Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Risto Ryymin, Jyväskylän energia

Energiantuottaja osana Metallialan ympäristö- ja kiertotaloutta

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Risto Ryymin, Jyväskylän energia

 1. 1. www.jyvaskylanenergia.fi Risto Ryymin 20.9.2016
 2. 2. 2 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi 100% 100% 100% 100% * Muuttunut 10/2012 81,4%*
 3. 3. 4 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi 1. Tarjonta vähähiilistä – tuotanto 70% uusiutuvista polttoaineista, muun toiminnan hiilijalanjälki laskevalla uralla 2. Älykkäät verkkoteknologiat ja tieto- ja viestintäteknologia on täysimääräisesti hyödynnetty liiketoiminnassa 3. Jyväskylän seudun kuntien ja yritysten luotettu lämpöpalvelu- ja verkkokumppani 4. 30 % liikevaihdosta muusta kuin olemassa olevasta tarjonnasta 5. Verkottunut toimintamalli käytössä
 4. 4. 5 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Pääpolttoaineet turve ja puu (tukipolttoaine hiili) • Kattilateho 495 MW Keljonlahti (2010 →)Rauhalahti (1986 →) • Pääpolttoaineet: turve, teollisuuden sivutuotteet, metsäpolttoaineet, hiili ja öljy • Kattilateho 295 MW
 5. 5. 6 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Pöyry Management Consulting Oy: ” EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja Suomen omien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutuminen” http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/28_EU+2030.pdf/c56de1eb-1790-49a3-ac52-762e2d34bbef?version=1.0 http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices http://www.nordpoolspot.com/historical-market-data/ Kaukolämmön kysyntä Sähkön markkinahinta
 6. 6. 7 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Tekniikka & Talous 5.11.2010 (www.tekniikkatalous.fi)
 7. 7. 8 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi http://ncfp.files.wordpress.com/2012/04/biomass-energy-not-sustainable-or-carbon-neutral.pdf http://www.rspb.org.uk/Images/biomass_report_tcm9-326672.pdf, http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Burning%20Matter.pdf http://www.dailymail.co.uk/money/news/article-3489294/Bio-fuel-emits-carbon-coal-U-S-watchdog-probe-shock-claims-power-giant-Drax-s-green-supplier.html
 8. 8. 9 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Komission tiedonanto: ”Kohti kiertotaloutta – jätteetön Eurooppa” http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0398_/com_com(2014)0398_fi.pdf ”Metsäalalla resurssitehokkuus tarkoittaa metsävarojen käyttöä sellaisella tavalla, jolla minimoidaan ympäristö- ja ilmastovaikutukset, sekä niiden metsien tuotosten asettamista etusijalle, jotka tuottavat enemmän lisäarvoa, luovat enemmän työpaikkoja ja edistävät paremman hiilitasapainon saavuttamista.” Puun kaskadikäyttö: 1. puupohjaiset tuotteet ja niiden käyttöiän pidentäminen, 2. uudelleenkäyttö, 3. kierrätys, 4. bioenergia ja 5. hävittäminen. Komission tiedonanto: ” Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta” http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1&format=PDF ’jätteellä’ mitä tahansa ainetta tai esinettä, jonka haltija poistaa käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä (2008/98/EY – 3.art.)
 9. 9. 10 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Tuhkaa ”Black Box” Tuote ”A” – Raaka-aine ”B”
 10. 10. 11 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • JE:n voimalaitoksilta (Rauhalahti ja Keljonlahti) syntyy turve-/puutuhkaa • pohjatuhka ~ 16 000 t/a • lentotuhka ~ 45 000 - 58 000 t/a • Tuhkien hyötykäyttöä ja soveltuvuutta tutkittu mm. ”Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa” – hankkeessa • maanrakennus • betoniteollisuus • metsälannoitteiden ja kasvuravinteiden valmistus • Turpeen ja puun seospolton lentotuhkille on usein vaikea löytää hyötykäyttöä sellaisenaan • ympäristökelpoisuus tai tekninen soveltuvuus ei aina täytä asetettuja raja-arvoja tai käyttökohteen vaatimuksia (lainsäädännön asettamat pitoisuusrajat) • lentotuhkia voidaan käyttää sellaisenaan lähinnä toisarvoisissa, ympäristöluvan vaativissa maarakennussovelluksissa, joissa tuhkilla ei ole juuri lainkaan arvoa. • alustavien tutkimusten perusteella lentotuhkat soveltuvat käytettäväksi myös kerrosstabiloinneissa tai stabiloituna teiden alemmissa rakennekerroksissa.
 11. 11. 12 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi European Commission: ” REPORT ON CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU” https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_fi
 12. 12. 13 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää menetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta mahdollisimman tehokkaasti Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 13. 13. 14 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi FI 123432
 14. 14. 15 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää menetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta mahdollisimman tehokkaasti • kehittää menetelmä arvokkaiden alkuaineiden saostamiseksi ja rikastamiseksi uuttoliuoksesta tavoitteena mahdollisimman puhdas ja vain haluttuja arvometalleja sisältävä kiinteä rikaste Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 15. 15. 16 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi FI 123432
 16. 16. 17 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää menetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta mahdollisimman tehokkaasti • kehittää menetelmä arvokkaiden alkuaineiden saostamiseksi ja rikastamiseksi uuttoliuoksesta tavoitteena mahdollisimman puhdas ja vain haluttuja arvometalleja sisältävä kiinteä rikaste • optimoida uutto- ja talteenottovaiheita saannon maksimoimiseksi Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 17. 17. 18 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi
 18. 18. 19 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää uuttomenetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta uuttoliuokseen mahdollisimman tehokkaasti • kehittää menetelmä arvokkaiden alkuaineiden saostamiseksi ja rikastamiseksi uuttoliuoksesta tavoitteena mahdollisimman puhdas ja vain haluttuja arvometalleja sisältävä kiinteä rikaste • optimoida uutto- ja talteenottovaiheita saannon maksimoimiseksi • Prosessin esisuunnittelu • yhteistyössä Elomatic Oy:n kanssa Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 19. 19. 20 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi PGM REE
 20. 20. 21 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Haluttujen metallien pitoisuudet tuhkissa pieniä (~ mg/kg) • Pitoisuusongelmaa ratkotaan (mm.) • optimoimalla uutto- ja talteenottoprosesseja edelleen • hyödyntämällä metallikollektoreita PGM ryhmän metallien talteenotossa • esikäsittelemällä tuhkia ennen uuttoa • vaihtamalla uuttoliuoksen tausta • Rubidiumille ja Iridiumille ei vielä talteenottomenetelmää • identifioitu, mutta ei optimoitu • Prosessin talous herkkä • pitoisuuksille • liuoskierron sulkemiselle • metallien hinnoille
 21. 21. 22 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi

×