HIT-zine #1, het e-magazine met alles over horizontaal toezicht

1,070 views

Published on

Het interactieve e-magazine met alles over horizontaal toezicht! In deze eerste 'dubbeldikke' editie o.a. een interview met dhr. Theo Poolen lid van het Management Team van de Belastingdienst - ministerie van Financiën. Daarnaast een verslag van de eerste bijeenkomst 'horizontaal integraal toezicht', een column van Pieter de Kok (Coney), nieuws en meer.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,070
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HIT-zine #1, het e-magazine met alles over horizontaal toezicht

 1. 1. HIT-zine IN DEZE UITGAVE H O R I Z O N TA A L I N T E G R A A L T O E Z I C H T “Horizontaal toezicht heef t een grote kans van slagen in ons land.” T.W.M. Poolen - ministerie van Financiën “Persoonlijk contact is heel SAMENWERKEN belangrijk. Als je elkaar niet kent, wordt het ingewikkeld O P B A S I S VA N V E R T R O U W E N samenwerken.” K.J.M. Kool RA - Belastingdienst “Horizontaal toezicht is domeinoverschrijdend” R. van Wijk - Logius Pro Management Software | info@promanagement.nl | Tel 010 – 451 76 76 W W W .PRO M AN AG E M ENT . NL
 2. 2. Inhoud HIT-zine #01 e-magazine voor leden van de HIT-gebruikersgroep 1e jaargang >> 03 Voorwoord >> 04 Interview Dhr. T.W.M. Poolen (ministerie van Financiën) >> Paradigmaverschuiving in Fiscaal Nederland >> 08 Standard Business Reporting Dhr. R. van Wijk (Logius) >> Eenduidigheid en transparantie in financiële rapportages >> 10 Column Pieter de Kok (Coney) >> Fairplay 04 Theo Poolen 13 08 Standard Business Reporting HIT-gebruikersgroepbijeenkomst >> 12 Introductie HIT-gebruikersgroep >> 13 Verslag HIT-gebruikersgroepbijeenkomst >> Samenwerken in de fiscale keten >> De stand van zaken rond SBR/XBRL >> Horizontaal toezicht en AOIC >> 26 HIT nieuws >> 28 HIT in beeld 14 >> 29 Bijlage SBR in een notedop Kors Kool
 3. 3. Voorwoord Colofon De Amerikaanse industrieel Henry Ford HIT-zine magazine HIT-zine is een uitgave van Pro Management ( 1 863-1947 ) stelde: “Coming together is a Software N.V. en verschijnt 4x per jaar. beginning, staying together is progress, Jaargang 1, nr. 1, mei 2010. working together is success ” . Deze wijsheid vormt het uitgangspunt van de nieuwe Hoofdredactie Bernard Samson controlestrategie van de Belastingdienst Email: Bernard.Samson@promanagement.nl „horizontaal toezicht‟. Met deze strategie wil de Belastingdienst ‘samenwerken’ centraal Redactie plaatsen binnen het toezicht. Samenwerken Johan Goedhart, Linda Geenen houdt in afstemmen vooraf, in plaats van controleren Medewerkers achteraf en is gebaseerd op vertrouwen, begrip en Colette Dekker-Hermans transparantie. Het streven is om een hoge kwaliteit van Overige medewerkers van Pro Management werken te bereiken. Het accent ligt daarbij op continu Vormgeving verbeteren, leren en bijstellen. Kortom; samenwerken is de PM-WEB Building & Design - Floor Schaap sleutel tot kwaliteit. Fotografie en video „HIT-zine‟ is het e-magazine van de gebruikersgroep Chris Ramos „Horizontaal Integraal Toezicht‟, waarin gerenommeerde Acquisitie partijen aan het woord komen, die u op de hoogte zullen Frans van der Schaft brengen van actuele ontwikkelingen en visies met Email: frans.vanderschaft@promanagement.nl betrekking tot horizontaal toezicht. HIT-zine wordt vier maal Columnist per jaar exclusief uitgebracht voor HIT-leden. In deze Pieter de Kok dubbeldikke eerste editie van HIT-zine treft u een verslag van de eerste gebruikersgroep bijeenkomst d.d. 13 april, Leveringsvoorwaarden die in groten getale bezocht werd. Het hoofdartikel betreft De levering van HIT-zine is een van de exclusieve faciliteiten voor leden van de het interview met de heer Theo Poolen, lid van het HIT- gebruikersgroep van Pro Management. Bij Management Team van de Belastingdienst - ministerie van lidmaatschap ontvangen de leden automatisch Financiën. De heer Poolen is verantwoordelijk voor het vier maal per jaar het magazine digitaal. Bij uitrollen van horizontaal toezicht in geheel Nederland. opzegging van het lidmaatschap verloopt tevens ook het recht op het verkrijgen van HIT- zine. Voor meer informatie over het Deze eerste editie wordt eenmalig ter kennismaking lidmaatschap en de voorwaarden verwijzen wij gezonden aan alle intermediairs in Nederland. HIT-zine zult naar onze website of kunt u contact met ons u regelmatig ontvangen wanneer u lid bent geworden van opnemen. de HIT-gebruikersgroep. De eerstvolgende gebruikersgroepbijeenkomst wordt georganiseerd op 15 juni a.s. Vol trots kunnen wij u mededelen dat Prof. Dr. Hans Verkruijsse RE RA ( Ernst & Young ) op deze datum de presentatie houdt “ Bent u in control? ” Tevens wordt een paneldiscussie gehouden. U bent als lid of eenmalig PRO MANAGEMENT SOFTWARE als gast, welkom deel te nemen aan deze bijeenkomst. Lijstersingel 15 2902 JD Capelle aan den IJssel Postbus 671 Wij wensen u meer inzicht in horizontaal toezicht. 2900 AR Capelle aan den IJssel T: 010 451 76 76 Bernard Samson E: info@promanagement.nl Hoofdredacteur „HIT-zine‟ W : www.promanagement.nl
 4. 4. PARADIGMAVERSCHUIVING IN FISCAAL NEDERLAND Interview Drs. T.W.M. Poolen | lid van het MT Belastingdienst - ministerie van Financiën Met Theo Poolen spraken wij op het ministerie van Financiën over de paradigmaverschuiving die het invoeren van horizontaal toezicht in fiscaal Nederland teweeg brengt. Horizontaal toezicht heeft volgens Poolen een grote kans van slagen in ons land. “ We leven in een heel net land, verreweg de meesten willen het goed doen. Daar moeten we gebruik van maken! ” Horizontaal toezicht past in deze tijd waarin professionalisering sterk bevorderd wordt door beroepsorganisaties. “ De Belastingdienst heeft als centrale doelstelling ernaar te streven dat de belastingplichtige zoveel mogelijk vrijwillig aan zijn belastingverplichtingen voldoet. ” Hoe wordt horizontaal toezicht ontvangen door intermedi- Is horizontaal toezicht bij de Belastingdienst al organisatie- airs en de bedrijfswereld? Heeft u daar zicht op? breed geïmplementeerd? De heer Poolen: “Een intermediair gaf pas aan: ‘ Ik vind “Wij kunnen dit niet ineens in de volle breedte bij alle be- dat de communicatie met de Belastingdienst door horizon- drijven uitrollen, dat zullen wij moeten faseren en tempori- taal toezicht sterk is verbeterd.’ Sommigen vergelijken seren. Ook onze mensen moeten we hierin begeleiden. horizontaal toezicht wel eens met systeemtoezicht, waarbij Want als je kijkt waar we nu staan, precies vijf jaar geleden je aan de voorkant zit. Je probeert de processen goed in te in april 2005, heeft toenmalig staatssecretaris Joop Wijn richten en overeenstemming te verkrijgen over de uit- een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin een pilot gangspunten. Wanneer je de keten goed hebt ingericht, werd aangekondigd met circa twintig zeer grote onderne- moet een aanvaardbare aangifte het eindproduct zijn. Maar mingen. In 2006 hebben we die pilot uitgebreid met nog dat is voor mij één kant van de medaille, de andere kant is eens twintig zeer grote ondernemingen en recent zijn we ook dat je gezamenlijk een relatie probeert op te bouwen. ook gaan uitbreiden naar het MKB. We hebben een be- In het hier en nu overleg je met elkaar over de problemen hoorlijk aantal convenanten afgesloten met intermediairs, die spelen. Wij vinden het belangrijk dat je elkaar aan kunt want je kunt niet met meer dan 1 miljoen ondernemers spreken over zaken die minder goed lopen. Niet dat je be- individuele convenanten sluiten. De intermediair vervult zig bent met de problemen van vijf jaar geleden. ” voor de Belastingdienst hierbij een heel belangrijke rol als professionele partij. Zonder de intermediairs kan de belas- Wordt door de Belastingdienst daadwerkelijk de gelegen- tingwetgeving niet juist worden uitgevoerd. We zijn nu be- heid gegeven met elkaar te spreken over zaken die minder land bij het punt dat de individuele MKB-ondernemers goed lopen? moeten deelnemen aan die intermediair-convenanten. ” “Jazeker, van onze mensen krijg ik dat te horen en van de intermediairs en de grote ondernemingen waar we indivi- Poolen vervolgt: “ Onze centrale doelstelling is ernaar te duele convenanten mee hebben gesloten. Ik merk dat men streven dat de belastingplichtige zoveel mogelijk vrijwillig van beide kanten heel transparant is, men weet precies aan zijn belastingverplichtingen voldoet. Daarom moet je van elkaar wat er speelt en er zijn geen verrassingen meer. investeren in een relatie. We leven in een net land, bijna Dat wil niet zeggen dat ze het altijd met elkaar eens zijn. In iedereen wil het goed doen, zowel de intermediairs, de een heel uitzonderlijk geval, waarin je een principieel ver- particulieren als de ondernemers. Daar moeten we gebruik schil van mening hebt, kan je het nog altijd aan de rechter van maken. We zitten altijd in de driehoek: belastingplichti- voorleggen. ” ge, intermediair en Belastingdienst. Wij gingen steeds ach- teraf aan de hand van aangiftes kijken waar risico‟s zaten Is dat ook één van de redenen dat het voor bedrijven de en waar fouten gemaakt werden. Dan was er de drang om moeite loont om deel te nemen aan horizontaal toezicht? achteraf ingediende stukken te corrigeren, waarbij je dan “Je hebt als ondernemer duidelijkheid. Je werkt in de actu- aliteit, je weet waar je aan toe bent, je bent in control, er zijn geen verrassingen en je hebt een aanspreekpunt dat De intermediair vervult voor voor je klaar staat. Je bouwt een relatie op met de Belas- de Belastingdienst een tingdienst en je onderhoudt die relatie. ” heel belangrijke rol als professionele partij Pagina 4 4 Pagina
 5. 5. Theo Poolen is in 1981 in dienst getreden bij de Belastingdienst en in uiteenlopende functies werkzaam geweest: inspecteur loon- en inkomstenbelasting, inspecteur vennootschapsbelasting, teamleider inspectie der directe belastingen, voorzitter coördinatiegroep tax havens ( CGT ) , voorzitter coördinatiegroep concernfinancieringen ( C GC ) , lid MT Belastingdienst/Amsterdam ( ZGO ) en vanaf 2004 tot heden lid MT Belastingdienst - ministerie van Financiën. Horizontaal toezicht heeft een grote kans van slagen in ons land heel snel uitkomt op tijdvakken van drie, vier of vijf jaar over. Lidmaatschap van een beroepsorganisatie kan wel terug. Dat zijn moeizame processen. Bij horizontaal toe- meewegen bij de kwaliteitsbeoordeling, maar mag niet als zicht wordt er een beroep gedaan op de oplossingsgerichte enige factor in de beschouwing worden betrokken. We attitude van onze medewerkers, zodat de ondernemer zo zullen toch ook in gesprek met de leiding van het kantoor min mogelijk last heeft van de Belastingdienst en zich vol- of kantoororganisatie moeten kijken naar hoe de kwaliteit ledig kan wijden aan het ondernemen. De intermediair te borgen en hoe te werken aan de voorkant. Daarbij kan neemt dan ook een heel belangrijke rol in bij het inrichten een rol spelen welke afspraken bijvoorbeeld met de AFM van de werkprocessen, zodat aanvaardbare aangiftes in- of andere toezichthouders zijn gemaakt. Wij willen voort- gediend kunnen worden. ” bouwen op het werk dat professionele partijen reeds ge- daan hebben. ” Wil de Belastingdienst met de invoering van horizontaal toezicht wellicht ook eerder informatie kunnen ontvangen In hoeverre vormt een AOIC beschrijving de basis voor over buitenlandse zzp‘ers die in Nederland kortdurend horizontaal toezicht? werkzaam zijn, omdat anders na vertrek van de betreffen- “Ook hier kunnen en willen we geen sjabloontjes geven, de personen deze informatie veel moeilijker te verkrijgen geen lijstjes met ‘ hier moet je minimaal aan voldoen ’ . Ik is? vind dat een zesjescultuur. Ik ben van mening dat je vanuit “Bij de Douane, een onderdeel van de Belastingdienst, is je eigen professionele verantwoordelijkheid moet uitstralen het altijd belangrijk meteen te handelen omdat je anders te wat je visie is, dat je kwaliteit wilt leveren en hoe je dat wilt laat bent. Alles verloopt steeds sneller in deze tijd van glo- bereiken. Ik vind dat wij als Belastingdienst daarom afstand balisatie. Je moet direct handelen, anders kan je inderdaad moeten bewaren. Als kantoor kunt u wel vragen aan men- wel eens achter het net vissen. In die zin is horizontaal sen van de Belastingdienst of zij naar het werkprogramma toezicht heel behulpzaam. Bij de rest van de Belasting- dat u heeft opgebouwd, willen kijken om te bekijken of zij dienst groeit dit besef ook steeds meer. ” daar iets in missen. Wij mogen dan best iets meer kleur bekennen. Wij gaan er geen stempel opzetten Moet de intermediair aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen „goedgekeurd door‟, maar wij willen wel het toezicht aan- en hoe wordt er met dat soort eisen omgegaan? passen. Naarmate het werk aan de voorkant goed is ge- “Primair gaan we uit van de professionaliteit van de inter- daan, kunnen wij daarop vertrouwen en kunnen wij ons in mediairs. We bekijken hoe invulling aan werkprogramma‟s ons toezicht meer terugtrekken. Dat gesprek moeten we gegeven wordt, hoe men de kwaliteit borgt, wat men doet natuurlijk wel aangaan. ” aan kwaliteitsbewaking, hoe men de reviews uitvoert, of men permanente educatie volgt, etcetera. We kunnen hier U geeft aan dat er op dezelfde wijze als voorheen met de de komende tijd in goed overleg met de markt transparan- aangeleverde informatie omgegaan wordt. Het is een tra- ter in worden. ” ject; er wordt een jaarrekening opgesteld, dat vormt de basis voor de aangifte en die weg blijft gevolgd worden. Wordt daarbij ook gebruik gemaakt van de kwaliteitsbewa- Zijn in de toekomst hierin nog veranderingen te verwach- king van de beroepsorganisaties die hun leden toetsen en ten? PE punten verstrekken? “U bedoelt dat wij rechtstreeks in administraties kunnen “Vanuit de kantoororganisatie moet je bekijken hoe de be- kijken? Voor de Belastingdienst behoeft u wat dat betreft drijfsvoering is. Een beroepsorganisatie gaat daar niet niet bevreesd te zijn. Wij zijn gehouden aan de geheimhou- Pagina 5
 6. 6. toezicht op vrijwillige basis geschiedt. Als een ondernemer zegt: ‘ Klinkt allemaal leuk, maar ik ben tevreden met zo- als het nu loopt. Ik doe mijn aangifte, heb een goede advi- seur en als de Belastingdienst iets wil weten dan hoor ik het wel, vraag maar, kom maar kijken ’ . Dat is prima. Als men daar tevreden mee is, vooral zo blijven doen zou ik zeggen. Maar dan kan het voorkomen dat we ineens dis- cussies hebben over vier jaar geleden. Je hebt dan ook minder zekerheid. ” We beluisteren bij intermediairs ook wel uitspraken zoals: ‘Ik kijk het eerst even aan, voor mij hoeft dat allemaal niet, ik moet het eerst nog maar zien of er wat van terecht komt in de praktijk.’ Er bestaat dus ook een soort weerstand. Wij vinden het heel belangrijk Wat is daarover uw mening? dat je elkaar kunt aanspreken “Iedereen maakt zijn eigen afwegingen. We hebben het bij over zaken die minder goed lopen onze eigen mensen ook gemerkt toen we horizontaal toe- zicht pas introduceerden. Er was toen ook behoorlijk wat dingsverplichting volgens artikel 67 ‘ Algemene wet inzake weerstand in de trant van: „Dit kan niet waar zijn’. ‘Dus we Rijksbelastingen. ’ Van oudsher hebben wij natuurlijk al hebben het altijd fout gedaan?‟ Wanneer je kijkt naar wat toegang tot heel veel privacygevoelige informatie. Bij ons er in het toezicht is veranderd de laatste decennia, dan is geldt als regel: informatie waarover wij beschikken is bij dat bitter weinig geweest. Ik denk dan ook dat het tijd werd ons veilig. Wij kunnen natuurlijk al op ieder door ons ge- voor een innovatie. Dus dat je een goede discussie krijgt, wenst moment vragen stellen. Wij vragen nu in een papie- vind ik alleen maar goed. Van ondernemers kan ik mij ook ren wereld ook al toegang tot de boeken en bescheiden. In voorstellen dat ze zeggen „Vertel eens, wat is dat, wat ging die zin vind ik horizontaal toezicht nou niet echt een hele er dan fout, wat zijn de voordelen, what’s in it for me?’. Dat spectaculaire verandering met zich mee brengen. Ik merk vind ik terechte vragen. ” daar wel bij op dat wij niet de neiging zullen hebben om al die informatie bij ons naar binnen te willen trekken. Ik zie “Wij hebben in het begin vernomen van intermediairs dat veel eerder een tendens van laat de informatie bij de be- zij dachten:’wij worden langzaam maar zeker eruit gedrukt; drijven en wil je een keer wat weten, dan kun je altijd infor- de Belastingdienst wordt het snel eens met de bed- matie opvragen. Het lijkt mij dat wanneer je een goede rijfsfiscalist’. Ik denk: niets is minder waar, want wij vragen relatie met elkaar hebt, dat je het meldt als je inzage wilt ook om pro actief fiscale issues op tafel te leggen. Daarbij hebben. Als ik horizontaal toezicht verder doortrek dan zie kan juist een intermediair een prima rol vervullen. De rela- ik een omgekeerde beweging: je richt in overleg met de tie is als volgt: de intermediair beschrijft de feiten, haalt een Belastingdienst aan de voorkant de processen goed in. Bij fiscale kwalificatie uit die feiten en vraagt dan of de Belas- metatoezicht kan het zijn dat we achteraf in goed overleg tingdienst zich hiermee kan verenigen. Naarmate dat pro- steekproefsgewijs inzage wensen. Dus één keer goed in- fessioneel wordt aangeleverd, kunnen dat hele korte trajec- richten in overleg en dan denk ik dat je het hele toezicht ten zijn om daar een handtekening of een goedkeuring op effectiever en efficiënter kunt laten verlopen dan in het te krijgen. ” traditionele model. ” Heeft een kantoor dat een convenant heeft afgesloten een Het is belangrijk om bedrijven meer bij een convenant te streepje voor op een kantoor dat dit niet heeft? betrekken. Wat zijn vanuit de Belastingdienst en de minis- “Het is niet aan ons om een waardeoordeel te plakken op teries acties om bedrijven hierin te laten participeren? hoe een kantoor wil werken. Ik kan mij voorstellen dat een “Nogmaals, wij kunnen niet als Belastingdienst op individu- kantoor zegt: ‘ Wij hebben alle expertise in huis die nodig ele basis met meer dan 1 miljoen ondernemers die ge- is om goed te adviseren. Belastingdienst, als je vragen sprekken gaan voeren, dat zal de intermediair moeten hebt, kom maar ’ . Prima, dat is voor ons ook een goed doen. Wij geven op bijeenkomsten waar ondernemers en kantoor. Dat is niet minder dan een kantoor dat zegt ‘ wij hun intermediairs aanwezig zijn toelichting op horizontaal willen voor al onze klanten horizontaal toezicht ’ . Het zijn toezicht, wat dit model inhoudt, wat de voordelen kunnen beide geaccepteerde manieren van werken. Doe vooral zijn, enzovoort. Daarbij benadrukken wij dat horizontaal wat je vindt dat het beste bij je past. ” Pagina 6 6 Pagina
 7. 7. Hoe moet de 4e tranche bezien worden in het kader van pleitbaar standpunt, dat verwachten we ook van iemand openheid en vertrouwen? met uw status, want als u bewust een niet-pleitbaar stand- “Die 4 tranche AWB betreft een boete voor de adviseur en e punt inneemt, zitten we in een hele andere categorie. En heeft betrekking op de rotte appels, zoals adviseurs, inter- daar willen we met zijn allen ver vandaan blijven. Maar uw mediairs en accountants waarvan de beroepsgroep zegt: pleitbaar standpunt behoeft niet overeen te stemmen met „Die willen wij niet meer in ons midden hebben‟. Wil zo‟n het standpunt dat de inspecteur huldigt. Misschien is uw adviseur een boete krijgen dan moet hij op een arglistige pleitbaar standpunt wel in strijd met het beleid van de Be- manier samenwerken met een pleger. Beiden kunnen dan lastingdienst, zoals dat in een beleidsbesluit is uitgedra- een boete krijgen. We hebben het dan niet over fouten, gen. In dat geval zal de inspecteur het beleid moeten uit- fouten maakt iedereen. Je blijft dan ver van die 4 e tranche. voeren.” Je bent in het geval van die 4 tranche bewust onjuiste e aangiftes aan het doen. ” Wordt er ook van de belastinginspecteurs, net zoals van de intermediairs, verwacht dat zij op een ander niveau gaan Hangt horizontaal toezicht samen met SBR, XBRL? werken? “In 2009 heeft de Belastingdienst de verkorte winstaangifte “Wij hebben altijd veel aandacht besteed aan de kwaliteit vennootschapsbelasting geïntroduceerd. Hiervoor is de van onze mensen op het technisch inhoudelijke vlak en dat Belastingdienst een pilot gestart waarbij met zo'n tien inter- zullen we blijven doen. U weet, er verandert veel, er is mediairs een convenant is gesloten om verkorte winstaan- nieuwe jurisprudentie, er zijn wetswijzigingen, enzovoort. giften vennootschapsbelasting op basis van standard busi- Alleen het bijhouden van de vaktechnische kwaliteiten is ness reporting ( SBR ) in te leveren. Bij deze aangiften echter onvoldoende. We vragen ook van onze mensen dat hoeft ten opzichte van de 'normale' aangifte vennoot- zij een relatie op kunnen bouwen en onderhouden. Als schapsbelasting nog maar een kwart van de gegevens aan inspecteur moet je echt kunnen luisteren, een serieuze de Belastingdienst geleverd te worden. Hierdoor nemen de gesprekspartner kunnen zijn en een oplossingsgerichte administratieve lasten voor ondernemers af. De Belasting- attitude hebben. Dus een inspecteur moet over voldoende dienst heeft met de deelnemende intermediairs eveneens soft skills beschikken, zoals communicatieve vaardighe- een convenant horizontaal toezicht afgesloten. Doordat de den, sociale vaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, aangifte minder gegevens bevat, heeft de Belastingdienst maar ook daadkracht om een beslissing te durven nemen. minder mogelijkheden om de juistheid te controleren Daar- Als inspecteur moet je maatwerk kunnen leveren en moet om hebben de deelnemende partijen naast het convenant je kunnen zeggen: „Dit is een faire, redelijke oplossing con- verkorte winstaangifte ook een convenant horizontaal toe- form doel en strekking van de wet‟. Wij moeten onze men- zicht afgesloten. Samen met de controles die al in de taxo- sen hierin goed begeleiden.” nomie zijn opgenomen, waarborgt dit een goede aangifte. In 2012 zal ook een verkorte winstaangifte inkomstenbe- lasting worden geïntroduceerd.” Internationaal is er veel belangstelling voor onze werkwijze. Zo krijgen wij van veel landen het verzoek om te laten zien hoe wij horizontaal toezicht vormgeven Zijn er aspecten met betrekking tot horizontaal toezicht die Hoe wordt er internationaal gereageerd op horizontaal toe- u belangrijk acht nog nader toe te lichten? zicht? “Horizontaal toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrou- “ I nternationaal is er veel belangstelling voor onze werkwij- wen, transparantie en begrip. Wat ik zeer belangrijk vind bij ze. Zo krijgen wij van veel landen het verzoek om te laten het concept horizontaal toezicht is dat op basis van trans- zien hoe wij horizontaal toezicht vormgeven. In Zuid-Korea parantie de fiscale issues op tafel komen in de actualiteit. is in september vorig jaar eveneens een pilot van start ge- Iedereen die in dit traject stapt, moet zich realiseren dat we gaan, waarbij convenanten worden gesloten met zeer gro- vragen van de intermediair en de onderneming om vooraf te ondernemingen. Wij ontvangen uit veel landen van over mogelijke discussiepunten bij de inspecteur te melden. Ik de gehele wereld reacties dat men het een heel interessant hoor wel eens van adviseurs: „Ik ben lid van beroepsorga- model vindt. Nederland loopt dus op dit vlak voorop. ” ◄ nisatie X, ik heb een pleitbaar standpunt, dus ik hoef het niet voor te leggen.‟ Ik zeg dan altijd: natuurlijk heeft u een Reageren op dit artikel? Klik hier Pagina 7
 8. 8. Standard Business Reporting: EENDUIDIGHEID & TRANSPARANTIE IN FINANCIËLE RAPPORTAGES R. van Wijk | Lead implementation manager SBR Wat is de relatie tussen SBR en horizontaal toezicht? Wat is er mis met BAPI? zijn er minder ( handmatige ) con- Moet ik als intermediair nu wel of niet in XBRL investeren? Deze en vergelijk- versies nodig, wat de kans op fouten bare vragen worden mij regelmatig gesteld. Logisch. De overheid is de afgelo- in de berichtgeving verkleint. Aan de pen jaren diverse initiatieven gestart om administratieve lastenvermindering andere kant leiden zowel het horizon- voor de ondernemer te realiseren. Iemand die geen tijd heeft om al deze ont- taal toezicht als de implementatie van wikkelingen te volgen, ziet door de bomen het bos niet meer. Ik schep hierbij SBR ertoe dat de betrokkenen in de graag enige helderheid rond het programma Standard Business Reporting. keten kritisch kijken naar hun informa- tieverwerking. Standaardisatie van SBR staat voor Standard Business ciële dienstverleners en banken ge- deze verwerking verhoogt de transpa- Reporting en is voortgekomen uit het makkelijker met elkaar ‘ praten ’ . De rantie. Dit heeft een positieve uitwer- Nederlandse Taxonomie Project vragende partijen kijken kritischer king op de kwaliteit van informatie. ( N TP ) . Het NTP is in 2004 gestart naar de manier waarop ze hun infor- Tot zover staan SBR en het horizon- om een eenduidig domeinoverstijgend matie over bedrijven verzamelen. Zij taal toezicht los van elkaar, maar kun- begrippenkader voor financiële ver- werken hierbij intensief samen en nen zij elkaar wel versterken. antwoording te maken. Dus: welke stellen de onderneming centraal. Dat Een initiatief waar het horizontaal begrippen hanteren we eigenlijk als is op zichzelf al de winst van NTP. toezicht en SBR bij elkaar komen is het gaat om financiële verantwoordin- Het is daarom goed dat de Neder- de verkorte winstaangifte. Onderne- grapportages? Bedoelen we met de- landse overheid besloten heeft vanaf mers en intermediairs die een hori- zelfde termen echt hetzelfde? De 2009 aan te sluiten bij het label dat zontaal toezicht convenant hebben en technische gegevensstandaard die internationaal gehanteerd wordt voor het vWIA convenant hebben gete- gekozen werd om het begrippenkader deze ontwikkeling: Standard Business kend, kunnen met XBRL een verkorte (de taxonomie) vast te leggen was Reporting ( SBR ) . eXtensible Business Reporting Lan- guage. XBRL is een taal die het mo- Doordat systemen beter met elkaar praten zijn er gelijk maakt om betekenis aan gege- minder (handmatige) conversies nodig, wat de kans vens toe te voegen. ‘ 500.000’ op op fouten in de berichtgeving verkleint zichzelf zegt u niets, maar wanneer u weet dat dit de winst in euro ’ s van een bepaalde onderneming voor Minder fouten winstaangifte insturen. Deze aangifte belasting is, weet u meer. Horizontaal toezicht van de Belasting- bevat veel minder elementen dan een Partijen die precies afspreken wat zij dienst gaat uit van het wederzijds gewone winstaangifte. Dit is overi- onder ‘ winst voor belasting ’ ver- vertrouwen tussen belastingplichtige gens de enige aangifte van de Belas- staan en hoe het berekend wordt, en Belastingdienst. Een van de ont- tingdienst waarvoor geldt dat Digi- kunnen gemakkelijker informatie uit- wikkelingen waar het horizontaal toe- poort de exclusieve aanlevervoorzie- wisselen. Door deze afspraken over zicht op steunt is dat er in de markt ning is. De gewone aangifte inkom- betekenis op een standaard manier steeds meer aandacht is voor de be- stenbelasting voor ondernemers, de vast te leggen, kunnen we ook aan heersing van ( financiële ) proces- aangifte vennootschapsbelasting, de computers uitleggen welk getal uit sen. Daarnaast beseft de Belasting- aangifte omzetbelasting en de opgaaf een aangeleverd bericht betrekking dienst dat de meeste ondernemers ICP kunnen allemaal nog via BAPI heeft op de ‘ winst voor belasting ’ gewoon aan hun verplichting willen aangeleverd worden. Alleen waar van een onderneming. Zo kunnen de voldoen. De invoering van SBR maakt gekozen wordt voor aanlevering in systemen van de vragende partijen de uitwisseling van informatie tussen XBRL-formaat wordt standaard ge- ( B elastingdienst, Kamer van Koop- partijen steeds gemakkelijker. Door- bruik gemaakt van Digipoort. handel of CBS ) , ondernemers, finan- dat systemen beter met elkaar praten Pagina 8 8 Pagina
 9. 9. BAPI verantwoordingsinformatie volgens BAPI is een koppelvlak dat een soft- SBR verwerken: de aangiften IB, Vpb, wareleverancier kan implementeren OB en de opgaaf ICP. De Kamer van om op betrouwbare wijze elektronisch Koophandel is klaar voor het ontvan- berichten uit te wisselen met de Be- gen van Jaarrekeningen op Fiscale en lastingdienst. Een belangrijke stap is op Commerciële Grondslag en het gezet doordat vanaf 2005 onderne- CBS kan korte-termijnstatistieken, mers verplicht zijn om hun belasting- Jaarstatistieken en Onderzoek op aangiften elektronisch te doen. Na de investeringen en lease ontvangen. De invoering hiervan is ook op andere inspanningen die u in uw backoffice uitvragende partijen druk uitgeoefend Investeren in XBRL moet plegen, worden bepaald door de om op eenzelfde wijze met de elektro- Is het voor een intermediair interes- omvang van uw organisatie en uw nische dienstverlening om te gaan. sant nu in XBRL te investeren? Ik zou ambitieniveau. Bij de een neemt de zeggen: vooral investeren in ontwik- softwareleverancier alle veranderin- kelingen als SBR en het horizontaal gen voor zijn rekening terwijl bij de Voor het aanleveren toezicht is nuttig. U investeerde mid- ander enkele aanpassingen in de van financiële verant- den jaren negentig immers ook niet in werkprocessen nodig zullen zijn. woordingsinformatie in html, maar in een website of online Weer anderen zullen mogelijkheden XBRL is nu één koppel- dienstverlening. In het financiële do- voor een nieuwe dienst zien en meer vlak beschikbaar dat mein zijn tevens veel veranderingen inspanning willen plegen. op eenduidige wijze aan de gang. Deze verschuivingen functioneert geven hoe dan ook een impuls aan Tenslotte: de SBR-organisatie staat bepaalde ( nieuwe ) vormen van de komende tijd graag voor u klaar Maar het besef groeide dat wanneer dienstverlening. om u verder te helpen met SBR.◄ alle uitvragende partijen voor hun Wanneer u SBR stapsgewijs invoert, berichtenverkeer met ondernemingen kunt u op basis van uw eerste ervarin- een eigen koppelvlak gaan aanbie- gen input leveren aan de technische den, softwareleveranciers evenzoveel experts hoe zij de functionaliteit rond verschillende koppelvlakken moeten SBR ( en XBRL ) verder kunnen gaan onderhouden. Er was dus be- optimaliseren. Het is immers wel be- hoefte aan een generiek communica- langrijk dat uw software de door u tieconcept tussen ondernemingen en gewenste werkwijze perfect onder- MEER INFORMATIE overheid. Met het Nederlandse Taxo- steunt. Dat het prettig is bewust te Website: www.sbr-nl.nl nomie Project als launching customer kiezen wat bij uw organisatie past, lijkt E-mail: info@sbr-nl.nl is de generieke infrastructuur ontwik- me duidelijk. keld die nu bij Logius in beheer is onder de naam Digipoort. Voor het Ook raad ik u aan informatie in te Lees ook: aanleveren van financiële verantwoor- winnen bij uw softwareleverancier en “ S BR in een notedop ” op pagina 29 dingsinformatie in XBRL is nu één bij de partijen die betrokken zijn bij koppelvlak beschikbaar dat op een- SBR. Zij kunnen u vertellen wat de duidige wijze functioneert. Het maakt laatste stand van zaken is, welke val- niet meer uit of u een bericht stuurt kuilen en voordelen er zijn en hoe uw naar de KvK, CBS of de Belasting- organisatie zo min mogelijk risico dienst. Voorlopig blijft de Belasting- loopt met het doen van de nodige dienst BAPI ondersteunen totdat alle investeringen. Is uw softwareleveran- stromen volledig via Digipoort zijn cier er klaar voor, dan kan de Belas- ingericht. tingdienst al een groot deel van uw Pagina 9
 10. 10. Column FAIR PLAY Drs P. de Kok RA | partner bij Coney Iedere editie van HIT-zine zal er een column worden geschreven door de heer Pieter de Kok RA, eigenaar van Coney, een organisatie die op zoek is naar slimme ( IT- ) oplossingen op het gebied van accounting, control en fiscaliteit. Hier zal hij op geheel eigen wijze zijn visie en ervaringen met u delen omtrent horizontaal toezicht. Pieter de Kok RA Horizontaal toezicht is een positief geheel des Maslows, past in de be- belastinginspecteur. Ik ken bedrijven model dat wordt gekenmerkt door hoeftehiërarchie van mens en organi- die zeer tevreden zijn over horizon- „Fair Play‟. Het dwingt fiscale afdelin- satie. Binnen de afspraken met de taal toezicht ( „geven en nemen‟ ) , gen van bedrijven en fiscale interme- Belastingdienst worden fiscale kwes- maar ook bedrijven die er ontevreden diairs om vooraf beter na te denken ties vooraf besproken en is complian- over zijn omdat de inspecteur slechts over de processen, risico‟s en ce ( slechts nog ) een rapportage wil nemen, maar niet wil geven. Som- „controls‟ met betrekking tot fiscale van wat al overeengekomen is. mige bedrijven kiezen er bewust voor advisering en compliance. om geen convenant af te sluiten. De Het gaat om anticiperen in plaats van huidige relatie lijkt vaak al op horizon- Het is goed mogelijk dat dit reageren. De tijd van vijf openstaan- taal toezicht, dus waarom is er een „nadenkproces‟ gepaard gaat met een de belastingjaren is voorbij. Het ver- convenant nodig? De belangrijkste cultuurverandering. Roestige proce- dwalen in een grijs en mistig fiscaal boodschap is wat mij betreft: „Fair dures, werkwijzen en gewoontes des gebied vanzelfsprekend ook. Play‟. Met of zonder convenant, het is levens worden tegen het licht gehou- altijd zaak om op een eerlijke manier den en bijgeschaafd tot een efficiën- Op afstand zie ik u denken: „Al die te komen tot aanvaardbare aangiften. tere manier van werken met een be- zekerheid is leuk, maar hoeveel extra ter resultaat. Daarnaast moet er een werk ( en dus geld ) gaat dit kos- Ik wens een ieder veel horizontale „communicatielijn‟ open worden gezet ten?‟. Het vroegtijdig signaleren van wijsheid toe, leuker kunnen we het met de Belastingdienst. „bespreekpunten‟ is meer een „tijdlijn niet maken, wel makkelijker. issue‟ en dit geldt voor alle partijen. Een belangrijke stap rondom de im- Voor de commerciëlen onder ons: Drs Pieter de Kok RA, plementatie van horizontaal toezicht naar voren gehaalde uren om kwes- partner bij Coney is het documenteren van het boven- ties vooraf te bespreken, moeten wel www.coney.nl genoemde „nadenkproces‟. Wij ge- kunnen worden gedeclareerd. bruiken hiervoor AOIC.nl. Onze fisca- le processen, onderkende risico‟s Gaat een fiscalist of een onderne- rondom fiscale dienstverlening in ming zich anders gedragen binnen „brede zin‟ en interne beheersings- horizontaal toezicht? Wellicht. Door maatregelen zijn hierin vastgelegd. vooraf meer open en transparant te Binnen AOIC.nl wordt de effectiviteit zijn, kan er af en toe minder scherp Volg Coney via: van het interne beheersingraamwerk aan de wind gezeild worden. Aan de http://twitter.com/coneynl getoetst en worden verbeterpunten andere kant kunnen fiscale structuren gedocumenteerd. Het convenant kan met meer zekerheid worden opgezet, http://nl.linkedin.com/pub/drs- op deze wijze met gezond verstand dus misschien biedt dat juist wel weer pieter-de-kok-ra/2/563/27 worden getekend. kansen. Een groot voordeel van horizontaal Inspecteur? Vind je me lief? Horizon- toezicht is het verankeren van taal toezicht brengt mijns inziens wei- „zekerheid vooraf‟. Een zekerheid die nig verandering in de relatie tot de Reageren op dit artikel? Klik hier Pagina 10 10 Pagina
 11. 11. Introductie KENNISMAKEN MET DE HIT-GEBRUIKERSGROEP Teneinde het horizontaal toezicht optimaal te on- Met de oprichting van de HIT-gebruikersgroep dersteunen is in 2009 door Pro Management de zullen wij u op een interactieve en multimediale gebruikersgroep Horizontaal Integraal Toezicht manier volledig op de hoogte brengen van de ( H IT ) opgericht. Leden van de HIT-gebruikers- laatste ontwikkelingen, het nieuws en interessan- groep hebben onder andere de beschikking over te visies omtrent horizontaal toezicht. Interactivi- enkele benodigdheden om te kunnen voldoen aan teit staat centraal, zowel bij de bijeenkomsten als de eisen van horizontaal toezicht. Zo kunnen ze bij dit magazine. De HIT-gebruikersgroep is er beschikken over het digitale kwaliteitshandboek voor u, maar ook door u. Het doel is om geza- van Pro Management via AOIC.nl, waarmee ze menlijk de kennis op het gebied van horizontaal op eenvoudige wijze een zeer complete beschrij- toezicht te vergroten en daarin willen wij u zo ving van de bedrijfshuishouding op kunnen zet- goed mogelijk van dienst zijn. De stem van de ten. leden is daarom een belangrijk aspect. Als aan- vulling op de zaken die behandeld worden tijdens Waarom horizontaal „integraal‟ toezicht? Dat vergt de bijeenkomsten en het magazine, geven wij u enige uitleg. Zoals gezegd, gaat het bij de kans om hierop verder in te gaan op ons forum horizontaal toezicht primair om de samenwerking op de website of onze HIT subgroup op LinkedIn. met intermediairs, maar het gaat ook om samen- Hier vindt u discussies en kunt u terecht met vra- werking iets breder in de keten; de administratie- gen. Uw input is gewenst! ve keten, waarbij ook zaken als SBR en betrouw- bare software worden geraakt. Vanuit dit perspec- tief is horizontaal toezicht een breder begrip en Volg HIT via: dus meer integraal. http://twitter.com/PM _ Software http://www.linkedin.com/groups? home=&gid=2837831&trk=a net _ug _ hm H I T- G E B RU I K E R S G RO E P B I J E E N KO M S T De volgende gebruikersgroepbijeenkomst voor alle HIT- leden wordt georganiseerd op 15 juni a.s.! Bent u HIT-lid en wilt u hieraan deelnemen? Meldt u zich dan gratis aan via deze link. Bent u nog geen lid en wilt u kennismaken met HIT? U kunt eenmalig gratis deelnemen aan de gebruikers- groepbijeenkomst. Aanmelden kan via deze link of bezoek onze website: www.promanagement.nl Pagina 11
 12. 12. Hieronder geven wij een compleet overzicht van de voordelen die u geniet als lid van de HIT-gebruikersgroep en de doelstellingen van de gebruikersgroep. Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Voordelen Doelstellingen Leden van de gebruikersgroep Horizontaal Inte- Het uitwisselen van praktijkervaringen m.b.t. PM- graal Toezicht: software en werkprogramma ’ s. Deze ervaringen kunnen kenbaar worden gemaakt tijdens de ge- beschikken over het digitale kwaliteitshand- bruikersgroepbijeenkomsten en op het discussie- boek van Pro Management via AOIC.nl, platform op de website en LinkedIn. De ervarin- waarmee ze op eenvoudige wijze een zeer gen zullen door Pro Management worden meege- complete beschrijving van de bedrijfshuis- nomen bij het optimaliseren van de functionaliteit houding op kunnen zetten van de software, afgestemd op de eisen die het horizontaal toezicht stelt. hebben toegang tot het discussieplatform Horizontaal Integraal Toezicht op de Pro Ma- Het leveren van input zodat Pro Management het nagement website. kwaliteitshandboek, formulieren en werk- programma‟s continu kan onderhouden en van worden vier keer per jaar uitgenodigd voor de updates voorzien, afgestemd op de wensen van- gebruikersgroepbijeenkomst. uit de gebruikers en in overeenstemming met de eisen die het horizontaal toezicht stelt. ontvangen vier keer per jaar een uitgebreid e-magazine, waarin zij door gerenommeerde Kennisverbreding en het aandragen van oplossin- partijen volledig op de hoogte worden gebracht gen op het gebied van horizontaal toezicht. van de laatste ontwikkelingen omtrent horizontaal Het leveren van een bijdrage aan het periodieke toezicht. HIT-zine door middel van bijvoorbeeld: ontvangen regelmatig door Pro Management  het aanleveren van bovenstaande ervarin- ontwikkelde formulieren en checklists, inclu- gen, input, kennis, oplossingen en nieuws sief de laatst geldende werkprogramma ’ s (via de website of LinkedIn), zodat deze voor het Horizontaal Integraal Toezicht. behandeld kunnen worden in een aparte rubriek in het magazine. ontvangen door accountants ontwikkelde updates van het handboek, die in opdracht  Het stellen van vragen over horizontaal toe- van de gebruikersgroep continu wordt onder- zicht of een vraag die u specifiek heeft voor houden. een bepaald persoon. Dit kunnen we vervol- gens meenemen voor de volgende bijeen- hebben recht op een beoordeling van hun komst of het e-magazine. organisatie door ervaren accountants tegen een gereduceerd tarief.  Input bijeenkomst en magazine in het alge- meen. Wat zou u graag behandeld willen zien in het nieuwe magazine, wie zou u graag willen horen als spreker tijdens een gebruikersgroepbijeenkomst en waarover, over wie/wat zou u graag iets willen lezen in het magazine ( allen via LinkedIn of het discussieplatform op de website ) Pagina 12 12 Pagina
 13. 13. HIT-GEBRUIKERSGROEPBIJEENKOMST De eerste bijeenkomst van de HIT-gebruikersgroep van 13 april jl. in het Aluminium- centrum te Houten is als zeer waardevol ervaren door de leden van de gebruikers- groep en de overige bezoekers. De massale opkomst ( circa 100 bezoekers ) getuigt van een hoge mate van interesse in het thema horizontaal toezicht en een algemene behoefte aan informatievoorziening. MEER INFORMATIE Alle ( gast ) sprekers hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van de bij- Indien u geïnteresseerd bent in het eenkomst in het algemeen en de informatieoverdracht in het bijzonder. Het doel, infor- lidmaatschap van de HIT- matievoorziening en kennisoverdracht binnen de keten met als resultaat toenemend gebruikersgroep, verschaffen wij u onderling vertrouwen en transparantie, is daarmee bereikt. Op de volgende pagina ’ s graag informatie over alle faciliteiten zijn verslagen geplaatst van de drie presentaties, respectievelijk: die u geniet als lid. Ook kunt u zich in  Dhr. Kool over „Samenwerken in de fiscale keten‟ eerste instantie oriënteren op onze  Dhr. Van Wijk over „De stand van zaken rond SBR/XBRL‟ website: www.promanagement.nl.  Dhr. Van Krimpen over „Horizontaal toezicht en AOIC‟ De Belastingdienst in de persoon van de heer Kors Kool RA heeft met zijn presentatie en helder betoog de intenties en strategieën van de Belastingdienst verduidelijkt en daarmee de basis gelegd voor samenwerking op basis van vertrouwen tussen interme- diairs en de Belastingdienst. Remco van Wijk van Logius is tijdens zijn presentatie ingegaan op de samenhang tus- sen SBR/XBRL en horizontaal toezicht en de standaard die hierin gehanteerd wordt. Dennis van Krimpen FB van Coney heeft vertelt over het gebruik van tooling in het ka- der van horizontaal toezicht . Voor de eerstvolgende bijeenkomst van 15 juni a.s. zal wederom gezorgd worden voor waardevolle inbreng van betrokkenen binnen de keten en zullen heldere uitgangspun- ten geformuleerd worden met betrekking tot primair nagestreefde doelen voor leden van de HIT-gebruikersgroep. De bijeenkomst van 15 juni a.s. zal daarom een meer interactief karakter kennen in de vorm van een paneldiscussie. Tevens houdt Prof. Dr. Hans Verkruijsse RE RA ( Ernst & Young ) de presentatie “ B ent u in control? ” . Wanneer u reeds lid bent van de HIT-gebruikersgroep kunt u kosteloos deelnemen aan de bijeenkomsten. Niet-leden kunnen de bijeenkomsten eenmalig gratis bezoeken. ◄ Pagina 13
 14. 14. Presentatie SAMENWERKEN IN DE FISCALE KETEN K.J.M. Kool RA | Programmamanager Toezicht, Belastingdienst De heer Kors Kool hield op 13 april te Houten tijdens de eer- ste HIT-gebruikersgroepbijeenkomst, een presentatie over „samenwerken in de fiscale keten in het kader van horizontaal toezicht en wat dit voor de ondernemer, de accountant of de fiscalist betekent ’ . “ Horizontaal toezicht is meer samenwer- ken en streven naar een maximale kwaliteit van werken. ” De heer Kors Kool is sinds 2006 als programmamanager Toezicht verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de toe- Dit heeft binnen de Belastingdienst geleid tot de ontwikke- zichtaanpak van de Belastingdienst, met name in het MKB ling van horizontaal toezicht. Deze ontwikkeling heeft vol- segment. In dat kader is hij verantwoordelijk voor de ont- gens Kool te maken met de wijze waarop de overheid zijn wikkeling van horizontaal toezicht. De Belastingdienst heeft rol wil invullen. Deze rol is binnen horizontaal toezicht ver- zich tot doel gesteld proactief te werken aan het bevorde- schoven van controleur naar meer toezichthouder. Door ren van de kwaliteit in de fiscale keten. “Als je echt het aangeven van scherpere verantwoordelijkheden, het efficiënt wilt werken, dan moet je niet zozeer regel op regel vastleggen van afspraken en een wederzijds vertrouwen in stapelen, maar meer verantwoordelijkheden leggen bij bur- het nakomen van deze afspraken, kan deze rol van de gers en bedrijven”, aldus Kool. Belastingdienst als toezichthouder worden bereikt. Kool geeft aan dat er op deze manier veel winst is te boeken In de presentatie werd dit toegelicht door uitgebreid in te voor alle partijen in de keten. “ H et goede nieuws is dat gaan op de samenwerking met intermediairs, waarbij za- bedrijven over het algemeen die eigen verantwoordelijk- ken als metatoezicht, transparantie en vooroverleg als be- heid ook willen oppakken. ” langrijke elementen werden belicht. Tevens werd met be- trekking tot de administratieve keten, de toepassing van HORIZONTAAL TOEZICHT IN HET MKB SBR en betrouwbare software aangestipt. Er zijn een aantal vormen waarin we horizontaal toezicht tegenkomen. Kool licht toe: “ Het is begonnen met indivi- duele convenanten bij zeer grote ondernemingen. Wij heb- Handhaving van complexe ben dat uitgebouwd naar wat wij de middelgrote onderne- regels in een complexe, mingen noemen. Na onze ervaringen met grote onderne- veranderende samenleving mingen hebben we besloten horizontaal toezicht ook mo- kan niet zonder eigen gelijk te maken voor het midden- en kleinbedrijf. ” Je hebt verantwoordelijkheid het hier echter wel plotseling over 1,2 miljoen ondernemin- gen, zo stelt Kool. “Ga je hier dan allemaal individuele con- ACHTERGROND HORIZONTAAL TOEZICHT venanten mee afsluiten?” Dat gaat er volgens Kool niet toe De Belastingdienst heeft horizontaal toezicht vijf jaar gele- leiden dat men efficiënter wordt in de uitvoering. Het ac- den voor het eerst geïntroduceerd, maar het verhaal begint cent moet daarom liggen op het vinden van intermediaire eigenlijk al acht jaar geleden, zo vertelt Kool. In 2002 partijen, partijen met wie men kwaliteit kan realiseren. kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe- leid ( WRR ) met een rapport over „de toekomst van de VERSCHUIVING VAN FOCUS IN HET BELASTINGPROCES nationale rechtsstaat‟. Zij pleitte destijds ervoor af te stap- Een insteek die door Kool vervolgens als heel fundamen- pen van formele controles achteraf. Er werd een toene- teel voor horizontaal toezicht wordt beschouwd, is een ver- mende negatieve trend waargenomen van steeds meer schuiving van focus in het belastingproces. Deze focus ligt regelgeving en controles op controles. Het nieuwe stand- binnen horizontaal toezicht meer aan het begin van de punt dat werd ingenomen was dat wanneer men de admi- keten, dus meer bij de administratieve organisatie ( AO ) nistratieve lasten naar beneden wilt brengen en echt effici- en minder aan de achterkant, bij de aangifte en de controle ënt wilt werken, dan moet men zorgen dat er veel meer van de Belastingdienst. aan de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven wordt overgelaten. Pagina 14 14 Pagina
 15. 15. Kool legt uit: “Horizontaal toezicht gaat er in essentie om context en doet al veel werk. “Of het nu gaat om de admini- dat je zo veel mogelijk vooraan in die keten komt. Dat is stratie of het samenstellen van de jaarrekening, als daar- niet zo vreemd want we weten al tientallen jaren vanuit de van de kwaliteit goed is dan is het enorm efficiënt aan onze wereld van kwaliteitsmanagement, dat wanneer je kwaliteit kant en de kant van de intermediair om dat mee te nemen wilt waarborgen, je ervoor moet zorgen dat je dat vooraan in de aanpak. Dat voorkomt dubbel werk en je kunt zorgen in de keten doet.” Bijsturen aan het begin van de keten dat de kwaliteit beter wordt.” ( A O ) kost maar een fractie van corrigeren aan het einde van de keten, bij de controle, zo stelt Kool. “En vanuit onze wetenschap en ervaring weten we ook, dat corrigeren aan de achterkant vaak maar een beperkt effect heeft als het gaat om het bereiken van compliant gedrag.” Interventies moeten volgens Kool gericht zijn op verbete- ring van het proces, zodat het in de toekomst goed gaat. “Als je sterk aan de achterkant van het project zit, dan blijkt ook uit onderzoek, dat de corrigerende werking die daar- van uitgaat naar de toekomst – wat betreft gedragsverbe- tering en kwaliteitsverbetering van de aangifte – maar zeer beperkt is en soms zelfs negatief”, aldus Kool. Toezicht en vertrouwen “Allemaal redenen om vast te stellen dat je veel effectiever Bovenstaand is te zien hoe er traditioneel naar bent wanneer je naar die voorkant van de keten gaat en de Belastingdienst werd gekeken. “ Wellicht daar de samenwerking opzoekt.” ook door onszelf ” , zo zegt Kool. Een ontwikke- ling als horizontaal toezicht moet dit beeld ver- anderen. Een derde spoor voor het horizontaal toezicht is de samen- Bekijk hier het videofragment werking met aanbieders van administratieve software en “ V erschuiving van focus in het belastingproces ” online services in de markt. In dat spoor is nog veel te win- nen. “Onze overtuiging is, zeker naar de toekomst toe, dat wanneer je wilt zorgen voor betrouwbare aangifte en be- trouwbare administraties voor die grote groep onderne- mers, dat je in de toekomst ook zwaar moet inzetten op dingen als standaardisatie, online boekhoudservices en dan komen we ook bij zaken als SBR”, aldus Kool. HET DRIESPORENBELEID IN HET MKB Het eerste spoor, samenwerken met de brancheorganisa- tie, had aanvankelijk het zwaartepunt binnen horizontaal Het zwaartepunt ligt bij toezicht, maar dit is toch vooral een aanvullend spoor. Met datgene wat we willen brancheorganisaties maakt de Belastingdienst afspraken bereiken en dat is een over de toepassing van regelgeving en het toezicht op de aanvaardbare aangifte naleving daarvan. Hiermee worden veel mogelijke knelpun- ten in aangiften vooraf opgelost en ook op een voor de branche uniforme wijze. Het accent bij horizontaal toezicht AFSPRAKEN MET FISCAAL INTERMEDIAIRS ligt echter in de samenwerking met de fiscale intermediairs, Het spoor met de fiscaal intermediairs acht Kool het be- zo geeft Kool aan. “Wij hadden vrij snel vastgesteld dat langrijkste. In essentie gaat het erom dat je samen zorgt wanneer je wezenlijk in de breedte van de aangifte en in voor transparantie in de keten en investeert in kwaliteit. de totaliteit van het bedrijfsgebeuren, steun zoekt in de Kool kaart vervolgens een punt aan dat hij vaak tegen keten en daar de kwaliteit wil bevorderen, dan kom je ei- komt tijdens dit soort bijeenkomsten en één-op-één ge- genlijk bij de fiscale intermediair als natuurlijke partner. De sprekken, namelijk de vraag: „Belastingdienst als je dit nu meeste ondernemers hebben namelijk een fiscale interme- wilt, geef dan aan welke eisen je stelt. Wat moeten we pre- diair.” Een fiscaal intermediair kent, zo stelt Kool, als geen cies doen in die keten?‟ Is het voldoende als de intermedi- ander de problematiek van de ondernemer en de bedrijfs- air bepaalde werkprogramma‟s hanteert, zoals die van Pro Pagina 15
 16. 16. Management? “Hoewel daar niks mis mee is, is het niet de bedoeling dat wij rule-based gaan zeggen wat men moet gaan doen. De beroepsbeoefening in Nederland staat grosso modo op een hoog pijl, het is dus niet nodig, maar ook niet wenselijk dat de Belastingdienst gaat zeg- gen wat je allemaal moet doen. De omstandigheden zijn daarvoor vaak te verschillend, een sjabloon werkt niet, het gaat om de professionele toepassing”, zo verklaart Kool. Hierbij refereert hij als voorbeeld naar het eerste conve- nant met de SRA over de loonheffing. “Daar zat bij dat convenant bij wijze van voorbeeld een werkprogramma voor die loonheffing. Dat was vreselijk moeilijk want niemand vond het goed, dus het werkte ook niet op die manier. Wat we toen vrij rap hebben gedaan is zeggen: het zwaartepunt ligt bij de verantwoordelijkheid van de professional.” Betekent dit dat de Belastingdienst geen toezicht meer uitoefent op de aangiften die onder het convenant worden Wat de Belastingdienst wil, benadrukt Kool, is de professi- gedaan? Kool antwoordt: “Nee, je hebt wel metatoe- onaliteit die er is binnen de keten benutten door samen te zicht. ” Dat houdt in dat de Belastingdienst toezicht houdt werken en daarmee met elkaar meer efficiency te berei- op de werking van het systeem en niet onbelangrijk, be- ken en meer zekerheid voor de ondernemer. “Dat bete- vindingen die men hierbij tegenkomt, moeten ook weer kent dat het zwaartepunt ligt bij datgene wat we willen leiden tot bijstelling en tot verbetering. Kool beschouwt het bereiken en dat is een aanvaardbare aangifte”, aldus als een leercirkel. Kool. Het doel van de Belastingdienst is dus eigenlijk het waarborgen van de kwaliteit van de aangiften door werk- IMPLEMENTATIE processen af te stemmen en veel meer te steunen op het Hoe ziet zo‟n implementatietraject van horizontaal toezicht interne kwaliteitssysteem van de intermediair. er nu uit? Kool geeft aan dat eerst in gesprek wordt ge- gaan met de intermediair voordat het tot een convenant Natuurlijk stelt de Belastingdienst wel eisen aan de pro- komt. ” Implementeren klinkt evident, maar is in elk pro- fessionaliteit. Naast zaken als deskundigheid en een vol- ject de lastigste fase. Dat geldt ook bij horizontaal toe- doende stelsel van kwaliteitsborging gaat het daarbij ook zicht. Implementatie begint eigenlijk al bij de eerste ge- om het creëren van een relatie waarbinnen zaken die af- sprekken die je hebt, voordat je tot een convenant komt. stemming vergen, open worden voorgelegd. Kool licht dit Daarin verken je met elkaar wat je wilt bereiken en hoe je verder toe: “ We gaan het samen doen, dus ook voor daar kunt komen. Deze eerste stappen zijn misschien wel problemen waar niet vooraf een oplossing voor is, is er het meest belangrijk. ” een vooroverleg en de uitkomst moet zijn dat er een aan- Waarom? Kool licht toe: “Omdat het voor het werken van gifte is die dusdanig goed is dat deze, zoals dat bij ons horizontaal toezicht echt cruciaal is om die relatie over en heet, door de kelder kan. Dat betekent dat wij er niet meer weer goed in te richten, het gaat immers om samenwer- naar behoeven te kijken.” Vertrouwen op de professionali- ken. Als die samenwerking alleen op papier is, als het teit van de intermediair staat dus centraal in de aanpak. alleen maar een handtekening is op een formulier dat binnenkomt, dan is dat mooi, maar dan gebeurt er nog niets.” Kool vervolgt: “ Wat we in die voorfase ondermeer doen is wat we „compliance verkenning‟ noemen. Eens even kijken hoe het kwaliteitssysteem eruit ziet, hoe het werkt en hoe het kantoor is ingericht. Er moet immers voldoen- de basis zijn om tot een convenant te komen ” . Op die manier leer je elkaar ook kennen en juist dat persoonlijk contact is heel belangrijk, want zo zegt Kool: “ Als je el- kaar niet kent wordt het ingewikkeld samenwerken ” . Pagina 16 16 Pagina
 17. 17. ning onder gaat zetten, maar ook omdat men elkaar moet leren begrijpen. “Iets als een aanvaardbare aangifte, dat is een begrip wat niet automatisch inhoud heeft. De keren dat ik met intermediairs praat, gaat het altijd daarover.” Veel voorkomende vragen die Kool hierover krijgt zijn dan: „Betekent dit dat er geen enkele fout in de aangifte mag zitten en dat die bij elke afwijking van wet en regelgeving niet aanvaardbaar is?‟ Kool antwoordt: “Nee, hij moet aan- vaardbare kwaliteit hebben dus fouten die niet materieel zijn kunnen voorkomen. Daar kun je nou eenmaal je sys- teem niet op inrichten”. Kool geeft hierbij nogmaals het belang aan van het uitwisselen van dergelijke verwachtin- gen tijdens het vooroverleg. “Je ontwikkelt als het ware een gemeenschappelijke taal. Wat daarbij van belang is, is dat het kantoor over voldoende professionaliteit be- De ervaring van de Belastingdienst met het implemente- schikt om te kunnen vertrouwen op zijn kwaliteitsstandaar- ren, in de zin van het aan de gang krijgen en klanten inte- den ( werkprogramma's, collegiale toetsing, dossiervor- resseren, moet niet onderschat worden. “Een handteke- ming, etc. ) . Dat is eigenlijk de meest korte samenvatting. ning is één ding, maar zorgen dat er vervolgens klanten in Voldoende kwaliteit om op te kunnen vertrouwen.” mee gaan en dat dat spel gaat lopen, dat is niet ingewik- keld, maar wel iets wat nadrukkelijk aandacht verdient. It takes two to tango”, aldus Kool. In dat kader heeft de Be- Persoonlijk contact is heel belangrijk. lastingdienst gezegd dat zij waar nodig ook samen willen Als je elkaar niet kent, wordt het optrekken met de intermediair om het verhaal te vertellen. ingewikkeld samenwerken METATOEZICHT Waar zitten nu de ankerpunten voor de kwaliteit vanuit het “IT TAKES THREE TO TANGO” perspectief van de Belastingdienst? Als men kijkt naar het De kwaliteitsstandaarden zijn dus buitengewoon belang- metatoezicht, dan is het goed om te kijken naar de ver- rijk. Ook heel belangrijk zijn de procedures rondom cliën- schillende fases die er zijn, zo verklaart Kool. tenacceptatie. Kool verklaart: “ I k zei net ‘ it takes two to “Metatoezicht wordt vaak geassocieerd met toezicht aan tango‟, maar ik moet mijzelf corrigeren, „it takes three to de achterkant. Aan de achterkant doen we een steekproef tango‟. Ook de cliënt moet zich aansluiten bij het horizon- en dan gaan we eens bij een aantal posten kijken hoe het taal toezicht convenant. ” gelopen is, kijken of het systeem werkt. Dat is inderdaad metatoezicht aan de achterkant, maar wat ons betreft is Op de vraag, „Kan de cliënt niet automatisch onderdeel metatoezicht een begrip wat we ook steeds meer betrek- zijn van het spel?‟, antwoordt Kool stellig: “Onze ervaring ken op het proces als geheel.” is, en dat is ook wat wij terug horen van u, dat ook een intermediair niet alles kan overzien. Het is daarom erg Kool geeft aan dat het al begint in de voorfase, bij de ge- belangrijk dat ook die cliënt vertrekt vanuit dezelfde mind- sprekken. Daar heb je al een beeld van hoe het kwaliteits- set, namelijk: „Ik wil de administratie op orde hebben, mijn systeem van het kantoor eruit ziet en hoe het is ingericht. verplichtingen nakomen en mijn gegevens op tijd aanl- Het maakt hierbij nog een verschil of je zit in het ZZP, everen‟.” MGO ( middelgrote ondernemingen ) of MKB-segment. Deze stellen andere eisen, ook aan professionaliteit, zo Hierbij hoort vervolgens ook een onafhankelijke review, zo stelt Kool. “Dat zijn dingen die goed zijn om uit te wisse- licht Kool verder toe, waarbij je de mogelijkheid hebt om te len. Dat hoort een beetje bij die compliance verkenning.” corrigeren en eventueel sancties op te leggen als dat no- dig is. “Als het gaat om professionaliteit, dan kom je ook Wat ook heel erg belangrijk is in die voorfase, is om over uit op dit soort zaken.” en weer de verwachtingen te expliciteren. Allereerst om- dat dit altijd goed is, voordat men ergens een handteke- Pagina 17
 18. 18. AARD VAN DE OPDRACHT BEPAALT DE AANPAK DE UITVOERINGSFASE Vervolgens plaatst Kool het bovenstaande in het perspec- We hebben al gesproken over de aanname van cliënten. tief van het proces, waarbij hij aangeeft dat de aard van de Dan is de volgende stap het aanmelden van cliënten, zo opdracht bepalend is voor de uiteindelijke aanpak. De geeft Kool aan. Dat is de verantwoordelijkheid van de inter- Belastingdienst heeft convenanten met partijen die op ver- mediair. De Belastingdienst doet slechts een hele beperkte schillende wijzen op de markt opereren en daar kom je een toetsing. Kool licht dit verder toe: “ We kijken of er in onze groot aantal diensten tegen, zo stelt Kool. Dat kan uiteenlo- administraties geen aanwijzingen zijn dat er bij de klant pen van het voeren van administraties tot het samenstellen sprake is van bijvoorbeeld forse achterstanden of dat er van jaarrekeningen, het geven van fiscaal advies en het eventueel situaties zijn die de intermediair niet kan kennen. maken van aangiften. “Dat heeft dus consequenties voor Dit is echter een hele marginale toetsing, want die bal ligt de aanpak. Dat is ook een reden waarom het lastig is om in beginsel bij de intermediair.” rule-based te gaan voorschrijven. Als jij een kantoor bent die administraties verzorgt, dan betekent dat dat alle trans- Als men dan in de uitvoeringsfase komt, dan komt men bij acties eigenlijk al door je handen heen gaan. Dan heeft het het proces van vooroverleg. Een veelvoorkomende vraag niet zoveel zin om te praten over dat je met een bepaalde daarbij is volgens Kool: ‘ Wanneer moet er wel en wan- materialiteit een steekproef moet nemen. Als je het aan de neer niet een vooroverleg plaatsvinden. Wat zijn daarvoor andere kant hebt over een accountantskantoor met een de regels en moeten we alles voorleggen?‟. Kool ant- controleopdracht, dan is het buitengewoon van belang om woordt: “Ik mag hopen van niet, want dat kunnen wij niet te kijken of je voldoende werk hebt gedaan om de aangifte aan en dat zou ook vreemd zijn als je te maken hebt met met voldoende zekerheid en betrouwbaarheid in te kunnen professionele partners. Vooroverleg is met name van be- dienen.” lang wanneer je een positie tegenkomt waarvan je denkt: „hier zijn meerdere fiscale oplossingen denkbaar en er is er niet één bij die op voorhand de juiste is, waarvan je met Maximaal gebruik maken van wat 80% tot 90% zekerheid kan zeggen dit is gewoon goed‟. er is, dat is eigenlijk het devies Dan is dat de situatie waarin het goed is om het voorover- leg aan te gaan en met elkaar te bekijken wat de beste optie is.” Daarnaast geeft Kool aan dat het vooroverleg ook Kool benadrukt vervolgens dat het niet zo is dat het ene een leertraject is, waarbij men elkaar moet leren kennen. type werk zich wel kwalificeert voor horizontaal toezicht en “U zult aan het begin iets meer de neiging hebben om za- het andere niet. “Elk type werk vergt wel zijn eigen profes- ken voor te leggen en aan het eind kan dat minder wor- sionaliteit en standaarden.” Hierbij komt Kool ook weer den.” terug bij de dossiervorming. “Dit is uiteraard van belang anders wordt het metatoezicht ook lastig.” HET SCHILLENMODEL “MAXIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN WAT ER IS” We komen vervolgens aan de achterkant van het metatoe- zicht. Werkt het systeem? De Belastingdienst gaat hier steekproefsgewijs op basis van een aantal posten kijken hoe het is gegaan. Kool licht dit toe: “Dat doen we niet door weer helemaal opnieuw te beginnen, maar we bekijken welk werk de intermediair heeft gedaan.” Kool verwijst hierbij naar het schillenmodel dat de interne beheersing en de interne controle binnen het bedrijf als uitgangspunt neemt. Daarboven geldt nog de schil van de externe controle. Het voorbeeld bij uitstek daarvan is de accountantscontrole, zegt Kool. “ Bij jaarrekeningen Pagina 18 18 Pagina
 19. 19. Het is een cultuurverandering “Kern van de controleaanpak van de Belastingdienst is dus dat we transparant zijn in onze aanpak en dat we ons en dit vergt een omslag. erop richten om vast te stellen dat de aangifte goed is, Daar zijn we fors op gegeven een bepaalde materialiteit. We leggen dus niet aan het investeren op elke slak zout en zijn ook niet gericht op zoek naar een fout. Dat beeld bestaat soms ook nog wel”, geeft Kool aan. Het is bovendien belangrijk dat metatoezicht zoveel waarop accountantscontrole is toegepast, is er natuurlijk mogelijk in de actualiteit plaatsvindt. “ Wat we niet willen, al heel veel werk gedaan. Dat gaan we vanuit de Belas- is dat u een aangifte indient en dat wij na een jaar zeggen tingdienst niet opnieuw doen. Als we bij het metatoezicht dat hij in de steekproef valt en dat we metatoezicht gaan naar een post kijken, kijken we dus primair naar wat er uitoefenen. Dan is die hele productzekerheid weg en wat door de intermediair en binnen het bedrijf zelf al is ge- is dan de toegevoegde waarde van horizontaal toezicht daan. Op basis daarvan beoordelen we of er nog zaken voor de cliënt? Dat is toch zekerheid, weten waar je aan zijn waar we vanuit de Belastingdienst naar moeten kij- toe bent. Bij metatoezicht geeft de Belastingdienst vrij vlot ken. Maximaal gebruik maken van wat er is, dat is eigen- na binnenkomst van de aangifte aan of die in de steek- lijk het devies. ” proef valt of niet. ” Norm daarbij is, zoals al eerder aangegeven, een aan- vaardbare aangifte die in de convenanten gedefinieerd zijn als een aangifte die, conform wet en regelgeving, vrij zijn van materiële fouten. Als de aangifte niet voldoet aan wet- en regelgeving, maar het gaat niet om materiële fou- ten, dan valt dit binnen de tolerantie van de Belasting- dienst, zo verklaart Kool. “ Bij onze controle hanteren we toleranties, want je kunt niet alles zien. We gaan uit van materialiteit. Daarvoor zijn er materialiteitstabellen en die worden ook beschikbaar gesteld daar waar we een conve- nant afsluiten. ” VERANDERING IN CULTUUR EN GEDRAG In essentie gaat horizontaal toezicht over anders met el- kaar samenwerken. Voor de Belastingdienst betekent dat een slag van „professioneel wantrouwen naar professio- neel vertrouwen‟, zo stelt Kool. “Professioneel wantrou- wen, eerst zien dan geloven, hoort een beetje bij het vak. Professioneel vertrouwen heeft betrekking op de professionaliteit van intermediairs, die uiteindelijk hetzelf- de vak beoefenen en ook aan allerlei kwaliteitseisen on- derworpen zijn. De Belastingdienst kan dan ook terecht vertrouwen op de intermediairs.” Dit is de kern van horizontaal toezicht en dit vergt een verandering in de manier waarop men met elkaar omgaat. Kool benadrukt: “Het is een cultuurverandering en dit vergt een omslag. Daar zijn we fors op aan het investe- ren.” Pagina 19
 20. 20. BETROUWBARE KETEN Wat verder belangrijk is, is dat er veel elementen zijn in de keten die de be- trouwbaarheid van de aangifte uiteindelijk bepalen, zo geeft Kool aan. “ Als we kijken naar de non-kwaliteit in de aangiften, dan is het zeker niet altijd zo Zorgt horizontaal toezicht dat die veroorzaakt worden doordat de ondernemer ( of zijn intermediair ) niet voor hoge kosten? bewust fouten maakt. De meeste fouten hebben te maken met slordigheid, Kool: “Aan het begin van het gebrek aan kennis, verkeerd oppakken en verwerken van administratieve traject vergt horizontaal toe- gegevens, dat soort zaken. ” zicht een investering wat leidt tot hogere kosten. Daarna zal Kool vervolgt: “Je kunt heel veel winnen aan kwaliteit als je zorgt dat de het opmaken van de aangifte tooling, de kwaliteit van je primaire vastlegging en de manier waarop dat vaak mogelijk wat extra werk vertaald wordt naar een aangifte goed is.” vragen. Als je een vergelijking wilt maken met de huidige Dan kom je bij zaken als standaardisatie, SBR, online boekhoudservices, situatie, moet je je echter be- cloud computing en cloud auditing, om zoveel mogelijk trusted processes in denken dat de kosten voor de die keten op te nemen, zo stelt Kool. “ Dat is voor ons, als Belastingdienst, klant niet alleen zitten in het naar de toekomst toe een buitengewoon strategisch spoor.” ◄ voorbereiden en maken van de aangifte. Wat ook kosten zijn voor de klant, zijn vragen Onze werkwijze moet transparant zijn voor achteraf als de aangifte is de markt, daarom willen we ook onze eisen ingediend, eventueel controle die ingesteld moet worden en rondom professionaliteit met u delen procedures die veel tijd ver- gen.” “Met horizontaal toezicht ma- ken we het totale proces effi- ciënter en besteden we over SAMENVATTEND Bij horizontaal toezicht gaat het dus om professionaliteit. Hierbij wordt en weer alleen tijd aan die geen nieuwe codificatie gehanteerd, niet rule-based voorgeschreven, zaken waar je ook echt tijd maar wordt er aangesloten op wat er al is. De Belastingdienst moet aan moet besteden. Dus ik daarbij zorgen voor een level playing field. De Belastingdienst is daar- zeg altijd, als je kijkt naar de toe bezig het begrip professionaliteit te expliciteren en op papier te zet- kosten, moet je wel naar het ten. “Onze werkwijze moet transparant zijn voor de markt, daarom wil- proces als geheel kijken en in len we ook onze eisen rondom professionaliteit met u delen.” aanmerking nemen dat je meer kwaliteit en meer zeker- Samenwerken op basis van vertrouwen, begrip en transparantie vormt heid krijgt.” de kern van horizontaal toezicht. Het accent ligt hierbij op continu leren en verbeteren. Kool: “Uiteindelijk gaat het erom dat de klant er beter van wordt, door middel van een snellere verwerking, met meer zeker- heid, lagere administratieve lasten en een betere relatie met de Belas- tingdienst.” Reageren op dit artikel? Klik hier Pagina 20 20 Pagina
 21. 21. DE SAMENHANG TUSSEN SBR/XBRL EN HORIZONTAAL TOEZICHT Presentatie R. van Wijk | SBR lead implementatiemanager markt, Logius Dhr. Van Wijk is lead implementatiemanager markt van het SBR- programma van Logius. Logius beheert overheidsbrede ICT- oplossingen en gemeenschappelijke standaarden die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Tijdens zijn presentatie ging Van Wijk in op de standaard die gehanteerd wordt bij de toepassing van XBRL in samenhang met horizontaal toezicht. Remco van Wijk gaat in op de samenhang tussen SBR/ bracht of certificaten voor de betrouwbaarheid moeten wor- XBRL en horizontaal toezicht en de standaard die hierin den gewijzigd. gehanteerd wordt. „De Belastingdienst is een voorloper op het gebied van horizontaal toezicht. Maar het leent zich Een aanvullende manier om te komen tot proportionele natuurlijk ook voor heel veel andere domeinen waar toe- uitvraag en controle is door middel van harmonisatie. “ We zicht gehouden moet worden.‟ kunnen spreken van harmonisatie als we bijvoorbeeld het woord „loon‟ gebruiken in het ene domein en vervolgens HET SBR-TEAM ditzelfde begrip loon gebruiken in een ander domein, zodat Van Wijk vangt aan met een korte toelichting op de samen- we niet zes loonbegrippen in onze administratie hanteren. stelling van het SBR-team van Logius. “Deze bestaat aller- Wij streven ernaar een eenduidige methodiek toe te pas- eerst uit het programmamanagement en de communicatie- sen in de wijze waarop wij met u samenwerken. ” staf. Tevens zijn er medewerkers die zich specifiek bezig- houden met het opstellen van de Nederlandse Taxonomie. “De Belastingdienst is een voorloper op het gebied van Dit zijn de experts die over kennis beschikken op het ni- horizontaal toezicht. Maar het leent zich natuurlijk ook voor veau van de elementen en u daarover te woord kunnen heel veel andere domeinen waar toezicht gehouden moet staan. Dan volgen de implementatiemanagers markt en worden. Horizontaal toezicht is dus domeinoverschrijdend. overheid. Als implementatiemanager heb ik de taak om u Daarom zal ik het niet alleen hebben over het belasting- te helpen bij het traject van aansluiten op Digipoort, het aangiftendeel, maar ook over andere aspecten.” deponeren van jaarstukken, belastingaangiften en eventu- eel ook statistiekopgaven. Eén van mijn werkzaamheden is Horizontaal toezicht is dus voorlichting geven over de toepassing van SBR/ XBRL.” domeinoverschrijdend SBR PAST IN TREND TOT STANDAARDISATIE VERSCHILLENDE STANDAARDEN EN BOUWBLOKKEN SBR past in een veel bredere trend tot standaardisatie. “De Binnen SBR zijn er verschillende standaarden en bouw- term XBRL wordt heel vaak gebezigd en zo komt de focus blokken, XBRL is een gegevensstandaard. De Nederland- dan ook te liggen op de term XBRL. Maar eigenlijk willen se Taxonomie is een standaard, waarin alle eenduidige we de term „Standard Business Reporting‟ ( SBR ) invoe- begrippen vermeld staan die uitgewisseld worden. De kwa- ren.” Van Wijk geeft aan dat Logius SBR veel breder wil liteit van dit datamodel is heel belangrijk. gaan toepassen en de uitvraag proportioneel wil maken. “Dat willen wij bereiken door standaardisatie, harmonisatie Bij de uitvraagprocessen gaat het erom wat er gebeurt op en eenduidigheid in te voeren.” het moment dat een SBR-bericht aangeleverd wordt bij Digipoort. Verschillende bewerkingen en controles worden Standaardisatie doorvoeren in de wijze van aanleveren bij dan uitgevoerd. Al die processen worden op een stan- de overheid is van belang, omdat daardoor voor de UWV- daardwijze in Business Process Modeling Notation be- aangifte, de belastingaangifte of de jaarrekening niet schreven. Cloud Computing is in dit kader een efficiënte steeds wijzigingen in de software hoeven worden aange- techniek. Pagina 21

×