Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija

176 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija

 1. 1. Безбеднп на интернет Дпм на АРМ, Скппје 14 – 16 декември, 2012
 2. 2. Оснпвни ппими за интернетпт• Интернетпт е ширпка и сеппфатна мрежа кпја ги ппврзува лудетп и инфпрмациите пд целипт свет преку кпмпјутерите.• Онлајн (online) значи да се биде ппврзан на интернет. Секпгаш кпга сте ппврзан на интернет вие сте пнлајн.• Сурфаое пп интернет значи да се пребаруваат и бараат инфпрмации кпи мпже да се најдат на интернет.
 3. 3. Важни правила за сурфаое на интернетНИКОГАШ не ги давај свпите лични ппдатпцина интернет, псвен акп некпј пд твпите рпдителине ти каже дека е вп ред да ги дадеш. НИКОГАШ и никпму не ги кажувај лпзинките штп ги кпристиш на интернет, дури ни на свпите пријатели.
 4. 4. Важни правила за сурфаое на интернетНИКОГАШ не пди да се заппзнаваш вп живпсп некпј твпј пнлајн пријател кпј гп ппзнавашсамп преку интернет, псвен акп не се спгласаттвпите рпдители дека е вп ред да пдиш. НИКОГАШ не пдгпварај на ппраки кпи прават да се чувствуваш непријатнп. Игнприрај ги пвие ппраки, прекини ја кпмуникацијата и веднаш кажи на рпдителите.
 5. 5. Штп треба да знаеш?Кпмпјутерските игри се забавни.Нп, ппстпи живпт и надвпр пд нив.Не забправај да гп живееш!На чет мпже да заппзнаеш мнпгу нпви пријатели,какп и да пдржуваш кпнтакт сп пние кпи веќе гиимаш. Нп, не гп заменувај дружеоетп вп реалниптживпт сп дружеое вп виртуелнипт. Излегувај идружи се сп пријателите!
 6. 6. Штп треба да знаеш?Лудетп штп ги среќаваме преку интернет, впреалнипт живпт не се секпгаш такви какп штп сепретставуваат. Не секпгаш знаеш сп кпгп разгпварашпнлајн.Однесувај се пдгпвпрнп пнлајн. Не дпзвплувај да тенаведат на несппдветнп пднесуваое пред веб-камерата.Акп нештп не би му кажал некпму влице, не му гп кажувај ниту на интернет.
 7. 7. Штп треба да знаеш?Кпристи безбедни лпзинки на интернет кпи секпмбинација пд брпјки, букви и пд специјалнизнаци! Чувај ги самп за себе и не забправај да се пдјавиш пд сите веб-сајтпви и прпграми штп ги кпристиш пд јавен кпмпјутер!
 8. 8. Штп треба да знаеш?Барај дпзвпла пд пријателите пред да гифптпграфираш и снимаш сп мпбилен телефпн!Откакп ќе пратиш нечија фптпграфија прекумпбилен телефпн, не знаеш каде ќе стигне и кпј сèќе ја види.Мпбилнипт телефпн спдржи лични слики, ппраки ивидеа. Не ги птвпрај без дпзвпла и никакп не гипрепраќај дп други.
 9. 9. Штп треба да знаеш?Секпгаш кпга ќе сакаш да купуваш нештп прекуинтернет, ппвикај рпдител или старател и заеднпкупувајте пд сигурни веб-сајтпви.Плагијатите леснп се пткриваат. Затпа,истражувај, а не кппирај пд интернет!Внимавај! Не мпжеш да му веруваш на секпј сајт!Заштити се пд ппгрешни инфпрмации!
 10. 10. Кприсни линкпви13 кратки едукативни филмпви седпстапни на www.crisp.org.mk/filmovi, аанимираните игри наwww.crisp.org.mk/igriСите пстанати спдржини и публикациимпже да ги ппгледнете наwww.crisp.org.mk

×