Elektrociepłownia

1,130 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektrociepłownia

 1. 1. Elektrociepłownia HybrydowaSzymon Szufa, Tomasz Fijałkowski, Piotr Klonowicz, Piotr Popławski, MateuszIzbicki, Renata Jaworska, Przemek Makowski
 2. 2. 400 kWel TURBINA ~ GeneratorKocioł Chłodnia2 MWt Pompa
 3. 3. Piotr Popławski:1. Turbiny wiatrowe2. Efekty ekologiczne3. Magazynowanie energii w postaci wodoru4. Połączenie elektryczne
 4. 4. 400 kWel TURBINA ~ GeneratorKocioł Chłodnia2 MWt Pompa
 5. 5. Analiza PrawnaZespół autorski:1. Mgr Anna Zasadzka – doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ – analiza zagadnieo związanych z partnerstwem publiczno prywatnym.2. Mgr Adam Wiśniewski – doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego nr I na WPiA UŁ – analiza kwestii związanych z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczeniem przedsiębiorcy.3. Mgr Mateusz Izbicki – doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na WPiA UŁ, uczestnik projektu – analiza zagadnieo związanych z umową przyłączeniową do sieci.
 6. 6. Wybrane zagadnienia otoczenia prawnego inwestycji w elektrociepłownię hybrydową 1. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako propozycja rozwiązania dla kwestii finansowo-organizacyjnych projektu 2. Uzyskanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jako kluczowy element procesu inwestycyjnego elektrociepłowni hybrydowej 3. Ubezpieczenie działalności elektrociepłowni jako element zabezpieczenia poprawnego funkcjonowania
 7. 7. Aspekt ekonomiczny: Koszty inwestycyjne około 21 850 000 PLN (dla 4 PLN/EUR).Struktura przychodów: Struktura kosztów: 7000 4000 Overall operating costs in local CHP plant 3500 Total cash incomes [thousand PLN] 6000 costs of 3000 borrowed 5000 capital costs of [thousand PLN] red 2500 environmental 4000 certificates green 2000 costs of lstaff 3000 certificates heat sale 1500 costs of 2000 electricity 1000 exploitation sale 1000 500 costs of straw and its delivery 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Successive twenty years from 2013 [year] Successive twenty years from 2013 [year]
 8. 8. Wyznaczono współczynniki ekonomiczne rekomendowane przez Bank Światowy wprocedurze UNIDO dla projektów elektrociepłowni:• Prosty okres zwrotu inwestycji (SPBP) = 14 lat• Zwrot z inwestycji (ROI) Średnie rocznezyskiprzedodjeciem odsetek ROI 8,8% Kosztyinwestycyjne• Wartośd bieżąca netto (NPV) - dla stopy dyskonta 4%, NPV = 2 750 000 PLN.• Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) = 5,16 % PLN 256,1 Średni jednostkow koszt produkcjienergii y• Próg rentowności (BEP) BEP MWh 0,58 Średnia jednostkow cena sprzedażpr a energii 440,0 PLN MWhPODSUMOWANIE:Wartości obliczonych wskaźników ekonomicznych wskazują, że proponowanahybrydowa elektrociepłownia zasilana biomasą (słomą), mimo wysokich kosztówinwestycyjnych związanych z nowoczesną technologią ORC, jest wystarczającozyskowna z ekonomicznego punktu widzenia. Duży wpływ na to mają przychody zesprzedaży certyfikatów pochodzenia. W calu poprawy zyskowności inwestycji należydążyd do redukcji kosztów zakupu słomy i jej dostawy do elektrociepłowni.
 9. 9. Lipsk • Przygotowanie 15 publikacji (5 anglojęzycznych i 10 w języku polskim) oraz czynny udział w 24 konferencjach (międzynarodowych i krajowych) • Przygotowanie i złożenie wniosku na konkurs o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Środowiska Budenstagu projektu i budowy elektrociepłowni hybrydowej w gminie Daszyna, • Przygotowanie i przedłożenie do Urzędu Patentowego zgłoszenia patentowego: „Układ instalacji znajdującej się w projekcie elektrociepłowni hybrydowej zasilanej słomą, energią słoneczną i energią wiatrową”, • Nawiązanie współpracy i odbycie stażu w Elektrociepłwni EC 4 (Łódź, Widzew) należącej do spółki Dalkia Łódź S.A. i przygotowanie analizy techniczno- ekonomicznej wdrożenia innowacyjnej technologii toryfikacji biomasy w celu poprawy jej właściwości paliwowych i zwiększenia udziału biomasy w procesie współspalania z biomasy węglem w kotłach energetycznych, • Koordynacja pracy w podprojekcie doktorantów: „Elektrociepłownia hybrydowa”. • Stała współpraca z lokalnymi władzami gminy Daszyna (wójt gminy Daszyna)
 10. 10. Bruksela • Przygotowanie konferencji w ramach Energy Week • Udział w spotkaniach i wykładach • Przedstawienie osiągnięd klastra • Testowanie nowych technologii w zakresie odnawialnych energii, między innymi samochodów elektrycznych • Wizyta w „Domu Łódzkim” w Brukseli
 11. 11. Osiągnięcia po zakończeniu Projektu • Udział w programie telewizyjnym: ”Bez Etatu” – Program telewizji Toya, Program został poświęcony otwartej debacie o tematyce: „Niezależności energetycznej gmin i miast woj. łódzkiego-energia ze źródeł odnawialnych czy energia z atomu”, • Wyjazd i spotkanie w firmie Seeger Engineering AG – Hessisch Lichtenau (Niemcy), 6 maja 2011, Spotkanie robocze z reprezentatmi firmy projektującej elektrownie i elektrociepłownie zasilane biomasą w celu określenia budżetu projektu i studium wykonalności elektrociepłowni hybrydowej na biomasę dla Gminy Daszyna, • Przygotowanie monografii pt. „Koncepcja lokalnej elektrociepłowni hybrydowej”, • Ogólnopolskie wyróżnienie dla Doktorantów projektu Bioenergia dla Regionu za wystąpienie i prezentację podczas konferencji pt. : ”XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WENTYLACJA- KLIMATYZACJA-OGRZEWNICTWO-ŚRODOWISKO ”, Krynica-Zdrój, 18-20 maj 2011 rok, • Wyjazd studyjny, Dom Pasywny, Seminarium na Politechnice w Turynie:„ Budownictwo Energooszczędne” Wizyta studyjna w „Enviromental Park”- „Park Technologiczny” (panele słoneczne, turbiny wodne, budownictwo pasywne), Seminarium i wizyta w firmie produkującej kolektory słoneczne, Wizyta w Biogazownii,
 12. 12. Osiągnięcia po zakończeniu Projektu • Nagroda w postaci podziękowao za owocną współpracę od Wójta Gminy Daszyna, Pana Zbigniewa Wojtery oraz od Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Marcin Bugajskiego za pracę nad koncepcją elektrociepłowni hybrydowej, • Wystąpienie i prezentacja w języku angielskim podczas „Regional Workshop Leipzig-Social Aspects of Regional Energy Concepts”, organizowanym przez Fraunhofer MOEZ, deENet-Energie mit System, University of Lepzig. Temat wystąpienia: „ CHP hybryd plant in Daszyna county” 6-8 czerwiec, Lipsk (Niemcy), • Praktyki badawcze i wizyta w Deutsche Forschung Biomass Zentrum (DFBZ) - Lipsk (Niemcy), 8 czerwiec, Wizyta studyjna w centrum badao nad biomasą wykorzystywaną do celów energetycznych. • Domy Pasywne w Górach 26-31 lipiec, Turyn, (Włochy), • Wystąpienie i prezentacje w języku angielskim podczas “Young Scientists Meeting”- Swedish-Polish Sustainable Energy Platform, PIMOT, 28 września 2011, Warszawa, Temat Wystąpienia: 1. ”Biomass Torrefaction and Co-firing. Process Modelling” 2. „CHP Plant feed with biomass concept”, • Wystąpienie i prezentacja podczas Europejskiego Forum Gospodarczego - ŁÓDZKIE, Panel Energetyczna, 9-10 Listopada 2011, Łódź Hotel Andel’s, temat prezentacji: „Koncepcja lokalnej elektrociepłowni hybrydowej zasilanej biomasa, energią słoneczną i energią wiatrową ”,

×