Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 71

Shreemad bhagwad-gita-gujarati-pdfभागवत-गीता-गुजराती-pdf

0

Share

Download to read offline

We are not create we are only shared ..

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Shreemad bhagwad-gita-gujarati-pdfभागवत-गीता-गुजराती-pdf

 1. 1. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 1 Ÿæè}æjxæ±eè„æ (¥ƒü ¨çã„) -:«ftþf:- ©eMðtr{™thtÞý {krŒh¼ws-fåA. Ëkð‚T 2062 …tu»tËwŒ 2 Ë™u. 2005 ‚t. 1-1-06 yæÞtÞ - 1 yæÞtÞ 1 Úte 5 Ÿæè}æjxæ±eè„æ (¥ƒü ¨çã„) {ë„ÚæcÅî ©±æ™ J {}æüÿæï~æï ÜéULÿæï~æï ¨}æ±ï„æ ²é²éy¨±: J }ææ}æÜUæ: Ðæ¢Ç±æpñ± çÜU}æÜéU±ü„ ¨¢…² JJ1JJ Ä]‚ht»xÙ htò ËksÞ™u …qAu Au= nu ËksÞ ! Ä{o™t ûtuºt¼q‚ fwYûtuºt{tk ÞwØ fhðt™e RåAtÚte ¼u„t ÚtÞu÷t {tht …wºttu ‚u{s …tkzðtuyu þwk fÞwO ? >>1>> ¨¢…² ©±æ™ J ÎëcÅì±æ „é Ðæ‡Ç±æÝèÜ¢U òêÉ¢ Îé²æïü{ÝS„Îæ J ¥æ™æ²ü}æéШX}² Úæ…æ ±™Ý}æÏæí±è„ì JJ2JJ Ðà²ñ„æ¢ Ðæ‡ÇéÐé~ææ‡ææ}ææ™æ²ü }æã„è¢ ™}æê}æì J òêÉæ¢ ÎíéÐÎÐé~æï‡æ „± çàæc²ï‡æ {è}æ„æ JJ3JJ ËksÞ fnu Au = ‚u Ë{Þ{tk htò ŒwÞtuoÄ™ ÔÞqn h[™tÚte „tuXðtÞu÷e …tkzðtu™e Ëu™t™u òuR™u s yt[tÞo ÿtuý „wY™e …tËu sR™u ð[™ ƒtu÷ðt ÷tøÞtu. nu yt[tÞo ! yt…™t ƒwÂØ{t™ rþ»Þ ÿw…Œ…wºt Ä]üãwB™u ÔÞqnh[™tÚte „tuXðu÷e …tkzw…wºttu™e yt {tuxe Ëu™t™u yt… swytu ! ™ent¤tu ! >> 2-3 >> ¥~æ àæêÚæ }æãïc±æ¨æ |æè}ææ…éüݨ}ææ ¨éç{ J ²é²é{æÝæï ç±ÚæÅp ÎíéÐÎp }æãæÚƒ: JJ4JJ {ëCÜïU„épïçÜU„æÝ: ÜUæàæèÚæ…p ±è²ü±æÝì J ÐéLç…yÜéUç‹„|ææï…p àæñϲp ÝÚÐé¢xæ±: JJ5JJ ²é{æ}拲ép ç±RUæ‹„ ©œæ}ææñ…æp ±è²ü±æÝì J ¨æñ|æÎíæï ÎíæñÐÎï²æp ¨±ü »± }æãæÚƒæ: JJ6JJ ytËu™t{tk{tuxtk{tuxtkÄ™w»tÄth™thty™uhýËk„út{{tk¼e{ y™uyòow™suðt{nthÚteÞwÞwÄt™-ËtíÞrf,rðhtxy™uÿw…Œhtò y™u {ntËt{ÚÞo-ðt™ Ä]üfu‚w, [urf‚t™ y™u ftrþhts, ‚u{s ™h©uc yuðtu …wYS‚T, fwÂL‚¼tus y™u þiçÞ ™t{u «rËØ htò, ð¤eþqhðehÞwÄt{LÞw,…ht¢{eW¥t{tiò,Ëw¼ÿt™tu…wºtyr¼{LÞw y™u ÿti…Œe™t …wºttu «r‚ rðLæÞtrŒf …tk[, ‚u{s ƒeò …ý …tkzÞ htò rð„uhu ½ýtfAu.y™uytƒÄtÞ{nthÚteytusAu.>>4-6>> ¥S}ææÜ¢U „é ç±çàæCæ ²ï „æçóæÏææï{ çm…æïœæ}æ J Ýæ²ÜUæ }æ}æ ¨ñ‹²S² ¨¢¿ææƒZ „æ‹Ïæí±èç}æ „ï JJ7JJ nu Âîòu¥t{-yt[tÞo ! nðu yt…ýt ËiLÞ{tk su {wÏÞ {wÏÞ ÞtuØtytu Au, ‚uytu™u yt… òýe ÕÞtu. y™u ‚u {the Ëu™t™t ™tÞftu ‚{the òý™u {txu ‚{tu™u fne ƒ‚tðwk Awk. >>7>>
 2. 2. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 2 |æ±æ‹|æèc}æp ÜU‡æüp ÜëUÐp ¨ç}æô„…²: J ¥Eyƒæ}ææ ç±ÜU‡æüp ¨æñ}æÎçœæS„ƒñ± ™ JJ8JJ ¥‹²ï ™ Ïæã±: àæêÚæ }æ΃ïü y²QU…è籄æ: J ÝæÝæàæ›ÐíãÚ‡ææ: ¨±ïü ²éhç±àææÚÎæ: JJ9JJ yuf ‚tu yt…-ÿtuý„wY, ƒeò ¼e»{r…‚t, ‚Útt fýo y™u ÞwØ{tk sÞ {u¤ð™tht yt f]…t[tÞo, ‚Útt yïíÚtt{t, rðfýo, ‚u{s Ëtu{Œ¥t™tu …wºt sÞÿÚt. y™u yt rËðtÞ™t ƒeò …ý þÕÞ y™u f]‚ð{torŒf þqhðehtu Au, fu suytu {thu {txu …tu‚t™t Sð™™tu …ý íÞt„ fh™tht Au. y™u ‚u ˽¤t y™uf þ† y™u «nth fhðt™tk ËtÄ™tuðt¤t Au, ‚u{s ‚u ˽¤t ÞwØ fhðt{tk yr‚ r™…wý‚tðt¤t Au. >>8-9>> ¥Ð²æü#¢ „ÎS}ææÜ¢U ÏæH¢ |æèc}ææç|æÚçÿæ„}æì J вæü#¢ çy±Î}æï„ï¯æ¢ ±H¢ |æè}ææç|æÚçÿæ„}æì JJ10JJ ¼e»{r…‚tÚte hûtt fhtÞu÷wk yt…ýwk ËiLÞ ‚tu y…Þtoó ½ýwks ytuAwk÷t„uAu.y™u¼e{ÚtehûttfhtÞu÷wkytyu{™wkþºtwytu™wkËiLÞ ‚tu sÞ {u¤ððt{tk ËB…qýo Ë{Úto sýtÞ Au. >>10>> ¥²Ýï¯é ™ ¨±ïü¯é ²ƒæ|ææxæ}æ±çSƒ„æ: J |æèc}æ}æï±æç|æÚÿæ‹„é |汋„: ¨±ü »± çã JJ11JJ {txu‚{uƒÄtÞËðoÔÞqnh[™tytu™t«ðuþ{t„o{tkÞÚttÞtuøÞ rð¼t„ «{týu ËtðÄt™ W¼t hne™u [tu‚hVÚte yuf ¼e»{- r…‚t™wks Ëðo «fthu hûtý fhtu. >>11>> „S² ¨¢…ݲ‹ã¯Z ÜéUL±ëh: çЄæ}æã: J ô¨ãÝæ΢ ç±ÝlæñÓ™ñ: àæW¢ Ί}ææñ Ðí„æбæÝì JJ12JJ ‚u Ë{Þ{tk {nt«‚t…e fwYð]Ø ¼e»{-r…‚t{nu ‚u ŒwÞtuoÄ™™u n»to W…òð‚tk ®Ën™tŒ suðe Wå[ MðhÚte ¼Þkfh „so™t fhe™u …Ae …tu‚t™tu þk¾ ðòzâtu. >>12>> „„: àæWæp |æï²üp Їæ±æÝÜUxææï}æé¶æ: J ¨ã¨ñ±æ|²ã‹²‹„ ¨ àæÏÎS„é}æéHæïù|æ}æ„ì JJ13JJ ‚u …Ae ‚wh‚s ƒeò ÞtuØtytuyu …tu‚…tu‚t™t þk¾, ¼uheytu, {]Œk„, ™„thtk ‚u{s hýþª„tk rð„uhu yufŒ{ ðòzâtk y™u ‚u þçŒ yr‚þÞ {nt™T ¼Þkfh ÚtÞtu. >>13>> „„: Eï„ñãü²ñ²éüQïU }æãç„ S²‹ÎÝï çSƒ„æñ J }ææ{±: Ðæ‡Ç±pñ± çÎòæñ àæWæñ ÐíΊ}æ„é: JJ14JJ ‚u …Ae ïu‚ yïtuÚte òuzu÷t …tu‚t™t {tuxt hÚt{tk ƒuXu÷t ÷û{e…r‚ ¼„ðt™ ©ef]»ýu y™u …tkzw…wºt yòow™u …tu‚t™t rŒÔÞ þk¾tu ðòzât. >>14>> Ðæ@…‹²¢ N¯èÜïUàææï Îï±Îœæ¢ {Ý¢…²: J Ðæñ‡Ç¢î Ί}ææñ }æãæàæW¢ |æè}æÜU}ææü ±ëÜUæïÎÚ: JJ15JJ ¥Ý‹„ç±…²¢ Úæ…æ Üé‹„èÐé~ææï ²éç{çDÚ: J ÝÜéUH: ¨ãÎï±p ¨éÍææï¯}æç‡æÐécÐÜUæñ JJ16JJ ‚u{tk Ó»tefuþ-¼„ðt™u …tk[sLÞ þk¾ ðòzâtu, Ä™ksÞ- yòow™ŒuðŒ¥tþk¾ðòzâtu,¼Þkfhf{ofh™thtð]ftuŒhu…tu‚t™tu …tIzÙ ™t{™tu {ntþk¾ ðòzâtu, fwL‚e …wºt ÞwrÄÂch htòyu y™L‚rðsÞ ™t{™tu þk¾ ðòzâtu y™u ™fw÷ y™u ËnŒuðu …ý Ëw½tu»t y™u {rý…w»…f ™t{™t …tu‚…tu‚t™t þk¾ ðòzât. >>15- 16>> ÜUæà²p ÐÚ}æïEæ¨: çà涇Çè ™ }æãæÚƒ: J {ëClé}Ýæï ç±ÚæÅp ¨æy²çÜUpæÐÚæç…„: JJ17JJ ÎíéÐÎæï ÎíæñÐÎï²æp ¨±üàæ: Ðë烱èЄï J ¨æñ|æÎíp }æãæÏææãé: àæW‹ÎŠ}æé: ÐëƒÜUì ÐëƒÜUìJ18J {tuxt Ä™w»t™u Äth™thtu ftþehtò, {nthÚte rþ¾kze htò, ÿw…Œ™tu…wºtÄ]üãwB™,rðhtx-htò,ftuRÚte…htsÞ™fhtÞyuðtu ËtíÞrf, nu …]rÚtðe…r‚ Ä]‚ht»xÙ hts™T ! ÿw…Œ-htò, ÿti…Œe™t …wºttu«r‚rðLæÞtrŒf…tk[y™uËw¼ÿt™tu…wºt{ntƒtnwyr¼{LÞwk, yu Ëðuo [tu‚hVÚte …tu‚-…tu‚t™t òwŒt òwŒt þk¾tu™u ðòzðt ÷tøÞt. >>17-18>> ¨ Íææï¯æï {æ„üÚæcÅîæ‡ææ¢ NβæçÝ Ã²ÎæÚ²„ì J Ý|æp Ðëçƒ±è¢ ™ñ± „é}æéHæï òÝéÝæβÝì JJ19JJ yæÞtÞ - 1
 3. 3. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 3 yu Ëðo þk¾tu™tu ‚u {nt ¼Þkfh þçŒ „so™t ytftþ y™u …]Úðe™u yr‚þÞ „òðe {wõ‚tu Ä]‚ht»xÙ™t ‚{tht …wºttu™tk ӌޙu rðŒthe ™t¾ðt ÷tøÞtu. >>19>> ¥ƒ ò±çSƒ„æ‹ÎëcÅì±æ {æ„üÚæcÅîæÝì ÜUçЊ±…:J Ðí±ëœæï à曨¢Ðæ„ï {ÝéLl}² Ðæ‡Ç±: JJ20JJ N¯èÜïUàæ¢ „Îæ ±æv²ç}æÎ}ææã }æãèЄï J ¥…éüÝ ©±æ™ J ¨ïݲæïL|æ²æï}æüŠ²ï Úƒ¢ Sƒæв }æïùÓ²é„ JJ21JJ ²æ±Îï„æçóæÚèÿæïù㢠²æïhéÜUæ}ææݱçSƒ„æÝì J ÜñU}æü²æ ¨ã ²æïhò}æçS}æ‹Ú‡æ¨}æél}æï JJ22JJ ²æïyS²}ææÝæݱïÿæïù㢠² »„ïù~æ ¨}ææxæ„æ: J {æ„üÚæcÅîS² ÎéÏæéühï²éühï çÐí²ç™ÜUè¯ü±: JJ23JJ ‚u …Ae ÞwØ fhðt {txu ÔÞðMÚttÚte „tuXðtR™u Ëßs ÚtÞu÷t Ä]‚ht»xÙ™t‚{tht…wºttu™uòuR™u…hM…hþ†ËB…t‚Útðt÷tøÞtu ‚u Ë{Þ{tk fr…-n™w{t™S ‚u™t æðs{tk ƒuXu÷t Au yuðt …tkzw…wºt yòow™ …tu‚t™wk Ä™w»t W„t{e™u nu {ne…r‚ Ä]‚ht»xÙ ! ‚u Ë{Þ{tk Ó»tefuþ ¼„ðt™™t «íÞu yt «{týu ðtõÞ fnuðt ÷tøÞtu. yòow™ fnu Au= nu yåÞw‚ ! ƒÒtu Ëu™tytu™t {æÞu {thtu hÚt ÷R sR™u W¼tu ht¾tu ! fu ßÞtkÚte ÞwØ fhðt™e RåAtÚte Ëßs ÚtR™u W¼t hnu÷t yu ŒwÞtuoÄ™trŒf™u nwk òuô-òuR þfwk. > y™u ð¤e yt hýËk„út{{tk {thu ftu™e ËtÚtu ÞwØ fhðt™wk Au, ‚uðt ˽¤t ÞwØ fhðt RåA™thtytu™u …ý nwk òuô, fu suytu ŒwƒwoÂØ Ä]‚ht»xÙ™t …wºt ŒwÞtuoÄ™™wkÞwØ{tksr«Þfhðt™uRåA‚tÚtftynªythý¼qr{{tk ytðu÷tAu.>>20-23>> ¨¢…² ©±æ™ J »±}æéQUæï N¯èÜïUàææï xæéÇæÜïUàæïÝ |ææÚ„ J ¨ïݲæïL|æ²æï}æüŠ²ï SƒæÐç²y±æ Úƒæïœæ}æ}æì JJ24JJ |æèc}æÎíæï‡æÐí}æ鶄: ¨±ïü¯æ¢ ™ }æãèçÿæ„æ}æì J ©±æ™ Ðæƒü Ðà²ñ„æÝì ¨}æ±ï„æ‹ÜéUMçÝç„ JJ25JJ ËksÞ fnu Au= nu ¼th‚ ! ¼th‚fw÷tuí…Òt Ä]‚ht»xÙ ! „wztfuþ r™ÿt™u S‚™tht yòow™u yt «{týu fnu÷t ©ef]»ý ¼„ðt™™u yòow™™t W¥t{ hÚt™u ƒÒtu Ëu™tytu™t {æÞu ¼e»{-ÿtuýtrŒf ‚u{s Ëðo htòytu™eË{ût{tkW¼tuht¾e™unu…tÚto!ÞwØfhðt¼u„tÚtÞu÷t yt ftihðtu™u ‚u{s ‚u™t …ût™tytu™u …ý òu ! yu{ fÌtwk. >>24- 25>> „~ææÐà²çySƒ„æÝì Ðæƒü: çЄë݃ çЄæ}æãæÝì J ¥æ™æ²æü‹}ææ„éHæ‹|æíæ„ë‹Ðé~ææ‹Ðæñ~æ拨¶è¢S„ƒæJ26J EàæéÚæÝì ¨éNÎpñ± ¨ïݲæïL|æ²æïÚçÐ J „拨}æèÿ² ¨ ÜUæñ‹„ï²: ¨±æü‹Ïæ‹{êݱçSƒ„æÝìJ27J ÜëUвæ ÐÚ²æç±Cæï 籯èÎçóæÎ}æÏæí±è„ì J …]Útt™t …wºt yòow™u ‚u hý¼qr{{tk ytðe™u ƒÒtu Ëu™tytu{tk W¼t hnu÷t r…‚tytu™u ftftytu™u, r…‚t{ntu™u=ŒtŒtytu™u, yt[tÞtuo™u, {t{tytu™u, ¼tRytu™u, …tiºttu™u, ˾tytu™u, ‚u{s ïþwhtu™u ‚Útt Ëðo ËwÓŒtu™u …ý òuÞt. fwL‚e™tu …wºt yòow™ ÞwØ {txu ‚iÞth ÚtR™u W¼t hnu÷t ‚u ˽¤t Ë„t ËBƒLÄeytu™u [tu‚hVÚte òuR™u yr‚þÞ f]…tÚte ytrðü ÚtR™u ¾uŒ …t{‚tu …t{‚tu yt «{týu fnuðt ÷tøÞtu. >>26-27>> ¥…éüÝ ©±æ™ J ÎëcÅì±ï}æ¢ S±…Ý¢ ÜëUc‡æ ²é²éy¨é¢ ¨}æéÐçSƒ„}æì JJ28JJ ¨èÎç‹„ }æ}æ xææ~ææç‡æ }æ鶢 ™ ÐçÚàæéc²ç„ J ±ïЃép àæÚèÚï }æï Úæï}æã¯üp …沄ï JJ29JJ xææ‡Çè±¢ d¢¨„ï ãS„朱Bñ± ÐçÚÎs„ï J Ý ™ àævÝæï}²±Sƒæ„é¢ |æí}æ„è± ™ }æï }æÝ: JJ30JJ yòow™ fnu Au= nu f]»ý ! ÞwØ fhðt RåA‚t yt Ë{e…{tk W¼t hnu÷t {tht Mðs™tu™u òuR™u {thtk „tºt yðÞðtu rþrÚt÷ ÚtR òÞ Au. y™u yæÞtÞ - 1
 4. 4. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 4 {tYk {w¾ …ý ËwftR òÞ Au. {tht þheh{tk fB…thtu ÚtR ytðu Au.y™uhtu{n»to-YkðtztkW¼tkÚtRytðuAu.yt{tYk„tkzeðÄ™w»t ntÚt{tkÚte …ze òÞ Au y™u {the [t{ze …ý ƒ¤wk ƒ¤wk ÚttÞ Au. y™u nwk W¼tu hnuðt™u …ý þÂõ‚{t™ ™Úte y™u {tYk {™ ‚tu òýu ¼{‚wk ntuÞ™u þwk ? yu{ sýtÞ Au.>>28-30>> çÝç}æœææçÝ ™ Ðà²æç}æ ç±ÐÚè„æçÝ ÜïUàæ± J Ý ™ Ÿæï²æïùÝéÐà²æç}æ ãy±æ S±…Ý}ææã±ï JJ31JJ nu fuþð ! þfw™tu …ý nwk rð…he‚s Œu¾wk Awk y™u yt {tht ËBƒLÄe s™tu™u ÞwØ{tk {the ™t¾e™u …AeÚte …ý nwk {tYk ©uÞ ™Úte òu‚tu. >>31>> ÝÜUæâï ç±…²¢ ÜëUc‡æ Ý ™ ÚæÁ²¢ ¨é¶æçÝ ™ J ôÜU Ýæï ÚæÁ²ïÝ xææï籋ΠôÜU |ææïxæñ…èü籄ïÝ ±æJ32J ²ï¯æ}æƒïü ÜUæçâ„¢ Ýæï ÚæÁ²¢ |ææïxææ: ¨é¶çÝ ™ J „ §}æïù±çSƒ„æ ²éhï Ðíæ‡ææ¢Sy²vy±æ {ÝæçÝ ™J33J nu f]»ý ! nwk yt ÞwØ fhe™u rðsÞ ™Úte RåA‚tu, ‚u{s htßÞ fuhtßÞ™tkËw¾tu™u…ý™ÚtesRåA‚tu. nu„turðLŒ!y{™uhtßÞ {¤u‚tuÞþwk?yÚtðt¼tu„-rð÷tËtuÚtefuSð™Úte…ýþwk?fthý fu su{™u {txu y{thu htßÞ, htßÞ™t ¼tu„tu ‚Útt htßÞ™tk Ëw¾tu RÂåA‚ Au, ‚u yt ˽¤t ‚tu …tu‚t™t «tý y™u Ä™ ËðoMð™tu íÞt„ fhe™u ÞwØ{tk Ët{t ytðe™u W¼t Au. >>31-32>> ¥æ™æ²æü: çЄÚ: Ðé~ææS„ƒñ± ™ çЄæ}æãæ: J }ææ„éHæ: EàæéÚæ: Ðæñ~ææ: à²æHæ: ¨}Ïæç‹{ÝS„ƒæ J34J yt[tÞtuo, r…‚tytu, ftftytu, …wºttu, ‚Útt ŒtŒtytu, {t{tytu, ËËhtytu, …tiºttu, ~Þt÷ftu ‚Útt ƒeò …ý ˽¤t ËBƒLÄeytu, yu ˽¤t W¼u÷t Au. >>34>> »„æóæ ã‹„éç}æÓÀæç}æ ÍÝ„æïùçÐ }æ{é¨êÎÝ J ¥çÐ ~æñHæïv²ÚæÁ²S² ãï„æï: ôÜU Ýé }æãèÜëU„ï J35JJ nu {ÄwËqŒ™ ! ‚uytu {™u {thu ‚tu …ý nwk yu{™u {thðt ™Úte RåA‚tu, rºt÷tufe™t htßÞ {txuÞ ™rn, ‚tu …Ae …]Úðe {txu ‚tu nwk {tYks fu{ ? >>35>> çÝãy² {æ„üÚæcÅîæóæ: ÜUæ Ðíèç„: S²æÁ…ÝæÎüÝ J ÐæÐ}æï±æŸæ²ïÎS}ææ‹ãy±ñ„æÝæ„„æç²Ý: JJ36JJ ð¤e- Ä]‚ht»xÙ™t Atufhtytu™u {the ™t¾e™u y{™u þwk «er‚ Útðt™e n‚e ? {txu nu s™tŒo™ ! yt‚‚tÞe yuðt …ý yu ftihðtu™u {the™u y{™u fu𤠅t…s ÷t„u. >>36>> „S}ææóææãæü ±²¢ ã‹„é¢ {æ„üÚæcÅîæÝì S±Ïææ‹{±æÝì J S±…Ý¢ çã ÜUƒ¢ ãy±æ ¨éç¶Ý: S²æ}æ }ææ{± J37JJ {txu y{tht ƒtLÄðtu yuðt Ä]‚ht»xÙ™t Atufhtytu™u fu …ût™tytu™u …ý {thðt™u {txu y{u ÞtuøÞ ™Úte, fu{ fu nu {tÄð ! Mðs™tu™u{the™uy{ufu{Ëw¾eÞtÚtRyu?(™sÚtRyu.)>>37>> ²lŒ²ï„ï Ý Ðà²ç‹„ Hæï|ææïÐㄙ: J ÜéUHÿæ²ÜëU„¢ Îæﯢ ç}æ~æÎíæïãï ™ Ðæ„ÜU}æì JJ38JJ ÜUƒ¢ Ý ¿æï²}ææS}ææç|æ: ÐæÐæÎS}ææçóæ±<„„é}æì J ÜéUHÿæ²ÜëU„¢ Îæﯢ ÐíÐà²çj…üÝæÎüÝ JJ39JJ òu fu ÷tu¼Úte ¼úür[¥t ÚtR „Þu÷t yu ftihðtu fw¤™t ûtÞÚte Út‚tu Œtu»t-…t…, ‚u{s r{ºtÿtun{tk hnu÷wk …t… ™Úte Œu¾‚t, ‚tu …ý nus™tŒo™!fw¤ûtÞf]‚ Œtu»t™uòu™thty{tuyuyt…t…Úter™ð]Â¥t …t{ðt {txu fu{ ™ Ë{Íðwk òuRyu ? Ë{Íðwks òuRyu. 38-39 ÜéUHÿæ²ï Ðí‡æà²ç‹„ ÜéUH{}ææü: ¨Ýæ„Ýæ: J {}æïü ÝCï ÜéUH¢ ÜëUyF}æ{}ææïüùç|æ|æ±y²é„ JJ40JJ fw¤™tu ûtÞ ÚtðtÚte Ë™t‚™ …hB…ht„‚ þtï‚ Ä{tuo ™tþ …t{e òÞ Au. y™u Ä{o ™ü ÚtðtÚte Ë{„ú fw¤ ™tþ …t{e òÞ Au. y™u ð¤e yÄ{o Ëðo «fthu …ht¼ð …{tzu Au. >>40>> ¥{}ææüç|æ|æ±æyÜëUc‡æ ÐíÎéc²ç‹„ ÜéUH盲: J ›è¯é ÎéCæ¨é ±æc‡æïü² …æ²„ï ±‡æü¨VÚ: JJ41JJ nu f]»ý ! yÄ{oÚte …ht¼ð ÚtðtÚte fw¤ð‚e Mºteytu Œqr»t‚ ƒ™e òÞ Au. y™u nu ð]»ý fw¤™LŒ™ Mºteytu Œqr»t‚-¼úü ÚtðtÚte «ò ðýoËkfh ÚttÞ Au.>>41>> yæÞtÞ - 1
 5. 5. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 5 ¨VÚæï ÝÚÜUæ²ñ± ÜéUHÍÝæÝæ¢ ÜéUHS² ™ J Є狄 çЄÚæï sï¯æ¢ Hé#çЇÇæïÎÜUçRU²æ: JJ42JJ ðýoËkfh«òfw¤™tu™tþfh™thtytu™u‚u{sƒtfe™tË{„ú fw¤™u…ý™hf{tks™t¾™theÚttÞAu.y™uyu{™t{he™u„Þu÷t r…‚]ytu…ý…tA¤Úte®…zŒt™y™u‚…oýtrŒfr¢Þtytu÷wóÚtðtÚte yÄtu„r‚™us …t{u Au. >>42>> Îæï¯ñÚï„ñ: ÜéUHÍÝæÝæ¢ ±‡æü¨VÚÜUæÚÜñU: J ©y¨æl‹„ï …æç„{}ææü: ÜéUH{}ææüp àææE„æ: J43J ðýoËkfh‚t™u …{tz™tht fw¤Ät‚e …wY»ttu™t yu {ntŒtu»tÚte þtï‚ Ë™t‚™ òr‚Ä{tuo y™u …hB…ht„‚-fw¤Ä{tuo …ý ˽¤t ™tþ fhe ™¾tÞ Au. >>43>> ©y¨óæÜéUH{}ææü‡ææ¢ }æÝéc²æ‡ææ¢ …ÝæÎüÝ J ÝÚÜïUùçݲ„¢ ±æ¨æï |汄èy²ÝéàæéŸæé}æ JJ44JJ nu s™tŒo™ ! WíËÒt ÚtR „Þt Au fw¤Ä{o su{™t yuðt {™w»Þtu™tu™hf{tkr™Þ‚-y¾kzðtËÚttÞAuyu{y{uyt[tÞtuo™t {w¾Úte Ëtk¼éÞwk Au. >>44>> ¥ãæï Ïæ± }æãyÐæТ ÜU„éZ ò±ç¨„æ ±²}æì J ²ÎíæÁ²¨é¶Hæï|æïÝ ã‹„é¢ S±…Ý}æél„æ: JJ45JJ yntu- ¾uŒ™e ðt‚ Au, fu- yhuhu y{u ytðwk {tuxwk …t… fhðt™t r™ùÞW…hytðe„Þt,fusu-htßÞËw¾™t÷tu¼ufhe™uMðs™tu™u nýðt™u {txu ‚iÞth ÚtR „Þt. >>45>> ²çÎ }ææ}æÐí„èÜUæÚ}æà曢 àææ›Ðæ‡æ²: J {æ„üÚæcÅîæ Ú‡æï ㋲éS„‹}æï ÿæï}æ„Ú¢ Ïæ±ï„ì JJ46JJ {txu þ† ntÚt{tk ÷R™u ‚iÞth ÚtÞu÷t Ä]‚ht»xÙ™t Atufhtytu þ†hrn‚ y™u …tu‚t™tu ƒ[tð …ý ™rn fh‚tu yuðtu {™u hý{tk òu {the ™t¾u, ‚tu ‚tu {tYk yr‚þÞ fÕÞtý ÚttÞ. >>46>> ¨¢…² ©±æ™ J »±}æévy±æ…éüÝ: ¨¢w²ï ÚƒæïÐSƒ ©Ðæç±àæ„ì J 籨ëÁ² ¨àæÚ¢ ™æТ àææïÜU¨¢ç±xÝ}ææݨ: JJ47JJ ËksÞ fnu Au = þtufÚte yr‚ WÂîø™ r[¥tðt¤tu yòow™ ÞwØ Ë{Þ{tks yt «{týu fne™u ƒtý Ërn‚ Ä™w»t Atuze ŒR™u hÚt™t yuf ¼t„{tk ƒuËe „Þtu. >>47>> ú„y¨çÎç„ Ÿæè}æjxæ±eè„æ¨êÐçݯy¨é Ïæíræç±læ²æ¢ ²æïxæàææ›ï ŸæèÜëUc‡ææ…éüݨ¢±æÎïù…éüÝ籯æβæïxææï Ýæ}æ Ðíƒ}ææïùŠ²æ²: JJ1JJ Rr‚ ©e{ŒT¼„ðŒT„e‚tËq…r™»tíËw ƒúñrðãtÞtk Þtu„þtMºtu ©ef]»ýtòow™ËkðtŒuyòow™rð»ttŒÞtu„tu™t{«Út{tuyæÞtÞ:>>1>> ¥ƒ çm„è²æïùŠ²æ²: ¨¢…² ©±æ™ J „¢ „ƒæ ÜëUвæç±C}æŸæéÐê‡ææüÜéUHïÿæ‡æ}æì J 籯è΋„ç}æ΢ ±æv²}æé±æ™ }æ{é¨êÎÝ: JJ1JJ ËksÞ fnu Au = …qðuo fnuðt «{týu …h{ f]…tÚte ytrðü ÚtÞu÷t, y©wytuÚte…qýoytfw¤-ÔÞtfw¤™uºttuðt¤ty™uyr‚þÞ¾uŒfh‚t‚u yswo™«íÞu{ÄwËqŒ™¼„ðt™yt«{týuð[™fnuðt÷tøÞt.>>1>> Ÿæè |æxæ±æÝé±æ™ J ÜéU„Sy±æ ÜUà}æHç}æ΢ 籯}æï ¨}æéÐçSƒ„}æì J ¥Ýæ²ü…éC}æS±x²ü}æÜUè<„ÜUÚ}æ…éüÝ JJ2JJ ©e ¼„ðt™ fnu Au = nu yswo™ ! ytÞo …wY»ttuyu fŒe ™rns Ëuðu÷wk, Mð„o «tÂó{tk …ý rðhtuÄe y™u yt ÷tuf{tk …ý y…feŠ‚ fh™tYk, yuðwk yt f~{¤ {™™tu {tun ytðt rð»t{ Ë{Þ{tk ‚™u fÞtkÚte «tó ÚtÞwk ? ÚtR ytÔÞwk ? >>2>> vHñϲ¢ }ææ S}æ xæ}æ: Ðæƒü Ýñ„œ±Ä²éÐÐl„ï J ÿæéÎí¢ NβÎæñÏæü˲¢ y²vy±æïçœæD ÐÚ¢„Ð JJ3JJ nu …tÚto ! …]Útt™t …wºt yswo™ ! ‚wk yt{ ™…wkËf¼tð™u ™ …t{e ò.yt‚thurð»tu™Úte½x‚wk,{txunuþºtw‚t…™!ûtwÿӌތtiƒoÕÞ™u Atuze ŒR™u ‚wk ÞwØ {txu W¼tu Útt ? ËtðÄt™ Útt ? >>3>> yæÞtÞ - 2
 6. 6. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 6 ¥…éüÝ ©±æ™ J ÜUƒ¢ |æèc}æ}æ㢠¨¢w²ï Îíæï‡æ¢ ™ }æ{é¨êÎÝ J §¯éç|æ: Ðíç„ ²æïyS²æç}æ Ðê…æãæü±çÚ¨êÎÝ JJ4JJ yswo™ fnu Au = nu {ÄwËqŒ™ ! ¼e»{r…‚t{n™u y™u ÿtuý„wY™u ÞwØ{tk ƒtýtuÚte fuðe he‚u nwk «nth fhe þfwk ? fu{ fu ‚uytu ‚tu {thu …h{ …qßÞ Au. >>4>> xæéMÝãy±æ çã }æãæÝé|ææ±æÝì Ÿæï²æï |ææïQé¢U |æñÿ²}æÐèã HæïÜïU J ãy±æƒüÜUæ}ææ¢S„é xæéMUçÝãñ± |æéTè² |ææïxææÝì Lç{ÚÐíçÎx{æÝì JJ5JJ {txu {nt™w¼tð „wYytu™u ™rn ný‚tk yt ÷tuf{tk r¼ûttÚte {u¤ðu÷wk yÒt ¾tðwk yus yr‚ ©uÞMfh Au, fu{ fu yÚto÷wçÄ „wYytu™u {the ™t¾e™u ‚tu ‚u{™ts YrÄhÚte ¾hztÞu÷t ¼tu„tu yt ÷tuf{tk y{thu ¼tu„ððt™t. >>5>> Ý ™ñ„çmk: ÜU„Úóææï xæÚè²æï ²mæ …²ï}æ ²çÎ ±æ Ýæï …²ï²é: J ²æÝï± ãy±æ Ý ç……è籯æ}æS„ïù±çSƒ„æ: Ðí}æé¶ï {æ„üÚæcÅîæ: JJ6JJ ð¤e yu …ý y{u òý‚t ™Úte fu yt ƒu{tkÚte (r¼ûtt {t„e ¾tðe ? fu ÞwØ fhðwk ?)y{thu {txu fÌtwk ©uc Au ? yÚtðt ‚tu y{u yu{™uS‚eyu,fu‚uytuy{™uS‚u,ð¤e‚u{A‚tksu{™us{the™u y{u Sððt™e …ý RåAt ™Úte ht¾‚t, ‚u Ä]‚ht»xÙ™t Atufhtytuu ‚tuu ÞwØ{tk Ë{t ytðe™u W¼t Au. >>6>> ÜUæÐü‡²Îæï¯æïÐã„S±|ææ±:ÐëÓÀæç}æ y±æ¢ {}æü¨¢}æêÉ™ï„æ: J ²ÓÀîï²: S²æçóæçp„¢ Ïæíêçã „‹}æï çàæc²S„ïù㢠àææç{}ææ¢ y±æ¢ ÐíÐóæ}æì J7J Œe™‚t™u ÷eÄu {thtu Mð¼tð …÷xtR „Þtu Au, ‚uÚte Ä{or™ýoÞ™eƒtƒ‚{tkËðoÚtt{qZr[¥tƒ™e„Þu÷tunwk‚{™u…qAwkAwk fu {tYk su r™Âù‚ ©uÞ ntuÞ ‚u {™u Ë{Ítðtu ! nwk ‚{thtu rþ»Þ Awk, {txu ‚{thu þhýu ytðu÷t {™u {™u ƒtuÄ fhtu. >>7>> Ý çã ÐíÐà²æç}æ }æ}ææÐÝélæÎì ²ÓÀæïÜU}æéÓÀæ﯇æç}æç‹Îí²æ‡ææ}æì J ¥±æŒ² |æê}æ汨ÐÕ}æëh¢ ÚæÁ²¢ ¨éÚæ‡ææ}æçÐ ™æç{Ðy²}æì JJ8JJ …]ÚðeW…h™wkþºtwhrn‚y™uË{]ÂØðt¤wkË{„úhtßÞ…t{e™u, y„h ‚tu Œuðtu™wk Mðtr{íð …t{e™u …ý RrLÿÞtu™u ËðoÚtt þtu»tý fh™thtu {thtu þtuf ™tþ fhu yuðwk ftuR…ý ðM‚w y„h ËtÄ™ {tht òuðt{tk ™Útes ytð‚wk. >>8>> ¨¢…² ©±æ™ J »±}æévy±æ N¯èÜïUàæ¢ xæéÇæÜïUàæ: ÐÚ¢„Ð J Ý ²æïyS² §ç„ xææï籋Î}æévy±æ „êc‡æè¢ Ïæ|æê± ã JJ9JJ ËksÞfnuAu=yt«{týu„wztfuþ-yswo™Ó»tefuþ-¼„ðt™™u fne™u nu …hL‚… ! ‘‘nwk ÞwØ ™rns fYk’’ yu{ Auðx{tk „turðLŒ- ¼„ðt™™u fne ŒR™u …Ae {ti™s ƒ™e „Þtu. >>9>> „}æé±æ™ N¯èÜïUàæ: Ðíã¨çóæ± |ææÚ„ J ¨ïݲæïL|æ²æï}æüŠ²ï 籯è΋„ç}æ΢ ±™: JJ10JJ nu ¼th‚ ! Ä]‚ht»xÙ ! ƒÒtu Ëu™tytu™t {æÞus yt «{týu ¾uŒ …t{‚t ‚u yswo™ «íÞu ©ef]»ý ¼„ðt™ nË‚t nË‚t s yu{ fnuðt÷tøÞt.>>10>> Ÿæè |æxæ±æÝé±æ™ J ¥àææïÓ²æÝ‹±àææï™Sy±¢ Ðí¿ææ±æÎæ¢p |æ毨ï J xæ„æ¨êÝxæ„æ¨ê¢p ÝæÝéàææï™ç‹„ Ðæç‡Ç„æ: JJ11JJ ¼„ðt™ fnu Au = ™rn þtuf fhðt ÷tÞf™tu ‚wk y™wþtuf fhu Au. y™u ð¤e ƒwÂØðtŒ™e ðt‚tu ƒtu÷u Au. fu{ fu …krz‚tu-¿tt™es™tu {hu÷tytu™tu ‚u{s Sð‚tytu™tu …ý, yÚtðt Œun™tu fu ytí{t™tu …ý y™wþtuf fh‚ts ™Úte. >>11>> Ý y±ï±æ㢠…æ„é Ý樢 Ý y±¢ Ýï}æï …Ýæç{Ðæ: J Ý ™ñ± Ý |æç±c²æ}æ: ¨±ïü ±²}æ„: ÐÚ}æì JJ12JJ nwkfÞthuÞ™n‚tuyu{™rn,‚wk…ýõÞthuÞ™n‚tuyu{™rn, ‚u{s yt ƒÄt htòytu …ý ™ n‚t yu{ ™rn. yÚtto‚T nwk, ‚wk y™u yt ˽¤t …ý …qðuo n‚ts. > ð¤e yt…ýu ƒÄtÞ nðu …Ae™t Ë{Þ{tk …ý ™rn ntuRyu yu{ ‚tu ™rns, yÚtto‚T ntuRþwks. >>12>> ÎïçãÝæïùçS}拲ƒæ Îïãï ÜUæñ}ææÚ¢ ²æñ±Ý¢ …Úæ J „ƒæ Îïãæ‹„ÚÐíæç#{èüÚS„~æ Ý }æésç„ JJ13JJ yæÞtÞ - 2
 7. 7. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 7 Œune-Sðtí{t™uytŒun{tkssu{fw{thtÔtMÚtt,ÞwðtðMÚtty™u ð]ØtðMÚtt, y™w¢{u ƒŒ÷tÞt fhu Au, ‚us «{týu yt„¤ ƒeò- ƒeò Œun™e «tÂó …ý ÚttÞ Au. {txu yu{ òýe™u Äeh …wY»t ‚u{tk {tun ™Úte …t{‚tu. >>13>> }ææ~ææSÐàææüS„é ÜUæñ‹„ï² àæè„æïc‡æ¨é¶Îé:¶Îæ: J ¥æxæ}ææÐæç²ÝæïùçÝy²æS„æ¢çS„ç„ÿæS± |ææÚ„ J14J nufwL‚e…wºt-yswo™!þçŒtrŒfrð»tÞtu™tM…þtuo‚tuþe‚-W»ý, Ëtht-™hËtntuR™uËw¾-Œw:¾™uyt…™thtAu.y™u‚uÞyt„{™- „{™ Mð¼tð™t ntuðtÚte yÂMÚth ™tþðk‚ Au, {txu nu ¼th‚ ! ‚u™u ‚wk Ën™ fh. >>14>> ²¢ çã Ý Ã²ƒ²‹y²ï„ï ÐéL¯¢ ÐéL¯¯ü|æ J ¨}æÎé:¶¨é¶¢ {èÚ¢ ¨æïù}æë„y±æ² ÜUËЄï JJ15JJ nu…wY»t©uc-yswo™!Ëw¾-Œw:¾su™uË{t™ÚtR„ÞtkAu,yuðt su Äeh ytí{Œþeo …wY»t™u yu rð»tÞtu ÔÞÚtt-Wîu„ ™Úte …{tz‚t ‚u …wY»t y{]‚íð {wÂõ‚™u {txu fÕ…tÞ Au - ÞtuøÞ ÚttÞ Au. >>15>> Ý樄æï ç±l„ï |ææ±æï Ýæ|ææ±æï ç±l„ï ¨„: J ©|æ²æïÚçÐ ÎëCæïù‹„Sy±Ý²æïS„œ±Î<àæç|æ: JJ16JJ yË‚T …ŒtÚto™tu ËŒT¼tð ™Úte y™u Ë‚T-ðM‚w™tu yËŒT¼tð ™Úte.ytË‚T-yË‚TyuƒÒtu™tu…ý¾htuËth-r™ýoÞ‚tu‚¥ðŒþeo {ntí{tytuyuòýu÷tuAu.>>16>> ¥ç±Ýæçàæ „é „çmçh ²ïÝ ¨±üç}æ΢ „„}æì J ç±Ýæàæ}æò²S²æS² Ý ÜUçpyÜU„éü}æãüç„ JJ17JJ ‚uË‚T-ðM‚wytí{‚¥ð‚tuyrð™tþeAuyu{‚wkòý.fusu™tÚte yt˽¤wkrðïyÚtðtytyt¾wkþhehÔÞtóAu.y™uyurðfthþqLÞ ytí{‚¥ð™tu rð™tþ fhðt ftuR …ý Ë{Úto ™Úte. >>17>> ¥‹„±‹„ §}æï Îïãæ çÝy²S²æïQUæ: àæÚèçÚ‡æ: J ¥çÝçàæÝæïùÐí}æï²S² „S}ææl銲S± |ææÚ„ JJ18JJ r™íÞ-r™hL‚h ËŒT¼tððt¤tu, ™tþ ™rn …t{™thtu y™u y«{uÞ-Ëðo«{týtuÚte…ýr™ýoÞ™fheþftÞyuðtþhehÄthe ytí{t™tyt¼q‚¼rð»Þ{tkÚt™thtŒuntuyL‚ðt¤t-™tþðL‚Au, {txunu¼th‚!-yswo™!yuƒÄt™tuþtuf{wfe™u‚wkÞwØfh.>>18>> ² »Ý¢ ±ïçœæ ã‹„æÚ¢ ²pñÝ¢ }拲„ï ã„}æì J ©|ææñ „æñ Ý ç±…æÝè„æï Ýæ²¢ ãç‹„ Ý ã‹²„ï J19JJ suytytí{t™uný™thtuyu{òýuAu,‚u{ssuyu™uƒeòÚte nýtÞu÷tu {t™u Au. ‚u ƒÒtu ftkR Ë{Í‚ts ™Úte. fu{ fu yt ytí{t ftuR™uný‚tuÞ™Úte,‚u{ƒeòftuRÚte…tu‚unýt‚tu…ý™Úte.>>19>> Ý …沄ï ç}æí²„ï ±æ ÜUÎæç™ óææ²¢ |æêy±æ |æç±„æ ±æ Ý |æê²: J ¥…æï çÝy²: àææE„æïù²¢ ÐéÚæ‡ææï Ý ã‹²„ï ㋲}ææÝï àæÚèÚï JJ20JJ yt-Sðtí{t fŒe Wí…Òt Út‚tu ™Úte, ‚u{s-‚u fÞthuÞ {h‚tu …ý ™Úte. ‚u{ Ë]Âü-Ë{Þ{tk Wí…Òt ÚtR™u …tAtu «÷Þ Ë{Þ{tk ™rn ntuÞ yu{ …ý ™rn. fu{ fu yt ytí{t ys, r™íÞ, ËŒtÞ yuf Y… y™u …wht‚™ Au. y™u ‚uÚtes ‚tu þheh nýt‚tk …ý-yu nýt‚tu™Úte.>>20>> ±ïÎæç±ÝæçàæÝ¢ çÝy²¢ ² »Ý}æ…}æò²}æì J ÜUƒ¢ ¨ ÐéL¯: Ðæƒü Ü¢U Íææ„²ç„ ãç‹„ ÜU}æì JJ21J nu …tÚto ! yu ytí{t™u su …wY»t ys, yÔÞÞ, r™íÞ-rËØ y™u yrð™tþe òýu Au, ‚tu ‚u …wY»t ftu™u fuðe he‚u nýu Au ? yÚtðt ‚tu nýtðu Au ? >>21>> ±æ¨æ¢ç¨ …è‡ææüçÝ ²ƒæ ç±ãæ² Ý±æçÝ xæëØæç„ ÝÚæïùÐÚæç‡æ J „ƒæ àæÚèÚæç‡æ ç±ãæ² …è‡ææü‹²‹²æçÝ ¨¢²æç„ Ý±æçÝ Îïãè JJ22JJ su{ {týË …tu‚u òw™tk ðMºttu™u íÞt„ fhe ŒR™u ƒeòk ™ðtk ÄthýfhuAu,‚us«{týuŒune-Sðtí{tSýoÚtÞu÷tk[t÷wþhehtu™tu íÞt„ fhe ƒeòk ™ðtk ™ðtk þhehtu{tk «ðuþ fhu Au. >>22>> ÝñÝ¢ çÀ‹Îç‹„ àæ›æç‡æ ÝñÝ¢ ãÎç„ Ðæ±ÜU: J Ý ™ñÝ¢ vHïβ‹y²æÐæï Ý àææï¯²ç„ }ææL„: JJ23JJ yu ytí{t™u þMºttu AuŒ‚tk ™Úte, yu ytí{t™u yÂø™ ƒt¤‚tuu ™Úte,yu™us¤…ýfntuðhtð‚tk™Úte,‚u{ðtÞw …ýyu™uËwfð‚tu ™Úte.>>23>> yæÞtÞ - 2
 8. 8. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 8 ¥ÓÀïlæïù²}æÎæsæïù²}ævHïlæïùàææïc² »± ™ J çÝy²: ¨±üxæ„: Sƒæ‡æéÚ™Hæïù²¢ ¨Ýæ„Ý: JJ24JJ yt ytí{t AuŒe þftÞ ™rn,ƒt¤e þftÞ ™rn, fntuðhtðe þftÞ ™rn, ‚u{ Ëwftðe þftÞ ™rn yuðtu Au. ð¤e-yu ytí{t r™íÞ,Ëðoþheh{tk«ðuþfh™thtu,ÂMÚthMð¼tð™tu,y[¤y™u ËŒtÞ yufY…u hnuðtðt¤tu Au. >>24>> ¥Ã²QUæïù²}æ癋y²æïù²}æç±ÜUæ²æïüù²}æéÓ²„ï J „S}ææÎï±¢ ç±çÎy±ñÝ¢ ÝæÝéàææï癄é}æãüç¨ JJ25JJ yu ytí{t RrLÿÞtuÚte ™ sýtÞ yuðtu, yL‚:fhýÚte ™ rð[thtÞyuðtuy™uþMºttrŒfÚterðfth™…{tztÞyuðtufnuðtÞ Au, {txu yu ytí{t™u yuðtu òýe Ë{Íe™u ‚thu yu™tu y™wþtuf fhðtu ÞtuøÞ ™Úte. >>25>> ¥ƒ ™ñÝ¢ çÝy²…æ„¢ çÝy²¢ ±æ }拲¨ï }æë„}æì J „ƒæçÐ y±¢ }æãæÏææãæï Ýñ±¢ àææï癄é}æãüç¨ JJ25JJ nðuyuytí{t™u‚wkþheh™tsL{ËtÚtuËŒtÞsL{…t{™thtu yuðtu {t™‚tu ntuÞ, yÚtðt ‚tu þheh™t {hý ËtÚtu ËŒtÞ {hý …t{™thtu yuðtu {t™‚tu ntuÞ, ‚tu …ý nu {ntƒtnw-yswo™ ! ‚thu yu™tu þtuf fhðtu ÞtuøÞ ™Úte. >>26>> …æ„S² çã {íé±æï }æëy²é{íéü±¢ …‹}æ }æë„S² ™ J „S}ææÎÐçÚãæ²ïüùƒïü Ý y±¢ àææï癄é}æãüç¨ JJ27JJ fthý fu - sL{ …t{u÷t™wk {]íÞw r™rù‚ s Au y™u {hu÷t™tu sL{…ýr™rù‚sAu,{txuy…rhntÞo-yð~Þƒ™ðt™tyÚto{tk ‚wk þtuf fhðt™u ÞtuøÞ ™Úte. >>27>> ¥Ã²QUæÎèçÝ |æê„æçÝ Ã²QU}抲æçÝ |ææÚ„ J ¥Ã²QUçÝ{Ýæ‹²ï± „~æ ÜUæ ÐçÚÎï±Ýæ JJ28JJ nu ¼th‚ ! yswo™ ! Ëðo¼q‚-«týe{tºt ytrŒ¼t„{tk yÔÞõ‚Y…us ntuÞ Au, Võ‚ ð[÷e yðMÚtt{tk ÔÞõ‚ ÚtR™u yt¾hu …tAtk yÔÞf‚{tks ÷Þ …t{™thtk Au, ‚tu …Ae ‚u{tk þtu þtuf fhðtu ? >>28>> ¥æp²ü±yÐà²ç„ ÜUçpÎïÝ}ææp²ü±mÎç„ „ƒñ± ™æ‹²: J ¥æp²ü±Ó™ñÝ}拲: Ÿæë‡ææïç„Ÿæéy±æŒ²ïÝ¢ ±ïÎ Ý ™ñ± ÜUçp„ì JJ29JJ yu ytí{t™u ftuRf ytùÞo suðtus swyu Au, ‚u{s ð¤e ƒeòu ftuRf‚tuyu™uytùÞosuðtusfneƒ‚tðuAu.ð¤eƒeòuËtk¼¤™thtu …ýyu™uytùÞo™e…uXus©ðýfhuAu.yt«{týu©ðýtrŒffhe™u …ý yu™u ¾he he‚u ‚tu ftuRs òý‚tu ™Úte. >>29>> Îïãè çÝy²}汊²æïù²¢ Îïãï ¨±üS² |ææÚ„ J „S}ææy¨±æüç‡æ |æê„æçÝ Ý y±¢ àææï癄é}æãüç¨ JJ30JJ ð¤e nu ¼th‚ ! yswo™ ! Ëðo™t Œun{tk …nu÷tu yt Œune- Sðtí{t ËŒtÞ yðæÞs Au, {txu Ëðo ¼q‚-«týe{tºt ‚thu þtuf fhðt ÞtuøÞ ™Úte. >>30>> S±{}æü}æçÐ ™æ±ïÿ² Ý ç±ÜUæç}Єé}æãüç¨ J {}²æüçh ²éhÓÀîï²æïù‹²yÿæç~æ²S² Ý ç±l„ï JJ31JJ ð¤e- ‚thu MðÄ{o™tu …ý rð[th fhe™u yt ÞwØ{tkÚte [÷tÞ{t™ Útðwk ÞtuøÞ ™Úte, fthý fu Ä{o«tó ûtrºtÞÄ{to™wY… ÞwØfh‚tk ƒeòwk ftuR …ý ©uÞ-©uc f{o ûtrºtÞtu™u {txu Aus ™rn. >>31>> ²ÎëÓÀ²æ ™æïÐÐóæ¢ S±xæümæÚÐæ±ë„}æì J ¨éç¶Ý: ÿæç~æ²æ: Ðæƒü H|æ‹„ï ²éh}æèÎëàæ}æì JJ32J Œið RåAtÚte y™tÞtËus «tó ÚtÞu÷wk, ¾wÕ÷t ƒthýt™t Mð„oîth suðwk, ytðwk Ä{oÞwØ ‚tu nu …]Útt™t …wºt yswo™ ! ‚tht suðt Ëw¾e-¼tøÞþt¤e ûtrºtÞtus …t{u Au. >>32>> ¥ƒ ™ïœ±ç}æ}æ¢ {}²Z ¨¢xæíæ}æ¢ Ý ÜUçÚc²ç¨ J „„: S±{}æZ ÜUè=„ ™ çãy±æ ÐæÐ}æ±æŒS²ç¨ JJ33J {txu nðu òu ‚wk yt Ä{oÞwØ ™rn fhu ‚tu ‚uÚte MðÄ{o™tu y™u feŠ‚™tu ™tþ fhe™u fu𤠅t…™us …t{eþ. >>33>> ¥ÜUè=„ ™æçÐ |æê„æçÝ ÜUƒÄc²ç‹„ „ïùò²æ}æì J ¨}|ææ籄S² ™æÜUè<„}æü‡ææÎç„Ó²„ï JJ34JJ ð¤e{™w»Þtu‚the½ýt÷tkƒtft¤ËwÄey…feŠ‚„tÞtfhþu. yæÞtÞ - 2
 9. 9. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 9 y™u Ëðo ËL{t™™eÞ «r‚Âc‚ …wY»t™u y…feŠ‚ yu ‚tu {hý fh‚tk …ý yrÄf Œw:¾ŒtÞe Au. >>34>> |æ²æÎí‡ææÎéÐÚ„¢ }æ¢S²‹„ï y±æ¢ }æãæÚƒæ: J ²ï¯æ¢ ™ y±¢ Ïæãé}æ„æï |æêy±æ ²æS²ç¨ HæÍæ±}æì J35J y™u yt ƒÄt {nthÚteytu ‚™u ¼ÞÚtes ÞwØ{tkÚte …tAtu nXe „Þtu yu{ {t™þu. y™u yu{ ÚtðtÚte su{™e yt„¤ ‚tYk ƒnw {t™ Au ‚u{™e yt„¤ ‚the ƒnws n÷ftR ÚtR sþu. >>35>> ¥æ±æÓ²±æÎæ¢p Ïæã鋱çÎc²ç‹„ „±æçã„æ: J ç݋΋„S„± ¨æ}扲Z „„æï Îé:¶„Ú¢ Ýé çÜU}æì JJ36J ‚u{s-‚tht þºtwytu ‚tht Ët{ÚÞo™u r™LŒ‚tk ‚thu {txu ™ ƒtu÷tÞ ‚uðt ƒnws ¾htƒ þçŒtu ƒtu÷þu, ‚tu ‚uÚte ƒeswk fÞwk {tuxwk Œw:¾ Au ? >>36>> ã„æï ±æ ÐíæŒS²ç¨ S±xæZ ç…y±æ ±æ |ææïÿ²¨ï }æãè}æìJ „S}ææÎéçœæD ÜUæñ‹„ï² ²éhæ² ÜëU„çÝp²: JJ37JJ ‚u{ A‚tk yt ÞwØ{tk òu ‚wk nýtÞtu ‚tu Mð„o-Ëw¾ …t{eþ y™u S‚e™u ‚tu …]Úðe™wk Ët{útßÞ ¼tu„ððt™wk Aus. {txu nu fwL‚e…wºt- yswo™ ! ‚wk ÞwØ {txu f]‚r™ùÞ ÚtR WX ! ËtðÄt™ ÚtR ò. >>37>> ¨é¶Îé:¶ï ¨}æï ÜëUy±æ Hæ|ææHæ|ææñ …²æ…²æñ J „„æï ²éhæ² ²éÁ²S± Ýñ±¢ ÐæÐ}æ±æŒS²ç¨ JJ38JJ y™u Ëw¾-Œw:¾ Ë{t™ fhe™u-{t™e™u, ‚u{s ÷t¼-y÷t¼, sÞ-…htsÞ,yuƒÄt{tkË{‚tht¾e™u‚u…AesÞwØ{txuòuztR ò ! yu{ fhðtÚte ‚™u …t… ™rn ÷t„u. >>38>> »¯æ „ïùç|æçã„æ ¨æ¢w²ï Ïæéçh²æïüxæï çy±}ææ¢ Ÿæë‡æé J Ïæéh²æ ²éQUæï ²²æ Ðæƒü ÜU}æüÏæ‹{¢ ÐíãæS²ç¨ JJ39JJ nu …tÚto ! yt ‚™u ËtkÏÞ-Þtu„{tk ð‚oðt™e ƒwÂØ fne, nðu Þtu„{tk f{o-Þtu„{tk ‚tu yt fnwk Awk ‚u ƒwÂØ Ëtk¼¤ ? su ƒwÂØyu Þwõ‚ ð‚oðtÚte f{oÚte Út‚t ƒLÄ™u ‚wk Ëðo «fthÚte xt¤e þfeþ. >>39>> Ýïãæç|æRU}æÝæàææïùçS„ Ðíy²±æ²æï Ý ç±l„ï J S±ËÐ}挲S² {}æüS² ~æ沄ï }æã„æï |æ²æ„ì JJ40JJ yt ƒwÂØÞwõ‚ f{oÞtu„{tk ythk¼u÷t™tu ™tþ ™Úte Út‚tu, ‚u{ y…qýo hnuðt{tk «íÞðtÞ …ý ™Úte ÷t„‚tu. yt Ä{o™wk MðÕ… yt[hý …ý {tuxt ¼ÞÚte hûtt fhu Au. >>40>> ò±¨æ²æçy}æÜUæ ÏæéçhÚïÜïUã ÜéULÝ‹ÎÝ J Ïæãéàææ¶æ sÝ‹„æp Ïæéh²æïùò±¨æç²Ýæ}æì JJ41JJ nu fwY™LŒ™ ! f{oÞtu„Y… ©uÞtu{t„o{tk r™ùÞtí{f yufs- yuf«fth™esƒwÂØAu.y™urðrðÄf{o™tV¤¼uŒ™u÷eÄuy™L‚ «fthu ðnU[tÞu÷e ƒnw þt¾tðt¤e ƒwÂØytu ‚tu yr™Âù‚ ©uÞtu{t„oðt¤tytu™esAu.>>41>> ²æç}æ}ææ¢ ÐéçcÐ„æ¢ ±æ™¢ Ðí±Î‹y²ç±Ðçp„: J ±ïαæÎÚ„æ: Ðæƒü Ý拲ÎS„èç„ ±æçÎÝ: JJ42JJ ÜUæ}ææy}ææÝ: S±xæüÐÚæ …‹}æÜU}æüÈUHÐíÎæ}æì J çRU²æç±àæï¯ÏæãéHæ¢ |ææïxæñE²üxæô„ Ðíç„ JJ43JJ |ææïxæñE²üÐí¨QUæÝæ¢ „²æÐN„™ï„¨æ}æì J ò±¨æ²æçy}æÜUæ Ïæéçh: ¨}ææ{æñ Ý ç±{貄ï JJ44JJ ðuŒ{tk fnu÷t V¤ðtŒ{tks ËðoMð {t™™tht y™u ‚u rËðtÞ™wk ƒeòwk ftuR yrÄf Ëw¾ Aus ™rn yu{ ƒtu÷™tht, rð»tÞtu{tks ytËõ‚ r[¥tðt¤t y™u ‚uÚtes Mð„o™us …h{ ËtæÞ {t™™tht, yuðt yrðît™T-{q¾os™tu sL{-f{o™e …hB…ht Y… V¤™us yt…™they™u¼tu„-yiïÞo™uWvuþe™u«ð‚uo÷eyuðef{of÷t…™t ƒntu¤t rðM‚thðt¤e su yt …w»…‚t- V¤ rð™t™tk fu𤠅w»…{tºt™es þtu¼t™e {tVf yt…t‚hBÞ sýt‚e {tunf ðtýe ƒtu÷u Au. yuðt ¼tu„ yiïÞo{tk yíÞL‚ ytËõ‚ ÚtÞu÷t y™u ‚u rð»tÞtËÂõ‚™u ÷eÄus su{™e ƒwÂØ rð»tÞtu ‚hV nhtR ¾U[tR „R Au. ‚u …wY»ttu™e ƒwÂØ Ë{trÄ{tk yuf r™ùÞðt¤e ÚtR™u ÂMÚth‚t …t{‚e ™Úte. >>42-44>> yæÞtÞ - 2
 10. 10. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 10 ~æñxæ釲籯²æ ±ïÎæ çÝ›ñxæ釲æï |æ±æ…éüÝ J çÝmü‹mæï çÝy²¨œ±Sƒæï çݲæïüxæÿæï}æ ¥æy}æ±æÝìJ45J nu yswo™ ! ðuŒtu ˽¤t rºt„wý{Þ ËkËth™u WŒuþe™u «ð‚uo÷t Au, {txu ‚wk ‚tu rºt„wý r{r©‚ ¼tðÚte hrn‚ ÚtR ò ! y™u y¾kz…ýu ËŒtÞ Ë¥ð-„wý{tk hnu™thtu ¿tt™e ÚtR™u Ëw¾-Œw:¾, þtuf-{tun, rð„uhu htsË-‚t{Ë ¼tðtuÚte hrn‚ Útt ! y™u Þtu„- ûtu{™e …ý r[L‚tÚte hrn‚ ÚtR ò ! >>45>> ²æ±æ݃ü ©ÎÐæÝï ¨±ü„: ¨}ŒHé„æïÎÜïU J „æ±æ‹¨±ïü¯é ±ïÎï¯é Ïæíæræ‡æS² ç±…æÝ„: JJ46JJ [tu‚hV WA¤‚t ¾qƒ s¤Úte A÷tu-A÷ ¼hu÷t {tuxt s¤tþÞ{tk …ý M™t™-…t™trŒf fhðt{tk sux÷wk «Þtus™ {™tÞ Au, ‚ux÷wks «Þtus™ fu V¤ ƒúñ òý™th rð¿tt™ËB…Òt {™w»Þ™u Ëðo ðuŒtu{tk hnu÷wk Au. >>46>> ÜU}æü‡²ï±æç{ÜUæÚS„ï }ææ ÈUHï¯é ÜUÎæ™Ý J }ææ ÜU}æüÈUHãï„é|æêü}ææü „ï ¨XæïùSy±ÜU}æüç‡æ JJ47JJ ‚thu f{o{tks-f{o fhðt{tks yrÄfth Au, …hL‚w-V¤tu{tk fÞthuÞ …ý yrÄfth ™Úte. {txu yr¼{t™™u ÷eÄu f{o™t V¤{tk ‚wk fthý¼q‚ ™ Útt ! ‚u{ f{o ™ fhðt{tk Atuze Œuðt{tk …ý ‚™u RåAt y„h ytËÂõ‚ ™ Úttytu ! >>47>> ²æïxæSƒ: ÜéUL ÜU}ææüç‡æ ¨X¢ y²vy±æ {Ý¢…² J ç¨h²ç¨h²æï: ¨}ææï |æêy±æ ¨}æy±¢ ²æïxæ ©Ó²„ï J48J nuÄ™ksÞ!rËÂØ-yrËÂØY…÷t¼-y÷t¼{tkË{t™¼tð ht¾e™u, Ëk„ RåAt fu ytËÂõ‚ Atuze ŒR™u Þtu„{tk ð‚oðt…qðof Œhuf f{o fhtu ! ynªytk rËÂØ-yrËÂØ{tk Ë{‚t ht¾ðe-{t™ðe yus Þtu„ fnu÷tu Au. >>48>> ÎêÚï‡æ s±Ú¢ ÜU}æü Ïæéçh²æïxææhÝ¢…² J Ïæéhæñ àæÚ‡æ}æ狱ÓÀ ÜëUЇææ: ÈUHã: JJ49JJ nu Ä™ksÞ ! ƒwÂØÞtu„ fh‚tk fuð¤ f{o ½ýwks n÷fwk-r‚åA Au. {txu ‚wk ƒwÂØ{tk Ë{‚tY… ƒwÂØÞtu„{tk ÂMÚth‚t …t{ðt™e RåAt ht¾ ! fu{ fu V¤{tk nu‚w¼q‚ ÚtR™u f{o fh™tht {™w»Þtu ‚tu f]…ý-fk„t÷ suðts Au. >>49>> Ïæéçh²éQUæï …ãæ„èã ©|æï ¨éÜëU„ÎécÜëU„ì J „S}æælæïxææ² ²éÁ²S± ²æïxæ: ÜU}æü¨é ÜUæñàæH}æì J50J ƒwÂØÞtu„{tk ÂMÚth‚t …t{u÷tu …wY»t yt ÷tuf{tks Ëwf]‚ y™u Œw»f]‚ yu ƒÒtu™tu íÞt„ fhe Œu Au, {txu ‚wk …ý Þtu„™u {txu ƒwÂØÞtu„{tkÂMÚth‚t…t{ðt™u{txu«Þí™fh!fthýfuƒwÂØÞtu„ yus f{o fhðt{tk [‚whtR-znt…ý Au. >>50>> ÜU}æü…¢ Ïæéçh²éQUæ çã ÈUH¢ y²vy±æ }æÝè篇æ:J …‹}æÏæ‹{ç±çÝ}æéüQUæ: Ð΢ xæÓÀ‹y²Ýæ}æ²}æì JJ51JJ Ë{íðY… ƒwÂØÞtu„ …t{u÷t {nt¿tt™e …wY»ttu f{oÚte Út‚t V¤™tu íÞt„ fhe™u íÞt„ fhðtÚte sL{ rð„uhu rðfthtuÚte rðr™{woõ‚ ÚtR™u Ëðo W…ÿðÚte hrn‚ …h{ …Œ™u-¼„ðØt{™u …t{uAu.>>51>> ²Îæ „ï }ææïãÜUçHH¢ Ïæéçhòüç„„çÚc²ç„ J „Îæ xæ‹„æç¨ çݱïü΢ Ÿææï„òS² Ÿæé„S² ™ JJ52JJ ßÞthu ‚the ƒwÂØ ytí{t-y™tí{t™t yrððufY… {tunÚte y¿tt™ÚteÚt‚ef÷w»t‚t™uËðoÚtt‚hesþuíÞthusËtk¼¤ðt÷tÞf y™uËtk¼¤u÷tkyuËðo™tu‚™uðihtøÞWŒtËe™‚tytðþu.>>52>> Ÿæéç„ç±Ðíç„Ðóææ „ï ²Îæ SƒæS²ç„ çÝpHæ J ¨}ææ{æ±™Hæ ÏæéçhS„Îæ ²æïxæ}æ±æŒS²ç¨ JJ53JJ rðrðÄ yr¼«tÞ™tk þt†ðtfÞtu™t ©ðýÚte rðrðÄ «fthu ¼uŒtR „Þu÷e ‚the yÂMÚth ƒwÂØ ßÞthu r™ù¤ ÚtR™u Ë{trÄ{tk ÂMÚth‚t …t{þu íÞthus ‚wk Ë{íðY… ƒwÂØÞtu„™u …t{eþ. >>53>> ¥…éüÝ ©±æ™ J çSƒ„Ðí¿æS² ÜUæ |ææ¯æ ¨}ææç{SƒS² ÜïUàæ± J çSƒ„{è: ôÜU Ðí|ææ¯ï„ çÜU}ææ¨è„ ±í…ï„ çÜU}æìJ54J yswo™ …qAu Au = nu fuþð ! Ë{trÄr™c ÂMÚt‚«¿t …wY»t™e ¼t»tt- ƒtu÷e fuðe ntuÞ Au ? yÚtðt yu™u fuðt þçŒtuÚte fnuðt{tk yæÞtÞ - 2
 11. 11. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 11 ƒtu÷tððt{tk ytðu Au ? ÂMÚt‚«¿t …wY»t þwk ƒtu÷u Au ? yu fu{ ƒuËu Au ? y™u fu{ nhu-Vhu Au ? yu {™u fntu ! >>54>> Ÿæè|æxæ±æÝé±æ™ J Ðí…ãæç„ ²Îæ ÜUæ}æ拨±æü‹Ðæƒü }æÝæïxæ„æÝì J ¥æy}拲ï±æy}æÝæ „éC: çSƒ„Ðí¿æS„ÎæïÓ²„ï JJ55JJ ©e ¼„ðt™ fnu Au = nu …tÚto ! ËtÄf ßÞthu {™{tk hnu÷t Ëðo ft{ rð»tÞuåAtytu™tu íÞt„ fhu Au y™u …h{uïh{tks yÚtðt ytí{MðY…{tksþwؼtðÚteòuzu÷t{™ÚteËL‚wühnuAu,íÞthu ‚u ÂMÚt‚«¿t fnuðtÞ Au. >>55>> Îé:¶ïc±ÝéçmxÝ}æÝæ: ¨é¶ï¯é ç±xæ„SÐëã: J ±è„Úæxæ|æ²RUæï{: çSƒ„{è}æéüçÝLÓ²„ï JJ56JJ Œw:¾tu™t «Ëk„tu{tk su™wk r[¥t Wîu„ ™Úte …t{‚wk y™u Ëw¾tu{tk …ý su™u M…]nt x¤e „R Au. y™u ‚uÚtes ht„, ¼Þ y™u ¢tuÄ rð„uhu {t™rËf rðfthtuÚte su hrn‚ ÚtÞtu÷tu Au. yuðtu {™™þe÷ …wY»t ÂMÚt‚«¿t fnuðtÞ Au. >>56>> ²: ¨±ü~ææÝç|æFïãS„œæyÐí挲 àæé|ææàæé|æ}æì J Ýæç|æÝ‹Îç„ Ý mïçC „S² Ðí¿ææ Ðíç„çD„æ JJ57JJ su Ëðoºt ËðoÚtt r™:M™un ÚtÞu÷tu Au. y™u ‚u ‚u þw¼-yþw¼ ðM‚w «tó Út‚tk ™Úte yr¼™kŒ™ fh‚tu, fu ™Úte îu»t fh‚tu, ‚u …wY»t™e …ý «¿tt «r‚Âc‚ ÂMÚth ÚtR yu{ òýðwk. >>57>> ²Îæ ¨¢ãÚ„ï ™æ²¢ ÜêU}ææïüùXæÝè± ¨±üàæ: J §ç‹Îí²æ‡æèç‹Îí²æƒïü|²S„S² Ðí¿ææ Ðíç„çD„æ JJ58JJ yt ËtÄf Þtu„e ßÞthu …tu‚t™tk RrLÿÞtu™u fq{o-ft[ƒtu su{ …tu‚t™tyðÞðtu™uËðoÚttËkfu÷e÷uAu,yus«{týu‚u‚uRrLÿÞtu™t rð»tÞtuÚte …tAtk ¾U[e™u Mððþ{tk ht¾u Au, íÞthu ‚u™e «¿tt «r‚Âc‚-ÂMÚth òýðe. >>58>> 籯²æ ç±çݱ„ü‹„ï çÝÚæãæÚS² ÎïçãÝ: J Ú¨±…Z Ú¨æïùŒ²S² ÐÚ¢ Îëcmæ çݱ„ü„ï JJ59JJ òu fu r™htnth {™w»Þ™t rð»tÞtu ½ýwk fhe™u r™ð]¥t ÚttÞ Au, …ý ‚u{tk hË-ytËÂõ‚ ‚tu hnu Aus. y™u ‚u ytËÂõ‚-ðtË™t ‚tu …hk-…h{tí{MðY…™tu yÚtðt ytí{MðY…™tu Ëtûttífth ÚtÞus r™ð]Â¥t …t{u Au. >>59>> ²„„æï sçÐ ÜUæñ‹„ï² ÐéL¯S² ç±Ðçp„: J §ç‹Îí²æç‡æ Ðí}ææƒèçÝ ãÚç‹„ Ðí¨|æ¢ }æÝ: JJ60JJ nu ftiL‚uÞ ! ðthkðth «Þí™ fh‚t yuðtÞ …ý rðît™T- rððufþe÷ …wY»t™t {™™u yr‚ ƒ¤ðt™ RrLÿÞtuuu rð»tÞtu ‚hV ƒ¤tífthu ¾U[e òÞAu. >>60>> „æçÝ ¨±æüç‡æ ¨¢²}² ²éQU ¥æ¨è„ }æyÐÚ: J ±àæï çã ²S²ïç‹Îí²æç‡æ „S² Ðí¿ææ Ðíç„çD„æ JJ61J {txu ‚u Ëðo RrLÿÞtu™u ËBÞfT «fthu r™Þ{{tk ht¾e™u ƒwÂØÞtu„Þwõ‚ÚtR™u{Œuf…hð‚uoAuy™u‚u{ÚtðtÚtesu™tkRrLÿÞtu Mððþ{tk hnu Au, ‚u …wY»t™e «¿tt {tht MðY…{tk ÂMÚth‚t …t{u÷e òýðe.>>61>> Š²æ²„æï 籯²æ‹Ð風: ¨XS„ï¯êЅ沄ï J ¨Xæy¨¢…沄ï ÜUæ}æ: ÜUæ}ææyRUæï{æïùç|æ…沄ï J62J RUæï{æj±ç„ ¨}}ææïã: ¨}}ææïãæyS}æëç„ç±|æí}æ: J S}æëç„|æí¢àææÎì ÏæéçhÝæàææï ÏæéçhÝæàææyÐí‡æà²ç„ J63J (nðu- ‚u{ ™rn fh™th™u y™Útto…Â¥t sýtðu Au) …wY»t™u rð»tÞtu™wk r[L‚ð™-M{hý fh‚tk ‚u{tk Ëk„-ytËÂõ‚ ÚtR ytðuAu, ytËÂõ‚{tkÚte ft{-yt‚wh‚t ÚttÞAu y™u ‚u{tkÚte ‚u rð»tÞ{tk ytzu ytð™th W…h ¢tuÄ ÚttÞAu. ¢tuÄ{tkÚte Ëk{tun- ftÞtoftÞo™tyrððufY…„tZy¿tt™«ËhuAu.y™uËk{tunÚte…Ae M{]r‚rð¼ú{,M{]r‚¼úkþÚte…AeƒwÂØ™tþy™uƒwÂØ™tu™tþÚtðtÚte …wY»ttÚtoÚte ¼úü ÚtR™u yt¾hu {tuût{t„oÚte …ý ¼úü ÚtR òÞAu. >>62-63>> Úæxæmï¯ç±²éQñUS„é 籯²æçÝç‹Îí²ñpÚÝì J ¥æy}æ±à²ñ<±{ï²æy}ææ Ðí¨æÎ}æç{xæÓÀç„ JJ64JJ yæÞtÞ - 2
 12. 12. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 12 Ðí¨æÎï ¨±üÎé:¶æÝæ¢ ãæçÝÚS²æïЅ沄ï J Ðí¨óæ™ï„¨æï sæàæé Ïæéçh: вü±ç„D„ï JJ65JJ (nðu-ƒwÂØ ÂMÚth fhðt™tu W…tÞ fnuAu) ðþ ð‚uoAu {™ su™wk yuðtu ËtÄf …wY»t r«Þ-yr«Þ ðM‚w{tk ht„-îu»tÚte hrn‚ {txus Mððþ{tk ð‚o™thtk yuðtk RrLÿÞtuÚte rð»tÞtu™wkËuð™fh‚tk{™™e«ËÒt‚t-r™{o¤‚t…t{uAu.y™u{™™e «ËÒt‚t-r™{o¤‚t «tó Út‚tk Ëðo Œw:¾™e ntr™ yu™u yt…tu-yt… ÚtR òÞAu y™u «ËÒt r[¥tðt¤t™e ƒwÂØ ‚wh‚s …h{tí{MðY…{tk ËðoÚtt ÂMÚth‚t …t{u Au. >>64-65>> ÝæçS„ ÏæéçhÚ²éQUS² Ý ™æ²éQUS² |ææ±Ýæ J Ý ™æ|ææ±²„: àææç‹„Úàææ‹„S² ÜéU„: ¨é¶}æì J66J §ç‹Îí²æ‡ææ¢ çã ™Ú„æ¢ ²‹}æÝæïùÝé ç±{貄ï J „ÎS² ãÚç„ Ðí¿ææ¢ ±æ²éÝæü±ç}æ±æ}|æç¨ JJ67JJ yus ðt‚ ÔÞr‚huf-¼tðÚte fne ƒ‚tðu Au- yÞwõ‚™u-yL‚:fhý ðþ ™rn fh™th™u, ƒwÂØ-ÂMÚth ƒwÂØ Út‚e ™Úte, ‚u{ yÞwõ‚ …wY»t™u …h{tí{MðY…{tk ¼tð™t- M™un…qðof{™™eÂMÚth‚t…ýÚt‚e™Úte.{txu¼tð™tþqLÞ…wY»t™u þtÂL‚…ý{¤‚e™Útey™uyuðtyþtL‚™uËw¾‚tu{¤usfÞtkÚte ?fu{fu-rð»tÞtu{tkMðALŒÚteVh™thtkRrLÿÞtu™e…tA¤su…tu‚t™t {™™usðtŒuAu,‚tu‚u{™yu…wY»t™eƒwÂØ™urð…he‚ðtÞws¤{tk Vh‚tðntý™ussu{,yu{yð¤u{t„uo¾U[eòÞAu.>>66-67>> „S}æælS² }æãæÏææãæï çÝxæëãè„æçÝ ¨±üàæ: J §ç‹Îí²æ‡æèç‹Îí²æƒïü|²S„S² Ðí¿ææ Ðíç„çD„æ JJ68JJ {txu nu {ntƒtntu ! su™tk RrLÿÞtu RrLÿÞtu™t yÚtoY… rð»tÞtu ÚtfeËðo«fthur™„únfhe™uMððþ{tkht¾u÷tkntuÞAu,‚u…wY»t™es «¿tt …h{tí{MðY…{tk ÂMÚth‚t …t{u÷e òýðe. >>68>> ²æ çÝàææ ¨±ü|æê„æÝæ¢ „S²æ¢ …æxæ<„ ¨¢²}æè J ²S²æ¢ …æxæíç„ |æê„æçÝ ¨æ çÝàææ Ð಄æï }æéÝï:J69J nðu- ¿tt™e-y¿tt™e™tu ÂMÚtr‚¼uŒ fne ƒ‚tðu Au. Ëðo ¼q‚-«týe{tºt™e su htrºt y¿tt™Y… yLÄfth{Þ Au, ‚u{tk ËkÞ{e-¿tt™e …wY»t ò„uAu-òý…ýu Þwõ‚ ð‚uo Au. y™u su{tk ¼q‚-«ýe{tºt ò„uAu-ËtðÄt™ ð‚uo Au, ‚u ytí{Œþeo {™™þe÷ ËkÞ{e …wY»t™e htrºt Au. >>69>> ¥æÐê²ü}ææ‡æ}æ™HÐíç„D¢ ¨}æéÎí}ææÐ: Ðíç±àææç‹„ ²m„ì J „myÜUæ}ææ ²¢ Ðíç±àææç‹„ ¨±ïü ¨ àææç‹„}ææŒÝæïç„ Ý ÜUæ}ææÜUæ}æè J70JJ [tu‚hVÚte ½ýwk …týe ¼htðt A‚tk …ý y‚qx {ÞtoŒtðt¤t Ë{wÿ{tk y™uf ™Œe-™t¤tk™wk s¤ su{ yt…tu-yt… ¼htÞAu, ‚us «{týu Ëðo ft{™tytu-rð»tÞtu yt…tu-yt… su{tk «ðuþ fhuAu, ‚u …wY»tsþtÂL‚…t{uAu,…ýrð»tÞtu™usu…tu‚uRåAuAu‚u™u‚tuþtÂL‚ {¤‚es ™Úte. >>70>> ç±ãæ² ÜUæ}æ拲: ¨±æü‹Ðé}ææ¢pÚç„ çÝ:SÐëã: J çÝ}æü}ææï çÝÚãVæÚ: ¨ àææç‹„}æç{xæÓÀç„ JJ71JJ {txusu…wY»tËðorð»tÞtu™uŒqhÚtesíÞt„fhe™ur™:M…]nÚtftu rð[huAu y™u r™{íð ÚtR™u Œun{tkÚte …ý su™u ynk¼tð x¤e òÞAu, ‚us …wY»t ¾he þtÂL‚™u y™w¼ðuAu. >>71>> »¯æ Ïæíæræè çSƒç„: Ðæƒü ÝñÝæ¢ Ðí挲 ç±}æésç„J çSƒy±æS²æ}æ‹„ÜUæHïùçÐ Ïæíræçݱæü‡æ}æëÓÀç„ J72J nu…tÚto!yt{UfneyuƒútñeÂMÚtr‚òý!ytÂMÚtr‚…t{e™u- …tBÞt…AeftuR{tun{tkVËt‚tu™Úte.ð¤eytÂMÚtr‚{tkyL‚ft¤u …ýhnuðtÞ‚tuÞƒúñr™ðtoý-sL{{]íÞwÚtehrn‚ÂMÚtr‚Y…fiðÕÞ {wÂõ‚ {¤u Au. (yuðtu yt ƒútñe ÂMÚtr‚™tu {rn{t Au.) >>72>> ú„y¨çÎç„ Ÿæè}æjxæ±eè„æ¨êÐçݯy¨é Ïæíræç±læ²æ¢ ²æïxæàææ›ï ŸæèÜëUc‡ææ…éüݨ¢±æÎï ¨æ¢w²²æïxææï Ýæ}æ çm„è²æïùŠ²æ²: JJ2JJ Rr‚ ©e{ŒT¼„ðŒT„e‚tËq…r™»tíËw ƒúñrðãtÞtk Þtu„þtMºtu ©ef]»ýtòow™ËkðtŒu ËtkÏÞÞtu„tu ™t{ Âî‚eÞtuyæÞtÞ: >>2>> yæÞtÞ - 2
 13. 13. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 13 ú Ÿæè ÐÚ}ææy}æÝï Ý}æ: ¥ƒ „ë„è²æïùŠ²æ²: ¥…éüÝ ©±æ™ Á²æ²¨è ™ïyÜU}æü‡æS„ï }æ„æ Ïæéçh…üÝæÎüÝ J „ôyÜU ÜU}æüç‡æ ÍææïÚï }ææ¢ çݲæï…²ç¨ ÜïUàæ± JJ1JJ yswo™ …qAu Au = nu s™tŒo™-«¼w ! òu ‚{tuyu f{o fh‚tk ƒwÂØ yus ©uc {t™e ntuÞ, ‚tu nu fuþð ! ytðt ½tuh ÞwØY… f{o™u rð»tu {™u þt {txu «uhtu Atu ? >>1>> òæç}æŸæï‡æï± ±æv²ïÝ Ïæéôh }ææïã²¨è± }æï J „ÎïÜ¢U ±Î çÝçpy² ²ïÝ Ÿæï²æïùã}ææŒÝé²æ}æì JJ2JJ ytðtÔÞtr{©-…hM…hrðYØyÚtoðt¤tðtõÞÚteyt…{the ƒwÂØ™u {turn‚ fh‚t ntu ™u þwk ? yu{ {™u ÷t„u Au, {txu yt… r™ùÞ fhe™u {™u yufs ðt‚ fntu ! fu suÚte nwk {tYk ©uÞ ËtÄe þfwk.>>2>> Ÿæè|æxæ±æÝé±æ™ J HæïÜïUùçS}æç‹mç±{æ çÝDæ ÐéÚæ ÐíæïQUæ }æ²æÝÍæ J ¿ææݲæïxæïÝ ¨æ¢w²æÝæ¢ ÜU}æü²æïxæïÝ ²æïçxæÝæ}æì JJ3JJ ©e ¼„ðt™ fnu Au = nu r™»…t…- yswo™ ! yt ÷tuf{tk ƒu «fth™esr™ctytu-¿tt™Þtu„ÚteËtkÏÞtu™e-¿tt™eytu™ey™uf{oÞtu„Úte Þtu„eytu™e-f{oÞtu„eytu™e.yuu{{U«Út{ÚtesfneAu.>>3>> Ý ÜU}æü‡ææ}æÝæÚ}|ææóæñcÜU}²Z ÐéL¯æïùàÝé„ï J Ý ™ ¨¢‹²¨ÝæÎï± ç¨h¢ ¨}ææç{xæÓÀç„ JJ4JJ ð¤e f{o™tu ytŒhs ™ fhu ‚uÚte ftkR …wY»t ™i»fBÞo™u- ¿tt™Þtu„™e rËÂØ™u …t{‚tu ™Úte, ‚u{ f{o Ë{q¤„tk Atuze ŒuðtÚte …ý rËÂØ™u-{tuût{t„o™e rËÂØ™u ™Útes …t{‚tu. >>4>> Ý çã ÜUçpyÿæ‡æ}æçÐ …æ„é ç„Dy²ÜU}æüÜëU„ì J ÜUæ²ü„ï s±àæ: ÜU}æü ¨±ü: ÐíÜëUç„…ñxæéü‡æñ: JJ5JJ fthý fu ftuR …ý {™w»Þ-«týe õÞthuÞ yuf ûtý ðth …ý f{o fÞto rËðtÞ™tu hnu‚tu ™Úte. «f]r‚™t „wýtu Ëðo «týeytu …tËu …hðþ‚t{tk ht¾e™u yrðh‚…ýu f{o fhtðu Aus. >>5>> ÜU}æïüç‹Îí²æç‡æ ¨¢²}² ² ¥æS„ï }æݨæ S}æÚÝì J §ç‹Îí²æƒæü狱}æêÉæy}ææ ç}扲æ™æÚ: ¨ ©Ó²„ï JJ6JJ y™usuf{uorLÿÞtu™tuW…hÚteËkÞ{fhe™u{™Úteòurð»tÞtu™wks M{hý fh‚tu ð‚uo Au, ‚tu ‚u {qZ ƒwÂØðt¤tu {týË r{ÚÞt[th- Œtkr¼fs fnuðtÞ Au. >>6>> ²çSy±ç‹Îí²æç‡æ }æݨæ çݲ}²æÚ|æ„ïù…éüÝ J ÜU}æïüç‹Îí²ñ: ÜU}æü²æïxæ}æ¨QU: ¨ ç±çàæc²„ï JJ7JJ …ý su RrLÿÞtu™u {™Úte r™Þ{{tk ht¾e™u f{uorLÿÞtuÚte f{oÞtuuu„™tu ythk¼ fhu Au. y™u V¤{tk y™tËõ‚ hnu Au, ‚tu nu yswo™ ! ‚u ËðoÚte ©uc {™tÞ Au. >>7>> çݲ„¢ ÜéUL ÜU}æü y±¢ ÜU}æü Á²æ²æï sÜU}æü‡æ: J àæÚèÚ²æ~ææçÐ ™ „ï Ý Ðíç¨h²ïÎÜU}æü‡æ: JJ8JJ {txu ‚tYk òr‚- „wý «{týu r™Þ‚ ÚtÞu÷wk yð~Þ rðÂn‚ f{o fh. fthý fu f{o ™rn fhðt fh‚tk f{o fhðwk yu ½ýu Œhßsu ËtYk Au. y™u yu{ òu ‚wk f{o Atuze ŒRþ, ‚tu ‚tht þheh™tu r™ðton …ý rËØ ™rns ÚtR þfu. >>8>> ²¿ææƒæüyÜU}æü‡ææïù‹²~æ HæïÜUæïù²¢ ÜU}æüÏæ‹{Ý: J „΃Z ÜU}æü ÜUæñ‹„ï² }æéQU¨X: ¨}ææ™Ú JJ9JJ Þ¿t™u{txufht‚tkf{orËðtÞ™tkƒtfe™tkf{ofhðt{tksyt˽¤tu ÷tuf f{oÚte ƒLÄ™ …t{™thtu ÚttÞ Au. {txu nu ftiL‚uÞ ! ‚wk V¤{tk ytËÂõ‚AtuzeŒR™ufuð¤Þ¿t™u{txusf{ofh™thtuÚtt.>>9>> ¨ã²¿ææ: Ðí…æ: ¨ëcÅì±æ ÐéÚæï±æ™ Ðí…æÐç„: J ¥ÝïÝ Ðí¨ç±c²Š±}æï¯ ±æïùçSy±CÜUæ}æ{éÜUì JJ10JJ …qðuoË]Âü-Ë{Þ{tksƒúñtyuÞ¿ttuyuËrn‚«òytu™uËSo™u fÌtwk fu yt Þ¿t fhðtÚte ‚{u ð]ÂØ …t{tu ! yt Þ¿ts ‚{tht Rü {™tuhÚttu rËØ fhþu. >>10>> yæÞtÞ - 3
 14. 14. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 14 Îï±æ‹|ææ±²„æÝïÝ „ï Îï±æ |ææ±²‹„é ±: J ÐÚSÐÚ¢ |ææ±²‹„: Ÿæï²: ÐÚ}æ±æŒS²ƒ JJ11JJ yt Þ¿tÚte ‚{u Œuðtu™e Ëk¼tð™t fhtu ! y™u ‚u Œuðtu ‚{™u Ëk¼tð™t fhe™u ð]ÂØ …{tzu ! yu{ …hM…h Ëk¼tð™t fh‚tk ‚{u Ëðo «òytu W¥thtu¥th …h{ ©uÞ …t{þtu. >>11>> §Cæ‹|ææïxææç‹ã ±æï Îï±æ ÎæS²‹„ï ²¿æ|ææ籄æ: J „ñÎüœææÝÐíÎæ²ñ|²æï ²æï |æéÑìQïU S„ïÝ »± ¨: JJ12JJ Þ¿tÚte «ËÒt ÚtÞu÷t Œuðtu ‚{™u RÂåA‚ ¼tu„tu yt…þu. …hk‚w ‚u Œuðtuyu yt…u÷t ¼tu„tu™u ‚u{™u ytÃÞt rËðtÞ su ¼tu„ðu Au ‚u ‚tu [tuhs Au. >>12>> ²¿æçàæCæçàæÝ: ¨‹„æï }æéÓ²‹„ï ¨±üçÜUçËÏæ¯ñ: J |æ颅„ï „ï y±Íæ¢ ÐæÐæ ²ï Й‹y²æy}æÜUæÚ‡ææ„ì JJ13JJ Þ¿t fh‚tk yðþu»t hnu÷wk yÒt s{™tht Ëí…wY»ttu Ëðo …t…Úte {wftR òÞ Au. y™u su …t…e s™tu fu𤠅tu‚t™us {txu htkÄu Au - htkÄe™u ¾tÞ Au, ‚u ‚tu fu𤠅t…™wks ¼ûtý fhu Au. >>13>> ¥óææj±ç‹„ |æê„æçÝ Ð…ü‹²æÎó樢|æ±: J ²¿ææj±ç„ Ð…ü‹²æï ²¿æ: ÜU}æü¨}æéj±: JJ14JJ ÜU}æü Ïæírææïj±¢ ç±çh ÏæírææÿæÚ¨}æéj±}æì J „S}ææy¨±üxæ„¢ Ïæíræ çÝy²¢ ²¿æï Ðíç„çcÆ„}æì JJ15JJ ¼q‚-«týe{tºt yÒtÚtes Wí…Òt ÚttÞ Au. yÒt™e Qí…Â¥t …soLÞÚte ÚttÞ Au. …soLÞ-{u½ Þ¿tÚte ÚttÞAu. y™u ‚u Þ¿t r¢ÞtËtæÞ ntuðtÚte f{oÚtes ‚u™tu Ë{wŒT¼ð rËÂØ Au. f{o ƒúñÚte - f‚to™wk þheh y™u «uhf ðuŒ yu ƒÒtuÚte rËØ ÚttÞ Au. y™u ‚u ƒúñ yûthMðY… …hƒúñÚtes WŒT¼ðu÷wk Au. {txu ËðoÔÞt…e …hkƒúñ r™íÞ r™hL‚h Þ¿t{tk «r‚ct …t{u÷wks Au. >>14-15>> »±¢ Ðí±<„„¢ ™R¢U ÝæÝ鱄ü²„èã ²: J ¥Íææ²éçÚç‹Îí²æÚæ}ææï }ææïÍæ¢ Ðæƒü ¨ …è±ç„ JJ16JJ yt{ y™trŒ ft¤Úte yt ÷tuf{tk ¼„ðt™u «ð‚toðu÷t [¢™u su {týË ™Úte y™wËh‚tu ‚u …wY»t …t…Y… ytÞw»Þðt¤tu y™u RrLÿÞtht{ntuðtÚtenu…tÚto!yt÷tuf{tkr™»V¤SðuAu.>>16>> ²Sy±æy}æÚç„Úï± S²æÎæy}æ„ë#p }ææݱ: J ¥æy}æ‹²ï± ™ ¨¢„éCS„S² ÜUæ²Z Ý ç±l„ï JJ17JJ Ýñ± „S² ÜëU„ïÝæƒæïü ÝæÜëU„ïÝïã ÜUpÝ J Ý ™æS² ¨±ü|æê„ï¯é ÜUçp΃üòÐæŸæ²: JJ18JJ „S}ææΨQU: ¨„„¢ ÜUæ²Z ÜU}æü ¨}ææ™Ú J ¥¨QUæï sæ™Ú‹ÜU}æü ÐÚ}ææŒÝæïç„ ÐêL¯: JJ19JJ y™u su {týË ‚tu ytí{MðY…{tks «er‚ðt¤tu ntuÞ y™u ytí{t™LŒ{tks ËŒtÞ ‚]ó ntuÞ y™u ytí{t™LŒ™t ÷t¼Útes ËŒtÞ ËL‚wü hnu‚tu ntuÞ ‚u …wY»t™u ftkR fhðt™wk ntu‚wk ™Úte. fu{ fu – yt ÷tuf{tk ‚u™u f{o fhðtÚte ftkR yÚto-«Þtus™ ™Úte ntu‚wk, ‚u{ – ™ fhðtÚte ftkR y™Úto suðwk …ý ™Úte ntu‚wk, ‚u{ ‚u™u ‚tuËðo¼q‚-«týe{tºt{tkftuRò‚™tuyÚtoËBƒLÄ…ýntu‚tu™Úte. {txu ‚wk …ý V¤tËÂõ‚Úte hrn‚ ÚtR™u ‚thu fhðt ÞtuøÞ f{o fÞto fh ! y™u yu{ ytËÂõ‚yu hrn‚ Útftu f{o fh‚tk fh‚tk …wY»t …tu‚u …h™u-ytí{MðY…™u yÚtðt- …h{tí{MðY…™u …t{u Au. >>17-19>> ÜU}æü‡æñ± çã ¨¢ç¨çh}ææçSƒ„æ …ÝÜUæβ: J HæïÜU¨¢xæíã}æï±æçÐ ¨¢ÐಋÜU„éü}æãüç¨ JJ20JJ …qðuo ÚtÞu÷t s™ftrŒf ¿tt™eytu …ý f{oÚtes ËB…qýo…ýu rËÂØ™u …t{e „Þt Au. {txu ÷tufËk„ún™u …ý òu‚tk-rð[th‚tk ‚thu f{o fhðwk yus ÞtuøÞ-ËtYk Au. >>20>> ²lÎæ™Úç„ ŸæïDS„œæÎï±ï„Úæï …Ý: J ¨ ²yÐí}ææ‡æ¢ ÜéUL„ï HæïÜUS„ÎÝ鱄ü„ï JJ21JJ ©uc {týË su su suðwk suðwk yt[hý fhu Au, ‚u òuR™u ƒeò Ët{tLÞ {týË …ý ‚us ‚uðwks yt[hý fhu Au. y™u ‚u ©uc {týË su™u «{tý fhu Au, ‚u™us ÷tuftu …ý y™wËhu Au. >>21>> Ý }æï ÐæƒæüçS„ ÜU„üò¢ ç~æ¯é HæïÜïU¯é ôÜU™Ý J Ýæݱæ#}æ±æ#ò¢ ±„ü »± ™ ÜU}æüç‡æ JJ22JJ yæÞtÞ - 3
 15. 15. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 15 nu …]Útt…wºt-yswo™ ! {thu yt Ë{„ú rºt÷tufe{tk ftkR fhðt ÞtuøÞ f{o Aus ™rn, ‚u{ ftkR ™rn …t{u÷wk …ý ™Úte, ‚u{ ftkR …t{ðt suðwk …ý ™Úte, ‚tu …ý nwk f{o{tk ð‚wo Awk s. >>22>> ²çÎ sã¢ Ý ±„ïü²¢ …æ„é ÜU}æü‡²„ç‹Îí„: J }æ}æ ±y}ææüÝ鱄ü‹„ï }æÝéc²æ: Ðæƒü ¨±üàæ: JJ23JJ ©y¨èÎï²éçÚ}æï HæïÜUæ Ý ÜéU²æZ ÜU}æü ™ïÎã}æì J ¨¢ÜUÚS² ™ ÜU„æü S²æ}æéÐ㋲æç}æ}ææ: Ðí…æ: JJ24JJ òu fŒt[ nwk f{o fhðt{tk ËtðÄt™ Útftu ™ ð‚wO, ‚tu nu …tÚto ? Ëðo {™w»Þtu {tht {t„o™us y™wËhu. y™u òu nwk f{o ™ fYk, ‚tu yt ˽¤t ÷tuftu f{o- {t„oÚte ¼úü ÚtR òÞ y™u ðýoËkfh™tu f‚to …ý nwks Úttô y™u yu{ ÚtðtÚte yt Ëðo «òytu™u yð¤u {t„uo «ð‚toðe™u ™tþ fh™thtu nwk s Úttô >>23-24>> ¨QUæ: ÜU}æü‡²ç±m梨æï ²ƒæ ÜéU±üç‹„ |ææÚ„ J ÜéU²æüçmmæ¢S„ƒæ¨QUçpÜUè¯éüHæïüÜU¨¢xæíã}æì JJ25JJ {txu nu ¼th‚ ! y¿tt™e {týËtu su{ f{o{tk ytËõ‚ ÚtR™u f{ofhuAu,‚u{rðît™T¿tt™es™÷tuftu™uË™{t„uoŒtuhðt™uRåA‚tu Útftu y™tËõ‚ hne™u rðrn‚ f{o fÞto fhu. >>25>> Ý Ïæéçh|æï΢ …ݲïοææÝæ¢ ÜU}æü¨çXÝæ}æì J …æﯲïy¨±üÜU}ææüç‡æ ç±m拲éQU: ¨}ææ™ÚÝì JJ26JJ y™u f{o{tk òuztÞu÷t y¿tt™e s™tu™u f{oÚte …ze òÞ yuðtu ƒwÂؼuŒ™W…òðu,…hL‚w…tu‚uË{ÍwntuR™uƒwÂØÞtu„Þwõ‚ÚtR™u Ëðo f{o™wk ËBÞfT he‚u yt[hý fh‚tu Útftu Ëðo ÷tuftu™u ‚u f{o{t„o{tk «er‚ W…òðu. >>26>> ÐíÜëU„ï: çRU²}ææ‡ææçÝ xæé‡æñ: ÜU}ææüç‡æ ¨±üàæ: J ¥ãVæÚç±}æêÉæy}ææ ÜU„æüãç}æç„ }拲„ï JJ27JJ „œ±ç±œæé }æãæÏææãæï xæé‡æÜU}æüç±|ææxæ²æï: J xæé‡ææ xæé‡æï¯é ±„ü‹„ §ç„ }æy±æ Ý ¨Á…„ï JJ28JJ «f]r‚™t Ë¥ðtrŒf „wýtu™u ÷eÄus Ëðo f{tuo «ð‚uo Au yu{ ™rn Ë{Í™thtu ynkfth™u ÷eÄus rð{qZ ƒwÂØðt¤tu …wY»t yu Ëðo f{o™tu f‚to nwks Awk yu{ {t™u Au- {t™e™u ƒLÄtÞ Au. > y™u nu {ntƒtntu ! „wý-f{o™t rð¼t„™t ‚¥ð™u òý™thtu ¿tt™e s™ ‚tu «f]r‚™t „wýtu Ë¥ðtrŒf, „wýtu{tk-„wý™tk …rhýt{Y… f{tuo{tk «ð‚uo Au, yu{ {t™e™u ‚u{tk yr¼{t™Úte ƒLÄt‚tu ™Úte. >>27-28>> ÐíÜëU„ïxæéü‡æ¨¢}æêÉæ: ¨Á…‹„ï xæé‡æÜU}æü¨é J „æÝÜëUyFç±Îæï }æ‹Îæ‹ÜëUyFç±óæ ç±™æH²ï„ì JJ29JJ «f]r‚™t „wýtuÚte ËðoÚtt {qZ ƒ™e „Þu÷t {týËtu „wýÚte «ð‚o‚tk f{tuo™u rð»tu ytËÂõ‚…qðof òuztÞ Au, ‚uðt f{o™wk hnMÞ ™rn Ë{Í™tht, {LŒ-ƒwÂØ™t {týËtu™u, f{o™t ‚¥ð™u ÞÚttÚto òý™th ¿tt™e s™ f{oÚte [¤tÞ{t™ ™ fhu. >>29>> }æç² ¨±æüç‡æ ÜU}ææüç‡æ ¨¢‹²S²æŠ²æy}æ™ï„¨æ J çÝÚæàæè<Ý}æü}ææï |æêy±æ ²éŠ²S± ç±xæ„Á±Ú: JJ30JJ {txu ‚wk …ý Ëðo f{o Ëðuoïh yuðt {thu rð»tu y…oý fhe™u ytí{MðY…{tk ÂMÚth‚t …t{u÷t r[¥t ðzu r™htþe y™u r™{o{íð ÚtR™u, ‚u{s þtuf- ËL‚t…Úte …ý hrn‚ ÚtR™u ÞwØ fh ! >>30>> ²ï }æï }æ„ç}æ΢ çÝy²}æÝéç„Dç‹„ }ææݱæ: J Ÿæh汋„æïùݨ겋„æï }æéÓ²‹„ï „ïùçÐ ÜU}æüç|æ: J31J su {™w»Þtu yt {tht {‚™u r™hL‚h y™wËhe™u ð‚uo Au, ‚u{s yt {‚{tk su ©Øtðt¤t Au y™u yËqÞt ™Úte fh‚t, ‚u …ý þw¼- yþw¼ f{o-ƒLÄ™Úte {wftÞ Au. >>31>> ²ï y±ï„Î|²¨ê²‹„æï ÝæÝéç„Dç‹„ }æï }æ„}æì J ¨±ü¿ææÝç±}æêÉæ¢S„æ狱çh ÝCæݙ: JJ32JJ y™u su {™w»Þtu ‚tu yÇÞËqÞt fh‚t Útft yt {tht {‚™u ™Úte y™wËh‚t, ‚u{™u ‚tu Ëðo ¿tt™{tk rð{qZ ¼tð™u …t{u÷t y™u rððufþqLÞ ntuðtÚte {tuût{t„oÚte ¼úü ÚtÞu÷t òýðt. >>32>> ¨Îëàæ¢ ™ïC„ï S±S²æ: ÐíÜëU„ï¿ææüݱæÝçÐ J ÐíÜëUô„ ²æç‹„ |æê„æçÝ çÝxæíã: ôÜU ÜUçÚc²ç„ JJ33JJ yæÞtÞ - 3
 16. 16. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 16 ytí{t-y™tí{t™t rððuf™u …t{u÷tu ¿tt™e s™ …ý …tu‚t™e «f]r‚™u y™wY…s yt[hý fhu Au, {txu ¼q‚-«týe{tºt …tu‚- …tu‚t™e «f]r‚™us y™wËhu Au, {txu þt†f]‚ - -1 - r™„ún þwk fhþu ? >>33>> §ç‹Îí²S²ïç‹Îí²S²æƒïü Úæxæmï¯æñ ò±çSƒ„æñ J „²æïÝü ±àæ}ææxæÓÀïœææñ sS² ÐçÚÐ狃Ýæñ JJ34JJ rð»tÞtu{tkht„y™uîu»trð¼t„…qðofÔÞðMÚttÚtehnu÷tsAu, {txu ‚u ht„îu»t™t ðþ{tk ™ Ë…ztðwk, fthýfu - ‚u ht„ y™u îu»t yu ƒus yt …wY»t™t fèt rðhtuÄe Au. >>34>> Ÿæï²æ‹S±{}ææïü ç±xæé‡æ: ÐÚ{}ææüyS±ÝéçD„æ„ì J S±{}æïü çÝ{Ý¢ Ÿæï²: ÐÚ{}ææïü |æ²æ±ã: JJ35JJ Ëthe he‚u y™wct™ fhu÷t …h Ä{o fh‚tk LÞq™ „wýðt¤tuÞ MðÄ{o ©uÞ™u yt…™thtu Au. {txu MðÄ{o{tk hne™u {hðwk yu ËtYk Au, …ý …h Ä{o ‚tu yt¾hu ¼Þ W…òð™thtus ÚttÞ Au. >>35>> ¥…éü± ©±æ™ J ¥ƒ ÜïUÝ Ðí²éQUæïù²¢ ÐæТ ™Úç„ ÐêL¯: J ¥çÝÓÀóæçÐ ±æc‡æïü² ÏæHæçα çݲæïç…„: JJ36JJ yswo™ …qAu Au = nu ð]»ýfw¤™LŒ™ ! ¿tt™Þtu„{tk «ð‚uo÷tu yt …wY»t ftuýu «uÞtuo Útftu RåAt ™ ntuÞ ‚tu …ý su{ ƒ¤ífthu «uhtÞu÷tu ntuÞ ‚u{ …t…-f{o™wk yt[hý fhu Au ? >>36>> Ÿæè|æxæ±æÝé±æ™ J ÜUæ}æ »¨ RUæï{ »¯ Ú…æïxæé‡æ¨}æéh±: J }æãæàæÝæï }æãæÐæŒ}ææ ç±h²ïÝç}æã ±ñçÚ‡æ}æì JJ37JJ ©e¼„ðt™fnuAu=hòu„wý{tkÚteË{wKðsu™tuAuyuðtuyu ft{ y™u yus ¢tuÄ {nt¼q¾t¤ðtu y™u {nt…t…Y… Au, {txu yu™us yt {tuût{t„o{tk {tuxtu þºtw òý ! >>37>> {ê}æïÝæç±í²„ï ±çq²üƒæÎàææïü }æHïÝ ™ J ²ƒæïËÏæïÝæ±ë„æï xæ|æüS„ƒæ „ïÝïÎ}ææ±ë„}æì JJ38JJ Äq{tztÚte su{ yÂø™ ytðhý …t{u Au, Œ…oý su{ {u÷Úte {r÷™‚t …t{uAu. y™u ð¤e su{ WÕƒÚte „¼o ytðhý …t{u÷tu ntuÞ Au, ‚us «{týu ‚u ft{Úte yt «týe{tºt ytðhý …t{u÷t Au. >>38>> ¥æ±ë„¢ ¿ææÝ}æï„ïÝ ¿ææçÝÝæï çÝy²±ñçÚ‡ææ J ÜUæ}æLÐï‡æ ÜUæñ‹„ï² ÎécÐêÚï‡ææÝHïÝ ™ JJ39JJ nu fwL‚e…wºt-yswo™ ! …qhe ™ þftÞ yuðt y™u yÂø™ suðt y…th¼ûte yt ft{Y…e r™hL‚h™t þºtwyu ¿tt™Þtu„{tk «ð‚uo÷t ¿tt™e™wk ¿tt™ ytðhe ÷eÄu÷wk Au. >>39>> §ç‹Îí²æç‡æ }æÝæï ÏæéçhÚS²æç{DæÝ}æéÓ²„ï J »„ñ<±}ææïã²y²ï¯ ¿ææÝ}ææ±ëy² ÎïçãÝ}æì JJ40JJ RrLÿÞtu,{™y™uƒwÂØ,yuytft{™wkyrÄct™-yt©ÞMÚtt™ Au.y™uyuËtÄ™tuÚteyuft{Œune-Sðtí{t™u¿tt™ytðhe÷R™u {tun…{tzuAu.>>40>> „S}æ朱ç}æç‹Îí²æ‡²æÎæñ çݲ}² |æÚ„¯ü|æ J ÐæŒ}ææÝ¢ Ðí…çã sïÝ¢ ¿ææÝ籿ææÝÝæàæÝ}æì JJ41JJ {txu nu ¼h‚»to¼ ! ‚wk «Út{ yu RrLÿÞtu™u r™Þ{{tk-ðþ{tk fhe™u¿tt™-rð¿tt™™u™tþfh™thtyu{nt…t…Y…ft{™uË{q¤„tu ™tþ fhe ™t¾ ! >>41>> §ç‹Îí²æç‡æ ÐÚ懲æãéçÚç‹Îí²ï|²: ÐÚ¢ }æÝ: J }æݨS„é ÐÚæ Ïæéçh²æïü Ïæéhï: ÐÚ„S„é ¨: JJ42JJ »±¢ Ïæéhï: ÐÚ¢ ÏæéÎìŠ±æ ¨¢S„|²æy}ææÝ}ææy}æÝæ J …çã àæ~æé¢ }æãæÏææãæï ÜUæ}æMUТ ÎéÚæ¨Î}æì JJ43JJ (¿tt™{tk rðhtuÄeytu{tk …ý yus «Ät™ Au yu{ fne ƒ‚tðu Au-) þheh™ey…uûttyuRrLÿÞtu«Ät™Au,RrLÿÞtufh‚tk{™«Ät™ Au. y™u {™ fh‚tk ‚tu ƒwÂØ «Ät™ Au. y™u su ft{ Au ‚u ‚tu ËðoÚte …h su ƒwÂØ ‚u fh‚tkÞ …h-«Ät™ Au. {txu nu {ntƒtntu ! yu «{týu yu ft{™u ƒwÂØÚte …ý …h- ƒ¤ðt™ òýe™u …tu‚t™t {™™u ƒwÂØY…e ykfwþÚte Œƒtðe™u yu ft{Y…e ŒwhtËŒ þºtw™u Ë{q¤„tus ™tþ fhe ™t¾ ! >>42-43>> yæÞtÞ - 3
 17. 17. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 17 ú„y¨çÎç„ Ÿæè}æjxæ±eè„æ¨êÐçݯy¨é Ïæíræç±læ²æ¢ ²æïxæàææ›ï ŸæèÜëUc‡ææ…éüݨ¢±æÎï ÜU}æü²æïxææï Ýæ}æ „ë„è²æïùŠ²æ²: JJ3JJ Rr‚ ©e{K„ðNe‚tËq…r™»tíËw ƒúñrðãtÞtk Þtu„þtMºtu ©ef]»ýtòow™ËkðtŒu f{oÞtu„tu ™t{ ‚]‚eÞtuàæÞtÞ: >>3>> ú Ÿæè ÐÚ}ææy}æÝï Ý}æ: ¥ƒ ™„éƒæïüùŠ²æ²: Ÿæè |æxæ±æÝé±æ™ J §}æ¢ ç±±S±„ï ²æïxæ¢ ÐíæïQU±æÝã}æò²}æì J ç±±S±æ‹}æݱï Ðíæã }æÝéçÚÿ±æÜU±ïùÏæí±è„ì JJ1JJ ©e ¼„ðt™ fnu Au = fÞthuÞ …ý ûtÞ ™rn …t{™thtu yt yrð™tþe f{oÞtu„™tu {t„o {U …qðuo ËqÞoŒuð™u fÌttu n‚tu, ‚u …Ae ËqÞoŒuðu …tu‚t™t …wºt {™w™u fÌttu n‚tu. y™u yu {™wyu Mð…wºt Rûðtfw™u fÌttu n‚tu. >>1>> »±¢ ÐÚ}ÐÚæÐíæ#ç}æ}æ¢ Úæ…¯ü²æï ç±Îé: J ¨ ÜUæHïÝïã }æã„æ ²æïxææï ÝC: ÐÚ¢„Ð JJ2JJ yt{ …hB…htÚte «tó Út‚t yt f{oÞtu„™u …qðuo™t ˽¤t htsŠ»tytuòý‚tn‚t,…hL‚w½ýt÷tkƒtft¤ufhe™u‚uf{oÞtu„™tu {t„onuþºtw‚t…™?yswo™yt÷tuf{tk™ü«tÞÚtR„ÞtuAu.>>2>> ¨ »±æ²¢ }æ²æ „ïùl ²æïxæ: ÐíæïQU: ÐéÚæ„Ý: J |æQUæïùç¨ }æï ¨¶æ ™ïç„ ÚãS²¢ sï„Îéœæ}æ}æì JJ3JJ ‚u s yt …wht‚™ f{oÞtu„™tu {t„o {U ‚™u yts n{ýtk fne ƒ‚tÔÞtu, fthý fu ‚wk {thtu …h{ ¼õ‚ y™u ð¤e {thtu r«Þ ˾t Au, {txu yt yr‚ W¥t{ hnMÞY… f{oÞtu„ {U ‚™u fÌttu Au yu{ òý >>3>> ¥…éüÝ ©±æ™ J ¥ÐÚ¢ |汄æï …‹}æ ÐÚ¢ …‹}æ ç±±S±„: J ÜUƒ}æï„çm…æÝè²æ¢ y±}ææÎæñ ÐíæïQU±æçÝç„ JJ4JJ yswo™ …qAu Au = yt…™tu sL{ n{ýtk ð‚o{t™ ft¤{tk Au y™u rððMðt™™tu–ËqÞoŒuð™tu sL{ ‚tu …qðuo ÚtÞtu n‚tu. ‚tu yu nwk fu{ Ë{Íe þfwk fu yt…us …qðou yu f{oÞtu„ fÌttu n‚tu ?. >>4>> Ÿæè|æxæ±æÝé±æ™ J ÏæãêçÝ }æï ò„è„æçÝ …‹}ææçÝ „± ™æ…éüÝ J „拲㢠±ïÎ ¨±æüç‡æ Ý y±¢ ±ïyƒ ÐÚ¢„Ð JJ5JJ ©e ¼„ðt™ fnu Au = nu yswo™ ! {thtk y™u ‚thtk ½ýtkf sL{ ðe‚e „Þtk Au, ‚u ˽¤tk sL{™u nwk òýwk Awk, …ý nu …hL‚… ! ‚wk ™Úte òý‚tu. >>5>> ¥…æïùçÐ ¨óæò²æy}ææ |æê„æÝæ}æèEÚæïùçШÝì J ÐíÜëUô„ S±æ}æç{Dæ² ¨¢|æ±æ}²æy}æ}ææ²²æ JJ6JJ fu{fu-nwk‚tu f{toÄe™ f{toÄe™ f{toÄe™ f{toÄe™ f{toÄe™sL{Útehrn‚,MðY…y™uMð¼tðÚte …ýÔÞÞhrn‚-yrð™tþeMðY…¼q‚-«týe{tºt™tur™Þt{fntuðt A‚tk …ý {tht …h{ ðtíËÕÞtrŒf yËtÄthý Mð¼tð™u y™wËhe™u {the …tu‚t™e RåAtÚtes «„x Úttô Awk. >>6>> ²Îæ ²Îæ çã {}æüS² xHæçÝ|æü±ç„ |ææÚ„ J ¥|²éyƒæÝ}æ{}æüS² „Îæy}ææÝ¢ ¨ë…æ}²ã}æì JJ7JJ y™u yu he‚u ßÞthu ßÞthu {U «ð‚toðu÷t yuftÂL‚f Ä{o™e ø÷tr™ ÚttÞ Au y™u yÄ{o™e [Z‚e-«ƒ¤‚t ÚttÞ Au, íÞthu nwk {tht MðY…™u Ëswo Awk--ytrð¼toð …t{wk Awk. >>7>> ÐçÚ~ææ‡ææ² ¨æ{êÝæ¢ ç±Ýæàææ² ™ ÎécÜëU„æ}æì J {}æü¨¢SƒæÐÝæƒæü² ¨¢|æ±æç}æ ²éxæï ²éxæï JJ8JJ y™u {tht ¼õ‚ yuðt ËtÄws™tu™t …rhºttý-hûtý {txu y™u ‚u{™t ÿtune Œw»f{eo yËwhtu™t rð™tþ {txu ‚Útt yuftÂL‚f Ä{o™t ËBÞfT-MÚtt…™ {txu nwk Þw„tu Þw„ yð‚th ÷ô Awk. >>8>> …‹}æÜU}æü ™ }æï çÎò}æï±¢ ²æï ±ïçœæ „œ±„: J y²ævy±æ Îï㢠ÐéÝ…ü‹}æ Ýñç„ }ææ}æïç„ ¨æïù…éüÝ JJ9JJ yt {thtk sL{ y™u f{o ‚u™u rŒÔÞ Au yu{ su ‚tr¥ðf ¼tðÚte òýuAu. ‚tu ‚u …ý …tu‚t™t þheh™tu íÞt„ fhe™u VheÚte sL{ ™Úte …t{‚tu, …ý nu yswo™ ! {™us …t{u Au. >>9>> yæÞtÞ - 4
 18. 18. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 18 ±è„Úæxæ|æ²RUæï{æ }æ‹}æ²æ }ææ}æéÐæçŸæ„æ: J Ïæã±æï ¿ææ݄Шæ Ðê„æ }æjæ±}ææxæ„æ: JJ10JJ ht„, ¼Þ y™u ¢tuÄ rð„uhu rðfthtuÚte hrn‚ ÚtÞu÷t, {tht{tk y™LÞ¼tðÚteyufr[¥tÚtÞu÷ty™u{™usytþhu÷tyuðt½ýtf …wY»ttu {tht MðY…™t …h{¿tt™Y… ‚…Úte …rðºt ÚtR™u {tht MðY…™u …t{u÷t Au. >>10>> ²ï ²ƒæ }ææ¢ ÐíÐl‹„ï „æ¢S„ƒñ± |æ…æ}²ã}æì J }æ}æ ±y}ææüÝ鱄ü‹„ï }æÝéc²æ: Ðæƒü ¨±üàæ: JJ11JJ nu …tÚto ! su {™w»Þtu {™u suðt suðt ¼tðÚte ¼su Au, ‚uytu™u nwk …ý ‚u{s ¼swk Awk--V¤Œt™îtht y™wfq¤ Úttô Awk, y™u yt¾hu yu Ëðo {™w»Þtu {tht {t„o™us y™wËhu Au–{wÂõ‚{t„o{tk ytðu Au.>>11>> ÜUæÑìÿæ‹„: ÜU}æü‡ææ¢ ç¨ôh ²…‹„ §ã Îﱄæ: J çÿæÐí¢ çã }ææÝé¯ï HæïÜïU ç¨çh|æü±ç„ ÜU}æü…æ JJ12JJ fhu÷tk f{o™e V¤rËÂØ™u RåA‚t Útft yt ÷tuf{tk su {™w»Þtu Œuð‚tytu™wkÞs™-…qs™fhuAu,‚tu‚u{™uyt{t™w»t÷tuf{tkf{oÚte Út™the V¤rËÂØ ðnu÷e «tó ÚttÞ Au. >>12>> ™æ„é±ü‡²Z }æ²æ ¨ëC¢ xæé‡æÜU}æüç±|ææxæàæ: J „S² ÜU„æüÚ}æçÐ }ææ¢ ç±h²ÜU„æüÚ}æò²}æì JJ13JJ „wý-f{o™t rð¼t„ «{týu ƒútñýtrŒf [thuÞ ðýtuo {U håÞt Au.{txu‚u™tuf‚to…ý{™uòý!y™uf‚toA‚tkyf‚toyrðfthe …ý {™us òý ! >>13>> Ý }ææ¢ ÜU}ææüç‡æ çH}Ðç‹„ Ý }æï ÜU}æüÈUHï SÐëãæJ §ç„ }ææ¢ ²æïù|æ…æÝæç„ ÜU}æüç|æÝü ¨ Ï抲„ï JJ14JJ fu{fu{™uf{tuo÷u…-ytðhýfheþõ‚tk™Úte,‚u{{™uf{o™t V¤{tk M…]nt …ý ™Úte. ð¤e-yt{ {™u su òýu Au ‚u …ý f{oÚte ƒLÄt‚tu ™Úte. >>14>> »±¢ ¿ææy±æ ÜëU„¢ ÜU}æü Ðê±ñüÚçÐ }æé}æéÿæéç|æ: J ÜéUL ÜU}æñü± „S}æ朱¢ Ðê±ñü: Ðê±ü„Ú¢ ÜëU„}æì JJ15JJ …qðuo ÚtÞu÷t {w{wûtwytuyu …ý yu{ òýe-Ë{Íe™u f{o fhu÷tk Au, {txu ‚wk …ý …qðo ft¤™t …wY»ttuyu …ht-…qðoÚte fhu÷tk f{os fÞto fh ! >>15>> ôÜU ÜU}æü çÜU}æÜU}æïüç„ ÜU±²æïùŒ²~æ }ææïçã„æ: J „œæï ÜU}æü Ðí±ÿ²æç}æ ²Á¿ææy±æ }ææïÿ²¨ïùàæé|ææ„ìJ16J f{o þwk ? y™u yf{o þwk ? yu ƒtƒ‚{tk {tuxt {tuxt frð- ¿tt™eytu…ý{tun…t{eòÞAu.‚tu‚uf{onwk‚™ufneË{Ítðeþ, fu su òÛÞt-Ë{ÍÞt …Ae f{o™t yþw¼ ƒLÄ™Úte ‚wk {wftR sRþ.>>16>> ÜU}æü‡ææï sçÐ Ïææïhò¢ Ïææïhò¢ ™ ç±ÜU}æü‡æ: J ¥ÜU}æü‡æp Ïææïhò¢ xæãÝæ ÜU}æü‡ææï xæç„: JJ17JJ f{o™e ƒtƒ‚{tk …ý òýðt suðwk Au. y™u rðf{o™e yux÷u ðuŒtuõ‚ rðrðÄ f{o™e ƒtƒ‚{tk …ý òýðt suðwk Au. ‚u{s yf{o™e ƒtƒ‚{tk …ý òýðt suðwk Au. fu{ fu f{o™e ƒtƒ‚ yr‚ „n™-rðr[ºt „wk[ðýtuÚte ¼hu÷e Au. >>17>> ÜU}æü‡²ÜU}æü ²: Ðà²ïÎÜU}æüç‡æ ™ ÜU}æü ²: J ¨ Ïæéçh}ææ‹}æÝéc²ï¯é ¨ ²éQU: ÜëUyFÜU}æüÜëU„ì JJ18JJ {txu f{o{tk yf{o su swyu Au, y™u yf{o{tk f{o su swyu Au, ‚tu ‚u òu™thtu …wY»t Ëðo {™w»Þtu{tk ƒnw ƒwÂØ{t™ Au. y™u ‚us Þwõ‚-f{oÞtu„Þwõ‚Au.y™uyusË{„úËíf{ofh™thtuAu.>>18>> ²S² ¨±ïü ¨}ææÚ}|ææ: ÜUæ}樢ÜUËÐç±<…„æ: J ¿ææÝæçxÝÎx{ÜU}ææü‡æ¢ „}ææãé: Ðç‡Ç„¢ Ïæé{æ: JJ19JJ su …wY»t™t Ëðo Ë{thk¼tu ft{-RåAt y™u ËkfÕ…u hrn‚ ntuÞ Au. y™u suýu ¿tt™Y… yÂø™Úte Ëðo f{o ¼M{Ët‚T fhu÷tk Au, ‚uðt ¿tt™rËÂØ …t{u÷t f{oÞtu„e™u ¿tt™es™tu …krz‚ yu{ fnu Au. >>19>> y²vy±æ ÜU}æüÈUHæ¨X¢ çÝy²„ë#æï çÝÚæŸæ²: J ÜU}æü‡²ç|æÐí±ëœææïùçÐ Ýñ± çÜUç@yÜUÚæïç„ ¨: JJ20JJ yæÞtÞ - 4
 19. 19. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 19 ð¤ef{oV¤{tkytËÂõ‚AtuzeŒR™uËŒtÞËL‚wühnu™thtu. y™u ËðtoÄth «¼w rËðtÞ ƒeò ftuR{tk yt©Þ ƒwÂØ ™rn ht¾™thtu yuðtu ¿tt™e s™ f{o{tk …qhu …qhtu «ð‚uo÷tu ntuÞ ‚tu …ý ‚u ftkR fh‚tus ™Úte yu{ òýðwk. >>20>> çÝÚæàæè²ü„癜ææy}ææ y²QU¨±üÐçÚxæíã: J àææÚèÚ¢ ÜïU±H¢ ÜU}æü ÜéU±üóææŒÝæïç„ çÜUçËÏæ¯}æì JJ21JJ V¤™e RåAt rð™t™tu, su™wk r[¥t ytí{MðY…{tks r™Þ‚- ÂMÚthfhu÷wkAu,y™uËðo…rh„ún-Ëk„ún™eW…trÄsuýuAtuzeŒeÄe Au, yuðtu …wY»t fuð¤ þhehÚtes Út‚wk f{o fh‚tu Ë‚tu …ý ftuR «fth™t Œtu»t™u ™Úte …t{‚tu. >>21>> ²ÎëÓÀæHæ|樋„éCæï m‹mæ„è„æï ç±}æy¨Ú: J ¨}æ: ç¨hæ±ç¨hæñ ™ ÜëUy±æçÐ Ý çÝÏ抲„ï JJ22JJ Œið RåAtÚte «tó Út‚t ÷t¼Úte ËŒtÞ ËL‚wü hnu™thtu, þtuf- {tuntrŒf îLî™u Œƒtðe™u ð‚o™thtu, {íËhu hrn‚ y™u rËÂØ- yrËÂØ{tk …ý Ë{ ¼tð ht¾™thtu, ytðtu …wY»t f{o fhe™u …ý ƒLÄt‚tu ™Úte. >>22>> x愨XS² }æéQUS² ¿ææÝæ±çSƒ„™ï„¨: J ²¿ææ²æ™Ú„: ÜU}æü ¨}æxæí¢ Ðíç±H貄ï JJ23JJ ytËÂõ‚yu hrn‚, V¤uåAt{tk {wõ‚ ¼tðu ð‚o™thtu, ¿tt™Úte ÂMÚthr[¥t ƒ™u÷tu y™u Þ¿t™u-¼„ðŒthtÄ™™u {txu f{o fh™thtu, yuðt …wY»t™wk Ë{„ú f{o rð÷e™ ¼tð™u …t{e òÞ Au. >>23>> ÏæírææÐü‡æ¢ Ïæíræ ãç±ÏæíürææxÝæñ Ïæíræ‡ææ ãé„}æì J Ïæíræñ± „ïÝ x拄ò¢ ÏæíræÜU}æü¨}ææç{Ýæ JJ24JJ y…oý fhðt™wk ËtÄ™ ‚u …ý ƒúñ, ntu{ðt™wk ÿÔÞ ‚u …ý ƒúñY… yÂø™{tk ƒúñtí{f ¿tt™eyu ntuBÞwk, yu he‚u Ëðo{tk ƒúñár»x ht¾ðtÚte Ëðo f{o ƒúñ{tks y…oý fh™th …wY»tu ƒúñ- …hƒúñs …t{ðt ÞtuøÞ Au. >>24>> Îñ±}æï±æÐÚï ²¿æ¢ ²æïçxæÝ: вéüÐ樄ï J ÏæírææxÝæ±ÐÚï ²¿æ¢ ²¿æïÝñ±æïÐ…éuç„ JJ25JJ ƒeò fux÷tf f{oÞtu„eytu ŒuðËBƒLÄes Þ¿t™wk …Þwo…tË™ fhu Au. ƒeò fux÷tf ƒúñY… yÂø™{tk Þ¿tMðY… ¼„ðt™™wk Þ¿tÚtes ntu{t[o™Y… Q…tË™ fhu Au. >>25>> Ÿææï~ææÎèÝèç‹Îí²æ‡²‹²ï ¨¢²}ææçxÝ¯é …éuç„ J àæÏÎæÎè狱¯²æÝ‹² §ç‹Îí²æçxÝ¯é …éuç„ JJ26JJ ƒeò ð¤e ©tuºttrŒf RrLÿÞtu™u ËkÞ{Y… yÂø™{tk ntu{u Au, ƒeò fux÷tf þçŒtrŒf rð»tÞtu™u RrLÿÞtuY… yÂø™{tk ntu{u Au. >>26>> ¨±æü‡æèç‹Îí²ÜU}ææüç‡æ Ðíæ‡æÜU}ææüç‡æ ™æÐÚï J ¥æy}樢²}æ²æïxææxÝæñ …éuç„ ¿ææÝÎèçЄï JJ27JJ ð¤e ƒeò fux÷tf ¿tt™Úte Ëw«ftrþ‚ {™:ËkÞ{Y… Þtu„tÂø™{tk Ëðo RrLÿÞf{tuo y™u «týf{tuo …ý ntu{u Au- {™:ËkÞ{îtht Mððþ{tk ht¾u Au. >>27>> Îíò²¿ææS„Ðæﲿææ ²æïx沿ææS„ƒæÐÚï J S±æŠ²æ²¿ææݲ¿ææp ²„²: ¨¢çà愱í„æ: JJ28JJ ‚eûý ðú‚Äthe ËkÞ{þe÷ Þr‚-…wY»ttu ftuRf ÿÔÞÞ¿t, ftuRf ‚…tuÞ¿t, ‚Útt ftuRf Þtu„Þ¿t, ftuRf MðtæÞtÞÞ¿t y™u ftuRf ¿tt™Þ¿t fh™tht ntuÞ Au. >>28>> ¥ÐæÝï …éuç„ Ðíæ‡æ¢ Ðíæ‡æïùÐæÝ¢ „ƒæÐÚï J Ðíæ‡ææÐæÝxæ„è LÎ슱æ Ðíæ‡ææ²æ}æÐÚ沇ææ: JJ29JJ fux÷tf«tý™uy…t™{tkntu{uAu,‚Úttƒeòfux÷tfy…t™™u «tý{tk ntu{u Au. y™u fux÷tf «týy…t™™e „r‚ htufe™u «týtÞt{…htÞý ð‚o™tht ntuÞ Au. >>29>> ¥ÐÚï çݲ„æãæÚæ: Ðíæ‡ææ‹Ðíæ‡æï¯é …éuç„ J ¨±ïüùŒ²ï„ï ²¿æç±Îæï ²¿æÿæçЄÜUË}æ¯æ: JJ30JJ ð¤e-ƒeò fux÷tf r™Þ‚-r{‚ ytnthðt¤t ntuR™u «týtu™u «týtu{tkntu{uAu.ytW…hfÌttyuËðuo…ýÞ¿tMðY…™uòý™tht- Ë{Í™tht Au. y™u Þ¿tÚtes ûteý ÚtR „Þtk Au …t… su{™tk yuðt Au.>>30>> yæÞtÞ - 4
 20. 20. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 20 ²¿æçàæCæ}æë„|æé…æï ²æç‹„ Ïæíræ ¨Ýæ„Ý}æì J Ýæ²¢ HæïÜUæïùSy²²¿æS² ÜéU„æïù‹²: ÜéUL¨œæ}æ J31J Þ¿t™wk þu»t¼q‚ y{]‚ s{™tht Ë™t‚™ ƒúñ™u-Ëtûtt‚T …hƒúñ™u …t{u Au. y™u Þ¿t ™rn fh™tht™u nu fwYË¥t{ ! yt ÷tuf™wksËw¾™Úte‚tu…h÷tuf™wk-sL{tL‚h™wkËw¾‚tuntuÞsfÞtkÚte ?>>31>> »±¢ Ïæãéç±{æ ²¿ææ 籄„æ Ïæíræ‡ææï }æé¶ï J ÜU}æü…æ狱çh „拨±æüÝï±¢ ¿ææy±æ ç±}ææïÿ²¨ï JJ32JJ ytðtƒnw«fth™tÞ¿ttuðuŒ™t{w¾{tk-ðuŒîthtrðM‚th…t{u÷t Au. ‚u Ëðo Þ¿ttu f{oÚtes rËØ ÚttÞ Au yu{ ‚wk òý ! y™u yu{ òýe™u-òýðtÚte ‚wk ËkËth™t f{oƒLÄ™Úte {wftR sRþ. >>32>> Ÿæï²æ‹Îíò}æ²æl¿ææÁ¿ææݲ¿æ: ÐÚ¢„Ð J ¨±Z ÜU}ææüç¶H¢ Ðæƒü ¿ææÝï ÐçÚ¨}æ挲„ï JJ33JJ y™u nu …hL‚… ! ÿÔÞÚte rËØ Út‚t Þ¿t fh‚tk ¿tt™Þ¿t yr‚ ©ucAu.fu{funu…tÚto!˽¤wkf{oËðo«fthu¿tt{{tks…rhË{tó --1-- ÚtR òÞ Au. >>33>> „çmçh Ðíç‡æÐæ„ïÝ ÐçÚÐíàÝïÝ ¨ï±²æ J ©ÐÎïÿ²ç‹„ „ï ¿ææÝ¢ ¿ææçÝÝS„œ±Î<àæÝ: JJ34JJ ²Á¿ææy±æ Ý ÐéÝ}ææïüã}æï±¢ ²æS²ç¨ Ðæ‡Ç± J ²ïÝ |æê„拲àæï¯ï‡æ Îíÿ²S²æy}拲ƒæï }æç² JJ35JJ ‚¥ðŒþeo ¿tt™e s™tu ‚™u ‚u ¿tt™™tu W…Œuþ fhþu. y™u ‚u ‚wk «rý…t‚ fhe™u y™w¢{u ÞÚttË{Þ «&™ …qAðtÚte y™u ‚u {nt…wY»ttu™e Ëuðt-þw©q»tt fhðtÚte òýsu. fusu¿tt™™uòýeË{Íe™unu…tkzw…wºt-yswo™!‚wkVheÚteytðtu {tun ™rn …t{u. y™u ð¤e-su ¿tt™™t «¼tðÚte Ëðo ¼q‚tu™u Ë{„ú…ýu ytí{MðY…{tk òuRþ y™u ‚u …Ae ‚u ƒÄwkÞ ‚wk {tht{tk òuRþ.>>34-35>> ¥çÐ ™ïÎç¨ ÐæÐï|²: ¨±ïü|²: ÐæÐÜëUœæ}æ: J ¨±Z ¿ææÝŒH±ïÝñ± ±ëç…Ý¢ ¨¢„çÚc²ç¨ JJ36JJ Ëðo …t… fh™thtytu fh‚tk …ý òu ‚wk yrÄf …t… fh™thtu ntuRþ, ‚tu …ý ‚u Ëðo …t…Y… Ë{wÿ™u ¿tt™Y… ™tiftÚte ‚wk Ëw¾uÚte ‚he sRþ. >>36>> ²ƒñ{æ¢ç¨ ¨ç}æhæïùçxÝ|æüS}æ¨æyÜéUL„ïù…éüÝ J ¿ææÝæçxÝ: ¨±üÜU}ææüç‡æ |æS}æ¨æyÜéUL„ï „ƒæ JJ37JJ nu yswo™ ! Ëthe he‚u «ßðr÷‚ ÚtÞu÷tu yÂø™ su{ ftütu™u ƒt¤e™u ¼M{ Y… fhe ŒuAu, ‚us «{týu ËwáZ ÚtÞu÷tu ¿tt™Y… yÂø™ Ëðo f{oò¤™u ƒt¤e™u ¼M{Ët‚T fhe Œu Au. >>37>> Ý çã ¿ææÝïÝ ¨Îëàæ¢ Ðç±~æç}æã ç±l„ï J „yS±²¢ ²æïx樢ç¨h: ÜUæHïÝæy}æçÝ ç±‹Îç„ JJ38JJ yt ÷tuf{tk ¿tt™™u ‚wÕÞ ƒeswk ftuR …ŒtÚto …rðºt Aus ™rn, y™u‚uðt‚ft¤ufhe™uÞtu„ÚteËkrËØÚtÞu÷tu…wY»tytí{MðY…{tk …tu‚t™e {u¤us òýu Au. >>38>> Ÿæhæ±æ¢Ì|æ„ï ¿ææÝ¢ „yÐÚ: ¨¢²„ïç‹Îí²: J ¿ææÝ¢ HÏŠ±æ ÐÚæ¢ àææç‹„}æç™Úï‡ææç{xæÓÀç„ JJ39JJ Ëthe…uXur™Þ{{tkhtÏÞtkAuRrLÿÞtusuýuy™u©Øtðt™TÚtR™u ‚í…h Útftu ð‚o™thtus …wY»t yt ¿tt™™u …t{u Au. y™u yuðt ¿tt™™u …t{e™uÚttuztsË{Þ{tk…h{-Ëðtuoíf]üþtÂL‚™u…t{uAu.>>39>> ¥¿æpæŸæhæÝp ¨¢àæ²æy}ææ ç±Ýà²ç„ J Ýæ²¢ HæïÜUæïùçS„ Ý ÐÚæï Ý ¨é¶¢ ¨¢àæ²æy}æÝ:J40J ytðt ¿tt™ rËðtÞ™tu, „wY y™u þt†ðtõÞ{tk ©Øt rð™t™tu y™u ‚uÚtes ËkþÞu Þwõ‚ {™ðt¤tu …wY»t ™tþ …t{u Au. y™u ËkþÞu Þwõ‚ {™ðt¤t …wY»t™u yt ÷tufuÞ ™Úte y™u …h÷tufuÞ ™Úte, ‚u{ ‚u™u fÞtkR Ëw¾ …ý ™Útes. >>40>> ²æïx樢‹²S„ÜU}ææü‡æ¢ ¿ææݨ¢çÀó樢àæ²}æì J ¥æy}汋„¢ Ý ÜU}ææüç‡æ çÝÏæŠÝç‹„ {Ý¢…² JJ41JJ Þtu„Úte-f{oÞtu„Úte …h{uïh{tk suýu …tu‚t™tk ˽¤tk f{o y…oý fhu÷tk Au y™u ‚¥ð¿tt™Úte Ë{q¤ AuŒtR „Þu÷t Au ËkþÞtu su™tyuðtytí{¿tt™e™unuÄ™kßÞ?f{oƒLÄ™fh‚tk™Úte.>>41>> yæÞtÞ - 4
 21. 21. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 21 „S}ææοææݨ¢|æê„¢ NySƒ¢ ¿ææÝæç¨Ýæy}æÝ: J çÀœ±ñÝ¢ ¨¢àæ²¢ ²æïxæ}ææç„DæïçœæD |ææÚ„ JJ42JJ {txu nu ¼th‚ ! y¿tt™Útes Ë{wKð …t{u÷t {™{tk hnu÷t yuËkþÞ™u¿tt™Y…‚÷ðthÚte‚wk‚the…tu‚t™e{u¤usAuŒe™t¾e™u f{oÞtu„™tu yt©Þ fh ! y™u ÞwØ {txu WX-‚iÞth ÚtR ò ! >>42>> ú„y¨çÎç„ Ÿæè}æjxæ±eè„æ¨êÐçݯy¨é Ïæíræç±læ²æ¢ ²æïxæàææ›ï ŸæèÜëUc‡ææ…éüݨ¢±æÎï ¿ææÝÜU}æü¨¢‹²æ¨²æïxææï Ýæ}æ ™„éƒæïüùŠ²æ²: JJ4JJ Rr‚ ©e{K„ðNe‚tËq…r™»tíËw ƒúñrðãtÞtk Þtu„þtMºtu ©ef]»ýtòow™ËkðtŒu f{oËkLÞtËÞtu„tu ™t{ [‚wÚttuoàæÞtÞ: >>4>> ¥ƒ Ð@}ææïùŠ²æ²: ¥…éüÝ ©±æ™ J ¨¢‹²æ¨¢ ÜU}æü‡ææ¢ ÜëUc‡æ Ðéݲæïüxæ¢ ™ àæ¢¨ç¨ J ²ÓÀîï² »„²æïÚïÜ¢U „‹}æï Ïæíêçã ¨éçÝçp„}æì JJ1JJ yswo™ …qAu Au = nu f]»ý ! yuf ðth f{o™tu Ë{q¤„tu íÞt„ fhðt™wk fntu Atu, ð¤e-VheÚte …tAt f{o fhðtks yu{ f{oÞtu„ …ýfntuAtu.‚tuyuƒu{tkÚtesu©uc{t„ontuÞ‚u{™uËwr™Âù‚…ýu fntu ! >>1>> Ÿæè |æxæ±æÝé±æ™ J ¨¢‹²æ¨: ÜU}æü²æïxæp çÝ:ŸæﲨÜUÚæ±é|ææñ J „²æïS„é ÜU}æü¨¢‹²æ¨æyÜU}æü²æïxææï ç±çàæc²„ï JJ2JJ ©e ¼„ðt™ fnu Au = f{oËkLÞtË y™u f{oÞtu„ yu ƒÒtuÞ r™Âù‚…ýu ©uÞ™us fh™tht Au, ‚tu …ý ‚u ƒu{tkÚte f{oËkLÞtË fh‚tkÞ f{oÞtu„ rðþu»t…ýu [ZeÞt‚tu Au. >>2>> ¿æï²: ¨ çÝy²¨¢‹²æ¨è ²æï Ý mïçC Ý ÜUæÑìÿæç„J çÝmü‹mæï çã }æãæÏææãæï ¨é¶¢ Ïæ‹{æyÐí}æéÓ²„ï JJ3JJ su fþtÞ™tu îu»t ™Úte fh‚tu ‚u{ fþtÞ™e RåAt …ý ™Úte fh‚tu, ‚u …wY»ts r™íÞËkLÞtËe Au yu{ ‚u™u òýðtu. y™u nu {ntƒtntu ! yswo™ ! þtuf-{tunrŒf îLîtuÚte hrn‚ ÚtÞu÷tus yt ËkËth™t ƒLÄ™Úte Ëw¾uÚte-Ënu÷tRÚte {wftR òÞ Au. >>3>> ¨æ¢w²²æïxææñ ÐëƒxÏææHæ: Ðí±Îç‹„ Ý Ðç‡Ç„æ: J »ÜU}挲æçSƒ„: ¨}²xæé|æ²æï<±‹Î„ï ÈUH}æì JJ4JJ ð¤e ËtkÏÞ-{t„o y™u Þtu„-{t„o yu ƒÒtu sqŒt Au yu{ ‚tu {q¾toytus fnu Au, …ý ftkR …krz‚tuu yu{ fnu‚t ™Úte, fu{ fu - yu ƒu{tkÚteyuf™u…ýËthehe‚uytþhu÷tu{tý˃Òtu™tV¤™u…t{u Au.>>4>> ²y¨æ¢w²ñ: Ðí挲„ï SƒæÝ¢ „læïxæñÚçÐ xæ}²„ï J »Ü¢U ¨æ¢w²¢ ™ ²æïxæ¢ ™ ²: Ðà²ç„ ¨ Ðà²ç„ J5J su MÚtt™ ËtkÏÞ - {t„eoytu ËtkÏÞÚte …t{u Au, ‚us MÚtt™ f{oÞtu„eytu Þtu„Úte …ý …t{u Au. {txu yu he‚u ËtÏÞ y™u Þtu„ yuƒÒtu™usuyufY…usswyuAu‚uýus¾Yk‚¥ðòuÞwkyu{fnuðtÞ. yÚtto‚T ‚u™wks Ë{Íðwk ¾Yk Au. >>5>> ¨ó²æ¨S„é }æãæÏææãæï Îé:¶}ææ#é}æ²æïxæ„: J ²æïxæ²éQUæï }æéçÝÏæíüræ Ýç™Úï‡ææç{xæÓÀç„ JJ6JJ nu {ntƒtntu ! ËkLÞtË ‚tu f{oÞtu„ rMtðtÞ ½ýt f÷uþÚte …ý …t{ðtuyþõÞAu.y™uf{oÞtu„fh™thtu{™™þe÷W…tËf…wY»t ƒúñ™uƒnwsÍz…ÚteyÕ…Ë{Þ{tk…t{uAu-…ntU[eòÞAu.>>6>> ²æïxæ²éQUæï ç±àæéhæy}ææ ç±ç…„æy}ææ ç…„ïç‹Îí²: J ¨±ü|æê„æy}æ|æê„æy}ææ ÜéU±üóæçÐ Ý çHŒ²„ï JJ7JJ suf{oÞtu„{tkòuztÞu÷tuAu,…tu‚t™wk{™y™uRrLÿÞtuuu…ýsuýu ËðoÚtt S‚u÷tk Au y™u Ëðo ¼q‚-«týe{tºt™t ytí{t-yL‚Þto{e …h{tí{t ‚us …tu‚t™t ytí{t-yL‚Þto{e Au yu{ su y™w¼ðu Au. ‚u …wY»t f{o fhðt A‚tk …ý ÷u…t‚tu-ƒLÄt‚tu ™Úte. >>7>> Ýñ± ôÜUç™yÜUÚæï}æèç„ ²éQUæï }æ‹²ï„ „œ±ç±„ì J Ðಆàæ뇱‹SÐëàæçTæÍæíóæàÝ‹xæÓÀ‹S±Ð†E¨Ýì J8J ÐíHÐ狱¨ë…‹xæëØóæéç‹}æ¯çóæç}æ¯óæçÐ J §ç‹Îí²æ‡æèç‹Îí²æƒïü¯é ±„ü‹„ §ç„ {æÚ²Ýì JJ9JJ f{oÞtu„e ‚¥ððu¥tt …wY»tu ‘nwk ftkR fh‚tus ™Úte,’ yu{ {t™ðwk- Ë{Íðwk. y™u …tu‚u òu‚tk, Ëtk¼¤‚tk, M…þo fh‚tk, Ëqk½‚tk, ¾t‚tk, [t÷‚tk, ôÄ‚tk, ïtË ÷u‚tk y™u {wf‚tk, ƒtu÷‚tk, {¤{qºttrŒf™tu yæÞtÞ - 5
 22. 22. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 22 WíË„o fh‚tk, „úný fh‚tk, ™uºt W½tz‚tk y™u {ª[‚tk …ý, RrLÿÞtu…tu‚-…tu‚t™trð»tÞtu{tkyt…tu-yt…s«ð‚uoAuyu{Äthe™u ËŒtÞ yËk„…ýu hnuðwk. >>8-9>> Ïæír懲æ{æ² ÜU}ææüç‡æ ¨X¢ y²vy±æ ÜUÚæï焲: J çHŒ²„ï Ý ¨ ÐæÐïÝ ÐkÐ~æç}æ±æ}|æ¨æ JJ10JJ su…wY»tËðof{tuoƒúñ{tky…oýfhe™uV¤tËÂõ‚AtuzeŒR™u fÞto fhu Au, ‚tu ‚u …wY»t su{ s¤Úte f{¤…ºt y÷„ hnu Au, ‚u{ …t…-…wÛÞY… f{oÚte …tu‚u ÷u…t‚tu ™Úte. >>10>> ÜUæ²ïÝ }æݨæ Ïæéhì²æ ÜïU±HñçÚç‹Îí²ñÚçÐ J ²æïçxæÝ: ÜU}æü ÜéU±üç‹„ ¨X¢ y²vy±æy}æàæéh²ï JJ11JJ {txus f{oÞtu„eytu þhehÚte, {™Úte, ƒwÂØÚte y™u yuf÷e RrLÿÞtuÚte…ýytí{þwÂØ™u{txuV¤tËÂõ‚‚Úttyr¼{t™Atuze ŒR™u f{o fÞto fhu Au. >>11>> ²éQU: ÜU}æüÈUH¢ y²vy±æ àææç‹„}ææŒÝæïç„ ÝñçDÜUè}æìJ ¥²éQU: ÜUæ}æÜUæÚï‡æ ÈUHï ¨QUæï çÝÏ抲„ï JJ12JJ f{oÞtu„e ¿tt™e …wY»t f{oV¤™u Atuze ŒR™u ™iÂcfe-þtï‚ þtÂL‚™u …t{u Au. y™u yÞwõ‚-yýË{Íw Au ‚u ‚tu ðtË™tÞtu„u fhe™u «uhtÞtu Útftu V¤{tk ytËõ‚ ÚtR™u ƒkÄtR òÞ Au. >>12>> ¨±üÜU‡ææüç‡æ }æÝ¨æ ¨¢‹²S²æS„ï ¨é¶¢ ±àæè J ݱmæÚï ÐéÚï Îïãè Ýñ± ÜéU±üóæ ÜUæÚ²Ýì JJ13JJ ðþurLÿÞ …wY»t Ëðo f{o™tu {™Úte ËkLÞtË-íÞt„ fhe™u ™tf- ft™ rð„uhu ™ð îthðt¤t yt ftÞt™„h{tk ftkR …ý ™rn fh‚tu, fu ™rn ftkR fhtð‚tu-«uh‚tu Útftu yt™LŒÚte ð‚uo Au. >>13>> Ý ÜU„ëüy±¢ Ý ÜU}ææüç‡æ HæïÜUS² ¨ë…ç„ Ðí|æé: J Ý ÜU}æüÈUH¨¢²æïxæ¢ S±|ææ±S„é Ðí±„ü„ï JJ14JJ S‚urLÿÞË{ÚtoÞtu„e…wY»t÷tuf™wk–Œuð{™w»ÞtrŒfY…uWí…Òt Út™tht Sð÷tuf™wk f‚]oíð y™u f{o ‚u™u ™Úte Ëso‚tu, ‚u{s f{oV¤™t ËkÞtu„™u …ý ™Úte Ëso‚tu, …ý Mð¼tð-su «f]r‚ ‚u™tÚtes yt ƒÄwk «ð‚uo Au. >>14>> ÝæÎœæï ÜUS²ç™yÐæТ Ý ™ñ± ¨éÜëU„¢ ç±|æé: J ¥¿ææÝïÝæ±ë„¢ ¿ææÝ¢ „ïÝ }æésç‹„ …‹„±: JJ15JJ y™u ytí{t ‚tu rð¼w Au, {txu Œuð-{™w»ÞtrŒf ftuR …ý þhehf]‚ …t… fu …wÛÞ™u „úný fh‚tus ™Úte. y™u …h{tí{- MðY…™u ™rn òýðwk yu Y… y¿tt™Úte ytí{t™wk Ä{o¼q‚ ¿tt™ ytðhR „Þu÷wk ntuðtÚtes «týeytu yt ËkË]r‚{tk {tunÚte VËtÞt fhu Au. >>15>> ¿ææÝïÝ „é „Î¿ææÝ¢ ²ï¯æ¢ Ýæçàæ„}ææy}æÝ: J „ï¯æ}ææçÎy²±Á¿ææÝ¢ ÐíÜUæàæ²ç„ „yÐÚ}æì JJ16JJ ßÞthu yu …h{tí{MðY…™t ¿tt™u fhe™u su{™wk ‚u y™trŒ y¿tt™ ™tþ fhe ™tÏÞwk Au, ‚u{™us ‚u ytí{MðY…™wk ¿tt™ y™u …h{tí{MðY…™wk …h{ ¿tt™ ËqÞo™e {tVf «ftþu Au. >>16>> „iéh²S„Îæy}ææÝS„çóæDæS„yÐÚ沇ææ: J xæÓÀ‹y²ÐéÝÚæ±ëôœæ ¿ææÝçÝ{êü„ÜUË}æ¯æ: JJ17JJ ‚u …h{tí{MðY…{tk su{™e ƒwÂØ y™u {™ ÂMÚth ÚtÞu÷tk Au, ‚u{tks su áZ r™ctðt¤t Au y™u ‚í…htÞý-‚Œuf…h ð‚o™tht Au. ‚tu ‚uðt W…tË™Y… ¿tt™Úte su{™tk fÕ{»t Ë{q¤ ™tþ …t{e „Þtk Au ‚u …wY»ttus …w™htð]Â¥tðSo‚ …h{ Ät{™u …t{u Au. >>17>> ç±læç±Ý²¨¢Ðóæï Ïæíæræ‡æï xæç± ãçS„çÝ J àæéçÝ ™ñ± EÐæÜïU ™ Ðç‡Ç„æ: ¨}æÎ<àæÝ: JJ18JJ y™u‚uðt…krz‚tu-¿tt™e¼f‚turðãty™urð™ÞtrŒfÚteËB…Òt, ƒútñý, „tÞ, ntÚte, ït™ y™u ï…tf òr‚™t {týË{tk …ý Ë{áÂüðt¤ts ntuÞ Au. >>18>> §ãñ± „ñ<…„: ¨xææïü ²ï¯æ¢ ¨æ}²ï çSƒ„¢ }æÝ: J çÝÎæïü¯¢ çã ¨}æ¢ Ïæíræ „S}ææiræç‡æ „ï çSƒ„æ: JJ19JJ su{™wk {™ ytðt Ë{-¼tð{tk ÂMÚth ÚtÞu÷wk Au ‚uytuyu ‚tu yt sL{{tks {tÞt™tu Ë„o S‚e ÷tÄtu Au. fthý fu ƒúñ-…hƒúñ r™Œtuo»t y™u Ë{ Au, ‚uÚte ‚u Ë{áÂüðt¤t ƒúñ{tks ÂMÚt‚ ð‚uo Au.>>19>> yæÞtÞ - 5
 23. 23. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 23 Ý ÐíNc²ïçyÐí²¢ Ðí挲 Ýæïçm…ïyÐí挲 ™æçÐí²}æì J çSƒÚÏæéçhÚ¨¢}æêÉæï Ïæíræç±Îì Ïæíræç‡æ çSƒ„: JJ20JJ {™„{‚e r«Þ ðM‚w …t{e™u ™Úte n»to …t{‚tu, fu yr«Þ- yý„{‚eðM‚w…t{e™u™ÚteWîu„…t{‚tu,ytðtuÂMÚthƒwÂØðt¤tu yËB{qZƒúñrðŒT…wY»t…hƒúñ{tkÂMÚthAu.yu{òýðwk.>>20>> ÏææræSÐàæïüc±¨QUæy}ææ 籋Îy²æy}æçÝ ²y¨é¶}æìJ ¨ Ïæíræ²æïxæ²éQUæy}ææ ¨é¶}æÿæ²}æàÝé„ï JJ21JJ ƒtÌt rð»tÞtu™t M…þo{tk-Ëw¾tMðtŒ{tk ytËÂõ‚yu hrn‚ {™ðt¤tusu…wY»tytí{MðY…{tkhnu÷t…h{tí{MðY…™tËw¾™tu y™w¼ð fhu Au, ‚u …wY»ts ƒúñMðY…{tk Þtu„Þwõ‚-ÂMÚth {™ fhðtÚte yûtÞ Ëw¾™u …t{u Au. >>21>> ²ï çã ¨¢SÐàæü…æ |ææïxææ Îé:¶²æïïݲ »± „ï J ¥ælæ‹„±‹„: ÜUæñ‹„ï² Ý „ï¯é Ú}æ„ï Ïæé{: JJ22JJ rð»tÞtu™tËkË„osLÞsu¼tu„rð÷tËAu,‚u¾hu¾hŒw:¾™ts fthý¼q‚ Au. y™u ‚u …ý ytrŒ-yL‚ðt¤t ntuðtÚte nu ftiL‚uÞ ! ztÌtt-ƒwÂØ{t™ {™w»Þtu ‚u{tk h{‚t ™Úte. >>22>> àævÝæï„èãñ± ²: ¨æïÉé¢ ÐíævàæÚèÚç±}ææïÿæ‡ææ„ì J ÜUæ}æRUæï{æïj±¢ ±ïxæ¢ ¨ ²éQU: ¨ ¨é¶è ÝÚ: JJ23JJ su …wY»t yt sL{{tks þheh Aqx‚t …nu÷tk ft{-¢tuÄtrŒf™t ðu„™u Ën™ fhðt þÂõ‚{t™ ÚttÞ Au, ‚u …wY»ts {tuût™u ÷tÞf Au. y™u yus …h{ Ëw¾e Au. >>23>> ²æïù‹„:¨é¶æïù‹„ÚæÚæ}æS„ƒæ‹„Á²æïüç„Úï± ²: J ¨ ²æïxæè Ïæíræçݱæü‡æ¢ Ïæíræ|æê„æïùç{xæÓÀç„ JJ24JJ suyL‚htí{t{tksËw¾eAu,yL‚htí{t{tksytht{fh™thtu Au‚Úttsu™uyL‚h{tkMð-…hMðY…™tu«ftþÚtÞu÷tuAu,‚uƒúñY… ÚtÞu÷tu Þtu„e ƒúñr™ðtoý™u …t{u Au. >>24>> H|æ‹„ï Ïæíræçݱæü‡æ}æ믲: ÿæè‡æÜUË}æ¯æ: J çÀóæmñ{æ ²„æy}ææÝ: ¨±ü|æê„çã„ï Ú„æ: JJ25JJ suytu™tk…t…ËðoÚttûteý-™ü«tÞÚtR„ÞtkAu.þtuf-{tuntrŒf ‚Útt Mð-…h™tu ¼uŒ¼tð su{™u AuŒtR „Þtu Au, su{™wk {™ ËðoÚtt r™Þ{{tk hnu÷wk Au. y™u suytu Ëðo ¼q‚-«týe{tºt™t rn‚{tks ‚í…h ÚtR™u òuztÞu÷t Au, ‚uðt ytí{Œþeo …wY»ttus ƒúñr™ðtoý- ƒúñËtûttífthsLÞ …h{ þtÂL‚™u …t{u Au. >>25>> ÜUæ}ææRUæï{ç±²éQUæÝæ¢ ²„èÝæ¢ ²„™ï„¨æ}æì J ¥ç|æ„æï Ïæíræçݱæü‡æ¢ ±„ü„ï ç±ç΄æy}æÝæ}æì JJ26JJ ‚u{sft{¢tuÄtrŒfÚtehrn‚ÚtÞu÷t,su{™wkr[¥t…ýËwËkÞ‚ Au y™u ytí{‚¥ð …ý su{ýu òýe ÷eÄwk Au. yuðt «Þí™þe÷ …wY»ttu™usƒúñr™ðtoýËðo«fthuËŒtÞË{e…{tksð‚uoAu.>>26>> SÐàææü‹ÜëUy±æ ÏæçãÏææüsæ¢pÿæépñ±æ‹„Úï |æíé±æï: J Ðíæ‡ææÐæÝæñ ¨}ææñ ÜëUy±æ Ýæ¨æ|²‹„Ú™æçÚ‡ææñ JJ27JJ ²„ïç‹Îí²}æÝæïÏæéçh}æéüçÝ}ææïüÿæÐÚ沇æ: J ç±xæ„ïÓÀæ|æ²RUæï{æï ²: ¨Îæ }æéQU »± ¨: JJ28JJ ƒnth™t rð»tÞtu™u ƒnth-Œqh fhe™u, áÂü ¼úfwrx™t {æÞ- ¼t„{tks ht¾e™u, ™trËft{t„uo „{™ fh‚t «tý-y…t™ ðtÞw™u Ë{t™ „r‚ðt¤t fhe™u, RrLÿÞtu, {™ y™u ƒwÂØ™u r™Þ{{tk ht¾e™u su RåAt, ¼Þ y™u ¢tuÄtrŒf rðfthÚte hrn‚ ÚtR™u {tuût…htÞý ð‚o™thtu {wr™ Au, ‚u ËŒtÞ ŒunŒþt{tk …ý {wõ‚s- {wõ‚«tÞs Au. >>27-28>> |ææïQUæÚ¢ ²¿æ„Ð¨æ¢ ¨±üHæïÜU}æãïEÚ}æì J ¨éN΢ ¨±ü|æê„æÝæ¢ ¿ææy±æ }ææ¢ àææç‹„}æëÓÀç„ JJ29JJ Þ¿ty™u‚…rð„uhu™tkV¤™u¼tu„ð™th,Ëðo÷tuf™tu{nuïh- …h{r™Þt{fy™uËðo¼q‚-«týe{tºt™tu…h{ËwÓŒTyuðtusunwk‚u {™uòýe™uW…tËe™u…h{þtï‚þtÂL‚™u…t{uAu.>>29>> ú„y¨çÎç„ Ÿæè}æjxæ±eè„æ¨êÐçݯy¨é Ïæíræç±læ²æ¢ ²æïxæàææ›ï ŸæèÜëUc‡ææ…éüݨ¢±æÎï ÜU}æü¨¢‹²æ¨²æïxææï Ýæ}æ Ð@}ææïùŠ²æ²: JJ5JJ Rr‚ ©e{K„ðNe‚tËq…r™»tíËw ƒúñrðãtÞtk Þtu„þtMºtu ©ef]»ýtòow™ËkðtŒu ËkLÞtËÞtu„tu ™t{ …k[{tuàæÞtÞ: >>5>> yæÞtÞ - 5
 24. 24. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 1 Ÿæè}æjxæ±eè„æ (¥ƒü ¨çã„) -:«ftþf:- ©eMðtr{™thtÞý {krŒh¼ws-fåA. Ëkð‚T 2062 …tu»tËwŒ 2 Ë™u. 2005 ‚t. 1-1-06 yæÞtÞ - 6 yæÞtÞ 6 Úte 11 ú Ÿæè ÐÚ}ææy}æÝï Ý}æ: ¥ƒ ¯DæïùŠ²æ²: Ÿæè|æxæ±æÝé±æ™ J ¥ÝæçŸæ„: ÜU}æüÈUH¢ ÜUæ²Z ÜU}æü ÜUÚæïç„ ²: J ¨ ¨¢‹²æ¨è ™ ²æïxæè ™ Ý çÝÚçxÝÝü ™æçRU²: JJ1JJ ©e ¼„ðt™ fnu Au = f{oV¤™tu yt©Þ-WŒuþ ™rn ht¾‚tk þt†rðrn‚ fhðt ÞtuøÞ f{o™u su fÞto fhu Au, ‚us ¾htu ËkLÞtËe y™u‚us¾htuÞtu„eAu.…ýyÂø™ntuºttrŒff{oAtuzeŒu™th,y„h r¢Þt{tºt Atuze Œu™th, ËkLÞtËe fu Þtu„e fnuðt‚tus ™Úte >>1>> ²¢ ¨¢‹²æ¨ç}æç„ Ðíæãé²æïüxæ¢ „¢ ç±çh Ðæ‡Ç± J Ý s¨¢‹²S„¨¢ÜUËÐæï ²æïxæè |æ±ç„ ÜUpÝ JJ2JJ nu …tkzð ! su™u ËkLÞtË fnu Au, ‚u™u s Þtu„ yu{ òý ! y™u ËkfÕ…{tºt™tu Ë{q¤„tu íÞt„ fÞto rËðtÞ ftuR …ý Þtu„e yux÷u- f{oÞtu„e ÚtR þf‚tu ™Úte. >>2>> ¥æLLÿææï}æéüÝï²æïüxæ¢ ÜU}æü ÜUæÚ‡æ}æéÓ²„ï J ²æïxææMÉS² „S²ñ± àæ}æ: ÜUæÚ‡æÝéÓ²„ï JJ3JJ Þtu„{t„o{tkðÄðt™u{txuRåA‚t{wr™™uf{oÞtu„yusfthý Au.y™uÞtu„tYZ-Þtu„rËØÚtÞu÷t‚usÞtu„e™u‚u{tkþ{yufthý Au.>>3>> ²Îæ çã Ýïç‹Îí²æƒïü¯é Ý ÜU}æüS±Ýé¯Á…„ï J ¨±ü¨¢ÜUËШ¢‹²æ¨è ²æïxææMÉS„ÎæïÓ²„ï JJ4JJ ßÞthu RrLÿÞtu™t yÚttuo{tk-rð»tÞtu{tk ‚u{s ‚u rð»tÞtu™tk ËtÄ™¼q‚ f{tuo{tk, ™Úte òuzt‚tu, y™u Ëðo ËkfÕ…tu™tu Ë{q¤„tu íÞt„ fhe ŒuAu. íÞthu ‚u Þtu„tYZ yu{ fnuðtÞ Au. >>4>> ©hÚïÎæy}æÝæy}ææÝ¢ Ýæy}ææÝ}汨æβï„ì J ¥æy}æñ± sæy}æÝæï Ïæ‹{éÚæy}æñ± çÚÐéÚæy}æÝ: JJ5JJ {™w»Þ rððufu Þwõ‚ S‚u÷t {™Úte ytí{t™tu WØth fhu, …ý ytí{t™tu yÄ:…t‚ ™ Útðt Œu. fthý fu S‚u÷wk {™ s ytí{t™tu ƒLÄw-rn‚fthfAu,y™u™rnðþfhu÷wk{™sytí{t™tu-…tu‚t™tu þºtwAu.>>5>> Ïæ‹{éÚæy}ææy}æÝS„S² ²ïÝæy}æñ±æy}æÝæ ç…„: J ¥Ýæy}æ}æS„é àæ~æéy±ï ±„ïü„æy}æñ± àæ~æ鱄ì JJ6JJ suýu …tu‚t™e rððufðt¤e ƒwÂØÚte …tu‚t™wk {™ SíÞwk Au ‚u ytí{t™tu ƒLÄw ‚u S‚u÷wk {™ s Au. y™u su™u …tu‚t™wk {™ ðþ{tk ™Úte ‚u™u ‚tu ‚u {™ s yÄ:…t‚ fh™tYk þºtw™e {tVf ð‚uo Au. >>6>>
 25. 25. Ÿæè}æjxæ±eè„æ 2 yæÞtÞ - 6 ç…„æy}æÝ: Ðíàææ‹„S² ÐÚ}ææy}ææ ¨}ææçã„: J àæè„æïc‡æ¨é¶Îé:¶ï¯é „ƒæ }ææÝæÐ}ææݲæï: JJ7JJ suýu …tu‚t™wk {™ SíÞwk Au y™u su ËðoÚtt þtL‚ ÚtÞu÷tu Au. ‚u …wY»t™u þe‚-W»ý, Ëw¾-Œw:¾, ‚Útt {t™-y…{t™, yu Ëðo Ë{Þ{tk …tu‚t™tu ©uc-þwØ ytí{t Ë{tÄt™ …t{u÷tu ÂMÚth¼tðu ð‚uo Au. >>7>> ¿ææÝ籿ææÝ„ë#æy}ææ ÜêUÅSƒæï ç±ç…„ïç‹Îí²: J ²éQU §y²éÓ²„ï ²æïxæè ¨}æHæïCæà}æÜUæ@Ý: JJ8JJ ¿tt™-rð¿tt™ÚteËŒtÞ‚]ó-Ëk‚wüytí{tsu™tuAu.y™u‚uÚtes fqxMÚt-r™Šðfth y™u ËðoÚtt SíÞtk Au RrLÿÞtu suýu y™u ‚uÚtes f[htu, …t»ttý y™u f™f{tk …ý su™u Ë{¼tð ð‚uo Au, ‚us ¾htu ÞtuøÞ‚tðt¤tu Þtu„e fnuðtÞ Au.>>8>> ¨éNç‹}æ~ææ²éüÎæ¨èÝ}抲Sƒmïc²Ïæ‹{é¯é J ¨æ{éc±çÐ ™ ÐæÐï¯é ¨}æÏæéçh<±àæéc²„ï JJ9JJ ËwÓŒT,r{ºt,þºtw,WŒtËe™,{æÞMÚt,îu»tfhðtÞtuøÞs™tu{tk, ƒLÄws™tu{tk,y™uËtÄws™tu{tk,‚u{s…t…es™tu{tk…ý,Ë{t™ ƒwÂØ ht¾™thtus rðþu»t-©uc {™tÞ Au. >>9>> ²æïxæè ²éTè„ ¨„„}ææy}ææÝ¢ Úãç¨ çSƒ„: J »ÜUæÜUè ²„癜ææy}ææ çÝÚæàæèÚÐçÚxæíã: JJ10JJ Þtu„ËtÄ™thÞtu„es™yuftL‚MÚtt™{tkyuf÷thne™u,r[¥t y™u ytí{t-yL‚:fhý™u r™Þ{{tk ht¾e™u, ˽¤e RåAtytu Atuze ŒR™u y…rh„ún hne™u ytí{t™u …h{tí{MðY…{tk y¾kz òuzu-Ëk÷ø™ fhu. >>10>> àæé™æñ Îïàæï Ðíç„D挲 çSƒÚ}ææ¨Ý}ææy}æÝ: J Ýæy²éçÓÀî„¢ Ýæç„Ý虢 ™ñHæç…ÝÜéUàææïœæÚ}æì JJ11JJ „~æñÜUæxæí¢ }æÝ: ÜëUy±æ ²„癜æïç‹Îí²çRU²: J ©Ðç±à²æ¨Ýï ²é†Á²ælæïxæ}ææy}æç±àæéh²ï JJ12JJ ƒnwô[wk™rn ‚u{ƒnw™e[wk…ý™rnyuuðwkŒ¼o,{]„[{oy™u ð†, ‚u yuf ƒeò™e W…h ht¾e™u, ‚uðwk …tu‚t™wk ÂMÚth ytË™ …rðºt søÞt{tk MÚtt…™ fhe™u. ‚uytË™W…hƒuËe™u{™™u…h{tí{MðY…{tkyuft„úfhe™u r[¥t y™u RrLÿÞtu™t ÔÞt…th™u ftƒw{tk fhe™u ytí{MðY…™e rðþwÂØ {txu Þtu„tÇÞtË fhu. >>11-12>> ¨}æ¢ ÜUæ²çàæÚæïxæíè±¢ {æÚ²óæ™H¢ çSƒÚ: J ¨¢Ðíïÿ² Ýæç¨ÜUæxæí¢ S±¢ çÎàæpæݱHæïÜU²Ýì JJ13JJ Ðíàææ‹„æy}ææ ç±xæ„|æèÏæíüræ™æçÚ±í„ï çSƒ„: J }æÝ: ¨¢²}² }æçÓ™œææï ²éQU ¥æ¨è„ }æyÐÚ: JJ14JJ þheh™tu {æÞ ¼t„, {M‚f y™u „úeðt yu yk„tu™u ËeÄtk, Ëh¾tky™ur™ù¤ht¾e™u,…tu‚uÂMÚthÚtR™u,ytË-…tËrŒþtytu …ý ™rn òu‚tk …tu‚t™e ™trËft™t y„ú-Ët{wks òuR hne™u. > y™u …tu‚t™t {™™u ËðoÚtt þtL‚ ht¾e™u, x¤e „Þtu Au ¼Þ su™u, ƒúñ[the Ä{o{tk áZ hne™u, {™™tu ËkÞ{ fhe™u, {tht{tks r[¥t ht¾e™u, {í…htÞý ÚtR™u, ËtðÄt™ Útftu Þtu„tÇÞtË fhðt ƒuËu-ð‚uo. >>13-14>> ²éTóæï±¢ ¨Îæy}ææÝ¢ ²æïxæè çݲ„}ææݨ: J àææô‹„ çݱæü‡æÐÚ}ææ¢ }æy¨¢Sƒæ}æç{xæÓÀç„ JJ15JJ yt «{týu …tu‚t™tu Þtu„tÇÞtË ËŒtÞ fÞto fh™thtu Þtu„e …tu‚t™t {™™u ðþ{tk fhe™u r™ðtoý«Ät™ yuðe {tht MðY…{tk hnu÷e …h{ þtÂL‚ …t{u Au. >>15>> Ýæy²àÝ„S„é ²æïxææïùçS„ Ý ™ñÜUæ‹„}æÝàÝ„: J Ý ™æç„ S±ŒÝàæèHS² …æxæí„æï Ýñ± ™æ…éüÝ JJ16JJ ²éQUæãæÚç±ãæÚS² ²éQU™ïCS² ÜU}æü¨é J ²éQUS±ŒÝæ±Ïææï{S² ²æïxææï |æ±ç„ Îé:¶ãæ JJ17JJ yt Þtu„ ƒnw ¾t™th™u rËØ Út‚tu ™Úte, ‚u{s {wv÷ ™rn ¾t™th™u …ý ™Úte Út‚tu. nu yswo™ yr‚ ô½ðt™t Mð¼tðt¤t™u …ý ™rn, ‚u{ ËðoÚtt ò„™th™u …ý ™rns. > …ýytnth-rðnthÞtuøÞ-«{týËhfh™th™u,‚Úttr¢Þtytu …ý ÞtuøÞ «{tý{tks fh™th™u, ‚u{s ô½ðwk

×