybových aktivít – realizovať také pohybové aktivity, ktoré smerujú k prevencii obezity detí. Vytvárať si pozitívny postoj k vlastnému zdraviu a zdraviu iných. Vytvárať vhodné podmienky na realizáciu pohybových aktivít – školský areál - realizácia pohybových a relaxačných cvičení v rámci pobytu dieťaťa v materskej škole, -efektívne plánovanie pobytu vonku s dôrazom na rozvoj dieťaťa v oblasti ich psychomotorického rozvoja, vychádzať z výchovno-vzdelávacích cieľov Školského vzdelávacieho programu, - efektívne využívať možnosť a rôznorodosť školského areálu, ako aj iných dostupných športových areálov a prírodných možností v blízkosti školy na pohybové aktivity, - vytváranie optimálnych podmienok pre činnosť športového krúžku na škole a na plnenie cieľov projektu „Cvičí celá škola“, zapájať čo najvyšší počet detí, ako aj zamestnancov do pohybových aktivít, - prehlbovať vzťah k vlastnému zdraviu, vedieť sa starať o vlastné zdravie, vychovávať deti k zdravému životnému štýlu, 3. Využívať hru a jej rôzne formy na cielený rozvoj dieťaťa v poznávaní sveta a jeho socializácie. - hra a jej rôznorodosť – základná a najoptimálnejšia forma edukácie detí, - využívať rôzne formy hry – námetové, konštruktívne, s využitím IKT, s dramatizáciou,... - zabezpečiť optimálne hrové podmienky pre hru dieťaťa, - účelovosť, vhodnosť a estetizácia prostredia školy – vytváranie hrových centier, výmena nábytku za modernejší, využívanie moderných pomôcok, - implementácia nových poznatkov do výchova a vzdelávania detí,
 11. 11. 4. Rozvíjať detí v oblasti predčitateľskej, prírodovednej, matematickej gramotnosti, ako aj IKT - uplatňovať špecifické metódy rozvíjania detí v daných oblastiach, -zachovávanie hrových charakterov rozvíjania elementárnych základov v oblastiach gramotnosti, - rešpektovanie všetkých organizačných foriem denného poriadku, -vytvárať u detí vzťah k literatúre a knihám, využívať formu počúvania s porozumením, rozvíjať slovnú zásobu detí, vhodná a správna komunikácia, - rozvíjať u detí vzťah k prírode, jej hodnotám, chrániť si prírodu ako niečo jedinečné, separácia odpadu na škole, - využívanie digitálnych pomôcok, výchovných programov a digitálnych pomôcok, 5. Zabezpečiť optimálny rozvoj detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v škole - individuálny prístup k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, - v spolupráci s rodičmi zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do materskej školy, - rozvíjať grafomotorické zručnosti detí, - stimulovať u detí správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné schopnosti detí, - spolupráca s rodičmi, s odborníkmi, so základnou školou, - predbežné testy školskej zrelosti, Výchovno-vzdelávacia oblasť: I. CIEĽ - DETI. I.1.Rozvíjať kognitívne a nonkognitívne kvality osobnosti dieťaťa prostredníctvom zážitkového učenia (objavovaním, experimentovaním, skúmaním, bádaním a využívaním problémového učenia):  vytváranie stimulujúceho prostredia, hrové kútiky s určitým zameraním,  vhodný výber cieľov, ich jednoznačnosť a jasnosť - náročnosť má zodpovedať deťom,  využívanie zážitkového učenia,  dať deťom možnosť objavovať svet a veci okolo neho formou správne zvolenej aktivity,  rozvoj emocionálnej stránky dieťaťa – cit pre pohyb, spev, výtvarný prejav,  sledovanie televíznych programov určených deťom,  rozvíjanie detí v oblasti informačných technológií, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zástup. riad., všetky učiteľky K: priebežne I.2. Utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie detí, zvyšovať kvalitu edukačného procesu využívaním vhodných a progresívnych metód. Využívať všetky formy organizácie:  vedieť aplikovať do pedagogickej práce moderné prístupy – učenie hrou,  premyslené a cielené plánovanie zamerané na plnenie cieľov, výber správnych aktivít,  spätná väzba pri kontrolovaní a overovaní plnenia stanovených cieľov,  zohľadňovať rôzne vekové a individuálne osobitosti detí v edukačnom procese,  vychádzať z dieťaťa, jeho potrieb a schopností,
 12. 12.  v práci aplikovať aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností,  v plánovaní nezabúdať aj na aktivity súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, ľudských práv a práv dieťaťa,  rozvíjať sebadôveru detí – pochvala, poverenie zodpovednou úlohou, darovanie darče- ku, - nepoužívať nevhodné slová, ktoré znižujú sebadôveru detí (napr. si zlý a pod.)  využívanie organizačných foriem práce – individuálnu, skupinovú, frontálnu,  pokúsiť sa využívať v edukačných aktivitách aj informačnú a komunikačnú technológiu (IKT) a edukačné programy, T: úloha trvalá Z: riad.MŠ, všetky učiteľky, VŠK K: priebežne I.3. Zvyšovať fyzickú zdatnosť, pohybovú aktivitu a pohybové schopnosti detí – prevencia obezity v predškolskom veku:  vyváženosť pohybových aktivít a športových podujatí na triede, na škole a mimo školy,  pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti a postupnosti, vhodná motivácia a stimulácia,  rešpektovať individuálne schopnosti detí - vychádzať z ich schopností a potrieb,  utvárať u detí povedomie o potrebe pohybu v života človeka a jeho zdravého vývinu,  neskracovať dĺžku pobytu detí vonku, jeho plnohodnotné využívanie,  využívať možnosti vychádzok do najbližšieho okolia - turistické vychádzky k Chorvátskemu ramenu, k jazeru Draždiak,  využívať účelnosť školského areálu a dostupných športových areálov,  spoločná pohybová aktivita na škole „Cvičí celá škola“ , realizovanie športových olympiád,  činnosť športového krúžku na škole, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zástup. riad., všetky učiteľky, K: priebežne A. Hanulay, Z. Michaleková (krúžok) Ľ. Foltýnová, E.Ružeková (projekt) I.4.Dosahovať vyššiu úroveň osobného rozvoja pripravenosti 5 – 6 roč. detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou na plynulý prechod do ZŠ:  využívanie progresívnych foriem práce,  vyrovnávanie vedomostnej úrovne individuálnym prístupom (zvýšená pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych detí),  využívať formu experimentovania, bádania a zážitkového učenia, - rozvíjanie grafomotorických zručností detí (dbať na správnu polohu tela, držanie grafického materiálu a sklon papiera),  viesť deti k samostatnosti pri riešení problému, rozvíjať sebadôveru a sebavedomie detí,  rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom, - všímať si a rozvíjať u detí úroveň rannej čitateľskej a počítačovej gramotnosti,  dbať na správnu výslovnosť detí – vyšetrenie detí logopedičkou a logopedická starostlivosť,  zabezpečiť plynulý priebeh predbežných testov školskej zrelosti v spolupráci s PPP,  spolupráca so ZŠ Prokofievova a ZŠ Tupolevova,  spolupráca s knižnicou na Prokofievovej ul. – využívať ponuky jej aktivít smerom
 13. 13. k deťom,  odbúravanie spánku v druhom polroku – záujmová a individuálna činnosť s deťmi,  krúžková činnosť na škole v rámci mimoškolských aktivít, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zástup. riad. K: priebežne, VŠK učit. v tr. Žabky, Kuriatka, Mačiatka I.5. Rozvíjať mravné, kultúrne a národné hodnoty: - výchova a vzdelávanie v duchu humanizmu, podpora vlastenectva, - komunikácia v štátnom materinskom jazyku, literárna kultúra národa a knižné bohatstvo, - príprava detí na zodpovedný život v spoločnosti v duchu porozumenie, znášanlivosti a tolerancie, - celoškolská hra na tému: „Tajomstvo rodiny a Tajomstvo mojej vlasti“, - dodržiavanie ľudských práv a práv detí, Dohovor o právach dieťaťa, - vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na výchovu detí z rómskych rodín a detí cudzincov, porozumieť iným kultúram – oboznámiť sa s ich odlišnosťami, T: úloha trvalá Z: riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK I.6. Rozvíjať predčitateľskú, prírodovednú, matematickú gramotnosť detí a oblasť IKT: - uplatňovanie špecifických metód predčitateľskej, prírodovednej, matematickej gramotnosti a využívanie IKT pomôcok v rámci edukácie detí,, - zachovanie hrového charakteru rozvíjania elementárnych základov gramotností, - využívanie všetkých foriem hry, - čítanie s porozumením, prerozprávanie vypočutého textu, vytváranie vzťahu ku knihe a k čítaniu, rozvíjanie slovnej zásoby, prvotné čítanie, - spolupráca s knižnicou na Prokofievovej ul. – ponuky knižnice, - využívanie dostupnej literatúry, edukačných a digitálnych pomôcok a dostupnej IKT, T: úloha trvalá Z: riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK I.7. Zefektívniť proces utvárania vedomostí o zdravom životnom štýle:  prehlbovanie poznatkov z oblasti podpory zdravia a zdravého životného štýlu,  vytváranie povedomia o zdravom a nezdravom životnom štýle,  pohybové aktivity – športovať je zdravé, zapájanie rodičov do pohybových aktivít,  osvojiť si základné hygienické návyky,  rozvíjať športovo nadané detí a venovať pozornosť deťom s oslabením zdravím,  propagovať zdravý životný štýl formou pútačov pre rodičov - zaujímavé články z oblasti podpory zdravia,  v spolupráci s kuchyňou pripraviť ochutnávku zdravých jedál,  príprava tématických týždňov – Svetový deň výživy a Svetový deň mlieka,,  upozorniť na nebezpečenstvo drogových závislostí, fajčenia,  separácia odpadov – zber papiera (firma Kol – Eko) a elektroodpadu (RecykloHry), T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zástup. riad., vedúca ŠJ K: priebežne všetky učiteľky, A. Beczová (pútače)
 14. 14. I.8. Pozornosť venovať adaptácii novoprijatých detí:  príprava vhodného a podnetného prostredia pre deti,  adaptácia detí na triedach po vzájomnej konzultácii a dohovore učiteliek s rodičmi,  využívať progresívne formy práce s deťmi – hrové aktivity, spev, tanec, dramatizácia,  adaptačný proces v rámci diagnostiky v spolupráci s riad. školy (začiatok - priebeh- ukončenie adaptácie),  predchádzať vytváraniu stresových situácií, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zást. riad., K: priebežne, VŠK uč. z tr. Veveričky, Ježkovia, Lienky II. CIEĽ – UČITEĽKY. II.1. V pedagogickej práci využívať nové metódy a formy práce, rozvíjať všetky kompetencie detí:  pokúsiť sa o premenu starej školy na modernú s využitím inkluzívnej edukácie (osobnostne orientovanej na dieťa a jeho potreby),  rozširovať edukačnú činnosť so zameraním na rozvoj všetkých kompetencií detí – celostný rozvoj dieťaťa: „učenie hrou“, diferenciácia výchovno-vzdelávacích požiadaviek vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí,  rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich osobnostné dispozície,  efektívne plánovanie a stanovenie cieľov, inovácia v plánovaní a rozmanitosť,  individuálny prístup k deťom s OPŠD, k nadaným deťom, deťom zo sociálne slabších rodín a deťom so zdrav. znevýhodnením,  vytvárať adekvátne edukačné prostredie a využívať výchovné pomôcky,  využívať inovačné formy práce s deťmi - viac experimentovať, skúšať, bádať, ...  pri pedagogickej práci využívať nové poznatky z oblasti pedagogiky a psychológie, - včasná a systematická príprava učiteliek, - výchova v duchu humanizmu a tolerancie, dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa, - - predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zást. riad., K: priebežne, VŠK všetky učiteľky, II.2. Inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu, novátorstvo v pedagogickej praxi: - využívanie hry, experimentovanie a bádanie pri práci s deťmi, IKT technológia, - rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku, - rozvíjať tvorivé a kritické myslenie, - stimulovať u detí sociálny, emocionálny a morálny vývin, - naučiť deti žiť v skupine, vzájomne sa tolerovať a pomáhať si navzájom, minimalizovať násilie medzi deťmi, - implementácia nových poznatkov získaných v rámci vzdelávania do praxe, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zást. riad., K: priebežne, VŠK všetky učiteľky,
 15. 15. II.3. Rozvíjať pohybové schopnosti detí pohybovými aktivitami:  pohybové aktivity plánovať na každý deň a poskytnúť deťom dostatok priestoru na spontánne pohybové aktivity, spoločné pohybové aktivity v rámci projektu „Cvičí celá škola“,  pri stanovení cvičení rešpektovať pedagogické metódy, formy a zásady pedagogickej činnosti,  zabezpečiť primerané podmienky na pohybové aktivity,  byť vzorom pre deti – cvičiť s deťmi, využívanie názorných ukážok pre deti,  využívať na rozvoj pohybových schopností detí telovýchovné náradie a náčinie, ako aj špecifickosť školského areálu a priľahlých športových areálov, vychádzky do okolia,  pohyb nás chráni pred vznikom civilizačných chorôb – „boj proti obezite“, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zástup. riad., K: priebežne, VŠK všetky učiteľky, II.4. Venovať pozornosť oblasti predčitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti: - uplatňovať špecifické metódy rozvíjania detí v daných oblastiach, - štúdium literatúry a vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti, - spolupráca s knižnicou, využívanie jej ponúk, - prehlbovať u detí vzťah k prírode a jej hodnotám, - činnosť prírodovedného krúžku na škole – projektové vyučovanie, - využívať dostatočné množstvo pomôcok v rámci inventáru školy a možností triedy, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK A.Ahmed (krúžok), II.5. Rozvíjať sa, prehlbovať a získavať zručnosti v oblasti práce s informačno- komunikačnou technológiou (ďalej IKT): - využívať IKT a digitálne pomôcky v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, počítačové programy pre deti a internet, - inovovať pedagogickú činnosť o nové poznatky získané v rámci vzdelávania, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK II.6. Vytvoriť funkčný odborný tím na škole - celoživotné vzdelávanie: - prehlbovať v sebe potrebu vzdelávať sa – samovzdelávanie a celoživotné vzdelávanie,  účasť na vzdelávaniach v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov (MPC),  mať potrebu spraviť niečo pre školu, pre jej rozvoj, plnohodnotne využívať svoj pracovný čas a potenciál,  využívanie času v čase oddychu detí na štúdium pedagogickej literatúry,  vedieť správne usmerniť rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania - konzultácie s rodičmi,  vedieť adekvátne riešiť problémové situácie s deťmi ako aj v pracovnom kolektíve, T: úloha trvalá Z: riad. MŠ, zást. riad., MPC, K: priebežne všetky učiteľky
 16. 16. III. MATERIÁLNO-TECHNICKÁ ZÁKLADŇA III.1. Dokončiť modernizáciu školy: - postupne zabezpečiť výmenu inventáru (umývarky, šatne, školská kuchyňa),  efektívne využiť financie získané z 2% a z príspevkov rodičov,  revitalizácia hrových prvkov a preliezok na školskom dvore, T: 2014-2017 Z: riad. MŠ, výbor RZMŠ, všetky učiteľky, K: priebežne III.2. Podieľať sa na chode školy - ochrana inventáru: - byť aktívny v rámci modernizácie interiéru a exteriéru školy, podieľať sa na jej rozvoji, - vytvárať vhodné edukačné, hrové a pre deti zaujímavé prostredie, podnetnosť prostredia pre osobnostný rozvoj detí, - starostlivosť o inventár na triedach, - aktívne sa podieľať na získavaní financií z 2% od rodičov, získať aj iných k darovaniu danej čiastky, ako aj financií od iných jednotlivcov a inštitúcií, T: úloha stála Z: riad. MŠ, všetky učiteľky, IV. RIADENIE IV.1. Riadenie zasahuje do všetkých oblastí pracovnej situácie, do pracovných činností a cez ne i na zamestnancov školy: - uplatňovať štýl a metódy riadiacej práce podnecovaním zamestnancov, - využívanie vybudovaného informačného systému, - predelegovanie právomocí na zamestnancov školy – zodpovednosť za stanovené úlohy, využívanie potenciálu učiteliek smerom k rozvoju školy, - koncepčnosť riadenia, premyslenosť, perspektívnosť a sústavnosť, - plnenie si pracovných povinností na triede – pozícia triedneho učiteľa, - pracovná atmosféra – tvorivosť a empatia, - kontrola a hodnotenie zamestnancov – situačné vstupy, hospitácie, kontrola úloh, - hodnotenie pedagogického zamestnanca (1x za rok), - spolupráca: učiteľ – riaditeľ školy, - kontrola a hodnotenie prevádzkových zamestnancov školy, T: úloha trvalá Z: riad.MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK IV.2. Kontrolná činnosť smerujúcu ku kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach smerujúca k pedagogickým zamestnancom a deťom: - využívanie rôznych foriem, metód a spôsobov kontrolnej činnosti (dodržiavanie zásad, metód a prostriedkov výchovy a vzdelávania), - situačné vstupy na triedach s rôznym zameraním (napr. atmosféra na triede, prístup učiteliek k deťom, individuálna práca s deťmi, komunikácia s deťmi a s rodičmi, ...), - kontrola vedenia pedagogickej dokumentácie, - kontrola plnenia pracovných povinností triednych učiteliek (viď. pracovná náplň triednej učiteľky),
 17. 17. - osobný plán rozvoja (samoštúdium, vzdelávanie cez MPC,...), - názorná propagácia smerom k rodičom aj deťom (prezentácia detských prác, úprava prostredia,....), - dodržiavanie bezpečnosti pri práci, T: úloha trvalá Z: riad.MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK IV.3. Podiel kolektívu na riadení: - dať kolektívu možnosť podieľať sa na chode školy – inovácia, nápady a podnety,  samostatnosť pracovníčok a kreativita pri riešení úloh,  empatia v medziľudských vzťahoch, vzájomná akceptácia a tolerancia,  pedagogická propaganda a informačný systém,  porady, odborné semináre a školenia, pedagogické poradenstvo, Metodické združenie, T: úloha trvalá Z: riad.MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK IV.4. Modernizácia vyučovacieho procesu – odraz kvality školy smerom k verejnosti: - mať podiel na rozvoji zručností, vedomostí a potenciálu kolektívu, vzdelanosť učiteľa, - efektívnosť práce zamestnancov, využívanie moderných pomôcok v práci s deťmi, - tvorivá pracovná atmosféra, kreativita, tvorivé a premyslené plánovanie, - asertivita, súťaživosť, sebakontrola a sebaovládanie zamestnancov,  profesionalita v plnení úloh a v pedagogickej práci, T: úloha trvalá Z: riad. , zást. riad.,všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK
 18. 18. V. PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY SEPTEMBER 2014 – NOVEMBER 2014: „Blízko do prírody“ – výlet na Železnú studničku, do Botanickej záhrady, cieľ č. 1: rozvíjanie povedomia o zdravom životnom štýle a enviromentálneho cítenia detí, vytváranie vzťahu k prírode, cieľ č. 2: rozvíjanie a upevňovanie kamarátskych vzťahov v triedach (triedy: Kuriatka, Žabky, Mačiatka – len predškoláci) zodpovedá: riaditeľka školy, učiteľky na triedach, „Deň mlieka“ cieľ č. 1: oboznámiť deti s potrebou častého pitia mlieka cieľ č. 2: rozvíjať spoluprácu s rodičmi detí, ako aj spoluprácu MŠ so školskou jedálňou, B. Sucháňová, A. Ahmed – výzdoba príprava priestorov, A. Hanulay – popoludňajšie organizačné zabezpečenie, zodpovedá: riaditeľka MŠ, RZMŠ – finančne, školská jedáleň, učiteľky na triedach, „Bezpečne na ceste“ cieľ č. 1 : názornými ukážkami oboznámiť deti s pravidlami cestnej premávky cieľ č. 2 : prehlbovanie poznatkov o práci záchranárov Návšteva dopravného ihriska (Mač, Kur, Žab – november, Myšky, Vč - máj) zodpovedné: A. Ahmed, M. Kovácsová, Ľ. Foltýnová, D. Sedláčková, zodpovedá: riaditeľka školy, DECEMBER 2014 – FEBRUÁR 2015 „Vianoce na Slovenku“ cieľ č. 1 : oslavy „Mikuláša“ – oboznámiť deti s tradíciou týchto osláv a príprava zaujímavých detských predstavení v materskej škole, ako aj obdaruvávanie detí darčekmi zodpovedá: riaditeľka školy, všetky učiteľky cieľ č. 2: „Vianočné besiedky“ - viesť deti k sebavedomému prejavu pri prezentácii svojich schopností a vedomostí, obdarúvavanie detí darčekmi zodpovedá: všetky učiteľky, riaditeľka školy, RZMŠ – finančne „Fašiangy na Slovensku“ cieľ č. 1 : „Fašiangový karneval“ – zábavné dopoludnie v MŠ spojené s tradíciami Fašiangov na Slovensku zodpovedá: E. Nagyová, J. Gašparíková – výzdoba, A. Béczová, Ľ. Foltýnova – zábavný program pre triedy: Myš, Jež, Vev, Lie, B. Sucháňová, Z. Micháleková – zábavný program pre triedy: Vč, Mač, Žab, Kur cieľ č. 2: „Rozprávka z divadla“ – prehlbovať záujem o kultúrne podujatia na predstavení v Bratislavskom bábkovom divadle (Mač, Žab, Kur) zodpovedné: E. Ružeková, M. Kovácsová zodpovedá: riaditeľka školy, RZMŠ – finančne Marec 2015 – JÚN 2015 „Hvezdáreň Hlohovec“ cieľ: prehlbovať u detí predstavy o slnečnej sústave a planéte ZEM triedy: Kur, Žab, Mač, zodpovedné: M. Svobodová – konzultácie a príprava s riaditeľkou, riaditeľka školy, „Život vtedy a dnes“ návšteva Bratislavského hradu, Detského múzea a Gerulata cieľ: rozvíjanie poznatkov o histórii triedy: Mač, Kur, Žab,
 19. 19. „ZOO“ cieľ: rozvíjanie poznatkov o domácich a cudzokrajných zvieratách triedy: Mač, Kur, Myš, Vev, Žab, Jež, Lienky, Vč zodpovedné: všetky učiteľky zodpovedá: riaditeľka školy „Deň matiek“ cieľ: rozvíjať citový vzťah a pevné putá s rodinou besiedky v triedach zodpovedné: všetky učiteľky, riaditeľka školy „Oslavy MDD“ cieľ: oslavy dňa detí plné zábavy a prekvapení zodpovedné: všetky učiteľky, riaditeľka školy, RZMŠ – finančne „Sokoliari v MŠ“ / „Vozenie detí na poníkoch“ cieľ: oboznámiť deti so životom dravých vtákov v prírode a zajatí, vystúpenie sokoliarov v historickom odeve / vozenie sa detí na poníkoch zodpovedné: riaditeľka školy, E. Czére Rechtoríková, B. Sucháňová, RZMŠ – financne „Rozlúčka s predškolákmi“ cieľ: prezentácia detí odchádzajúcich do 1. ročníka ZŠ pred rodičmi po triedach ako aj s detmi MŠ zodpovedné: učiteľky tr. Mač, Kur, Žab, raditeľka školy, RZMŠ - finančne
 20. 20. VI. MIMOTRIEDNA A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ AHMED Alžbeta: - člen vyraďovacej komisie/ predseda likvidačnej komisie - vedenie prírodovedného krúžku - cvičná učiteľka PF UK - spolupráca so ZŠ a knižnicou na Prokofievovej ul. BECZOVÁ Alena: - kabinet výtvarnej výchovy - člen likvidačnej komisie - realizovanie projektu „Cvičí celá MŠ“ (1x mes.) CZÉRE RECHTORÍKOVÁ Eva: - začínajúca učiteľka - člen škodovej komisie - kabinet Rozumovej výchovy - člen Metodického združenia ČIŠKOVÁ Ivona: - člen Rady školy - člen vyraďovacej komisie FOLTÝNOVÁ Ľubica: - realizovanie projektu „Cvičí celá MŠ“ (1x mes.) - člen škodovej komisie - úseková dôverníčka Odborového zväzu - člen Metodického združenia GAŠPARÍKOVÁ Jana: - vedenie výtvarného krúžku - učiteľka na triede s riaditeľkou HANULAY Anna: - pred. inventarizačnej komisie - vedenie športového krúžku - vedenie peňažného denníka v RZMŠ - organizovanie / dokumentácia športových aktivít - cvičná učiteľka PF UK - spolupráca so ZŠ a knižnicou na Prokofievovej ul. HOVANČÍKOVÁ MAJDIŠOVÁ Katarína : - člen likvidačnej komisie - poradenstvo v oblasti práce s deťmi so špec. vých.-vzdel. potrebami - vedúca Metodického združenia - výzdoba – chodba - fotodokumentácia školy na web stránku KOVÁCSOVÁ Mária: - vedenie kroniky MŠ - člen inventarizačnej komisie - cvičná učiteľka PF UK - spolupráca so ZŠ a s knižnicou na Prokofievovej ul. - pútače o zdravom životnom štýle
 21. 21. MICHALEKOVÁ Zuzana: - zástupkyňa riaditeľky - vedenie športového krúžku - predseda BOZP, PO, CO - pracovný čas zamestnancov a rozpis služieb - cvičná učiteľka PF UK RUŽEKOVÁ Elena: - kabinet Telesnej výchovy - realizovanie projektu „Cvičí celá škola“ (1x mes.) - predseda vyraďovacej komisie SEDLÁČKOVÁ Darina: - člen inventarizačnej komisie - vedenie informačného panelu – „podpora zdravia“ - kabinet Rozumovej výchovy SUCHÁŇOVÁ Beáta: - člen likvidačnej komisie - kabinet Rozumovej výchovy SVOBODOVÁ MARTA: - výzdoba školy - publikačná činnosť - cvičná učiteľka PF UK - metodická činnosť v jazykovej oblasti – tvorba básní - spolupráca so ZŠ a s knižnicou na Prokofievovej ul. VELŠMÍDOVÁ Eva: - kabinet Telesnej výchovy - výzdoba školy (okná, vyšívanie obrazov a obrusov) - predseda škodovej komisie - člen komisie BOZP,PO,CO
 22. 22. VII. PLÁN ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY: 1. 1. Kontrola záverov a uznesení 2. Školský rok 2014/2015 (Prerokuje: Plán práce, ŠkVP, Školský poriadok, Štruktúru kariérových pozícií pg. zamestnancov, Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti) (Rokuje: o spôsobe a forme vedenia pg. dokumentácie, o organizácii vých.-vzdel. procesu) 3. Rôzne 4. Diskusia 5. Záver a prijaté úlohy T: VIII / 2014 2. 1. Kontrola záverov a uznesení 2. Diskusia na tému: „Adaptácia novoprijatých detí“ (tr. Vev., Jež., Lie.,) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Rôzne (legislatíva, met. semináre, odborné články) 5. Diskusia 6. Záver a prijaté úlohy T: XI / 2014 3. 1. Kontrola záverov a uznesení 2. Hodnotenie výsledkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (Hodnotí: Výsledky VVČ za 1.polrok) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Rôzne (legislatíva, organizačné usmernenie, odborné články) 5. Informácie z metodických podujatí 6. Diskusia 7. Záver a prijaté úlohy T: I - II / 2015 4. 1. Kontrola záverov a uznesení 2. Diskusia na tému: „Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí“ (zodpovedné: všetky učiteľky) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Rôzne (legislatíva, organizačné usmernenie, odborné články, ...) 5. Informácie z metodických podujatí 6. Diskusia 7. Záver a prijaté úlohy T: IV / 2015 5. 1. Kontrola záverov a uznesení 2. Hodnotenie výsledkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (Hodnotí: Výsledky VVČ v š.r. 2014/2015) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Rôzne (legislatíva, organizačné usmernenie, informácie z metod. seminárov,..) 5. Diskusia 6. Záver a prijaté úlohy T: VI/ 2015
 23. 23. VIII. PLÁN PREVÁDZKOVÝCH PORÁD. 1. 1. Kontrola záverov 2. Školský rok 2014/2015 3. Rôzne (aktuality z pracovných stretnutí riaditeliek, organizačné usmernenie,...) 4. Diskusia 5. Záver a prijaté úlohy T: IX / 2014 2. 1. Kontrola záverov 2. Hodnotenie z vnútroškolskej kontroly 3. Rôzne + aktuality z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Diskusia 5. Záver a prijaté úlohy T: II / 2015 3. 1. Kontrola záverov 2. Hodnotenie z vnútroškolskej kontroly 3. Hodnotenie školského roka 2014/2015 4. Rôzne 5. Diskusia + záver a prijaté úlohy T: VI / 2015
 24. 24. IX. KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ NA MATERSKEJ ŠKOLE Krúžková činnosť sa organizuje na materskej škole v popoludňajších hodinách v rámci záujmových mimoškolských aktivít školy a detí pod odborným vedením interných pedagogických zamestnancov. Za bezpečnosť a výchovu detí na základe informovaného súhlasu rodičov v danom vyhradenom čase zodpovedá učiteľka/učiteľky krúžku. Ak krúžkovú činnosť vykonáva s informovaným súhlasom rodičov lektor, za bezpečnosť zodpovedá lektor. Učiteľky krúžkov si vypracujú rámcový "Plán krúžkovej činnosti" v ktorom si vytýčia hlavné ciele krúžku a rozvoja osobnosti detí, ktoré majú 1 rok pred nástupom do 1. ročníka základnej školy. Za výber detí do krúžkov vzhľadom na obmedzené možnosti zodpovedajú učiteľky krúžkov. ŠPORTOVÝ KRÚŽOK: - od: október 2014 - zodpovedá: Bc. Anna Hanulay, Mgr. Zuzana Michaleková - každý párny utorok - od 14,00 do 14,45 hod. / max. 20 detí VÝTVARNÝ KRÚŽOK: - od: október 2014 - zodpovedá: Jana Gašparíková - každá párna streda - od 14,00 do 14,45 hod. / max. 8 detí PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK: - od: október 2014 - zodpovedá: Alžbeta Ahmed - každá nepárna streda - od 14,00 do 14,45 hod. / max. 14 detí ANGLICKÝ JAZYK: - od : október 2014 - lektor: Magdaléna Klátiková - každý utorok a štvrtok - od 14,00 do 15,30 hod.
 25. 25. Svojím podpisom beriem na vedomie úlohy vyplývajúce z PLÁNU PRÁCE na školský rok 2014/2015 a úlohy z Školského vzdelávacieho programu. Beriem na vedomie pracovné povinnosti podľa Zákonníka práce, Pracovnej náplne, Pracovného poriadku, som zodpovedná za zverený inventár, pomôcky, ochranné pracovné prostriedky: Pedagogickí zamestnanci: AHMED Alžbeta ............................................... BECZOVÁ Alena ............................................... ČIŠKOVÁ Ivona ................................................ FOLTÝNOVÁ Ľubica ................................................ GAŠPARÍKOVÁ Jana ................................................ HANULAY Anna, Bc., ................................................. HOVANĆÍKOVÁ MAJDIŠOVÁ Katarína, Mgr. ..................................... KOVÁCSOVÁ Mária ................................................. CZÉRE RECHTORÍKOVÁ Eva, Mgr. ................................................ MICHALEKOVÁ Zuzana, Mgr. ................................................ RUŽEKOVÁ Elena ................................................. SEDLÁČKOVÁ Darina, Mgr. ................................................. SUCHÁŇOVÁ Beáta ................................................ SVOBODOVÁ Marta ................................................. VELŠMÍDOVÁ Eva ................................................. Správni zamestnanci: FERIANČEKOVÁ Helena ................................................. IŠTOKOVÁ Mária ................................................. REŽOVÁ Daniela …............................................ RIGOÓVÁ Viera ................................................ MARŠALKOVÁ Jarmila …............................................
 26. 26. RADA ŠKOLY pri MŠ ŠEVČENKOVA: Svojím podpisom beriem na vedomie a súhlasím s úlohami Plánu práce na školský rok 2014/2015 a Školského vzdelávacieho programu na MŠ Ševčenkova 35: Mgr. Zuzana MOROVIČOVÁ (člen za rodičov) …………………………… Ivona ČIŠKOVÁ (podpredseda + člen za pg. zam.)........................................ Eva VELŠMÍDOVÁ (predseda RŠ) ............................................ Róbert GUNÁR (člen za rodičov) ….......................................... Helena FERIANČEKOVÁ (člen za neped. zamest.) ..................................... Ing. Arch., Mgr. art. Elena PATOPRSTÁ (za zriaďovateľa)................................. JUDr., Mgr. Vladimír GALLO, PhD. (člen za zriaďovateľa) ............................... Bratislava: 28.08.2014 Mgr. Jana Trvalcová riaditeľka MŠ
 27. 27. ZADELENIE UČITELIEK k IX/2014 – od 02.09.2014. Ranná zmena Popoludňajšia zmena Ivona ČIŠKOVÁ Ľubica FOLTÝNOVÁ Mgr. Katarína HOVANČÍKOVÁ Alena BECZOVÁ Jana GAŠPARÍKOVÁ Mgr. Jana TRVALCOVÁ Bc. Anna HANULAY Alžbeta AHMED Mgr. Zuzana MICHALEKOVÁ Elena RUŽEKOVÁ Eva VELŠMÍDOVÁ Eva CZÉRE RECHTORÍKOVÁ Beáta SUCHÁŇOVÁ Mgr. Darina SEDLÁČKOVÁ Mária KOVÁCSOVÁ Marta SVOBODOVÁ ZADELENIE UPRATOVAČIEK k IX/2014. Pracovná plocha budovy materskej školy je prerozdelená medzi upratovačkami nasledovne: Pracovná plocha upratovačiek Pracovná plocha budovy materskej školy je prerozdelená medzi upratovačkami nasledovne: - Helena Feriančeková: - riaditeľňa, archív, chodba a schody pri riaditeľni, hala, telocvičňa, jedáleň pre zamestnancov, trieda krúžkov, zborovňa, - Mária Ištoková: - trieda Včielky a Myšky, umyvárka Včielky a Myšky, šatňa Včielky a Kuriatka , hlavný vchod pri šatniach, - Daniela Režová : - trieda Kuriatka a Mačiatka, umyvárky Mačiatka a Kuriatka, šatňa Mačiatka a Žabky, chodba a schody pri tr. Žabky, WC pre zamestnancov, - Viera Rigoóvá: - trieda Ježkovia a Lienky, umyvárky Ježkovia a Lienky, šatňa Lienky, Ježkovia a Myšky, dlhá chodba pri tr. Veveričky, - Jarmila Maršalková: - tr. Žabky a Veveričky, umyvárka Žabky a Veveričky, šatňa Veveričky, hlavný vchod pri tr. Veveričky, Za čistotu školského areálu zodpovedajú všetky nepedagogické zamestnankyne.

×