CATIIS - Prezentare de la lansarea proiectului

1,134 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CATIIS - Prezentare de la lansarea proiectului

 1. 1. CATIIS Program doctoral interregional ş i transna ţ ional de excelen ţă î n domeniile " Ca lculatoare ş i T ehnologia I nforma ţ iei" ş i " I ngineria S istemelor" pentru o economie bazat ă pe cunoa ş tere MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Facultatea Automatică şi Calculatoare
 2. 2. CATIIS - Proiect finanţat din Fonduri Structurale în cadrul programului POSDRU Axa 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” Reuniune dedicată lans ă r ii proiect ului 6 noiembrie 2009 Universitatea Politehnică din Bucureşti MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Facultatea Automatică şi Calculatoare
 3. 3. Parteneriat <ul><li>Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare </li></ul><ul><li>Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică </li></ul><ul><li>Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Automatică şi Calculatoare </li></ul><ul><li>Universitatea “Dun ă rea de Jos” din Gala ţ i </li></ul><ul><li>Université des Sciences et Technologies de Lille et Ecole Centrale de Lille , Laboratoire d’Automatique, Génie Informatique et Signal </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB
 4. 4. Obiective CATIIS <ul><li>Fundamentarea programului doctoral de excelenţă </li></ul><ul><ul><li>Identificarea condiţiilor necesare realizării unui program doctoral de excelenţă şi definirea unui model comun al programului în ş colile doctorale din universităţile partenere </li></ul></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea unei noi structuri curiculare şi a unui conţinut inovativ prin realizarea unei pregătiri axate pe competenţe de cercetare de bază, competenţe profesionale şi personale transferabile </li></ul></ul><ul><ul><li>Definirea unor standarde de calitate ale programului doctoral, compatibile cu cele din UE </li></ul></ul><ul><li>Stimularea mobilităţii internaţionale şi inter-sectoriale </li></ul><ul><ul><li>Realizarea mobilităţii internaţionale şi a mobilităţii inter-sectoriale a doctoranzilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Definirea protocoalelor de realizare a tezelor în co-tutela şi creşterea numărului de astfel de teze </li></ul></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB
 5. 5. Obiective CATIIS <ul><li>Orientarea studiilor doctorale către formarea unei cariere, cu accent pe carierele de cercetare </li></ul><ul><ul><li>Indrumarea doctoranzilor în formarea unei cariere post-doctorale atât în universităţi şi centre de cercetare cât şi în î ntreprinderi </li></ul></ul><ul><ul><li>Crearea unei imagini de marcă a programului doctoral la nivel naţional, inter-sectorial şi internaţional </li></ul></ul><ul><ul><li>Intărirea legăturilor programe de master - program doctoral - carieră post-doctorală </li></ul></ul><ul><li>Dezvoltarea unor parteneriate eficiente şi sustenabile între universităţi, întreprinderi, centre de cercetare la nivel regional, naţional şi european </li></ul><ul><ul><li>Consolidarea parteneriatelor existente şi extinderea lor la nivelul studiilor doctorale </li></ul></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea unei reţele doctorale de parteneriat </li></ul></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB
 6. 6. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 1: Studiul programelor doctorale actuale , elaborarea unui continut inovativ al programului de excelenţă şi a unei strategii comune de formare a doctoranzilor </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Analiza programelor doctorale din domeniile &quot;Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei&quot; şi &quot;Ingineria S istemelor&quot; în universităţile partenere şi în universităţile din UE </li></ul></ul>
 7. 7. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 1 </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Stabilirea conţinutui curicular al programului </li></ul></ul><ul><ul><li>O rganizarea de seminarii de cercetare în comun – Zilele doctoranzilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Schimburi de experienţă cu universităţi europene pentru a identifica bune practici în domeniul organizării studiilor doctorale şi strategii de orientare a doctoranzilor către cariere în cercetare </li></ul></ul>
 8. 8. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 1 </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Elaborarea de materiale didactice inovative </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cursuri de interes general </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>competen ţ e de cercetare de baz ă : metodologia ş i managementul cercet ă rii, scrierea ş tiin ţ ific ă , proprietatea intelectual ă </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>competen ţ e profesionale ş i personale transferabile : tehnici de comunicare, managementul resurselor, managementul timpului ş i al carierei </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cursuri specifice fiec ă rui domeniu </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 1 </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Stabilirea unor standarde şi metode comune de selec ţ ie a candidatilor, de evaluare a progresului ş tiin ţ ific şi a calit ăţ ii tezei de doctorat </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizarea unui suport software pentru crearea ş i urm ă rirea planului personal de studiu al doctorand ului , cu leg ă turi la cursuri, referate, articole, seminarii, mobilit ăţ i </li></ul></ul>
 10. 10. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 1 </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Stabilirea unor proceduri de monitorizare şi motivare a progresului doctoranzilor pe parcursul studiilor doctorale </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborarea unor proceduri de urm ă rire şi promovare a carierei post-doctorale a absolven ţ ilor prin chestionare, grupuri de interes, exemple de succes, oportunit ăţ i în carier ă </li></ul></ul>
 11. 11. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 2: Implementarea programului doctoral de excelenţă </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Crearea şi promovarea unei imagini de marcă a programului doctoral în domeni ile &quot;Calculatoare şi T ehnologia I nformaţiei&quot; şi &quot;Ingineria S istemelor&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Desf ăş urarea cursurilor şi seminariilor de cercetare şi evaluarea calităţii acestora de către universită ţ ile partenere şi de către doctoranzi </li></ul></ul>
 12. 12. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 2 </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Consolidarea şi extinderea parteneriatelor universitare europene urmărind compatibilizarea crescută a programelor doctorale, cresterea numarului de teze în co-tutela şi recunoaşterea reciprocă a titlurilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Crearea reţelei doctorale de parteneriat </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizarea mobilităţii doctoranzilor </li></ul></ul>
 13. 13. Activităţi CATIIS Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Crearea unui sistem de informare a doctoranzilor cu privire la parteneriatele existente şi a oportunităţi lor de mobilitate internaţională </li></ul></ul><ul><ul><li>Crearea unor strategii de informare şi de motivare a tinerilor speciali ş ti pentru înscrierea la studii doctorale </li></ul></ul><ul><li>Faza 2 </li></ul>
 14. 14. Activităţi CATIIS <ul><li>Faza 2 </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB <ul><ul><li>Evaluarea noii structuri a programului doctoral prin evaluarea nivelului de eficienţă a diferitelor proceduri elaborate în faza 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Definirea unui cod de bune practici în realizarea unui program doctoral de excelenţă </li></ul></ul>
 15. 15. Durata proiectului <ul><li>24 luni </li></ul><ul><li>Data de inceput: 1 octombrie 2009 </li></ul><ul><li>URL Site proiect </li></ul><ul><li>http://www.catiis.cs.pub.ro/ </li></ul><ul><li>- site disponibil incepand cu 15 noiembrie 2009 </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB
 16. 16. Implementare <ul><li>Echipa de implementare </li></ul><ul><li>Profesorii conducatori de doctorat din facultatea de Automatică şi Calculatoare UPB şi facultăţile din universităţile partenere </li></ul><ul><li>Echipa de management </li></ul><ul><li>Manager proiect – prof. Adina Magda Florea </li></ul><ul><li>Responsabil Financiar – ec. Dorina Adamescu </li></ul><ul><li>Consilier Juridic – Georgeta Neagu </li></ul><ul><li>Manager Şcoală Doctorală – prof. Radu Dobrescu </li></ul><ul><li>Manager activitate ştiinţifică şi de integrare – prof. Dumitru Popescu </li></ul><ul><li>Coordonator metodologic – conf. Răzvan Rughiniş </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB
 17. 17. Cadrul naţional şi instituţional <ul><li>Proiect ul strategic “ Doctoratul î n Ş coli de Excelen ţă - E valuarea calit ăţ ii cercet ă rii ş i cre ş terea vizibilit ăţ ii prin publicare ş tiin ţ ifi că ” www.ecs-univ.ro </li></ul><ul><li>Proiect ul strategic “ Studii doctorale î n Rom â nia - Organizarea ş colilor d octorale ” www.studii-doctorale.ro </li></ul><ul><li>Noul regulament al organiz ă rii studiilor universitare de doctorat î n UPB </li></ul><ul><li>http://www.upb.ro/index.php/ro/studii/studii-de-doctorat </li></ul><ul><li>Regulamente de organi zare a studiilor de doctorat şi a şcolilor doctorale din universităţile partenere </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB
 18. 18. Tematică reuniune <ul><li>Î mbun ă t ăţ irea programelor doctorale din domeniile “Calculatoare şi tehnologia informaţiei” şi “Ingineria Sistemelor” </li></ul><ul><li>Leg ă tura cu proiectul strategic “Doctoratul î n Ş coli de Excelen ţă ” </li></ul><ul><li>Ş coala doctoral ă din Facultatea de Automatic ă ş i Calculatoare, UPB </li></ul><ul><li>Ş coala doctoral ă din Facultatea de Automatic ă , Calculatoare ş i Electronic ă , Universitatea din Craiova </li></ul><ul><li>Ş coala doctoral ă din Universitatea &quot; Dunărea de Jos &quot; din Galaţi </li></ul><ul><li>Ş coala doctoral ă din &quot; Université des Sciences et Technologies de Lille&quot; , Franta </li></ul><ul><li>Doctorate î n parteneriat cu companiile </li></ul><ul><li>Noul regulament al organiz ă rii studiilor universitare de doctorat î n UPB </li></ul><ul><li>Puncte de vedere ale doctoranzilor ş i conduc ă torilor de doctorat </li></ul>Lansare proiect CATIIS , 6.11.2009, UPB

×