Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pl wp finanse i księgowość

780 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pl wp finanse i księgowość

 1. 1. Pakiet przygotowania modułu Finansowo-Księgowego Zawartość(Finanse i Księgowość) Procesy i procedury:  Edycja Planu Kont(o)  Definiowanie Kont Podstawowych ©  Kody VAT ©  Waluty ©  Wskaźnik okresu ©  Okresy sprawozdawcze ©  Kody transakcji (o)  Projekty (o)  Księgowania okresowe (o)  Szablony dekretacji (o)  Ręczne zapisy księgowe (o)  Bilanse otwarcia (o)  Import danych (o)  Dokumenty (o)  Raporty (o)SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1
 2. 2. Pakiet przygotowania modułu Finansowo-Księgowego Zawartość(Banki) Procesy i procedury:  Banki ©  Konta banku własnego ©  Metody płatności ©  Ustawienia przebiegu płatności ©  Kody alokacji opłat bankowych (o)  Karty kredytowe ©  Metody płatności kartami kredytowymi ©  Płatność kartami kredytowymi ©  Kreator płatności (o)  Dokumenty (o)  Raporty (o)SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 2
 3. 3. Plan kont Procesy i procedury Ogólne:  Plan kont stanowi zbiór wszystkich kont KG wykorzystywanych w jednym lub kilku przedsiębiorstwach. Każde konto KG ma kod, opis oraz informację określającą jego funkcje.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 3
 4. 4. Edycja planu kont Procesy i procedury Ogólne:  Za pomocą tej funkcji możliwe jest dokonanie modyfikacji w planie kont, utworzenie nowych kont, zmiana oraz edycja kont. To okno służy do określania kryteriów wyboru dla Edycji planu kont.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 4
 5. 5. Definiowanie Kont Podstawowych Procesy i procedury Ogólne:  To okno służy do definiowania domyślnych kont KG dla transakcji utworzonych w aplikacji SAP Business One.  Każda z czterech zakładek okna zawiera definicje konta KG związane z określonym obszarem działalności firmy: Sprzedaż, Zakup, Ogólnie i Gospodarka materiałowa.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 5
 6. 6. Definiowanie VAT Procesy i procedury Ogólne:  Funkcje tej opcji menu służą do definiowania ustawień dotyczących podatku zgodnie z przepisami w danym kraju. Dokonane tutaj ustawienia określają sposób rejestrowania podatku w transakcjach księgowych i jego przedstawiania w różnych raportach.  SAP Business One oferuje wstępnie zdefiniowane kody podatkowe dla każdej wspieranej lokalizacji wykorzystywanej przez firmę podczas zakupu, sprzedaży i płatności.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 6
 7. 7. Waluty Procesy i procedury Ogólne:  Okno to służy do definiowania ustawień walut.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 7
 8. 8. Wskaźnik okresu Procesy i procedury Ogólne:  To okno służy do definiowania wskaźników okresów księgowych w przyjętych w firmie. Można połączyć każdą serię numerów z określonym okresem sprawozdawczym przez połączenie tego samego wskaźnika okresu z wybranym okresem sprawozdawczym i wybraną serią numerów.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 8
 9. 9. Okresy sprawozdawcze Procesy i procedury Ogólne:  Okno to służy do definiowania okresów sprawozdawczych stosowanych w księgowości firmy.  System umożliwia definiowane okresów sprawozdawczych: rocznych, kwartalnych, miesięcznych lub określonych w dniach.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 9
 10. 10. Kody transakcji księgowych Procesy i procedury Ogólne:  Kody transakcji są stosowane przy ręcznie wprowadzanych zapisach księgowych. Ich opisy są wyświetlane w polu Szczegóły zapisu księgowego.  Kod użyty w transakcji księgowej nie może być wykasowany.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 10
 11. 11. Projekty Procesy i procedury Ogólne:  Możliwe jest zdefiniowanie indywidualnych projektów realizowanych przez firmę i połączenie każdej transakcji utworzonej w SAP Business One z odpowiednim projektem.  W oknie Projekty - Definicja należy podać kod projektu zawierający do ośmiu znaków oraz pełną jego nazwę.  Kod projektu stosowany jest jako kryterium wyboru w różnych raportach umożliwiając monitorowanie statusu finansowego każdego projektu.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 11
 12. 12. Księgowania okresowe Procesy i procedury Ogólne:  W praktyce biznesowej występują transakcje powtarzające się co tydzień bądź miesiąc. Zazwyczaj transakcje powtarzają się w tych samych terminach i obejmują te same konta. Kwoty transakcji mogą być takie same za każdym razem lub wymagane jest ustalenie wartości procentowych pokazujących relacje między kwotami.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 12
 13. 13. Szablony dekretacji Procesy i procedury Ogólne:  Każda firma realizuje określone grupy transakcji dekretowanych według powtarzalnych szablonów.  SAP Business One umożliwia tworzenie stałych szablonów dla powtarzających się zapisów księgowych.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 13
 14. 14. Ręczne zapisy księgowe Procesy i procedury Ogólne:  Ta funkcja jest wykorzystywana do ręcznego tworzenia zapisów księgowych na konta i kartoteki partnerów handlowych.  Ręczne zapisy są zapisywane bezpośrednio w bazie danych i nie mogą zostać usunięte. W celu anulowania zapisu księgowego należy utworzyć korygujący zapis księgowy (storno). Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 14
 15. 15. Wstępnie wprowadzone zapisy księgowe Procesy i procedury Ogólne:  Wstępnie wprowadzony ręczny zapis księgowy nie stanowi stałego zapisu w Księdze Głównej.  Wstępnie wprowadzony ręczny zapis księgowy może zostać sprawdzony i poprawiony, a następnie zapisany na stałe lub skasowany.  Okno Wstępnego wprowadzania ręcznych zapisów ksiegowych jest identyczny z oknem Zapisy księgowe.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 15
 16. 16. Raport Bilansu Procesy i procedury Ogólne:  Raport ten wyświetla skumulowane aktywa i pasywa firmy do danego dnia, z wykorzystaniem formuły księgowej: Suma aktywów = Suma pasywów + Kapitał.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 16
 17. 17. Zestawienie obrotów i sald PL Procesy i procedury Ogólne:  Opcja ta pozwala na sporządzenie miesięcznych syntetycznych oraz analitycznych Raportów obrotów i sald oraz ich wydruki zgodnie z wymogami prawnymi obowiązujacymi w Polsce.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 17
 18. 18. Rachunek Zysków i Strat Procesy i procedury Ogólne:  Raport ten pozwala przeglądać salda wszystkich kont wynikowych KG. Łączny wynik tego rachunku oznacza zysk lub stratę dla firmy w wybranym okresie.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 18
 19. 19. Raporty VAT Procesy i procedury Ogólne:  Raporty te są wykorzystywane do zestawinia dokumentów i ręcznych zapisów księgowych, które zawierają kwoty podatku VAT.  W podsumowaniu Raportów pokazane są kwoty zbiorcze netto, VAT oraz brutto dla każdego zastosowanego w raportowanym okresie kodu VAT.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 19
 20. 20. Konta Księgi Głównej i Partnerzy Handlowi Procesy i procedury Ogólne:  Raport ten generuje listę kont KG i/lub Partnerów Handlowych oraz ich salda.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 20
 21. 21. Banki Procesy i procedury Ogólne:  W oknie Banki – Definicja definiuje się banki, z którymi współpracuje dana firma.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 21
 22. 22. Konta Banku Własnego Procesy i procedury Ogólne:  To okno służy do wprowadzania więcej niż jednego oddziału lub konta dla danego banku w SAP Business One.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 22
 23. 23. Metody płatności Procesy i procedury Ogólne:  To okno służy do definiowania metod płatności w firmie  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 23
 24. 24. Karty kredytowe Procesy i procedury Ogólne:  W tym oknie należy wprowadzić szczegółowe informacje o kartach kredytowych, które zostały zaakceptowane jako forma płatności dla odbiorców i dostawców.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 24
 25. 25. Metody płatności kartami kredytowymi Procesy i procedury Ogólne:  W tym oknie definiuje się metody płatności wykorzystywane podczas tworzenia płatności przychodzącej realizowanej kartą kredytową.  W celu akceptacji kart kredytowych jako metody płatności konieczne jest ustawienie metod płatności kartami kredytowymi.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 25
 26. 26. Płatności kartami kredytowymi Procesy i procedury Ogólne:  Aby ustawić płatności kartami kredytowymi, należy wprowadzić ustalone terminy, w których instytucja rozliczająca karty kredytowe obciąża konto firmy zgodnie z dokumentami kart kredytowych wygenerowanymi w związku z płatnościami przychodzącymi.  Okres kredytowania różni się między instytucjami wydającymi karty kredytowe i zależy od czasu deponowania dokumentów kart kredytowych.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 26
 27. 27. Płatności przychodzące Procesy i procedury Ogólne:  Okno to służy do tworzenia zapisu za każdym razem, gdy firma użytkownika otrzymuje płatność od odbiorcy, dostawcy bądź z określonego konta.Dokument płatności przychodzącej może zostać utworzony w przypadku następujących metod płatności: Gotówka, Czek, Karta kredytowa, Przelew bankowy  Po zapamiętaniu płatności przychodzącej tworzony jest odpowiedni zapis księgowy.  Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 27
 28. 28. Płatność wychodząca Procesy i procedury Ogólne:  Okno to służy do tworzenia zapisu za każdym razem, gdy firma użytkownika generuje płatność dla odbiorcy, dostawcy bądź na określone konto.Dokument płatności przychodzącej może zostać utworzony w przypadku następujących metod płatności: Gotówka, Czek, Karta kredytowa, Przelew bankowy  Po zapamiętaniu płatności wychodzącej tworzony jest odpowiedni zapis księgowy.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 28
 29. 29. Kreator płatności Procesy i procedury Ogólne:  Kreator płatności umożliwia tworzenie płatności wychodzących w celu wygenerowania przelewów bankowych, czeków lub weksli zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami wyboru oraz metodami płatności.  Przebiegi Kreatora płatności uwzględnia dokumenty sprzedaży oraz zakupu, a także transakcje, które nie zostały w pełni zapłacone, nie nastąpiło całkowite uznanie bądź rozliczenie i przypisanie do płatności bez odniesienia do faktury.  Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe:  Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work InstructionSAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 29
 30. 30. Dziękuję !SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 30
 31. 31. Copyright 2011 SAP AGAll rights reservedNo part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information containedherein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentionedherein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All otherproduct and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document servesinformational purposes only. National product specifications may vary.The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement withSAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to anyparticular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. This document and SAP’spossible course of business, product strategy and/or development are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. SAPdoes not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without awarranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of thesematerials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot linkscontained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pagesWeitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrücklicheschriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwareherstellersind.SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit.Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen.Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung odereiner anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nichtbindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungenin diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenenElemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich derGewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhangmit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Materialenthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerleiGewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.Alle AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout ServicesSAP Rechte vorbehalten. Page 31

×