Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NOAH.no - Overvåking av den marine resipient

673 views

Published on

Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

NOAH.no - Overvåking av den marine resipient

 1. 1. Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya v. Mats Walday - NIVA
 2. 2. Overvåking av den marine resipient ved Langøya <ul><li>-Årlige undersøkelser siden 1996 </li></ul><ul><li>-Endrede forutsetninger underveis </li></ul><ul><ul><li>1998 -forurensede masser med lave konsentrasjoner av organiske- og uorganiske miljøgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 –dypere utløp, fylling av masser i nordbruddet over kote null, økte nitrogenutslipp </li></ul></ul><ul><li>-Formål </li></ul><ul><ul><li>Miljøtilstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikling / trender </li></ul></ul><ul><ul><li>Årsakssammenheng </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiltak </li></ul></ul>
 3. 3. Overvåking av den marine resipient ved Langøya <ul><li>Kvalitetselementer </li></ul><ul><ul><li>Blåskjell </li></ul></ul><ul><ul><li>Sedimenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Strandsamfunn </li></ul></ul><ul><ul><li>Bunnsamfunn </li></ul></ul><ul><ul><li>Avløpsvann (NOAH) </li></ul></ul><ul><ul><li>(Vannmasser </li></ul></ul><ul><ul><li>Strømberegninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Spredningsmålinger) </li></ul></ul>
 4. 4. Overvåking av den marine resipient ved Langøya <ul><li>Måleparametre </li></ul><ul><ul><li>Metaller </li></ul></ul><ul><ul><li>As, Ba, Mo, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Cu </li></ul></ul><ul><ul><li>Organiske miljøgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Dioksin, plane PCB, PCB, PAH </li></ul></ul><ul><ul><li>Tinnorganisk </li></ul></ul><ul><ul><li>TBT, DBT, MBT, TPhT, DPhT, MPhT </li></ul></ul><ul><ul><li>Sedimentmiljø </li></ul></ul><ul><ul><li>Benthic Habitat Quality index </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversitet </li></ul></ul><ul><ul><li>%TTS, TOC, %<63µm </li></ul></ul>
 5. 5. Overvåking av den marine resipient ved Langøya
 6. 6. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vann-masser
 7. 7. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Inn-lagring avløps-vann
 8. 8. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Strøm
 9. 9. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Spred-ning 19. feb Spred-ning 20. feb
 10. 10. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Blåskjell Blåskjell er ofte benyttet til miljøgiftovervåkning av marine sjøområder, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i det internasjonale marine overvåkings-programmet for miljøgifter, CEMP Blåskjell er fastsittende dyr som tar opp miljøgifter fra vannet og oppkonsentrerer disse i varierende grad.
 11. 11. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter Innholdet av miljøgifter i sedimentene er avhengig av tilførslene til resipienten samt avsetningsforholdene. På den samme måte som for blåskjell reflekterer også sedimentenes innhold av miljøgifter tilførselen, men over et lenger tidsperspektiv.
 12. 12. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimentundersøkelser – sediment profile imaging (SPI)
 13. 13. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimentundersøkelser – miljøgifter Sist undersøkt i 2006 (hvert 5. år) Kjerneprøvetaking på akkumulasjonsbunn 6 stasjoner + kontroll Analyse av 0-1 cm
 14. 14. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Strandsoneundersøkelser Svake overkonsentrasjoner av næringssalter som nitrogen og fosfor kan virke gunstig på organisme-samfunnet i fjæra ved at arts-rikdommen øker (gjødslingseffekt). På grunt vann vil effekter fra næringssaltpåvirkning vise seg i de biologiske samfunnene i strandsonen. Ved høyere overkonsentrasjoner av næringssalter vil de negative effektene dominere. Noen få tolerante arter blir begunstiget og øker i mengde på bekostning av artsrikheten.
 15. 15. Overvåking av den marine resipient ved Langøya 2 stasjoner + kontroll på Mølen Snorkling – registrering av alger og dyr Strandsoneundersøkelser
 16. 16. Overvåking av den marine resipient ved Langøya <ul><li>Noen resultater </li></ul><ul><ul><li>Vannmasser </li></ul></ul><ul><ul><li>Blåskjell </li></ul></ul><ul><ul><li>Sedimenter </li></ul></ul>
 17. 17. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vann-masser -oksygen
 18. 18. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vannmasser -næringssalter Den gode korrelasjonen mellom innhold av ammonium i vannet og konsentrasjon av sporstoff indikerer at fortynning til største del er bestemmende for ammoniumkonsentrasjonen Det var ingen forhøyede verdier av nitrat eller fosfat i utslipps-skya.
 19. 19. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Blåskjell -metaller
 20. 20. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - bly Signifikant økende trend 1996-2007 (også Hg og Cd)
 21. 21. Overvåking av den marine resipient ved Langøya TBT KPAH
 22. 22. Overvåking av den marine resipient ved Langøya dioxin PCB7
 23. 23. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter - SPI Dårligere forhold (klasse III) ble observert, nær utslippet og ved en stasjon nordvest for utslippet. De tre stasjonene som havnet i kategorien ”mindre god” var ikke mye dårligere enn de øvrige stasjonene. For det meste var tilstanden god (klasse II).
 24. 24. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter – metaller (2006) Tilstanden på de dype sedimentstasjonene var god, men med moderat forurensning fra bly og nikkel i mange av prøvene.
 25. 25. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter – organiske miljøgifter (2006) Bortsett fra meget høye verdier av TBT i sedimentene var konsentrasjonene av de øvrige stoffene omtrent like eller lavere enn observert i 2001. Forklaringen til økningen i TBT må trolig ligge i nye tilførsler fra lokale kilder.
 26. 26. Overvåking av den marine resipient ved Langøya <ul><li>Overvåking 2008 og videre </li></ul><ul><ul><li>Miljøgiftundersøkelser i blåskjell </li></ul></ul><ul><ul><li>Sedimentundersøkelser SPI </li></ul></ul><ul><ul><li>Strandsoneundersøkelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Videobefaring av bunnområder på gruntvann (0-40m) </li></ul></ul><ul><ul><li>Faunaundersøkelser på bløtbunn </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljøgifter i sedimenter hvert 5. år </li></ul></ul>
 27. 27. Oppsummering <ul><li>Blåskjellprøvene viser for det meste en god tilstand - bedring i forhold til tidligere år </li></ul><ul><li>Stasjon B3 ved bulkkaia er stasjonen med den alvorligste forurensingen. Problemet begrenset til et mindre område. Tiltak mot spill ved lossing av avfall har vist seg vellykket </li></ul><ul><li>Strandsoneundersøkelsene gir ingen indikasjoner på redusert biologisk kvalitet ved Langøya </li></ul><ul><li>Sedimentprøvene viser for det meste god tilstand, unntak en prøve på TBT, trolig en lokal kilde </li></ul><ul><li>Det er antageligvis flere forurensningskilder i området enn NOAH-Langøya som påvirker tilstanden </li></ul><ul><li>Generelt er tilstanden utenfor Langøya god </li></ul>
 28. 28. Overvåking av den marine resipient ved Langøya … takk !
 29. 29. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - kvikksølv Signifikant økende trend 1996-2007
 30. 30. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - kadmium Signifikant økende trend 1996-2007

×