Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin 7 - Rehiyon I, II at CAR

2,102 views

Published on

Activity and Homework #1 for the 2nd Quarter

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aralin 7 - Rehiyon I, II at CAR

  1. 1. Yunit 2<br />AngMgaRehiyon at PambansangKaunlaran<br />Aralin 7 – Rehiyon I, Rehiyon II at CAR<br />
  2. 2. PerlasngSilangan kung ika’ytawagin,<br />Pinagmamalakianggandamongangkin,<br />Angmgabukirin, angdagat, angilog at kabundukan; <br />Hayop, kahoy, mina at gubat,<br />Saanmangdakosaganaanglahat<br />Panuto: Sa pamamagitannginyongmgapangkat, basahinangtulasapamamagitanngSabayangPagbigkasng may aksyon!<br />“AngMgaRehiyon at PambansangKaunlaran”<br />
  3. 3. Sagutinninyosainyongmgakuwaderno:<br />NasaangrehiyonngPilipinasanginyongpamayanan?<br />Anoangpangunahingprodukto, industriya, at mgahanapbuhaynginyongrehiyon?<br />Anoanginiaambagnginyongrehiyonsapambansangkaunlaran?<br />Submission: September 10, 2010 - Friday<br />Paghandaan: Gawaing-Bahay #1:<br />

×