Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prehľad - príspevok na podporu udžania pracovných miest pre zamestnávateľov

73 views

Published on

Prehľad podmienok na získanie príspevku na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľov. Celý webinár si môžete pozrieť na https://sluzby.profesia.sk/webinare-pre-zamestnavatelov

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prehľad - príspevok na podporu udžania pracovných miest pre zamestnávateľov

  1. 1. Private and Confidential Príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľov apríl 2020
  2. 2. ) 2Príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľov Oprávnený žiadateľ Typ a výška príspevku Cieľová skupina zamestnancov Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku Lehota na podanie žiadosti a oprávnené obdobie projektu 1. Zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najviac však vo výške 1.100,- EUR. Ak zamestnávateľ v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80% ich priemerného zárobku, má nárok na príspevok vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy, najviac však vo výške 880,- EUR. Celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa nie je limitovaná.  zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa a ktorí sú v pracovnom pomere s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020 Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov  za čas, kedy nevykonávajú prácu z dôvodu prekážok v práci na ich strane (dovolenka, PN, OČR, atď.)  ktorí sú vo výpovednej dobe (bez ohľadu na to, či ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca).  záväzok zamestnávateľa, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP  zamestnávateľ vypláca zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení ZP  zamestnávateľ nežiada o poskytnutie príspevku na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektov aktívnych opatrení na trhu práce  zamestnávateľ vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020  splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Splnenie uvedených podmienok zamestnávateľ preukáže čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú žiadosti o poskytnutie príspevku od 06.04.2020. Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadosti za nasledujúce mesiace bude potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku. Oprávneným obdobím projektu je obdobie od 13.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude zrušené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2576/2020.
  3. 3. ) 3Príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľov Oprávnený žiadateľ Typ a výška príspevku Cieľová skupina zamestnancov Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku Lehota na podanie žiadosti a oprávnené obdobie projektu 3A. Zamestnávatelia, ktorí prerušili alebo obmedzili svoju prevádzkovú činnosť v dôsledku mimoriadnej situácie a majú záujem o úhradu náhrady mzdy zamestnanca bez preukazovania poklesu tržieb Príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najviac však vo výške 880,- EUR. Ak zamestnávateľ v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80% ich priemerného zárobku, má nárok na príspevok vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy, najviac však vo výške 880,- EUR. Celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa nie je limitovaná. Voľba zamestnávateľa medzi možnosťou 3A a 3B je záväzná pre celé obdobie poskytovania príspevku.  zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, a ktorí sú v pracovnom pomere s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020 Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov  za čas, kedy nevykonávajú prácu z dôvodu prekážok v práci na ich strane (dovolenka, PN, OČR, atď.)  ktorí sú vo výpovednej dobe (bez ohľadu na to, či ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca).  záväzok zamestnávateľa, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP  zamestnávateľ vypláca zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení ZP  zamestnávateľ nežiada o poskytnutie príspevku na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektov aktívnych opatrení na trhu práce  zamestnávateľ vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020  splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Splnenie uvedených podmienok zamestnávateľ preukáže čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú žiadosti o poskytnutie príspevku od 17.04.2020. Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadosti za nasledujúce mesiace bude potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku. Oprávneným obdobím projektu je obdobie od 13.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude zrušené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2576/2020.
  4. 4. ) 4Príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľov Oprávnený žiadateľ Typ a výška príspevku Cieľová skupina zamestnancov Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku Lehota na podanie žiadosti a oprávnené obdobie projektu 3B. Zamestnávatelia, ktorí prerušili alebo obmedzili svoju prevádzkovú činnosť v dôsledku mimoriadnej situácie a majú záujem o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa Výška príspevku sa za mesiac marec 2020 určí nasledovne:  90,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 10% a viac  150,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 20% a viac  210,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 30% a viac  270,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 40% a viac Výška príspevku za ďalšie mesiace sa určí nasledovne:  180,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 20% a viac  300,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 40% a viac  420,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 60% a viac  540,- EUR na jedného zamestnanca pri poklese tržieb o 80% a viac Celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa nie je limitovaná. Voľba zamestnávateľa medzi možnosťou 3A a 3B je záväzná pre celé obdobie poskytovania príspevku.  všetci zamestnanci (t.j. nielen tí zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa), ktorí sú v pracovnom pomere s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020 Príspevok je možné čerpať aj na takého zamestnanca, ktorý mal prekážky v práci na svojej strane alebo ktorý čerpal dovolenku, avšak najviac v rozsahu 50% jeho fondu mesačného pracovného času. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe (bez ohľadu na to, či ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca).  záväzok zamestnávateľa, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) ZP  zamestnávateľ nežiada o poskytnutie príspevku na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektov aktívnych opatrení na trhu práce  zamestnávateľ vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020  splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Žiadateľ si zvolí jednu z týchto alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:  Porovnanie tržieb za vykazovaný mesiac s tržbami za rovnaký mesiac v roku 2019  Porovnanie tržieb za vykazovaný mesiac s mesačným priemerom tržieb v roku 2019  Porovnanie tržieb za vykazovaný mesiac s tržbami za február 2020 – len pre tých zamestnávateľov, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť až v priebehu roka 2019 Splnenie uvedených podmienok ako aj pokles tržieb zamestnávateľ preukáže čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú žiadosti o poskytnutie príspevku od 17.04.2020. Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadosti za nasledujúce mesiace bude potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku. Oprávneným obdobím projektu je obdobie od 13.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude zrušené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2576/2020.
  5. 5. ) 5Príspevok na podporu udržania pracovných miest pre zamestnávateľov JUDr. Radoslava Lichnovská Senior Associate, Bratislava r.lichnovska@taylorwessing.com JUDr. Andrea Čupeľová Senior Associate, Bratislava a.cupelova@taylorwessing.com Mgr. Tomáš Grell, LL.M Associate, Bratislava to.grell@taylorwessing.com V prípade, ak máte záujem o poradenstvo týkajúce sa uvedeného alebo akékoľvek s tým súvisiace otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.
  6. 6. ) 6 © Taylor Wessing 2020 This publication is not intended to constitute legal advice. Taylor Wessing entities operate under one brand but are legally distinct, either being or affiliated to a member of Taylor Wessing Verein. Taylor Wessing Verein does not itself provide services. Further information can be found on our regulatory page at https://deutschland.taylorwessing.com/en/regulatory. taylorwessing.comEurope > Middle East > Asia

×