Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja srodowisko maria wełna ah

701 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja srodowisko maria wełna ah

 1. 1. Prezentacja efektów udziału w projekcie "Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem" Maria Wełna
 2. 2. Informacja o firmie Zakład Tartaczno – Stolarski MariaWełna
 3. 3. Oddziaływanie firmy na środowisko3.Emisja do powietrza (silniki samochodów, maszyn, piec grzewczy)5.Wytwarzanie odpadów (trociny, wióry, czyściwo i. inne)7.Wprowadzanie na rynek opakowań (taśma, strecz)
 4. 4. Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:3.Emisja do powietrza:zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która wymagazgłoszenia do starostwa,składanie półrocznych sprawozdań z korzystania ze środowiska do UrzęduMarszałkowskiego,złożenie uproszczonego elektronicznego formularza do Krajowego OśrodkaBilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
 5. 5. Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:2. Gospodarka odpadami :sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowanianimi. Złożenie dokumentu do starostwa,składanie rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach do UrzęduMarszałkowskiego,prowadzenie ewidencji odpadów: karty ewidencji odpadów.
 6. 6. Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:3. Wprowadzanie na rynek opakowań:zgłoszenie do urzędu marszałkowskiego informacji o prowadzonej działalnościpolegającej na wprowadzaniu na rynek opakowań,składanie rocznych sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynek opakowań doUrzędu Marszałkowskiego.
 7. 7. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:• Emisja do powietrza:składanie co pół roku sprawozdań z korzystania ze środowiska do UrzęduMarszałkowskiego (od 5 lat) – po szkoleniu umiejętność samodzielnego obliczenia iwypełniania sprawozdania,wysłanie uproszczonego elektronicznego formularza do Krajowego OśrodkaBilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2011.
 8. 8. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:3.Gospodarka odpadami :sporządzenie i złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobachgospodarowania nimi. Złożenie dokumentu do starostwa,prowadzenie aktualnej ewidencji odpadów: karty ewidencji odpadów(samodzielne),Złożenie rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach do UrzęduMarszałkowskiego za rok 2011,
 9. 9. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:2. Gospodarka odpadami:przekazywanie opadów tylko uprawnionym podmiotom,selektywna zbiórka odpadów na terenie zakładu i biura,odzysk energetyczny odpadów (spalenie wiórów w piecu i ogrzewanie zakładu),przekazywanie odpadów (wiórów) do recyklingu (wytwarzania płyt wiórowych).
 10. 10. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:3. Wprowadzanie na rynek opakowań:zgłoszenie do urzędu marszałkowskiego informacji o prowadzonej działalnościpolegającej na wprowadzaniu na rynek opakowań,złożenie zaległych rocznych sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynekopakowań i wniesienie zaległej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego ( za 5 latwstecz),podpisanie umowy z organizacją odzysku na rok 2012,samodzielne ewidencjonowanie ilości i rodzajów wprowadzanych na rynekopakowań.
 11. 11. Potrzeba szkoleń i projektów edukacyjnych z zakresuochrony środowiska dla przedsiębiorców:4.Konieczna wiedza z zakresu obowiązków środowiskowych,5.Brak informacji z urzędów,6.Brak wiedzy i informacji może prowadzić do zaległości, kar, opłat podwyższonychi niekorzystnych rozwiązań dla firm,7.Ciągłe zmiany przepisów, trudne do śledzenia we własnym zakresie,8.Możliwość wypełniania samodzielnie obowiązków środowiskowych,9.Informacje o nowych technologiach i możliwości finansowania.
 12. 12. Nowe technologiach i możliwości finansowaniainwestycji:
 13. 13. Dziękuję za uwagę

×