Nuria Duch Fase3.2 Presenta

791 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
 • Be the first to comment

Nuria Duch Fase3.2 Presenta

 1. 1. PROJECTE : “ Aplicació de les TIC en les Aules Hospitalàries” Autora del projecte: Nuria Duch Turmo Professora del Projecte : Mercedes Elizabeth Ahumada Torres Màster en Educació i TIC (e-learning) Especialitat: Processos Docents Universitat Oberta de Catalunya
 2. 2. Introducció <ul><li>Aquest projecte contempla el disseny d’un suport en l’àmbit de l’educació formal a estudiants de primària i secundària per a facilitar l’escolarització dels nens i nenes que estan hospitalitzats, amb la virtualització de les accions formatives presencials que tenen lloc en els centres hospitalaris amb accions virtuals en línia. </li></ul>
 3. 3. Contextualització <ul><li>Aquesta iniciativa es contextualitza en el marc d’un projecte impulsat pel: </li></ul><ul><ul><li>Departament d’Educació i </li></ul></ul><ul><li>la Fundació “La Caixa” </li></ul><ul><li>Es va subscriure un conveni de col·laboració per dur a terme el projecte «Aplicació de les tecnologies de la comunicació i l’atenció educativa dels infants amb llarga malaltia». </li></ul><ul><li>Aquesta col·laboració es concreta en una millora de la dotació informàtica de les Aules hospitalàries que permet als alumnes hospitalitzats l’accés als recursos telemàtics per desenvolupar activitats d’aprenentatge i mantenir la comunicació amb el centre docent i l’entorn, i així compensar tant com es pugui la desvinculació que comporta la malaltia. </li></ul>
 4. 4. Objectius <ul><li>Objectiu General: </li></ul><ul><li>Dissenyar i implementar una acció formativa fonamentada en les TIC que doni suport a l’escolarització dels nens i nenes que estan hospitalitzats en els centres hospitalaris de Lleida. </li></ul><ul><li>Objectius específics: </li></ul><ul><li>- Proporcionar atenció educativa hospitalària als nens que per causa d’una infermetat es veuen obligats a passar llargs períodes de temps en un hospital. </li></ul><ul><li>- Continuar, sempre que les condicions de salut ho permetin, el currículum establert amb caràcter general en el nivell corresponent a cada nen hospitalitzar, realitzant en cas necessari les oportunes adaptacions curriculars. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>- Aconseguir la consegüent coordinació entre l’Aula Hospitalària i el centre de procedència de l’alumne. </li></ul><ul><li>- Facilitar la integració del nen en el seu nivell d’escolarització en el moment en que es produeixi el final del seu període d’hospitalització, afiançant la seva seguretat i autoconcepte a través del procés educatiu desenvolupat en l’Aula Hospitalària. </li></ul><ul><li>- Pal·liar el retard escolar en les àrees curriculars ocasionades per l’absència al centre escolar durant el temps d’hospitalització a través de la continuïtat de les activitats escolars. </li></ul><ul><li>- Aconseguir, a través de les diferents àrees curriculars que el nen sigui capaç de valorar i situar correctament les dimensions reals de la seva infermetat, evitant que es produeixi processos d’angoixa aïllament. </li></ul><ul><li>- Facilitar la integració i comunicació del nen hospitalitzat amb altres amb mateixes característiques, per allunyar-lo del aïllament que pugui produir-li la seva dolència. </li></ul><ul><li>- Estimular l’assistència a l’Aula Hospitalària i la seva participació dins d’ella. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>- Donar un caràcter positiu i un contingut formatiu al temps lliure i d’oci en l’hospital. </li></ul><ul><li>- Dissenyar i desenvolupar activitats de caràcter formal e informal, que ajudin a millorar l’atenció educativa del nen hospitalitzat i el seu estat psico-afectiu. </li></ul><ul><li>-Utilitzar els mitjans tecnològics (Internet) per afavorir el desenvolupament afectiu, social i comunicatiu dels alumnes. </li></ul><ul><li>-Realització d’un blog de les Aules Hospitalàries reflexant la tasca i activitats que es duen a terme. </li></ul><ul><li>Exemple de mostra a l’enllaç següent: </li></ul><ul><li>http://www.aulahospitalarialavergedutxesa.blogspot.com/ </li></ul>
 7. 7. Planificació de Tasques
 8. 8. Fase de Planificació Identificació Destinataris: infants i joves entre els 3 i els 16 anys que cursen educació infantil, primària o secundària obligatòria (fins a quart d’ESO) en centres educatius (públics o privats) Anàlisi Econòmica: Totes tres institucions (Fundació la Caixa, Departament d’Educació i Centre Hospitalari), han acordat un pressupost comú que dotarà aquest apartat de recursos econòmics per al seu desenvolupament al qual ens hi haurem d’adaptar
 9. 9. <ul><li>Recursos Humans: </li></ul><ul><li>Aquests llocs de treball es cobriran amb personal professional contractat específicament per aquesta feina. L’administració es farà càrrec de la contractació del personal docent i administratiu que donarà suport pedagògic i institucional, mentre que la Fundació “La Caixa” es farà càrrec del personal que donarà suport tècnic al sistema. </li></ul><ul><li>Recursos Informàtics: </li></ul><ul><li>El Departament d’Educació i la Fundació “La Caixa” van subscriure un conveni de col·laboració que es concreta: </li></ul><ul><li>Millora de la dotació informàtica de les aules hospitalàries </li></ul><ul><li>Accés dels joves malalts als recursos de què disposa la xarxa telemàtica i, per mitjà d’Internet, a altres programes educatius i a la comunitat virtual Educàlia, Edu365, que ofereix un complement quant a educació no formal i inclou el canal específic Aula de Salut, que aporta continguts relacions amb l’educació d’infants malalts. </li></ul><ul><li>Dotació en préstec d’un ordinador portàtil amb programari educatiu als alumnes que ho sol·licitin, durant el període que reben atenció domiciliària. </li></ul><ul><li>Col·laboració d’ambdues institucions en la formació del professorat que atén els infants i joves malalts i en el programari específic per a aquesta finalitat. </li></ul>
 10. 10. Disseny <ul><li>Disseny Didàctic : </li></ul><ul><li>Contingut : </li></ul><ul><li>La proposta curricular es basa en el seguiment del currículum establert de caràcter general en el nivell de referència de cada nen hospitalitzat. Es basarà en el treball sistemàtic a través de fitxes, propostes lúdiques, treballs, ús de programes informàtics, que haurà demanat el professorat del centre d’origen del nen o per iniciativa del propi mestre del centre hospitalari. </li></ul><ul><li>Orientar i donar suport als familiars dels i de les alumnes </li></ul>
 11. 11. <ul><li>b) Metodologia- Criteris Metodològics: </li></ul><ul><li>- Globalitzadors </li></ul><ul><li>- Personalitzats </li></ul><ul><li>- Participatius </li></ul><ul><li>- Significatius </li></ul><ul><li>- Motivadors </li></ul><ul><li>- Socialitzadors </li></ul><ul><li>- Flexibles </li></ul>
 12. 12. <ul><li>c ) Tipus d’activitat : </li></ul><ul><li>D’acord amb el nivell curricular d’infantil, primària i secundaria unifiquem i hem adaptat les matèries en 6. Dins de cadascuna es treballaran en els diversos nivells als quals va dirigit cadascuna. </li></ul><ul><li>- L’àrea que faria referència a </li></ul><ul><li> la llengua catalana i literatura </li></ul><ul><li>- L’àrea de Coneixement del </li></ul><ul><li> medi natural, social i cultural </li></ul><ul><li>- Matemàtiques </li></ul><ul><li>- Llengua Castellana </li></ul><ul><li>- Educació Artística </li></ul><ul><li>- Eixos Transversals </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Disseny Tècnic Logístic: </li></ul><ul><li>a) Opció Tecnològica escollida : </li></ul><ul><li>Sistema operatiu GNU/Linux, Windows98/NT/2000/XP o  MacOS 10  </li></ul><ul><li>Maquinari: Processador Pentium III, 600 Mhz i 64 Mb de RAM, o superior. Lector i/o gravador de CD o DVD </li></ul><ul><li>Targeta de vídeo VGA </li></ul><ul><li>Targeta de so </li></ul><ul><li>Altaveus </li></ul><ul><li>Pantalla a color </li></ul><ul><li>Navegador d’Internet: Ms Explorer, Mozilla, Firefox, Konqueror, Safari </li></ul><ul><li>Connexió a Internet: mòdem 56K/ADSL </li></ul>
 14. 14. <ul><li>b) Sistema de presentació i Comunicació : </li></ul><ul><li>- Xat, </li></ul><ul><li>correu electrònic, </li></ul><ul><li>fòrum familia, mestres, amics… </li></ul><ul><li>Coordinacions en relació als aprenentatges escolars, </li></ul><ul><li>informació i relació amb els companys de classe, </li></ul><ul><li>retorn al centre, </li></ul><ul><li>sistemes d’entrega i interacció </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>c) Sistema de suport: </li></ul><ul><li>Dirigit a les famílies: servei de secretaria, fòrum... </li></ul><ul><li>Dirigit als alumnes: tutoria virtual, fòrum amics... </li></ul><ul><li>Dirigit als centres educatius: tutor virtual, fòrum... </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Presentació i aparença : </li></ul><ul><li>Els diferents serveis de suport són des del campus virtual, hauran d’estar integrats, visibles i disponibles en el moment i lloc adequat. </li></ul><ul><li>Tenir en compte la diversitat de perfils de la comunitat educativa i composar pantalles tan funcionalment com gràficament. </li></ul><ul><li>Existència d’un personatge guia que acompanyi els alumnes i els ajudi. </li></ul>
 16. 16. Desenvolupament <ul><li>Àmbits d’acció </li></ul><ul><li>i funcions </li></ul><ul><li>dels serveis </li></ul><ul><li>de suport </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Divulgació : </li></ul><ul><li>1) el portal del campus hospitalari; </li></ul><ul><li>2) la producció de recursos divulgatius; </li></ul><ul><li>3) les activitats i els tallers divulgatius a les escoles; </li></ul><ul><li>4) blog de les aules per transmetre el que es fa en aquests espais educatius. </li></ul><ul><li>Tutoria Virtual: </li></ul><ul><li>Acompanyant dels diferents membres de la comunitat educativa: pla educatiu individualitzat, dinamitzador dels espais, comunicació també per correu electrònic... </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Avaluació : </li></ul><ul><li>Avaluació dels i les alumnes del procés evolutiu a partir de: </li></ul><ul><li>a) Avaluació inicial : recollida de dades, informació dels pares i famílies, tutors… </li></ul><ul><li>b) Avaluació del procés d’aprenentatge de caràcter continu i formatiu. </li></ul><ul><li>c) Avaluació final : s’emet en donar d’alta al malalt, transmetre informació pares, famílies, tutors… </li></ul>
 19. 19. Avaluació <ul><li>Qualitat </li></ul><ul><li>del </li></ul><ul><li>servei : </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Avaluació i implementació de millores: </li></ul><ul><li>- s’avaluarà el nombre d’alumnes que acudeixen amb la continuïtat que la seva malaltia s’ho permet </li></ul><ul><li>- l’eficiència dels sistemes de suport a través de diversos instruments d’avaluació (enquestes de satisfacció, informes o suggeriments de millora, nivell de participació dels infants, pares i docents, etc) </li></ul><ul><li>-Durant aquest semestre es posaran en marxa les diferents fases de l’aplicació del projecte així com la posada en marxa dels diferents serveis i es reserva pel final l’avaluació i l’anàlisi dels resultats </li></ul>
 21. 21. Cronograma
 22. 22. Valoració Global prèvia implementació <ul><li>S’ha procedit a una recollida i anàlisi global del projecte des de tots els agents protagonistes del projecte ja que serien els candidats per la realització del mateix. Aquesta valoració global ens ajudarà a analitzar i comprendre la situació actual de l’estat del projecte respecte a l’aplicació real del mateix. </li></ul><ul><li>Cal fer una valoració global del projecte per part dels agents implicats per conèixer no solament aquells aspectes positius del projecte que calen que hi siguin presents i es tinguin en compte, sinó també de tots aquells altres que no s’hagin previst per una millora del mateix així com la introducció d’altres aspectes més innovadors. </li></ul><ul><li>A partir de les observacions i de les informacions, opinions i valoracions recollides durant el contacte amb els diversos agents entrevistats, s’emetrà un informe d’anàlisi. </li></ul><ul><li>Aquesta valoració respondrà a ser una valoració : </li></ul><ul><li>- Complerta i rigorosa, ha d’analitzar i valorar els elements considerats del projecte per a la realitat que es vol avaluar i millorar. </li></ul><ul><li>- Equilibrat i objectiu: tant en aspectes positius com en aspectes que cal millorar. </li></ul><ul><li>- Compartit pels agents implicats, per tal d’assegurar la representativitat en l’anàlisi i conseqüentment, la seva exhaustivitat o la inclusió de les diferents perspectives. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Anàlisi de les respostes obtingudes entrevista- tutors : </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Anàlisi de les respostes obtingudes entrevista- gestors : </li></ul>
 25. 25. Propostes de millora <ul><li>Formació continuada del professora: Facilitar formació al professorat prèvia tan sobre l’ús dels elements tecnològics disponibles a nivell d’usuari, com de les metodologies didàctiques que es poden utilitzar amb els nous recursos. </li></ul><ul><li>Seria útil oferir als alumnes tècniques i normes bàsiques per a un bon ús de la recerca i selecció de la informació. Tècniques com per exemple: </li></ul><ul><ul><li>Saber buscar informació i adquirir hàbits de treball en Internet que pal·lien la dispersió al buscar continguts. </li></ul></ul><ul><ul><li>La recopilació d’adreces d’interès per l’obtenció d’informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>La valoració de la informació amb judici crític: estudiar si la informació demanada compleix els nostres requisits, és el que busquem? </li></ul></ul><ul><ul><li>La recopilació i l’organització de la informació de manera que ens sigui realment útil. </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>Millora contínua de la docència: La importància d'una avaluació contínua de tots els processos tant de planificació, d'implantació, de seguiment. És necessària l'opinió dels docents per tal de saber com veuen les coses, expectatives, mancances i preveure unes necessitats que caldrà tenir en compte i treballar-les abans de posar en marxa el procés educatiu. L'avaluació també serà important de cara a la situació inicial dels alumnes, nivells, aptituds, capacitats i dominis per adaptar el procés educatiu. I evidentment, en qualsevol acció formativa l’avaluació és un element que ajuda a analitzar com va el procés. Per això calen posar en marxa una sèrie d'estratègies e instruments per comprendre que es el que passa al llarg del procés formatiu i els criteris per analitzar el nivell d’aprenentatge aconseguit. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Homogeneïtzació dels protocols d’actuació, de programari i de resolució de problemes: Creació de la figura d'un coordinador d'informàtica que treballarà en relació al departament de tecnologia educativa per tal de fer-li arribar aquelles incidències i problemes que aquest no hagi pogut resoldre, i que requereixen la presència d'un tècnic. En aquest sentit totes les qüestions queden canalitzades per dues persones una que pertany a dins del centre i l'altra fora. D'aquesta forma aconseguim que qualsevol cosa que sorgeixi es deriven a la persona encarregada i no actuar pel seu compte i estalviar procediments innecessaris. </li></ul><ul><li>Dotació de més ordinadors per tal d'afavorir el treball i els objectius claus de les aules . Cal analitzar cada centre i prioritzar les necessitats, per tal de dotar-los amb els mitjans idònies de treball . </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Serà necessari l’actualització dels equips tècnics per oferir allò que els alumnes necessiten; oferint noves estratègies didàctiques adaptades al nou entorn telemàtic. </li></ul>
 29. 29. Resum Executiu <ul><li>Presentació : </li></ul><ul><li>Aquest projecte contempla el disseny d’un suport en l’àmbit de l’educació formal a estudiants de primària i secundària per a facilitar l’escolarització dels nens i nenes que estan hospitalitzats amb la virtualització de les accions formatives presencials que tenen lloc en els centres hospitalaris amb accions virtuals en línia. </li></ul><ul><li>Contextualització: </li></ul><ul><li>Aquesta iniciativa es contextualitza en el marc d’un projecte impulsat pel Departament d’Educació i la Fundació “La Caixa”. El Departament d’Educació i la Fundació “la Caixa” van subscriure un conveni de col·laboració per dur a terme el projecte « Aplicació de les tecnologies de la comunicació i l’atenció educativa dels infants amb llarga malaltia ». </li></ul><ul><li>Objectiu General: </li></ul><ul><li>Dissenyar i implementar una acció formativa fonamentada en les TIC que doni suport a l’escolarització dels nens i nenes que estan hospitalitzats en els centres hospitalaris de Lleida. </li></ul><ul><li>: </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Planificació i realització de les següents tasques: </li></ul><ul><li>El projecte ha contemplat la realització i seguiment de les següents fases: </li></ul><ul><li>Fase de Planificació </li></ul><ul><li>Fase de Disseny </li></ul><ul><li>Fase de Desenvolupament </li></ul><ul><li>Fase de Validació </li></ul><ul><li>Valoració Global </li></ul><ul><li>Implementació </li></ul><ul><li>Cronograma: </li></ul><ul><li>El projecte es desenvolupa principalment en la majoria de les seves fases al llarg del primer semestre del curs 2008- 2009. Procedint a la seva implantació pel següent semestre del 2009. </li></ul><ul><li>Valoració Global prèvia a la implantació dels agents implicats : </li></ul><ul><li>Aquesta valoració global ens ajudarà a analitzar i comprendre la situació actual de l’estat del projecte respecte a l’aplicació real del mateix . </li></ul><ul><li>Entrevista i anàlisi de la mateixa als tutors. </li></ul><ul><li>Entrevista i anàlisi de la mateixa als gestors. </li></ul><ul><li>Propostes de millora </li></ul>

×